man‎Goijaert Roelofs van der Stappen‏‎
Geboren ‎± 1555
[tekst]
Zie notitie huwelijk: voor 1590 - dus geboren voor 1570!

Zie akte 43 van 13-11-1590: " Roelof van den Tappen (?) oud ca. 35 jaar" - dus geboren rond 1555

[Tekst]
LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.45&minr=11831679&miview=ldt
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
43 Al degenen die deze brief etc. Wij, Jan Tonis Joosten en Adriaen Cuijpers, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Dirck zoon wijlen Dirck van de Huevel oud ca. 58 jaar wonend in de jurisdictie van Liempde, verder Goijaert zoon wijlen Roelof van den Tappen (?) oud ca. 35 jaar inwoner van St. Oedenrode die door onze schout Henrick van de Cluijsen is gearresteerd, als voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Lambrecht zoon wijlen Dirck van de Huevel verwekt bij diens vrouw Arnolda dochter wijlen Aernt Rutgers, verder Henrick zoon wijlen Peter Peters van de Weteringen die in de jurisdictie van Schijndel woont, oud ca. 50 jaar ook daarvoor gearresteerd, Anthonis zoon wijlen Willem van Asten oud ca. 82 jaar en Adam zoon wijlen Joris Daems oud ca. 60 jaar wonend in de heerlijkheid Gestel ook daarvoor op geroepen zijnde, hebben het volgende onder ede verklaard. ...
Datering: 13-11-1590
Pagina: 21v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.45&minr=11831740&miview=ldt
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
104 Wij Dirck Dircks Horcx en Gijsbrecht Willems, schepenen verklaren dat Dierck en Goijaert zoon wijlen wijlen Roelof van der Stappen als H. Geestmeesters vanwege de tafel van de H. Geest te Gemonde aan Peter zoon wijlen Henrick Goijaerts een stuk akkerland hadden verkocht groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in de parochie van Gemonde onder Gestel ter plaatse genoemd op de Hogaert, ...
Datering: 02-08-1591
Pagina: 47v
Soort akte: Overdracht
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.45&minr=11831755&miview=ldt
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
119 Al degenen die deze brief etc. Wij, Peter Willems van de Ven en Gijsbrecht Willems, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Anthonis zoon wijlen Willem van Asten oud ca. 82 jaar en Adriaen zoon wijlen Dirck Colen, koster te Gemonde, oudca. 51 jaar, beiden inwoners van de parochie Gemonde alhier te Gestel en hebben nadat ze hiervoor zijn opgeroepen op verzoek van Dirck Dircks van de Heuvel en van Gioijaert Roelofs van de Stappen (?) onder ede de volgende verklaring afgelegd nadat ze daarover zijn ondervraagd. Ze verklaren dat ongeveer 10 jaar geleden zij als getuigen erbij waren doen Lambrecht Dircks van de Heuvel voor heer en meester Gerard van Hersel die toen kapelaan te Gemonde was, diens testament opmaakte en toen hebben gehoord dat Lambrecht in zijn testament opdracht had gegeven om als voogden over zijn kinderen verwekt bij diens vrouw Erken dochter van Aert Rutgers, deze genoemde Dirck van de Heuvel en Goijaert Roelofs te hebben benoemd, welke voogden het gehele toezicht over zijn kinderen zouden hebben alsof het hun eigen kinderen zouden zijn geweest. Datum 13 november 1591.
Datering: 13-11-1591
Pagina: 52v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.45&minr=11831780&miview=ldt
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
144 Wij Peter Willems van de Ven, Henrick Daniels van Os en Gijsbrecht Willems, schepenen verklaren dat Dirck zoon wijlen Dirck van de Huevel en Goijart zoon wijlen Roelof van der Stappen als aangestelde voogden over Lamberden en Dircxken minderjarige kinderen van wijlen Lambrecht van den Huevel door deze Lambrecht verwekt bij diens vrouw wijlen Erken dochter wijlen Aert Rutgers op 27 februari 1584 aan Goessen Janssen een bepaald huis, schuur, en land groot ca. 5 lopenzaad hadden verkocht, gelegen in de parochie Gemonde in de jurisdictie van St. Oedenrode, ter plaatse genoemd op de Berzelaer, ...
Datering: 29-02-1592
Pagina: 63v
Soort akte: Kwitantie
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618683&miview=ldt
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
337 Catalijn achtergelaeten weduwe wijlen Goijaert Roeloff vander Stappen heeft gerenuncieert ende verteijen op haer tochte tot behoeff van alle haere wittighe kijnderen ende erffgenaemen op alle haere goederen.
Datering: 1630
Pagina: 390
Plaats: Sint-Oedenrode

