man‎Hendrick Gerarts Goijarts‏‎
Zoon van Gerit Goorts en N.N.‏.
Overleden ‎28 nov 1673 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Erfdeling akte 367 van 29-12-1673

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
270 30-11-1673 Henricus Gerardi Godefridi
Senex, m.s.
Oud, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 96 28-11-1673 Hendrick Gerits aent Havelt Laet achter kinderen

BHIC: OpenArchives
Overledene Henricus Gerardi Godefridi
overleden op 30-11-1673 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding
RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 295-37
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎30 nov 1673 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Kapelhof/Kapelhof%20percelen.pdf
Rekonstruktie van Veghel, Martien van Asseldonk
KAPELHOF
Perceel nr. 12
Volgens R55, fol. 493 (29-9-1673) waren de kinderen en erfgenamen van Handrick Gerart Govers en Marij:
- Gort
- Gerart
- N.N., getrouwd met Thijs Laemers <== Helena
- Jan
- N.N., getrouwd met Antonis Laembers <== Catharina
- Peter

ERFDELING OUDERS:
Gerit Goorts x Catelyn
- Henrick
- Lysken x Peter Jan Aertssen van der Mee
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999008&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
45 Henrick Gerit Goorts en Peter Jan Aertssen van der Mee als man van Lysken, zus van voorschreven Henrick, allebei kinderen van Gerit Goorts, verwekt bij zijn vrouw Catelyn, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader en moeder.
Henrick Gerit Goorts krijgt toebedeeld een 'huijs, hoff, boomgaert metten aengelegen lande ende poterijen daer toe behorende, hier inne gereserveert enige jonge oeft boomen, wesende acht oft thien int getal', gelegen ontrent de Havelsche capelle, rontsom in de gemeijnte van Vechel. ...
Ook 'een stuck lants genoempt 't Padstuck, groot ontrent een Bosch sestersaets met noch de Corte Stucxkens ende een hoijbeemptken genoempt het Voeijermaetken'. ...
Peter Jan Aerts krijgt toebedeeld 'een stuck lants genoempt Hanricx Hooffen', geegen aent Havelt ...
Datering: 12-04-1624

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999015&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
52 Seger Aert Donckers en Henrick Gerit Goorts 'hebben met malcanderen veraccoirdeert ende omgeleecht in eenre erffmangelinge die de voorschreven Seger ende Hanrick bekennen mids desen gedaen te hebben, tusschen eenen hoijbeempt ende een eusselvelt beijde gelegen binnen de prochie van Vechel, den voorschreven hoijbeempt gelegen achter het Akert, jaerlijcx was rijdende tegens erffenisse Henrick Gerit Goorts voorschreven ...
Welk goed Zeger gekocht heeft van Jan Hermans, en waarvan Seger afstand doet ten vehoeve van Henrick.
Henrick Gerit Goorts doet afstand van 'alsulcken eusselvelt', dat Hanrick van zijn ouders geërfd heeft, gelegen 'ontrent de Lanckveltsche eusellen' ...
Datering: 29-05-1624
Zie ook 51

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999169&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
206 Deze akte is doorgestreept.
Henrick Gerit Goorts heeft beloofd te betalen aan Thonis Henricx en Jan Vredericx, 'als kerckmeesteren der prochiekercke van Vechel, ende dat tot behoeff ende reperatie der voirschreven kercke' een erfcijns van 4 Carolus gulden. De erfcijns wordt betaald uit 'een stuck hoijbempts' gelegen achter Ham ...
Datering: 27-02-1626

ECHTGENOTE volledig:
https://proxy.archieven.nl/235/4B8DC892AEDC453196983380B0C9E716
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
12 Meriken dochter van Jan Henrick Thonis van Rijsingen, geassisteerd door haar man Henrick Gerit Goortssen heef vernaarderd de helft in een 'huijs, schuer ende hoff metten aengelegen lande ende erffenisse', zoals Henrick Peters Verdussen en Claes Jan Claes hebben gekocht van de erfgenamen en kinderen van Daendel Thonis van Rijsingen, zoals 'bij seeckere verkoopcedulle bij schepenen in Vechel is geschiet ende bij seeckere transpoirt ende opdrachte daer van voor schepenen binnen Tsertogenbosscheis gepasseert'. ...
Datering: 11-01-1627

