man‎Evert Peter Peter Hurckx‏‎
Geboren ‎± 1678 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: leeftijd 26, geboren te Sint-Oedenrode
ABT1678

Getuigen:
Petronella: Martinus Hurx & Catarina van Dormalen
Petrus: Mateus vanden Huvel & Cristina Evert Drisen
Petrus: Wilhelmus Dirx & Catarina Peters

Niet gevonden in index BHIC (Nov2021).

Zoek kind e* met vader p*et* 1660-1685. Niet opties in St.O. (Apr2022).

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/707AAE30EC244B07AE4C11EED965B46F
7636.167 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.167)
76 Huwelijcks voorwaerde tusschen Evert Peeter Huercx toecomende bruijdegom ende Jenneken Dierck van Dommelen weduwe wijlen Mathijs Thijssen van de Heuvel.
Datering: 1704

Mogelijk:
https://proxy.archieven.nl/235/7C268A28DD9B458BAC02A928F2561DF2
7636.57 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.57)
84 Eedt van de gesworens van de grauw en groene gemeente door Evert Hurcx en ...
Datering: 1710

https://proxy.archieven.nl/235/FF7AB3853E3346A0982DE63AF27E7849
7636.94 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.94)
24 Momboir fragment. Reeckeninge bewijsch ende reliqua die welcke mits deesen is doende Evert Peeter Huercx man ende momboir Jenneken leste weduwe van Thijs Thijssen van de Heuvel sijne tegenwoordige huijsvrouw ende dat vande ontfanck ende vuijt gaeff die welcke voorschreven Jenneken sijn huijsvrouw tegenwoordighe huijsvrouw soo regarde van haer als mede voor Jenneken onmondige dochtere Thijs Thijssen van den Heuvel verweckt bij den selve ende bij wijlen Lijsbeth Dierck Dielen vuijt craghte ende vermogens der inhouden van dien huwelijcken voorwaerde tusschen Jenneken van Dommelen gewesen leste weduwe van wijlen Thijs Rhijs van de Heuvel.
Datering: 1714

BROER MARTEN MOMBOIR
https://proxy.archieven.nl/235/A4BB68DF02E4442DB3690944EE337850
7636.173 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.173)
163 Marten Peeter Hurx, Miggiel van Dommelen. die welke hebben gedaan den eedt als momboir van de twee onmondige kinderen wijlen Evert Peeter Hurkx ende Jenneke van Dommelen als sij leefde egtelieden en hebben gelooft dat sij de goederen van den onmondige wel ende getrouwelijk sullen gade slaan ende administreeren.
Datering: 1723

OVERLEDEN:
VADER TWEE MAAL GETROUWD
Peeter Hurx x 1
- Catalijn
- Marie (overleden?)
- Jenneke (overleden?)
- Jan (overleden?)
- Peeter
- Jenneke Marie
Peeter Hurx x 2
- Marten
- Evert (kids van, dus overleden)
https://proxy.archieven.nl/235/B891F996665C4CF988D90749E4238C49
7636.176 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.176)
54 Testament van Catalijn Peeter Hurx ongehouden dogter siek te bedde leggende. Soo maakt ende legateert sij testatrice aan Marten Peeter Hurx des testatrice halven broeder en de kinderen Evert Peeter Hurx mede des testatrice halven broeders kinderen. Mede egalijk staaks gewijse sullen deijlen met de voor en naer kinderen Peeter Hurx des testatrice vader en dat de kinderen van Marie Peeter Hurx en Jenneke Peeter Hurx en Jan Peeter Hurx sijnde haer overlede broeder en suster, sullen comen in plaetse van haere moeder en vader. Haere eenige en universeele erfgenaam is haeren broeder Peeter Hurx en de kinderen van Jenneke Marie en Jan Peeter Hurks, des testatrice suster en broeders. Aldus gedaan ende gepassert binnen deser vrijheijt ten huijsevan Marte Peeter Hurx alwaer de testatrice is woonende.
Datering: 1729

GEZIN EN BROER
https://proxy.archieven.nl/235/013457DF0173491E961502939664EE32
7636.137 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.137)
208 Marten Peeter Hurcx, Peeter Jan Hurcx, de weduwe Peeter Hurcx, Peeter Evert Hurcx hem fort en sterk makende voor sijne suster, Peeternel Evert Hurcx, Jan Willem van Liemt als in huwelijk hebbende Grietjes Willem Jan Aarts, Joost Moescops, alle erffgenaame van Cathalijn Peeter Hurcx ...
Datering: 1736

GEZIN EN BROER
https://proxy.archieven.nl/235/DBEF3E6D784E4ADC866EB2CA4CC6C157
7636.138 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.138)
11 Marten Peeter Hurx, Claas Janse van Son als in huwelijk hebbende Peeternel Evert Hurx ende Peeter Evert Hurx, hebben getransporteert aan Peeter Evers o.a. de helft in eenen dries met de helfte in het lant daer teijnden aangeleegen. Haar transportanten aangekoomen bij erfenis van haare vader en grootvader.
Datering: 1737