Goeijart Roelofsen vander Stappen x Catalijn
- Roeloff
- Aelcken x Jan Jacob Dirickx
- Mariken (wijlen) x Gerit Jan Herberts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618684&miview=ldt
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
338 Roeloff soene wijlen Goeijart Roeloffs vander Stappen ende Jan Jacob Dirickx als man ende momboir van Aelcken zijn huijsvrouwe ende Gerit Jan Herberts ende Herbert Jan Herberts ende Goeijaert Roeloffs als momboiren ende curateuren vande onbeiaerde kijnderen des voirschreven Gerit Jan Herberts ende wijlen Mariken zijn huisvrouw. Alle kijnderen ende erffgenaemen wijlen Goeijart Roelofsen vander Stappen ende Catalijn zijn huijsvrouwe. Hebben bekent dat zij hebben gedeijlt seeckere erffgoederenhen achtergelaten ende gebleven van henne voirschreven audere. Aen Roeloff o.a. de schuer met de hofstadt, bomgart etc. gelegen ter plaetssen genoemt Bersselaer. Benefens erffenisse beijde de seijde Jan Jacob Dirickx mede condivident, deen eijndt erffve Joris Damen, streckende metten anderen eijnde aende gemeijnte aldaer. Aen Jan Herbert man ende momboir van wijlen Mariken zijn huijsvrouwe, een huijs, hoff, bomgart, schuer met de erffenisse daer aengelegen ter plaetssen der prochie van Gemonden. Etc.
Datering: 1630
Pagina: 391
Plaats: Sint-Oedenrode

ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/B0F8D5C7E5984ECFBC18DFF41D04BDD8
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
33 Cathelijn dochter van Dirck Adriaens weduwe van Goijaert Roeloffs van der Stappen, inwoonster parochie Gemonde onder St. Michielsgestel herroept eerder testament opgemaakt voor heer Goossen Gerits, destijds pastoor te Gemonde
Datering: 10-08-1639
Pagina: 90
Plaats: Sint-Michielsgestel

Cathelijn Roelofs (overledene)
Mariken Geraert Jan Herberts x Henrick Cornelissen
Willemke Geraert Jan Herberts x Aert Handricx
Roelof Goijaerts van der Stappen (wijlen) x Anneken Mathijs Geraerts
Aleijt Goijaerts van der Stappen x Jan Jacob Dircks
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11591000&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
127 Wij, Rutger Corstiaen Spierincx en Willem Adams, schepenen van de heerlijkheid St. Michielsgestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Henrick Cornelissen als man van Mariken dochter van Geraert Jan Herberts en Aert Handricx als man van Willemke dochter van genoemde Geraert Jan Herberts voor 1/3e deel, verder Aert Jan Rijckaerts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen verwekt bij Anneken dochter van Mathijs Geraerts, nog Aleijt vrouw van Jan Jacob Dircks die nu ziek te bed ligt (haar man dus die ziek is), en verklaren een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van Cathelijn Roelofs gelegen in de parochie van Gemonde, jurisdictie van Gestel. ...
Datering: 16-12-1639
Pagina: 94r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

