man‎Joannes Cuijpers‏‎
Gedoopt ‎7 apr 1685 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Getuigen:
Getuige bij het huwelijk Cuijpers, Bartholomeus & Smets, Johanna <== BROER
Doopgetuigen kinderen:
Joanna: Cuipers, Bartholomaeus & Timmermans, Sophia <== BROER & MOEDER
Godefrida: Doopgetuige Janssens, Joannes & Beurskens, Elisabeth & Sloets, Wilhelmus & Janssen, Ida
Engelberta: Beurskens, Joachim & Timmermans, Beatrix & Cuijpers, Henricus <=== BROER
Joannes: Doopgetuige Beurskens, Jacobus & Janssen, Ida & Crijns, Henricus
Ida: Doopgetuige Hauwen, Anthonius & Janssen, Maria & Engels, Matthias

AlleLimburgers:
Feit ID 2833890
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 07-04-1685
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Cuipers, Joannes
Vader van de dopeling Cuipers, Joannes
Moeder van de dopeling Timmermans, Sophia
Doopgetuige Cuipers, Theodorus
Doopgetuige Timmermans, Beatrix
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1685-021 - 07-04-1685 - blz. - (stempel 12) nr. 6
7 bap(tizatu)s est Joa(nne)s filius
Joannis Cuipers et uxoris
Sophia Timmermans
ss. Theodorus Cuipers
et Beatrix Timmermans


