man‎Theodorus Roelofs‏‎

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING
https://proxy.archieven.nl/235/E8C6F47D4455474EB5DF93D8F44C5D4F
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
151 Dirck Roeloffss., schuldbekentenis, 12 mei 1565, Zebert Janss., Aert Janss. van den Bogert, verkoop, ...
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947491&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
183 Pauwels sone Willem Jan Schymans, Dierick Roloffss. man van Anna dochter Jan Schymans, betaligsgelofte, enen huse hoff schur met 5 lop. lants aent Wyboss, schepenbrief van 30 [penultima = voorlaatste] maart 1570, verkoop, Henrick Denis Peterss.,2 augustus 1572, ...
Datering: 1570-1575

GENOEMD - DATUM?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947337&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
29 Aert Jan Schymanss., Aert Dircx, Meriken dochter Jan Schymans ende Elisabeth zynder huysvrau, 30 maart 1570, testes Lauwreyns Michielss. ende Berckel ende Zebert, Aert soen wilner Jan Schymanss., Pauwels soen wilner Willem Jan Schymans, wittige kynderen Peter Jan Scymans nl. Ghysbert ende Jan nu mundich, Hanrick hennen brueder, Jenneken hen suster, Gielis Dircx van Orschot man van Mechtelt, Dirck Roleloffs man van Anna ende Meriken hen suste rende dochter Jan Scymanss. voers.
Datering: 1570-1575

GENOEMD - DATUM?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947339&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
31 Pauwels soen Willem Jan Scymans, een stuck lants ... (?), Dirck Roelofs, wittige kynderen Peter Jan Scymanss. nl. Ghysbert ende Jan nu mundich wesende, Hanrick hennen brueder, Willemken ende Jenneken hen susteren, ...
Datering: 1570-1575

https://proxy.archieven.nl/235/43D158660BF444F386D937E8C762BE17
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
148 ... , wedue Dirck Roelofs, ...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

NOEMT (Aert) Jan Schijmans en 'de wedue Dirck Roelofs'
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324401&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
102 los briefje: eender conden gedragende aen dese personen na genomineert te weten Aert Jan Schijmans ende Dielis Dircx van Oirschot dat u deponenten ter goeder memorien wel kenlycken is dat Jan Schijmans als vader van Aert Jan Schijmans heeft gegeven ut synen gueden een erffpont paijments tsiaers ende dat ghij deponenten uwens vaders ende moeders guedens daer opgedeijlt hebt om het selve pont paijments altijts te betalen op sijne behoerlycke schoudagen van ende uwyten erve daer de wedue DirckRoelofs wonende is ende dat tot behoeff der Capellen aent Wijbosch uwer bester conden; Dielis Diricx van Oirschot out omtrent 70 jaeren ende Aert Jan Schijmans out ontrent 71 jaeren beyde gedaecht ende geeydt naebehoiren tuijgen tsamentlyck ende elck besundere ende accoirderen geheelyck met den inhouden der aendrachten, verclaerende tselven waerachtich te zijne als inder aendrachten staet ut latius in forma – actum den xviii novembris anno 1589, testes Zebert janss. ende Gysbert Janss. van denBogart
Datering: 1592-1594

https://proxy.archieven.nl/235/E5D3C839634C4F5E98B3118242C3008F
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
237 Rekeninge voor Anna wedue Dirick Roeloffs van den intrest van 52 gl. 14 st. by Ardt Servaess. ende Henrick Peter Verweteringe opten 30 december 1598 te betalen Luijcas Jan Diricx ende Henrick Diric Roeloffs momboiren tot behoeff van d etwee onmundige kynderen bastaien ende Metgen kynderen Bastiaen ende Henricxken Goossens dochter ... actum xxf februari 1603 ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/D5708CB51B224DC19A938078A895A3CE
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
108 Jan Bartholomeussen man van IJken dochter Dirick Roeloffs, Henrick Dierck Roeloffs ende Anthonisken dochter des vs. Dierck Roeloffs ende Anna syne huijsvrouwe, scheiding en deling, huijs hoff ende boomgaert 2 lop. aent Wijbosch ...
Datering: 1612-1615

