man‎Bartholomeus Joannes Timmermans‏‎
Overleden ‎24 jun 1662 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Echtgenote hertrouwd op 19-09-1663.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2828333
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 24-06-1662
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene Timmermans, Bartholomaeus Begraafdatum=>=24-06-1662
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1662-010 - 24-06-1662 - blz. 262 (stempel 127) nr. 18
die 24 junij defunctus est Bartho-
maeus Timmermans


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Gehuwd (religieus) ‎3 feb 1644 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
Feit ID 2826267
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 03-02-1644
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Timmermans, Bartholomeus Algemeen=zv jois
Bruid Neesen, Engelberta Algemeen=dv gisbertus
Getuige bij het huwelijk Timmermans, Joannes
Getuige bij het huwelijk Neesen, Petrus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden H1644-006 - 03-02-1644 - blz. 148 (stempel 72) nr. 1
3a februarij Bartholomeus Jo(ann)is
Ti(m)mermans filius duxit Engel-
bertam filiam Gisberti Neesen
testes Jo(ann)es Ti(m)mermans et
Petrus Neesen

(ongeveer 18 jaar gehuwd) met:

womanIngelberta Gisbertus "Angela" Neesen‏
1e huwelijk met: Bartholomeus Joannes Timmermans, 2e huwelijk met: Bartholomeus Jan Schroers
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Geeft:
- "Ingelghen Maetis, weduwe van saligher Meuwis Timmermans"
- "Ende Inghelken is hebbende seven kinderen waer van sin vyeff soeenen ende twee dochters."

http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_38.htm
Huwelijksvoorwaarden Meuwis Jan der Schreur soen X Ingelghen Matis.
Inden naeme der helyge Driefeuldicheyth Amen. Sij kundt ende kennelick enen jederen openbair dat op huiden den virden septemb eenduisent seeshondert drieensestich enen goddelicken houwelicken is getroffen ende beraemt ende besloeten bijee guede vrinden ende partijen tusschen die erbaere ende vroeme Meuwis Jan der Schreur saligher soeen als bruidegom ter eender ende teer ander sieden die eerbaere ende vroeme Ingelghen Maetis, weduwe van saligher Meuwis Timmermans als bruydtt, ende dat alles ter eeren Goedies ende heunder beeider seell ende salicheitt ende dat ter presentie van guede vrinden ende maeghen ten beiden sieden hier toe geroepen ende vrindelick gebeeden. Ende dat bij alle deeser naervolgende punten ende artyckelen als voelghtt. Inden eersten is clarlick Vsproeecken ende gecondittionirt tusschen den bruidegom ende bruydtt voorschrev[en] in tegenwordicheytt schepen ende vrinden, soo is Ingelken VS hebbende wtt staende derteyn hondertt ende vyeftych gulden verbrieft ghelltt endehanteicken. Ende Inghelken is hebbende seven kinderen waer van sin vyeff soeenen ende twee dochters. Bijee aldien dese VS kinderen coemen te trouwen met ennighe maens ofte vrouwen persoenen soo beloeft Meuwis ende Ingelken voorss heun met op houwelick te geven van ditt voorss gheltt jeeder een hondert ende vyeftich gulden. Ende die jonghens noch ieder een twee malder roggen ende een malder buighweyt, ende die doechters noch jeder een een kuy en bedde met syn toe behoer. Noch is versproecken ende gecondittionirt, waent daer gheene naekinder en koemen, sall hett ghereey aen den lest levende bliven behalven het haelff gewaes op den veldee sall aen die voorkinder bliven, ofte daer naekinder coemen (ofte daer naerkinder coemen) ofte niett. Noch is Vsproecken ende gecondittionirt ten beiden siden partien voorss soo heeft Meuwis Timmermans salliger ende Ingelken eheluiden een steuck erffs beleent van Dries Timmermans ende Grytten eheluiden ende dat met wyll ende consent Gryttens vs voorkinderen het welck gelegen light aen Maetis huiber ende wtt schitende aen die Paniger straett. Soo is gecondittionirt ten beiden syden want dat voors onderpant wider ingheloest woertt, sall hett gheeltt bliven aen die voorkinderen. Beloevende den ennen voor den anderen dit vaest, stediech, bundiech, unverbreeckelick te onderhalden deese voorss conditsien ten overstaen schepen ende goede vrinden ten beiden sieden. Te [weten] Lennaert Smollers ende Syelis Seelen schepen dees gerichs Kessell ende Helden doen kundt, tuighen ende certifyciren voor die gerechte waerheytt ende Hendryck Schreurs Meuwissen VS brueder ende Seell Nessen ende Dirryck Verhaegh wesende die gerechte oemen van den bruidegoem VS teer eender, ende Peter Nessen wesende der bruydtt broeder ende Lennaert Nessen ende Jan Timmermans wesende der bruydtt swaegers. Ter waerrer orkondtt hebben wy voorss schepen ende vrinden hy over ende aen ghewest ende geboden dyt met eyghener handt ende handtmerck onderteyckent, datum als boeven.
Silken Selen;
Lenaert Nessen;
dyt is Jan Timmermans X merck;
dyt is Seell Nessen + merck