EFDELING OUDERS:
https://proxy.archieven.nl/235/C08363D5305E453C803A6F37C93CC4AF
7636.180 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.180)
81 Deijling tussen Marten Peeter Hurx, Peeter Evert Hurx, Claas Jansen van Son in huwelijk hebbende Petronella Evert Hurx, de twee laaste comparante kinderen van weijlen Evert Peeter Hurx die broeder was van den eerste comparant en bijde zoone van Peeter Hurx alle inwoonderen binnen deese vreijheijdt, van erffgoederen hen lieden aangekomen bij succesie en versterff Peeter Hurx voorschreven hennen vaader en grootvader.
Datering: 1739

GEZIN
Gebaseerd op aktes 46 en 58
Evert Hurx x Jenneke van Dommelen
- Peeter (12-03-1777 overleden te Antwerpen) x Juffrouw A.E. Fournij
-- Elisabeth (eenig kint en ongehuwde dogter)
- Petronella x Nicolaas van Son
Ook erfegaan van Peeter:
Elisabet (Marten Hurx) x Matijs van den Heuvel (huwelijk 23-01-1724, zij 25j JD)
- Catalijna (overleden 14 meert 1776) x Jan Vervoort
-- Gerrit x Catharina Broers
-- Annamaria (weduwe) x Hendrik van de Graft
-- Catharina x Jan van de Broek
- Jan x Catharina Versantvoort
- Jennemarie x Jan van de Meeracker
- Anna Maria x Johannes Vogels
- Elisabeth x Willem Cluijtmans
-- Matijs x Hendrina van Rijsingen
-- Annamaria x Willem van der Heijden
-- Maria
-- Mechel
-- Jenneke x Martinus van de Velde

https://proxy.archieven.nl/235/08E8BA1EA5E1419EB698D900076B4885
7637.13 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.13)
46 Nicolaas van Son, als in huwelijk hebbende Petronella Hurcx. Jan Vervoort weduwnaer en boedelhouder van wijlen Cathalijna van den Heuvel, welke Cathalijna van den Heuvel alhier overleden en begaven is den 18 meert 1776. Jan van den Heuvel, Jan van de Meeracker man en voogt van Jennemarie van den Heuvel en Johannes Vogels in huwelijk hebbende Anna Maria van den Heuvel, te samen kinderen en erfgenamen van Matijs van den Heuvel. Matijs Cluijtmans, Willem van der Heijden, als getrouwt met Annamaria Cluijtmans, Maria Clujtmans en Mechel Cluijtmans hen meede fort en sterk makende voor henne absente suster Jenneke Cluijtmans, te samen alsoo kinderen en erfgenamen van Willem Cluijtmans en Elisabeth van den Heuvel, alle inwoonderen alhier ter eenre, en Mejuffrouw A. E. Fournij nagelaten weduwe van wijlen Peter Hurcx soo voor haer selve als voor haere absente dogter Elisabet Hurcx, meede wonende alhier ter andere seijde en verklaerde de comparanten dat tussen hun differenten waren ontstaan over de nalatenschap van Peter Hurcx op den 12 meert deses jaers 1776 tot Antwerpen overleden.
21 september 1776

https://proxy.archieven.nl/235/B11137E97DD9407BA4D3E27A1F5AAD95
7637.13 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.13)
58 Erfgenamen van Juffrouw A.E. Fournij weduwe van wijlen Peeter Hurx wijlen Everts zoone, daer moeder af was Jenneke van Dommelen den welke opden 12 meert laestleden int Gasthuis binnen Antwerpen is overleden ende Elisabet Hurx desselfs eenig kint en ongehuwde dogter, beijde ten deese geassisteerd met mij Notaris als haeren voogt en momboir, Petronella Hurx suster van geheele bedde van wijlen Peeter Hurx voorschreven ten deesen geassisteerd met Nicolaas van Son haeren man en mombor. Jan Vervoort boedelhouder van wijlen Cathalijn van den Heuvel, op de veertiende meert 1776 alhier overleden, mitsgaders Gerrit Vervoort in huwelijk met Catharina Broers. Annamaria Vervoort weduwe wijlen Hendrik van de Graft ende Catharina Vervoort, geassisteerd met Jan van de Broek hare wettige man en momboir. Hunne drie eenige wettige kinderen, sijnde voors. weduwe geassisteert met mij Notaris als bij haar verkooren voogt en momboir. Jan van den Heuvel getrouwt met Catharina Versantvoort. Joanna Maria van den Heuvel ten deese geassisteerd met Jan van de Meeracker haren man en momboir ende Annamaria van den Heuvel geassisteert met haren man en momboir Johannes Voogels, eenige kinderen ende schoonkinderen van wijlen Matijs van den Heuvel ende Elisabet Hurx. Matijs Cluijtmans in huwelijk met Hendrina van Rijsingen. Annamaria Cluijtmans geassisteerd met Willemijn van der Heijden haeren man en momboir. Maria Cluijtmans en Mechel Cluijtmans beijde jonge dogters en geassisteerd met mij Notaris haeren gecoren voogt, als meede Jenneke Cluijtmans geassisteerd met Martinus van de Velde haren man en momboir, kinderen en schoonkinderen van wijlen Elizabet van den Heuvel en Willem Cluijtmans, broeders en zusters kinderen descendenten van halven bedde, mitsgaders swagers respective van wijlen den meergemelde Peeter Hurx, alsoo te samen eenige erfgenamen en gerechtigde ten sterfhuijse van wijlen denselven Peeter Hurx.
Datering: 22 januarij 1777

