woman‎Cathelijn Dirck Adriaens‏‎

Gehuwd
[bron]
Echtgenote met voornaam en gezin genoemd in akte 338 van 1630.
Echtgenote met volledige naam genoemd in akte 33 van 10-08-1639.

Dus Mariken gehuwd in 1611 dus geboren voor 1591 - dus huwelijk voor 1590!

DRIE KIDS:
Zie akte 432 van 18-3-1658: "Cathelijn de weduwe van genoemde Goijaert, woonachtig te Gemonde met haar drie kinderen nl. Roeloff, Meriken en Aleken, waarvan Roeloff en Meriken lange tijd voor hun moeder zijn overleden"
met:

manGoijaert Roelofs van der Stappen‏
Geboren ‎± 1555
[bron]
Zie notitie huwelijk: huwelijk voor 1590 - dus geboren voor 1570!

Zie akte 43 van 13-11-1590: " Roelof van den Tappen (?) oud ca. 35 jaar" - dus geboren rond 1555

[Gebruikersnotities]
VIA TWEE KIDS IN STAMBOOM - MARIKEN EN ROELOF!

LEEFTIJD 35J:
VADER WIJLEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.45&minr=11831679&miview=ldt
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
43 Al degenen die deze brief etc. Wij, Jan Tonis Joosten en Adriaen Cuijpers, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Dirck zoon wijlen Dirck van de Huevel oud ca. 58 jaar wonend in de jurisdictie van Liempde, verder Goijaert zoon wijlen Roelof van den Tappen (?) oud ca. 35 jaar inwoner van St. Oedenrode die door onze schout Henrick van de Cluijsen is gearresteerd, als voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Lambrecht zoon wijlen Dirck van de Huevel verwekt bij diens vrouw Arnolda dochter wijlen Aernt Rutgers, verder Henrick zoon wijlen Peter Peters van de Weteringen die in de jurisdictie van Schijndel woont, oud ca. 50 jaar ook daarvoor gearresteerd, Anthonis zoon wijlen Willem van Asten oud ca. 82 jaar en Adam zoon wijlen Joris Daems oud ca. 60 jaar wonend in de heerlijkheid Gestel ook daarvoor op geroepen zijnde, hebben het volgende onder ede verklaard. ...
Datering: 13-11-1590
Pagina: 21v
Soort akte: Verklaring

BROER DIERCK
VADER WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.45&minr=11831740&miview=ldt
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
104 Wij Dirck Dircks Horcx en Gijsbrecht Willems, schepenen verklaren dat Dierck en Goijaert zoon wijlen wijlen Roelof van der Stappen als H. Geestmeesters vanwege de tafel van de H. Geest te Gemonde aan Peter zoon wijlen Henrick Goijaerts een stuk akkerland hadden verkocht groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in de parochie van Gemonde onder Gestel ter plaatse genoemd op de Hogaert, ...
Datering: 02-08-1591
Pagina: 47v
Soort akte: Overdracht

VOOGD KIDS van Lambrecht Dircks van de Heuvel x Erken Aert Rutgers
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.45&minr=11831755&miview=ldt
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
119 Al degenen die deze brief etc. Wij, Peter Willems van de Ven en Gijsbrecht Willems, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Anthonis zoon wijlen Willem van Asten oud ca. 82 jaar en Adriaen zoon wijlen Dirck Colen, koster te Gemonde, oudca. 51 jaar, beiden inwoners van de parochie Gemonde alhier te Gestel en hebben nadat ze hiervoor zijn opgeroepen op verzoek van Dirck Dircks van de Heuvel en van Gioijaert Roelofs van de Stappen (?) onder ede de volgende verklaring afgelegd nadat ze daarover zijn ondervraagd. Ze verklaren dat ongeveer 10 jaar geleden zij als getuigen erbij waren doen Lambrecht Dircks van de Heuvel voor heer en meester Gerard van Hersel die toen kapelaan te Gemonde was, diens testament opmaakte en toen hebben gehoord dat Lambrecht in zijn testament opdracht had gegeven om als voogden over zijn kinderen verwekt bij diens vrouw Erken dochter van Aert Rutgers, deze genoemde Dirck van de Heuvel en Goijaert Roelofs te hebben benoemd, welke voogden het gehele toezicht over zijn kinderen zouden hebben alsof het hun eigen kinderen zouden zijn geweest. Datum 13 november 1591.
Datering: 13-11-1591
Pagina: 52v
Soort akte: Verklaring

