man‎Laurens Peter Willems "Frens" van Curingen‏‎
Gedoopt ‎4 sep 1610 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 116 van 1676 - 60 jaar - dus geboren rond 1616.

In akte 51 van 1662 genoemd als "Laureijns Peeter Willems van Curinge"

Ouderlijk gezin genoemd in akte 8

Zie huwelijk: geboren te Sint-Oedenrode

In akte 51 genoemd als: "Laureijns Peeter Willems van Curinge"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Laurentius Gulielmi
Vader Petrus Gulielmi
Moeder Catharina N.N.
Getuige Jan Jacop Lamberts & Mariken Petri Heijmans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-09-1610
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 15v-04
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎4 feb 1677 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://proxy.archieven.nl/235/53BC1232C2E54913AA9F88529B95CD9C
10 Taxatie van de goederen die welcke Laureijns Peters van Curinge metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende is die selven opden 4e februarij 1677 sonder wettige geboorte naer te laten deser werelt gepasseert. ...
Datering: 1677
Pagina: 22
Plaats: Sint-Oedenrode
‎, leeftijd ongeveer 66 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/5DC4B08F9EFF4697816FA458029E5179
7636.115 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115)
205 Akte over de capelmeester tot Ollant. Laureijns Peeters van Curinge heeft gelooft als schuldenaer principael te vergelden ende te betaelen de somme van vijftich Carolus guldens.
Datering: 1647

ECHTGENOTE J.J. van Gestel
https://proxy.archieven.nl/235/0FFB1100D79B475BAF95C7A5335B562A
9.327 Raad en Rentmeester-Generaal Domeinen (9.327)
13 Jenneken Janssen wonende te Sint Oedenrode in het kwartier Peelland, dochter van wijlen Jan van Gestel, verwekt bij Alijt Evertssen, verklaart dat ze nu is gehuwd met Laureijs Peeters van Cueringen en de kost verdient in het landbouwbedrijf. Ze dient een verzoek in om een legitimatiebrief. Het stuk is ondertekend door secretaris Cornelius van Brueghel. Inliggend een klein briefje aan de Raad van Brabant n.a.v. de uitgifte van de legitimatiebrief – 4 october 1649.
Datering: 4-10-1649

AANKOOP
https://proxy.archieven.nl/235/83A4CBEE58B5431CA7C071247C6271AA
7636.115 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115)
482 Daniel sone wijlen Wouter Pennicx woonende tot Schijndel een stuk erve genaemt de Donckacker, gelegen ter plaetse genoemt Ollant. Heeft hij vercocht Peeter Jan van Heessel. Een stuck erve tot saijlant, vercocht aen Laurens Peeters van Curingh.
Datering: 1651

AANKOOP
https://proxy.archieven.nl/235/ED3B0382A91D468CBD3F552AD6C892DD
7636.116 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.116)
277 Geraert Dielis Tholoffs, een gerechte vierde part in eenen weijcamp gelegen inden Bodem van Elde onder de vrijheijt Sint Oedenrode. Hem vercoopere bij erffscheijdingh ende deijlingh tegens sijne mede broeders aengecomen. Heeft hij vercocht en Laureijns Peeters van Cueringh.
Datering: 1656

ECHTGENOTE JENNEKEN JAN VAN GESTEL MET HAAR OUDERS
https://proxy.archieven.nl/235/57A0405BACF24D959FFF68DD3E35F540
5116.2 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.2)
89 Laurens Peters van Cueringhen en zijn vrouw Jenneken dochter Jan van Gestel verwekt bij Aleijt Everts wonend te St. Oedenrode. Heeft brieven van legitimatie verkregen vanwege Jenneken van de Staten Generaal der Nederlanden d.d. 13 april 1649 ondertekend door Cornelis Gillis
Datering: 28-04-1657

LEEFTIJD 50J
ZIJN VROUW IS BLIND GEWORDEN
https://proxy.archieven.nl/235/622868D51DE84297AEECD5E40FEDCA9E
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
30 Dirck Boudewijns(52); Meus Rutten(45); Claes Corsten(41); Everdt Willems Jan Rutten(41), allen uit Sint Oedenrode met een verklaring t.b.v. Laurens Peters van Cueringhen, namelijk, dat de requirant Laurens is “een goet slecht ongeleert huijsman omtrent 50 jaeren”, die in 1647 borgemeester is geweest en in 1651 rentierbeurder van Sint Oedenrode en in die 4 jaren het dorp loffelijk heeft gediend; zijn vrouw is onlangs blind geworden, waerdoor hij zowel door het ongeluk van zijn vrouw als door de vrees wederom met zo’n schadelijk officie de gemeijnte zou moeten dienen, “is opgebroocken uijt sijne bouwinge, gescheiden, sijn huijs ende landerijen aen vremde persoonen verhuert ende met sijne blinde huijsvrouwe hem begeven in een esthuis om alsoo in cleijne menagie van sijne sobere middelen met sijne blinde vrouw in sijn oude daegen te leven”, maar de attestanten verklaren, dat hij in april wederom is gedaagd tot borgemeester, wat hij met enige recognitie heeft moeten afkopen. Geruigen: Marten Peterssen en Peter Janssen van Morselaer.
Datering: 12-5-1659

PATRONIEM WILLEMS
https://proxy.archieven.nl/235/B4772FB039E34A1183B226A29C4E261E
7636.56 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.56)
51 Eedt als geswooren over de Bodem van Elde in plaetse van Goijaert Willem Jans, Laureijns Peeter Willems van Curinge.
Datering: 1662

VERHUUR
https://proxy.archieven.nl/235/F84C1F41B3B94071B43E858331634905
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
51 Laurens Peters van Cueringhe verhuur van een huis, tuin, boomgaard etc., nog een perceel te Ollant onder St. Oedenrode. Verhuurder reserveert het kleine huisje staande bij het grote huis voor zichzelf met nog een plek op de zolder voor diens koren en hop, 6 jaar, 12 gulden per jaar plus 600 pond dakstroo of kromstroo al naar keuze ...
Datering: 1 mei 1665

