man‎Adriaan Dirck Hendrick Eijmberts Voets‏‎
Gedoopt ‎19 nov 1642 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1679-20=1659

Zie akte 3 van 21 december 1701: "Momboirseed van Claes Peter Faessen en Hendrik Peter Hellinx over de drie minderjarige kinderen van Adriaan Dirck Voets verwekt bij Maria Schevers"
Waarbij 'Claes Peter Faessen' de vader van Maria is.
En dus 'Hendrik Peter Hellinx' familie van Adriaan.
Deze 'Hendrik Peter Hellinx' is waarschnlijk de zoon van Peter Jan Hellincx en Jenneken Dirck Voets. Zie akte 149 van 19-11-1675.
Dus ouders zijn Dirck Handrick Eijmberts Voets x Meriken Jan Aertssen. (BEIDE OOK IN DEZE DATABASE)

Doopgetuige 'Henricus Theodori Voets' is waarschijnlijk een broer.
Zit ook in gezin:
Henricus: Theodoricus Voets vader 09-01-1628 Schijndel DTB doopakte x N.N. N.N.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Theodoricus Henrici Emberti Voets
Bruid Maria Joannis Arnoldi Verhagen
Getuige Joannes Gerlaci
Getuige Petrus Matthiae
Diversen: custos [koster]
Datum huwelijk 04-02-1625
Plaats huwelijk Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 04-02-1625
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 180r03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Dopeling Adrianus Theodorici Henrici
Vader Theodoricus Henrici
Moeder Maria N.N.
Getuige Embertus Joannis & Helwigis Amisii Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-11-1642
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 87v05
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎6 jul 1685 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Overledene Adriaen Dirck Voets
Datum begraven 06-07-1685
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13
Diversen laet achter sijn huisvrouw ende 3 kinderen in het Wijbosch


[Gebruikersnotities]
Dirck Handrick Eijmberts Voets x Meriken Jan Aertssen
- Handrik en Jan
- Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Kinderen
- Anneken x an Peters van Nistelroij
.
https://proxy.archieven.nl/235/69DCDD38A0344617B25EE72B64E0816C
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
149 Testament van Dirck Handrick Eijmberts Voets en diens vrouw Meriken Jan Aertssen, inwoners te Schijndel. Ze herroepen alle eerdere testamenten en vermaken de langstlevende van elkaar alle roerend en onroerend bezit, dat de laatstlevende mag verkopen of bezwaren zolang die niet hertrouwt, maar als die wel hertrouwt houdt die daarvan alleen het vruchtgebruik. Na dood van de langstlevende krijgen hun 2 oudste kinderen Handrik en Jan hun huis, esthuis, varkenskooi etc. te Schijndel in herdgang Lutteleijnde, nog een veld onder Schijndel. Hun zoon Adriaen krijgt een stuk land te Schijndel groot ca. 4 lopenzaad en nog 2 stukken ander land. De kinderen van Peter Jan Hellincx verwekt bij hun dochter Jenneken krijgt ook een akker onder Schijndelin de Schootse hoeve en een hooiveld onder Geffen naast de Gemondse Vrede. Hun dochter Anneken getrouwd met Jan Peters van Nistelroij krijgt wat betreft vruchtgebruik bepaalde grond onder Schijndel. Volgen nog wat zaken over huwelijksuitzet. Als eenvan de kinderen zich hiertegen verzet sluiten ze dat kind uit met 25 guldens. Actum te Schijndel
Datering: 19-11-1675

testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts (ZITTEN OOK IN DATABASE!)
Eijmbert Hendrick Voets
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick Voets
- Handrick, Jan ende Adriaen <=== Deze Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx <=== Zus Jenneke trouwt met
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria <=== Hun zoon Hanrick wordt momboir in akte 3 van 1701
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joannes] Voets
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.146&minr=11938279&miview=ldt
5122.146 Index schepenprotocol Schijndel (5122.146)
3 Momboirseed van Claes Peter Faessen en Hendrik Peter Hellinx over de drie minderjarige kinderen van Adriaan Dirck Voets verwekt bij Maria Schevers
Datering: 21 december 1701

Gehuwd (religieus) ‎16 jul 1679 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Huwelijk met beide echtgenoten genoemd in Schepenakte 18. Zie notitie bij persoon Maria.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Adrianus Theodori Voets
Bruid Maria Claessen
Getuige Theodorus Verhagen
Diversen: eerwaarde heer
Getuige Henricus Clomp
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 16-07-1679
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1669-1772, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 41, blad 20r01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1669-1772
Religie: Rooms-Katholiek


Geen tweede entry in index BHIC (Dec2021)(Jan2024).

