man‎Adriaen Henrick Peters van Amstel‏‎
Overleden ‎± 1643
[bron]
Genoemd in akte 32 van 14-3-1642.
Inventaris opgemaakt in akte 1 van 3-3-1643.

ABT1643

Niet gevonden in index BHIC (Mei2020).

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.24&minr=12600106&miview=ldt
7341.24 Index schepenprotocol Geffen (7341.24)
13 Alsoo Arien Henrixs van Amstel van wegen Lijsken sijnen huijsvrouw onder ander portien inne deijlinghe is aengecomen huijs, hoff, boomgart tesamen met sijn gerechticheijt 4 lopensaet in Geffen aenden berge, belendingen: erffgenaemen Aerts van Thiel; Brues Bauwens; de straete; erffgenaemen Vrerix vande Goor; met alnoch een stucksken inden selven hoff gelegen naerder inne de deijlinghe begrepen (schepenbrief Geffen d.d. 16-9-1616). Deze heeft dit vercoft aan ...
Datering: 5-1-1622
Pagina: 20-20
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601707&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
95 Adriaen Hendrickx van Amstel belooft op hijpothequael verbant van een stuck tuellants groot ontrent 2 vaetsaet in Geffen ter plaetsen genoempt den blijckert, belendingen: ...
Datering: 10-5-1627; 6-2-1629
Pagina: 93-94
Plaats: Geffen

SWAGER: Ruelen Bauwen Michijelssen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601704&miview=ldt
92 Ruelen sone Bauwen Michijelssen heeft 2 vaetsaet tuellants in Geffen ter plaetsen genoempt aende goorkens, belendingen: ... vercocht aen Adriaen Hendrickx van Amstel sijnen swager. ...
Datering: 10-5-1627
Pagina: 92-92
Plaats: Geffen

Bauwen Michijelen
- Anbrosius, Michijel, Jannen ende Roeloffven
- Merijken x Jan Henricxen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601736&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
123 Alzoo zeeckere questien geresen tusschen Adriaen Henrickx van Amstel nomine uxoris ter eenre ende Anbrosius, Michijel, Jannen ende Roeloffven kijnderen Bauwen Michijelen ende Jan Henricxen man van Merijken sijne huijsvrouwe oock een dochtere Bauwen Michijelen ter andere sijden, waarover voor schepenen van Geffen lang was geprocedeerd en door schepenen van ’s-Hertogenbosch door hooftleeringhe was bij vonnisse diffinitijff gedecreteert dat de vors Adriaen in zeeckere parceelen lants soude competeren het viertijentste deel ende anderssins (vonnis d.d. 20-5-1627); soo hebben partijen bekend onder malcanderen van het vors gewijs veraccordeert te sijn in manijeren hier nae volgende: dat de vors kijnderen Bauwen Michijelen aenden vors Adriaeneen sullen opleggen ende betalen de somme van 50 gulden eens (dwelcke den vors Adriaen mits desen bekent ontfangen te hebben), ende dat sij partijen hinc inde comparanten ten eenen gelegen dage sullen vergaderen met henne huijsvrouwen ende kijnderenof andere goede vrijenden ten huijse vanden vors Adriaenen om aldaer eenen vrijendelijcken maeltijt meet den anderen te houden waer toe den vors Adriaen den cost sall doen ende de andere partijen een goede tonne biers om daer mede alle henne geschillen door te drincken.
Datering: 25-5-1628
Pagina: 133-134
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601746&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
133 Adriaen Hendricx van Amstel ende Joost sone Willem Tijssen hebben gemaeckt een mangelinge oft wisselinge als volcht. ...
Datering: 17-3-1629
Pagina: 141-142
Plaats: Geffen

MOMBOIR:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601782&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
168 Opt versoeck gedaen aen wethouderen van Geffen van wegen Peeter nagelaten weduwe Lambert Aertsen Kepkens ten eijnde tot regeringe, administratie van hare onmundigen ende onmundiger goederen soude geordineert worden 2 mombaers ende soo bijde selve ommundiger moeder voorgestelt worden Adriaen Handricx van Amstel ende Willem Daniels; ...
Datering: 16-6-1630
Pagina: 180-181
Plaats: Geffen

MOMBOIR:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601785&miview=ldt
171 Aert mundich soone Lambert Aertss Kepkens, Willem Daniels Petersen met Adriaen Handricx van Amstel als momboiren over Daniel, Handrick ende Peter gebroederen ende Lijntjen, Trijntjen ende Jenneken gesusteren, altesamen ommundige ende onbejaerde kijnderen wijlen Lambert Aert Kepkens verweckt bij Peterken zijn huijsvrouwe dochtere Daniel Peters (geautoriseerd door schepenen van Geffen d.d. 6-7-1630), ...
Datering: 26-7-1630
Pagina: 182-184
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601824&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
209 ... vercoft aen Adriaen Handricx van Amstel. ... den 29-3-1632.