GESCHIL
https://proxy.archieven.nl/235/77B31D727E6B41F189DA4086B5A53736
7636.119 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.119)
148 Alsoo seecker questie ende proces was gereesen tusschen Laurens Peters van Cueringe ter eenre ende de kijnderen ende erffgenamen van saligher Willem Jan Jacobs verweckt bij Barbara dochtere Evert van Dijck met namen ... Over eene achterstel van een renthe. ...
Datering: 1666

https://proxy.archieven.nl/235/6B4FF8DFAFC44387BDB694161749CADA
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
124 Wouter Gijsberts gezworene van de Bodem van Elde onder Sint-Oedenrode, Heijmen Gerits (29) en Jan Peters (55) woonachtig te Olland met een verklaring ten behoeve van Laurens Peters Cueringhen; ...
Datering: 25-08-1670

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049398&miview=ldt
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
139 Dirck Jan Lamberts (40) woonachtig te Olland onder Sint-Oedenrode met een verklaring ter instantie van Laurens Peters van Cueringen namelijk “dat die van olland haeren torrf hadden ingehaelt te weten int dierste van augustus lestleden” en dat enige dagen later Evert Willem Everts mede wonende te Olland te zijnen huize is komen praten en vertellende hoe hij met Laurens Peters “crackeel hadde gehadt” en “hem becoemende dat hij den voorscreven Laurens wacker had affgeslaegen, verclaert den attestant daerop geseedt te hebben, hadt den duevel voort doodt geslaegen, antwoorde den voorscreven Evert dese woordenin substantie: Dat soude ick gedaen hebben maer hij weeck mij ende doen jammerden mij hem”. Getuigen: Jan Ariens van den Biechelaer enJan Wouter Hessels.
Datering: 02-09-1670
Pagina: 122v
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.56&minr=12449900&miview=ldt
105 Eedt van borgemeester van april 1672 tot april 1672. Vuijt de Oude Vrijheijt Jan Lambers Adels. Bosch ende Varenhoudt Jan Jan Thonis. Ollant ende Houtem Laurens Peter van Cueringe. ...
Datering: 1672
Pagina: 148
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/05B71093DE104C479668BEBB45D9FE4B
7636.119 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.119)
417 Laurens van Cueringe borgemeester deser vrijheijt van Ollant ende Houtem. ...
Datering: 1672

OUDERLIJK GEZIN:
Peter Willems van Cueringe x Cathalijn Roeloffs Laurensse Tromppen (kinderen en kints kinderen)
- Laurens
- Jan
- Corstiaen Peters van Cueringen
- Roelant,
- Wouter Evert Craenen
- Meriken Peters van Cueringe (zie akte 34) weduwe Peter Cornelisse
- Jenneken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623962&miview=ldt
8 Laurens voor sijn selve ende hem fort en sterck maeckende voor Jan sijne absente broeder. Corstiaen, Roelant, Wouter Evert Craenen. Meriken weduwe Peter Cornelisse ende Jenneken alle kinderen en kints kinderen van wijlen Peter Willems van Cueringe, bijden selve ende bij wijlen Cathalijn dochtere Roeloffs Laurensse Tromppen sijne huijsvrouwe wettelijck verweckt. Die welcke hebben bekent, kennen ende lijden mits desen aengegaen te hebben een erffscheijdinge ende erffdeijlinge van de goederen vermits der dood van henne ouders aengecomen. Aen Corstiaen Peters van Cueringen o.a. een huijs, hoff, bogart etc. met sijn aengelach daer aen en bij gelegen, staende ende gelegen ter plaetse aen de heij opden Pijnhorst. Tusschen erffenis Wouter Craene mede condivident aen een sijde ende metten andere sijde Laurens van Cueringe ende Roelant mede condivident aen de andere sijde, streckende metten eene eijnde Handrick Jans van Raessen ende metten anderen eijnde de gemeijn Heijstraet. Voorschreven condividenten moeten betaelen aen Roelant en Jenneken, twee hondert gulden, ter saeke haere voorschreven ouders vuijt seckere consideratie ende getrouwe dienst bij testament gemaeckt. (Onder de andere, verdeling van percelen).
Datering: 1673
Pagina: 11
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623988&miview=ldt
7636.120 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.120)
34 Corstiaen Peters van Cueringe, een huijs, hoff, bogart met sijn aengelach, gestaen ende gelegen opden Pijnhorst. Tusschen erffenis Handrick Jans van Raessen met meer anderen aen een sijde, ende met den anderen sijde de gemeijne heij ofte Schoodtstraet, streckende aen erffve Wouter Evert Craenen ende metten anderen eijnde aen erffve Roelant Peeters van Cueringe met meer anderen. Hem vercoopere bij deijlinge tusschen sijne susters ende broeders erffelijck aengecomen. Vercofft aen Laureijns Peters van Cueringe sijne broeder. Vermelding van: o.a. te voldoen aen Meriken Peters van Cueringe de somme van hondert vijfftich gulen.
Datering: 1674

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623989&miview=ldt
7636.120 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.120)
35 Laureijns Peters van Cueringe, die welcke heeft gelooft Corstiaen Peters van Cueringe sijne broeder costeloos ende schadeloos te houden die comen vuijt den hooffden van de inboedel van haeren ouders etc.
Datering: 1674

ZUS MERIKEN en BROER CORSTIAEN
https://proxy.archieven.nl/235/EEC9B2AEBE26436893E31FB7DB9F70C5
7636.120 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.120)
36 Akte over de hondert en vijfftich gulden. Vermelding van Meriken weduwe Peter Cornelisse dochtere Peeter Willems van Cueringe, Corstiaen haeren broeder ende Laureijns.
Datering: 1674