Ondertrouwd ‎5 jan 1704 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎27 jan 1704 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 26 jaar
[bron]
BHIC:
Bruidegom Evert Peeter Hurks
geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid Jenneken N.N.
geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Weduwe
Eerdere man Tijs Tijssen van Heuvel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 20-01-1704
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, 1686-1724, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 23, blad 78-01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1686-1724
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Evert Peters Hurcx
leeftijd 26, wonende te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid Jenneken N.N.
wonende te Sint-Oedenrode, Weduwe
Eerdere man Thijs Tijssen van den Heuvel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 24-01-1704
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 05-01-1704
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 16, blad 18-01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1702-1706
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Eduardus Hurx
Bruid Ioanna van Dommelen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-01-1704
Bijzonderheden:
meerdere bruidsparen trouwen tegelijk en getuigen voor elkaar
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 74v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31148-24939-57?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9:346029401,346638201,348955102 : accessed 16 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 385 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Bruidegom: Hurx Eduardus
Bruid: Dommelen, Joanna van
Trouwdatum: 27 Januari 1704
Sint Oedenrode
RK Doop en trouwboek 1675-1710

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31148-25989-42?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9:346029401,346638201,348955102 : accessed 16 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 387 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Bruidegom: Hurcx Evert Peter
Bruid: .... Jenneke
Ondertouw: 5-januari 1704
Trouw: 27 Januari1704
Sint Oedenrode
Schepentrouwboek
1702-1706

Fiche RK
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-HYLC?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9%3A346029401%2C346638201%2C348955102
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 385 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Gehuwd (religieus) ‎27 jan 1704 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland met:

womanJoanna Dirck van Dommelen‏
Dochter van Dirck van Dommelen en N.N.‏.
Geboren Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren te Sint-Oedenrode
Geboren voor 1695-20=1675

Zie akte 76 van 1704: PATRONIEM "Jenneken Dierck van Dommelen"

Getuigen:
1e
Elisabeta: Egidius Dirx & Catarina vanden Huvel
Catarina: Michael van Dommelen & Catarina vanden Huvel
Petronella: Arnoldus van Dommelen & Genove Walra..
Elisabeta: Wilhelmus van Dommelen & Maria Gerit Dilissen
Mathias: Ioannes Dilis Dirx & Catarina Walravens
2e
Petronella: Martinus Hurx & Catarina van Dormalen
Petrus: Mateus vanden Huvel & Cristina Evert Drisen
Petrus: Wilhelmus Dirx & Catarina Peters

Broer Michiel wordt momboir over haar kids in akte 163 van 1723.

Zoek vader t*/d* met dochter j* in St.O.
Zoek vader t*/d* met zoon Wil* in St.O.
Zoek vader t*/d* met zoon Mi* in St.O.
Geen hits (Apr2022).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dommelen
Dommelen is een kerkdorp gelegen in de streek de Kempen, provincie Noord-Brabant en is onderdeel van de gemeente Valkenswaard. Tot 1934 was Dommelen een zelfstandige gemeente.Everardus Petrus Hurckx
, 1e huwelijk met: Mathijs Thijssen van de Heuvel, ‎2e huwelijk met: Evert Peter Peter Hurckx
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/11771D57B54D4D008A81A4E119DE6A85
7636.164 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.164)
53 Huwelijckshe voorwaerde van Mathijs Thijssen van den Heuvel, laetste weduwnaer van Lijsken Dirck Dielen ende Jenneken Dirck van Dommelen jongedochter.
Datering: 1695

https://proxy.archieven.nl/235/BEBA29968E6D4033AAC58CC68E7B8529
7636.164 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.164)
54 Huwelijk 24 april 1695 Mathijs Thijssen van de Heuvel lest weduwnaer van Lijsken Dierck Dielen ende Jenneken Dierck van Dommelen jongedochter.
Datering: 1695

https://proxy.archieven.nl/235/C06210C17CFE4B009625E81717AEF268
7637.8 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.8)
88 Huwelijksvoorwaarde door Mathijs Thijssen van de Heuvel weduwnaer van Lijsken Dierck Dielen ende Jenneken Dierck van Dommelen jongedochter die welcke verclaerden met malcanderen te sullen treden inden huwelijkse staet. Verder het eenich kint van hem toecomende bruijdegom genoempt Jenneken verweckt bijde voorschreven Lijsebeth Diercken.
Datering: geen datum (1695)