ZYNS HUYSVROUWEN VADER: "Jan Henrick Thonis van Rijsingen"
https://proxy.archieven.nl/235/C2338A0D1BAF492E819573635C2A75F0
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
42 Henrick soone Arien Gerit Goossens en Henrick Gerit Goortss hebben tegen elkaar geruil 'seeckere gonden van erven'. Henrick Gerit Goortss zal hebben 'een stuck eckerlants', groot ontrent 3 lopensaet, gelegen in de Akertsche thiende ...
Ook het 1/4 deel in het voorschreven 'huys ende erffenisse', zoals Henrick Gerits dat heeft gekocht van Jan Henrick Thonis van Rijsingen, 'zyns huysvrouwen vader', zoals blijkt uit het schepenprotocol van 01-02-1627, ...
Datering: 03-03-1627

BROER? (Geen Claes bij erfdeling ouders)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942801&miview=ldt
7700.39 Index schepenprotocol Veghel (7700.39)
121 Deze akte is doorgestreept.
Henrick Gerit Goorts heeft verklaard 200 Carolus gulden schuldig te wezen aan Claes Gerit Goorts voor geleend geld.
Datering: 01-02-1628

KIDS VAN ZUS LIJSKEN VERKOPEN:
https://proxy.archieven.nl/235/4C6461E8E5B64F8C8BEA1E8F8041B0D9
7700.46 Index schepenprotocol Veghel (7700.46)
81 Dirick Baltussen als man van Geritken, en Peter Henrickx als man van Lijsken dochter van Peter Jan Aertssen van der Mee, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goorts de helft van 'eenen acker lants', genoemd den Kesselecker, groot ontrent 3 1/2 lopensaeten, gelegen aent Havelt ...
Datering: 04-02-1641

https://proxy.archieven.nl/235/13F48859732B4E7DA8E67A5A9B5A70A2
7700.46 Index schepenprotocol Veghel (7700.46)
271 Hendrick Jan Jacops heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goorts de helft van 'twee hoij beempdekens', waarvan de andere helft toebehoort aan Thonis Jan Diericx van Erp, gelegen aen het Bloemegath...
Datering: 07-02-1645

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195021&miview=ldt
7700.66 Index schepenprotocol Veghel (7700.66)
56 Anneken, 'bejaerde dochter' van Gerart van Deurssen, geassisteerd door Matijs Wouters, 'haren oom', heeft 'mont tegen mont vercocht ende op een verhogen in laten setten' door Henrick Gerit Goorts het 1/4 deel in 'een huijs, hoff, boomgaert ende aengelegen lant', groot ontrent 2 lopensaten, gelegen op Ham ...
Datering: 01-10-1661

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289829&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
134 Anneken, 'bejaerde dochter' van Geraert van Deurssen, geassisteerd door haar oom Matijs Wouters, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goorts het 1/4 deel in 'eenen huijs, hoff, boomgaert ende aengekegen lant', groot ontrent 2 lopensaten, gelegen op Ham ...
Datering: 03-10-1661

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289883&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
188 Jan Goorts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goorts 'zeecker drie gedeelten in een huijs, hoff, boomgaert ende aengelegen lant', groot ontrent int geheel 2 loopensaten, gelegen op Ham ...
Datering: 03-02-1662

VOOGD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195350&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
154 Henrick Geritt Goortsen en Thijs Jacob Thijssen zijn aangesteld als voogden over de 4 minderjarige kinderen van Geritt Henricx, verwekt bij zijn vrouw Aelken Delissen, en leggen daartoe de eed af. ...
Datering: 16-11-1667