ECHTGENOTE JENNEKEN OVERLEDEN
https://proxy.archieven.nl/235/FC709C1E29DF44098CA56B5C1EA13267
7636.219 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.219)
88 Taxatie van de goederen die welcke Jenneken Laureijnssen van Cueringe metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende de selven goederen naer lant regts Laureijns Peters van Cueringe haere gewesene man collaterale erffgenamen in tochte is blijven besitten ende is die selven Jenneken sonder wettige geboorte naer te laten opden 23e april 1675 binnen deser vrijheijt gepasseert. Taxatie van de goederen die welcke metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft, ende is die selven sonder wettige geboorte naer te laten comen te overlijden. O.a. drij derde gedeelte in een huijs, hoff ende bogart etc. bij de voorschreven Jenneken ende Laureijns Peters staende huwelijk te saem gecofft, gelegen ter plaetse Ollant. Met de eene sijde ende een eijnde aende gemeijnt met de ander sijde aen erffve de erfgenamen van Jan Roeloffs, streckende metten anderen eijnde op erffve Handrick Mathijs Versantvoirt.
Datering: 1676

LEEFTIJD: 60 JAAR
https://proxy.archieven.nl/235/D90E1C85BC1142B480C550973F7083B9
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
116 ... Laurens Peters van Cueringen, oud ca. 60 jaar, oud-gezworene van de bodem van Elde genoemd de Vier Gemalen, inwoner Ollant onder St. Oedenrode ...
Datering: 13 januari 1676

Laurens Peters van Cueringhen x Jenneken Janssen van Gestel
Laurens Peters van Cueringhen x Handersken Stuijsen
- Dirck
Laurens Peters van Cueringhen x Heijlken Aert Pennincx
https://proxy.archieven.nl/235/BF24B56999BE4F83974517D5C990C0E8
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
154 Huwelijkse voorwaardes van Laurens Peters van Cueringhen weduwnaar van Jenneken Janssen van Gestel met Heijlken Aert Pennincx geassisteerd door haar broer Antonis Aert Pennincx en haar zwager Mathijs Peter Jan Maessen, allen inwoners van St. Oedenrode. Laurens brengt al zijn roerend en onroerend bezit in volgens het testament met zijn eerste vrouw opgemaakt voor notaris Jan van de Heuvel op 28 april 1657. Heijlken brengt haar uitzet in zoals haar andere broers en zusters al hebben gekregen en verder hetgeen ze zal ervan na dood van haar moeder. Als ze geen kinderen bij elkaar krijgen zal in dat geval hun vaste bezit en ook de geconquesteerde bezittingen terugkeren naar de zijde van de familie waarvan afkomstig, maar de laatstlevende houdt daarvan wel het vruchtgebruik. Als Dirck natuurlijke zoon van Handersken Stuijsen die bij genoemde Laurens inwoont komt te trouwen zal die een uitzet meekrijgen van 250 gulden, te betalen uit het bezit van beide testateurs, maar als op dat momentbeide testateurs zijn overleden, dan te betalen uit het bezit van Laurens. Als er geen kinderen in dit huwleijk worden verwekt, versterft het bezit van de laatstlevende op de zijde vanwaar gekomen. De laatstlevende houdt wel het vruchtgebruik in hetbezit van de eerstoverledene. Alle bezit waarover Laurens niet heeft beschikt gaat naar Dirck natuurlijke zoon van genoemde Handersken Stuijsen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 06-02-1676

OVERLEDEN OP 4 feb 1677
https://proxy.archieven.nl/235/53BC1232C2E54913AA9F88529B95CD9C
7636.220 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.220)
10 Taxatie van de goederen die welcke Laureijns Peters van Curinge metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende is die selven opden 4e februarij 1677 sonder wettige geboorte naer te laten deser werelt gepasseert. O.a. een derde part in een huis ende bogart, gelegen ter plaetse Ollandt, met die eenen sijde ende eenen eijnde aende erffenisse van Jan Raessen, streckende meten anderen eijnde op erffve Handrick Mathijs Versantvoort. Item noch een huijske, hoff met omtrent een lopense landt gelegen ter plaetse aende heijde, tusschen erffve aende sijde Handrick van Raessen, ende andere sijde de gemeijne Schoot straet, streckende met den eenen eijnde op erffve van Wouter Craene ende metten anderen eijnde Roelandt van Cueringe.
Datering: 1677

NOEMT: VRENS - betrteft testament gedateerd op 1674.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.91&minr=12407793&miview=ldt
23 Reeckeningen bewijs ende reliqua die welcke mits desen is doende Pauwels Jan Anthonis als tetsamentaire momboir geinstitueert bij wijlen Cathalijn Jan Anthonisse sijne voorschreven Pauwels gewesene suster soo blijckende was bijden selven testament gepasseert voorden notaris van Hevel ende seckere getuigen in dato 12 spetember 1674 over Aertken natuurlijcke dochter verweckt bij Peeter Aert Peeters (Pennincx). Verder vermelding van o.a. Jan Ariaens voor huere van land en schuer, gestaen ter plaetse Olland. De rendant heeft bij het leven van Cathalijn sijne suster gehuert een stuxken teulant gemeijnlijck genoemt het sloot. Peeter de Leeuw en de heer Kuchenius. Handrick Jan Gijsbers. Ariaen Joosten van Schijndel. Goijert van Dinther en Frans Handrick Handricx als verpondingh beurders. Sybilla van de Wiel. Vrens van Curinge en Wouter Gijsberts.
Datering: 1678
Pagina: 585-624
Plaats: Sint-Oedenrode

