woman‎Heijlken Meus Jan Meussen‏‎
Overleden ‎5 sep 1640 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Efdeling akte 91 van 03-01-1641.
BEF1641

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Heijlwigis Olijslagers
overleden op 05-09-1640 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 272-15
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
258 05-09-1640 Heylwigis Olijslagers
Vetula quidem longioris in fuisset vitae misi cancro laborasset, m.s.
Bejaarde vrouw die lang in haar leven aan kanker heeft geleden, gesterkt door de sacramenten

[Gebruikersnotities]
WIE IS DIT? JAN ROELOFS VERHEYDEN x HEYLWICH - ZIE OOK DIVERSEN
https://proxy.archieven.nl/235/C96AD5E8D4A740A687DC5F26AC9264D0
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
349 Marten sone wylen Meus Janssoen heeft in aanwezigheid van Hanricxsken weduwe van Geraert Jan Lamberts vernaarderd het 1/4 deel in 'eenen hoybeempt', waarvan het andere 3/4 deel toebehoort aan voorschreven Hanricxsken. De beemd is gelegen in de Buntbeemden ...
Hanricxsken had dit 1/4 deel gekocht van Marten, de vernaarderaar, van Jan Roelofs Verheyden als man van Heylwich, en van Geraert Goort Jans als man van Gertrudis. ...
Datering: 18-07-1611

https://proxy.archieven.nl/235/BF5E987696224AC093830FEC696B1ADA
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
411 Jan sone wylen Jan Amelis Jacops van der Santvoort, als weduwnaar van Anna dochter van wylen Aert Philips, heeft een erfpacht van 3 vaten rogge, Bossche maat, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Roeloffs Verheyden. Jan Roeloffs, de koper, als man van Heylwich dochter van wylen Meus Jan Meussen, betaalde deze erfpacht uit 'synen gedeelte', gelegen aent Havelt, zoals in een Veghelse schepenbrief beschreven staat. De verkoper stelt als onderpand een 'eussel', gelegen in de Lanckveltseeusselen, welke 'eussel' hij gekocht had van Jan Aert Philips 'synen swager'. ...
Datering: 08-02-1612

Meus Jan Meussen <= (3) Dus geboren voor rond rond 1562-30=BEFABTABT1532
- Aert <= (2) Dus geboren voor rond 1592-30= BEFABT1562
-- Anna x Jacop Ariens <= (1) Getrouwd dus geboren voor 1612-20=1592
-- Aleydis x Gerit Hanricx
-- minderjarige nakinderen [momboir Peter Jan Fredericx & Jannen Roeloffs] <== Haar echtgenoot
.
https://proxy.archieven.nl/235/7D18B2D92EF944BCB74644F16158898A
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
450 De erfgenamen van Meus Jan Meussen hadden goed gedeeld geërfd van hun vader. De meerderjarige voorkinderen en minderjarige nakinderen van Aert Meussen hadden toebedeeld gekregen 'drye gebont huysingen van den voorsten huyse met synre toebehoirten ende erffenisse daer toebehoirende, ten laste dat die voorkynderen ende naekynderen ter causse dat dit lot soo veel beter was als d' ander, eens tot eenen sekeren termijn van betalende van hen gehouden waeren te geven aen den gelycke erffgenamen in voorschreven de somme van hondert daelders.
Soo syn daer nae gestaen geweest Peter Jan Fredericx, als momboir van den voorschreven naekynderen ende Jacop Ariens als man ende momboir van Anna synder huysvrouwen ende Gerit Hanricx als man ende momboir Aleydis synder huysvrouwen, beyde voordochteren Aert Meussen voorschreven, ende hadden tselve gedeelte vermangelt ende vererffwisselt tegens Jannen Roeloffs', mede-voogd van voornoemde kinderen, 'ende dat om redenen dattet den onmundigen better ende prouffitelycker was gedaen dan gelaeten alsoock qualyck middel hebbende om te repareren mits 'tselve een oudt vervallen huys, d' welck veel cost te repareren, soo Anhonis Geerlings ende Cornelis Goortss als naebueren op henne eeden verclaert ende gedeponeert hebben.
Al welcke voorschreven drije gebonden van huysinghen met hender toebehoirten die gelycke erffgoederen hadden geëstimueert op hondert daelders ter selver tyt als die erffdeylinge geschieden.
Soo is daer nae gestaen geweest Jan Roeloffs als man ende momboir voorschreven ende heeft met ons schepenen ondergenoemt, ende by kennisse Goort Laureynss Peterssen van den Eynde, wesende een timmerman, 't voorschreven huijs ende allen de niuwe timmeragie mitsgaders die reparatie, ende alles sgeens wat hy daer niuws aen getimmert ende gerepareert heeft, ende doen verdecken opte voorschreven huysinge, doen beleyden ende estimeren te weten hoe veel dattet nu beter soude wesen, als doen hy 't selve heeft gemangelt.
Vervolg:
Soo heeft die voorschreven timmerman metten schepenen deselve beterschap ende 't gene hy daer aen gerepareert ende getimmert heeft ende noch nootsakelyck te repareren moet geëstimeert ende geschat op hondert daelders, d'welck Jan Roeloffs voorgenoemt daer aff sever heeft gepresenteert gehadt'. De schepenen hebben dit goedgekeurd.
Getuigen: Geraert Adriaens en Anthonis Cornelis, schepenen in Vechell
Datering: 16-05-1612