Handrick Gerart Govers (saliger) x Marijken
- Gordt
- Geraert
- N.N. x Thijs Laemers
- Jan
- Antonis Laembers van de Veen
- Peter
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815143&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
367 'Erfscheydinghe ende deijlinge tusschen de kijnderen ende erffgenaemen van Handrick Gerart Govers saliger' en zijn vrouw Marijken.
Gordt Hendrick Gerarts krijgt toebedeeld een 'huijs, hoff met de schop ende de hoff, bomgaert ende aengelegen landt, potterijen ende gerechticheden, geleghen aen het Havelt, in de Tillaersse tiende, ronsom in de gemeijntte, ende daer jaerlijckx wt te vergelden seven stuijvers aen de costerije ofte den ghenen daer toe gerecht seijnde'. ...
Geraert soone Handrick Gerardts krijgt toebedeeld 'eenen acker tuellans gemeijndelijck genoemt den Kesselacker', groot ontrent 6 lopensaetten. ...
Thijs Laemers krijgt toebedeeld 'eenen acker lans ende weijlant gemeijnelijck genoemt de Ortsse Hoeve, groot ontrent seven lopesaetten' ...
Jan Handrick Gerarts krijgt toebedeeld 'weijlant ende heijlant, de afterste halve hoeve, groot ontrent seven lopesaetten' ...
Antonis Laembers van de Veen krijgt toebedeeld 'den schuere met eenen acker lans, gemeijnelijck genoemt Handrickx Hoff', groot ontrent drie lopesaetten' ...
Peter Handrick Gerarts krijgt toebedeeld 'het heytvelt met een lodt in Lijs Lonis erve', groot ontrent vier lopesaetten' ...
Datering: 29-12-1673

Ondertrouwd ‎1 jan 1624 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎28 jan 1624 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henrick Gerit Goers
Bruid Meriken Jan Henrix
Geboorteplaats Sint-Oedenrode
Getuige Wilm Ariens
Getuige Peeter Janssen
Opmerkingen m.
Datum ondertrouw 01-01-1624
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 207-06


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henrick Gerit Goers
Bruid Meriken Jan Henrix
Woonplaats Sint-Oedenrode
Getuige Petrus Joannis
Opmerkingen m.
Getuige Henric Adriani
Datum huwelijk 28-01-1624
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 207-07

(ongeveer 48 jaar gehuwd) met:

womanMeriken Jan Henrick Thonis van Rijsingen‏
Dochter van Jan Henrick Thonis van Rijsingen en N.N.‏.
Gedoopt Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: Geboorteplaats Sint-Oedenrode
Zie akte 12 van 11-01-1627: "Meriken dochter van Jan Henrick Thonis van Rijsingen, geassisteerd door haar man Henrick Gerit Goortssen"

Overleden ‎28 nov 1672 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedooopt op 15-06-1643.
Erfdeling akte 367 van 29-12-1673.
Overleden voor echgenoot dus voor 28-11-1673.

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 91 28-11-1672 De huijsvrouwe van Hendrick Gerrits aent Havelt

Niet in Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/4B8DC892AEDC453196983380B0C9E716
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
12 Meriken dochter van Jan Henrick Thonis van Rijsingen, geassisteerd door haar man Henrick Gerit Goortssen heef vernaarderd de helft in een 'huijs, schuer ende hoff metten aengelegen lande ende erffenisse', zoals Henrick Peters Verdussen en Claes Jan Claes hebben gekocht van de erfgenamen en kinderen van Daendel Thonis van Rijsingen, zoals 'bij seeckere verkoopcedulle bij schepenen in Vechel is geschiet ende bij seeckere transpoirt ende opdrachte daer van voor schepenen binnen Tsertogenbosscheis gepasseert'. ...
Datering: 11-01-1627

VADER EN ECHTGENOOT:
https://proxy.archieven.nl/235/4B469929BE8144988ADF2B40FEF5A4D9
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
22 Jan Henrick Thonis van Rijsingen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goortssen, 'zijnen swager, door crachte van testamente tusschen den voirschreven Jan Henricx ende Heijlken zijne huijsvrouwe zaliger gemaeckt' op 06-02-1626 voor notaris Peter van Heessel, het 1/4 deel in een 'huijs, schuer ende erffenisse ...
Datering: 01-02-1627

