man‎Goijaert Janssen "Goort" van Dinter‏‎
Geboren ‎± 1620 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 255 van 1644 - leeftijd 26 - dus geboren rond 1618
Zie 1e huwelijk: geboren te 's-Hertogenbosch
Zie 2e huwelijk: leeftijd c. 38, geboren te Sint-Oedenrode Dus geboren rond 1659-38=1621
ABT1620

Getuigen:
Huwelijk: Joannes Gualteri & Theodorus Christiani
Joannes: Joanna Wilhelmi & Wilhelmus Reijneri
Henricus: Christina Petri Joannis & Henricus Arnoldi Haubraeken
Joannes: Matthias Adami & Maria Adami

1617 start pagina 101 of 278
1619 page 119

ZUS?
https://proxy.archieven.nl/235/C3F66EF9CC6645E9B00063318E781FE6
361 ... , naergelaten weduwer Emgarde sijne huijsvrouw dochter Jans van Dinther, ...
1649
Sint-Oedenrode
Meer info

In index BHIC St.O. twee opties
Godefridus Henrici kind 03-10-1613 Sint-Oedenrode DTB doopakte - Joannes Henrici x Maria N.N.
Godefridus Nicolai kind 13-11-1614 Sint-Oedenrode DTB doopakte - Joannes Nicolai x Godefrida N.N.

Overleden ‎± 1703
[bron]
Genoemd in notitie van 17-04-1681 bij akte 224 van 19-2-1660.
Genoemd met zoon Henrick in akte 159 van 1702.
Genoemd als wijlen in akte 208 van 1704.

ABT1703

Niet gevonden in fiches begraven Sint Oedenrode bij Dinther.
Niet gevonden in fiches begraven Sint Oedenrode bij Janse.

Niet gevonden in index BHIC (Nov2021).
‎, leeftijd ongeveer 83 jaar
[Gebruikersnotities]
========= EERSTE HUWELIJK -=========
LEEFTIJD 26
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.124&minr=12451245&miview=ldt
255 Vermelding van o.a. Pouwels Willemssen oudt ontrent 40 jaeren ende Goijert Janssen van Dinther oudt 26 jaeren, nabuer van Hendrick Janssen Nauts wonende bijde parochiekercke tot Eerschot met Anneken Reijnders sijne tegenwoordige huijsvrouw is toebehorende een huijs met een cleijn huijsken metten hoff daerop dit cleijn huijsken is staende. Gestaen ende gelegen aent kerckhoff der voorschreven kercke. Te weeten het huijs aende noorden sijde ende den hoff met het cleijn huijsken aende suijd sijde van de voorschreven kerckhoven. Jaerlijcx te lossen met honder vijftich gulden aen meester Peter van Haestricht.
Datering: 1644
Pagina: 183
Plaats: Sint-Oedenrode

SWAGER
https://proxy.archieven.nl/235/717BE03700324428987798AADF33D159
13 Vermelding van de selve Handrick Janssen van den Kerchoff, Goijaerts Janssen van Dinther sijne swager.
Datering: 1645
Pagina: 17
Plaats: Sint-Oedenrode

CIJNS HELMOND
Handricx Jan Craenen x Beelken Aert Hendricxssen van Taertwijck
- Willem
- Jenneken x Goijaert Janssen van Dinther
- Marije x Handrick Janssen vanden Kerckhof
.
https://proxy.archieven.nl/235/D232080229BD46538F75EE737650A244
11 Willem sone wijlen Hendrick Jan Cranen, geassisteert met Aert Hendrick Aertssen ende Gijsbert Jan Cluijtmans tot deese alleenlijck sijn vercoren momboiren Goijaert Janssen van Dinther man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe, ende Handrick Janssen vanden Kerckhof man ende momboir Marije sijnder huijsvrouwe dochtere wijlen Handricx Jan Craenen voirgenoemd, bij den selven Handricken ende wijlen Beelken sijnder huijsvrouwe dochter wijlen Aert Hendricxssen van Taertwijck wettelijck verweckt. ... Aen Goijaert Janssen van Dinther o.a. de stede ende erffenisse inde Donderdonck te weeten huijs, hoff, saijlant, weijlant etc. Chijns int boeck van Helmont ...
1645
Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/D0DE0492AC374103A701776E9159DD9B
72 Fragment. Vermelding van o.a. de gelijke kinderen ende erfgenamen Jan Jans van Oorschot. Land gelegen inde Donderdonck. Een woonhuijs wesende onbedeijlt. Goort Jansen van Dinter. Peter Janssen van Oorschot? Burchtien? Lockstraet. … Handrick Arts woonende op te Vleet? Willem Adriaens man ende momboir Meghtelt sijn huijsvrouw.
Datering: 1647
Pagina: 215
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/EBF4A91EAC794D3786CD28F0B13F9E61
360 Goijaert Janssen van Dinther man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochter wijlen Hendricx Craenen, heeft vercocht aen ...
1649
Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/FA34C4857DC4495F9D86D86F14F96449
347 Goijart Janssen van Dinther man ende momboir Jenneken sijnder huijsvrouw dochtere wijlen Handricx Jan Craenen, een stuck erffve, gelegen ter plaetse aen de heijlige eijck.....
1649
Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/17BAB615AA4141E0888DB61404CE2237
417 Goijaert Janssoon van Dinther man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouw, dochter wijlen Hendricx Craenen heeft wettelijcken ende erffelijcken vercocht overgegeven ende opgedragen ....
1650
Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/E50D809470F944D19122767238F655D2
383 Goijaert Janssen van Dinther man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouw dochter wijlen Hendricx Craenen, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht aen ...
1650
Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.56&minr=12449801&miview=ldt
6 Eed van renthierbeurders van de oude vrijheijt Jan Janssen van de Oever. Bosch ende Verrenhoudt Goijaert Janssen van Dinter. Neijnsel ende Vressel Marten Jan Sanders. Ollant ende Houthem Dielis Willemssen. Eerd en Eversche Jan Janssen va der Haegen.
Datering: 1655
Sint-Oedenrode

ZIE "ter dier tijt" - is zij reeds overleden?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.117&minr=11620691&miview=ldt
44 Alsoo Goijart van Dienther ter dier tijt man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouw dochtere wijlen Handrick Craenen wettelijck ende erffelijck vercocgt hadde aen ...
Datering: 1658
Pagina: 80
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.63&minr=11613606&miview=ldt
7 Inventaris van Goijart Janssen van Dinter ierste naergelaten weduwnaer van wijlen Jenneken dochtere Hendrick Cranen.
Datering: 1659
Pagina: 35
Plaats: Sint-Oedenrode

!!! DAN GEBOREN ROND 1660-40=1620
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.125&minr=11624750&miview=ldt
97 Peter Willems van de Tillaer out ontrent 77 jaeren ende Goijaert Janssen van Dinther out ontrent 40 jaeren, verclaeren dat sij ....
Datering: 1660
Plaats: Sint-Oedenrode

WEDUWNAAR: "drij onbeiaerde kijnderen"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.117&minr=11620831&miview=ldt
184 Handrick Jan Kerckhoff ende Willem Hendricx Haubraecken die gerichtelijck gedaecht sijnde ter instantie ende ten versoecke van Goijaert Janss van Dinther naergelatene weduwnaer van wijlen Jenneken Hendrick Craenen, over de drij onbeiaerde kijnderen bij den voornoemde Goijaert ende Jenneken wettelijck verweckt ende hebben ten profijte der voorschreven onmondige te verrichten, te weeten op de goederen die de voorschreven onmondige nu onlancx bij doode ende afflijvicheijt van Willem Hendrick Craenen sijn aengecomen ende gelegen tot Vechel.
Datering: 1660
Pagina: 334
Plaats: Sint-Oedenrode

ZOON HENRICK - MET NOTITIE 1681
https://proxy.archieven.nl/235/2E057223B61C44E9AC4AD40021118CED
7700.59 Index schepenprotocol Veghel (7700.59)
224 Deze akte is doorgestreept. Geraert Geraertts Roeffs verklaart 400 gulden schuldig te zijn aan Willem Henricxen Houbraken en Henrick Janssen Kerckhoff, voogden over de minderjarige kinderen van Goort Janssen van Dinter. Getuigen: Bijschrift: Op 13-04-1681 heeft Henrick soone Goijaert Jansen van Dinter van deze schuld 200 gulden ontvangen. Hendrick voorschreven staat verder toe dat Johan van den Sanden, 'packmeester tot St. Oeden Rode', 100 gulden van de resterende 200 gulden te ontvangen, waarvoor Van de Sanden belooft 100 gulden af te lossen die hij uit zijn goederen beurt, en Van de Sanden verklaart die 100 gulden ontvangen te hebben van de kinderen van Geraert Geraert Roeffs. Getuigen: Jan Jan Dierckx en Peter van Valderen, schepenen. Bijschrift: Hendrick Goorts van Dinter met zijn vader Goiart verklaart op 17-04-1681 dat deze schuld is afgelost. ...
Datering: 19-2-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.118&minr=11623519&miview=ldt
153 Handrick Janssen Kerckhoff als man ende momboir Marije sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Handrick Janssen Craenen, een stuck teulants saijlants onbedeijlt met Goijaert Janssen van Dinter ende sijne kijnderen, gelegen ter plaetse aent Vaerenhoudt genoemt den Gasthuijs dries. ....
Datering: 1663
Pagina: 179
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623762&miview=ldt
234 Goijert van de Wege die welcke verclaerde ende bekende op huijden dato deses ontfangen te hebben vuijt handen van Goijert van Dinther en somme van hondert ende tachtich gulden.
Datering: 1668
Plaats: Sint-Oedenrode
Ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623761&miview=ldt