JAN ROELOFFS VERHEYDEN
https://proxy.archieven.nl/235/2727341557E54E2A8607D97C4B54D4F7
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
451 Dirck sone wylen Hanrick Roeffen als weduwnaar van Aleydis dochter van wylen Meus Jan Meussen, en met hem Jan Roeloffs Verheyden als voogd over zijn minderjarige kinderen, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marten Meuss Janssen 'een streepken lants gemeynlyck genoempt het Brugge streepken' met toebehoren, gelegen aent Havelt ...
Dirck had dit goed toebedeeld gekregen. Dirck stelt als onderpand voor Marten de 300 gulden die Aelken, wylen zijn vrouw, hem in haar testament geschonken heeft. Voor de koop heeft Dirck 75 gulden ontvangen van Marten. ...
Datering: 16-05-1612

Meus Janssen
- Aert [wijlen]
-- Aelken x Gerit Hanrick Dircx
-- [Anna] x Jacop Ariens
- Heylken x Jan Roeloffs
- [Gertrudis] x Gerit Goorts
- Marten
https://proxy.archieven.nl/235/5B6775C4A25648378C5AEC394E641758
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
129 Gerit soone wylen Hanrick Dircx als man van Aelken dochter van wylen Aert Meussen, en Jan Roeloffs als man van Heylken dochter van wylen Meus Janssen hebben goed met elkaar geruild.
Gerit heeft aan Jan opgedragen en overgegeven 'een stuck ackerlants', groot omtrent een sestersaet, ter plaatse genoemd 't Havelt ...
Gerit had dit 'stuck lants' half toebedeeld gekregen en de andere helft gekocht van Jacop Ariens, 'synen swager'. ...
Jan Roeloffs heeft aan Gerit opgedragen en overgegeven het 1/3 deel van 'eenen hoybempt', de hele beemd rijdende tegen Arien Donckers cum suis, gelegen op Ham, waarvan het 2/3 deel toebehoort aan Gerit Goorts en Marten Meussen ...
Ook het 1/3 deel van 'een buender hoyvelts', waarvan het andere 2/3 deel toebehoort aan Gerit Goorts en Marten Meussen, gelegen 'in de Heytsche Buenders aen die stege, streckende metten eenen eynde opte stege ende voorts tusschen synen reengenoten aldaer'. Jan had dit goed toebedeeld gekregen. ...
Datering: 24-08-1613

Meus Janssen
- Marten
- [Heylken] x Jan Roeloffs
- Aleken x Dirck Hanrick Roeffen
.
https://proxy.archieven.nl/235/0861F150F7634F17B84E20EBB9E7B53D
241 Marten Meus Janssen en Jan Roeloffs als voogden over de minderjarige kinderen van Dirck Hanrick Roeffen (van Dirck en zijn vrouw Aelken dochter van wylen Meus Janssen) hadden voor 50 gulden verkocht en getransporteerd aan Hanrick Daendelt Hanricx het 1/3 deel van 'eenen heytvelt, gelegen aen de Vechelse Leege heyde', dat Dirck geërfd heeft voorschreven Meussen, 'ende dat al tot behoeff ende prouffyt van syne kynderen, waer aff hij Dirck voorschreven tegenwoordich op een cuypers ambacht ende den anderen opt orgelen te speelen bestelt heeft'. Dirck Handrick Roeffen als vader van zijn minderjarige kinderen heeft verklaard dat Hanrick Daendels deze 50 gulden aan hem ten behoeve van zijn kinderen heeft betaald. ....
Datering: 26-01-1615