VOOGD kids van Lambrecht van den Huevel x Erken Aert Rutgers
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.45&minr=11831780&miview=ldt
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
144 ... verklaren dat Dirck zoon wijlen Dirck van de Huevel en Goijart zoon wijlen Roelof van der Stappen als aangestelde voogden over Lamberden en Dircxken minderjarige kinderen van wijlen Lambrecht van den Huevel door deze Lambrecht verwekt bij diens vrouw wijlen Erken dochter wijlen Aert Rutgers op 27 februari 1584 aan Goessen Janssen een bepaald huis, schuur, en land groot ca. 5 lopenzaad hadden verkocht, gelegen in de parochie Gemonde in de jurisdictie van St. Oedenrode, ter plaatse genoemd op de Berzelaer, ...
Datering: 29-02-1592
Pagina: 63v
Soort akte: Kwitantie

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618683&miview=ldt
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
337 Catalijn achtergelaeten weduwe wijlen Goijaert Roeloff vander Stappen heeft gerenuncieert ende verteijen op haer tochte tot behoeff van alle haere wittighe kijnderen ende erffgenaemen op alle haere goederen.
Datering: 1630
Pagina: 390

Goeijart Roelofsen vander Stappen x Catalijn
- Roeloff
- Aelcken x Jan Jacob Dirickx
- Mariken (wijlen) x Gerit Jan Herberts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618684&miview=ldt
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
338 Roeloff soene wijlen Goeijart Roeloffs vander Stappen ende Jan Jacob Dirickx als man ende momboir van Aelcken zijn huijsvrouwe ende Gerit Jan Herberts ende Herbert Jan Herberts ende Goeijaert Roeloffs als momboiren ende curateuren vande onbeiaerde kijnderen des voirschreven Gerit Jan Herberts ende wijlen Mariken zijn huisvrouw. Alle kijnderen ende erffgenaemen wijlen Goeijart Roelofsen vander Stappen ende Catalijn zijn huijsvrouwe. Hebben bekent dat zij hebben gedeijlt seeckere erffgoederenhen achtergelaten ende gebleven van henne voirschreven audere. Aen Roeloff o.a. de schuer met de hofstadt, bomgart etc. gelegen ter plaetssen genoemt Bersselaer. Benefens erffenisse beijde de seijde Jan Jacob Dirickx mede condivident, deen eijndt erffve Joris Damen, streckende metten anderen eijnde aende gemeijnte aldaer. Aen Jan Herbert man ende momboir van wijlen Mariken zijn huijsvrouwe, een huijs, hoff, bomgart, schuer met de erffenisse daer aengelegen ter plaetssen der prochie van Gemonden. Etc.
Datering: 1630
Pagina: 391

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/B0F8D5C7E5984ECFBC18DFF41D04BDD8
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
33 Cathelijn dochter van Dirck Adriaens weduwe van Goijaert Roeloffs van der Stappen, inwoonster parochie Gemonde onder St. Michielsgestel herroept eerder testament opgemaakt voor heer Goossen Gerits, destijds pastoor te Gemonde
Datering: 10-08-1639
Pagina: 90

ERFGENAMEN Cathelijn Roelofs
(1) [Mariken Goijaert Roelofs van der Stappen x ] Geraert Jan Herberts
- Mariken x Henrick Cornelissen
- Willemke x Aert Handricx
(2) Roelof Goijaerts van der Stappen [wijlen] x Anneken Mathijs Geraerts
- minderjarige kids
(3) Aleijt vrouw van Jan Jacob Dircks
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11591000&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
127 Wij, Rutger Corstiaen Spierincx en Willem Adams, schepenen van de heerlijkheid St. Michielsgestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Henrick Cornelissen als man van Mariken dochter van Geraert Jan Herberts en Aert Handricx als man van Willemke dochter van genoemde Geraert Jan Herberts voor 1/3e deel, verder Aert Jan Rijckaerts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen verwekt bij Anneken dochter van Mathijs Geraerts, nog Aleijt vrouw van Jan Jacob Dircks die nu ziek te bed ligt (haar man dus die ziek is), en verklaren een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van Cathelijn Roelofs gelegen in de parochie van Gemonde, jurisdictie van Gestel. ...
Datering: 16-12-1639
Pagina: 94r
Soort akte: Erfdeling

