man‎Eijmbert Peters van Griensven‏‎
Overleden ‎27 aug 1576 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 122 van 11-8-1571: "Deze heeft vercoeft Eijmberden Peterss van Griensvenne zijnen vader onsse meede schepen". Zie notitie bij zoon Hr Peter.

http://www.grafzerkensintjan.nl/grafzerken/440/embertus-peters-van-grinsven-van-geffen-1576.aspxersonen
Grinsven van Geffen, Embertus Peters van † 27-8-1576

[Gebruikersnotities]
Genoemd in akte 122 van 11-8-1571 als schepen: "Deze heeft vercoeft Eijmberden Peterss van Griensvenne zijnen vader onsse meede schepen". Zie notitie bij zoon Hr Peter.

Peter Eymberts van Griensven x Hillegonda Jacobs Laureyns
- Eymbert x (1) Hillegond Peter Broessen
-- Peter
-- Peter
Eymbert x (2) Aleyt Lamberts Thomas
-- Hillegont x Daniel Anthonis Colen
.
http://www.grafzerkensintjan.nl/grafzerken/440/embertus-peters-van-grinsven-van-geffen-1576.aspxPersonen
Grinsven van Geffen, Embertus Peters van † 27-8-1576
.
File: "Embertus Peters van Grinsven van Geffen 1576.mht"

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manPeter Eijmbert van Griensven‏

[Gebruikersnotities]
Peter Eijmbert van GRIENSVEN alias van GEFFEN x Maria Jan Gerarts RUTTEN
- Eijmbert
- Marike x Rutger WOUTERS
- Jenneke x Willem Jan SEBERTS
- Hillegonda x Jan Geraerts van HOUTEN
- Gerart (wijlen)
- Jacop (wijlen)
Met dank aan: https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56 - zie "Petrus Eijmbert van Grinsven"
.
http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/Erfdelingen%20(1600-1639)/R1854.1.htm
Maria dochter van wijlen Jan Gerarts RUTTEN weduwe van Peter Eijmbert van GRIENSVEN alias van GEFFEN, cedeert de tocht in alle goederen, haar aanbestorven via Peter voorsz aan haar zoon Eijmbert, voor 1/6 gedeelte; Rutger WOUTERS man en momboir van Marike zijn huisvrouw, dochter van Maria bij wijlen Peter voorsz, voor 1/6 gedeelte, Willem Jan SEBERTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, ook dochter van Maria bij Peter voorsz, voor 1/6 gedeelte, Jan Geraerts van HOUTEN man en momboir van Hillegonda zijn huisvrouw ook dochter van Maria en wijlen Peter voorsz, voor 1/6 gedeelte, Niclaes zoon van Jan WILLEMS en Jan Adriaen SPIERINCX momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Gerart zoon van Maria bij wijlen Peter voorsz, voor 1/6 gedeelte, Eijmbert Peter Eijmbert van GRIENSVEN voorsz met Jan Gielis van der STEEN momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Jacop ook zoen van Maria en wijlen Peter voor 1/6 gedeelte.
Maria zal een lijfrente van 125 caroli gulden jaarlijks ontvangen. Haar kinderen en kindskinderen delen de erfgoederen: te Geffen, Den Dungen, omtrent de Kerck, te St Michielsgestel, verder renten en chijnsen.
30.08.1608 & 20.11.1608
RA 1854
f 332

2.
man‎Hr Peter Eijmbert van Griensven‏‎
Geboren ‎± 1521
[bron]
http://www.grafzerkensintjan.nl/grafzerken/440/embertus-peters-van-grinsven-van-geffen-1576.aspxijzonderheden
" ... Uit zijn eerste huwelijk had Embert twee zonen met de naam Peter. Een van hen, rond 1521 geboren, koos voor de geestelijke stand. ... "

Overleden ‎21 mrt 1589
[bron]
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56/
Petrus Eijmbert van Grinsven
Geboren ± 1521, overleden 21 mrt 1589?, ongeveer 68 jaar