ECHTGENOOT VOOGD
https://proxy.archieven.nl/235/5B7E0C46CFBF423EB42527613FE7D24B
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
59 Marten Meus Janssen en Jan Roeloffen, als voogden over de nagelaten kinderen van wylen Dirck Henrickx Roeffen, verwekt bij zijn vrouw Alida dochter van wylen Bartholomeus Janssen, verklaren dat een 'ecker tuellants', gelegen aen 't Havelt, 'die Mathys Peters in syn gebruyck tegenwoerdich is hebbende, den onmundigen kynderen respective is toebehoerende ende henne aenverstoerven van hunne ouderen ende grootvadere Bartholomeus Janne', en dat de 'ecker' voor de minderjarige kinderen beter verkocht dan gehouden te worden, omdat die zwaar is belast. De schepenen stemmen toe dat de voogden deze 'ecker' verkopen, mits de opbrengst wordt gebruikt voor het aflossen van de schulden van de minderjarige kinderen.
Datering: 26-10-1617

ECHTGENOOT VOOGD
Bartolemeus Janssen
- Marten
- Alida x Dirck Henrick Roeffen [wijlen]
- [Heijlken] x Jan Roeloffs Olislager
.
https://proxy.archieven.nl/235/B0876B09392049A28ABA4EA105BEF8FE
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
109 Marten Meus Janssen en Jan Roeloffs Olislager, voogden over de nagelaten kinderen van wylen Dirck Henrick Roeffen, verwekt bij zijn vrouw Alida, dochter van Bartolemeus Janssen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Delis Henrickx 'eenen ecker tuellants' met toebehoren 'ende werschap die aengaende', groot ontrent 5 lopensaets lants, gelegen ter plaatse genoemd 't Havelt ...
Datering: 07-03-1618
.
https://proxy.archieven.nl/235/A48BBF0F225648168685319ABD03A9EA
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
110 Heylcken dochter van Meus Jans met haar man Jan Roeloffs heeft vernaarderd 'alsulcken ecker tuellants als de voorschreven Jan Delis' gekocht heeft van de minderjarige kinderen van Dirck Henrick Roeffen, gelegen ter plaatse genoemd 't Havelt ...
Datering: 07-03-1618

ECHTGENOOT VOOGD KIDS Aert Meussen
https://proxy.archieven.nl/235/BBEC033F8AD04919809A88BCF26619DE
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
127 Jan Roloffens en Peter Peterssen als voogden over de minderjarige kinderen van Aert Meussen, te weten de broers Symon en Peter, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marten Anthonissen en Dandel Henrickx, uit 'crachte' van een deling voor de schepenen van Veghel gedaan, 'een stueck heyvelts gelegen aen de Heij achter Aert Henrick Roffen, welk goed afkomstig is van hun grootvader ...
Datering: 21-04-1618

VERHEYDEN - BARTHOLOMEUS JANSSEN - MARTEN MEUSSEN
https://proxy.archieven.nl/235/A147909925C5485FADAEFC82691F3868
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
202 Jan Roeloffs Verheyden aan de ene zijde, en Dandel Henrick Dandelss aan de andere zijde hebben met elkaar 'eenen hoeybempt ende een stuck eckerlants' geruild. De hoeybeempt van Jan is gelegen aent Havelt op Ham. ...
Het 'stuck lants' is van Dandel Hanrick Dandels die het heeft geërfd van zijn 'heerken' Bartholomeus Janssen, gelegen aent Havelt
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Aert Meeussen
* a.z.: de gemeyn straet
* e.e.: Marten meussen ...
Datering: 08-05-1619

https://proxy.archieven.nl/235/8060B14C616B442F8D8B4A62773A3EEE
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
159 Peter soone Aert Bartholomeeussen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Roeloffs als zijn rechten en goederen die hij toebeedeeld heeft gekregen uit het goed dat toebehoord heeft aan Bartholomeus Janssen, gelegen aent Havelt in de Lancxveltsche thiende. ...
Datering: 10-11-1625