Goijaert Roelofs van der Stappen x Katarina
- Mariken x Geraert Jan Herberts
--- Willemken x Aerdt Handrick Michiels
--- Maijken x Handrick Cornelis van den Oordt
- Roelof Goijaerts van der Stappen (wijlen) x Anneken Mathijs Geraerts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11591012&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
139 Wij, Willem Adams en Goossen Hendrick Martens, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Aerdt Handrick Michiels als man van Willemken en verder Handrick Cornelis van den Oordt als wettige man van Maijken, beiden kinderen van Geraert JanHerberts verwekt bij diens wettige vrouw Mariken dochter van Goijaert Roelofs van der Stappen en als zodanig erfgenamen van deze Goijaert en Katarina voor 1/3e deel, verder Aert Jan Rijckaerts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaert Goijaerts van der Stappen verwekt bij Anneken dochter van Mathijs Geraerts en met hem Adriaen Jcobs als medevoogd van deze minderjarige kinderen op grond van de autorisatie van schepenen van St. Michielsgestel d.d. 7 december 1632, samen ook voor 1/3e deel, verkopen aan ...
Datering: 04-02-1640
Pagina: 104r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048984&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
249 Jan Arien Fredricx (73) timmerman uit baronie van Boxtel onder de parochie van Gemonde met een verklaring ten behoeve van erfgenamen van Goijaert Roeloffs van der Stappen namelijk dat attestant circa 45 jaren geleden heeft gewoond bij Everdt zoon van Arien Everts waar hij als boerenknecht in dienst is geweest en hij weet dat de erfgenamen van Goijaert Roeloffs een moerven gebruiken bij de hoeve op Heult, zie folio 203, ook Jonker Gerwen zou willen turven in dat moerven, Jan Handricx de Bever is gehuwd met de dochter van Everdt Ariens. Getuigen: Michiel Aertssen en Rutger Aertssen.
Datering: 14-09-1654
Pagina: 204v
Plaats: Sint-Michielsgestel
Zie ook 250
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048985&miview=ldt
Zie ook 246
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048981&miview=ldt

ROELOF EN MARIKEN LANGE TIJD VOOR HUN MOEDER OVERLEDEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19049167&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
432 Geraert Jan Herberts (75) en Jan Bartholomeussen (45),parochie Gemonde met een verklaring t.b.v. Aelken, dochter van Goijaert Roeloffs van der Stappen nl. dat ze zeer goed gekend hebben Cathelijn de weduwe van genoemde Goijaert, woonachtig te Gemonde met haar drie kinderen nl. Roeloff, Meriken en Aleken, waarvan Roeloff en Meriken lange tijd voor hun moeder zijn overleden, in welke akte van de goederen van Catharina genoemd wordt “een stuck ackerlants genoempt Lieffkensacker. Getuigen: MeusTijssen en Claes Janssen van den Heuvel.
Datering: 18-3-1658
Pagina: 361v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

Gehuwd
[tekst]
Echtgenote met voornaam en gezin genoemd in akte 338 van 1630.
Echtgenote met volledige naam genoemd in akte 33 van 10-08-1639.

Dus Mariken gehuwd in 1611 dus geboren voor 1591 - dus huwelijk voor 1590!
met:

Kinderen:


2.
womanAleijt Goijaert Roelofs van der Stappen‏

[Tekst]
https://proxy.archieven.nl/235/9FCF2932A3B64F298B81124BEB2D047A
201 Bartholomeus Thomassen Raijmacker wonende tot Boxtel man ende momboir Marije sijne huijsvrouw dochter Joost Mathijssen, ende Jan Jacob Dircxssen man ende momboir Aeltken sijne huijsvrouw dochter Goijaert Roeloffs in dyen qualiteit mede erffgenaemen van wijlen Dingena dochteren Jan Sleuwen eenen jaerlijcken ende erffelijcken loschijns. Ende bij Jan sone Jan Peters van Vechel uijt sijne onderpanden gelegen ter plaetse aen de Eerde hadde geconstitueert ende wettelijck ende erffelijck vercocht,Anthonisse sone Jans Brock ende Evert Hendrick Roelen als momboiren ende curateuren over wijlen Dingna voirschreven gelijck in schepenen letteren deser vrijheijt in dato de leste dach der maendt april 1626 daeraff gepasseert. Hebben sij vercoperen soo voor hen selve als hen fort ende sterck maeckende voir alle anderen henne mede erffgenaemen wijlen Dingna voirgenoemde daervoir deselve innestonden ende geloofde, wettelijck ende erffelijck vercocht met twee staende ende eene gaende pacht Dircken sone wijlen Anthonis van Bocxtel.
Datering: 1641
Pagina: 396
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375478&miview=ldt
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
45 Dirck zoon van Jan Jan Jacob Dircx verwekt bij Aeltien dochter van Govert [Goyert?] Roelofs van der Stappen, Geerling en Maria zijn vrouw dochter van Anthonis Adriaen Corsten Smits land ondert Lutteleijnde omtrent de Kercke en groesland onder Elschot
Datering: 27.2.1668
Plaats: Schijndel

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375480&miview=ldt
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
47 veel onduidelijkheden! - Dirck zoon van Jan Jacob Dircx verwekt bij Aeltien dochter van Govert Roelofs van der Stappen, Geerling Janssen van den Gruenendael mam van Maryken, Jan Anthonis van Haut man van Jacobsken [ook Jacomijn], Handrick Dirck Handricx van den Broeck man van Jenneken dochters van Ja Jacobs & Aeltien, Willemken dochter van Jan & Aeltien, met een scheiding en deling van goederen met o.a. ....
Datering: 17.3.1668
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049403&miview=ldt
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
144 Jan Claes Spierincx (62) en Jan Janssen Spierincx beiden te Gemonde onder Sint Michielsgestel met een verklaring ten behoeve van Dirck Roeloffs van der Stappen cum suis namelijk: “dat sij Jan Claessen drij jaeren ende Jan Janssen Spierincx twee jaeren hebben gewoont op seeckere erffve tot Gemonde op het Berselaer toebehoorende Jan Jacob Dircx getrouwt met Alitken dochter Goijaert Roeloffs van der Stappen ende verclaeren sij attestanten oock waerachtich te sijn dat sij middelertijt ter wijlesij op deselve erffve woonden voor de voorscreven Jan Jacobs henne heerscap off Alitken sijne weduwe met de voordere erffgenamen van Goijaert Roeloffs van der Stappen hebben getorft in seeckeren moerven genoempt het Heulterven ...
Datering: 03-02-1671
Pagina: 125
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Oedenrode

3.
manRoelof Goijaert Roelofs van der Stappen‏
Overleden ‎13 mei 1634 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Zie notitie bij vader:
Genoemd in akte 338 van 1630.
Genoemd als wijlen in akte 14 van 19-11-1637 - voogdij geregeld in akte 13 van zelfde datum.
Genoemd als wijlen in akte 127 van 16-12-1639.

Testament waarschijnlijk in akte 2 van 12-05-1634.

BHIC:
Overledene Rudolphus Godefridi van der Stappen
overleden op 13-05-1634 te Gemonde.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 152-14
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
https://proxy.archieven.nl/235/9BEAB692B5DB46D694A1182B1F76E367
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
2 Testament van Roelof Goijaerts van der Stappen en zijn vrouw Anneken Mathijs Jonkers, inwoners parochie Gemonde te St. Michielsgestel
Datering: 12-05-1634
Pagina: los2
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590886&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
13 Wij Adriaen Jacob Diercks en Jan Jan Michiels, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Jacob Diercks woonachtig te Sint Oedenrode, daarvoor door Antonis Peters van Tartwijck en door Aert Jan Rijckaerts aangehouden, zijnde naaste vrienden van de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen en van Anneken dochter wijlen Mathijs Geraert Wouters die als voogden de gebruikelijke eed hebben afgelegd in handen van onze secretaris Bernaert van der Waerden, bij afwezigheid van de offcier om deze minderjarige kinderen te helpen in hun bezit voor zover mogelijk. De voogden moeten later op verzoek van de kinderen een goede afrekening overleggen van hun ontvangsten en uitgaves. Datum 19 november 1637.
Datering: 19-11-1637
Pagina: 9r
Soort akte: Voogdij
Plaats: Sint-Michielsgestel

