man‎Jan Jan Verhoeven‏‎

[Gebruikersnotities]
http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1957_1_81_89.pdf
A. J. L. van Bokhoven - DE FAMILIE VERHOEVEN TE SCHIJNDEL
"
Jan Verhoeven genaamd. In 1569 was hij gehuwd en komt
dan met zijn vrouw Lana (Appolonia), dochter van Jan
Peter Henricx van den Heuvel en van Anna Gerits van
der Hagen, voor in de delingsakte 1) van zijn hier genoemde
schoonouders. De bezittingen van deze vermogende familie
lagen voornamelijk onder het gehucht Wijbosch te
Schijndel. Jan Verhoeven leeft nog in 1608 2). Hun kinderen
waren, blijkens de akte van verdeling der ouderlijke
nalatenschap dd. 1622 3),
1. Jan Verhoeven (volgt IV).
2. Elisabeth Verhoeven, gehuwd met Peter Hugo van
Berckel. Toen zij in het jaar 1633 testeerden, woonden zij
onder Wijbosch, nabij de kapel van St. Antonis 4).
3. Anna Verhoeven, de vrouw van Jan Gijsbert van den
Bogaert.

Indien niet anders vermeld, hebben de noten betrekking op het
rechterlijk archief van Schijndel, berustende ten rijksarchieve.
1) R. 50 (ongefol.) dd. 22-6-1569.
2) R. 61, f. 98v.
3) B. 65, f. 232.
4) R. 91, l 24.
"

Doop index verhoeven schijndel op familiysearch begint hier:
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31161-12478-74?cc=2037960&wc=SM4N-VZW:346029401,346559401,349232301

Trouw index verhoeven schijndel op familysearch begint hier:
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31166-11846-81?cc=2037960&wc=SM4J-YWR:346029401,346559401,349238602

Begraven index verhoeven schijndel begin hier:
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31169-20181-59?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY:346029401,346559401,349240901

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
manJan Jan Verhoeven‏

[Gebruikersnotities]
http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1957_1_81_89.pdf
A. J. L. van Bokhoven - DE FAMILIE VERHOEVEN TE SCHIJNDEL
"
IV. Jan Verhoeven, geboren omstreeks 1575 5), schepen van
Schijndel (1626 tot 1637), is tweemaal gehuwd geweest
A. met Mechteld, dochter van Jan Gerits Michielen en
van Yda Jan Lucas Tyssen 6).
Hieruit:
1. Michiel Verhoeven (volgt Va).
2. Jan Verhoeven (volgt Vb).
3. Peter Verhoeven.
4. Appolonia Verhoeven, in 1635 de vrouw van Lambert
Adriaen Herman 7) van de Vorstenbosch. Zij
leeft nog in 1674.
B. met Lijsken Willem Hendrick Gerits 8), waaruit:
5. Willem Verhoeven.
6. Jan Verhoeven.
7. (weer een) Jan Verhoeven.
8. Aart Verhoeven.
9. Metgen Verhoeven.

Indien niet anders vermeld, hebben de noten betrekking op het
rechterlijk archief van Schijndel, berustende ten rijksarchieve.
5) R. 71, f. 254V.
6) R. 71, f. 14 dd. 8-5-1635, scheiding goederen van Jan Gerits Michielsen en Yda.
7) R 72, f. 104v.
8) R. 82, f. 387v en f, 293, R. 71, f. 14.
"

Bron:
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56

http://thuisinbrabant.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1997_4_230_248.pdf
DISPENSATIES VOOR HUWELIJK5AFKONDIGINGEN 1629-1634
L.F.W. ADRIAENSSEN
"22 januari 1631, Schijndel: Joannes van den Hoeve en Elizabeth Wilhelmi uit Schijndel."
"Jan Jans Verhoeven, schepen van Schijndel in 1626-1637, zoon van Jan Jans Verhoeven en Lana Jan Peters van den Heuvel, trouwde achtereenvolgens met Mechtelt Jan Gerits Michielen en Lijsken Willen Hendrick Gerits. 37"

Note 37:
"A.J.L. van Bokhoven, „De familie Verhoeven te Schijndel", De Brabantse Leeuw, VI (1957) 81."

schepenprotocollen
Schijndel
1636-1639
Protocol van diverse soorten akten
image 305

schepenprotocollen
Schijndel
1643-1645
Protocol van diverse soorten akten
image 19