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601857&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
242 Adriaen soone wijlen Handricx van Amstel gelaesmaecker woonende tot Geffen als man van Lijsken zijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jacop Jan Lamberts heeft 2 stucken ackerlants malcanderen zijdelinghe aengelegen tsamen ontrent een sestersaeth lants in Geffen ter plaetse aenden berge, ... vercoft aan Handricken Handricx van Gemert tot behoeff mr. Lauwereijns vanden Eijnde licentiaet inde rechten rentmeester van zijne con. mat. van Spaengjen contributie woonende tot Breda. ...
Datering: 10-9-1633
Pagina: 328-329
Plaats: Geffen

OOM:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601918&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
301 Willem soone Balthazar Peeters tegenwoirdich vorster der parochie van Roosmalen heeft bekent schuldich te wesen heer Handrick Janssen van Dommelen priestere tegenwoirdich woonende tot Roosmalen de somme van ... Borgen zijn Balthazar Peeters zijn vader, heer ende mr. Gerardt van Ampstel pastoor alhier ende Adriaen Handrix van Amstel desselffs oomen. ...
Datering: 13-12-1636
Pagina: 486-488
Plaats: Geffen

WIE ZIJN DIT ????
erffgenamen wijlen Cornelis Baudewijns Michielsen
Baudewijn Michielsen
- Broes ende Roeloff
- Merijken x Jannen Handrix van Creijl
en Adriaen Handrix van Amstel van wegen sijnder huijsvrouwe ????
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601959&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
342 Alsoo Gerit Janss Snijders ende Peeter Willem Jacops, beijde inwoonderen van Geffen, op 3-5-1638 in coope vercregen hadden tegens Broes ende Roeloff gebroederen, soonen Baudewijn Michielsen, Jannen Handrix van Creijl als man van Merijken zijnderhuijsvrouwe oijck dochtere Baudewijn Michielsen voorgenoemt, ende Adriaen Handrix van Amstel van wegen sijnder huijsvrouwe, ende allen deselleve als erffgenamen wijlen Cornelis Baudewijns Michielsen, secker huijs, hoff ende aengelegen ackerlant tsamen 5 vaetsaeth lants in Geffen ter plaetsen inde wijxe straeth, belendingen: ...
Datering: 24-12-1640
Pagina: 595-597
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.26&minr=12652609&miview=ldt
7341.26 Index schepenprotocol Geffen (7341.26)
32 ... ; Adriaen Handrix van Amstel gelaesmaecker; ...
Datering: 14-3-1642
Pagina: 105-108
Plaats: Geffen

Adriaen Handricx van Amstel (overleden) x Lijsken
- Handrick
- andere onmundighe kijnderen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.19&minr=12599774&miview=ldt
7341.19 Index schepenprotocol Geffen (7341.19)
1 Inventaris vande goederen ende erffmeubelen gevonden ten huijse Lijsken weduwe Adriaen Handricx van Amstel van alle de geene die de voors Adriaen stervende heeft achtergelaten ende metter doot heeft geruijmpt ende Peter Jan Janssen commende ten houwelijck met de voors Lijsken heeft gevonden geinventariseert ende opgeproenen ter instantien Handrick soone Adriaen Handrix, Handrick Handrixssen van Amstel woonende tot Schijndel ende Jan Handricxss van Creijl als mombore over des voors Adriaens ende Lijskens andere onmundighe kijnderen. ...
Datering: 3-3-1643
Pagina: 1-3
Plaats: Geffen