TODO ZOEK DATUM BRON
‎, leeftijd ongeveer 68 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.20&minr=12599899&miview=ldt
7341.20 Index schepenprotocol Geffen (7341.20)
122 Voor schepenen in Geffen is verschenen heer Peeter Eijmbertss van Griensveenne priestere ende canonick binnen tSarthogen Boesche inder kercke van Sinte Joannis Evangelieste. Deze heeft vercoeft Eijmberden Peterss van Griensvenne zijnen vader onsse meede schepen eenen merghen lans in Geffen ter plaetssen geheijten den echtersten vreede, ... die zelve heer Peeter vercoeft ende opgedragen Eijmberden Peterss zijnen vader ...
Datering: 11-8-1571
Pagina: 128-130
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7365.54&minr=13887019&miview=ldt
7365.54 Index schepenprotocol Oss (7365.54)
64 ... teghens den executeuren vande testamente wijlen heere Peeter Eijmberts van Grinsven, ...
Datering: 10-2-1603
Pagina: 37-39
Plaats: Oss

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7365.54&minr=13887018&miview=ldt
7365.54 Index schepenprotocol Oss (7365.54)
63 Schepenen, bourgemeesters, kerckmeesters, heijlige geestmeesters, gesworene ende alle andere gemeijne nabueren oft ingesetenen der vrijheijt van Oss bekennen van over lange jaren herwarts heeren ende mr. Peter Eijmberts Griensven van Geffen, priester, canonick (als hij leeffden) der kercke cathedrale ende segelaer des bisdoms van sHertogenbosch schuldich te sijn geweest ende ter saicken van dien te hove bevonnist vande executeuren des testaments des voirs heere zegelairs oft den genen des last hebbende, ter somme toe van 1605 carolus gulden; ...
Datering: 11-4-1603
Pagina: 33-35
Plaats: Oss

==============
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/peter-van-grinsven-1521-1589
Bron van dit verhaal is het boek van A. van der Does de Willebois, Studiebeurzen : beurzenstichting voor de stad en voormalige meijerij van ’s-Hertogenbosch (’s-Hertogenbosch, 1904-1906)

Deze 16e-eeuwse Geffenaar van geboorte heeft zichzelf het eeuwige leven gegeven door zijn (aanzienlijke) vermogen in te zetten voor de opleiding van katholieke priesters. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben aankomende priesterstudenten met een beurs van de fundatie Peter van Grinsven in Leuven kunnen studeren.

Peter was de jongste zoon uit het huwelijk van Eijmbert Peters van Grinsven en Hillegond Peter Broessen. Zijn grootouders, Peter Eijmberts van Griensvenne en Hillegond Jacob Lauwrijs van Houthuizen kwamen uit Den Dungen.

Na zijn priesterwijding trok Peter van Grinsven naar Leuven om daar aan de universiteit te gaan studeren. Hij promoveerde tot Artium Magister (meester in de vrije kunsten, humaniora) en begon zijn geestelijke carrière als kapelaan in Leuven. Dat was onder pastoor Franciscus van der Velde uit Son, die later onder de naam Sonnius bekend werd als de eerste bisschop van Den Bosch.

In 1561 deelde de paus de bisdommen in de Nederlanden opnieuw in. Het indelingsplan was opgezet door Sonnius, die als beloning voor zijn inspanningen op 10 maart 1561 tot eerste bisschop van 's-Hertogenbosch werd benoemd. Peter van Grinsven, zijn voormalige kapelaan en nu officieel sigillifer (zegelbewaarder) van de bisschop, kreeg de opdracht een geschikte zetelplaats voor de op te richten bisdommen Roermond en Den Bosch voor te bereiden.

Bij de benoeming van Sonnius tot bisschop van Den Bosch in 1561 vestigde ook Peter van Grinsven zich in deze stad. Op 27 mei 1562 werd hij ook kanunnik van de Sint-Jan. Daarnaast bekleedde hij de functie van openbaar notaris in ’s?Hertogenbosch.