https://proxy.archieven.nl/235/203E73E9F8484B0E9AC4CD3CAD143ED1
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
160 Jan Roeloffs is voogd geweest over de minderjarige kinderen van Aert Meeussen, verwekt bij Henricxken zijn tweede vrouw, dochter van Peter Jan Vredericx. Jan Roeloffs heeft in aanwezigheid van Marten Meeussen en Lonis Geerlincx, 'als naeste vrienden van de voirschreven onmundigen, ende besonder int particulier voor Peter soone Aert Meeussen', de rekeningen overlegd van de administratie van vooirschreven Peter. Peter is nu meerderjarig en bedankt Jan Roeloffs voor deze rekeningen, 'die hij als nu in presentie van den voirschreven Marten ende Lonis heeft gedaen, d' welck aen de ander sijde hadde behoiren te staen, aleer de opdrachte van zijne gedeelte waere gestelt, d' welck oijck nijet en is gepasseert alleer dit voirschreven is voorgegaen'.
'De post is ondersproocken oft Peter Aerts voirschreven naerder reeckeninge begeerden te hebben van Jan Roeloffs voirschreven, sal 't selve moeten vereijsschen binnen den tijd van nu ierstcomende binnen eenen jaere nae datum van desen'.
Datering: 10-11-1625

VAN DER HEIJDEN - SMON AERT MEUSSEN - GROOTVADER Meeus Jan Meeussen - MARTEN MEUSSEN
https://proxy.archieven.nl/235/958085307BAA49E8B25405E98253E506
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
19 Sijmon soone Aert Bartholomeeussen heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Jan Roeloffs van der Heijden zijn kindsdeel dat hij erfde van zijn vader Aert Meeussen in de goederen die eertijds toebehoorde aan zijn grootvader Meeus Jan Meeussen,gelegen aent Havelt, grenzend aan het goed van Jan Roeloffs, de koper, Marten Meeussen met anderen, in de Lanckveltsche thiende. ...
Datering: 26-01-1627

VAN DER HEIJDEN - AERT MEUSSEN - MARTEN MEUSSEN SCHEPEN
https://proxy.archieven.nl/235/70F6C3A4EAE745B19290D91855960BDC
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
20 Jan Roeloffs van der Heijden heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marten Meeus Janssen, 'onse mede schepen, een stuck groesvelts', gelegen aent Havelt in de Lanckveltsche thiende', zoals Jan Roeloffs gekocht heeft van de broers Peter en Sijmon zonen van wijlen Aert Meeussen. ...
Datering: 26-01-1627

GENOEMD ALS Helijken Meeus Jan Meeussen
https://proxy.archieven.nl/235/92CC5908003D4285985FA3034E2086E0
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
229 Claes Jan Claes had gekocht een erfpacht van 11 vaten rogge, Veghelse maat, van Arien Aert Keijsters en Lambert Gerits als man van Heijlken, en Gijsbert Peters als man van Anneken, allen kinderen van Aert Janssen, 'alijas Keijsters', en zijn vrouw Willemken, wezende de helft van een erfpacht van 22 vaten rogge, Veghelse maat, te betalen uit goed gelegen aent Havelt, nu toebedeeld aan Jan Roeloffs als man van Heijlken dochter van Meeus Jan Meeussen, zijnde een 'huijs ende hoff ende erffenisse, groot ontrent 8 lopensaet, gelegen ...
* e.e.: het goed van Marten Meeus Janssen
* a.e.: het goed van Jan Roeloffs voirschreven ...
Getuigen: Marten Meeyssen, president, en Wijllem Meussen, schepenen in Vechel ...
Datering: 11-01-1629

Gehuwd
[bron]
Paar reeds genoemd in akte 129 van 24-08-1613.
BEF1613

Dochter Catharina getrouwd in 1627 en dus geboren voor 1627-20-1607
Dus huwelijk voor 1606
BEF1606

ABT1600
met:

manJan Roelofs Olieslagers | van der Heijden‏
Overleden ‎voor 1641
[bron]
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden voor 1641

Efdeling akte 91 van 03-01-1641.

