man‎Cornelis Franck Willem Jacops‏‎
Overleden ‎15 mei 1633 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie notities bij echtgenote:
Genoemd in aktes 1629 & 1631
In akte 105 van 1634 is echtgenote genoemd als weduwe.

BHIC: OpenArchives
Overledene Cornelius Francq
overleden op 15-05-1633 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden: Mouter
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1618-1677, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 124
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1677
Religie: Rooms-Katholiek


RHCE: OpenArchives
89727 Begraafinschrijving Cornelius Francq, 15-05-1633
Overledene: Cornelius Francq
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 15-05-1633
Folio: 124
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3


[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1587 - J. Toirkens
256
Certificatie
--------------
Bartholomeus zoon wijlen Goijaert Colen, oud ca. 70 jaar, en Henrick zoon wijlen Antonis van Ginnoven, oud ca. 60 jaar, beiden inwoners van Oirschot en betrouwbare getuigen, hebben op verzoek van Cornelis zoon wijlen Franck Willem Jacops, het volgende verklaard. Het is hen bekend dat afgelopen medio september, Elisabeth dochter van wijlen Jan van der Lusdonck echtgenote van genoemde Cornelis door de pest is getroffen, vrezende dat de pastoor of andere gerechtigde personen niet op tijd zouden kunnen komen opdat Elisabeth nog voor haar dood haar testament met haar man kon maken. Daarom hebben Elisabet en haar man toen uit vrije wil in hun aanwezigheid hun testament gemaakt waarbij ze elkaar als langstlevende elkaar hun bezittingen hebben vermaakt om daarmee ieder zijn vrije wil te mogen doen om daarmee hun kinderen eerst en vooral op te voeden zolang als dat nodig zou zijn. Indien een van de langstlevende zou komen te hertrouwen en kinderen zou krijgen, dan zouden daarbij de voor- en denakinderen evenveel uit het bezit van de langstlevende verwerven. Zij verklaren dat ze er destijds als buren bij zijn geroepen en dat de testateurs meermalen hebben verklaard dat dat hun laatste wil was en dat ze dat eventeel met hun dood bezegeld wilden hebben.
Datum 20 december 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1592 - J. Toirkens
222
... verder Cornelis zoon wijlen Franck Willems als vader voor zijn zonen Jan, Peter en Franck verwekt bij Elisabeth, dochter van Jan van der Lusdonck, verder ...
Datum 1 febrauari 1592

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1593 - J. Toirkens
148
Jan en Willem, broers en zonen van Jan Janssen van der Lusdonck en Cornelis zoon Frank Willems als vader en in die hoedanigheid ook voogd over zijn minderjarige kinderen verwekt bij Elisabeth dochter van Jans van der Lusdonck, genoemde Jan Janssen ook nog voor een deel gerechtigd vanwege Anna dochter Corstiaen Bollen, eerder weduwe van Henrick van der Lusdonck en daarvoor optredend, verkopen een akker genoemd het Beersveld, ...
Datum en getuigen als boven.(26 maart 1593)
.
150
Jan Janssn. van der Lusdonck partij enerzijds en Cornelis zoon wijlen Frank Willem Jacops, weduwnaar van Elisabeth dochter van genoemde Jan van der Lusdonck hebben een boedelscheiding gemaakt m.b.t. de navolgende percelen etc. die ze eerder hebben verkregen. ...
Datum en getuigen als boven.(26 maart 1593)
.
212
Indertijd is Cornelis zoon wijlen Frank Willem Jacobs in het huwelijk getreden met Elisabeth dochter van Jans van der Lusdonck, waarbij hij 3 kinderen heeft verwekt en nadat genoemde Elisabeth was overleden is hij voor de tweede keer gehuwd met Catharina dochter wijlen Henrik Oerselmans en daarbij heeft hij een kind verwekt. ...
Datum 26 maart 1593

Gehuwd (religieus) ‎± 1589
[bron]
Paar genoemd in aktes 058 - 088 dated maart/april 1591
Zie akte 256 van 20 december 1587. Cornelis maakt samen met eerste echtgenote Elisabeth hun testament in september 1587.

Zie akte 212 - drie kids uit eerste huwelijk en 1 kind uit tweede.

Dus 1587-1591
(ongeveer 44 jaar gehuwd) met:

womanCatherijn Henrick Jan Oerlemans‏
Dochter van Henrick Jan Oerlemans en N.N.‏.
, 1e huwelijk met: Henrick Daniel Schellekens, ‎2e huwelijk met: Cornelis Franck Willem Jacops
[Gebruikersnotities]
NOEMT GEEN ECHTGENOOT:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1587 - J. Toirkens
067
Mathijs zoon wijlen Henrick Oerselmans partij enerzijds en Cathelijn dochter van genoemde Henrick Oerselmans geassisteerd doro haar broer Adriaen, hebben een ruil gedaan van bepaalde percelen etc. die ze van hun ouders hebben geerfd. Bij deze ruil heeft ...
Datum 26 februari 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1593 - J. Toirkens
212
Indertijd is Cornelis zoon wijlen Frank Willem Jacobs in het huwelijk getreden met Elisabeth dochter van Jans van der Lusdonck, waarbij hij 3 kinderen heeft verwekt en nadat genoemde Elisabeth was overleden is hij voor de tweede keer gehuwd met Catharina dochter wijlen Henrik Oerselmans en daarbij heeft hij een kind verwekt. ...
Datum 26 maart 1593