Al deze functies bezorgden hem een goed inkomen. Hij besloot zijn grote vermogen te gebruiken om aankomende priesters te gaan ondersteunen. Bij testament stichtte hij 15 studiebeurzen, in de eerste plaats bedoeld voor de eigen familie, en meer in het bijzonder voor de nazaten van zijn oudere broer Peter Eijmbert van Griensven. Voor het geval dat die geen beroep zouden doen op een beurs, had Peter van Grinsven een heel systeem uitgedacht om de beurzen toch toe te kennen.

In tweede instantie kwamen de nazaten van zijn vader Eijmbert Peters van Grinsven en zijn grootouders aan de beurt. Als ook dat niets opleverde, kon het geld gaan naar inwoners van de plaatsen Geffen en Den Dungen. En ten slotte kwamen eventueel personen uit het Maasland, uit Megen of uit Ravenstein in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Om een beurs te krijgen moest er ook nog een studieplan geregeld worden, waarbij duidelijk gemaakt werd hoe de hele schoolperiode onder een streng toezicht aan opvoeding en opleiding gewijd zou zijn. Zo’n opleidingstraject liep via de allerlaagste klassen van het beginonderwijs in ’sHertogenbosch tot aan het afstuderen aan de Leuvense Universiteit. De beurs was alleen voor de opleiding tot priester, zoals duidelijk in het testament staat:

”De stichting is voor het opleiden van aanstaande Rooms Katholieke geestelijken, en wie van dat pad afwijkt moet worden afgezet en door een andere student vervangen worden”. De beurzen waren ook een poging van Van Grinsven om een dam op te werpen tegen de opkomende Reformatie, door te investeren in de kennis en kunde van aankomende priesters.

Peter van Grinsven voerde een eigen wapen dat we onder meer kennen van zijn grafzerk in de Sint -Jan. De wapenspreuk “per ardua dulcedo” betekent letterlijk “door de moeilijkheden heen de zoetheid”. Dat lijkt een variant op de wapenspreuk van zijn meerdere, bisschop Sonnius, die in zijn wapen de spreuk “Sine onere nihil” ofwel “niets zonder moeite” voerde. Een hedendaagse variant kennen we als: "eerst het zuur dan het zoet" (maar die komt van een calvinist).
===========================

