man‎Joannes Hendrik "Johan / Jan" Van Amstel‏‎
Gedoopt ‎12 dec 1618 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joannes van Amstel
Datum doop 12-12-1618
Plaats doop Gemert
Vader Henricus Henrici Petri van Amstel
Moeder Anna Petri van Grinsven
Getuige Anna Petri van Grinsven ex Schijndel
Getuige Joannes Nicolai
Getuige Diver Bickers
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1609-1625
Plaats Gemert
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 28
Folio/pagina 167
Religie RK


JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 89
Johan van Amstel, ged. Gemert 12 dec. 1618, de beroemde kapitein ter zee, overl. Schijndel 29 sept. 1669, tr. 1e Alkmaar 4 dec. 1662 Cornelia Schagen, ged. Alkmaar 23 mei 1625, overleden voor 1667, dr. van Mattijhs Cornelisz. Schagen, dorst van Terschelling, en Maria Wichmansdr. Kerckrinck; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 29 jan.) 1667 Anna Boxhoorn, geb. Eindhoven, begr. Amsterdam (O.Z. Kapel) 10 jan. 1726, dr. van Walraven Boxhoorn en Jenneken Aert Jansz.dr. van Helmond; zij tr. 2e (ondertr. Amsterdam 10 dec. 1672) Artus Kool en 3e Amsterdam (N.K.) 1 mei 1685 Cornelis Darval.

Overleden ‎29 sep 1669 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie Schepenakte 122 in notitie bij persoon.

Zie ook Jaarboek CBG 37 1983 p89 in notitie bij geboorte.

Niet gevonden in index BHIC Schijndel 1669. (Mar2021)(Mei2022)(Feb2023)(Apr2024).
‎, leeftijd ongeveer 50 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.269&minr=11945484&miview=ldt
5122.269 Index schepenprotocol Schijndel (5122.269)
Schepenakte 122
Taxatie van goederen nagelaten door kapitein Johan van Amstel overleden op 29 september 1669 aan zijn erfgenamen o.a. een huis onder de Borne ter waarde van 2500 gulden en de Essenencamp ter waarde van 1700 gulden.
Datering: 23 augustus 1670
Pagina: 146
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 269
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

===========================================================================
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/genealogie/protocol.269.doc
folio 146
23 augustus 1670
Taxatie van goederen nagelaten door kapitein Johan van Amstel overleden op 29 september 1669 aan zijn erfgenamen o.a. een huis onder de Borne ter waarde van 2500 gulden en de Essenencamp ter waarde van 1700 gulden.

===========================================================================
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/publicaties/Schijndel_700_LR.pdf

===========================================================================
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Fundatie%20Verhagen.1.doc
1.20
31 januari 1667
Informatie Jan van Amstel

Amsterdam
De Ed. manhaftigen zeeheld Jan van Amstel en Juffr.Anna Bocxhoren verklaren te zamen in de echt te treden dd.31 januari 1667; Amsterdam - 29 januari 1667 huwelijksaangifte van Jan van Amstel en Anna Boxhoren; Schijndel - schuldbekentenis groot f 500,- van Elisabeth aan haren broeder Jan van Amstel, zeekapitein dd.11 november 1662; Schijndel - toestemming van Hendrik van Amstel tot het huwelijk van zijn zoon Jan van Amstel, zeekapitein met Juffr. Cornelia Scaegen dd 26 0ctober 1661;
In den name des Heeren Amen.
Op huijden op den laetsten Januarij 1667 compareerden voor mij Francis Meerhout, openbaar notaris bij den Hove van Hollant geadmitteerd tot Amsterdam residerende, ter presentie van de naervolgende getuijgen door den E. manhaften Johan van Amstel, capitein ter zee, sorterende onder Ed.Mo: collegie ter admiraliteijt binnen deze stede, weduwnaar van wijlen Cornelia Schaegen, toecomende bruidegom, geaccompangeert met den Heer Cornelis Tromp ende den Ed.Heere Joncker Thomas van Egmont van den Nijburch, borgemeester ende Raat der Stadt Alckmaar ter eenre ende Juffr.Anna Bocxhorn, jonge dochter, toecomende bruijt, geassisteerd met Dr.Cristiaan Bocxhorn, haar oom en voocht, ter andere zijde verclarende de voorn. toecoomende bruidegom en bruit met advoij consent en welbehaegen van de voorn. haeren oom ende voocht met malcanderen overeengekomen, verdragen ende geaccordeerd te wesen, om gezamentlijk te vergaderen en treden in den echten staat enzovoorts.
Alle welke conditien antenuptiale voorwaarden de voorn. toecoomende echtgenooten malcanderen belooft hebben enz.
Geteekent Jan van Amstel, Anna Boxhooren, Tromp 1667, Thomas van Egmont van d’Nijnburch, Christiaan Boxhorn, Francois Meerhout notarius publicus.