Dierck Roelofs x Anna
- Henrick
- Mariken ende Thonisken
- IJda x Jan Bartholomeussen
- Lijsken x Henrick Lenaerts
- Aijken x Peter Lamberts
- Margriet x Gielis Levy
-- Dierck
-- Lyntken x Jan Laurenssen
- Jan (wijlen - momboiren Marcelis Peeterss. ende Goossen Corsten)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228551&miview=ldt
119
Henrick Dierck Roelofs, Mariken ende Thonisken gesusteren dochteren van Dierck Roelofs, Jan Bartholomeussen man van IJda, Henrick Lenaerts man van Lijsken, Peter Lamberts man van Aijken alle dochteren van Dierck, Dierck zoone Gielis Levy verwckt by Margriet dochter van Dierck Roelofs, Jan Laurenssen man van Lyntken dochter van genoemde Gielis, Marcelis Peeterss. ende Goossen Corsten momboiren van de onmundige kynderen wijlen Jan Dierck Roeloffs alle erfgenamen van Dierck Roelofs ende Anna syne huijsvrau tsamen verweckt, scheiding en deling, woonhuijs schuer esthuijs hoff boomgaert ende lant 6 lop., Jan Claessen, den gemeijnen wech, de weduwe Claes Daniels ende Henrick Joosten, 1 ½ gl. aen Antonis Willems tot Dinter, 20 st. aen Gijsbert Peeter Schijmans, 2 st. grontchijns aen den Heer van Helmont
Datering: 1612-1615
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 63
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Dirick Roeloffs
- Jan (wijlen - momboiren Goossen Corstiaens ende Jan Bartolomeuss) x Marijken Ruth Guldemonts
-- Dirick
-- Jenneken
- Antonia x Jan Peeter Reijnderss. (wijlen)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229317&miview=ldt
153
Goossen Corstiaens ende Jan Bartolomeuss. momboiren over de kynderen wijlen Jan Dirick Roeloffs verweckt by Marijken dochter Ruth Guldemonts , 29 arpil 1617,
Dirick zoone Jans Dirix ende Marikens ende Jenneken zijne sustere, Antonia naegelaeten weduwe Jan Peeter Reijnderss. met haere kynderen,
een stuck ackerlants 4 lop. onder het Wijbosch opt Haubraecken, Michiel Peeter Delis, Margriet weduwe Henrick Eijmberts, den gemeijnen wech
Datering: 1615-1619
Pagina: 95v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Dirick Roelofs
- Elisabeth x Henrick Lenert Gerit Penincx
- Antonia x Jan Peeter Reijnders
-- Peeter ende Dirick
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229319&miview=ldt
155
Henrick zoone Lenert Gerit Penincx man van Elizabeth dochter Dirick Roelofs, betalingsgelofte, Peeter ende Dirick gebroederen kynderen Jan Peeter Reijnders tbv Antonia naegelaten weduwe Jan Peeters ende haere kynderen, drije stucken lants 5 lop. onder het Wijbosch in de Weu, Peeter Lambert Peeters weduwe mette kynderen, , een braeck lants ackerlant ende heyvelt inden Duijn, Ardt reijners, het onmundige kijnt van Lambert Luijcas, 100 gl. aen Arien van Ingelen, 3 gl. 10 st. aen Lenart Janss. tot Heeswijck, 50 gl. aen Mechtelt dochter Bastiaen de Smit, grontchijns, 1 juny 1617, testes Ardt Janss. Verhaigen ende Daniel van Gerwen schepenen
Datering: 1615-1619
Pagina: 96v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd
[bron]
Zie akte 122 datering 1564-1569. Genoemd als paar: "Dirck Roeloffss. man van Anna dochter van Jan Scymanss"
met:

womanAnna Jan Jan Schijmans‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN EN ECHTGENOOT IN ZELFDE AKTE
Jan Scymanss.
- Aert
- Willem (zoon Pauwels)
- Anna x Dirck Roeloffss.
- Mechtelt x Dielyss. van Aerscot
- Meriken
.
https://proxy.archieven.nl/235/C290321DD10844979FF4C430F30043C9
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
122 Peter Colen, man van Anna dochter Symonss. van Heel, onmundige kynderen Jacops van Heel, Jan ende Goeert wittege kynderen Dirck Goeertss. ende Cateryna, onmundich kynt van Matheeus Janss. verwect by Margriet dochter van wylen Symons van Heel, die kynderen van Peter Symonss., die kynderen van Brigitta dochter Simons van Heel verwect by Dirck Volparts, kynderen van Peter Coel Zeben verwect by Grietken dochter van Symons van Heel, Gerit Jacop Pennincx, Aert Jan Scymanss., Pauwels Willem Jan Scymanss., Dirck Roeloffss. man van Anna dochter van Jan Scymanss., Dielyss. van Aerscot man van Mechtelt dochter van Jan Scymans, Meriken dochter van Jan Scymans, Gerit Jacopss. , Peter soen Ghysbert Dircxss. man van Goertken dochter Jans van Heel, Hanrick Goessen Goeertss. man van Helena dochter van Gerit Jan Pennincx, Gerit van den Venne mombar over de kynderen Marten Ghysberts verwect by Anna dochter van Gerit Jan Pennincx
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947339&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
31 Pauwels soen Willem Jan Scymans, een stuck lants 5 lop. aent Wybos in die Berisacker, Lambert Willems, Steven Jan Dircx, erfgenamen Ariaens Verhagen, een stuck lants 4 lop. op die Peeckstucken, erve der kercken van Scynle, Eymert Jan Voetss., erfgenamen Eymert Hanricx, 6 lop. rogs aan de erfgenamen van Willem Jan Willems alias Minden (?), Dirck Roelofs, wittige kynderen Peter Jan Scymanss. nl. Ghysbert ende Jan nu mundich wesende, Hanrick hennen brueder, Willemken ende Jenneken hen susteren,een stuck lants 5 lop. op die Locht, Hilleken dochter Claes Smolenaers, Hanrick Peter Aerts, Peter Jan
Datering: 1570-1575
Plaats: Schijndel