========= TWEEDE HUWELIJK -=========

OUDERS ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623752&miview=ldt
224 Peter Jan ende Thomas gebroederen soonen weijlen Jan Peters Jan Maes de jongen, bij den selve Jan Peters ende bij wijlen Meriken sijne huijsvrouw, dochtere wijlen Ariaen Horkens te samen verweckt. Goijert Jans van Dinter als man ende momboir vanHeijltien sijne huijsvrouwe. Jan Wouters als man ende momboir van Meriken sijne huijsvrouw ende Gerit Dircx als man ende momboir van Lijsken sijne huijsvrouw, gesusteren, dochteren Jan Peters Jan Maes ende Meriken Ariaens voorgenoempt. Hebben onderling ende met malcanderen gedaen ende gemaeckt eene erffdeijlinge ende erffscheijding van de goederen, vermits der doot van henne voorschreven ouders erffelijck aen gecomen soomen verclaerde. Aen Goijert van Dinter o.a. een huijs, schuer schop met hetesthuijs ende boomgaert ende landerijen daer aen leggende. Gelegen ter plaetse Houtem, tusschen erffvenis Aert Gerits Bunten aen de ander sijde, streckende metten eenen eijnde aen erffenis Thoams Jan Peters Vermetten, anderen eijnde aende gemeijne strate. Aen de anderen parcelen land.
Datering: 1668
Pagina: 237
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623831&miview=ldt
303 Alsoo questie ende proces was ontstaan tusschen Goijert Janssen van Dinther als man ende momboir van Heijlken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Peter Jan Maessen ende Jan Jan Peters Jan Maessen ter eenre ende Wouter Gijsberts ter andere sijde over eene somme van sestich gulden.
Datering: 1670
Pagina: 364
Plaats: Sint-Oedenrode

ZOON HANDRICK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.126&minr=11624771&miview=ldt
5 Elias van Heeswijckout omtrent 30 jaeren ende Joost Daniels van den Huerck out omtrent 48 jaeren beijde inwoonderen deser vrijheijt loffwaerdige getuige. Gerichtelijck gedaght sijnde ter requeste vande hoog edele geboren heer Geraerdt van Crommon hooftschoudt des quartiers van Pellant, Onder eede hen gerichtelijck door den gecommitteerde des heere officier gestaefft sijnde, hebben verclaert, getuijght ende Lenardt voor sijne soone geaccordeert ende geattesteert waer ende waerachtigh te wesen dat sij deponenten opden 16e april hebben geweest ten huijse van Elias van Heeswijck eerste deponent herbergier alhier ende als doen gesien dat Jan ende Aert gebroederen kinderen Lenardt Aert Thijssen, ende mede als doen ter tijt int geselschap was Goort Janssen van Dinther met Handrick sijn soon ter andere sijde, was ontstaen ende als doen gesien dat Handrick soone van Goort van Dinther sijn bloot mesch in sijn hadt was hebben etc.
Datering: 1675
Pagina: 13
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.56&minr=12449927&miview=ldt
132 Ende Marten Jan Sanders heeft gedaen den eedt als borgemeester van Nenssel ende Vressel.
Eedt door Goijert Janssen van Dinther gesworende van de Bodem van Elde. Hendrick Aerts van Gerwen gesworen van de groene gemente.
Datering: 1679
Pagina: 185
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.121&minr=11624198&miview=ldt
115 .... , Goijert van Dinther alle inwoonderen onder de gehuchte van Bosch ende Varehout. ....
Datering: 1679
Pagina: 256
Plaats: Sint-Oedenrode

DUS GEBOREN ROND 1680-64=1616
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.129&minr=11625051&miview=ldt
122 Goijert van Dinther out omtrent 64 jaeren ende ...
Datering: 1680
Pagina: 361
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.129&minr=11624952&miview=ldt
23 Peeter Jan Maes een stucxken teulant gelegen ter plaetse Houtem. Hem vercopere vercregen Van Thomas sijne broeder. Heeft hij vercofft aen Goijert Janssen van Dinther sijn swager.
Datering: 1680
Pagina: 71
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.129&minr=11624931&miview=ldt
2 Jan Kempts onse mede schepen ende Clas vander Huerck ondervorster, welcke hebben ten versoecken van de heer Jacob Boor? stadhouder deser vrijheijt. Verclaerde waerachtigh te wesen dat sij opden 17e april 1680 naer middach sijn gecomen voor de deure van de eerste deponent huijsen. Goijert Janssen van Dinther? ende Aert soone Jan Janssen, welcke in questie ende krackeel waeren ende malcanderen met veele scheltwoorden vuijt maeckende, ende gehoort dat Goort voorschreven tegen hem Aert soon Jan Jansse seijde, dat Jan Jan Gerits de jonghe hem Goort hadde geslagen ende int water hadde gedaen, ende dat hij Aert onder hadde gedaen ale een schelm. Dat hij hem niet vuij het water hadde geholpen, waerop hij Aert voorschreven hem seijde, dat light gij, ick en heben .. niet geslagen, bent gij geslagen dat sult ge me bewijsen. Waer hij Goijert aenstonts den voorschreven (akte is slecht te lezen)
Datering: 1680
Pagina: 3
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.121&minr=11624272&miview=ldt
189 Peeter Jan Maes een stucxken teulandt ter plaetse Houtem, tusschen erffve de een sijde ende eenen eijnde het convent van Bijnderen, ende als nu aen mijnheer Lus ende metten anderen sijde ende eenen eijnde Goijert van Dinther cooper. Hem vercoopere bij opdragen vercregen van Thomas sijne broeder. Vercofft aen Goijert Janssen van Dinther sijne swager.
Datering: 1680
Pagina: 385
Plaats: Sint-Oedenrode

ZOON HENDRICK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.63&minr=11613607&miview=ldt
8 Handrick soone Goijert van Dinther verweckt bij wijlen Jenneken dochter Handrick Craenen.
Datering: 1681
Pagina: 37
Plaats: Sint-Oedenrode
Ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.129&minr=11624994&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.121&minr=11624364&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.57&minr=12449969&miview=ldt
10 Eedt vande gesworens van Bodem van Elde Goijert Janssen van Dinther ende Jan Ariaens woonende tot Ollant ende Houtem
Datering: 1683
Pagina: 16
Plaats: Sint-Oedenrode

HOUTUM
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635368&miview=ldt
111 Evert Handrick Denisse van Herentum aut omtrent twee en veertich jaere. Luijcas de Roij aut omtrent drij en veerich jaer bijde inwoondere deeser vrijheijt, loffwaerdige peroonen. Die welcke hebben ten versoecken van Peeter Jan Maes verclaert datsij hebben geweest nu omtrent acht jaeren geleden sonder de presisie tijt onthouden te hebben ten huijsen van Goijert van Dinther woonende alhier binnen deeser vrijheijt ter plaetse Houtem, ....
Datering: 1687
Pagina: 206
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.78&minr=12384108&miview=ldt
30 Goijert Janssen van Dinther. Soos al Goort ….. momber van de kijnder Dries Jan Handricx verkoopen alderhanden schaer.
Datering: 17e eeuw [1691-1700]
Pagina: 292
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/8BF099DAE5024AD7975CA1B30FC52AA7
208 ... Goijert van Dinther alle inwoonderen onder de gehuchte an Bosch ende Varenhout. ...
Datering: 1693
Pagina: 370
Plaats: Sint-Oedenrode

MET HENRICK
https://proxy.archieven.nl/235/E36DAE25EADF4B7F97748E676F20DD76
7636.133 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.133)
159 Handrick Goorts van Dinter ende Goort van Dinter sijnen vader den voorschreven Handrick ten erffrecht ende den gemelte Goort ter tochte, een stuck teullandt. Gelegen ter plaetse opden Scherpacker, ...hem vercooper naer afflijvicheijt vanden gemelte Goort soude aencomen. Hebben sij vercofft aen Peter Teullincs mulder.
Datering: 1702

Gezin:
Goort Janssen van Dinter x Heijlken Peter Jan Maes (weduwe)
- Jan Goorts van Dinter x Elisabeth Blommers (in akte 72 geoemd als Lijsebeth Blommaerts, hij is overleden, in akte 39 woonachtig in den bosch)
- Peter Goort van Dinter
- Stans Goort van Dinter (in akte 161 genoemd als Hans, in akte 72 als Han)
- Goort Goort van Dinter x Anneke Tijsse Versantvoort (echtgenote genoend in akte 72 als weduwe)
- Jenneken Goort van Dinter x Jan Linders van de Loo
- Catalijn Goort van Dinter x Evert Peter Everts
- Ariaentien Goorts van Dinter x Handrick Franssen van Dinter (in akte 72 genoemd als Hend. Frans Rovers)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.133&minr=11625991&miview=ldt
208 Heijlken Peter Jan Maes weduwe van wijlen Goort Janssen van Dinter. Elisabeth Blommers weduwe wijlen Jan Goorts van Dinter. Peter, Stans ende Goort kijnderen Goort van Dinter verweckt bij Hijlcken Peter Jan Maes voorschreven. Jan Linders van de Loo man ende momboir van Jenneken dochter Goort van Dintert. Evert Peter Everts man ende momboir van Catalijn sijn vrouw, dochtere van den voornoemde van Dinter ende Ariaentien Goorts van Dinter weduwe van wijlen Handrick Franssen van Dinter. Alle kinderen ende erffgenamen van wijlen Goort van Dinter verweckt bijden voorschreven Heijlken Peter Jan Maes sijne gewesen huijsvrouw. O.a. een huijs, schuer off schop, den hoff ende seven lopense teullandt daer bij gelegen ter plaetse Ollandt onder Houtem. Met den eene sijde de weduwe de Heer van Nulandt, de andere sijde juffrouw Petronella Blanckers, met den eene eijnde Gerardt Dircx tot opde gemeijne straet. Hebben sij vercoft aen Jan Jan Wouters. O.a. chijns aent boeck van Helmont.
Datering: 1704
Pagina: 344
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626028&miview=ldt
34 ... Hem vercoopere van Heijlke Peter Jan Maes weduwe van wijlen Goort Janssen van Dinter ende des selfs kinderen ende erffgenamen aengecomen. ...
Datering: 1705
Pagina: 58
Plaats: Sint-Oedenrode