Goijaert Roelofs van der Stappen
- Mariken x Geraert Jan Herberts
-- Mariken x Henrick Cornelis van den Oordt
-- Willemke x Aert Handricx
- Roelof [wijlen] x Anneken Mathijs Geraerts
-- minderjarige kids [voogden Aert Jan Rijckaerts & Adriaen Jcobs]
Jan Jacob Diercks
.
https://proxy.archieven.nl/235/702F6C32E14747D0941BBC98B880F36C
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
139 Wij, Willem Adams en Goossen Hendrick Martens, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Aerdt Handrick Michiels als man van Willemken en verder Handrick Cornelis van den Oordt als wettige man van Maijken, beiden kinderen van Geraert JanHerberts verwekt bij diens wettige vrouw Mariken dochter van Goijaert Roelofs van der Stappen en als zodanig erfgenamen van deze Goijaert en Katarina voor 1/3e deel, verder Aert Jan Rijckaerts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaert Goijaerts van der Stappen verwekt bij Anneken dochter van Mathijs Geraerts en met hem Adriaen Jcobs als medevoogd van deze minderjarige kinderen op grond van de autorisatie van schepenen van St. Michielsgestel d.d. 7 december 1632, samen ook voor 1/3e deel, verkopen aan Jan Jacob Diercks hun gedeeltes ...
Datering: 04-02-1640

ERFGENAMEN VAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048984&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
249 Jan Arien Fredricx (73) timmerman uit baronie van Boxtel onder de parochie van Gemonde met een verklaring ten behoeve van erfgenamen van Goijaert Roeloffs van der Stappen namelijk dat attestant circa 45 jaren geleden heeft gewoond bij Everdt zoon van Arien Everts waar hij als boerenknecht in dienst is geweest en hij weet dat de erfgenamen van Goijaert Roeloffs een moerven gebruiken bij de hoeve op Heult, zie folio 203, ook Jonker Gerwen zou willen turven in dat moerven, Jan Handricx de Bever is gehuwd met de dochter van Everdt Ariens. Getuigen: Michiel Aertssen en Rutger Aertssen.
Datering: 14-09-1654
Pagina: 204v
Plaats: Sint-Michielsgestel
Zie ook 250
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048985&miview=ldt
Zie ook 246
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048981&miview=ldt

ROELOF EN MARIKEN LANGE TIJD VOOR HUN MOEDER OVERLEDEN.
DRIE KINDEREN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19049167&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
432 Geraert Jan Herberts (75) en Jan Bartholomeussen (45),parochie Gemonde met een verklaring t.b.v. Aelken, dochter van Goijaert Roeloffs van der Stappen nl. dat ze zeer goed gekend hebben Cathelijn de weduwe van genoemde Goijaert, woonachtig te Gemonde met haar drie kinderen nl. Roeloff, Meriken en Aleken, waarvan Roeloff en Meriken lange tijd voor hun moeder zijn overleden, in welke akte van de goederen van Catharina genoemd wordt “een stuck ackerlants genoempt Lieffkensacker. Getuigen: MeusTijssen en Claes Janssen van den Heuvel.
Datering: 18-3-1658
Pagina: 361v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