WIJLEN
Roelof Goijaerts van der Stappen x Anneken dochter van Mathijs Gerardt Wouters
- Dierck (20 jaar - dus geboren ron 1617)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590887&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
14 Wij Adriaen Jacob Diercks en Jan Janssen Michiels, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Jacob Diercks woonachtig in Sint Oedenrode en Aert Jan Rijckaerts woonachtig te Sint Michielsgestel als beedigde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen en van Anneken dochter van Mathijs Gerardt Wouters toen ze leefden, geassisteerd door Dierck zoon van wijlen genoemde Roelof Goijaerts, oud 20 jaar zoals hij verklaarde, die ook voor zijn andere broers en zusters optreedt, daarvoor gemachtigd door schepenen van Sint Michielsgestel, verkopen ...
Datering: 19-11-1637
Pagina: 9v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/50A5396624914ECDABDBEA1B7E373E1B
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
71 Aerdt Jan Rijckaertss. van den Oetelaer (28), Handrick Handrick Spierincx (29) vorster de heerlijkheid Sint-Michielsgestel, Bartholomeus Mathijssen (25), Geraerdt Roeloffs van der Stappen (25) inwoners van de parochie Gemonde verklarende dat ze op 29 december 1639 ten huize van Anneken de weduwe van Roeloff Goyaertss. van der Stappen present zijn geweest bij een huurovereenkomst tussen genoemde Aerdt en Handrick Cornelissen van den Oordt m.b.t. een huis schuur hof boomgaard hopland akkerland en nog een “sestersaet genoempt den Hoensacker onder Gemonde (SMG) en een sestersaet onder Boxtel” de huursom is 22 gl.. Getuigen: Zeger Adriaenssen, Jan Claessen Spierincx
Datering: 03-01-1640
Pagina: 86v
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11591017&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
144 Wij, Rutger Corstiaen Spierincks en Willem Damen, schepenen van St. Michielsgestel, verklaren dat voor ons is verschenen Anneken dochter van Mathijs Geraerts, weduwe van Roelof Goijaerts van der Stappen en verkoopt (=belooft) ... Ze verkoopt de rente (=belooft) aan Jan Jacob Dircx en Aert Jan Rijckaerts als voogden over de minderjarige kinderen van haar en van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen, ten behoeve ook van die kinderen. Anneke belooft het verkopen gestand te doen en alle lasten af te handelen, ...
Datering: 16-02-1640
Pagina: 107v
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/36399F99E9944720925D710FAA5DCAA2
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
159 Jan Janssen Spierincx (48) Willem Janssen Spierincx leggen een verklaring af ten behoeve van Anneken dochter van Mathijs Gerit Wouters weduwe van Roeloff Goijaerts van der Stappen wonend in parochie Gemonde zijnde een arme schamele weduwe die niets bezit doordat ze 4 a 5 jaar geleden door “quade fortuijnen“ in grote ongelegenheid is geraakt en haar schulden niet kan betalen en zelfs door haar crediteuren terecht is gekomen op de gevangenpoort te ’s Hertogenbosch waar ze 3 maanden gevangen heeft gezeten. Getuigen: Jan Jansen van Hees en Jan Adriaenss.
Datering: 23-03-1648
Pagina: 156
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com