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie//Helden/Erven_Helden/SH-29-253.htm
Deling door familie Cuypers : RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 253
Deling door familie Cuypers Op heden den 23 Juny 1762 is tusschen de kinderen en erfgen[amen] van Jan Cuypers ende Maria Beurskens gewesene ehel slgr opgericht een vriendelijcke ende minnelijcke erffscheydinge en deylinge van de naergelaetene goederen, bij affsterven der voorss ehel, mitsgaders van Joannes ende Wilm Cuypers respe oomen, op haer gedevolveert, gestelt in dry lotten. Eerste lott, bestaende in 't huys van Joannes Cuypers mette schuyre van Wilm Cuypers gelegen in de Steegh, metten boomgaert voor 't huys, ende den uytslagh van plantagie bestaende tegenwoordigh in negen eyke boomen. De helfte van den nieuwen kamp gelegen in de Leemskemp, gent (=genant) Stegerkamp. De helfte van ongeveer dry vierdel hoeffslagh in de Broeckbembden tusschen de dijcken. Ongeveer twee en een half vierdel bouwlandt gelegen in't Loovelt uytschietende aen de heyde neffens Dirck Slots. Ongeveer eene halven morgen bouwlandt in 't Vosberger velt neffens Gerard Crommentuyn. Item ongeveer twee morgen bouwlandt op den anderen kant van de Steegh straet in 't Loo velt gelegen. Alnoch ongeveer eene halve morgen baendt tot Kesseleyck.Moetende dit voorss huys en erven jaerlijcx uytleveren in rogge erffpacht: aen de pastorye twee vatt dry coppen, aent Wey Clooster twee vatt twee coppen, aen Joannes Jeuken aen 't Aggel en Peter Jeuken te samen dry en eene halve cop ende aen d'erffgen[amen] Jenne Peters een en eene halve cop. Ende aen de kerck alhier op 't derde jaer vijff strs. Waer tegens 't selve salinbeuren offte haelen op 't derde jaer de helfte van twee vatt twee coppen rogge erffpacht.Sullende den oven liggende voor de deure met het volgende lott gelijckelijck gebruyckt worden, ende de reparatie oock daer van gelijckelijck doen. Voorts dat dit en het volgende lott gelijckelijck sullen sijn verbonden voor den pacht aen 't clooster Maria Weyde tot Venlo. Andersints met alle sijne rechten, servituyten, last en onlast als op het selve bevonden worden. Is bij lott-treckinge gevallen aen Dirck Janssen en Godefrida Cuypers eheluyden. Tweede lott, bestaende in 't huys van Wilm Cuypers metten boomgaert voor de deure, ende den schop op de straet, hercommende van Joannes Cuypers, mette plantagie rontom den selven, bestaende tegenwoordigh in elf eyke boomen. Sullende dit lott de huysinge op den grondt van het eerste lott soo verre mogen vergrooten datter edogh bequaemelijck een karre tusschen beyde can doorvaeren. Item de helfte van den nieuwen kamp aen de Leems kemp, gent Stegerkamp. De helfte van ongeveer dry vierdel hoeffslagh in de Broeckbembden tusschen de dijcken. Ongeveer twee en een half vierdel bouwlandt gelegen in 't Loo velt neffens d'erffgen Jacobus landt van de Capelle. Noch ongeveer twee en eene halven morgen bouwlandt in twee stucken gelegen in 't Loo velt neffens d'erffgen Jacobus Peters beydersijdts. Item ongeveer vijff vierdel bouwlandt gelegen op 't Straetje tusschen d'erven van Frans Stammen, opwaerts van de Capel straet tot aen den kerck patt.Moetende dit voorss huys en erven jaerlijcx uytleveren in rogge erffpacht: aen de pastorie alhier twee vatt dry coppen, aen 't clooster Maria Weyde tot Venlo twee vatt twee coppen, aen Joannes Jeuken Aggel et Peter Jeuken te saemen dry coppen en eene halven cop, item aen Jenne Peters erffgen anderhalven cop. Ende aen de kercke alhier op 't derde jaer vijff strs. Waer tegens 't selve sal inbeuren ofte haelen, op 't derde jaer de helfte van thien coppen rogge erfpacht.Sullende dit, met het voorstaende lott gelijckelijck sijn verbonden voor den pacht aen 't clooster Maria Weyde tot Venlo. Voorts met alle sijne rechten, servituyten, last en onlast als op 't selve sal worden bevonden. Is bij lott-treckinge gevallen aen Geurt Wynckens enEngel Cuypers ehel. Derde lott, bestaende in 't huys gelegen op 't Straetje, met seven vierdel baendt over de Capel straet, tegens 't huys tot aen 't Huybenslagh, neffens Engel Verlinden en Geurt Engels. Eenen halven morgen bouwlandt neffens den Kerck padt, aen 't weeghsken comende van 't huys veltwaerts. Ongeveer dryvierdel bouwlandt weynigh hooger veltwaerts, uytschietende op 't selve weeghsken, neffens Wilm Linssen. Ongeveer anderhalf vierdel onder den Kerck padt neffens Wilm Linssen en Jan Vervoort. Ongeveer een half vierdel op den Cuyler, neffens Wilm Linssen. Noch ongeveer anderhalf vierdel hoeffslagh in de Boenders. Moetende dit voorss huys en erff jaerlijcx uytleveren aen rogge erfpacht: aen de pastorye alhier dry coppen en aen de kercke alhier op 't derde jaer vijff strs.Bij lott-treckinge gevallen aen Yda Cuypers, geassisteert bij den schepen Gerard Crommentuyn ten desen haeren gecosen momboir. Ende alsoo de pachten verschult aen 't clooster Maria Weyde tot Venlo noch eenigejaeren ten achteren sijn, soo is bij desen gestipuleert datte dry voorss lotten, in vall den selven sal moeten worden bijgelevert, gelijckelijck sullen contribueeren totten jaere 1762 incluys.
Aldus gedivideert ende verbleven door 't lotten sonder argh ofte list, met renuntiatie op de exceptie doli et fraudis, onder beloofte van onwederroepelijckheyt.Des t'oirconde hebben parthijen condividenten dese, beneffens d'ondergess schepenen, eygenhandigh onderteeckent tot Helden, den 28 july 1762.Was geteekent: Dirick Janssen; Geurt Wynckens; Geraert Crommentuyn voor Yda Cuypers, mede als schepen; Sil Gommans, schepen. Mij present H.T. Cuypers secris. Accordeert bij mij, H.T. Cuypers, secris

Gehuwd (religieus) ‎4 mei 1713 Baarlo, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
Feit ID 2824950
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Baarlo, Petrus: DH register 1629 - 1716
Feit datum 04-05-1713
Plaatsnaam Baarlo
Geneatomen
Bruidegom Cuijpers, Joannes
Bruid Beurskens, Maria
Getuige bij het huwelijk Cuijpers, Bartholomeus
Getuige bij het huwelijk Smets, Johanna
Byzonderheden
Transcriptie 4 Maii contraxerunt matrimonium in facie Ecclesia praeviis 3 bannis Joannes Cuijpers et Maria Beurskens coram testibus Bartholomeus Cuijpers et Johanna Smets
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 006.001
Blad-Aktenummer 144


Transcriptie door GenBronnen:
Baarlo H1713-006 - 04-05-1713 - blz. 144 nr. 5
4 maii contraxerunt matrim:
in facie eccl(es)iae praeviis 3
bannis Jo(ann)es Cuijpers et Maria
Beurskens coram testibus Bar-
tholomeo Cuijpers et Johanna Smets.