WIE IS DIT?
Goijaert Roelofs van der Stappen
- Roelof
- Jan
- Franck
https://proxy.archieven.nl/235/6EB6676C8B4F491C96BCCC48E0FDAD4D
5121.54 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.54)
73 Wij Willem Jans van Geffen en Henrick Goijaert Cuijpers, schepenen verklaren dat wij op verzoek van Jan Henricks de Bever het schepenprotocol van het jaar beginnend met 1480 tot het jaar 1490 hebben doorzocht maar dat wij in dat protocol geen brief hebben gevonden die zou beginnen met * Wij Egbert Quap en Dielis de Gruijter, schepenen in Gestel bij Herlaer verklaren dat voor ons verschenen Roelof, Jan en Franck zoons van Goijaert Roelofs van der Stappen etc. gedateerd 15 november 1484*. Wij verklaren verder dat wij in dat zelfde protocol geen Egbert Quap en Dielis de Gruijter hebben gevonden noch allen noch samen als schepenen alhier en dat wij deze namen nergens zijn tegengekomen. Maar het protocol schijnt niet kompleet te zijn omdat het niet permanent is bijgehouden of dat er door verloop van tijd enkele stukken uit zijn vermist. Voorzien van het schependomszegel. Datum 17 maart 1671.
Datering: 17-03-1671

Kinderen:

1.
womanMariken Goijaert Roelofs van der Stappen‏
Overleden ‎± 1619
[bron]
Laatste kind gedoopt op 05-09-1616.
Zie akte 432 van 18-3-1658: "Cathelijn de weduwe van genoemde Goijaert, woonachtig te Gemonde met haar drie kinderen nl. Roeloff, Meriken en Aleken, waarvan Roeloff en Meriken lange tijd voor hun moeder zijn overleden"
Zie akte 319 van anno 1622 - echtgenoot genoemd met echtgenote Heijlken Jans van Auwenhuijs.
In akte 338 van 1630 genoemd als wijlen: " kijnderen des voirschreven Gerit Jan Herberts ende wijlen Mariken zijn huisvrouw"
Echtgenoot hertrouwt voor 2e maal, zie akte 56 van 12-02-1644.

1616-1622

ABT1619

Niet gevonden in index BHIC alle plaatsen (Jun2022).

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/5C9BAFFE39A641C69406BF4AF5E028A3
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
56 Huwelijkse voorwaardes tussen Gerit Jan Herbers inwoner parochie Gemonde onder St. Oedenrode, met Anneken dochter Jan Martens van Luijcel, inwoonster Boxtel. Gerit was eerder weduwnaar van Heijlken dochter Jan van Oudenhuijs en daarvoor weduwnaarvan Meriken dochter Goijaert Roelofs van der Stappen. Actum Boxtel
Datering: 12-02-1644

2.
womanAleijt Goijaert Roelofs van der Stappen‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/9FCF2932A3B64F298B81124BEB2D047A
201 Bartholomeus Thomassen Raijmacker wonende tot Boxtel man ende momboir Marije sijne huijsvrouw dochter Joost Mathijssen, ende Jan Jacob Dircxssen man ende momboir Aeltken sijne huijsvrouw dochter Goijaert Roeloffs in dyen qualiteit mede erffgenaemen van wijlen Dingena dochteren Jan Sleuwen eenen jaerlijcken ende erffelijcken loschijns. Ende bij Jan sone Jan Peters van Vechel uijt sijne onderpanden gelegen ter plaetse aen de Eerde hadde geconstitueert ende wettelijck ende erffelijck vercocht,Anthonisse sone Jans Brock ende Evert Hendrick Roelen als momboiren ende curateuren over wijlen Dingna voirschreven gelijck in schepenen letteren deser vrijheijt in dato de leste dach der maendt april 1626 daeraff gepasseert. Hebben sij vercoperen soo voor hen selve als hen fort ende sterck maeckende voir alle anderen henne mede erffgenaemen wijlen Dingna voirgenoemde daervoir deselve innestonden ende geloofde, wettelijck ende erffelijck vercocht met twee staende ende eene gaende pacht Dircken sone wijlen Anthonis van Bocxtel.
Datering: 1641
Pagina: 396
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375478&miview=ldt
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
45 Dirck zoon van Jan Jan Jacob Dircx verwekt bij Aeltien dochter van Govert [Goyert?] Roelofs van der Stappen, Geerling en Maria zijn vrouw dochter van Anthonis Adriaen Corsten Smits land ondert Lutteleijnde omtrent de Kercke en groesland onder Elschot
Datering: 27.2.1668
Plaats: Schijndel