Kinderen:

1.
womanAnthonia Dirck Roelofs‏

[Gebruikersnotities]
OUDERS EN ECHTGENOOT: Dirick Roelofs x Anna Jan Schijmans
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229779&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
286 Jan Henrick Pauwelss., de gemeijn straet, de weduwe Arien Peter Gerits, Jacop Switss., 27 january 1622, testes Jan Henrcix van Gerwen ende Jan Luijcas schepenen, Anneken naegalten weduwe Anthonis Willem Peterss., Anthonisken weduwe Jan Peter Reijnders dochter Dirick Roeloffs byden selven Dirick Roelofs ende Anna syn huijsvrou dochter Jan Schijmans tsamen verweckt, actum et testes ut supra
Datering: 1620-1623

2.
manHenrick Dirck Roelofs‏
Overleden ‎± 1617
[bron]
Genoemd in akte 182 van 11 maart 1614.
Deling tussen kinderen in aktes 128 van 3 maart 1617 en 136 van 21 maart 1617.
Momboiren van zoon Jan genoemd in akte 184 van 6 april 1618
Genoemd als wijlen in akte 343 van 23 juny 1618.

Dus waarschijnlijk 1617

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE: Iken Henrick Danielss.
https://proxy.archieven.nl/235/6935E735B07448BD82863CA3BF251D9F
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
144 Daniel Henrick Daniels, Jan Elen Peters man van Mariken, Henrick Dirick Roeloffs als man van Iken, beyde dochteren Henrick Danielss. verweckt by Anna synder huysvrau, scheiding en deling, ... 24 maart 1590, ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324326&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
27 Anna wedue nagelaten Dirick Roeloffz. ende Hanrick Dirick haer zoone, betalingsgelofte, Antonis Jan Eijmbertss., 20 februari 1593, testes Jan Hanricx Verhagen ende Hanrick Vercuijlen scepenen
Datering: 1592-1594

https://proxy.archieven.nl/235/BBC47AAB20D44BB9B8B75FFA903D1289
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
540 24 mei 1600, soo zyn schouthet ende scepenen gecompareert aen dWijbosch ten versuecke van Henrick Dirick Roeloffs om te maecken erfdeylinge van seeckere opgaende eyckenboomen negen (?) ende veertich stuck, noch twee opgaende berckenbomen staendeaen erffenisse toebehoirende de wedue Peter Delis met hare kynderen, d’erfgenamen Arien Delis ende de lynder ende erfgenamen Lijsken Delis, ...
hier volgt de verdeling onder de wedue en kynder van Peeter Delis, de erfgenamen Arien Delis, de kynder en erfgenamen van Lijsken Delis, het onmundich kynt wijlen Delis Claess., Henrick Diric Roeloffs, kynderen ende erfgenamen wijlen Delis Claess. van den Dungen
Datering: 1597-1600
Schijndel

ECHTGENOTE: Iken Henrick Daniel Claes Smolleners
https://proxy.archieven.nl/235/60B5B7BAA4DE4C9F9788BF86D192D454
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
511 Henrick Dirick Roeloffs man van Iken dochter Henrick Daniel Claes Smolleners, verkoop, ... 7 maart 1600 ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

MOMBOIR:
https://proxy.archieven.nl/235/A0F3FC2395B549E6B6BA48EABF92D066
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
447 testament van wijlen Bernart Goossens ende Mariken zyne tweede huysvrou, Arientgen voordochter des vs. Bernart, Ansem Janss. haer broeder, Henrick Dirick Roeloffs momboiren van de onmundige kynderen wijlen Bernarts ende Merikens, Maes Gijberts mam van Ariken dochter Bernarts vs. seeckere coopmanscap ende minlyck accoordt, Mariken ende hare kijnderen
Datering:
1597-1600

MOMBOIR: kids Bernart Goossens x Meriken Janss.
https://proxy.archieven.nl/235/DADE5896C4E3430B8FE074203D86C3A8
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
446 ... 24 januari 1600, Ansem Janss. woonende tot St.Oedenrode ende Henrick Dirick Roeloffs momboiren van Dingen ende Jan onmundige kynderen wijlen Bernart Goossens byden selven Bernart ende Meriken Janss. zyne tweede huysvrou tsamen verweckt, ...
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351256&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
397 14 mei 1604, testes Jan Myss. ende Jan Gysbers scepenen, Henrick Daniels Smolleners, verkoop, Henrick Diriick Roeloffs, huis op seecker lant eertijts toebehoirt hebbende Ardt Reynders, in cope vercregen tegen Jannen Artss. byden vs. Henrick Daniels getimmert, seeckere hueringe vanden vs. lande daer tvs. huijs is getimmert, de hoppe soo veele aldaer in d’erde is liggende tot dubbenstijt, sal Henric Daniels moeten leveren int affscheyden drie hondert hopstaecken, slotformule
Datering: 1600-1605