http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Baarlo/Huwelijken_Baarlo/transcriptie%20_huw_baarlo_1713.htm
Zelfde transcriptie.
met:

womanMaria Beurskens‏

[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Kinderen:

1.
woman‎Joanna Cuijpers‏‎
Gedoopt ‎31 mrt 1714 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
Feit ID 2834230
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1711 - 1745
Feit datum 31-03-1714
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Cuipers, Joanna Geboortedatum=<=31-03-1714
Vader van de dopeling Cuipers, Joannes
Moeder van de dopeling Burskens, Maria
Doopgetuige Cuipers, Bartholomaeus
Doopgetuige Timmermans, Sophia
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.004
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1714-024 - 31-03-1714 - blz. - (stempel 19) nr. 9
31 baptizata est Joanna filia
Joannis Cuipers et Mariae Burskens
coniugum susceptores Bartholomaeus
Cuipers et Sophia Timmermans
bapt: Jo[ann]es Knippenbergh pastor


2.
womanGodefrida Cuijpers‏
Gedoopt ‎26 okt 1716 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Zeker een dochter:
zie erfdeling - tabblad "Persoon" bij vader Joannes Cuijpers:
"Is bij lott-treckinge gevallen aen Dirck Janssen en Godefrida Cuypers eheluyden"

Mogelijke doopdatum:

Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1716-053 - 26-10-1716 - blz. - (stempel 34) nr. 2
26 baptizata est Geurtie filia Joan-
nis Jansen et Martae Beurskens
suscep: Jo(ann)es Janssens cuius loco
Wilhelmus Sloets et Elisabeth Beur[s]-
kens cuius loco Ida Janssen ita test:
fr Jacobus Smidts
m iudig


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2834486
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1711 - 1745
Feit datum 26-10-1716
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling jansen, geurtie Geboortedatum=<=26-10-1716
Vader van de dopeling jansen, Joannes
Moeder van de dopeling Beurskens, Martae
Doopgetuige Janssens, Joannes
Doopgetuige Beurskens, Elisabeth
Doopgetuige Sloets, Wilhelmus
Doopgetuige Janssen, Ida
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.004
Blad-Aktenummer


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Dochter - zie erfdeling - tabblad "Persoon" bij vader Joannes Cuijpers:
"Is bij lott-treckinge gevallen aen Dirck Janssen en Godefrida Cuypers eheluyden"

3.
womanEngelberta "Angela" Cuijpers‏
Gedoopt ‎21 jun 1719 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Getuigen:
huwelijk: Wijnckes, Jacobus & Cuipers, Joanna <=== ZUS
Joanna: Doopgetuige Cuijpers, Joannes & Peters, Anna <== VADER/BROER
Gertrudis: Doopgetuige Wijnckes, Jacobus & Buerskes, Maria & Wijnckes, Thomas <==== MOEDER
Mechtildis: Doopgetuige Janssen, Theodorus & Wijnckes, Gertrudis
Ida: Doopgetuige Caumans, Petrus & Cuijpers, Godefrida & Winckens, Thomas <=== ZUS
Maira: Doopgetuige Caumans, Martinus & Cuipers, Ida & millius, Franciscus <=== ZUS
Theodora: Doopgetuige Buersckens, Gerardus & Wijnckens, Mechtildis & Wijnckens, Thomas

Zowel naam vader als moeder komen voor als doopgetuigen

AlleLimburgers:
Feit ID 2834658
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1711 - 1745
Feit datum 21-06-1719
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Cuijpers, Engelberta Geboortedatum=<=21-06-1719
Vader van de dopeling Cuijpers, Joannes
Moeder van de dopeling Beurskens, Maria
Doopgetuige Beurskens, Joachim
Doopgetuige Timmermans, Beatrix
Doopgetuige Cuijpers, Henricus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.004
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1719-026 - 21-06-1719 - blz. - (stempel 51) nr. 1
21 baptizata est Engelberta filia
Joannis Cuijpers et Mariae Beurskens
coniugum, susceptores Joachim
Beurskens cuius loco astitit
Henricus Cuijpers et Beatrix
Timmermans
bapt: Henricus vande
Cruijs sacell:


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Jan Cuypers x Maria Beurskens
- Dirck Janssen en Godefrida Cuypers
- Geurt Wynckens en Engel Cuypers
- Yda Cuypers, geassisteert Gerard Crommentuyn haeren gecosen momboir
.
http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/SH-29-253.htm
Deling door familie Cuypers Op heden den 23 Juny 1762 is tusschen de kinderen en erfgen[amen] van Jan Cuypers ende Maria Beurskens gewesene ehel slgr opgericht een vriendelijcke ende minnelijcke erffscheydinge en deylinge van de naergelaetene goederen, bij affsterven der voorss ehel, mitsgaders van Joannes ende Wilm Cuypers respe oomen, op haer gedevolveert, gestelt in dry lotten. Eerste lott, bestaende in 't huys van Joannes Cuypers mette schuyre van Wilm Cuypers gelegen in de Steegh, metten boomgaert voor 't huys, ende den uytslagh van plantagie bestaende tegenwoordigh in negen eyke boomen. De helfte van den nieuwen kamp gelegen in de Leemskemp, gent (=genant) Stegerkamp. De helfte van ongeveer dry vierdel hoeffslagh in de Broeckbembden tusschen de dijcken. Ongeveer twee en een half vierdel bouwlandt gelegen in't Loovelt uytschietende aen de heyde neffens Dirck Slots. Ongeveer eene halven morgen bouwlandt in 't Vosberger velt neffens Gerard Crommentuyn. Item ongeveer twee morgen bouwlandt op den anderen kant van de Steegh straet in 't Loo velt gelegen. Alnoch ongeveer eene halve morgen baendt tot Kesseleyck.Moetende dit voorss huys en erven jaerlijcx uytleveren in rogge erffpacht: aen de pastorye twee vatt dry coppen, aent Wey Clooster twee vatt twee coppen, aen Joannes Jeuken aen 't Aggel en Peter Jeuken te samen dry en eene halve cop ende aen d'erffgen[amen] Jenne Peters een en eene halve cop. Ende aen de kerck alhier op 't derde jaer vijff strs. Waer tegens 't selve salinbeuren offte haelen op 't derde jaer de helfte van twee vatt twee coppen rogge erffpacht.Sullende den oven liggende voor de deure met het volgende lott gelijckelijck gebruyckt worden, ende de reparatie oock daer van gelijckelijck doen. Voorts dat dit en het volgende lott gelijckelijck sullen sijn verbonden voor den pacht aen 't clooster Maria Weyde tot Venlo. Andersints met alle sijne rechten, servituyten, last en onlast als op het selve bevonden worden. Is bij lott-treckinge gevallen aen Dirck Janssen en Godefrida Cuypers eheluyden. Tweede lott, bestaende in 't huys van Wilm Cuypers metten boomgaert voor de deure, ende den schop op de straet, hercommende van Joannes Cuypers, mette plantagie rontom den selven, bestaende tegenwoordigh in elf eyke boomen. Sullende dit lott de huysinge op den grondt van het eerste lott soo verre mogen vergrooten datter edogh bequaemelijck een karre tusschen beyde can doorvaeren. Item de helfte van den nieuwen kamp aen de Leems kemp, gent Stegerkamp. De helfte van ongeveer dry vierdel hoeffslagh in de Broeckbembden tusschen de dijcken. Ongeveer twee en een half vierdel bouwlandt gelegen in 't Loo velt neffens d'erffgen Jacobus landt van de Capelle. Noch ongeveer twee en eene halven morgen bouwlandt in twee stucken gelegen in 't Loo velt neffens d'erffgen Jacobus Peters beydersijdts. Item ongeveer vijff vierdel bouwlandt gelegen op 't Straetje tusschen d'erven van Frans Stammen, opwaerts van de Capel straet tot aen den kerck patt.Moetende dit voorss huys en erven jaerlijcx uytleveren in rogge erffpacht: aen de pastorie alhier twee vatt dry coppen, aen 't clooster Maria Weyde tot Venlo twee vatt twee coppen, aen Joannes Jeuken Aggel et Peter Jeuken te saemen dry coppen en eene halven cop, item aen Jenne Peters erffgen anderhalven cop. Ende aen de kercke alhier op 't derde jaer vijff strs. Waer tegens 't selve sal inbeuren ofte haelen, op 't derde jaer de helfte van thien coppen rogge erfpacht.Sullende dit, met het voorstaende lott gelijckelijck sijn verbonden voor den pacht aen 't clooster Maria Weyde tot Venlo. Voorts met alle sijne rechten, servituyten, last en onlast als op 't selve sal worden bevonden. Is bij lott-treckinge gevallen aen Geurt Wynckens enEngel Cuypers ehel. Derde lott, bestaende in 't huys gelegen op 't Straetje, met seven vierdel baendt over de Capel straet, tegens 't huys tot aen 't Huybenslagh, neffens Engel Verlinden en Geurt Engels. Eenen halven morgen bouwlandt neffens den Kerck padt, aen 't weeghsken comende van 't huys veltwaerts. Ongeveer dryvierdel bouwlandt weynigh hooger veltwaerts, uytschietende op 't selve weeghsken, neffens Wilm Linssen. Ongeveer anderhalf vierdel onder den Kerck padt neffens Wilm Linssen en Jan Vervoort. Ongeveer een half vierdel op den Cuyler, neffens Wilm Linssen. Noch ongeveer anderhalf vierdel hoeffslagh in de Boenders. Moetende dit voorss huys en erff jaerlijcx uytleveren aen rogge erfpacht: aen de pastorye alhier dry coppen en aen de kercke alhier op 't derde jaer vijff strs.Bij lott-treckinge gevallen aen Yda Cuypers, geassisteert bij den schepen Gerard Crommentuyn ten desen haeren gecosen momboir. Ende alsoo de pachten verschult aen 't clooster Maria Weyde tot Venlo noch eenigejaeren ten achteren sijn, soo is bij desen gestipuleert datte dry voorss lotten, in vall den selven sal moeten worden bijgelevert, gelijckelijck sullen contribueeren totten jaere 1762 incluys.
Aldus gedivideert ende verbleven door 't lotten sonder argh ofte list, met renuntiatie op de exceptie doli et fraudis, onder beloofte van onwederroepelijckheyt.Des t'oirconde hebben parthijen condividenten dese, beneffens d'ondergess schepenen, eygenhandigh onderteeckent tot Helden, den 28 july 1762.Was geteekent: Dirick Janssen; Geurt Wynckens; Geraert Crommentuyn voor Yda Cuypers, mede als schepen; Sil Gommans, schepen. Mij present H.T. Cuypers secris. Accordeert bij mij, H.T. Cuypers, secris