GEZIN:
Jan Jacob Dircx Aeltien Govert Roelofs van der Stappen
- Dirck
- Maryken x Geerling Janssen van den Gruenendael
- Jacobsken x Jan Anthonis van Haut
- Jenneken x Handrick Dirck Handricx van den Broeck
- Willemken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375480&miview=ldt
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
47 veel onduidelijkheden! - Dirck zoon van Jan Jacob Dircx verwekt bij Aeltien dochter van Govert Roelofs van der Stappen, Geerling Janssen van den Gruenendael mam van Maryken, Jan Anthonis van Haut man van Jacobsken [ook Jacomijn], Handrick Dirck Handricx van den Broeck man van Jenneken dochters van Ja Jacobs & Aeltien, Willemken dochter van Jan & Aeltien, met een scheiding en deling van goederen met o.a. ....
Datering: 17.3.1668
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049403&miview=ldt
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
144 Jan Claes Spierincx (62) en Jan Janssen Spierincx beiden te Gemonde onder Sint Michielsgestel met een verklaring ten behoeve van Dirck Roeloffs van der Stappen cum suis namelijk: “dat sij Jan Claessen drij jaeren ende Jan Janssen Spierincx twee jaeren hebben gewoont op seeckere erffve tot Gemonde op het Berselaer toebehoorende Jan Jacob Dircx getrouwt met Alitken dochter Goijaert Roeloffs van der Stappen ende verclaeren sij attestanten oock waerachtich te sijn dat sij middelertijt ter wijlesij op deselve erffve woonden voor de voorscreven Jan Jacobs henne heerscap off Alitken sijne weduwe met de voordere erffgenamen van Goijaert Roeloffs van der Stappen hebben getorft in seeckeren moerven genoempt het Heulterven ...
Datering: 03-02-1671
Pagina: 125
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Oedenrode

3.
manRoelof Goijaert Roelofs van der Stappen‏
Geboren ‎± 1580
[bron]
Geboren voor 1609-21=1588
Vader geschat geboren rond 1555 dus vader gehuwd na 1555+20=1575

ABT1580

Getuigen:
Henricus: Petrus Bresse... [magister] & Aleidis vrouw van Elias N.N.
Joanna: Catharina N.N. & Wilhelmus Michaelis Laurentii
Godefrida: Heijlwigis Jonckers & Joannes Jacobi
Gerardus: Maria Jonckers & Petrus Nicolai
Dirck: ??
Christiana: Petronella Petri & Joannes Mathei Gerardi Jonckers
Heijlwigis: Barbara Petri & Joannes Theodorici
Antonius: Heijlwigis Gerardi & Joannes Everardi

Waarom:
- Doopgetuige "Joannes Jacobi" (2x) is echtgenoot van zus Aleijt.

Overleden ‎13 mei 1634 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie notitie bij vader:
Genoemd in akte 338 van 1630.
Echtgnote genoemd als weduwe in akte 38 van 21.6.1635.
Genoemd als wijlen in akte 14 van 19-11-1637 - voogdij geregeld in akte 13 van zelfde datum.
Genoemd als wijlen in akte 127 van 16-12-1639.

Testament waarschijnlijk in akte 2 van 12-05-1634.

BHIC: OpenArchives
Overledene Rudolphus Godefridi van der Stappen
overleden op 13-05-1634 te Gemonde.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 152-14
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 54 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/9BEAB692B5DB46D694A1182B1F76E367
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
2 Testament van Roelof Goijaerts van der Stappen en zijn vrouw Anneken Mathijs Jonkers, inwoners parochie Gemonde te St. Michielsgestel
Datering: 12-05-1634
Pagina: los2

WEDUWE
NEGEN KIDS
https://proxy.archieven.nl/235/F0A16E97DD61434D9179FBBA02A8D9AC
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
38 Anneken weduwe van Roelof Goarts van der Stappen, Gerart Hans Joncker en Jan Jacop Dircx voogden van de negen minderjarige kinderen van Roelof & Anneken, hebben verkocht Hendrik Janssen van Dijck een hiutbusselen onder tLutteleijndt
Datering: 21.6.1635