INVENTARIS
https://proxy.archieven.nl/235/2E6AE375EF964556A626E6CFB707E0B5
7636.167 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.167)
47 Staedt ende inventaris van de erffelijcke goederen die welcke Mathijs Thijssen van de Heuvel metter doot geruijmpt ende naer gelaten heeft, als mede Lijsken Dierck Dielen, die voorgenoemde Mathijsse tweede huijsvrouwe, in sulcker voegen soo als Jenneken van Domelen lesten weduwe van wijlen Mathijs van den Heuvel naer haere beste wetenschap gemaeckt int bijweesen van Handrick van de Heurck ende Dielis Dierck als momboiren van het onmondich kint van wijlen Thijs van de Heuvel verweckt in de 2ebedde bij wijlen Lijsken Dierck Dielen.
Datering: 1703

https://proxy.archieven.nl/235/3BD40B706B754306BD30875048BB4698
7636.167 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.167)
27 Inventaris van erffelijcke als haeffelijcke meubelen die welcke Mathijs Thijssen van de Heuvel metter doot geruijmt ende naergelaten heeft. Jenneke van Dommelen weduwe voorschreven Matijs van de Heuvel als lest levende. Verder genoemd: Jenneken onmondige dochter des voorschreven Mathijs ende verwekt inden tweede huwelijck bij Lijsebeth dochtere Dierck Dielen. O.a. 2 versleeten kisten sonder slootvast, een goede kist staende binnnen de bosch, een scherm, een boter gemackt, vier water emmers, vier slaep koetsen soo goet als quaet etc. etc.
Datering: 1703

LIEMPDE?
EERSTE ECHTGENOOT OVERLEDEN
https://proxy.archieven.nl/235/3DD143CDF4D643EC907550791193D141
482.208 Index schepenprotocol Liempde (482.208)
Dirck (Wouters) van Mensvoort, schepen Liempde 1702
Mattijs Ariens van Hal, schepen Liempde 1702
wijlen Tijs Tijssen van de Heuvel, overleden 2 december 1702 te St. Oedenrode, collaterale successie
Michiel Michielse
Willem Hendricx
de kinderen van Dierck Goijaerts
Datering: 1700-1704

https://proxy.archieven.nl/235/742FB8737EEB44FE9BC5C90171A686E6
7636.167 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.167)
93 Huwelijckse voorwaerden tusschen Mathijs Thijssen van de Heuvel ende Jenneken Dierck van Dommel, opden achtsten april 1695 voor schepenen ende secretaris gemaeckt. Vermelding van Jenneken sijn dochter verwekt bij Lijsken Dielen. Hendrick Willems van de Huerck en Dielis Diercken momboiren van Jenneken.
Datering: 1704

PATRONIEM
https://proxy.archieven.nl/235/707AAE30EC244B07AE4C11EED965B46F
7636.167 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.167)
76 Huwelijcks voorwaerde tusschen Evert Peeter Huercx toecomende bruijdegom ende Jenneken Dierck van Dommelen weduwe wijlen Mathijs Thijssen van de Heuvel.
Datering: 1704

https://proxy.archieven.nl/235/27844340C24C4FE2A5A9964894AA1932
7636.167 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.167)
136 Soo sal Hendrick Willems van de Hurck ende Dilis Diricx als momber van het onmondigh kint Matijs Tijssen van de Heuvel verwekt bij Lijsken Dirck Dielen sijne geweesene huijsvrouwe vercoopen land.
Datering: 1705

https://proxy.archieven.nl/235/990B7B30206845A89BAC0BBAC278E4AA
7636.95 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.95)
7 Reckeninge bewijsch ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Hendrick Willems van den Hurck als momboir van het onmondigh kint van Jennken onmondige dochtere Matijs van den Heuvel (getrouwt geweest met Jenneke dochtere Dirck van Dommelen sijne laetse geweesene huijsvrouw) ende dat voor sijne ontfangh ende uijtgaff. Verder vermelding van diverse personen o.a. Aert van Rijsinge, Evert Hurcx, de kinderen Dielis Diricx, Jacop Thijssen van der Hage kleermaker, Cornelis van den Oever, Thijs Pennincx, Jan de Rijck, Jenneke van Dommelen laetse weduwe van Matijs van den Heuvel,
Datering: 1709
Zie ook 197
https://proxy.archieven.nl/235/9CB119F3378F4E8F802F2AA602CBA477
Zie ook 12 1712
https://proxy.archieven.nl/235/3CEE1B13172D4D699A0B0DF604297271