TWEEDE ECHTGENOTE: HEIJLKEN JAN PEETER LAMBERTS
https://proxy.archieven.nl/235/90FA85426BED43CD9D71B7803E2A532B
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
182 Jan Peeter Lamberts, Henrick Dirck Roeloffs man van Heijlken dochter van Jan, Pauwels Henrick Dirckss. man van Marijken dochter van Jan, Ardt Jan Evertss. man van Lijntgen oock dochter van Jan, Jenneken ende Peterken oock dochteren van jan, betalingsgelofte, ... 11 maart 1614 ...
Datering: 1612-1615

EERSTE HUIJSVBROUW: IJda Henrick Daniels - drie kids
TWEEDE: Heijlken Jan Peeterss - 6 kdis
https://proxy.archieven.nl/235/22D4B8F9B2DF4FB9B6BBA5B5785AAC58
128 Margriet van Breij, Antonis Jan Eijmberts, Jan Henrick Pauwels op 7 maart 1598, actum 3 maart 1617, testes Daniel van Gerwen ende Jan Willems van Oeleer scheoenen, Lambert Symons, Henrick Dirick Roeloffss. geschapen was te gerijsen eenige langduerige processen tot dyen oock grooten twist ende tweedrachte tusschen de drije voorkijnderen byden selven Henrick Dirickx verweckt by IJda dochter Henrick Daniels zyn ijerste huijsvrou ende de ses naekijnderen byden selven Henrick ende Heijlken dochter Jan Peeterss. sijn leste huijsvrou tsamen verweckt, noodeloose costen der processen ende tweedrachte, Jan soone Henrick Diricx wesende een van de voorkijnderen ende Jan Ardt Reijnderss. voogd van de andere twee onmundige voorkynderen, Jan Artss., Antonis Jan Eijmbertss. mede momboir
Datering: 1615-1619

DELING VOORKINDEREN!
https://proxy.archieven.nl/235/3F4D7B1308EF4F729FBB39940A57EC11
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
136 memorie van de deylinge tussen de drije voorkynderen Henrick Dirick Roeloffs, het aude huijs hoff boomgart, .... 21 maart 1617 ...
Datering: 1615-1619

MOMBOIR VOOR ZOON JAN ...
https://proxy.archieven.nl/235/1E770E91F9D2403EAE4EB11531322B0B
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
184 6 april 1618, Jan Ardt Reijnderss. ende Antonis Jan Eijmbertss. momboiren van Dirick zoone Henrick Dirick Roelofd, Jan zoone Henrick Diricx, zeeckere accordt, 32 eycken opgaende boomen stande opter gemeijnte
Datering: 1615-1619

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229836&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
343 Jan zoone Peter Lambertss. ende Jan zoone Henrick Dirick Roelofss. momboiren van de 6 onmundige kijnderen wijlen Henrick Diricxss. Roelofss. verweckt bij Heijlken dochter Jans Peterss., consent ende autorisatie dd. 23 juny 1618, ...
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/D3A2263012614960B091B2DA6F942E36
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
12 27 february 1623, Jan Ardt Reijnders ende Anthonis Jan Eijmberts momboiren van de 3 onmundige kynderen wijlen Henrick Dirick Roeloffs verweckt by Yda dochter Henrick Dabiels syn ierste huijsvrou, rekeninge ende bewijs gedaen, Jan ende Dirick gebroederen soonen Henrick Dirickx bedanken hunne vs. momboiren, ... 8 february 1623 ...
Datering: 1623-1626

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051306&miview=ldt
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
62 Roelof zoon van Hendrick Dirick Roelofs wiens moeder is Yda dochter van Hendrick Daniel Smollenaers, Daniel zoon van Hendrick Dircx en zijn vrouw Heijlken dochter van Jan Peeters van den Vorstenbosch, Dirck Jan Gerits man van Engelken dochter vanHendrick & Heijlken, Peeter Lamberts van den Vorstenbosch en Dirck Hendrick Dircx voogden over Jan zoon van Henrick & Heijlken, Jan Jorris vorster, met een schediding en deling
Datering: 13.10.1634
Plaats: Schijndel

3.
womanMariken Dirck Roelofs‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229614&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
121 ... 30 maart 1620 .. Goijart Jacops ende Mariken dochter Dirick Roeloffs sijn huijsvrou, Jacop Goijartss. [24], Wouter zoone Anthonis Emonts man van Mariken dochter Goijart Jacops ende Mariken voornoemt, Antonia dochter Dirick Roelofs nagelaten wedue wijlen Jan Peeterss. ende hare kijnderen verweckt door Jan Peterss., ...
Datering: 1620-1623