Erffgenaemen van wijlen Aert Peeter Pennings x Lijsken Sijmen Willems
- Heijltje weduwe Frens van Curinge
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.121&minr=11624290&miview=ldt
207 Mathijs Peeter Maes man ende momboir van Meriken sijne huijsvrouwe. Cornelis de Ruijter man ende momboir van Clara sijne huijsvrouwe. Laureijns Jan Braeck man ende momboir van Lijsbeth sijne huijsvrouwe. Heijltje weduwe Frens van Curinge geassisteert met Willem Kempts haere momboir. Mathijs Maes voorschreven als momboir van de onmondige kijnderen van wijlen Peeter Aerts bijden selven ende bij Mariken Aerts Haubraecken sijne gewesene huijsvrouwe wettelijck verweckt. Alle kinderen ende erffgenaemen van wijlen Aert Peeter Pennings bijden selven ende bij wijlen Lijsken dochtere Sijmen Willems sijne gewesene huijsvrouwe wettelijck verweckt. Diewelcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene deijlinge van de goederen hun luijden vermits der doot ende afflijvicht van hunne voorschreven ouders aengecomen soo als sij seijde ende verclaerde. Aen Mathijs Peeter Maes, o.a. een huijs, hoff, schuer ende het binnen lant daer ende bij gelegen, soo groot ende cleijn als het selven gestaen ende gelegen is binnen der vrijheijt van Sint Oedenrode ter plaetsen Houtem, tusschen erffve Verhoostadt aende een sijde, ende metten anderen sijde ende eenen eijnde de kijnderen Aert Jan Geerlingh, ende metten anderen eijnde de gemeijnt. (Aan de anderen erfgenamen percelen).
Datering: 1680
Pagina: 414
Plaats: Sint-Oedenrode

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.129&minr=11625046&miview=ldt
117 Mathijs Peeter Maes man ende momboir van Meriken, Cornelis de Rijter man ende momboir van Clara, Lavreijns Jan Back man ende momboir van Lijsebeth, Heijltien weduwe Frens van Curinge geassisteert met Willem Kempts haere momboir. Lamber Aert Haubraecken ende Mathijs Maes voorschreven momboiren van de onmondige kijnderen van wijlen Peeter Aerts ende Mariken Aert Haubraecken.sijne gewesen huijsvrouwe. Alle kinderen ende erffgenaemen van wijlen Aert Peeters Pennings? ende wijlen Lijsken sijne gewesene huijsvrouw. Hebben aengegaen eene deijlinge van de goederen hen luijden vermits der doot van henne ouders aengecomen. O.a. aen Mathijs Peeters huijs, hoff, schuer etc gelegen ter plaetse Houtem, tusschen erffve Verhoffstadt aende een sijde ende metten anderen sijde de kijnderen Aert Jan Geerlings ende metten anderen eijnde de gemeijn straet.
Datering: 1682
Pagina: 339
Plaats: Sint-Oedenrode

!!!
!!!
Heijlken Aert Pennincx weduwe van wijlen Laureijns Peetrus van Curingen
Dierck natuerlijcke soone van Laureijns Peeter van Curinge, daer moeder van was Handersken Sluijsen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.122&minr=11624503&miview=ldt
71 Heijlken Aert Pennincx weduwe van wijlen Laureijns Peetrus van Curingen geassisteert met Mathijs Peeter Maes haeren swager, die welcke verclaerde aff gegaen te hebben haer tochtrecht haer competerende in huijs, hoff ende teulant, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde ofte Schootstraet, tusschen erffve Roelant van Curinge ende de Schootstraet aende eenen sijde, ende metten anderen sijde Frans N. van Beeck aende ander sijde, streckende van erffve de weduwe Wouter Evert Craene tot opde gemeijnte, ende dat ten behoeven van den voorschreven Dierck natuerlijcke soone van Laureijns Peeter van Curinge, daer moeder van was Handersken Sluijsen, welcke voorschreven goederen haer comparant bij huwelijcke voorwaerde tusschen haer ende den voorschreven Laureijns van Curinge gemaeckt voor de notaris Jan van den Hevel ende seeckere getuijgen in dato den 16e januarij 1676 haer ter tochte ende de voorschreven Dierck ter erffrechte. Dat den voorschreven Dierck sal gehouden sijn het voorschreven huijs den tijt van negen jaeren Claes Sijmens van de Velde sal laeten gebruijcken volgens de huercedulle.
Datering: 1684
Pagina: 91
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.122&minr=11624504&miview=ldt
72 Dierck natuurlijcke soone tot sijne mondige jaere gecomen sijnde soo als hij verclaerde, een huijsken, hoff ende omtrent drij lopense teulant, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde tusschen erffve Roelant van Curinge ende de Schootstraet aende een sijde ende metten andee sijde aen erffve Frans N. van Beeck, streckende van erffve de weduwe Wouter Evert Craene tot opde gemeijnt hem vercoopere aengecomen bij huwelijcke voorwaerde ende affgaen van tochte op huijden bijde weduwe Laureijns van Curinge ten behoeve van hem vercoopere aff gegaen. Heeft hij wettelijck ende erffelijck vercofft opgedragen ende over gegeven aen en ten behoeve van Claes Sijmens van de Velde.
Datering: 1684
Pagina: 92-93
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.7&minr=11644782&miview=ldt
40 Heijlke weduwe Laureijns van Curinge heeft verpacht aen Claes Sijmens van de Velde, een huijs hoff ende bogart met omtrent 3 lopense teulant gestaen ende gelegen binnen deser vreijheijt ter plaetse aende heijde soo ende gelijck dat Jan Hendrick Brock dat tegenwoordich in sijne gebruick is hebbende.
Datering: 12 januari 1684
Pagina: 47
Plaats: Sint-Oedenrode

TESTAMENT echtgenote
Dierick natuerlijcke soone Laureijns van Curinge
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.164&minr=11636230&miview=ldt
223 Testament van Heijltien Aert Pennincx weduwe wijlen Laureijs Peeters van Curinge. Verder vermelding van Dierick natuerlijcke soone Laureijns van Curinge tegenwoordich bij haer woonende en huijshoudende. Clarra haere suster. Haere testateure overleden broeders en susters kijnderen in de plaets van hebbe ouders.
Datering: 1698
Pagina: 509
Plaats: Sint-Oedenrode