https://proxy.archieven.nl/235/FF7AB3853E3346A0982DE63AF27E7849
7636.94 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.94)
24 Momboir fragment. Reeckeninge bewijsch ende reliqua die welcke mits deesen is doende Evert Peeter Huercx man ende momboir Jenneken leste weduwe van Thijs Thijssen van de Heuvel sijne tegenwoordige huijsvrouw ende dat vande ontfanck ende vuijt gaeff die welcke voorschreven Jenneken sijn huijsvrouw tegenwoordighe huijsvrouw soo regarde van haer als mede voor Jenneken onmondige dochtere Thijs Thijssen van den Heuvel verweckt bij den selve ende bij wijlen Lijsbeth Dierck Dielen vuijt craghte ende vermogens der inhouden van dien huwelijcken voorwaerde tusschen Jenneken van Dommelen gewesen leste weduwe van wijlen Thijs Rhijs van de Heuvel.
Datering: 1714

BROER MICHIEL MOMBOIR
https://proxy.archieven.nl/235/A4BB68DF02E4442DB3690944EE337850
7636.173 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.173)
163 Marten Peeter Hurx, Miggiel van Dommelen. die welke hebben gedaan den eedt als momboir van de twee onmondige kinderen wijlen Evert Peeter Hurkx ende Jenneke van Dommelen als sij leefde egtelieden en hebben gelooft dat sij de goederen van den onmondige wel ende getrouwelijk sullen gade slaan ende administreeren.
Datering: 1723

DELING
https://proxy.archieven.nl/235/648100F3CE7349E583A99B0929BBD64C
7636.179 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.179)
47 Deijling tussen Matijs van den Heuvel, Jenneke van den Heuvel weduwe Peeter Cornelis de Gruijter, Jan Hendrik Vervoort als in huwelijk hebbende Cathalijn van den Heuvel, Willem Cluijtmans als in huwlijk hebbende Lijsebet van den Heuvel, van de goederen hen luijden mits doode en afflijvigheijt van Tijs van den Heuvel ende Jenneke van Dommel henne ouders aangecomen. O.a. aan Jan Hendrix Vervoort een huijs, hoff en teullands daar aangelegen, gelegen ter plaetse in den Bos, deene sijde de condividenten dander sijde rontom de gemeente.
Datering: 1735

Zonen P.E. Hurcx en M.vd.Heuvel
https://proxy.archieven.nl/235/36D410E4946B456A9AD0E169CB17DF02
7636.138 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.138)
121 Peeter Evert Hurx heeft getransporteerd aan Mattijs van de Heuvel sijnen halven broeder, de helft in een hoijveltjen, waarvan de weederhelft competeert aan Evert Peeter Evers. Geleegen ter plaatse Houtem onder Ollant. Hem transportanten aangekomen bij deijlinge tussen Marten Peeter Hurcx en Claas Jansen van Son sijnen oom en swaager.
Datering: 1740

Kinderen:

1.
womanPetronella Evert Peeter Hurckx‏
Gedoopt ‎25 dec 1705 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: Bruid: Hurx, Peeternel Evert Peeter, leeftijd c. 24, geboren te Sint-Oedenrode
ABT1707

Getuigen:
Huwelijk: Helena Arnoldi der Kinderen & Lambertus van der Heijden
Arnoldus: Joannes Joannis van Son & Catharina Joannis Cuijpers
Everardus: Petrus Evert Hurckx & Catharina Joannis van Son
Joanes: Joannes van Son & Elisabeta Cluijtmans
Joanna: Mathias van den Heuvel & Johanna Adriani van der Braken
Cristina: Martinus Hurckx & Johanna Adriani van Son
Joannes: Wilhelmus Cluijtmans & Johanna Joannis Sijmens
Elizabetha: Guilielmus Cluijtmans & Maria van Son
Joanna: Adrianus van Son & Joanna Maria Vervoort
Petrus: Guilielmus Cluijtmans & Maria van Son
Joannes: Justinus van Son & Joanna Hurcks
Elizabetha: Arnoldus van Son & Joanna Guilielmi Joannis Cluijtmans
Catharina: Everardus Hurks & Joanna Maria Jan Sijmens

BHIC: OpenArchives
Dopeling Petronella Hurx
Vader Eduardus Hurx
Moeder Ioanna
Getuige Martinus Hurx & Catarina van Dormalen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 25-12-1705
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 57r
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


Mogelijk: Zie beneden - ander kind van dit echtpaar: Patroniem vader "Peter" klopt
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31143-25278-61?cc=2037960&wc=SM4X-C6X:346029401,346638201,348961901 : accessed 16 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1777, 1685 > image 515 of 3589; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Hurx Petronella
Vader: Eduardus
Moeder: .. Joanna
25 December 1705
Sint Oedenrode
RK doop en trouwboek 1675-1710

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31143-26505-73?cc=2037960&wc=SM4X-C6X:346029401,346638201,348961901 : accessed 16 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1777, 1685 > image 536 of 3589; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Hurx Petrus
Vader: Eduardes Peter
Moeder: .. Joanna
7 Mei 1711
Sit Oedenrode
RK doop en trouwboek
1711-1726

Geen andere kinderen gevonden van echtpaar Eduardes Petrus Hurckx en Joanna op familysearch
Zoek vader in trouwboek.