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590886&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
13 Wij Adriaen Jacob Diercks en Jan Jan Michiels, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Jacob Diercks woonachtig te Sint Oedenrode, daarvoor door Antonis Peters van Tartwijck en door Aert Jan Rijckaerts aangehouden, zijnde naaste vrienden van de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen en van Anneken dochter wijlen Mathijs Geraert Wouters die als voogden de gebruikelijke eed hebben afgelegd in handen van onze secretaris Bernaert van der Waerden, bij afwezigheid van de offcier om deze minderjarige kinderen te helpen in hun bezit voor zover mogelijk. De voogden moeten later op verzoek van de kinderen een goede afrekening overleggen van hun ontvangsten en uitgaves. Datum 19 november 1637.
Datering: 19-11-1637
Pagina: 9r
Soort akte: Voogdij

WIJLEN
Roelof Goijaerts van der Stappen x Anneken Mathijs Gerardt Wouters
- minderjarige kids [voogden Jan Jacob Diercks & Aert Jan Rijckaerts]
- Dierck (20 jaar - dus geboren ron 1617)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590887&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
14 Wij Adriaen Jacob Diercks en Jan Janssen Michiels, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Jacob Diercks woonachtig in Sint Oedenrode en Aert Jan Rijckaerts woonachtig te Sint Michielsgestel als beedigde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen en van Anneken dochter van Mathijs Gerardt Wouters toen ze leefden, geassisteerd door Dierck zoon van wijlen genoemde Roelof Goijaerts, oud 20 jaar zoals hij verklaarde, die ook voor zijn andere broers en zusters optreedt, daarvoor gemachtigd door schepenen van Sint Michielsgestel, verkopen ...
Datering: 19-11-1637
Pagina: 9v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

WEDUWE
GEVANGEN ZAT
https://proxy.archieven.nl/235/1080C78E36E945009DAB36D195E988A6
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
44 Wij, Adriaen Jacob Diericks en Corstiaen Andriessen, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Anneken weduwe van Roelof Goijaerts van der Stappen en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een stuk akkerland dat Adriaen Rijckaerts (van de Oetelaer) op 19 november 1637 had beleend ten behoeve van deze Anneken toen ze gevangen zat op de gevangenpoort in Den Bosch, met de belofte toen dat ze afstand zou doen van dat onderpand zodanig dat ze met het geld daarvan uit de gevangenpoort verlost kon worden. Daarom doet ze vandaag afstand van haar recht van vruchtgebruik voor dat stuk grond groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in deze heerlijkheid Gestel, parochie van Gemonde, ter plaatse genoemd de Hoensacker, b.p. het land van de Woesterhoeve, Jan Jacob Dircxs, Jan Janssen Spierincks, de gemeenschappelijke straat. Ze draagt haar rechten nu over aan Aert Henssen van de Oetelaer als voogd over de minderjarige kinderen van Roelof Goijaerts van der Stappen en van genoemde Anneken en belooft dit afstanddoen altijd na te zullen komen. Datum 20 april 1638.
Datering: 20-04-1638

ERFGENAMEN Cathelijn Roelofs
(1) [Mariken Goijaert Roelofs van der Stappen x ] Geraert Jan Herberts
- Mariken x Henrick Cornelissen
- Willemke x Aert Handricx
(2) Roelof Goijaerts van der Stappen [wijlen] x Anneken Mathijs Geraerts
- minderjarige kids
(3) Aleijt vrouw van Jan Jacob Dircks
.
https://proxy.archieven.nl/235/73C30CA6385444C395A644F5E2E0F315
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
127 Wij, Rutger Corstiaen Spierincx en Willem Adams, schepenen van de heerlijkheid St. Michielsgestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Henrick Cornelissen als man van Mariken dochter van Geraert Jan Herberts en Aert Handricx als man van Willemke dochter van genoemde Geraert Jan Herberts voor 1/3e deel, verder Aert Jan Rijckaerts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen verwekt bij Anneken dochter van Mathijs Geraerts, nog Aleijt vrouw van Jan Jacob Dircks die nu ziek te bed ligt (haar man dus die ziek is), en verklaren een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van Cathelijn Roelofs gelegen in de parochie van Gemonde, jurisdictie van Gestel. ...
Datering: 16-12-1639