TAXATIE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636619&miview=ldt
36 Taxatie van de naer gelatene goederen die welcke Heijlken Aert Penincx weduwe van wijlen Laurens Peeters van Curinge metter doot geruijmt en naer gelaten heeft en is die selve Heijltien opden 4e marten 1703 sonder wettige geboorte naer te laeten binnen der vrijheijt Sint Oedenrode deeser werelt gepasseert.
Datering: 1703
Pagina: 94
Plaats: Sint-Oedenrode

TAXATIE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636620&miview=ldt
37 Taxatie van de goederen gecomen van Laurens Peeter van Curinge die welcke Heijlken leste weduwe van de voornoemde van Curinge tot hare sterffdage toe in tochte heeft beseten en is die selve Heijlken opden 4e merten 1703 sonder kijnderen achter telaten deeser werelt gepasseert. O.a. een huijs, hoft en aengelach ter plaetse Ollant. Gerart Stanssen Molemakers de eene sijde, de ander sijde het gemeijne Broeck. Dierck Franssen van Curinge erffgenaem van boven genoemde goederen.
Datering: 1703
Pagina: 97-99
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636622&miview=ldt
39 Clara Aert Peter Pennincx weduwe Cornelis Thomas de Ruijter, Willem van de Laer man ende momboir van Magdelena dochter Matijs Maes sijne huijsvrouwe, Aert Houbracken ende Matijs Peter Penincx. Die welcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen Heijlken Aert Pennincx weduwe wijlen Laurens Peters van Curinge aengecomen.
Datering: 1703
Pagina: 101
Plaats: Sint-Oedenrode

Ook genoemd in:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623647&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623676&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.126&minr=11624773&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.126&minr=11624772&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.121&minr=11624095&miview=ldt

Onbekende relatie
[bron]
Theodorus is een natuurlijke zoon. Zie notities bij zijn geboorte.
met:

Kind:

1.
manTheodorus Frensen van Curingen‏
Geboren ‎± 1667
[bron]
Zie huwelijk 36 jaar: Dus geboren rond 1667.
Zie huwelijk: ook genoemd als "Curinge, Dierck Lauvrense van".

Op BHIC noch familysearch zijn RK doopaktes van 1667 van St.O. beschikbaar.(Dec2019).
Niet op BHIC (Apr2022).
HIAAT IN AKTES 1664-1675

GEEFT: "sonder wettige geboorte naer te laten"
.
https://proxy.archieven.nl/235/53BC1232C2E54913AA9F88529B95CD9C
10 Taxatie van de goederen die welcke Laureijns Peters van Curinge metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende is die selven opden 4e februarij 1677 sonder wettige geboorte naer te laten deser werelt gepasseert. O.a. een derde part in een huis ende bogart, gelegen ter plaetse Ollandt, met die eenen sijde ende eenen eijnde aende erffenisse van Jan Raessen, streckende meten anderen eijnde op erffve Handrick Mathijs Versantvoort. Item noch een huijske, hoff met omtrent een lopense landt gelegen ter plaetse aende heijde, tusschen erffve aende sijde Handrick van Raessen, ende andere sijde de gemeijne Schoot straet, streckende met den eenen eijnde op erffve van Wouter Craene ende metten anderen eijnde Roelandt van Cueringe. Datering: 1677
Pagina: 22
Plaats: Sint-Oedenrode

Heijlken Aert Pennincx weduwe van wijlen Laureijns Peetrus van Curingen
Dierck natuerlijcke soone van Laureijns Peeter van Curinge, daer moeder van was Handersken Sluijsen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.122&minr=11624503&miview=ldt
71 Heijlken Aert Pennincx weduwe van wijlen Laureijns Peetrus van Curingen geassisteert met Mathijs Peeter Maes haeren swager, die welcke verclaerde aff gegaen te hebben haer tochtrecht haer competerende in huijs, hoff ende teulant, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde ofte Schootstraet, tusschen erffve Roelant van Curinge ende de Schootstraet aende eenen sijde, ende metten anderen sijde Frans N. van Beeck aende ander sijde, streckende van erffve de weduwe Wouter Evert Craene tot opde gemeijnte, ende dat ten behoeven van den voorschreven Dierck natuerlijcke soone van Laureijns Peeter van Curinge, daer moeder van was Handersken Sluijsen, welcke voorschreven goederen haer comparant bij huwelijcke voorwaerde tusschen haer ende den voorschreven Laureijns van Curinge gemaeckt voor de notaris Jan van den Hevel ende seeckere getuijgen in dato den 16e januarij 1676 haer ter tochte ende de voorschreven Dierck ter erffrechte. Dat den voorschreven Dierck sal gehouden sijn het voorschreven huijs den tijt van negen jaeren Claes Sijmens van de Velde sal laeten gebruijcken volgens de huercedulle.
Datering: 1684
Pagina: 91
Plaats: Sint-Oedenrode

Dierick natuerlijcke soone Laureijns van Curinge
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.164&minr=11636230&miview=ldt
223 Testament van Heijltien Aert Pennincx weduwe wijlen Laureijs Peeters van Curinge. Verder vermelding van Dierick natuerlijcke soone Laureijns van Curinge tegenwoordich bij haer woonende en huijshoudende. Clarra haere suster. Haere testateure overleden broeders en susters kijnderen in de plaets van hebbe ouders.
Datering: 1698
Pagina: 509
Plaats: Sint-Oedenrode

===
GTOB 20 (2005).pdf
KWARTIERSTAAT BRESSERS (vervolg)
Pagina 97
166. Theodorus FRanciscus van Curingen ...
167. Joanna Rutgerus Jansen.
Zelfde drie kids. Geen extra info.
Vervolg in GTOB 23 (2008).pdf maar geen 32.