4.
man‎Joannes Cuijpers‏‎
Gedoopt ‎29 okt 1721 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
Feit ID 2834722
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1711 - 1745
Feit datum 29-10-1721
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Cupers, Joannes Geboortedatum=<=29-10-1721
Vader van de dopeling Cupers, Joannes
Moeder van de dopeling Beurskens, Maria
Doopgetuige Beurskens, Jacobus
Doopgetuige Janssen, Ida
Doopgetuige Crijns, Henricus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.004
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1721-048 - 29-10-1721 - blz. - (stempel 62) nr. 5
29 baptizatus est Joannes filius Joannis
Cupers et Mariae Beurskens coniugum
susceptores. Jacobus Beurskens cuius loco
astitit Henricus Cupers et Ida Janssen
bapt: f: Henricus Niesters


5.
womanIda Cuijpers‏
Gedoopt ‎16 mei 1724 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
Feit ID 2834947
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1711 - 1745
Feit datum 16-05-1724
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Cupers, Ida Geboortedatum=<=16-05-1724
Vader van de dopeling Cupers, Joannes
Moeder van de dopeling Beurskens, Maria
Doopgetuige Hauwen, Anthonius Algemeen=ex kessel
Doopgetuige Janssen, Maria
Doopgetuige Engels, Matthias
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking
van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.004
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1724-021 - 16-05-1724 - blz. - (stempel 74) nr. 8
16 baptizata est Ida filia Joan-
nis Cupers et Mariae Beurskens
coniugum. susceptores Anthonius
Hauwen ex Kessel cuius loco
astitit Matthias Engels et
Maria Janssen.
bapt Jo[ann]es Knippenbergh pasto[r]


Overleden ‎2 jan 1813 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
Feit ID 1058835
Type Overlijdensaangifte
Bron Helden, Genlias overlijden
Feit datum 02-01-1813
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene Cuijpers, Ide Geboorteplaats=Helden
Leeftijd=89
Plaats van overlijden=Helden
Relatie=wed
Vader van de overledene Cuijpers, Jean
Moeder van de overledene Beurskens, Marie
Partner van de overledene Slots, Pierre
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking
van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 39
Blad-Aktenummer 1


PENM:
Overledene Ide Cuijpers
89 jaar oud, op 02-01-1813 te Helden
Diversen: Plaats geboorte: Helden
relatie van Pierre Slots
Vader Jean Cuijpers
Moeder Marie Beurskens
Bron: Burgerlijke standregister
Soort registratie: Overlijdensakte
(Akte)datum: 02-01-1813
Plaats: Helden
Bronvermelding Overlijdensregister Helden 1813, aktenummer 1
Gemeente: Helden
Periode: 1813
".. est decede Ide Cuijpers veuve de feu Pierre Slots ..."
weduwe
‎, leeftijd ongeveer 88 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com