1.21
18 april 1668
Testament Jan van Amstel.
Hij vermaakt aan Peter van Amstel, Maijcken van Amstel, Emerentiana van Amstel en Lijsbeth van Amstel, zijn broeder en zusters ieder de som van 3000 guldens .
Aan de twee kinderen van zijn overleden broeder Willem van Amstel ieder 250 guldens.
Verder benoemt hij tot universeel erfgenaam zijn huisvrouw.
( Zie verder ook het boek van Bert van der Velden over Jan van Amstel).

1.85
23 januari 1670
Overeenkomst verleden te Amsterdam tussen de broeders en zusters van Jan van Amstel met diens weduwe Anna Boexhorn over het uitkeren van legaten en de verkoop van de Steenen Kamer enz.; er worden bedragen genoemd.

1.86
12 december 1671
Volmacht gepasseerd te Amsterdam van Juffr. Anna Boexhorn tot ’t transporteren van eigendommen aan de broeders en zusters van wijlen haren man de zeeheld Jan van Amstel.

1.87
15 januari 1672
Transport van al de onroerende goederen te Schijndel bezeten van Juffr. Anna Boxhorn aan den broeder en de zusters van wijlen den zeeheld Jan van Amstel.
Hierin staan de veldnamen : Creupel Campken en Essencamp! [zie voor een verklaring het boek ‘het Schijndels landschap’ anno 2003].

===========================================================================
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/RS.083.doc
fol.94
Scheiding en deling door de erfgenamen van Amstel nl. Peter van Amstel, Emmerentiana van Amstel en Elisabeth van Amstel als mede Jan Goyarts van Limborgh x Maijken van Amstel van de goederen die zij in koop en opdracht zijn aangekomen van Anna Boxhoren weduwe van JOHAN VAN AMSTEL zoals blijkt uit een Bossche schepenbrief van 15 januari 1672:

Peter huys esthuys schuere boomgaert ende aengelegen landerij¬en met sijnen houtwasch rechten ende toebehoorten groot ont¬rent sesthien loopense lants ofte daer omtrent begrijpende gelegen onder den Borne gelijck bij de condividenten is affge¬teeckent ende gedesigneert e.z. + e.e. Emmerentiana a.z. Breusten Driessen van Kessel a.e. d egemeijne straet - lasten: 5 gl. 12 st. aan den Heer van Doerne als rentmr. ende sal dit gedeelte daerenboven van hem geven ende betalen aen den derden gedeelte gedeelte Jan Goyarts te deel gevallen aenstonts naer dese deelinge de somme van 220 gl. - item ten tjde voors. te betalen aen Elisabeth condivident de somme van 30 gl. ende daer toe te onderhouden gebuerlycke lasten - dese 220 gl. Jan Goyarts toegedeijlt ende de 30 gl. Elisabeth van Amstel toege¬deijlt resp. te ontfangen van Peter van Amstel bekent de voors. Jan Goyarts ende Elisabeth van Amstel ontfangen te hebben consenterende in de cessatie ten prothocolle - actum deser 25 janauri 1679 - quod attestor Gisb. de Jongh secreta¬ris

Emmerentiana de CAMER met de put staenden voor den eersten huyse ende gedeelte te weten vanden stijl daer de deure vande CAMER aen hangt linie recht ter straete op met de gerechtiche¬ijt vande potinge hoff boomgaert ende aengelegen landerijen houtwasch rechten ende toebehoorten groot ontrent sesthien loopense lants ofte daer omtrent gelegen te rplaetse vs. e.z. + e.e. Peter condivident a.e. Nijken Aelberts ende sullen dese ende den eersten gedeelte niet vermogen malcanderen voor te timmeren ofte daermede eenige schade doen - hier uyt sal jaerlijcx genomen worden vierende halve stuyver aen den Heere van Te(e)ffelen als rentmr. ende sal desen gedeelten aenstonts van ..... ende betalen aen Elisabeth condividente de somme van 200 gl. (Elisabeth bekent die van Emmerentiana ontvangen te hebben 25 februari 1679) ende daeromtrent t'onderhouden gebu¬erlijcke lasten ende sal desen gedeelte haer selven moeten wegen