GTOB 25 (2010).pdf
KWARTIERSTAAT VAN IERSEL (vervolg)
Pagina 7.
676. Theodorus Laurens van Kuringen
677. Joanna Rutgerus Janssen van Boxtel
Vier kids.
Geen vervolgs van kwartierstaat gevonden in GTOBs
Zie ook
http://www.familievaniersel.nl/cms/wp-content/uploads/2021/04/KWARTIERSTAAT-VAN-IERSEL-totaal.doc-68499-correctie-mei-2020.pdf

Begraven ‎13 aug 1731 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in atek 154 van 1730.
Erfdeling akte 23 van 1735

BHIC: OpenArchives
Overledene Dirk Frans van Cueringe
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 13-08-1731
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 10, blad 5v13
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1731
Religie: Nederduits Gereformeerd
"Den dertiende dito is begraven Dirk Frans van Cueringe"


Fiche
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-3N8X?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 2066 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626117&miview=ldt
123 De weduwe Aert Jan Hoofmans woonende tot Liempt geassisteert met Dirck Frensse van de Kuringe tot haere vercooren momboir. Een half dagmaet in een heijcamp, gelegen binnen den dorpen van Liempt onder den hertganck van Vrelickhoven. Soo heeft hijvercoft aen Adriaen van Hops.
Datering: 1708
Pagina: 209
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626145&miview=ldt
151 Jan Adriaens Dielis van Os woonende tot Schijndel als als man ende momboir van Marie sijne huijsvrouwe, Jan Ariaens, Aert Handricx van de A als getrouwt sijnde geweest met Willemke Ariaen Claes van de Hurck ende Jan Jansse van Dinter als man ende momboir van van Maria Willems van de Hurck sijne huijsvrouwe. Een stuck teullandt, gelegen ter plaetse Ollant. Hebben sij vercoft aen Dirck Frensse van Kuringe.
Datering: 1709
Pagina: 259
Plaats: Sint-Oedenrode

SCHOONZOON:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.168&minr=11636934&miview=ldt
186 Alsoo questie ende verschil stont te gerijsen tussen de weduwe Jan Claessen ende Peeter Goort van Dinter in huwelijk gehat hebbende Maria dochter van de voorschreven weduwe Jan Claessen over seckere huwelijksgoet. Ook genoemde in deze akte: Dirck Frensse van Curinge haere schoonsoone.
Datering: 1709
Pagina: 524
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626162&miview=ldt
168 Cathalijn Janssen van Brussel weduwe va Jan Heijmans geassisteert met Peeter Goorts van Dinter. Een parceel teullant genoempt den Ruijters camp met een clijn campke, gelegen ter plaetse Houtem. Heeft hij vercoft aen Dirck Frenssen van Kuringe.
Datering: 1710
Pagina: 289
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626187&miview=ldt
193 Vernadering door Tomis Cornelisse de Ruijter inwoonder tot Liempt. Van een stuck teullant soo als Dirck Frensse van Kuringe dat bij coope heeft vercregen van Cathalijn Jansse van Brussel laetse weduwe van Jan Heijmons.
Datering: 1710
Pagina: 343
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.57&minr=12450045&miview=ldt
86 Eedt van de geswoorens van de grauw en groene gemeente door ...
Soo heeft Dirk Frense van Kueringe sijne eedt afgeleght als geswoorens over de bodem van Elde in de plaets van Peeter Goort van Dinter in 1713. In 1716 heeft Matijs Versantvoort sijne eedt afgeleght als geswoorene In 1720 heeft Lambert Hendricx sijneedt afgeleght als geswoorens in de plaats van Jan Hens Vogels ende Jan Joris Jaspers inde plaats van Dirck Franssen sijne eedt gedaen als gesworen op den Bodem van Elde.
Datering: 1711
Pagina: 134
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.95&minr=12410427&miview=ldt
18 Delen van een akte, vermelding van: Willem Willems en een huijs. Sijn broeder Goort Goorts van Dinter. ... . Dirck Franse van Keuringe. ....
Datering: 1717
Pagina: 783-904
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.172&minr=11639013&miview=ldt
102 Aert Tomas en Teunis Cornelisse de Ruijter gebroeders ter eenre en Dirk Frense van Ceuringe als man ende momboir van Jenneke Rutten sijn tegenwoordige huijsvrouw ter andere sijde. Die welcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen hun luijden mits doode ende afflijvigheijt van Willemke Tomasse de Ruijter hunnen moetje erffelijk aengecomen.
Datering: 1719
Pagina: 296
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.136&minr=11626720&miview=ldt
60 ... gelegen ter plaatse Olland, neve erve de eene sijde Dirk Frense van Ceuringe, dander sijde de heer Blotenburg, een eijnde de gemeijnt,dander eijnd Dirk Frense. ....
Datering: 1724
Pagina: 151
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.57&minr=12450113&miview=ldt
154 Heeft Dirk Frsensse van Cueringe als gesworen van de bodem van Elde in plaats van Jan Claasse Teulincx.
Heeft Jan Jansse Cluijtmans in plaatse van Hendrik Kerkhoff den eedt als scheepen afgelegt.
Datering: 1730
Pagina: 238
Plaats: Sint-Oedenrode

GEZIN:
Dirk Frensse van Ceuringe x Jenneke
- Rutt
- Marie x Daniel Schoenmakers
- Cathalijn x Jan Evert Peeters
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.179&minr=11640593&miview=ldt
23 Deijling tussen Rutt Dirk Frensse van Ceuringe, Daniel Schoenmakers als in huwelijk hebbende Marie Dirx van Ceuringe, Jan Evert Peeters als in huwelijk hebbende Cathalijn Dirx van Ceuringe, van de goederen hen luijden mits doode en afflijvigheijtvan Dirk Frensse van Cueringe ende Jenneke sijne huijsvrouwe henne ouders respectieve aangecomen soo sij verclaarde. O.a. aan Rutt Dirx van Ceuring een huijs, hoff en aangelagh, geleegen binnen deser vrijheijt ter plaatse tot Olant, deene sijde en een eijnde de gemeene straat, dander sijde de heer van Hanswijk, dander eijnde Jacobus Homberge. Aan Jan Evert Peeters een huijs en hof, gelegen ter plaatse Ollant, deen sijde de heer Santvoort, dander sijde de heer Rogier Leefdaal, met een eijnde, dander eijnde de straat.
Datering: 1735
Pagina: 84
Plaats: Sint-Oedenrode