Mariken Dirick Roelofs x Goyart Jacop Spierincx
- Jan
- Dirick
- Mariken x Wouter Anthonis
Anthonia (Dirick Roelofs) naegelaten weduwe Jan Peter Reijnderss.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229688&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
195 actum et testes ut supra, Jan zoone Goyart Jacop Spierincx byden selven Goyart Jacops ende Mariken dochter Dirick Roelofs tsamen verweckt, mede voor Dirick broeder van Jan Goijartss., Wouter Anthonis man van Mariken dochter van Goijart Jacops, transport, Anthonia naegelaten weduwe Jan Peter Reijnderss. ende haere kynderen, Schijndelse schepenbrief dd. 7 mei 1613, 22 janaury 1621, testes Dirick Jans de Bever ende Gijsbert Anthonis Smits schepenen
Datering: 1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229693&miview=ldt
200 Jacop zoone Goyart Jacop Spierincx, Wouter Anthonis man van Mariken dochter Goyart Jacops [beiden 24], Jan zoone Goijart Jacops Spierincx, transport aen ... 26 january 1621 ...
Datering: 1620-1623

4.
womanIjken Dirck "Ijda" Roelofs‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/A721802FE40A4CF6AEBC1B25DCE5C915
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
161 Jan Bartolomeus ende Henrick Dirick Roeloffs, betalngsgelofte, Luijcas ssone wijlen Rutger Luijcass., 30 gl. hercomende van seeckere coopmanscap van eenen perde, 6 maart 1598, ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/D5708CB51B224DC19A938078A895A3CE
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
108 Jan Bartholomeussen man van IJken dochter Dirick Roeloffs, Henrick Dierck Roeloffs ende Anthonisken dochter des vs. Dierck Roeloffs ende Anna syne huijsvrouwe, scheiding en deling, huijs hoff ende boomgaert 2 lop. aent Wijbosch ...
Datering: 1612-1615

WIE IS DIT? 80 Jaar - geboren rond 1540
https://proxy.archieven.nl/235/687B9E63FF41481997EFC58B7BA9CA12
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
18 Gijsbert Peter Scheijmans, Jan Bartholomeuss. en Barbara weduwe van Henrick Pauwels wordt gevraagd of ze iets weten over een sloot gelegen tussen het erf dat voorheen toebehoorde aan Jan Peeterss. van den Huevel en het erf van Gerit Ardt Schoenmaeckers – Gijsbert is 73 jaar oud en heeft daar in een klein huisje gewoond staande op het erf van Peter Reijnders ongeveer 53 jaren geleden en hebben daar een hof gebruikt met hofkruid en daar lag ook een dijk maar dat er ook een sloot lag heeft hij nooit gezien; Jan Bartholomeussen is 80 jaar oud verklaart nagenoeg hetzelfde en noemt de Jan Peetersdijck waar ‘eijkenstocken’ stonden; Barbara is 78 jaar oud en heeft van die sloot nooit gehoord verklaart ze
Datering: 29.5.1620

WIE IS DIT? Zoon Jan van 34 jaar - dus gehuwd rond 1623-35=1588 - Zie akte 53: Het paar had een zoon Jan.
https://proxy.archieven.nl/235/AD45D4B4FFF54197BE89DCB78724B514
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
105 Jan Henricx van Gerwen en Jan Luijcas schepenen geven aan dat voor hen is verschenen Willem Gijsberts van den Bogairt oud 50 jaar en Jan zoon van Jan Bartholomeussen oud 34 jaar met een verklaring over een zwartbruine ruin [10.6.1623]; ...
Datering: 16.6.1623

JAN BARTOLOMEUS TIJS
https://proxy.archieven.nl/235/AABFFF15E491487AB481C0E672B032DE
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
53 Aerdt en Huijbert broers zonen van Jan Bartholomeus Tijs eb Yda zijn vrouw dochter van Dirck Roelofs, Lambert Henricx van Delft man van Dircxken dochter van Jan & Yda hebben verkocht aan Jan Jan Bartholomeus hun broer en zwager huis esthuis en land onder Wijbosch
Datering: 7.9.1635
Plaats: Schijndel

5.
womanElisabeth Dirck Roelofs‏

[Gebruikersnotities]
SCHOONMOEDER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350870&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
11 Henric Lenert Gerits Pennincx, betalingsgelofte, Anna nagelaten wedue wijlen Dirick Roeloffsz. zynder huysvrouwe moeder 7 gl., ongedateerd, ...
Datering: 1600-1605

Antonia is haar zus.
https://proxy.archieven.nl/235/6EA7782751A04DA587DCC271B9CF69AB
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
155 Henrick zoone Lenert Gerit Penincx man van Elizabeth dochter Dirick Roelofs, betalingsgelofte, Peeter ende Dirick gebroederen kynderen Jan Peeter Reijnders tbv Antonia naegelaten weduwe Jan Peeters ende haere kynderen, ....
Datering: 1615-1619

6.
womanAijken Dirck Roelofs‏

[Gebruikersnotities]
Mogelijk???