BEF1641

[Gebruikersnotities]
TODO VERWERK

Roeloffs Verheyden x Tonisken [weduwe]
- Jan
- Peter
- Lambert
- Dirck [wijlen]
-- minderjarige kids
https://proxy.archieven.nl/235/35EFE22D0CF44353BB7FF762427D0664
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
22 Tonisken weduwe van Roeloffs Verheyden had ongeveer 23 jaren geleden verkocht aan Jan Lambert Luycassen den Ouden, 'ingeseten tot Vechel, een stucxsken groesvelts', gelegen aen de Heyde, groot ontrent 1/4 buender
* e.z.: Jan Dierck Ariens
* a.z.: Jan Lambert Luycas
* e.e.: opte gemeynt van Vechel
* a.e.: Lambert Luycass
De broers Jan en Peter, soonen van voirschreven Roeloff Verheyden verwekt bij voirschreven Tonisken, mede optredend voor hun broer Lambert, en voor de minderjarige kinderen van wylen Dirck Roeloffs hebben dit 'groesveltken' met toebehoren formeel overgedragen ten behoeve vam Jan Vredrick Jan Tyssen
Het goed is belast met een cijns van 3 1/2 stuivers te betalen op de plaats waar dat behoort te gebeuren.
Getuigen: Gerit Janssen van Dieperbeeck en Marten Donckers, schepenen in Vechel
Datering: 02-05-1609

WIE IS DIT? JAN ROELOFS VERHEYDEN x HEYLWICH
https://proxy.archieven.nl/235/C96AD5E8D4A740A687DC5F26AC9264D0
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
349 Marten sone wylen Meus Janssoen heeft in aanwezigheid van Hanricxsken weduwe van Geraert Jan Lamberts vernaarderd het 1/4 deel in 'eenen hoybeempt', waarvan het andere 3/4 deel toebehoort aan voorschreven Hanricxsken. De beemd is gelegen in de Buntbeemden ...
Hanricxsken had dit 1/4 deel gekocht van Marten, de vernaarderaar, van Jan Roelofs Verheyden als man van Heylwich, en van Geraert Goort Jans als man van Gertrudis. ...
Datering: 18-07-1611

REEDS GETROUWD
https://proxy.archieven.nl/235/5B6775C4A25648378C5AEC394E641758
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
129 Gerit soone wylen Hanrick Dircx als man van Aelken dochter van wylen Aert Meussen, en Jan Roeloffs als man van Heylken dochter van wylen Meus Janssen hebben goed met elkaar geruild.
Gerit heeft aan Jan opgedragen en overgegeven 'een stuck ackerlants', groot omtrent een sestersaet, ter plaatse genoemd 't Havelt ...
Gerit had dit 'stuck lants' half toebedeeld gekregen en de andere helft gekocht van Jacop Ariens, 'synen swager'. ...
Jan Roeloffs heeft aan Gerit opgedragen en overgegeven het 1/3 deel van 'eenen hoybempt', de hele beemd rijdende tegen Arien Donckers cum suis, gelegen op Ham, waarvan het 2/3 deel toebehoort aan Gerit Goorts en Marten Meussen ...
Ook het 1/3 deel van 'een buender hoyvelts', waarvan het andere 2/3 deel toebehoort aan Gerit Goorts en Marten Meussen, gelegen 'in de Heytsche Buenders aen die stege, streckende metten eenen eynde opte stege ende voorts tusschen synen reengenoten aldaer'. Jan had dit goed toebedeeld gekregen. ...
Datering: 24-08-1613

https://proxy.archieven.nl/235/CC53ED291AAE4944828C72AB647617FE
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
19 ... * e.z.: het goed van Jan Roeloffsen Olislaeger ...
Datering: 31-01-1617

VOOGD - KIDS van zus echtgenote.
https://proxy.archieven.nl/235/B0876B09392049A28ABA4EA105BEF8FE
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
109 Marten Meus Janssen en Jan Roeloffs Olislager, voogden over de nagelaten kinderen van wylen Dirck Henrick Roeffen, verwekt bij zijn vrouw Alida, dochter van Bartolemeus Janssen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Delis Henrickx 'eenen ecker tuellants' met toebehoren 'ende werschap die aengaende', groot ontrent 5 lopensaets lants, gelegen ter plaatse genoemd 't Havelt ...
Datering: 07-03-1618

VERHEYDEN
https://proxy.archieven.nl/235/A147909925C5485FADAEFC82691F3868
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
202 Jan Roeloffs Verheyden aan de ene zijde, en Dandel Henrick Dandelss aan de andere zijde hebben met elkaar 'eenen hoeybempt ende een stuck eckerlants' geruild. De hoeybeempt van Jan is gelegen aent Havelt op Ham. Jan had dit goed op 08-10-1610 gekocht van Henrick Lambers ...
Het 'stuck lants' is van Dandel Hanrick Dandels die het heeft geërfd van zijn 'heerken' Bartholomeus Janssen, gelegen aent Havelt
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Aert Meeussen
* a.z.: de gemeyn straet
* e.e.: Marten meussen ...
Jan Roeloffs krijgt het 'stuck tuellants', en Dandel Henricks Dandels krijgt de 'hoeybeemt'. De 'beempt' weegt over een 'hoeyvelt' toebehorende aan Henrick Heymans en Jan Aert Joseps. ...
Datering: 08-05-1619