Elisabeth vijff stucken teullants aen ende teijnde malcanderen te weten twee stucken ende drij stucken achter naest erve Hendrick Roeloffs van Roosmalen e.z. + a.z. Jan Goyaerts condivident streckende voor vanden gemeijne straet tot op erve Peter Willems met sijnen houtwassen etc. ter plaets evoors. gemeynelicken genoemt den ESSENCAMP - hier uyt te gelden jaerlycx 5 st. cijns aan de Heer van Helmond ende sal dit gedeelte toebeuren aenstonts naer dese deylinge van Emmerenti¬ana de somme van 200 gl. - item 30 gl. van den eersten gedeel¬te Peter van Amstel te deel gevallen ten tijde als voor ende daerenboven t'onderhouden gebuerlijcke lasten

Jan Goijaerts nomine uxoris vijff stucken teulants ter plaetse voors. te weten drij stucken ende twee stucken achter gelegen naest den erve den derden gedeelten Elisabeth te deel gevallen ende d'ander sijde Bartel Janssen Pijnappels cum suis strec¬kende voor van den gemeijne straete aff tot op de erve van Peter Willems met allen houtwasch etc. groot int geheel 18 loopensen lants ofte daer omtrent ende sal desen gedeelte moeten wegen die daer over gerecht sijn - lasten: 6 st. 8 penn. grondcijns aan de Heer van Helmond ende sal dit gedeelte toebeuren aenstonts naer de deylinge van Peter van Amstel condivident de somme van 220 gl. ende daerenboven onderhouden gebuerlijcke lasten - actum 25 febrauri 1679
===================================================================

Gehuwd (religieus) ‎20 nov 1661 Alkmaar, Nederland
[bron]
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/
https://hdl.handle.net/21.12106/71762667-004e-4738-85a9-ed365cfa7f9e
Bron: doop-, trouw- en begraafregister
Soort registratie: trouwakte
Datum: 20-11-1661
Plaats: Alkmaar
Soort akte: Trouw
Ondertrouwen, trouwen (Grote kerk), archiefnummer 10.3.001, Collectie DTB, inventarisnummer 26, aktenummer 10273
Gemeente: Alkmaar
Periode: 1660-1674
Religie: Gereformeerd
Bruidegom: Johan van Amstel
Bruid: Cornelia Schagen
(ongeveer 7 jaar gehuwd) met:

womanCornelia Schaegen‏
Gedoopt ‎23 mei 1625 Alkmaar, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 89
Johan van Amstel, ged. Gemert 12 dec. 1618, de beroemde kapitein ter zee, overl. Schijndel 29 sept. 1669, tr. 1e Alkmaar 4 dec. 1662 Cornelia Schagen, ged. Alkmaar 23 mei 1625, overleden voor 1667, dr. van Mattijhs Cornelisz. Schagen, dorst van Terschelling, en Maria Wichmansdr. Kerckrinck;

Niet gevonden in https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/ (Oct2020).


2e huwelijk
man‎Joannes Hendrik "Johan / Jan" Van Amstel‏‎


Gehuwd (religieus) ‎29 jan 1667 Amsterdam, Nederland
[bron]
https://archief.amsterdam/indexen/
inschrijvingsdatum: 29-01-1667
naam bruidegom: [van] Amstel, Jan
naam bruid: Bocxhooren, Anna
bronverwijzing: DTB 489, p.449
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26405976
(ongeveer 2 jaar gehuwd) met:

womanAnna Boxhoorn‏
Gedoopt ‎2 feb 1640 Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders (alsmede Jan van Amstel) genoemd in akte schepenbank - zie notitie bij persoon.

RHCE: OpenArchives
DTB_Eindhoven_10225_14.1 Doop-, trouw- en begraafboek Eindhoven
Plaats van inschrijving: Eindhoven
Datering: 02-02-1640
Dopeling: Anna Boxhoren
Vader: Walramus Boxhoren
Moeder: Joanna
Getuige: Judith Gerardus Bertrams
Folio: 5v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 14.1


BHIC: OpenArchives
Kind Anna Boxhoren
Geslacht Vrouw
Datum doop 02-02-1640
Plaats doop Eindhoven
Vader Walramus Boxhoren
Moeder Joanna
Getuige Judith Gerardus Bertrams
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1637-1689
Plaats Eindhoven
Toegangsnr. 8036
Inv.nr. 1
Folio/pagina 5v
Religie RK
Diversen Peter niet genoemd.


JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 89
Johan van Amstel, ged. Gemert 12 dec. 1618, de beroemde kapitein ter zee, overl. Schijndel 29 sept. 1669, ... tr. 2e (ondertr. Amsterdam 29 jan.) 1667 Anna Boxhoorn, geb. Eindhoven, begr. Amsterdam (O.Z. Kapel) 10 jan. 1726, dr. van Walraven Boxhoorn en Jenneken Aert Jansz.dr. van Helmond; zij tr. 2e (ondertr. Amsterdam 10 dec. 1672) Artus Kool en 3e Amsterdam (N.K.) 1 mei 1685 Cornelis Darval.

Begraven ‎10 jan 1726 Amsterdam, Nederland
[bron]
Hertrouwd:

https://archief.amsterdam/indexen/
inschrijvingsdatum: 10-12-1672
naam bruidegom: Cool, Aert
naam eerdere vrouw: Vrijburgh, Waintje
naam bruid: Boxhoorn, Anna
naam eerdere man: [van] Amstel, Jan
bronverwijzing: DTB 498, p.322
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26423147

inschrijvingsdatum: 12-04-1685
naam bruidegom: Darvall, Cornelis
naam eerdere vrouw: [van der] Voort, Catarina Elisabeth
naam bruid: [van] Boxhorn, Anna
naam eerdere man: Kool, Aert
bronverwijzing: DTB 513, p.357
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26426931

ingeschrevene: Boerhaaven, Anna
ingeschrevene: Davwald, Cornelis
datum begrafenis: 10-01-1726
begraafplaats: Oude Zijds Kapel
bronverwijzing: DTB 1065, p.52vo en p.53
relatieinformatie: Weduwe
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9257443

[Gebruikersnotities]
http://www.archieven.nl/mi/48/?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-10201-1595&minr=3458337&miview=ldt
Minnelijke schikking tussen Christiaen van Boxhorn c.s. en Jan Janssen Conincx c.s. angaande de rekeningen en administratie, 0-0-0
NTI-10201-1595 Index Schepenbank Eindhoven
Persoon in RA:
Boxhorn van, Christiaen
Boxhorn van, Johanna
Dussen van der, Johan
Dussen van der, Peter
Notabene: Echtg. van Maria van Boxhorn wijlen; zoon van Johan
Boxhorn van, Maria
Notabene: Echtg. van Peter van der Dussen weduwe
Boxhorn van, Anna
Notabene: Echtg. van Johan van Amstel weduwe
Amstel van, Johan
Voornaam: Johan
Achternaam: van Amstel
Notabene: Echtg. van Anna van Boxhorn wijlen
Donckers, Melchior
Beroep: Advocaat
Conincx, Jan Janssen
Louwe de, Anthoni
Herstal, Daniel
Wijchmans, Johan
Beroep: Schepen
Smits, Johan
Beroep: Schepen
Registratieplaats: Eindhoven
Soort akte: Minnelijke schikking
Toegangsnummer: 10201 Schepenbank Eindhoven, 1509-1810
Inventarisnummer: 1595
Aktenummer: 202v
Registratiedatum: 0-0-0

http://www.archieven.nl/mi/48/?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-10201-1595&minr=3457467&miview=ldt
Verdeling van de goederen van Walraven Boxhorn en Johanna van Helmondt tussen de kinderen, 19-6-1670
NTI-10201-1595 Index Schepenbank Eindhoven
Persoon in RA:
Dussen van der, Jan Peeter
Notabene: Echtg. van Maria Boxhorn
Boxhorn, Maria
Notabene: Echtg. van Jan Peeter van der Dussen dochter van Walraven
Boxhorn, Anna
Notabene: Echtg. van Johan van Amstell weduwe; dochter van Walraven
Amstell van, Johan
Notabene: Echtg. van Anna Boxhorn wijlen
Ijdeleth,
Beroep: Advocaat
Notabene: voogd
Boxhorn, Corstiaen
Notabene: zoon van Walraven
Boxhorn, Johanna
Notabene: dochter van Walraven; oud 21 jr.
Boxhorn, Walraven
Notabene: Echtg. van Johanna van Helmondt wijlen
Helmondt van, Johanna
Notabene: Echtg. van Walraven Boxhorn wijlen
Smits, Johan
Beroep: Schepen
Tempelaer, Antoni
Beroep: Schepen
Toponiem in RA:
bij het stadhuis
Stratum
Eckart
Haegenboom Eckart
Dommele Beemd Eckart
Hooghen weg Eckart
Registratieplaats: Eindhoven
Soort akte: Scheiding en deling
Toegangsnummer: 10201 Schepenbank Eindhoven, 1509-1810
Inventarisnummer:
1595
Aktenummer: 147v
Registratiedatum: 19-6-1670

Voor meer informatie: bertho@derikx.com