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-rutten-bullens/I2697.php
Notities over Peter van Gri(e)nsven(ne) (van Geffen)
Het volgende is een kort uittreksel uit de boeken van/en beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meijerij van ?s Hertogenbosch door: jhr A. van der Does de Willebois 1905.
Sommige stukken zijn overgeschreven in oud Nederlandse taal.
Boek III
PETER VAN GRINSVEN
Geboren 1521 in Geffen, gestorven 1589 ?s Hertogenbosch.
Hij was de jongste zoon uit het eerste huwelijk van Eijmbert Peters van Grinsven die was getrouwd met Hillegond Peter Broessen.
Peter Eijmberts van Griensvenne en Hillegond Jacob Lauwrijs van Houthuizen, uit den Dungen, waren zijn grootouders. Zijn vader werd samen met zijn tweede vrouw en dochter Hilleke begraven in de st Janskathedraal van ?s-Hertogenbosch.
Wanneer Peter is overleden in 1589 is ook hij bijgezet in de genoemde kerk. (achter het hoofdaltaar).
Peter van Grinsven werd tot priester gewijd en in Leuven ingeschreven aan de Universiteit.
Promoveerde tot Atrium Magister en was vervolgens kapelaan in Leuven en Beneficiant in Utrecht.
Peter van Grinsven, meer bekend als Petrus van Geffen wordt als voorname inboorling van Geffen vermeld.
Uit Historisch Geffen: Toch bracht Geffen in deze moeilijke tijden nog een viertal grote zonen voort.
( de moeilijke tijden waren: oorlogen brandstichting en overvallen door Maarten van Rossem die zich regelmatig te buiten ging aan berovingen en plunderingen)
Peter van Grinsven, Christofoor Vladeracken schrijver van Polyonyma Ciceroniana, Doceerde Grieks ,latijn en Hebreeuws. Zijn zoon Petrus Vladeracken en Johan van der Sloot professor in Keulen. Leefden allen in de 16de eeuw en waren van geboorte Geffenaren.
Peter van Grinsven bekleedden de waardigheid van Sigillifer onder de Bisschoppen Sonnius, Metsius en Crabeels. (archief kapittel st Jan) Vermeld op de lijst van kanunniken als Petrus van Griensvelt maar schrijft ook zijn eigen naam als Grinsphen.
Peter van Grinsven werd bij de invoering der hiërarchie, belast met het oprichten van een geschikte zetelplaats voor het later opgerichte bisdom Roermond en den Bosch.
Bij verheffing van Sonnius tot Bisschop van ?s Bosch vestigde Peter van Grinsven zich daar ter plaatse en werd 27 Mei 1562 Kanunnik van de St Jan. Nam hetzelfde jaar op 16 November 1562 bezit van de Cathedraal en bediende tot aan zijn dood het ambt van Zegelaar en was openbaar Notaris in ?s Hertogenbosch. Hij beschikte ruimschoots over zijn bezittingen om later studiebeurzen te stichten.
In Leuven was Peter kapelaan en de latere Bisschop van den Bosch, Sonnius, Pastoor.
In 1562 bevond Sonnius zich tijdelijk bij de Carthuizers in Vught. Bij procuratie door Petrus van Grinsven (zijn gewezen kapelaan te Leuven) nam deze bezit van de Cathedraal van ?s Hertogenbosch en deed Sonnius na twee dagen zijn plechtige intreden als Bisschop van ?s Hertogenbosch.
Een zus van Sonnius (Franciscus van der Velde uit Son) was gehuwd met Rutger Claas van Griensvenne.
Bij testament in 1580 en 1587 riep hij 15 studie beurzen in het leven.
Deze werden bekend als ?Den wandelgraedt Scholaer? ofwel de vijf trappen.
Deze beurzen waren bedoeld voor eigen familie en wel voor de nazaten van zijn oudere broer Peter Eijmbert van Griensven en voor de nazaten van zijn vader Eijmbert Peters van Grinsven en zijn grootouders, vervolgens de plaatsen Geffen en den Dungen.
Hierna het gehele maasland ook Megen en Ravenstein.
Kort voor zijn overlijden maakt Peter eigenhandig een stamboom van zijn familieleden die in die tijd in aanmerking komen voor een studiebeurs. Dit geeft een aardig inzicht in zijn familie tot 1589.
Ook na deze periode moet de familie aantonen dat zij familie zijn van de beurzenstichter.
De bedoeling van Peter was dat deze een eeuwigheidswaarde hebben.
Deze beurzen bestaan, ook nu, nog.
De beurzenstichter werd bijgestaan door gegoede en rijke lieden of er werden schulden ingelost door schuldenaren met de nodige rente, dit alles ten goede van zijn beurzen.
Zo lezen we: 3 augustus 1616. Heer en mr Peeter Lokemans , priester en pastoir te Roosmaelen, verkoopt aan Gerard van den heuvel priester en beeficaat der st Jans kerk te?s Hertogenbosch als rentmeester der fundatie Clericael gefundeert bij Za. Den Eerw Heer en Mr Peeter Eymberts Griensven van Geffen een chijns van twintig Carolus gulden , gaande uit een huis en erf te ?s Hertogenbosch.