Kinderen:

1.
man‎Joannes Timmermans‏‎
Gedoopt ‎21 dec 1644 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
Feit ID 2825537
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 21-12-1644
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Timmermans, Joannes Geboortedatum=<=21-12-1644
Vader van de dopeling Timmermans, Bartolomeus
Moeder van de dopeling Matys, Engelberta
Doopgetuige Nessen, Petrus
Doopgetuige Nienhuys, Godofrida
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Dopen%20Helden/dopen%20helden%201644.htm
Helden D1644-043 21-12-1644
Die 21 decembris baptisata est Joannes filius Bartholomai Timmermans et Engelbertæ Matis parentum
Susceptores Petrus Neesen et Godefrida Nienhuijs

Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1644-044 - 21-12-1644 - blz. 78 (stempel 38) nr. 7
21 decembris baptisata est Jo(ann)es
filius Bartholomei Timmermans et
Engelbe[r]tæ Matis parentu(m) suscep-
tores Petrus Nessen et Godefri-
da Nienhuijs


[Gebruikersnotities]
Gehuwd na 1644+20=1664

Waarom:
- Echtgenote Agnetis Gubbels is twee maal doopgetuige bij kind van zus Beatrix
- Doopgetuigen uit gezin: Godefridus, Gisbertus.
- Wie is doopgetuige Engelgerta Timmermans? moeder?

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2841677
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: HO register 1672 - 1689
Feit datum 28-06-1673
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Timmermans, Joannes
Bruid Gubbels, Agnetis
Getuige bij het huwelijk Engels, Daniel
Getuige bij het huwelijk Smouts, Joannes Adrianus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.011
Blad-Aktenummer


Kids:
Isabella ILLEGTIMA: Helden 26-05-1672 Doop Vader van de dopeling M Timmermans, Joannes x Gritkens, Agnes - getuigen: Timmermans, Godefridus & Gritkens, Joanna
Bartholomeus: Helden 13-07-1674 Doop Vader van de dopeling M Timmermans, Joannes x Gubbels, Agnes - getuigen: Claes, Leonardus & Gubbels, Hester & scruers, Elisabeth
Maria: Helden 04-04-1677 Doop Vader van de dopeling M Timermans, Joannes x Agnes - getuigen: Gobbels, cunera & Verstappen, gertruidis
Joanna: Helden 25-11-1679 Doop Vader van de dopeling M Timmermans, Joannes x Gobbels, Agnetis - getuigen: Gobbels, Sibilla & Timmermans, Engelgerta
Matthias: Helden 17-03-1682 Doop Vader van de dopeling M Timmermans, Joannes x Gubbels, Agnetis - getuigen: Timmermans, Gisbertus & Gubbels, Theodora
Helden 03-10-1682 Begraven Overledene Timmermans, Joannes

Helden 01-11-1682 Doop Vader van de dopeling M Tijmmermans, Joannes x Smidts, Henrica - getuigen: Piggen, Maria

2.
man‎Gisbertus Timmermans‏‎
Gedoopt ‎10 aug 1646 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
Feit ID 2825571
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 10-08-1646
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Timmermans, Gisbertus Geboortedatum=<=10-08-1646
Vader van de dopeling Timmermans, Bartolomeus
Moeder van de dopeling Engelberta
Doopgetuige Nessen, Petrus
Doopgetuige Joanna Algemeen=vrouw van theodorus verhaegh
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Dopen%20Helden/dopen%20helden%201646.htm
Helden D1646-018 29-08-1646
Die 29 augusti baptisatus est Gisbertus filius Bartholomea Timmermans et Engelberta parentum
Susceptores Petrus Neessen et Joanna Theodori Verhaegh parentum

Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1646-018 - 10-08-1646 - blz. 86 (stempel 42) nr. 8
10 augustij bap. est Gisbertus
filius Bartolomeæi Timmermans
et Engelbertæ parentu(m) suscep.
Petrus Nessen et Jo(ann)a Theodo-
ri V(er)haegh parentum