Laurens Peters van Cueringhen x Jenneken Janssen van Gestel
Laurens Peters van Cueringhen x Handersken Stuijsen
- Dirck
Laurens Peters van Cueringhen x Heijlken Aert Pennincx
https://proxy.archieven.nl/235/BF24B56999BE4F83974517D5C990C0E8
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
154 Huwelijkse voorwaardes van Laurens Peters van Cueringhen weduwnaar van Jenneken Janssen van Gestel met Heijlken Aert Pennincx geassisteerd door haar broer Antonis Aert Pennincx en haar zwager Mathijs Peter Jan Maessen, allen inwoners van St. Oedenrode. Laurens brengt al zijn roerend en onroerend bezit in volgens het testament met zijn eerste vrouw opgemaakt voor notaris Jan van de Heuvel op 28 april 1657. Heijlken brengt haar uitzet in zoals haar andere broers en zusters al hebben gekregen en verder hetgeen ze zal ervan na dood van haar moeder. Als ze geen kinderen bij elkaar krijgen zal in dat geval hun vaste bezit en ook de geconquesteerde bezittingen terugkeren naar de zijde van de familie waarvan afkomstig, maar de laatstlevende houdt daarvan wel het vruchtgebruik. Als Dirck natuurlijke zoon van Handersken Stuijsen die bij genoemde Laurens inwoont komt te trouwen zal die een uitzet meekrijgen van 250 gulden, te betalen uit het bezit van beide testateurs, maar als op dat momentbeide testateurs zijn overleden, dan te betalen uit het bezit van Laurens. Als er geen kinderen in dit huwleijk worden verwekt, versterft het bezit van de laatstlevende op de zijde vanwaar gekomen. De laatstlevende houdt wel het vruchtgebruik in hetbezit van de eerstoverledene. Alle bezit waarover Laurens niet heeft beschikt gaat naar Dirck natuurlijke zoon van genoemde Handersken Stuijsen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 06-02-16762e huwelijk
man‎Laurens Peter Willems "Frens" van Curingen‏‎


Gehuwd (religieus) ‎6 feb 1632 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij hetrouwen van echtgenoot.

Zie ook akte 13 van 4-10-1649: "Jenneken Janssen wonende te Sint Oedenrode in het kwartier Peelland, dochter van wijlen Jan van Gestel, verwekt bij Alijt Evertssen, verklaart dat ze nu is gehuwd met Laureijs Peeters van Cueringen"

Zie akte 89 van 28-04-1657: "Laurens Peters van Cueringhen en zijn vrouw Jenneken dochter Jan van Gestel verwekt bij Aleijt Everts wonend te St. Oedenrode"

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Franciscus Petri
Bruid Joanna Joannis
Getuige Henricus Mathaei & Wilhelmus Joannis van Curingen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 06-02-1632
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 22r08
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek

(ongeveer 43 jaar gehuwd) met:

womanJenneken Janssen van Gestel‏
Overleden ‎23 apr 1675 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie Taxatie akte 88 van 1676 Overleden op 23-04-1675 zonder kids

Geen entries in index BHIC St.O. voor dit jaar (Apr2022).

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/0FFB1100D79B475BAF95C7A5335B562A
9.327 Raad en Rentmeester-Generaal Domeinen (9.327)
13 Jenneken Janssen wonende te Sint Oedenrode in het kwartier Peelland, dochter van wijlen Jan van Gestel, verwekt bij Alijt Evertssen, verklaart dat ze nu is gehuwd met Laureijs Peeters van Cueringen en de kost verdient in het landbouwbedrijf. Ze dient een verzoek in om een legitimatiebrief. Het stuk is ondertekend door secretaris Cornelius van Brueghel. Inliggend een klein briefje aan de Raad van Brabant n.a.v. de uitgifte van de legitimatiebrief – 4 october 1649.
Datering: 4-10-1649

TAXATIE - "23e april 1675 binnen deser vrijheijt gepasseert"
.
https://proxy.archieven.nl/235/FC709C1E29DF44098CA56B5C1EA13267
7636.219 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.219)
88 Taxatie van de goederen die welcke Jenneken Laureijnssen van Cueringe metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende de selven goederen naer lant regts Laureijns Peters van Cueringe haere gewesene man collaterale erffgenamen in tochte is blijven besitten ende is die selven Jenneken sonder wettige geboorte naer te laten opden 23e april 1675 binnen deser vrijheijt gepasseert. Taxatie van de goederen die welcke metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft, ende is die selven sonder wettige geboorte naer te laten comen te overlijden. O.a. drij derde gedeelte in een huijs, hoff ende bogart etc. bij de voorschreven Jenneken ende Laureijns Peters staende huwelijk te saem gecofft, gelegen ter plaetse Ollant. Met de eene sijde ende een eijnde aende gemeijnt met de ander sijde aen erffve de erfgenamen van Jan Roeloffs, streckende metten anderen eijnde op erffve Handrick Mathijs Versantvoirt.
Datering: 1676


3e huwelijk
man‎Laurens Peter Willems "Frens" van Curingen‏‎


Ondertrouwd ‎18 jan 1676 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎2 feb 1676 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Laurens Peeters van Curingen
geboren te Sint-Oedenrode, Weduwnaar
Bruid Heijlken Aert Penninx
geboren te Sint-Oedenrode, Jongedochter
Eerdere vrouw Jenneken Jansen <===
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 18-01-1676
Bronvermelding Trouwen, 1650-1740, archiefnummer 1449, inventarisnummer 37a, blad 64-02
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1650-1740
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Laurens Peeters van Curingen
geboren te Sint-Oedenrode, Weduwnaar
Bruid Heijlken Aert Penninx
geboren te Sint-Oedenrode, Jongedochter
Eerdere vrouw Jenneken Jansen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-02-1676
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Trouwen, 1650-1709, 1713-1731, 1734-1740, 1784-1792, archiefnummer 1449, inventarisnummer 37b, blad 54-01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1650-1792
Religie: Nederduits Gereformeerd