Noemt "Peter Lamberts " en "de wedue Anna Diric Roeloffs"
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351251&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
392 vervolg van 388: van Steven Jan Diricx, kynder ende erfgenamen met Peteren condivident, Jan onmundich sone, noch eenen camp groesvelts eenen mergen in d’Everdonck, de wedue Gerart Jan Peeters cum prolibus, de gemeynt, Dirick Jan Dirick Bevers, noch 1/3 van drie buender velts over het Broeck, eenen camp genoemt de Buecken, eenen camp genoemt de Seven Buenders, Jan Gerart Michielen, Sint Antonisbuenre, 1 gl. 10 st. aen Sint Barbarenaltaer, chyns van den gronde, Peter Lamberts is te deel gevallen eenen acker tuellants 3 lop. ter plaetse vs., kynder ende erfgenamen Steven Jan Diricx, Rutger Jan Rutten, de wedue Anna Diric Roeloffs, den gemeynen wech, noch eenen acker tuellants 4 lop. ter plaetse vs., kynder ende erfgenamen Steven Janss., de kynder ende erfgenamen van Peter Schijmans, Lenert Gerarts, Anna Dirick Roloffs, Jannen Rutten condivident
Datering: 1600-1605

Noemt "Peter Lambert Peters, Anna wedue Diric Roeloffs"
.
https://proxy.archieven.nl/235/1570A908BA0E43D88FECEA716574E337
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
50 onder het Wijbosch in die Hoeff, die wedue Daniel Henric Daniels, Jan Gerit Michielen, Reijnder Gerong Bartolomeus, Jan Gerings, aen d’arm formerije binnen den Bossche, aen Onser Liever Vrouwen altair binnen der kercke van Sint Jans Evangelisten binnen den Bossche, Peter Lambert Peters, Anna wedue Diric Roeloffs, inde Berisacker, Corstiaen Jan Willems, erfgenamen Pauwels Willems, die wedue Jan Peters, Mr. Ardt Wouterst en Bossche
Datering: 1605-1612

https://proxy.archieven.nl/235/74B4B4DEC45D40FF8524CA87F09ACEA1
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
122 Henrick Lenarts, een stuck hoijlants metten hoplant een mergen, Peeter Lamberts, wedue Claes Daniels, onmujdige kynderen wijlen Jan Dierck Roelofs, een stuck ackerlants ... 7 mei 1613 ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/8030933AFCE045EB88394DB5266380CA
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
143 ... , Peter Lamberts, ... 23 november 1613
Datering: 1612-1615

Wie zijn dit?
https://proxy.archieven.nl/235/90FA85426BED43CD9D71B7803E2A532B
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
182 Jan Peeter Lamberts, Henrick Dirck Roeloffs man van Heijlken dochter van Jan, Pauwels Henrick Dirckss. man van Marijken dochter van Jan, Ardt Jan Evertss. man van Lijntgen oock dochter van Jan, Jenneken ende Peterken oock dochteren van jan, betalingsgelofte ... 11 maart 1614 ...
Datering: 1612-1615

"Peeter Lambert Peeters weduwe mette kynderen"
https://proxy.archieven.nl/235/6EA7782751A04DA587DCC271B9CF69AB
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
155 Henrick zoone Lenert Gerit Penincx man van Elizabeth dochter Dirick Roelofs, betalingsgelofte, Peeter ende Dirick gebroederen kynderen Jan Peeter Reijnders tbv Antonia naegelaten weduwe Jan Peeters ende haere kynderen, drije stucken lants 5 lop.onder het Wijbosch in de Weu, Peeter Lambert Peeters weduwe mette kynderen, , een braeck lants ackerlant ende heyvelt inden Duijn, ...
Datering: 1615-1619

Zoon Jan is momboir van kids Henrick de broer van Aijken.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229836&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
343 Jan zoone Peter Lambertss. ende Jan zoone Henrick Dirick Roelofss. momboiren van de 6 onmundige kijnderen wijlen Henrick Diricxss. Roelofss. verweckt bij Heijlken dochter Jans Peterss., consent ende autorisatie dd. 23 juny 1618, ...
Datering: 1620-1623

WIE IS DIT?
Noemt ene "Peeter Lamberts van den Vorstenbosch" in combinatie met zus Mariken en echtgenoot.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229614&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
121 ... 30 maart 1620 ...
Goijart Jacops ende Mariken dochter Dirick Roeloffs sijn huijsvrou, Jacop Goijartss. [24], Wouter zoone Anthonis Emonts man van Mariken dochter Goijart Jacops ende Mariken voornoemt, Antonia dochter Dirick Roelofs nagelaten wedue wijlen Jan Peeterss. ende hare kijnderen verweckt door Jan Peterss., een stuck tuelants 1 ½ lop. onder tWijbosch , Gijsbert Peter Schijmans, wedue Jan Peter Schijmans, Henrick Lenart Gerits, wedue Claes Daniel Smolders, Peeter Lamberts van den Vorstenbosch, Jan Gortss. ende Jacop syn broeder
Datering: 1620-1623