Goort Jansse van Dinter x Heijl Jan Peeters [weduwe]
- Hans Goort ende Ariaentie
- Jenneken x Jan Linders van de Loo
- Cathalijn x Evert Peeters
- Peeter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626155&miview=ldt
161 Heijl Jan Peeters weduwe van Goort Jansse van Dinter. Hans Goort ende Ariaentie kijnderen van de voorschreven Goort Janssen van Dinter ende van de gemelte Heijlken. Jan Linders van de Loo als man ende momboir van Jenneken dochter Goort Janssen van Dinter ende Evert Peeters als man ende momboir van Cathalijn oock dochter des voorschreven Goort Jansse van Dinter een stucken teullant genaempt het Broecklant. Gelegen ter plaetse onder de gehuchte van Houtem. Hem vercoopere bij coope van Jan Wouter den Ouden aengecomen. Hebben sij vercoft aen Peeter Goorts van Dinter soone van de voornoemde Goort Janssen van Dinter ende Heijlke voorschreven.
Datering: 1710
Pagina: 276
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626230&miview=ldt
236 Heijke Jan Peeter Maes weduwe van Goort Jansse van Dinter, een agste part in een stuck hoijlant gelegen ter plaetse in de Bosch, genoempt den Ouden Camp. Opgedragen ende overgegeven aen Peter Goorts van Dinter.
Datering: 1711
Pagina: 451
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.169&minr=11637053&miview=ldt
107 Soo sal Heijlke Jan Peeter Maes weduwe van Goort Jansse van Dinter vercoopen een achtste part in een stuck hoijlants. Verkocht aen Peeter Goorts van Dinter.
Datering: 1711
Pagina: 357
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.135&minr=11626400&miview=ldt
72 Peeter Goorts van Dinter, Han Goorts van Dinter, Jan Lenders van de Loo als man ende momboir van Jenneken Goorts van Dinter, Ariaentie Goorts van Dinter weduwe wijlen Hend. Frans Rovers geassisteert met Hendrik Hombergh tot haere vercoopere momboir. Evert Peeter Evers als man ende momboir van Cathalijn Goort van Dinter ende die voorschreven Peeter Goorts van Dinter noch in qualiteit als momboir van de twee onmundige kijnderen van wijlen Goort Goorts van Dinter verweckt de selve ende bij wijle Anneke Tijsse Versantvoort, sijne gewesene huijsvrouw ende Lijsebeth Blommaerts als in huwelijk gehadt hebbende Jan Goorts van Dinter doen hij leefde. Eene camp teullant gelegen inde Donderdonk. Haer vercoopere van haer vader als grootvader erffelijck aengecomen. Hebben sij vercoft aen Jan Lambers van der Heijde. Aen Wouter Tijs Corsten een stuck teullant, gelegen ter plaetse Houtem.
Datering: 1715
Pagina: 139
Plaats: Sint-Oedenrode

Goort van Dinter
- Peter
- Hans
- Jenneke x Jan Lenders van de Loo
- Ariaentie [weduwe] x Hand. Frans Rovers
- Cathalijn x Evert Peeter Evers
- Goort [wijlen] x [Anneke Tijsse Versantvoort [wijlen] - zie akte 72]
-- kinderen
- Jan [overleden] x Lijsebth Blommeaerts ['s-Hertogenbosch]
-- kinderen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.171&minr=11638801&miview=ldt
39 Soo sullen de erfgenamen Goort van Dinter te weete met name Peeter Goort van Dinter, Hans Goort van Dinter, Jan Lenders van de Loo als man ende momboir van Jenneke Goorts van Dinter sijne huijsvrouw, Ariaentie Goorts van Dinter weduwe van wijle Hand. Frans Rovers, Evert Peeter Evers als man ende momboir van Cathalijn Goorts van Dinter ende die voorschreven Peeter Goorts van Dinter als momboir van de twee onmundige kijnderen van wijle Goort Goorts van Dinter inwoonder alhier ende Lijsebth Blommeaerts als in huwelijk gehadt hebbende Jan Goorts van Dinter als moeder over haer minderjarigh kint verwekt bij wijle den voorschreven Jan van Dinter inwoondersse der stadt 's-Hertogenbosch, teullandt vercoopen. Vercocht aen Jan Lambers van der Heijde.
Datering: 1715
Pagina: 147
Plaats: Sint-Oedenrode

============= CIJNSBOEK ==========
https://proxy.archieven.nl/48/E4B97C2018244BC292BDA6F6062FE359
NTI-12063-329 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
329-Fiche 327, blz. 8, folio 10, no. 54
Datering: 1700
Transcriptie: Gort Janssen van Dinter met drije kijnderen
VIII denarii novi
Den selven
XVIII denarii novi
Vuijt huijs hoff ende aengeleghen erffenisse in de Donderdonck groot ontrent 15 ... 16 lopensaten una
latere Jan Henrick Arts Houbraken alio latere aen kijnderen van Jan Joosten una fine Isaac Battem
alio fine de gemeijnte
Plaatsnaam:
St. Oedenrode
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 329

https://proxy.archieven.nl/48/CF03F771E6CF41C2A72E277847D5E345
NTI-12063-328 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
328-Fiche 585, blz. 5, folio 11, no 57
Datering: 1677/1756
Transcriptie:
Johanna Teulings getrouwt met Jan van der Heijden bij delinge en Maria Lambert Frans Rovers
weduwe Willem Haubraeken en Barbara huijsvrouwe Jan Claes Teilinxs met 5
kinderen
De weduwe met 5 / 4 kinderen van 1719
Lambert Frans Rovers bij coop
Jan Jan Wouters tot Roij bij coop
Heijlken dochter Jan Peter Jan Maes huijsvrouwe Goort van Dinter <===
IIIII denarii II ort veteri / I stuiver
ex agro et bonis in Houtem genaemt Den Streep
Uijt eenen acker groot ontrent 2 lopensaten genaemt De Streep tot Houthem una latere Art Gerart
Arts alio latere Jan Peter Jan maes gelder un a fine de me? alio fine Jan Peter Jan Maes gelder
Plaatsnaam: St. Oedenrode
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 328

Gehuwd (religieus) ‎21 mei 1644 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Eerste echtgenote genoemd bij hertrouwen.

Zie akte 184 van 1660: "drij onbeiaerde kijnderen"

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Godefridus Joannis
Bruid Joanna Henrici
Getuige Joannes Gualteri & Theodorus Christiani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 21-05-1644
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1637-1664, archiefnummer 1449, inventarisnummer 2, blad 9-04
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1637-1664
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Goijaert Janssen van Dinther
geboren te 's-Hertogenbosch
Bruid Jenneken Hendrick Craenen
geboren te Sint-Oedenrode
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-04-1650
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding
Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 13, blad 8v02
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1650-1662
Religie: Schepenbank


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-WNVW?cc=2037960&wc=SM4X-RMH%3A346029401%2C346638201%2C348952001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 2873 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Dinther, Goijaert Janssen van
Craenen, Jenneke Hendrick
Trouw: 2 April 1650
Sint Oedenrode Schepentrouwboek 1650-1662

Bijbehorende akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/807e98e7-9ec8-3fd8-4e1d-ba04ecde54c6
Trouwen 1650-1662 Gemeente Sint-Oedenrode Type doop-, trouw- en begraafboeken Archiefnummer 1449 Inventarisnummer 13
Page 14 of 49 - 1449_013_008_V
IS NIET EEN AKTE MAAR EEN LIJST - GEEN DUIDELIJKE DATUM
"Goijaert Jannes van Dinther & Jenneke doghter henderick craenen ?????"
(ongeveer 59 jaar gehuwd) met:

womanJenneke Hendrick Jan Craenen‏
Gedoopt ‎12 jul 1609 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren te Sint-Oedenrode
Geboren voor 1644-20=1624

Ouders genoemd in akte 11 van 1645: Handricx Jan Craenen x Beelken Aert Hendricxssen van Taertwijck

In cijnsboek Helmond "328-Fiche 585, blz. 1, folio 10, no 53" genoemd als "Jenneken dochter Hendrick Arts van Tartwijck"?

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna Joannis
Vader Henricus Joannis
Moeder Isabela N.N.
Getuige Gertrudis N.N.
Diversen: echtgenote van Daniel Laurentii
Getuige Henricus Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-07-1609
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding
doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 10r-06
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1605-1635
Religie: Rooms-Katholiek


Ouderlijk gezin:
Joanna: Henricus Joannis vader 12-07-1609 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Isabela N.N.
Wilhelmus: Henricus Joannis vader 26-05-1612 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Isabella N.N.
Maria: Henricus Joannis Craenen vader 10-08-1614 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Isabella N.N.
Aleidis: Henricus Joannis Craenen vader 17-04-1617 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Isabella N.N.
Catharina: Henricus Joannis vader 22-10-1619 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Beeltie N.N.
Margreta: Henricus Joannis Cranen vader 02-10-1623 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Sijbilla N.N.