2.
womanAnna Jan Verhoeven‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.1&minr=12779172&miview=ldt
5115.1 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.1)
Schepenakte 41
Vandaag verscheen voor mij notaris en getuigen Hendrick Jan Peters oud ca. 75 jaar gewezen borgemeester in Schijndel en Jan Hendrick Lenarts oud ca. 49 jaar en Geeling Reijnder Geelincks oud 49 jaar, Jacob Jan Hendricks oud 40 jaar en Lijsken dochter van Jan Willems Verhagen oud 60 jaar, zijnde allen inwoners van Schijndel en te goeder naam bekend staande en hebben op verzoek van Goijaert zoon van Jan Gijsberts van de Bogaert ook inwoner van Schijndel een verklaring afgelegd. Ze hebben allen een zekere
Anneke dochter van Jan Janssen Verhoeven de oude gekend weduwe van Jan Gijsbert Janssen van den Bogaert,
welke Anneke altijd simpel van verstand is geweest tot aan haar sterfdag toe en dat die nooit bekwaam is geweest om een testament te maken of te ondertekenen en ze ook haar bezit steeds door voogden heeft moeten laten beheren en zoals ze door schepenen steeds als een kind werd uitbesteed. Verder verklaren ze dat zij wegens verstandsverlies met een kar naar het dorp Geel werd gebracht om daar sterk te worden bewaakt en toen ze daarvan terugkeerde is ze nooit meer tot verstaened gekomen. In alle miserie en ellende heeft de requirant haar steeds bijgestaan en heeft zelfs zijn eigen bezit moeten verkopen om haar in haar ziekte te onderhouden. Genoemde Lijsken dochter van Jan Willem Verhaegen verklaart dat ze bij Anneke is verbleven tijdens haar ziekte en haar geeft geholpen en toen men daar een testament maakte was ze niet geheel bij haar verstand net zoals voorheen De attestanten zij allen bereid hun verklarig onder ede te bevestigen. Aldus geschied in Schijndel in aanwezigheid van Jan Janssen van de Weteringen als schepen te Schijndel en Jan Corst Martens als getuigen. Ondertekend op 16 januari 1651: Hendrick Jan Peters, dit merk is van Jan Hendrick Lenarts, dit merk is van Geeling Reijnder Geerings, Jacop Jan Hendriks, dit merk is van Lijsken Jan Willems Verhagen, Jan Janssen Verweteringen, Jan Corst Martens Schijmants, quod attestor A. Grahame notaris.
Datering: 16-01-1651
Pagina: 41
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5115
Inventarisnummer: 1
Bron: Notarissen
Geografische namen: ? Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.2&minr=12237307&miview=ldt
5115.2 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.2)
Schepenakte 115 Verklaring over handelingsonbekwaamheid
Voor mij notaris en getuigen verschenen Jan Janssen van den Weteringen schepen te Schijndel oud 55 jaar en Jan Corst Martens gewezen borgemeester te Schijndel oud 50 jaar als geloofwaardige getuigen en hebben op verzoek van Goijaert zoon Jan Gijsberts van de Boogaert ook inwoner van Schijndel verklaard dat zij attestanten ermee bekend zijn dat Jan Hendrick Janssen ook inwoner van Schijndel tegen hen attestanten heeft verklaard dat hij attestant een boom in zijn tuin heeft staan van welke perenboom hij 3 of 4 peren in zijn *naessack* heeft gestoken en met welke peren hij verklaart bij Anneken dochter van Jan Janssen Verhoeven als weduwe van Jan Gijsbert van den Bogaert te zijn gekomen. Dat is daags tevoren gebeurd toen Anneken haar testament had opgemaakt en dat toen hij bij haar kwam zei *hier Anneken ik heb hier een of 2 peren, zoude gij die niet begeren* waarop ze zei *ja* en hij heeft haar die toen gegeven en toen had Anneken gevraagd of hij er niet meer had en hij had gezegd * nee maar morgen zal ik U er nog meer brengen*. Genoemde Jan Hendricks heeft verklaard dat hij haar toen simpel en onverstandig had gevonden zoals ze altijd is geweest en toen heeft Jan Hendricks tegen hen attestanten verklaard dat hij de dag erop toenze haar testament zou maken daarvoor naar Den Bosch moest gaan, zodat hij haar de peren niet kon brengen maar daags erna na dat testament is hij opnieuw met peren bij haar gekomen en dat hij zei * Anneken moijer hier zijn nu nog peren* en toen zei Anneken * de pastoor is gisteren hier geweest en heeft hier al geschreven en ik weet niet wat zulks was, hij woude hebben dat ik zielmissen zou doen of ik zou verdoemd zijn en ik vroeg hem toen en zei dat ik niet schrijven kon, en toen zei hij ik zalu schrijven leren en hij nam mijn hand in zijn hand maar ik weet niet wat hij opgeschreven had*.
Vervolg:
Toen kwam haar broer Jan Janssen Verhoeven daar in de kamer gelopen die bij het vuur zat en zei *zuster waar dat gij u hooft breeckt, gij zoutter te eer om sterven dat gij u daarmede kwelt*, terwijl hij tegen de declarant zei *gij Jan Hendricks gaatook van hier en breekt mijn zusters hoofd niet*. De attestant is bereid zulks later onder ede te bevestigen. Aldus geschied in Den Dungen in aanwezigheid van Jan Janssen Spierincks en Denis Lambrechts als poorters en getuigen op 9 februari 1651. Ondertekend: Jan Janssen Verweteringen, Jan Corst Martens Heijmans, Jan Janssen Spierincks als getuige, Denis Lambert Dircks, quod attestor A. Grahame notaris.
Datering: 09-02-1651
Pagina: 131r
Soort akte: Verklaring
Plaats: Den Dungen
Toegangsnummer: 5115
Inventarisnummer: 2
Bron: Notarissen
Geografische namen: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.3&minr=12766517&miview=ldt
5115.3 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3)
Schepenakte 79
Voor mij notaris en getuigen verscheen Jan Andriessen Veraelst inwoner van Schijndel oud 47 jaar zijnde een geloofwaardige getuige en heeft op verzoek van Goijaert Janssen van den Bogaert ook inwoner van Schijndel een verklaring afgelegd. Hij weet dat het ongeveer 24 jaar is geleden dat hij attestant in de maand maart met een kar naar Geel is gereden om daar Anneken dochter van Jan Janssen Verhoeven de oude op te halen, zijnde weduwe van Jan Gijsbert Janssen van den Boogaert, moeder van de requirant in deze, die daar vanwege haar simpelheid en uitzinnigheid was heengebracht. Toen hij daar was heeft de man van het huis waar ze verbleef hem gezegd dat Anneken hem was ontkomen en in een put was gesprongen en op een andere tijd had ze haar wortel ingeslikt om haar daarmee van het leven te beroven en dat was pas kort geleden gebeurd. Onderweg zijnde probeerde zij haarzelf ook om te brengen. De attestant verklaart dat hij haar toen zelf naar huis heeft gebracht en is bereid zijn verklaring later alsnog onder ede te bevestigen. Aldus geschied in Den Dungen op 11 november 1651 in aanwezigheid van Jan Janssen Spierincks en Lenart Willem Molenbroecks als getuigen. Ondertekend : Jan Andriessen Veraelst, Jan Janssen Spierincks, Lenart WillemMolenbroecks, quod attestor A. Grahame notaris.
Datering: 11-11-1651
Pagina: 140
Soort akte: Verklaring
Plaats: Den Dungen
Toegangsnummer: 5115
Inventarisnummer: 3
Bron: Notarissen
Geografische namen: Den Dungen