WIE IS DIT?
"Peeter Lamberts van den Vorstenbosch momboiren van de 6 onmundige kynderen wijlen Henrick Dirick Roeloffs "
.
https://proxy.archieven.nl/235/D136075CC8B743E0A6418BA8821CB62D
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
86 Dirick Jans Bevers ende Corstiaen Elias van de Laerschot schepenen, Jan Gijsberts van den Bogart man van Peeterken, Dielis Joosten man van Jenneken, Pauwels Henrick Diricxss. man van Mariken, Jan Peter Heijms man van Katalijn ,Dirick Henricxss. ende Peeter Lamberts van den Vorstenbosch momboiren van de 6 onmundige kynderen wijlen Henrick Dirick Roeloffs verweckt by wijlen Heijlken , alle dochteren Jans Peeters ende Engelken zyn huijsvrou dochter Henrick Janss. van Rullen tsamen verweckt, scheiding en deling, ....
Datering: 1623-1626


8.
manJan Dirck Roelofs‏
Overleden ‎± 1608
[bron]
Genoemd in akte 54 van 28.1.1603.
Zie akte 526 met datering 1597-1600: "in de marge: 29 januari 1605, heeft Jan Diric Roeloffs getelt aen handen van ..."
Zie akte 334 van 31 maart 1610: "Mariken dochter Rutger Goossens nagelaten wedue wijlen Jan Diric Roeloffs"
Genoemd als wijlen in akte 122 van 7 mei 1613.

1605-1610

ABT1608

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/6C8B9FC456C3412997BCEC1E9829BECC
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
139 Anna naegelaeten wedue wijlen Rutger Goossens van den Wau, transport, Willem Rutten, Marcelis Peterss. man van Lysken, Jan Dirick Roeloffsz. man van Mariken, beyde wittige dochteren van Rutger Goossens, huijs hoff ende erffenisse vuytgescheyden dat die vs. Anne tot haeren behoeff reserveert eenen hopacker tegens Henrick Lamberts over gelegen, noch een hoijveldeken inde Hardebeemde om daer mede haeren vrye wille te doen hairen leven lanck, tot behoeff van haeren drie wittige kynderen, 5 juni1590, ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/A8E1A47706264919B0619D58B829D0E2
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
525 Marcelis Peeters. verkoop, Jannen Dirick Roeloffs, eenen acker tuellants graskanten ... 20 april 1600 ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

GENOEMD IN KANTTEKING VAN 29 januari 1605
https://proxy.archieven.nl/235/FE66DE99B303444FA6DD1FED25142BD4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
526 ... in de marge: 29 januari 1605, heeft Jan Diric Roeloffs getelt aen handen van Jan Henric Peters ende Hermen Henricx die 210 gl. by Ceel Peters gelooft 167 gl. en 15 st. dar gecort 29 gl. 8 st.van twee jaer nterest blijft de summe 138 gl. 7 st., aen Jan Diricx ten Bossche 43 gl., 8 februari 1605
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351081&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
222 ... 25 februari 1603 ... deze geloofte is verandert 8 februri 1605, Jan Dirick Roeloffs, betalingsgelofte, ... 25 februari 1603
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351058&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
199 Jan Dirck Roeloffs man van Mariken dochter wijlen Rutger Goossens, verkoop, ... 28 januari 1603, ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350999&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
140 Jan Dirck Roelofs, betalingsgelofte, Mariken dochter Laurens Peeters 39 gl., procederende van lanthuer, 26 april 1602 ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197428&miview=ldt
5122.85 Index schepenprotocol Schijndel (5122.85)
54 Jan Dirick Roeloffs verkoopt in de herberg van Goris Joris land onder Wijbosch
Datering: 28.1.1603

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/2A3FCEDDCE3F494CB2CC79F34139708F
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
334 Marcelis soone Peter Pauwels man van Elisabet dochter Rutger Goossens, vercocht, huijs hoff esthuijs boomgaert ende erffenisse onder het Lutteleijnde, Mariken dochter Rutger Goossens nagelaten wedue wijlen Jan Diric Roeloffs, ... 31 maart 1610 ... mei 1613 ...
Datering: 1605-1612

WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/74B4B4DEC45D40FF8524CA87F09ACEA1
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
122 ... , onmujdige kynderen wijlen Jan Dierck Roelofs, ... 7 mei 1613, ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/237E359A47EF4F71A2CA378B2E161531
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
162 ... Mariken weduwe Jan Dirck Roelofs, ... 21 januari 1614 ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/41A8CA06C21A4E3B8DF666F89A42BA37
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
194 Mariken docter Ruth Goossens weduwe wijlen Jan Dirck Roelofs, Mercelis Peeters ene Jan Battolomeusses. momboiren van de onmundige kijnderen wijlen Jan Dirck ende Mariken, Dirck zoone des vs, Jan Dircx, transport,... 9 mei 1614 ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/CEB7B714A62C417DB74A15EA804D180D
153 Goossen Corstiaens ende Jan Bartolomeuss. momboiren over de kynderen wijlen Jan Dirick Roeloffs verweckt by Marijken dochter Ruth Guldemonts , 29 arpil 1617 ...
Datering: 1615-1619