[Gebruikersnotities]
Handricx Jan Craenen x Beelken Aert Hendricxssen van Taertwijck
- Willem
- Jenneken x Goijaert Janssen van Dinther
- Marije x Handrick Janssen vanden Kerckhof
.
https://proxy.archieven.nl/235/D232080229BD46538F75EE737650A244
11 Willem sone wijlen Hendrick Jan Cranen, geassisteert met Aert Hendrick Aertssen ende Gijsbert Jan Cluijtmans tot deese alleenlijck sijn vercoren momboiren Goijaert Janssen van Dinther man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe, ende Handrick Janssen vanden Kerckhof man ende momboir Marije sijnder huijsvrouwe dochtere wijlen Handricx Jan Craenen voirgenoemd, bij den selven Handricken ende wijlen Beelken sijnder huijsvrouwe dochter wijlen Aert Hendricxssen van Taertwijck wettelijck verweckt. ...
1645
Sint-Oedenrode

==========
VADER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.111&minr=11618168&miview=ldt
182 Jan soene Jan Jaspers als man ende momboir van Truijcken zijn huijsvrouwe, Henrick soene Jan Craenen, Peter soene Jan Rutten als man ende momboir van Stijntken zijn huijsvrouwe ende Jan Jan Craenen alle wettighe kijnderen ende erffgenamen van wijlen Jan Willem Cranen ende Weijndelken wijlen Henrick Dirckx sijn huijsvrouwe. Hebben bekent dat sij hebben gedeijlt seckere stucken teullants ende hoeijlants. Hen aengecomen ende aenverstorven van wijlen Willem Jan Craenen henne halve broeder.
Datering: 1623
Pagina: 259
Plaats: Sint-Oedenrode
Ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618621&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.113&minr=11619078&miview=ldt
94 Handrick zoone wijlen Jan Craenen als man ende momboor van Isabeel zijne wettige huijsfrouwe dochtere wijlen Aert Handrick Lambers van Tartwijck verweckt bij Jenneken zijne wittighe huijsvrouw. Heeft vercoft ...
Datering: 1635
Pagina: 159
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/46FB74225D9B4FC38C0028C8E1697514
185 Handrick Janssen vande Kerchoff ... Hem vercopere als man ende momboir Marije sijne huijsvrouw dochtere wijlen Handricx Jan Craenen aengecomen ende op hem voir een derde gedeelte verstorven soo hij seijde ende verclaerde....
Datering: 1641
Pagina: 371
Plaats: Sint-Oedenrode
==========

https://proxy.archieven.nl/48/B3B75859B00F4CED93BD213D245097E0
NTI-12063-328 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
328-Fiche 585, blz. 1, folio 10, no 53
Datering: 1677/1756
Transcriptie:
1 kindt genaemt Marie van Dinter
2 kijnderen
De 3 kijnderen van Hendrick van Dinter bij versterff
1 kijndt met naem Hendrick van Dinther
Gordt Janssen van Dinter weduwer ende 3 kijnderen van <=====
Jenneken dochter Hendrick Arts van Tartwijck <=====
VIII denarii novi
Liberi Egidius de Donresdonc
Den selve
XVIII denarii novi IIII stuivers
Uijt huijs hoff ende aengelegen erffenisse in den Donderdonck groot ontrent 15 ... 16 lopensaten una
latere Jan Hendrickx alio latere de gemeijnte
Census ecclesiae de Eerschot de quadebrede VI stuivers
Plaatsnaam: St. Oedenrode
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 328

Kinderen:

1.
man‎Joannes Goorts van Dinter‏‎
Gedoopt ‎31 aug 1644 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes van Dinter
Vader Godefridus Joannis van Dinter
Moeder Joanna Godefridi
Getuige Joanna Wilhelmi & Wilhelmus Reijneri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 31-08-1644
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 2, blad 46-03
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1634-1664
Religie: Rooms-Katholiek


2.
man‎Henricus Goorts van Dinter‏‎
Gedoopt ‎22 nov 1647 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Henricus Joannis
Vader Godefridus Joannis
Moeder Joanna N.N.
Getuige Christina Petri Joannis & Henricus Arnoldi Haubraeken
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-11-1647
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 2, blad 64-06
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1634-1664
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henricus Gort van Dinter
Bruid Catarina vande Meeracker
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-05-1681
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 85v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Handrick Goijerts van Dinther
leeftijd c. 32, geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid Cathalijn Gerit Dielen
leeftijd c. 32, geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 04-05-1681
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 19-04-1681
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 14, blad 71-01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1664-1682
Religie: Schepenbank


Kids:
Joannes: Henricus Dinter van vader 03-01-1682 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Catarina - getuigen: Egidius Gorts & Maria Dilissen
Maria: Henricus Dinter van vader 24-04-1685 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Catarina - getuigen: Godefridus van Dinter & Maria Lammers
Iacobus: Henricus Dinter van vader 23-02-1688 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Catarina - getuigen: Wilhelmus van Kerckhoff & Catarina Dinte

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
https://proxy.archieven.nl/235/E88961F3C1914EC7A7CAD3C40C9A102F
7636.164 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.164)
12 Jan, Peeter ende Matijs gebroederen, Lambert Houbraecken man ende momboir Maijken sijne huijsvrouw. Hendrick Goorts van Dinter man ende momboir van Catalijn sijne huijsvrouw. Frans Peeters meerderjarige soone Peeter Kempen als lasthebbende soo hij verclaerde van Jenneke sijne absente moeder (= Jenneke Grardt Dielen). Alle kijnderen erfgenamen wijlen Gerardt Dielen ende Anneken Jan Deckers sijne huijsvrouwe. Die welcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van de goederen hen luijden mits doode ende afflijvicheijt van haere voornoemde auders erffelijck aen gecomen ende op haer verstorven. Aen Peeter Gerardt Dielen o.a. een huijs, schuer etc. met hoff, teul ende groeslandt daer bij gelegen, terplaetse inden Bosch ...
Datering: 1694

https://proxy.archieven.nl/235/E36DAE25EADF4B7F97748E676F20DD76
7636.133 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.133)
159 Handrick Goorts van Dinter ende Goort van Dinter sijnen vader den voorschreven Handrick ten erffrecht ende den gemelte Goort ter tochte, een stuck teullandt. Gelegen ter plaetse opden Scherpacker, ...hem vercooper naer afflijvicheijt vanden gemelte Goort soude aencomen. Hebben sij vercofft aen Peter Teullincs mulder.
Datering: 1702

Hendrick Goorts van Dinter [wijlen] x Cathalijn Gerit Dielen [wijlen]
- Jacop
- Jenneke x Hendrick Janse van Herentum
- Mari x Dielis Gijsbert Cronenburgh
.
https://proxy.archieven.nl/235/EF785CB7EA534487A26C5B10E78DB4EF
7636.171 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.171)
45 Jacop Hendrick Goorts van Dinter, Hendrick Janse van Herentum als man ende momboir van Jenneke Hendrick Goorts van Dinter ende Dielis Gijsbert Cronenburgh als man ende momboir van Mari Hendrick Goorts van Dinter susters ende broeders alle kinderen ende erfgenamen van wijlen Hendrick Goorts van Dinter verweckt bij deselve en bij wijle Cathalijn Gerit Dielen sijne gewesene huijsvrouwe, die welcke verclaarde met malcanderen aengegaen te hebben een erfscheijdinge ende deijlinge van de goederen hen luijden mits doode ende aflijvigheijt van haeren ouders erfelijck aengecomen. Aen Hendrick Janse van Hirtum ende Dielis Gijs Cronenburgh sijne swager o.a. een huijs, schuer, schop en hof met het teul als groeslant daer aen gelegen ter plaetse in de Donderdonck. Neffens erfve de eene sijde de heer Lariveere, de andere sijde de gemeijnte, de eene eijnde de weduwe Gerit Stans Molemakers, de ander eijnde Mathijs Walraven cum sius.
Datering: 1715

https://proxy.archieven.nl/235/E520ADB4D8DD4C6283FA69DE04185DA6
7636.80 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.80)
23 Soo sal Peeter Goorts van Dinter als momboir van de onmondige kinderen van wijle Hendrik Goorts van Dinter verwekt bij den selve ende bij wijle Anneke Tijsse Versantvoort sijne gewesene huijsvrouwe voor alle man vercoopen verschijde coope opgaende eijke, willige als popelieren boomen staende ter plaetse inden Voorstenbosch.
Datering: 17202e huwelijk
man‎Goijaert Janssen "Goort" van Dinter‏‎


Ondertrouwd ‎19 jul 1659 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎10 aug 1659 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 39 jaar
[bron]
Paar genoemd in akte 208 inclusief gezin en aangetrouwden.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Goijaert Jansen van Dinther
leeftijd c. 38, geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode
Bruid Heijlwich Jan Peeter Jan Maessen
leeftijd c, 26, geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode
Eerdere vrouw Jenneken Handricx
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 19-07-1659
Datum proclamatie: 07-08-1659
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 10-08-1659
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 13, blad 18v01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1650-1662
Religie: Schepenbank
Getuige & Jan Peeter Jan Maessen
Diversen: vader van de bruid


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-WF14?cc=2037960&wc=SM4X-RMH%3A346029401%2C346638201%2C348952001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 2874 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Dinther, Goijaert Janssen van
Jan Peter Jan Maessen, Heijlwich
Onder: 19 juli 1659
Trouw: 10 Augustus 1659
Sint Oedenrode Schepentrouwboek 1650-1662

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/807e98e7-9ec8-3fd8-4e1d-ba04ecde54c6
Trouwen 1650-1662 Gemeente Sint-Oedenrode Type doop-, trouw- en begraafboeken Archiefnummer 1449 Inventarisnummer 13
Page 34 of 49 - 1449_013_018_V"
".... Goijaert Jansse van Dinther
weduwenaer van wijlen Jenneke Handrix
oudt omtrent 38 jaren ende Heijlwich
dochter Jan Peter Jan Maessen oud
omtrent 26 jaren beijde ....."