https://proxy.archieven.nl/235/50A5396624914ECDABDBEA1B7E373E1B
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
71 Aerdt Jan Rijckaertss. van den Oetelaer (28), Handrick Handrick Spierincx (29) vorster de heerlijkheid Sint-Michielsgestel, Bartholomeus Mathijssen (25), Geraerdt Roeloffs van der Stappen (25) inwoners van de parochie Gemonde verklarende dat ze op 29 december 1639 ten huize van Anneken de weduwe van Roeloff Goyaertss. van der Stappen present zijn geweest bij een huurovereenkomst tussen genoemde Aerdt en Handrick Cornelissen van den Oordt m.b.t. een huis schuur hof boomgaard hopland akkerland en nog een “sestersaet genoempt den Hoensacker onder Gemonde (SMG) en een sestersaet onder Boxtel” de huursom is 22 gl.. Getuigen: Zeger Adriaenssen, Jan Claessen Spierincx
Datering: 03-01-1640
Pagina: 86v
Plaats: Sint-Michielsgestel

Goijaert Roelofs van der Stappen
- Mariken x Geraert Jan Herberts
-- Mariken x Henrick Cornelis van den Oordt
-- Willemke x Aert Handricx
- Roelof [wijlen] x Anneken Mathijs Geraerts
-- minderjarige kids [voogden Aert Jan Rijckaerts & Adriaen Jcobs]
- [Aleijt x] Jan Jacob Diercks
.
https://proxy.archieven.nl/235/702F6C32E14747D0941BBC98B880F36C
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
139 Wij, Willem Adams en Goossen Hendrick Martens, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Aerdt Handrick Michiels als man van Willemken en verder Handrick Cornelis van den Oordt als wettige man van Maijken, beiden kinderen van Geraert JanHerberts verwekt bij diens wettige vrouw Mariken dochter van Goijaert Roelofs van der Stappen en als zodanig erfgenamen van deze Goijaert en Katarina voor 1/3e deel, verder Aert Jan Rijckaerts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaert Goijaerts van der Stappen verwekt bij Anneken dochter van Mathijs Geraerts en met hem Adriaen Jcobs als medevoogd van deze minderjarige kinderen op grond van de autorisatie van schepenen van St. Michielsgestel d.d. 7 december 1632, samen ook voor 1/3e deel, verkopen aan Jan Jacob Diercks hun gedeeltes ...
Datering: 04-02-1640

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/6CEFCB97298D4974B0B4F2D4FF9BB3FA
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
144 ... is verschenen Anneken dochter van Mathijs Geraerts, weduwe van Roelof Goijaerts van der Stappen en verkoopt ... Ze verkoopt de rente (=belooft) aan Jan Jacob Dircx en Aert Jan Rijckaerts als voogden over de minderjarige kinderen van haar envan wijlen Roelof Goijaerts van der Stappen, ten behoeve ook van die kinderen. ...
Datering: 16-02-1640
Soort akte: Schuldbekentenis

https://proxy.archieven.nl/235/F9D81D20A9A74F0DB83ED5F249EA840A
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
146 Voor schepenen uit de vorige akte is verschenen Geraert zoon van Roelof Goijaerts (=van der Stappen) in zijn leven verwekt bij Anneke van hiervoor en belooft voor zichzelf en voor zijn minderjarige broers en zusters, dat hij de voogden inzake degenoemde chijns in de toekomst geen nadeel zal berokkenen. Daarvoor verbindt hij zijn bezit, nu en in de toekomst. Actum als boven
Datering: 16-02-1640

ZOON DIRCK
https://proxy.archieven.nl/235/8C05543DA0084C5CB7ECCC8123856A54
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
140 Jan Evert Schellekens (58), Marten Dirck Aertss. (47) uit de parochie Gemonde onder de baronie van Boxtel, Peter Franssen (72) en Handrick Cornelissen van den Oordt (76), de twee laatsten uit Gemonde onder Sint-Michielsgestel, die een verklaringafleggen op verzoek van de momboiren der keijnderen van Roeloff Goyaerts van der Stappen over Dirck de zoon van genoemde Roeloff van 1639 tot Sint Petersdag 1641 als boerenknecht in dienst is geweest bij Marten Dirck Aertss. en daarna vanaf Sint Petersdag 1641 tot Sint Petersdag 1642 er daar ook gewoond heeft en men heeft hem altijd ervaren als een goede en deugzame jongeman “sonder eenige fauten of lelijcke feijten die een eerlijck jongeman of neutraal persoon mistaen mach”; voorts verklaren ze alle vier uit één mond dat genoemde Dirck is “een scamel jonghman die sijne vader vroech verloren hebbende is genootsaeckt geweest sijnen oost met aerbeijt voor vremde luyden” maar hij zou nooit iets gedaan hebben dat zijn eerlijkheid of neutraliteit zou hebben aangetast. ...
Datering: 24-04-1642