3.
man‎Godefridus Timmermans‏‎
Gedoopt ‎21 mrt 1649 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
Feit ID 2825719
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 21-03-1649
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Timmermans, Godefridus Geboortedatum=<=21-03-1649
Vader van de dopeling Timmermans, Bartolomeus
Moeder van de dopeling Engelberta
Doopgetuige Nicolaj, Nicolaus Algemeen=zoon van jois
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Dopen%20Helden/dopen%20helden%201649.htm
Helden D1649-016 21-03-1649
Die 21 marty baptisatus est Godefridus filius Bartholomei Timmermans et Engelberta parentum
Patrini Nicolaus filius Jois Nicolai

Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1649-016 - 21-03-1649 - blz. 101 (stempel 49) nr. 9
21 marty baptizatus e(st) Godefridus
[filius] Bartholomei Ti(m)merma(n)s et Engel-
bertæ pare(n)tum patrini Nicolaus
filius Jo(ann)is Nicolaj


4.
womanSophia Timmermans‏
Gedoopt ‎18 apr 1651 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Getuige bij het huwelijk Cuijpers, Theodorus & Timmermans, Godefrida
Giesbertus: Doopgetuige Timmermans, giesbertus & Cuijpers, Anthonia
Bartholomeus: Doopgetuige van Heuchten, Guihelmus & Timmermans, Haester
Joannes: Doopgetuige Classens & Robben, Maria
Joannes: Doopgetuige Cuipers, Theodorus & Timmermans, Beatrix
Henricus: Doopgetuige Vogels, Leonardus & Neissen, Petronella
Wilhelmus Doopgetuige Engels, Wilhelmus & Martens, Angela

Godefrida, giesbertus, Haester, Beatrix

Helden 18-04-1651 Doop Dopeling v Timmermans, Sophia Geboortedatum=<=18-04-1651
Vader van de dopeling Timmermans, Bartholomeus

Bartholomeurs vader van:
- Joannes
- Gisbertus
- Godefridus
- Sophia
- Servatius
- Gulielmus
- Beatrix

AlleLimburgers:
Feit ID 2825801
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 18-04-1651
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Timmermans, Sophia Geboortedatum=<=18-04-1651
Vader van de dopeling Timmermans, Bartholomeus
Moeder van de dopeling Ingelberta
Doopgetuige Verhaegh, Martinus
Doopgetuige Van Nienis, Joanna
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Dopen%20Helden/dopen%20helden%201651.htm
Helden D1651-012 18-04-1651
Die 18 aprilis baptisata est Sophia filia Bartholomai Timmermans et Ingelberta parentum
Patrini Martinus Verhaegh et Joanna van Nienis

Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1651-012 - 18-04-1651 - blz. 114 (stempel 56) nr. 5
18va aprilis bapt: filia Sophia
Bartholomæi Timmermans et
Ingelbertæ parentum patrini
Martinus Verhaegh et Jo(ann)a
van Nienis


Overleden ‎12 jul 1730 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Mogelijk:
Transcriptie door GenBronnen:
julius
Helden O1730-014 - 12-07-1730 - stempel 35 nr. 15
12 obijt Fijken Timmermans
vetula in de Steegh.


vetula = oude, bejaarde vrouw

In de periode 1725-1730 overlijdens op genbronnen.nl hebben meerdere personen de toevoeging 'Steegh'.
Dit lijkt te verwijzen naar een locatie. Verwijst het alias van de echtgenoot 'in geen Stede' naar dezelfde locatie???

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2268073
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 12-07-1730
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene Timmermans, Fijken Algemeen=vetula
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder in de steegh
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Volgens:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-cammaert-buijsse/I1077384628.php
Zij is overleden in het jaar 1730 in Helden
‎, leeftijd ongeveer 79 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

5.
man‎Servatius Timmermans‏‎
Gedoopt ‎11 feb 1654 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
Feit ID 2828705
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 12-02-1654
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Timmermans, Servatius
Vader van de dopeling Timmermans, Bartholomeus
Moeder van de dopeling Ingelberta
Doopgetuige Neesen, Henricus
Doopgetuige coomans, Nola
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Dopen%20Helden/dopen%20helden%201654.htm
Helden D1654-005 10-02-1654
Die decima february baptisatus est Servatius filius Bartholomai Timmermans et Ingelberta uxoris
Susceptores fuerunt Henricus Neesen et Nola Coomans

Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1654-005 - 11-02-1654 - blz. 17 (stempel 8) nr. 9
undecima februarij bapt: est Serua-
tius filius Bartholomæi Timmer-
mans, Ingelbertæ uxoris susceptores
fuerunt Henricus Neesen, Nola
Coomans.