Zie akte 3 van 21-12-1701: "drie minderjarige kinderen van Adriaan Dirck Voets verwekt bij Maria Schevers"

Kids:
Theodorus: Adrianus Theodori Voets vader 19-07-1680 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Henricus Theodori Voets & Joanna Gisberti Petri
Joannes: Adrianus Derck Voets vader 29-09-1682 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Balduinus Wilhelmi van de Ven & Maria Drijssen (Middelrode) & Elisabeth Petri Aerts
Henrica: Adrianus Theodori Voets vader 17-02-1685 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Rodolphus Joannis Godefridi & Petronilla Joannis Voets
(ongeveer 5 jaar gehuwd) met:

womanMaria Claessen Schevers‏
Gedoopt ‎1 feb 1654 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Een docher Maria wordt genoemd in Schepenakte 39. Zie nottie bij persoon vader.

BHIC:
Kind Maria Nicolai Petri Servatii
Geslacht Vrouw
Datum doop 02-02-1654
Plaats doop Schijndel
Vader Nicolaus Petri Servatii
Moeder Anna N.N.
Getuige Guilhelmus Joannis Guilhelmi van den Dunghen
Getuige Maria Petri
Getuige Adriana Theodori
Opmerkingen uit Dinther
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 134r07


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-2NVH?cc=2037960&wc=SM4N-4WP%3A346029401%2C346559401%2C349225801
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (J-P) > image 2591 of 2982; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Nicolaas
Maria
Vader: Petrus Servatius, Nicolaus
Moeder: Anna
Doopdatum: 1 febr 1654
s: Guilhelmus Joannes Guilhelmus van den Dunghen
Schijndel RK Doop- Trouw- en Doodboek 1628-1664

Begraven ‎21 sep 1701 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 3 van 21 december 1701: momboirseed over kids met Adriaan Voets.
Zie Schepenakte 18 in notitie bij persoon. Overleden voor 24 mei 1702.
NIET genoemd in schepenakte 39 van 5 februari 1707. Zie notitie bij vader.

ABT1701

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria N.N.
Diversen: laet achter hare man en 5 kinderen, woonde in 't Liessent
echtgenote van Paulus Lucassen van de Ven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 21-09-1701
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1700-1704, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 15, blad 7v05
Gemeente: Schijndel
Periode: 1700-1704
Religie: Nederduits Gereformeerd

, ‎1e huwelijk met: Adriaan Dirck Hendrick Eijmberts Voets, 2e huwelijk met: Paulus Luijcas van de Ven
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937730&miview=ldt
5122.142 Index schepenprotocol Schijndel (5122.142)
Schepenakte 59
Procuratie van Maryken dr.v.Claes Peter Faessen en nagelaten weduwe van Adriaen Dirck Voets op Wijnant haar broer
Datering: 1685-1690
Pagina: II-33v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 142
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.146&minr=11938279&miview=ldt
5122.146 Index schepenprotocol Schijndel (5122.146)
Schepenakte 3
Momboirseed van Claes Peter Faessen en Hendrik Peter Hellinx over de drie minderjarige kinderen van Adriaan Dirck Voets verwekt bij Maria Schevers
Datering: 21 december 1701
Pagina: 3
Soort akte: Momboirschap
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 146
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.146&minr=11938294&miview=ldt
5122.146 Index schepenprotocol Schijndel (5122.146)
Schepenakte 18
Geschil of kwestie gerezen tussen Claes Peter Faessen en Hendrick Peter Hellincx momboirs over de drie onmondige kinderen van Adriaen Dirck Voets verwekt bij Maria zijn overleden vrouw en dochter van genoemde Claes,
Paulus Luijcas van de Ven gehuwd met Maria Claes Peters voorheen weduwe van Adriaen Voets
over een uitzet zoals in een contract was vastgelegd voor notaris Huijbert van Bree in 1686 – lange akte – het contract volgt op folio 28
Datering: 24 mei 1702
Pagina: 25v
Soort akte: Geschil
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 146
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com