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1595 - J. Toirkens
139
Cornelis zoon wijlen Frank Willem Jacops als man van Catharijnen dochter van Henrick Oerselmans weduwe van Henrick Daniel Schellekens, doet hierbij namens deze Catharina afstand van het recht van vruchtgebruik waar ze recht op heeft door het overlijden van haar vader Henrick Schellekens en wel ten behoeve van Peter zoon Henrick Oerselmans als man van Barbara dochter van genoemde Henrick Schellekens. ...
Datum 11 april 1595

Catharina Henrick Oerselmans x Henrick Daniel Schellekens <===
zwager Peter Henrick Oerselmans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
192
Adriaen zoon wijlen Daniel Schellekens verkoopt zijn aanspraken en erfdeel in een huis tuin en weiland gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonck, ... Ook nog zijn erfdeel in een akker genoemd den Sabortakker, ter zelfder plaatse gelegen, ... zoals hij dat eensdeels heeft verkregen en geerfd van wijlen zijn broer Henrick Daniel Schellekens en eensdeels vanwege het afstand doen van het recht van vruchtgebruik door Catharina dochter van wijlen Henrick Oerselmans, weduwe van Henrick Schellekens.Ookverkoopt hij nog zijn aanspraken vanwege het overlijden van Jan Daniel Schellekens in een akker genoemd de Hofstad, ... Hij verkoopt zijn aanspraken nu aan zijn zwager Peter Henrick Oerselmans ...
Datum 27 september 1604

1629 - 014 - ... b.p. Cornelis Frank Willems ...
1631 - 149 - ... b.p. ... Cornelis Frank Willems ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 159, 1634 - J. Toirkens
105
Catharina weduwe van Cornelis Franck Willems dochter van Henrick Oerlemans met haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het bezit dat afkomstig is van genoemde Cornelis en van haar, overeenkomstig een kontrakt dat deze Cornelis eerder maakte met zijn voorkinderen die hij had verkregen bij zijn eerste vrouw wijlen Elisabeth dochter van Jans van der Lulsdonck d.d. 26 maart 1593. Ze draagt dat vruchtgebruik nu over aan haar broers Peter Henrick Oerlemans ten behoeve van de kinderen van wijlen Henrick, welke wijlen deze Henrick een zoon was van haar en wijlen genoemde Cornelis Frank Willems en welke Henrick gehuwd was met Maria dochter van wijlen Corstiaen Mercus de Beir.
Datum 10 maart 1634
.
106
Peter zoon wijlen Cornelis Franck Willems, verwekt bij deze Cornelis en bij diens eerste vrouw wijlen Elisabeth dochter van wijlen Jan van der Lulsdonck, verder Jan Adam Bartholomeeusen als voogd over de 7 minderjarige kinderen van wijlen Franck, ook een zoon van vermelde Cornelis Franck Willems en genoemde Elisabeth, verwekt bij wijlen deze Franck en bij Adriana dochter van Adam Bartholomeeusen, verder Peter Henrik Oerlemans en Andries Cornelis Oerlemans als voogden ovder de 5 minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen genoemde Cornelis Franck Willems verwekt bij diens tweede vrouw Catharina dochter van wijlen Henrick Oerlemans, hebben hierbij verklaard een boedelverdeling te hebben gemaakt inzake het bezit dat deze Cornelis in diens twee huwelijken heeft verworven en nagelaten en wel overeenkomstig het kontrakt dat deze Cornelis destijds met zijn vooren nakinderen heeft gemaakt op 26 maart 1593 zoals zij verklaarden. ...
In marge :
Catharina weduwe van Peter Cornelis Francken heeft verklaard dit bedrag van 65 gulden te hebben ontvangen. Datum 30 juni 1643,...
Datum en getuigen als boven.
.
107
Peter Henrick Oerlemans en Andries Cornelis Oerlemans als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrik Cornelissen ( Franck Willems ), doen hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik inzake het bezit dat aan genoemde kinderen is toebedeeld geworden in de voorgaande boedelverdeling en wel ten behoeve van Catharina, zijnde de grootmoeder van deze kinderen, weduwe van Cornelis Franck Willems waarop ze oorspronkelijk vanwege het eerder vermelde kontrakt wel recht had. Ze beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum en getuigen als boven.

1635 - 187 - de weduwe van Cornelis Frank Willems

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 162, 1637 - J. Toirkens
181
Catharina weduwe van Cornelis Francken met haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een stuk akkerland genoemd de Heus en in de helft van een hooibeemd genoemd 't Breelaecken, beide gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck. Verder nog haar vruchtgebruik in een hooibeemd genoemd het Oerlemans veld, gelegen in herdgang Hedel alhier. Ze draagt dat recht nu over aan Peter Cornelis Francken en aan Peter Henrick Oerlemans als voogden en ten behoeve van de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Cornelis Francken en de Catharina belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen. Datum 18 juli 1637,
.
182
Peter Cornelis Francken onze collega schepen en Peter Henrick Oerlemans als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen Cornelis Francken, daarvoor gemachtigd met een schepenbankdecreet van Oirschot d.d. 21 juli 1637, verkopen hierbij...
Datum 21 juli 1637
.
240
Peter Cornelis Francken en Peter Henrik Oerlemans als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen Cornelis Francken, ...
Datum 26 oktober 1637
.
Zie ook 230 1635: "Maijken weduwe van Henrick Cornelis Francken geassisteerd door Peter Henrick Oerlemans als haar voogd en die over haar kinderen,"
Zie ook 104-107 1634

Voor meer informatie: bertho@derikx.com