Index
"Netherlands, Limburg Parish Register Transcripts, 1562-1822," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTS9-24K?cc=1404156&wc=MGNL-HZS%3A21032901%2C21028202%2C21162701
: 21 May 2014), Helden > Baptisms > 1630-1860 S-Z > image 71 of 188; Regionaal Historisch Centrum Limburg (Regional Historic Center, Limburg).
Timmermans Servatius - 11,02,1654 - Bartholomeus x N.N., Ingelberta - Coomans, Nola & Timmermans, Gerardus

Akte:
"Pays-Bas: Province de Limburg, registres paroissiaux, 1542-1910," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9C4-8HSB?cc=2037001&wc=MCL5-8WG%3A345128101%2C345440001%2C345448601
: 22 May 2014), Rooms Katholiek > Helden > Dopen 1630-1683 Trouwen 1630-1689 Begraven 1651-1689 > image 97 of 274; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"Undecima Februarij bapt: est Servatius filius Bartholomei Timmermans, Ingelberta uxoris ..."

6.
man‎Gulielmus Timmermans‏‎
Gedoopt ‎17 sep 1657 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
Feit ID 2828863
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 17-09-1657
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Tijmmermans, Gulielmus
Vader van de dopeling Tijmmermans, Bartholomeus
Moeder van de dopeling Ingelberta
Doopgetuige Wilmkens, Dionijsius
Doopgetuige Jaecken, Margarita
Vervangende doopgetuige Verhaegh, Gisbertus Algemeen=alias: Neessen
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Dopen%20Helden/dopen%20helden%201657.htm
Helden D1657-022 17-09-1657
Die 17 septembris baptisatus est Guillielmus filius Bartholomai Tymmermans et Ingelberta uxoris
Susceptores fuerunt Gisbertus Verhaegh alias Neesen loco Dionisy Wilmkens et Margarita Jaecken

Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1657-022 - 17-09-1657 - blz. 36 (stempel 18) nr. 1
die 17 sept: bapt: est filius
Guilielmus Bartholomæi
Tijmmermans, Ingelbertæ uxoris
susceptores fuerunt Gisbertus
Verhaegh alias Neesen loco
Dionisij Wilmkens et Margarita
Jaecken. baptista Jo(ann)es Bissch[ops]
capell.


7.
womanBeatrix Timmermans‏
Gedoopt ‎30 jan 1661 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
Feit ID 2829212
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 30-01-1661
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Timmermans, Beatrix
Vader van de dopeling Timmermans, Bartholomeus
Moeder van de dopeling Engelberta
Doopgetuige Ingen Stegh, Bartholomeus
Doopgetuige Ingen Stegh, Johanna
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Dopen%20Helden/dopen%20helden%201661.htm
Helden D1661-003 20-01-1661
Die 20 january baptisata est Beatrix filia Bartholomae Timmermans et Engelberta uxoris
Susceptores fuerunt Bartholomeus ingen Stegh et Johanna ingen Stegh

Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1661-003 - 30-01-1661 - blz. 52 (stempel 26) nr. 1
die 30 januarij baptisata est Beatrix
filia Bartholomeæ Timmermans Engelbe[rtæ]
uxoris. susceptores fuerunt Bartholomeus
ingen Stegh, et Johanna ingen Stegh. bap-
tista R. Raets pastor


Overleden ‎4 jun 1739 Heel, Limburg, Nederland
[bron]
Mogelijk:

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 1954579
Type Begraven
Bron Heel, Stephanus: HO register 1730 - 1788
Feit datum 04-06-1739
Plaatsnaam Heel
Geneatomen
Overledene Timmermans, Beatrix Begraafdatum=06-06-1739
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 047.005
Blad-Aktenummer 33
TODO Scan download met account


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 1956030
Type Begraven
Bron Heel, Stephanus: DHO register 1700 - 1807
Feit datum 04-06-1739
Plaatsnaam Heel
Geneatomen
Overledene Timmermans, Beatrix Begraafdatum=06-06-1739
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron- Inventarisnummer 047.007
Blad-Aktenummer 265
TODO Scan download met account

‎, leeftijd ongeveer 78 jaar
Begraven ‎6 jun 1739 Heel, Limburg, Nederland
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com