ZES KIDS:
LIJSKEN HERTROUWT Peter Jan Janssen.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.26&minr=12652631&miview=ldt
7341.26 Index schepenprotocol Geffen (7341.26)
54 Lijsken dochtere Jacop Jan Lamberts weduwe Adriaen Handrix van Amstel met consent Peeter soone wijlen Jan Janssen haren tegenwoirdighen man en momboir, heeft 3 stucken ackerlants met een busselken tsamen ontrent 5 vaetsaeth lants in Geffen achterden berghe, belendingen: ... overgegeven tot behoeff van hare zes kijnderen namentelijck Handrick, Jan, Aert, Geraert ende Lambert gebroeders ende Aleken henne sustere bij haer ende den voorgenoemden Adriaen Handrix verweckt. ...
Datering: 16-11-1644; 28-7-1650
Pagina: 165-167
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.47&minr=12758684&miview=ldt
7341.47 Index schepenprotocol Geffen (7341.47)
1 Extract uijt het schepen protocolle van Geffen uijt seeckere erffscheijdinghe ende deijlinghe gehouden tusschen de kinderen ende erffgenamen wijlen Adriaen Handrickx van Amstel ende Lijsken dochtere Jacob Jan Lamberts zijne huijsvrouwe d.d. 9-10-1659.
Condividenten beloven Handrick Adriaens hennen mededeijlder ende broeder sonder eenighe contradictie te voldoen op St. Martensdach ierstcomende de summe van 100 carolus guldens.
Was onderteijckent Hendrick Adriaens van Amstel, Jan Adriaens van Amstel, Peter Adriaens van Amstel, noch met seecker merck daer bij geschreven stont dit merck heeft getekent Geraert Adriaens voors qui necsit scribere, Jan Adriaens van Amstel, Handrick Jans, Hielken Adriaens, Cornelis Adriaens, Adrijen Handrickx van Crij, J: van Griensven s. testis.
Aldus geextraheert bij mij secretaris van Geffen 2-12-1659. Peter Vosch.
Datering: 9-10-1659; 2-12-1659
Pagina: 1-1
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.28&minr=12707954&miview=ldt
7341.28 Index schepenprotocol Geffen (7341.28)
91 Hendrick, Jan den ouden, Peter, Geraert, Jan den jongen, Peter Janssen als momber over Cornelis alnoch onmundich soone ouderdoms 20 jaeren, altesamen gebroederen Hendrick Jan Adriaen Dielissen als man van Mariken sijne huisfrou, ende Adriaen Hendricx van Creijll als momboir over Hillen onmundige dochtere, gesussteren altemael wettige kinderen ende erffgenaemen wijlen Adriaen Hendricx van Amstell bijden selven ende wijlen Lijsken dochtere Jacob Jan Lamberts sijne huijsvrouwe samen verweckt; hebben een erffelicke scheijdinge ende deijlinge gemaakt vande goederen mits de doot van voors Lijsken als lanxtlevende gebleven op hen gesuccedeert. ....
Datering: 9-10-1659; 22-5-1669
Pagina: 206-213
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.46&minr=12739806&miview=ldt
7341.46 Index schepenprotocol Geffen (7341.46)
64 Handrick [tekent: Hendrick Adriaens van Amstel], Jan den ouden [tekent: Jan Adriaens van Amstel], Peter [tekent: Peter Adriaens van Amstel], Geraert [tekent: dit merck heeft getekent Geraert Adriaens voors quia nescit scribere], Jan den jongen [tekent: Jan Adriaens van Aemstel], Peter Janssen als momboir over Cornelis [tekent: Cornels Adriaens] nogh ommundigh soone ouderdoms 20 jaren, altesamen gebroederen, Handrick Jan Adriaen Dilisen [tekent: Handrick Janssen] als man van Marijken sijne huijsvrouwe ende Adriaen Handrixs van Creijl als momboir over Hillen [tekent: Hielken Adriaens] onmundighe dochtere, gesusteren, altesamen wettighe kijnderen ende erffgenamen wijlen Adriaen Handrix van Amstel bijden selleven ende wijlen Lijsken dochtere Jacob Jan Lamberts sijne huijsvrouwe tsamen verweckt. Dezen hebben gemaakt een erffelijcke scheijdinge ende deijlinghe vande goederen mits de doot vande voors Lijsken als lanxlevende op hen gesuccedeert. ...
Datering: 9-10-1659
Pagina: 223-226; 219-220
Plaats: Geffen
Zie ook 65
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.46&minr=12739807&miview=ldt

Zie ook deling
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.28&minr=12707956&miview=ldt
7341.28 Index schepenprotocol Geffen (7341.28)
93
5-12-1659

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 242 van 10-9-1633. Dus reeds gehuwd.

Niet gevonden in index BHIC (Mei2020).
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com