!!!!
VAN DER HEIJDEN - SIMON AERT MEUSSEN - GROOTVADER Meeus Jan Meeussen - MARTEN MEUSSEN
!!!!
https://proxy.archieven.nl/235/958085307BAA49E8B25405E98253E506
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
19 Sijmon soone Aert Bartholomeeussen heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Jan Roeloffs van der Heijden zijn kindsdeel dat hij erfde van zijn vader Aert Meeussen in de goederen die eertijds toebehoorde aan zijn grootvader Meeus Jan Meeussen,gelegen aent Havelt, grenzend aan het goed van Jan Roeloffs, de koper, Marten Meeussen met anderen, in de Lanckveltsche thiende. ...
Datering: 26-01-1627
.
https://proxy.archieven.nl/235/70F6C3A4EAE745B19290D91855960BDC
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
20 Jan Roeloffs van der Heijden heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marten Meeus Janssen, 'onse mede schepen, een stuck groesvelts', gelegen aent Havelt in de Lanckveltsche thiende', zoals Jan Roeloffs gekocht heeft van de broers Peter en Sijmon zonen van wijlen Aert Meeussen. ...
Datering: 26-01-1627


ECHTGENOTE Helijken Meeus Jan Meeussen
https://proxy.archieven.nl/235/92CC5908003D4285985FA3034E2086E0
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
229 Claes Jan Claes had gekocht een erfpacht van 11 vaten rogge, Veghelse maat, van Arien Aert Keijsters en Lambert Gerits als man van Heijlken, en Gijsbert Peters als man van Anneken, allen kinderen van Aert Janssen, 'alijas Keijsters', en zijn vrouw Willemken, wezende de helft van een erfpacht van 22 vaten rogge, Veghelse maat, te betalen uit goed gelegen aent Havelt, nu toebedeeld aan Jan Roeloffs als man van Heijlken dochter van Meeus Jan Meeussen, zijnde een 'huijs ende hoff ende erffenisse, groot ontrent 8 lopensaet, gelegen ...
Datering: 11-01-1629