Door Gerardus van den Hovel wordt eene rente van zestig gulden afgelost.
Of Claes Peters te Dinther erkent schuldig te zijn aan etc ?..
Zowel de staten der Vereenigde Nederlanden alswel de Heilige Stoel in Rome en de koning van Spanje hadden bemoeienissen met de door Peter van Grinsven gestichte studiebeurzen. Zorgvuldig werd bijgehouden wie er studeerden van de beurzen:
Gijsbert sone van Jacob Dircx van Grinsven oudt omtrent dertien jaeren studeren te
?s Hertogenbosch inde latijnsche schole.
Hier een verklaring van afstamming voor Willem Joosten de Cort 24 januari 1748:
Wij ondergeteekende Neeske weduwe Evert van Ravenstein, out omtrent taggentigh jaeren en Claas vander Aalsvoort out omtrent Sestigh jaeren bijde meede inwoonende alhier en Luijden van goet gelooff, die welcke onder deese haere handteeckeninge naar haeren beste kennisse en wetenschap verclaeren dat Gerrit Dircx van Grinsven , Hedrick Dircx van Grinsven , Jacob Dircx van Grinsven en Gijsbert Dircx van Grinsven sijn geweest neven van den fondator van Grinsven, welcke Gerrit Dircx van Grinsven is geweest vaeder van Dirske oft Dorothea van Grinsven die moeder is geweest van Joost de Cort requirant deses in oirconde de waerheijt hebben wij deese onderteeckent to Geffen desen vier en twintighsten Januarij 1700 acht en veertigh.
Nesk van Ravenstein
Niclaes van der Aelsvoort.
Alzoo: Gerrit Dircx van Grinsven met Hendrick, Jacob en Gijsbert Neven van de fundator peter.
Dirske of Dorothea
Joost Jansse de Cort
Willem Joosten de Cort
Requitant.
(Zie stamboom van 1653.)
Alvorens iemand gebruik maakte van een der beurzen diende men onder een streng toezicht, van opvoeding en opleiding een studieplan te regelen, omvattende de gehele schoolperiode.
Te beginnen bij de allerlaagste klassen tot het Baccalaureaat incluis, beginnende te ?s-Hertogenbosch en eindigende aan de Leuvense Universiteit. Om in aanmerking te komen voor een beurs van zijn stichting waren zijn voorwaarden (testament) streng. ?De stichting is voor het opleiden van aanstaande Roomsch Catholieke geestelijke, en wie van dat pad afwijkt moet worden afgezet en door een ander student vervangen worden? Peter was zeer uitvoerig in zijn beschikking en het was/is een moeilijk leesbaar stuk. Op verzoek van de geestelijke raad heeft hij later een meer leesbaar en eenvoudiger en kortere beschikking geschreven.Het testament was uitgevoerd in de Nederlandse taal en in het Latijn.
Hij verdeelt in zijn testament, zijn vermogen, in 7 delen van ongeveer gelijke groten. Deze 7 delen deelt hij weer in elk 3 delen zodat 21 delen ontstaan. Een deel bestemd hij voor de armen en liefdegiften wat direct na zijn overlijden ten uitvoer moet worden gebracht. Zijn beurzenstichting verhoogd hij tot een bedrag van 15000 gulden met een rendement van 1000 gulden per jaar. Tenslotte verdeeld Peter van Grinsven een zevende deel van zijn vermogen en bezittingen onder zijn erfgenamen.
Hij deelt dit ook in drieën en wijst een deel toe aan zijn broeder Peter Embertz en diens nakomelingen.
Een deel aan zijn ongehuwde zuster en huishoudster Christina samen met zijn zuster Anna, die de naam draagt Henricus Hack. Het laatste deel aan zijn eerzame dienaar Johannes Daems (dit in plaats van zijn overleden broer Jacob. ) dit met het oog op zijn trouwe dienst en bewezen diensten en nog te bewijzen diensten. Johannes Daems hiervoor genoemd is later Priester Cannonik en Scholaster te Oirschot. Deze sticht in navolging van Peter eveneens een beurs met kenmerken van, zijn meester, Peter van Grinsven. Voor zijn stichting kreeg Peter van Grinsven octrooi van de Koning van Spanje.
Uiteindelijk wilde Peter van Grinsven een halt toeroepen aan de opkomende Reformanten.
En hierdoor het aloude Catholieke geloof zuiver houden.
Peter heeft gewoond in Geffen en de Verwerstraat in ?s-Hertogenbosch.
Peter had zijn eigen wapen, dit in de vorm van druiven en mispels, opgetekend van zijn grafzerk, evenals een stempel (ring) voor zijn Notariële werkzaamheden. Info over het wapen van Peter 1521-1589 is welkom.
Overigens zijn/waren er, volgens het onderzoek van Hans Pennings, meer wapens in de fam van Grunsven Grinsven Griensven en Griensvenne.
==============================


Voor meer informatie: bertho@derikx.com