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Godefridus Joannes van Dinther
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Burgerlijke stand (alle religies)
Sint Oedenrode
Huwelijken 1650-1682, 1696-1764
Afbeelding 23 van 638
Hij weduwnaar 38 jaar, zij 26 jaar
10 augustus 1659
(ongeveer 44 jaar gehuwd) met:

womanHeijlken Jan Peter Jan Maes‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 25 jaar
Gedoopt ‎29 aug 1633 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders genoemd samen met echtgenoot in akte 224 van 1668: "Jan Peters Jan Maes de jongen x Meriken Ariaen Horkens"
Zie huwelijk geboren rond 1659-26=1633

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-3Y8S?cc=2037960&wc=SM4X-C6X%3A346029401%2C346638201%2C348961901
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1777, 1685 > image 1073 of 3589; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
onwettig
Joannes
Petrus, Joannes
Adrianus, Maria
Doop: 29 Augustus 1633
Sint Oedenrode RK Doop- en trouwboek 1607-1635

BHIC: OpenArchives
Dopeling Helena Adriani
Diversen: natuurlijke dochter
Vader Joannes Petri
Moeder Maria Adriani
Getuige Margareta Petri & Leonardus Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-08-1633
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 110r09
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Ouderlijk gezin:
Jan Peters Jan Maes de jongen x Meriken Ariaen Horkens
- Peter
- Jan
- Thomas
- Heijltien x Goijert Jans van Dinter
- Meriken x Jan Wouters
- Lijsken x Gerit Dircx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623752&miview=ldt
224 Peter Jan ende Thomas gebroederen soonen weijlen Jan Peters Jan Maes de jongen, bij den selve Jan Peters ende bij wijlen Meriken sijne huijsvrouw, dochtere wijlen Ariaen Horkens te samen verweckt. Goijert Jans van Dinter als man ende momboir vanHeijltien sijne huijsvrouwe. Jan Wouters als man ende momboir van Meriken sijne huijsvrouw ende Gerit Dircx als man ende momboir van Lijsken sijne huijsvrouw, gesusteren, dochteren Jan Peters Jan Maes ende Meriken Ariaens voorgenoempt. Hebben onderling ende met malcanderen gedaen ende gemaeckt eene erffdeijlinge ende erffscheijding van de goederen, vermits der doot van henne voorschreven ouders erffelijck aen gecomen soomen verclaerde. Aen Goijert van Dinter o.a. een huijs, schuer schop met hetesthuijs ende boomgaert ende landerijen daer aen leggende. Gelegen ter plaetse Houtem, tusschen erffvenis Aert Gerits Bunten aen de ander sijde, streckende metten eenen eijnde aen erffenis Thoams Jan Peters Vermetten, anderen eijnde aende gemeijne strate. Aen de anderen parcelen land.
Datering: 1668
Pagina: 237
Plaats: Sint-Oedenrode

Kinderen:

1.
man‎Peter Goorts van Dinter‏‎

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK MAAR WAAROM:?

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-WF1T?cc=2037960&wc=SM4X-RMH%3A346029401%2C346638201%2C348952001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 2896 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Dinter Petrus van x Weltens Anna - 15 juni 1683

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-WF62?cc=2037960&wc=SM4X-RMH%3A346029401%2C346638201%2C348952001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 2897 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Dinter Petrus van x Rut Jans. Maria - 4 feb 1696

=====

NB: Jan Lenarts is de echtgenoot van zus Jenneke
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.164&minr=11636088&miview=ldt
81 ... Dat als doen Peeter soonen Goort van Dinther ende Jan Lenarts sijne swager, ....
Datering: 1695
Pagina: 186
Plaats: Sint-Oedenrode

x Maria Ruth Jans
DAN GEBOREN ROND 1696-28=1668
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.164&minr=11636111&miview=ldt
104 Huwelijk 5 februari 1696 Peeter Goorts van Dinther aut 28 jaeren jonghman ende Maria dochtere Ruth Jans aut 22 jaer jongedochter.
Datering: 1696
Pagina: 227
Plaats: Sint-Oedenrode

Peeter Goort van Dinter x Maria Jan Claessen(?)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.168&minr=11636934&miview=ldt
186 Alsoo questie ende verschil stont te gerijsen tussen de weduwe Jan Claessen ende Peeter Goort van Dinter in huwelijk gehat hebbende Maria dochter van de voorschreven weduwe Jan Claessen over seckere huwelijksgoet. Ook genoemde in deze akte: Dirck Frensse van Curinge haere schoonsoone.
Datering: 1709
Pagina: 524
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.57&minr=12450045&miview=ldt
86 ... In 1719 heeft Dirk van Delft sijne eedt afgelegt als geswooren inde plaets van Hendrik van Hout. Soo heeft Peeter Wouters van der Heijde, Hendrick van Hout, Peeter Goorts van Dinter ende Jan Hens Vogels de eedt afgelegt als geswoorens. Soo heeft Dirk Frense van Kueringe sijne eedt afgeleght als geswoorens over de bodem van Elde in de plaets van Peeter Goort van Dinter in 1713. ...
Datering: 1711
Pagina: 134
Plaats: Sint-Oedenrode

Peter x Mariken Ruth Jan Willems
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.94&minr=12410402&miview=ldt
23 Jan Willem Jans getrouwt met Jenneken sijne huijsvrouw. Vercofft een schuer van twee gebonde staende opden grond van den rendant. Noch twee eijcke boomen staende opden onmondige goet tot Ollant. Verder vermelding van o.a. Jan Jan Claessen saligher man ende momboir Cathalijn Thomas Janssen de Ruijter moeder vande voorschreven onmondige. Peeter Goort van Dinther man ende momboir van Mariken Ruth Jan Willems, Dierck Lauvrenssen man ende momboir van Jenneken sijn huijsvrouw dochter voornoempt. Boedel Tijs? Van den Heuvel?
Datering: ? [1714-1715?]
Pagina: 733-745 en misschien tot 748
Plaats: Sint-Oedenrode

MOOMBOIR KIDS HENRICK
https://proxy.archieven.nl/235/E520ADB4D8DD4C6283FA69DE04185DA6
7636.80 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.80)
23 Soo sal Peeter Goorts van Dinter als momboir van de onmondige kinderen van wijle Hendrik Goorts van Dinter verwekt bij den selve ende bij wijle Anneke Tijsse Versantvoort sijne gewesene huijsvrouwe voor alle man vercoopen verschijde coope opgaende eijke, willige als popelieren boomen staende ter plaetse inden Voorstenbosch.
Datering: 1720

DUS GEBOREN ROND 1721-53=1668
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.173&minr=11639739&miview=ldt
6 ... , Peeter Goorts van Dinter out drie en vijftig jaare,...
Datering: 1721
Pagina: 8
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.57&minr=12450097&miview=ldt
138 Eedt van borgemeesters uijt de Aude vrijheijt. Nicolaas van Heerentum. Bos en Varenhout Peeter Goorts van Dinter. Ollant ende Houtem Aart Janse Habrake. Nenssel ende Vressel Hendrik van de Laar. Eert en Eversche Joost van de Laak. Berselaar Hendrik Jan Pouwels.
Datering: 1726
Pagina: 215
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.175&minr=11640106&miview=ldt
61 Sijmon Tobie deurwaarder, dewelke verclaarde in arrest te stellen alle de goederen toe behoorende Peeter Goijers van Dinter.
Datering: 1727
Pagina: 250
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.176&minr=11640304&miview=ldt
87 Inventaris gemaakt en geformeert ten versoeke van de heere schepenen der vrijheijt Sint Oedenrode, wegens den geabandonneerde en desolate boedel wijlen Peeter Goorts van Dinter en sulx naar 't opgeven van Cornelis Daandels van Rijsingen aan wienshuijs den selve is overleden....
Datering: 1730
Pagina: 335
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.137&minr=11626943&miview=ldt
54 Jacobus Vermeulen curateur over den geabandonneerde boedel wijle Peeter Goorts van Dinter als hij leefde borgemeester deser vrijheijt. Een parceel teulland ter plaatse Houtum. Opgedragen aan ende ten behoeve van Goort Evert Peeters.
Datering: 1731
Pagina: 118
Plaats: Sint-Oedenrode

2.
man‎Hans Goort van Dinter‏‎

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK MAAR WAAROM?

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-WF69?cc=2037960&wc=SM4X-RMH%3A346029401%2C346638201%2C348952001 : 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 2876 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Dinther, Handrick Goijerts van
Gerrit Dielen, Cathalijn
Onder: 19 april 1681
Trouw: 4 Mei 1681
Sint Oedenrode Schepentrouwboek 1664-1682

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/abb6e17d-3abd-625a-6323-120c2c8ccc5a
Trouwen 1664-1682 Gemeente Sint-Oedenrode Type doop-, trouw- en begraafboeken Archiefnummer 1449 Inventarisnummer 14
Page 71 of 77 - 1449_014_071
".... Hanrick
Goijerts van Dinther out omtrent
32 jaer et Cathrijn Gerrit Dielen jonged(?) out
omtrent 32 jaer beijde woonagtige en gebortig
..."

Dus geboren rond 1681-32= 1649 - DAN VAN EERSTE ECHTGENOTE!