WEDUWE
8 KIDS
https://proxy.archieven.nl/235/D305C7CDCBD242C89345A5608DC0BB9D
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
142 Peeter zn. v. Peter Janssen (41) en Handrick Cornelissen van der Oort (26) uit parochie Gemonde verklaren dat Anneken de weduwe van Roeloff Goijaerts van der Stappen een arme schamele weduwe is met 8 kinderen die door ziekte van haar man, actiesvan legervolk en misoogsten in bittere armoede leeft en genoodzaakt is haar goederen te verkopen om haar schulden te kunnen betalen. ...
Datering: 10-05-1642

GEVANGENISPOORT
Roeloff Goyaerts van der Stappen
- Goijaertken (29J ABT1614)
- Gerit (27J ABT1616)
- Dirck
https://proxy.archieven.nl/235/D94BD80AC6C149949A4F6F15855EECFA
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
143 Goijaertken bejaarde dochter van wijlen Roeloff Goyaerts van der Stappen (29) inwoonster van Gemonde en Gerit Roeloffs van der Stappen (27) soldaat onder kapitein Peter Verwers van Waltvucht in dienst van zijne kon. Majesteit in garnizoen te Roermond die Dirck hun broer machtigen voor schepenen van ’s-Hertogenbosch te transporteren aan Aerdt Jan Rijckers een stuk ackerlants genoempt “den Grootacker” aan Gerit Hanssen een camp weijlants onder Rode en aan Jan Jacob Dirckss. een perceel ackerlants genoempt “den Hoensacker”onder Sint Michielsgestel binnen de parochie Gemonde volgens de verkoopcedule van 19 mei 1643 om van de kooppenningen de schulden te betalen van hun moeder die op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch zit vanwege haar achterstallige pachten.
Datering: ?-05-1643

Roeloff Goijaerts van der Stappen
- Christijn (26J ABT1620)
https://proxy.archieven.nl/235/2404BAA2188D45E480E2A45457FEDC94
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
110 Christijn dochter van Roeloff Goijaerts van der Stappen jongedochter omtrent 26 jaren oud parochie Gemonde onder de Baander-heerlijkheid van Boxtel die ten behoeve van Bartholomeus Mathijss Aerdt Handrickx en Hilleken zijn zuster heeft verklaardvoor de oprechte waarheid dat zij in 1640 en 1641 als dienstmaagd heeft gewoond bij Arien Jacobs van Groenendael in welke jaren deze Adriaen Jacobsen op het erf woonde van Arien Peter Henricx en Arien Peters in een kamer woonde in hetzelfde huis en ze verklaart nog heel goed te weten dat Arien Jacobs verschillende meubels gebruikte de Arien Peters had geleend en aan genoemde Arien toebehoorde; ....
Datering: 06-02-1646

GEVANGENISPOORT
WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/36399F99E9944720925D710FAA5DCAA2
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
159 Jan Janssen Spierincx (48) Willem Janssen Spierincx leggen een verklaring af ten behoeve van Anneken dochter van Mathijs Gerit Wouters weduwe van Roeloff Goijaerts van der Stappen wonend in parochie Gemonde zijnde een arme schamele weduwe die niets bezit doordat ze 4 a 5 jaar geleden door “quade fortuijnen“ in grote ongelegenheid is geraakt en haar schulden niet kan betalen en zelfs door haar crediteuren terecht is gekomen op de gevangenpoort te ’s Hertogenbosch waar ze 3 maanden gevangen heeft gezeten. ...
Datering: 23-03-1648


Voor meer informatie: bertho@derikx.com