DELING
Jan Roeloffs Olieslaeger x Heijlken Meus Janssen
- Jenneken x Aert Wouter Reijnen
-- minderjarigen kinderen
- Lijntken x Thijs Jan Thijssen
- Tonisken x Henrick Henricx
-- minderjarige kinderen [voogd Peeter Willems]
- Alken x Roef Segers
- Lijsken x Dirick Tonissen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000010&miview=ldt
7700.46 Index schepenprotocol Veghel (7700.46)
91 Aert Wouter Reijnen als man van Jenneken dochter van Jan Roelofs, ten behoeve van de minderjarigen kinderen verwekt bij deze Jenneken, Thijs Jan Thijssen als man van Lijntken, Peeter Willems als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Henricx, verwekt bij zijn vrouw Tonisken, Roef Segers als man van Alken, en Dirick Tonissen als man van Lijsken, allen kinderen en erfgnamen van Jan Roeloffs Olieslaeger, verwekt bij Heijlken dochter van Meus Janssen, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen hun ouders.
Aert Wouter Reijnen, ten behoeve van de minderjarigen, krijgt toebedeeld een 'huijs, hof, bomgaert met het aengelegen lant', gelegen op Ham, groot ontrent 5 lopensaet, 'met de poterije ende gerechticheijt daer toebehoorende' ...
Ook 'eenen acker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Uden, ter plaetssen genomt opt Erpt', groot ontrent 6 'Udense vaetse' ...
'Met allen den houtwas ende gerechticheijt daer toe behoorende'. Het goed is belast met een erfpacht van 1 mauwwer rogge, Bossche maat, te leveren in Den Bosch aen 'het closter ofte convent achter de Tolbrugge'. Ook het 1/3 deel 'int Halse velt gelegen binnen den dorpe van Uden, groot ontrent twee Udensche vaetse' ...
Thijs Jan Thijssen als man van Lijntken, dochtere voornoempt, krijgt toebedeeld een 'stuck tuelants', gelegen op Ham, groot ontrent 2 1/2 lopensaet, 'met alle hollen, grachten ende houtwas daer toebehoorende' ...
Het 1/4 deel in 'eenen hoijbemdt', gelegen in de Bimt bemden, rijdende tegen Michiel Arien Donckers. Ook de helft van 'een schuerken staende op de huijsplaets aldaer'. ...
Ook 'eenen halven ecker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Nistelroij, ter plaetssen op Vorstenbos, genomt het Bijstervelt, groot ontrent dri Nistelroijsche vaetse' ...
Ook de helft van 'eenen hoijbemt genomt Cuijpers bemt, gelegen onder den dorpe van Nistelroij'. Ook de helft van 'eenen acker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Uden, resorterende onder de Lande van Ravesteijn, ter plaetssen int Halse velt, groot ontrent twee Udense vaetse' ...
Peeter Willems als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Henrick Thijssen, verwekt bij zijn vrouw Tonisken dochter voornoemd krijgt toebedeeld een 'stuck tuelants', gelegen 'op Ham, met alle sijne holle, grachten, houtwassen ende poterije daer toebehoorende', groot ontrent 2 1/2 lopensaet ...
Ook een 'stuck tuelants', gelegen aldaar, groot ontrent 2 1/2 lopensaet ...
Ook de helft van 'een schuerken'. ...
Ook de helft van 'eenen acker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Nistelroij genomt het Bijstervelt, groot ontrent dri Nistelroijsche vaetsen' ...
Ook de helft van 'eenen hoijcamp genomt Cuypers bemt, gelegen binnen den dorpe van Nistelroij'. Ook 'eenen halven acker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Uden resorterende onder den lande van Ravesteijn ter plaetssen int Halse velt, groot ontent twee Udensche vaets' ...
Roef Segers als man van Alken dochter voornoemd krijgt toebedeeld een 'halven ecker tuelants', gelegen 'op Ham, met allen den houtwas, poterije ende gerechticheijt daer toebehoorende', groot ontent 4 1/2 lopensaet ...
Ook de helft van een 'huijs met het aengelegen lant, gelegen binnen den dorpe van Uden'. Ook de helft van Huijpenvelt'. Ook de helft van 'eenen acker tuelants genomt het heijvelt'. ...
Datering: 03-01-1641
Soort akte: Deling

REFERENTIE
https://proxy.archieven.nl/235/54FC8BB0F75540D8A366279B9FF5513C
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
245 Claes Jan Claessen geeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Jan Thonis Cornelis Tibosch een erfcijns van 6 vaten rogge, Veghelse maat, zijnde deel van een erfpacht van 11 vaten rogge, waarvan 5 vaten rogge zijn afgelost, verkregen van Arien Aert Keysters en Lambert Gerytssen, zoals bescheven in een Veghelse schepenbrief van 11-01-1629, die tegenwoordig wordt betaald door Delis Jan Delissen uit onderpanden gelegen aent Havelt, en gekomen van Jan Roeloffs Olislagers volgens de constitutiebrief voor schepenen van Vechel op 21-02-1492. ...
Datering: 03-02-1652

REFERENTIE
https://proxy.archieven.nl/235/EE66E45993104355B9BE711871C1242A
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
64 Jan Anthonis Cornelis Thibos heeft verkocht aan Delis Jan Delis een erfelijke rente van 6 vaten rogge, uit meerdere rente van 11 vaten rogge. Welke voorschreven vaten de verkoper jaarlijks was geldende uit onderpanden aan Haevelt en gekomen van Jan Roelofs Olislagers volgens constitutiebrief van 21 februari 1492. Verkoper aangekomen bij koop van Claes Jan Claes volgens protocol van 3 februari 1652
Datering: 1-3-1663

Kinderen:

1.
womanCatharina Joannes Roelofs Olieslagers‏
Overleden ‎5 nov 1680 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 44 van 11-03-1680: "Jacob Tijssen, namens zijn moeder Cathalijn weduwe van Tijs Jan Tijsen".
Erfdeling op 11-01-1681.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
277 05-11-1680 Catharina Matthia Vidua, vetula, obyt m.s. Weduwe, bejaarde vrouw, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 346 05-11-1680 Leijn Jan Thijssen weduwe Laet agter kinderen