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-WFGT?cc=2037960&wc=SM4X-RMH%3A346029401%2C346638201%2C348952001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 2879 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Dinter, Henricus Goort van
Meeracker, Catarina van de
2 Mei 1681
Sint Oedenrode RK Doop- Trouwboek 1675-1710

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henricus Gort van Dinter
Bruid Catarina vande Meeracker
Eerdere man
Eerdere vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-05-1681
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 85v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Maria: Henricus Dinter van vader 24-04-1685 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Catarina - getuigen: Godefridus van Dinter & Maria Lammers
Iacobus: Henricus Dinter van vader 23-02-1688 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Catarina - getuigen: Wilhelmus van Kerckhoff & Catarina Dinte

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.164&minr=11636019&miview=ldt
12 Jan, Peeter ende Matijs gebroederen, Lambert Houbraecken man ende momboir Maijken sijne huijsvrouw. Hendrick Goorts van Dinter man ende momboir van Catalijn sijne huijsvrouw. Frans Peeters meerderjarige soone Peeter Kempen als lasthebbende soo hij verclaerde van Jenneke sijne absente moeder (= Jenneke Grardt Dielen). Alle kijnderen erfgenamen wijlen Gerardt Dielen ende Anneken Jan Deckers sijne huijsvrouwe. Die welcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van de goederen ....
Datering: 1694
Pagina: 12
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.132&minr=11625618&miview=ldt
20 Handrick Goorts van Dinther man ende momboir van Cathalijn Geraerdt Dielen, een stuck lants den nieuwen camp genoempt, gelegen ter plaetse in den Bosch. Heeft hij vercocht aen den heer Hendrick Huijgens.
Datering: 1694
Pagina: 27
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.132&minr=11625636&miview=ldt
38 De heer Hen. Van der Lith drossart der heerlijck Beeck bij Arle ende president des dorpe van Son, ende Jan Luijcas van Deurse schepene aldaer. Die welcke bekende vuijt de naeme van den armen van Son ontfangen te hebben een somme ofte capitael vantwee hondert gulden vuijt hande van handricvk Goirts van Dinther, Welck capitael van twee hondert gulden Goijert van Dinther nu omtrent veertich jaere geleden hadde genegotieert van Jaspart Janssen van Son.
Datering: 1695
Pagina: 60
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.170&minr=11637176&miview=ldt
82 Soo heeft Hendrick Goorts van Dinter in gerechte verpachtinge uijtgegeven aen Jan Jansse Verdusse ...
Datering: 1714
Pagina: 341
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.171&minr=11638807&miview=ldt
45 Jacop Hendrick Goorts van Dinter, Hendrick Janse van Herentum als man ende momboir van Jenneke Hendrick Goorts van Dinter ende Dielis Gijsbert Cronenburgh als man ende momboir van Mari Hendrick Goorts van Dinter susters ende broeders alle kinderen ende erfgenamen van wijlen Hendrick Goorts van Dinter verweckt bij deselve en bij wijle Cathalijn Gerit Dielen sijne gewesene huijsvrouwe, die welcke verclaarde met malcanderen aengegaen te hebben een erfscheijdinge ende deijlinge van de goederen ...
Datering: 1715
Pagina: 171
Plaats: Sint-Oedenrode

3.
womanJenneken Goorts van Dinter‏
Geboren Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 208 van 1704. Zie notitie bij vader.

Zie huwelijk: geboren te Sint-Oedenrode
Geboren voor 1680-20=1660

Niet gevonden in fiches dopen St.O bij Dinther.

[Gebruikersnotities]
CORRECT? TODO - Is dit nu Jenneke Hendrix van Dinter of Jenneke Goorts van Dinter

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.96&minr=12410466&miview=ldt
6 Alsoo Hendrik van Heertum en Jennke Hend. van Dinter als sij leefde egte lieden en inwoondersen der vrijheijt eenige tijt geleden sij komen te overlijden, naerlatende drie onmondige kinderen, welke ingevolge den costume deser vrijheijt met momboire en voogden behooren te werden voersien en vermits Johannis van Heertum en Peeter Goorts van Dinter bij schepenen deser vrijheijt sijn aangestelt tot voogen.....
Datering: 1727
Pagina: 88
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.82&minr=12407690&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.175&minr=11640133&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.175&minr=11640124&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.136&minr=11626822&miview=ldt
162 Johan van Heertum en Peeter Goorts van Dinter als momboir vande onmondige kinderen wijlen Hendrik van Heertum en Jenneke van Dinter als sij leefde egte lieden. Hebben verkocht aan Dielis Cronenburgh woonende tot Oirschot, o.a. de helft in een huijs, hoff, alhier gelegen in de Donderdonk, Neffens erve de eene sijde de gemeene straat ent Broek, de andere sijde den beempt en weijde, deene eijnde Gerit Dirx, dander eijnde Adriaan Versantvoort.
Datering: 1727
Pagina: 390
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.136&minr=11626819&miview=ldt
159 Transport door Johannis van Heertum en Peeter Goorts van Dinter in qualiteit als momboiren over de drie onmondige kinderen van wijlen Hendrik van Heertum en Jenneke van Dinter als sij leefde egtelieden. Zij hebben vercoght aan ende ten behoeve van Jan Moonen wonende tot Boxtel een huijs en hoff gelegen alhier inde oude vrijheijt, neffens erve de eene sijde de erffgenamen Willem Wouters, streckende voor van de gemeene straat tot opden Borghgraaf.
Datering: 1727
Pagina: 384
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.96&minr=12410475&miview=ldt
15 Reckeninge bewijsch ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Peetert Goorts van Dinter als ook de weduwe wijlen Johannis van Herentum. Samen voogden over de onmondige kinderen wijlen Hendrik Van Heertum ende Jenneke Hendrix van Dinter als sij leefde egte lieden. En vermits den insolventie van de voorschreven boedel van Hendrik van Heertum voornoempt aangestelt tot curateur van der selve boedel. ...
Datering: 1728
Pagina: 403
Plaats: Sint-Oedenrode

JENNEKE GOORTS VAN DINTER? CORRECT OF TYPO?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.96&minr=12410464&miview=ldt
4 Brief voor de heer Huijming? groenroede tot S’Bosch. Vermelding van: Peter Goorts van Dinter ende weduwnaar Johannis van Heertum als curateuren van der insolvente boedel wijlen Hendrik van Heertum en Jenneke Goorts van Dinter gewoont hebbende tot Sint Oedenrode op Eerdt.
Datering: 1728
Pagina: 81
Plaats: Sint-Oedenrode

4.
womanAdriana Goorts "Ariaentien" van Dinter‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.163&minr=11635551&miview=ldt
20 Handrick Frans Rovers aut 42 jaeren ende Peeter Evers aut 43 jaeren beijde inwonderen deeser vrijheijt, die welcke hebben ten versoecke van Peeter Aerts verclaert dat Peeter Aerts mede inwoondere alhier in 1690 heeft gevanghen vijff jonge wolfvenvier reuijen ende een teeff ter plaetse Houtem onder Ollant.
Datering: 1690
Pagina: 49
Plaats: Sint-Oedenrode

MOGELIJK: ERFDELING VADER ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.163&minr=11635640&miview=ldt
109 Jan, Hendrick ende Lambert gebroederen. Mathijs Dirckx Versantvoort man ende momboir van Maijken sijne huijsvrouwe. Adriaen Janssen Vorstenbosch, alle kinderen ende erffgenamen van wijlen Frans Handrick Rovers verweckt bij den selven ende bij wijlen Barbara Jan Schutiens sijne huijsvrouwe, die welcke verclaerde met malcanderen aengeagen te hebben een erffscheijdinge ende deijlinge van henne voorschreven auders, aengecomen ende op haer verstorven soo als sij seijde ende verclaerde. Aen Hendrik Frans (Rovers) o.a. een huijs, hoff, torftschop, backhuijs met het teullant daer bij gelegen, soo groot ende cleijn als het selve gelegen is binnen deeser vrijheijt Sint Oedenrode ter plaetse Houtum onder Ollandt, aen beijde sijde de gemeijne straet, streckende met den eenen eijnde aen erffve den heilige geest van Rode c.s. tot op erffve Thijs Versantvoort mede condivident. Aen Adriaen Janssen Vorstenbosch o.a. het huijs op Cremsel met hoff en lant daer bij behoorende, gelegen binnen deser vrijheijt Sint Oedenrode tusschen erffve met de eene sijde ende eene eijnde de gasthuijs hoef tot Rode ende net den andere sijde de gemeijne straet ende met den andere eijnde op erffve Pauwels Jan Thonis.
Datering: 1692
Pagina: 239
Plaats: Sint-Oedenrode

ZWAGER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.132&minr=11625642&miview=ldt
44 Thijs Diercks Versantvoort een stuck teullant, gelegen ter plaetse Hautem onder Ollant. Heeft hij vercofft aen Handrick Frans Rovers sijne swager.
Datering: 1695
Pagina: 69
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.136&minr=11626740&miview=ldt
80 Ariaantje Goort van Dinter weduw wijlen Hendrik Frans Rovers geassistert met Peeter van Dinter tot haaren gecoren voogt, heeft opgedragen aan de weduwe Lambert Frans Roovers een rente van hondert gulden staende op den hoek van Ollant ende Houtem.Transportante aangecomen van haar mans kant.
Datering: 1725
Pagina: 194
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.175&minr=11640181&miview=ldt
136 Testament van Ariaantje Goort van Dinter weduwe Hendrik Franse Rovers welke siek te bedde leggende. Genoemde personen: Jan Hendrik Rovers haar soon.
Datering: 1728
Pagina: 449
Plaats: Sint-Oedenrode

5.
manJoannes Goorts van Dinter‏
Gedoopt ‎12 aug 1663 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes van Dinther
Vader Godefridus Joannis van Dinther
Moeder Heijlwigis N.N.
Getuige Matthias Adami & Maria Adami
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-08-1663
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 2, blad 74-12
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1634-1664
Religie: Rooms-Katholiek


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-WRW2?cc=2037960&wc=SM4X-166%3A346029401%2C346638201%2C348944802
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1738 > image 1909 of 1921; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

Begraven ‎nov 1700 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 208 van 1704 genoemd als wijlen: "Elisabeth Blommers weduwe wijlen Jan Goorts van Dinter".
In akte 39 van 1715 genoemd als overleden.
In akte 72 van 1715 genoemd als overleden.

https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?id=210863852
Datum 1/11/1700
Parochie/kerk Kruiskerk
Naam archief Archief Sint-Jan 1629-1810
inventarisnummer 288
Naam Jan van Dinter
Rol Begravene
Soldaatkind 0
Afbeelding akte
Geen scan beschikbaar. Klik hier om naar de akte te gaan.

https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?id=178442569
Datum 3/11/1700
Parochie/kerk Kruiskerk
Begraafplaats Kerkhof
Archiefnummer 1
Naam archief Oud Stadsarchief
inventarisnummer 6130
Naam Jan van Dinter
Rol Begravene
Soldaatkind 0
Afbeelding akte
Geen scan beschikbaar. Klik hier om naar de akte te gaan.