3.
womanElisabeth Jan Verhoeven‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051268&miview=ldt
24
Lambert zoon van Reijnder Henricx van der Haigen man van Appolonia dochter van wijlen Peeter Hugo van Berckel verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Verhoeven d’Oude, <====
Lambert Symons van der Haigen voogd over Marijken Anneken en Hillegonda kinderen van Peeter & Elisabeth vs., <====== Kids
Jan Jans Verhoeven,
Goyart zoon van Jan Gijsbert van den Bogart verwekt bij Anna dochter van Jan Verhoeven d’Oude,
Jan Janssen Verhoeven de Jonge en Anna zijn zuster,
Peeter zoon van Jan Peters van den Heuvel hun oom,
Gerit Jan Peters van den Heuvel,
Matijken vrouw van Symon Jans van Thurnout,
Judith vrouw van Gerit Jacops van Weerdt beiden dochters van Hugo van Meester Claes van Berckel verwekt bij Eva dochter van Peeter van Leijen.
procuratie an Gijsbert en Willem broers zonen van wijlen Peeter van Leijen dd. 20 september 1633 getekend door notaris Hendrick van Dueren en nog een vonnis van de Bossche schepenen van 1 juli 1632 met een scheiding en deling o.a. 14 lop. land onderWijbosch genoemd het Putstuck, 4 lop. land in de Calverlocht, land in de Hardebeemden, in Marsmanshorck
Datering: 4.2.1634
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 70
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com