Begraven ‎13 apr 1787 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 46 van 21 september 1776.

BHIC: OpenArchives
Overledene Pietronella Evert Hurx
weduwe van Nicolaas van Zon
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 13-04-1787
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 117-09
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN EN OOM MARTEN
https://proxy.archieven.nl/235/013457DF0173491E961502939664EE32
7636.137 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.137)
208 Marten Peeter Hurcx, Peeter Jan Hurcx, de weduwe Peeter Hurcx, Peeter Evert Hurcx hem fort en sterk makende voor sijne suster, Peeternel Evert Hurcx, Jan Willem van Liemt als in huwelijk hebbende Grietjes Willem Jan Aarts, Joost Moescops, alle erffgenaame van Cathalijn Peeter Hurcx ...
Datering: 1736

OUDERLIJK GEZIN EN OOM MARTEN
https://proxy.archieven.nl/235/DBEF3E6D784E4ADC866EB2CA4CC6C157
7636.138 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.138)
11 Marten Peeter Hurx, Claas Janse van Son als in huwelijk hebbende Peeternel Evert Hurx ende Peeter Evert Hurx, hebben getransporteert aan Peeter Evers o.a. de helft in eenen dries met de helfte in het lant daer teijnden aangeleegen. Haar transportanten aangekoomen bij erfenis van haare vader en grootvader.
Datering: 1737

OUDERLIJK GEZIN
https://proxy.archieven.nl/235/C08363D5305E453C803A6F37C93CC4AF
7636.180 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.180)
81 Deijling tussen Marten Peeter Hurx, Peeter Evert Hurx, Claas Jansen van Son in huwelijk hebbende Petronella Evert Hurx, de twee laaste comparante kinderen van weijlen Evert Peeter Hurx die broeder was van den eerste comparant en bijde zoone van Peeter Hurx alle inwoonderen binnen deese vreijheijdt, van erffgoederen hen lieden aangekomen bij succesie en versterff Peeter Hurx voorschreven hennen vaader en grootvader.
Datering: 1739

https://proxy.archieven.nl/235/36D410E4946B456A9AD0E169CB17DF02
7636.138 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.138)
121 Peeter Evert Hurx heeft getransporteerd aan Mattijs van de Heuvel sijnen halven broeder, de helft in een hoijveltjen, waarvan de weederhelft competeert aan Evert Peeter Evers. Geleegen ter plaatse Houtem onder Ollant. Hem transportanten aangekomen bij deijlinge tussen Marten Peeter Hurcx en Claas Jansen van Son sijnen oom en swaager.
Datering: 1740

OUDERLIJK GEZIN
Gebaseerd op aktes 46 en 58
Everts Hurx x Jenneke van Dommelen
- Peeter (12-03-1777 overleden te Antwerpen) x Juffrouw A.E. Fournij
-- Elisabeth (eenig kint en ongehuwde dogter)
- Petronella x Nicolaas van Son
- Elisabet x Matijs van den Heuvel
-- Catalijna (overleden 14 meert 1776) x Jan Vervoort
--- Gerrit x Catharina Broers
--- Annamaria (weduwe) x Hendrik van de Graft
--- Catharina x Jan van de Broek
-- Jan x Catharina Versantvoort
-- Jennemarie x Jan van de Meeracker
-- Anna Maria x Johannes Vogels
-- Elisabeth x Willem Cluijtmans
--- Matijs x Hendrina van Rijsingen
--- Annamaria x Willem van der Heijden
--- Maria
--- Mechel
--- Jenneke x Martinus van de Velde

https://proxy.archieven.nl/235/08E8BA1EA5E1419EB698D900076B4885
7637.13 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.13)
46 Nicolaas van Son, als in huwelijk hebbende Petronella Hurcx. Jan Vervoort weduwnaer en boedelhouder van wijlen Cathalijna van den Heuvel, welke Cathalijna van den Heuvel alhier overleden en begaven is den 18 meert 1776. Jan van den Heuvel, Jan van de Meeracker man en voogt van Jennemarie van den Heuvel en Johannes Vogels in huwelijk hebbende Anna Maria van den Heuvel, te samen kinderen en erfgenamen van Matijs van den Heuvel. Matijs Cluijtmans, Willem van der Heijden, als getrouwt met Annamaria Cluijtmans, Maria Clujtmans en Mechel Cluijtmans hen meede fort en sterk makende voor henne absente suster Jenneke Cluijtmans, te samen alsoo kinderen en erfgenamen van Willem Cluijtmans en Elisabeth van den Heuvel, alle inwoonderen alhier ter eenre, en Mejuffrouw A. E. Fournij nagelaten weduwe van wijlen Peter Hurcx soo voor haer selve als voor haere absente dogter Elisabet Hurcx, meede wonende alhier ter andere seijde en verklaerde de comparanten dat tussen hun differenten waren ontstaan over de nalatenschap van Peter Hurcx op den 12 meert deses jaers 1776 tot Antwerpen overleden.
21 september 1776