ZUS TONISKEN
https://proxy.archieven.nl/235/E25C0B9969E24A22928C86447DB55EAA
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
123 .. 3 february 1617 ... Maryken dochter Ruth Guldemonts naegelaeten weduwe van wijlen Jan Dirick Roeloffs, betalingelofte, Tonisken dochter Dirick Roeloffs naegelaeten weduwe van Jan Peeter Reijnderss., hunne verschillen ende differentien, actumet testes ut supra ...
Datering: 1615-1619

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229622&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
129 Mariken dochter Ruth Guldemans naegelaten weduwe wijlen Jan Dirick Roeloffs, Dirick ende Ruth gebroederen soonen Jan Diricx ende Mariken beyde gfecomen sijnde tot hebben mundigen jaeren, Jan Bartolomeuss. , Goossen Corstiaens, consent ende autorisatie dd. 5 meij 1620, ...
Datering: 1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229700&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
207 ... 17 february 1621 ... Mariken wedue Jan Dirck Roeloffs met hare kynderen
Datering: 1620-1623

ECHTGENOTE: Mariken Ruth Goossens
https://proxy.archieven.nl/235/AE24DF77A6A244B49FF86B5E9E6DA7C5
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
243 rekeninge ende bewijs voor de momboiren van de onmundige kynderen wijlen Jan Dirck Roelofs verweckt by Mariken syn huijsvrou dochter Ruth Goossens, ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/E50D6C27F3DD4EBA98522222D92D0B92
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
244 Jan Dirck Roelofs, geheel vuytgeven 409-0-0, 11 april 1625, P. van Griensven secretaris 1625, Mariken naegelaten wedue wijlen Jan Dirick Roeloffs met Dirick ende Ruth haar soonen, Margriet hunne suster, het onmumdige kynt van Adriaen van Vlijmenby Adriaen ende Jenneken docter Jan Dirick Roeloffs tsamen verweckt, betalingsgelofte, Jannen soone Henrick Ardt Hellincx, huijs ende hoff, 11 april 1625, testes
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/4AE314D42F4240D3B058D6F4145EEF80
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
230 Dirick ende Ruth gebroderen sonen nJannen Dircken Roelofs ende Mariken dochter Rutgher Goossens tsamen verweckt, Adrian Jan Willemss. ende Ardt Jan Bartolomeuss.momboiren van de onmundige kynderen van Jan ende Mariken nl. Grietgen en van Ariken onmundige dochter Ariaen van Vlijmen ende Jenneken dochter Jan Dirck Roelofs ende Mariken tsamen verweckt, Henrick Ardt Hellincx, huijs hoff boomgart ...
Datering: 1623-1626

VIER KIDS
https://proxy.archieven.nl/235/CE36D1331EA2432598AF9D21907C8C61
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
239 notitie 4 maart 1625, aen mijn Eerw: Heeren Schouthet ende Schepenen der dingbancke van Schynle, verthoenen met behoirlycke reverentie ende odtmoedt, Adriaen Jan Willemss. ende Aert Jan Meuss. momboiren over Meriken dichter …..Guldemans nagelaten wedue wijlen Jan Dierick Roeloffs met haere vier kynderen waaervan drie kynderen tot hennen mundige jaeren gecomen syn ende de vierde genoemt Jenneken deser werelt is overleden ende heeft een onmundich kynt achtergelaeten, zeecker huijs hoff metten lande etc.7 lop. onder het Lutteleijndt, Jan Henrick Artss., Laureijns Henrick Peterss., welck voirscreven huijs ….ongerepareert leeght in dack wenden ende dooren wanter myn….geholpen en wordt geschaepen is overhoop ter neder te vallen, 10 maart 1625, P. van Griensven secretaris
Datering: 1623-1626

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229909&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
416 Mariken weduwe Jan Dirick Roeloffs, Dirick ende Ruth soonen Jans Diricxss. ende Mariken voornoemt, mede voor haere susteren, betalingsgelofte, aen Mechtelt dochter Gijsbert Gijsberts van Sint Oeden Roij, 4 november 1622 ...
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/9ED029602F94489DB6AA62385FFE4DB2
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
8 Mariken dochter Ruth Guldemans naegelaten wedue wijlen Jan Dirick Roeloffs, betalingsgelofte, Tonisken naegelaten wedue wijlen Jan Peter Reijnderss., 10 maart 1623, ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/942CBD0EDECA42328D52D6074C3925F3
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
97 Mariken naegelaten wedue Jan Dirick Roelofs met Dirick Jans Roelofs haeren soone, mede voor de medebroeders en susters van Dirick, transport, ... 28/29 december 1623, ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/DF29AF809B8047A78DD33C449C8BFD20
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
251 Marijken weduwe wijlen Jan Dirck Roelofs, Dirck en Ruth broers kinderen van Jan Dircx & Marijken, Grietgen dochter van Jan & Marijken hebben verkocht aan ... [30.1.1641 – moet misschien toch 1642 zijn
Datering: 30.1.1641
Plaats: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com