Zij hadden geen kids: Zie bij overlijden Heijlken akte 36 van 1703: "sonder wettige geboorte naer te laeten"

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/5c72a4cb-82e5-75be-015f-1a053ac74f6f
Trouwen, 1650-1709, 1713-1731, 1734-1740, 1784-1792 1650-1792
Gemeente Sint-Oedenrode
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1449
Inventarisnummer 37b
Page 54 of 121 - 1449_037b_054
1676
Laurens Peeters van Curinge weduwnaar van Jenneken(?) Jansen met Heijlken Aert Penninx JD beijde van Roij getrouwt den 2de Febr

WIE IS DIT?
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Laurentius van Curinge
Bruid Helena Peter Pauw(els..?)
Eerdere man
Eerdere vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 04-02-1676
Bijzonderheden:
achternaam bruid slecht leesbaar door afgescheurde rand
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 88v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek
Page 175 of 176 - 1449_003_088_V
"4 laurentius van curinge et helena per???? ???????"


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-HTW4?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9%3A346029401%2C346638201%2C348955102
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 1073 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Curinge, Laurentius van
Peter Paulus, Helena
Trouw: 4 feb 1676
Schepentrouwboek

Akte?
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/abb6e17d-3abd-625a-6323-120c2c8ccc5a
Trouwen 1664-1682 Gemeente Sint-Oedenrode Type doop-, trouw- en begraafboeken Archiefnummer 1449 Inventarisnummer 14
Page 30 of 77 - 1449_014_037
Onderaan?
Moeilijk leesbaar....
(ongeveer 1 jaar gehuwd) met:

womanHeijlken Aert Pennincx‏
Geboren Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: "geboren te Sint-Oedenrode"
Geboren voor 1676-20=1656

Ouders genoemd samen met echtgnote in akte 117 van 1682 van "Alle kinderen ende erffgenaemen van wijlen Aert Peeters Pennings? ende wijlen Lijsken sijne gewesene huijsvrouw"
Gezin: Meriken, Clara, Lijsebeth, Heijltien, Peter

Zoek vader:

Clara: Arnoldus Petri vader 18-04-1636 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Elizabeth N.N.
Theodorus: Arnoldus Petri Pennincx vader 29-06-1638 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Elisabeta N.N.

Hermannus: Adrianus N.N. vader 25-08-1641 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Elizabeth N.N.
Guilhelmus: Arnoldus N.N. vader 03-10-1641 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Elisabetha N.N.

Petrus: Antonius Petri vader 14-07-1647 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Heijlwigis N.N.
Margareta: Arnoldus Petri vader 30-11-1647 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Anna N.N.
Maria: Art Peeters vader 09-09-1651 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Anneke N.N.
Willemke: Art Peeters vader 20-12-1651 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Vijfke N.N.
Maria: Art Peeters vader 15-11-1654 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Vijfke N.N.

Niet gevonden (Nov2021).

Overleden ‎4 mrt 1703 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636619&miview=ldt
36 Taxatie van de naer gelatene goederen die welcke Heijlken Aert Penincx weduwe van wijlen Laurens Peeters van Curinge metter doot geruijmt en naer gelaten heeft en is die selve Heijltien opden 4e marten 1703 sonder wettige geboorte naer te laeten binnen der vrijheijt Sint Oedenrode deeser werelt gepasseert.
Datering: 1703
Pagina: 94
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636620&miview=ldt
37 Taxatie van de goederen gecomen van Laurens Peeter van Curinge die welcke Heijlken leste weduwe van de voornoemde van Curinge tot hare sterffdage toe in tochte heeft beseten en is die selve Heijlken opden 4e merten 1703 sonder kijnderen achter telaten deeser werelt gepasseert. O.a. een huijs, hoft en aengelach ter plaetse Ollant. Gerart Stanssen Molemakers de eene sijde, de ander sijde het gemeijne Broeck. Dierck Franssen van Curinge erffgenaem van boven genoemde goederen.
Datering: 1703
Pagina: 97-99
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636622&miview=ldt
39 Clara Aert Peter Pennincx weduwe Cornelis Thomas de Ruijter, Willem van de Laer man ende momboir van Magdelena dochter Matijs Maes sijne huijsvrouwe, Aert Houbracken ende Matijs Peter Penincx. Die welcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen Heijlken Aert Pennincx weduwe wijlen Laurens Peters van Curinge aengecomen.
Datering: 1703
Pagina: 101
Plaats: Sint-Oedenrode

Niet gevonden in index BHIC (Nov2021).

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.129&minr=11625046&miview=ldt
117 Mathijs Peeter Maes man ende momboir van Meriken, Cornelis de Rijter man ende momboir van Clara, Lavreijns Jan Back man ende momboir van Lijsebeth, Heijltien weduwe Frens van Curinge geassisteert met Willem Kempts haere momboir. Lamber Aert Haubraecken ende Mathijs Maes voorschreven momboiren van de onmondige kijnderen van wijlen Peeter Aerts ende Mariken Aert Haubraecken.sijne gewesen huijsvrouwe. Alle kinderen ende erffgenaemen van wijlen Aert Peeters Pennings? ende wijlen Lijsken sijne gewesene huijsvrouw. Hebben aengegaen eene deijlinge van de goederen hen luijden vermits der doot van henne ouders aengecomen. O.a. aen Mathijs Peeters huijs, hoff, schuer etc gelegen ter plaetse Houtem, tusschen erffve Verhoffstadt aende een sijde ende metten anderen sijde de kijnderen Aert Jan Geerlings ende metten anderen eijnde de gemeijn straet.
Datering: 1682
Pagina: 339
Plaats: Sint-Oedenrode

Voor meer informatie: bertho@derikx.com