https://proxy.archieven.nl/235/B11137E97DD9407BA4D3E27A1F5AAD95
7637.13 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.13)
58 Erfgenamen van Juffrouw A.E. Fournij weduwe van wijlen Peeter Hurx wijlen Everts zoone, daer moeder af was Jenneke van Dommelen den welke opden 12 meert laestleden int Gasthuis binnen Antwerpen is overleden ende Elisabet Hurx desselfs eenig kint en ongehuwde dogter, beijde ten deese geassisteerd met mij Notaris als haeren voogt en momboir, Petronella Hurx suster van geheele bedde van wijlen Peeter Hurx voorschreven ten deesen geassisteerd met Nicolaas van Son haeren man en mombor. Jan Vervoort boedelhouder van wijlen Cathalijn van den Heuvel, op de veertiende meert 1776 alhier overleden, mitsgaders Gerrit Vervoort in huwelijk met Catharina Broers. Annamaria Vervoort weduwe wijlen Hendrik van de Graft ende Catharina Vervoort, geassisteerd met Jan van de Broek hare wettige man en momboir. Hunne drie eenige wettige kinderen, sijnde voors. weduwe geassisteert met mij Notaris als bij haar verkooren voogt en momboir. Jan van den Heuvel getrouwt met Catharina Versantvoort. Joanna Maria van den Heuvel ten deese geassisteerd met Jan van de Meeracker haren man en momboir ende Annamaria van den Heuvel geassisteert met haren man en momboir Johannes Voogels, eenige kinderen ende schoonkinderen van wijlen Matijs van den Heuvel ende Elisabet Hurx. Matijs Cluijtmans in huwelijk met Hendrina van Rijsingen. Annamaria Cluijtmans geassisteerd met Willemijn van der Heijden haeren man en momboir. Maria Cluijtmans en Mechel Cluijtmans beijde jonge dogters en geassisteerd met mij Notaris haeren gecoren voogt, als meede Jenneke Cluijtmans geassisteerd met Martinus van de Velde haren man en momboir, kinderen en schoonkinderen van wijlen Elizabet van den Heuvel en Willem Cluijtmans, broeders en zusters kinderen descendenten van halven bedde, mitsgaders swagers respective van wijlen den meergemelde Peeter Hurx, alsoo te samen eenige erfgenamen en gerechtigde ten sterfhuijse van wijlen denselven Peeter Hurx.
Datering: 22 januarij 1777

2.
woman‎Petrus Evert Peeter Hurckx‏‎
Gedoopt ‎20 mei 1709 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Peters
Vader Eduardus Peters
Moeder Ioanna
Getuige Mateus vanden Huvel & Cristina Evert Drisen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-05-1709
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 66v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


3.
manPetrus Evert Peeter Hurckx‏
Gedoopt ‎7 mei 1711 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Hurx
Vader Eduardus Peter Hurx
Moeder Ioa
Getuige Wilhelmus Dirx & Catarina Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-05-1711
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 4, blad 2v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1711-1726
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31143-26505-73?cc=2037960&wc=SM4X-C6X:346029401,346638201,348961901 : accessed 16 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1777, 1685 > image 536 of 3589; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Hurx Petrus
Vader: Eduardes Peter
Moeder: .. Joanna
7 Mei 1711
Sit Oedenrode
RK doop en trouwboek
1711-1726

Overleden ‎12 mrt 1776 Antwerpen, BelgiĆ«
[bron]
Zie akte 46 van 21 september 1776: "de nalatenschap van Peter Hurcx op den 12 meert deses jaers 1776 tot Antwerpen overleden"
‎, leeftijd ongeveer 64 jaar
[Gebruikersnotities]
REFEREERT NAAR "Mattijs van de Heuvel sijnen halven broeder" - zoon van moeder J.D. van Dommelen uit haar eerste huwelijk.
https://proxy.archieven.nl/235/36D410E4946B456A9AD0E169CB17DF02
7636.138 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.138)
121 Peeter Evert Hurx heeft getransporteerd aan Mattijs van de Heuvel sijnen halven broeder, de helft in een hoijveltjen, waarvan de weederhelft competeert aan Evert Peeter Evers. Geleegen ter plaatse Houtem onder Ollant. Hem transportanten aangekomen bij deijlinge tussen Marten Peeter Hurcx en Claas Jansen van Son sijnen oom en swaager.
Datering: 1740