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
https://proxy.archieven.nl/235/7AE41D94372642A087D4BADF39E17021
122 Schuldbekentenis door Peeter Joosten ende Helena Dancqers ende Theodora Dancqers gesusters inwoondersse der stadt Shertogenbosch geassisteert met Jan Goorts van Dinther tot haere vercoren mombaer. Dat de armen van den Heilige Geest met de kinderen die Jan Danqers sal comen te verwekken bij Mechtelt dochter des voorschreven Peeter Joosten sijne huijsvrouwe niet belast noch beswaert sal werde in geene handen manieren.
Datering: 1690
Pagina: 212
Plaats: Sint-Oedenrode

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635528&miview=ldt
271 Wij Johan van Heessel ende Mathijs Versantvoort, schepenen der Vrijheijt Sint Oedenrode hooftplaets van Pedelandt certificeren voor Jan Goorts van Dinther, geboortigh van deeser vrijheijt, woonende tegenwoordigh bij de secretaris, ten tijt van drij jaeren als kneght gedient ende sigh selven altijt eerlijck ende vromelijck heeft gedragen in handel ende wandel soo als een eerlijck jonghman betaemt, sonder van hem itwas ter contrarie gehoort te hebben. Ende als hij gemelte requirant verclaerdehem verbonde ende in dienste begeven te hebben bijde heer de Lariveere, capiteijn ten dienste van deese lande voorden tijt van een jaer, nu veertien dagen ofte daer omtrent, aanvanck nemende onder conditie nochtans dat hij requirant met een halff jaer sal mogen scheijde, mits drij maende te voorens aen sijn heer te verwittegen. ....
Datering: 1691
Pagina: 519
Plaats: Sint-Oedenrode

EEN KIND EN WEDUWE WOONACHTIG IN DEN BOSCH!
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.171&minr=11638801&miview=ldt
39 Soo sullen de erfgenamen Goort van Dinter te weete met name Peeter Goort van Dinter, Hans Goort van Dinter, Jan Lenders van de Loo als man ende momboir van Jenneke Goorts van Dinter sijne huijsvrouw, Ariaentie Goorts van Dinter weduwe van wijle Hand. Frans Rovers, Evert Peeter Evers als man ende momboir van Cathalijn Goorts van Dinter ende die voorschreven Peeter Goorts van Dinter als momboir van de twee onmundige kijnderen van wijle Goort Goorts van Dinter inwoonder alhier ende Lijsebth Blommeaerts als in huwelijk gehadt hebbende Jan Goorts van Dinter als moeder over haer minderjarigh kint verwekt bij wijle den voorschreven Jan van Dinter inwoondersse der stadt 's-Hertogenbosch, teullandt vercoopen. Vercocht aen Jan Lambers van der Heijde.
Datering: 1715
Pagina: 147
Plaats: Sint-Oedenrode

6.
manGoort Goorts van Dinter‏
Geboren ‎± 1674
[bron]
Genoemd in akte 208 van 1704. Zie notitie bij vader.

Zie huwelijk: "leeftijd c. 27"
ABT1674

Broer Peter wordt momboir van zijn kids.

Niet gevonden in fiches dopen St.O bij Dinther.

Niet in index BHIC (Nov2021).
Vader Go* J* met moeder H*L*
Adriana: Godefridus Joannis vader 29-03-1670 Oss DTB doopakte
Joanna: Godefridus Janssen vader 01-10-1670 Woensel DTB doopakte
Godefridus: Godefridus Jansens vader 26-10-1670 Breda DTB doopakte <== Breda ligt 60km van Dinther and StO.
Gertrudis: Godefridus Joannes vader 24-11-1673 Woensel DTB doopakte
Joanna: Godefridus Joannis vader 29-08-1674 Oss DTB doopakte

Niet in index BHIC kind Go* met vader Go* in St.O. (Apr2022).

Overleden ‎± 1710
[bron]
Genoemd in akte 208 van 1704. Zie notitie bij vader.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 72 van 1715. Zie notitie bij vader.

Zie aktes bij persoon van 1710. In sommige genoemd als levend persoon en in sommige als wijlen.

Niet gevonden in fiches begraven Sint Oedenrode bij Dinther.
Niet gevonden in fiches begraven Sint Oedenrode bij Janse.
Niet gevonden in index BHIC go* ovledene 1709-1711 in alle plaatsen (Dec2019).

Begraven St.O. niet online in inde BHIC (Nov2021).
‎, leeftijd ongeveer 36 jaar
[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.166&minr=11636515&miview=ldt
107 Scheijdinge ende deijlinge. Genoemde personen: Goert Goorts van Dinther, inwoonder te Roij. Juffrouw Anne Theresia. Peeter van Heessel woonende tot Rode. Jonker Henrij Walraven Gage.
Datering: 1702
Pagina: 328
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.133&minr=11625976&miview=ldt
193 Hendrick Vissers inwoonder tot Boxtel als man ende momboir van Jenneken Thijssen Versantvoort een gedelte in en koijweijcke, gelegen onder de gehuchte van Bosch. Vercoft aen Goort Goortse van Dinter sijne swager.
Datering: 1703
Pagina: 326
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626033&miview=ldt
39 Catalijn dochtere Matijs Peters Versantvoort geassisteert met Jan Kempts een seste part in een koijweijde, gelegen ter plaetse inden Voorsten Bosch. Heeft sij vercoft aen Goort Goortse van Dinter haeren swager.
Datering: 1705
Pagina: 69
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626160&miview=ldt
166 Hendrick Vissers als man ende momboir van Jenneke Tijssen Versantvoort sijne huijsvrouwe, wonende in de Baronie van Boxtel. Een stuck teullant, genaempt de Acht Lopensaet, gelegen ter plaetse in de Voosten Bosch. Weesende leenroerig aen den edele Rade van Babant. Hem vercoopere van sijne vrouwe ouders bij deijlinge aengekomen. Heeft hij vercoft aan Goort Goorts van Dinter.
Datering: 1710
Pagina: 285
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626167&miview=ldt
173 Peeter Lambert Wijnants sijnde getrouwt geweest met Marie Tijsse Versanvoort. Matijs Tijsse Versantvoort end Peeternel Tijsse Versantoort susters ende broeders met Hendrick Eijcke tot haere momboir. De helft in een stuck teullant als weijlant, gelegen ter plaetse aent Broeck. Haer vercopere bij deijlinge van haere broeder aengecomen. Hebben sij vercoft aen Goort Goorts van Dinter.
Datering: 1710
Pagina: 297
Plaats: Sint-Oedenrode

OVERLEDEN? ZIE VOORGANDE AKTES OOK VAN 1710!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626179&miview=ldt
185 Schuldbekentenis door Peeternella Tijsse Versantvoort aen Matijs Versantvoort ende Peeter Goorts van Dinter momboiren van de twee onmundige kijnderen achtergelaten bij Goort Goorts van Dinter tot behoef van de twee voorschreven onmundige kijnderen.
Datering: 1710
Pagina: 327
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.169&minr=11637023&miview=ldt
77 Soo sal Matijs Versantvoort ende Peeter Goorts van Dinter als momboir van de twee onmundige kijnderen van wijlen saliger Goort Goortsen van Dinter, openbaerlijck ende voor alle man verpachten een huijs, achterhuijs, schuer, schop ende hof etc. Alles gelegen binnen deser vrijheijt Sint Oedenrode ter plaetse in den Veursten Bosch, soo ende gelijk Goort Goortsen van Dinter in sijn leven in gebruijck heeft gehadt. ...
Datering: 1710
Pagina: 238
Plaats: Sint-Oedenrode

TWEE ONMUNDIGE KINDEREN (Cathalijn en Anneke) ACHTERGELATEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.169&minr=11637010&miview=ldt
64 Compareerde voor ons schepenen der vrijheijt Sint Oedenrode onder genoempt Jan Kempts president Matijs Versantvoort ende Lambert der Kijnderen schepenen deser vrijhejt Sint Oedenrode, tuijgen ende verclaeren op den eedt inde ampte hare bediening gedaen als dat Goort Goortse van Dinter is getrouwt geweest met Anneke Matijs Versantvoort, waervan twee onmundige kinderen bij hem stervende sijn achtergelaten genaempt Cathalijn ende Anneke. De huijsvrouw van Goort Goortse van Dinter is kint geweest van Matijs Peeters Versantvoort, Matijs Peeters Versantvoort is kint geweest van Peeter Tijsse Versantvoort, Peeter Tijsse Versantvoort is een kint geweest van Matijs Versantvoort, Matijs Versantvoort is een kint geweest van Dirck Versantvoort, welcke voorschreven persoon ende henne kinderen sijn alde echte luijden geweest ende op sijne Catolijc gedoopt, geleeft ende gestorven. Gevende sij deponente redenen van hender welwetenheijt als dat sij het dickwils van henne ouders hebben horen seggensoo als voorschreve staet.
Datering: 1710
Pagina: 200
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.169&minr=11637006&miview=ldt
60 Matijs Versantvoort ende Peeter Goorts van Dinter als momboiren van de onmundigen kinden wijlen saliger Goort Goorts van Dinter verweckt bij wijlen Anneke Tijsse Versantvoort sijne geweesene huijsvrouwe.
Datering: 1710
Pagina: 187
Plaats: Sint-Oedenrode

Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626201&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.80&minr=12407565&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.80&minr=12407459&miview=ldt

Lange akte noemt meerdere malen goort goorts van dinter
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.95&minr=12410427&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.172&minr=11639009&miview=ldt
98 Testament van Cathalijn Tijssen Versantvoort, Genoemde personen: haar susters en half susters o.a. Peeternella haere suster. De twee kinderen van Anneke Tijs Peeters Versantvoort verweckt bij Goort van Dinter. De vijf kinderen van Maria Tijs Peters Versantvoort verwekt bij Peeter van de Donk De twee kinderen Jenneke Tijs Peters Versantvoort verwekt bij Hendrik Vissers. De kinderen van Jenneke Gerits van der Hage verwekt en nog te verwecke bij Jan Denisse van Herentum. Jennemie Gerits Verhagen haere kinderen nog te verwecke bij Jan Toloffs tot Best.
Datering: 1719
Pagina: 291
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.80&minr=12407478&miview=ldt
23 Soo sal Peeter Goorts van Dinter als momboir van de onmondige kinderen van wijle Hendrik Goorts van Dinter verwekt bij den selve ende bij wijle Anneke Tijsse Versantvoort sijne gewesene huijsvrouwe voor alle man vercoopen verschijde coope opgaende eijke, willige als popelieren boomen staende ter plaetse inden Voorstenbosch.
Datering: 1720
Pagina: 219
Plaats: Sint-Oedenrode

ECHTGENOTE WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.173&minr=11639741&miview=ldt
8 Soo sal Peeter Goorts van Dinter als momboir van twee onmomdige kinderen van wijlen Goort Goorts van Dinter verwekt bij den selve ede bij wijle Anneke Tijsse Versantvoort sijne gewesene huijsvrouw, vercoopen een hoijbeemp groot vijff karre hoijgewas, vercogt aan Aart Habraken.
Datering: 1721
Pagina: 13
Plaats: Sint-Oedenrode

Zo ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.135&minr=11626626&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.96&minr=12410474&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.175&minr=11640080&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.136&minr=11626767&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.96&minr=12410473&miview=ldt

====== CIJNSBOEK =======
https://proxy.archieven.nl/48/ECE084DBFC724002968B34E0175FD724
NTI-12063-328 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
328-Fiche 583, blz. 7, folio 4, no 25
Datering: 1677/1756
Transcriptie:
D'heer Willem Jan Gualteri bij coop 11 Januarij 1754
Ard van Heretom weduwer van Anna Marie Goords van Dinter <== [Huwelijk 06-10-1726 te St.O.]
Ard van Heretom met 7 kinderen bij versterf van Catharina
1 kijnt van Anneken
Goort Goordt van Dinter met 2 kijnderen van Anneken <===
1 kijnd met naem Anneken
De weduwe ende 8 kijnderen Mathijs Peter Mathijssen Versnatvoort <====
Mathijs soone Peter Mathijssen Versantvoort
III denarii I ort novi
Joannes generis Heijlwigis Wilhelmus Espendonc
Den selve
III denarii I ort novi
Den selve
III denarii I ort novi
Den selve
XII denarii novi
Eva de Bredelaer ex bonnario super Bredelaer
Den Selve
X denarii novi V stuivers III denarii
Uijt huijs hoff ende aengelegen erffenisse aen d'Espendonck onder Den Bosch groot ontrent 3
lopensaten una latere de kijnderen Jan Wouter de Jeger alio latere Jan Gijsberts una fine de gemeijn
straet alio fine Heijlke weduwe Art Peters van Gerwen
Et ex hereditate super Bredelaer
Plaatsnaam: St. Oedenrode
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 328

7.
womanCatalijn Goorts van Dinter‏
Geboren ‎± 1675 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- Ouders genoemd met echtgenoot in akte 208 van 1704
- Doopgetuige "Adriana Rovers" is haar zus.

Zie huwelijk: "leeftijd 25, geboren te Sint-Oedenrode"
ABT1675

Getuigen:
Wilhelmus: Godefridus van Dinter & Peter Evers
Jan: Petrus van Dinter & Gertrudis Ian Evers
Elisabetha: Ioannes Peters & Maria Wauters
Henrica: Theodorus Dirx & Adriana Rovers
Maria Anna: Eduardus Iansen & Maria Hendrix

Niet gevonden in fiches dopen St.O bij Dinther.

Niet in index BHIC (Nov2021).
Vader Go* J* met moeder H*L*
Adriana: Godefridus Joannis vader 29-03-1670 Oss DTB doopakte
Joanna: Godefridus Janssen vader 01-10-1670 Woensel DTB doopakte
Godefridus: Godefridus Jansens vader 26-10-1670 Breda DTB doopakte <== Breda ligt 60km van Dinther and StO.
Gertrudis: Godefridus Joannes vader 24-11-1673 Woensel DTB doopakte
Joanna: Godefridus Joannis vader 29-08-1674 Oss DTB doopakte

Niet in index BHIC kind ?at* met vader Go* in St.O. (Apr2022).

Zoek vader Go* J*n* met dochter ?at* alle plaatsen 1659-1680
Geen met moeder onbekend of moeder Heijlken (Jun2024).

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
Goort Janssen van Dinter x Heijlken Peter Jan Maes (weduwe)
- Jan Goorts van Dinter x Elisabeth Blommers
- Peter Goort van Dinter
- Stans Goort van Dinter
- Goort Goort van Dinter x Anneke Tijsse Versantvoort (echtgenote genoend in akte 72 als weduwe)
- Jenneken Goort van Dinter x Jan Linders van de Loo
- Catalijn Goort van Dinter x Evert Peter Everts <======
- Ariaentien Goorts van Dinter x Handrick Franssen van Dinter (in akte 72 genoemd als Hend. Frans Rovers)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.133&minr=11625991&miview=ldt
208 Heijlken Peter Jan Maes weduwe van wijlen Goort Janssen van Dinter. Elisabeth Blommers weduwe wijlen Jan Goorts van Dinter. Peter, Stans ende Goort kijnderen Goort van Dinter verweckt bij Hijlcken Peter Jan Maes voorschreven. Jan Linders van de Loo man ende momboir van Jenneken dochter Goort van Dintert. Evert Peter Everts man ende momboir van Catalijn sijn vrouw, dochtere van den voornoemde van Dinter ende Ariaentien Goorts van Dinter weduwe van wijlen Handrick Franssen van Dinter. Alle kinderen ende erffgenamen van wijlen Goort van Dinter verweckt bijden voorschreven Heijlken Peter Jan Maes sijne gewesen huijsvrouw. O.a. een huijs, schuer off schop, den hoff ende seven lopense teullandt daer bij gelegen ter plaetse Ollandt onder Houtem. Met den eene sijde de weduwe de Heer van Nulandt, de andere sijde juffrouw Petronella Blanckers, met den eene eijnde Gerardt Dircx tot opde gemeijne straet. Hebben sij vercoft aen Jan Jan Wouters. O.a. chijns aent boeck van Helmont.
Datering: 1704
Pagina: 344
Plaats: Sint-Oedenrode

Goort Jansse van Dinter x Heijl Jan Peeters [weduwe]
- Hans Goort ende Ariaentie
- Jenneken x Jan Linders van de Loo
- Cathalijn x Evert Peeters
- Peeter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626155&miview=ldt
161 Heijl Jan Peeters weduwe van Goort Jansse van Dinter. Hans Goort ende Ariaentie kijnderen van de voorschreven Goort Janssen van Dinter ende van de gemelte Heijlken. Jan Linders van de Loo als man ende momboir van Jenneken dochter Goort Janssen van Dinter ende Evert Peeters als man ende momboir van Cathalijn oock dochter des voorschreven Goort Jansse van Dinter een stucken teullant genaempt het Broecklant. Gelegen ter plaetse onder de gehuchte van Houtem. Hem vercoopere bij coope van Jan Wouter den Ouden aengecomen. Hebben sij vercoft aen Peeter Goorts van Dinter soone van de voornoemde Goort Janssen van Dinter ende Heijlke voorschreven.
Datering: 1710
Pagina: 276
Plaats: Sint-Oedenrode

Goort van Dinter
- Peter
- Han
- Jenneken x Jan Lenders
- Ariaentie [weduwe] x Hend. Frans Rovers [wijlen]
- Cathalijn x Evert Peeter Evers
- Goort [wijlen] x Anneke Tijsse Versantvoort [wijlen]
-- twee nmundige kijnderen
- Jan [overleden] x Lijsebeth Blommaerts
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.135&minr=11626400&miview=ldt
72 Peeter Goorts van Dinter, Han Goorts van Dinter, Jan Lenders van de Loo als man ende momboir van Jenneken Goorts van Dinter, Ariaentie Goorts van Dinter weduwe wijlen Hend. Frans Rovers geassisteert met Hendrik Hombergh tot haere vercoopere momboir. Evert Peeter Evers als man ende momboir van Cathalijn Goort van Dinter ende die voorschreven Peeter Goorts van Dinter noch in qualiteit als momboir van de twee onmundige kijnderen van wijlen Goort Goorts van Dinter verweckt de selve ende bij wijle Anneke Tijsse Versantvoort, sijne gewesene huijsvrouw ende Lijsebeth Blommaerts als in huwelijk gehadt hebbende Jan Goorts van Dinter doen hij leefde. Eene camp teullant gelegen inde Donderdonk. Haer vercoopere van haer vader als grootvader erffelijck aengecomen. Hebben sij vercoft aen Jan Lambers van der Heijde. Aen Wouter Tijs Corsten een stuck teullant, gelegen ter plaetse Houtem.
Datering: 1715
Pagina: 139
Plaats: Sint-Oedenrode


Voor meer informatie: bertho@derikx.com