BHIC: OpenArchives
Overledene Catharina Matthiae
overleden op 05-11-1680 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
weduwe van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 309-22
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000010&miview=ldt
91
Aert Wouter Reijnen als man van Jenneken dochter van Jan Roelofs, ten behoeve van de minderjarigen kinderen verwekt bij deze Jenneken,
Thijs Jan Thijssen als man van Lijntken, <====
Peeter Willems als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Henricx, verwekt bij zijn vrouw Tonisken,
Roef Segers als man van Alken, en
Dirick Tonissen als man van Lijsken,
allen kinderen en erfgnamen van Jan Roeloffs Olieslaeger, verwekt bij Heijlken dochter van Meus Janssen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen hun ouders.
Aert Wouter Reijnen, ten behoeve van de minderjarigen, krijgt toebedeeld een 'huijs, hof, bomgaert met het aengelegen lant', gelegen op Ham, groot ontrent 5 lopensaet, 'met de poterije ende gerechticheijt daer toebehoorende'
....

....
Datering: 03-01-1641
Pagina: 153-164
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel


3.
womanAlken Joannes Roelofs Olieslagers‏
Overleden ‎23 jun 1660 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 91 van 3-1-1641 bij erfdeling vader.

BHIC: OpenArchives
Overledene Aldegonda Rudolphi Zeghers
Geslacht v
Datum overlijden 23-06-1660
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 280-05


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
262 23-06-1660 Aldagonda Rudolphi Zeghers

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 23 23-06-1660 Een vrouw van Roeff Seger Donckerts, woondt aent Havelt Laet achter kinderen

4.
womanLijsken Joannes Roelofs Olieslagers‏
Overleden ‎10 jun 1691 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 91 van 3-1-1641 bij erfdeling vader.
Laatste kind gedoopt op 02-03-1654.

Testament akte 147 van 3-6-1691. Ziek te bed.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
424 10-06-1691 Elisabetha Theodori Vidua, vetula, m.s. Weduwe, oude vrouw, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 372 13-06-1691 Leijsken weduwe van Dirck Teunis int Dorhout Laat na kinderen

Niet in index BHIC (Apr2021)(Dec2021)(Dec2022)(Jan2024).

[Gebruikersnotities]
TESTAMENT:
https://proxy.archieven.nl/235/351DE92CF3744455A13E9CE6BED40E19
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
147 Voor schepenen en substituut-secretaris is verschenen Leijsken weduwe van Dierck Tibos, 'sieck te bedde liggende', om haar testament op te maken: ze beveelt haar ziel aan bij God en wil dat haar lichaam behoorlijk begraven zal worden; ze vermaakt aan Leijseken weduwe van Jan Hendricks, 'haer outsten dogter' en aan Maria Jan Hendricx, 'haere voorschreven dogters dogter', al haar 'haevelijcke goederen, soo beesten, schaeren op het velt staende', 'en dat in consideratie van haeren goede en getrouwen dienst aen haer altijt gedaen en bewesen; mits dat de selve Leijsken en haere dogter gehouden sullen wesen daer van uijt te keeren en laeten volgen aen Thonij Dirck Tibos, 'haeren broeder ende oom, sijnne geregte kints gedeelte, ofte vijfde part; mits dat de voornoemden, soo Leijsken, Maria, als Tonij Dirck Tibos, gehouden sullen sijn de schulden, soo aen de verpondinge als dorpslasten die ten agteren mogten wesen, daer van te betaelen', Leijsken, 'haere dogter voornoemt' heeft 'betaelt en verschooten aen het huijshouden van haer testatrice 't welcke sij van schaerhout van haere kinderen zeijde verkogt heeft, monterende ter somme van veertien gulden en negen stuijvers, die sij aen de testatrice, haere moeder, om daer eenige schuldenmede te betaelen, geleent heeft, de welcke voor af van de voorschreven havelijcke goederen sullen voor het uijt keeren van het vijfde part aen Anthonij Dirck Tibos, voor soo veel dit part aangaet, sullen voor 't vijf deel daer in hebben te dragen ente restitueren aen de kinderen van Leijsken, te weten Maria en des selfs moeder voornoemt, laetende haer erfgoederen aen haer gesamentlijcke kinderen, die egalijck te deijlen. Getuigen: Adrij Smits, Jan Clasen Raeijmaker, schepenen en H. Bijmans, substituut-secretaris.
Datering: 3-6-1691Voor meer informatie: bertho@derikx.com