ECHTGENOTE: Mejuffrouw A. E. Fournij
OVERLEDEN: 12 meert 1776 tot Antwerpen
https://proxy.archieven.nl/235/08E8BA1EA5E1419EB698D900076B4885
7637.13 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.13)
46 Nicolaas van Son, als in huwelijk hebbende Petronella Hurcx. Jan Vervoort weduwnaer en boedelhouder van wijlen Cathalijna van den Heuvel, welke Cathalijna van den Heuvel alhier overleden en begaven is den 18 meert 1776. Jan van den Heuvel, Jan van de Meeracker man en voogt van Jennemarie van den Heuvel en Johannes Vogels in huwelijk hebbende Anna Maria van den Heuvel, te samen kinderen en erfgenamen van Matijs van den Heuvel. Matijs Cluijtmans, Willem van der Heijden, als getrouwt met Annamaria Cluijtmans, Maria Clujtmans en Mechel Cluijtmans hen meede fort en sterk makende voor henne absente suster Jenneke Cluijtmans, te samen alsoo kinderen en erfgenamen van Willem Cluijtmans en Elisabeth van den Heuvel, alle inwoonderen alhier ter eenre, en Mejuffrouw A. E. Fournij nagelaten weduwe van wijlen Peter Hurcx soo voor haer selve als voor haere absente dogter Elisabet Hurcx, meede wonende alhier ter andere seijde en verklaerde de comparanten dat tussen hun differenten waren ontstaan over de nalatenschap van Peter Hurcx op den 12 meert deses jaers 1776 tot Antwerpen overleden.
Datering: 21 september 1776

https://proxy.archieven.nl/235/B11137E97DD9407BA4D3E27A1F5AAD95
7637.13 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.13)
58 Erfgenamen van Juffrouw A.E. Fournij weduwe van wijlen Peeter Hurx wijlen Everts zoone, daer moeder af was Jenneke van Dommelen den welke opden 12 meert laestleden int Gasthuis binnen Antwerpen is overleden ende Elisabet Hurx desselfs eenig kint en ongehuwde dogter, beijde ten deese geassisteerd met mij Notaris als haeren voogt en momboir, Petronella Hurx suster van geheele bedde van wijlen Peeter Hurx voorschreven ten deesen geassisteerd met Nicolaas van Son haeren man en mombor. Jan Vervoort boedelhouder van wijlen Cathalijn van den Heuvel, op de veertiende meert 1776 alhier overleden, mitsgaders Gerrit Vervoort in huwelijk met Catharina Broers. Annamaria Vervoort weduwe wijlen Hendrik van de Graft ende Catharina Vervoort, geassisteerd met Jan van de Broek hare wettige man en momboir. Hunne drie eenige wettige kinderen, sijnde voors. weduwe geassisteert met mij Notaris als bij haar verkooren voogt en momboir. Jan van den Heuvel getrouwt met Catharina Versantvoort. Joanna Maria van den Heuvel ten deese geassisteerd met Jan van de Meeracker haren man en momboir ende Annamaria van den Heuvel geassisteert met haren man en momboir Johannes Voogels, eenige kinderen ende schoonkinderen van wijlen Matijs van den Heuvel ende Elisabet Hurx. Matijs Cluijtmans in huwelijk met Hendrina van Rijsingen. Annamaria Cluijtmans geassisteerd met Willemijn van der Heijden haeren man en momboir. Maria Cluijtmans en Mechel Cluijtmans beijde jonge dogters en geassisteerd met mij Notaris haeren gecoren voogt, als meede Jenneke Cluijtmans geassisteerd met Martinus van de Velde haren man en momboir, kinderen en schoonkinderen van wijlen Elizabet van den Heuvel en Willem Cluijtmans, broeders en zusters kinderen descendenten van halven bedde, mitsgaders swagers respective van wijlen den meergemelde Peeter Hurx, alsoo te samen eenige erfgenamen en gerechtigde ten sterfhuijse van wijlen denselven Peeter Hurx.
Datering: 22 januarij 1777

https://proxy.archieven.nl/235/8F5112A42D1540A6962AC6CB16C93256
7636.143 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.143)
253 Schuldbekentenis door Everts Goorts van de Ven en Willem Goorts van de Ven gebroeders, aen juffrouw A. E. Fournij weduwe van Peeter Hurcx. In de marge vermelding van Jan van de Ven.
Datering: 1777

https://proxy.archieven.nl/235/940498188FC046D4866C1CC99A2B76C5
7637.13 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.13)
75 Johannes Wouters Vogels inwoonder alhier. Dewelke verklaerde schuldig te sijn aan Juffrouw A. E. Fournij weduwe wijlen Peeter Hurx inwoonderse alhier, eene capitale somme van twee hondert Carolij guldens.
Datering: 9 augustus 1777


Voor meer informatie: bertho@derikx.com