ECHTGENOOT DRAAGT OVER AAN VADER.
https://proxy.archieven.nl/235/DEC4E447EAC1402CBB4CBF557F16B27F
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
Schepenakte
25 Rut Peter Rutten heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Jan Henrick Thonis van Rijsingen de helft in een erfcijns van 6 gulden, waarvan voorschreven Jan Henricx de andere helft toekomt. De erfcijns wordt betaald uit onderpanden toetoekomende aan Lonis Peter Ariens, 'gelegen onder de prochie van St. Oeden Roij op Creijtenborch', zoals voorschreven Rut en Jan geërfd hebben van Henrick Thonis van Rijsingen en Anneken vrouw van Thonis voorschreven, dochter van Henrick Thonis voirschreven,en volgens een accoord tussen hen als voorkinderen en de nakinderen van voorschreven Henrick, volgens het protocol van 25-06-1623.

Kinderen:

1.
man‎Gerardus Henricus Gerardus‏‎
Gedoopt ‎17 nov 1625 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Gerardus Geraerts
Geslacht Man
Datum doop 17-11-1625
Plaats doop Veghel
Vader Hendrick Geraerts
Moeder Meriken N.N.
Getuige Hendrick Ariens
Getuige Ida Jan Joosten
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 61r
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
17-11-1625 GERARDUS
Vader: HENRICUS GERARDUS GODEFRIDUS
Moeder: MARIA JOANNES HENRICUS
Gezin: 380
Getuigen: HENDRICK ARIENS & IDA JAN JOOSTEN - ROOIJ

[Gebruikersnotities]
NIET GENOEG INFO

UIT UDEN
NOEMT OOK BROERS PETER EN GOORT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440578&miview=ldt
7700.56 Index schepenprotocol Veghel (7700.56)
116 Gerrit Hendrick Gerrits uit Uden heeft verkocht aan Jan Jan Thijssen een vierde part van een hooibeemd genaamd Crommenbeemt achter Schoepacker naast Jan Ariens, de verkoper, Peter Hendrick Gerrits, de AA. Peter Hendrick Gerrits en Goort HendrickGerrits hebben tot meerdere vastigheid zich verbonden als borge principaal.
Datering: 27-04-1679

ANDERE OPTIE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195350&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
154 Henrick Geritt Goortsen en Thijs Jacob Thijssen zijn aangesteld als voogden over de 4 minderjarige kinderen van Geritt Henricx, verwekt bij zijn vrouw Aelken Delissen, en leggen daartoe de eed af. ...
Datering: 16-11-1667


Waarom:
- Zie mogelijk kind van broer Petrus 07-01-1681 - doopgetuige is Mechtildis weduwe van Gerardus Henrici in Uden
- Doopgetuige "Heijlwiegis Matthias" is mogelijk zus Heijwigis gehuwd met Mathias.
- Broer Petrus doopgetuige.

Geen andere aktes gevonden

Opties
Gerardi Henrici bruidegom 15-12-1663 Uden DTB trouwakte x Mechtildis Artnoldi

Kids:
Henricus: Gerardus Henricus vader 07-02-1664 Uden DTB doopakte - getuigen: Petrus Henricus & Elizabetha Hubertus & Maria Joannis
Joannes: Gerardus Henricus vader 29-08-1666 Uden DTB doopakte - getuigen: Arnoldus Arnoldus & Maria Joannis
Wilhelmus: Gerardus Henricus vader 09-08-1671 Uden DTB doopakte - getuigen: Anthonius Simonis & Heijlwiegis Matthias & Anna Arnoldus

2.
womanHeijlwigis Henricus "Helena" Gerardus‏
Gedoopt ‎5 mrt 1628 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1655-21=1634
Bij doop kids consequent genoemd als Heijlwigis.

Getuigen:
Huwelijk: Lambertus vader van de bruidegom & Henricus Gerardi vader van de bruid
Petrus: Henricus Joannis & Elisabeta Leonii
Joannes: Guilielmus Bartholomei & Arnoldus van Zoest & Heijlken Henrici Lamberti
Anna: Joannes Henrici & Maria Joannis Mathei
Henricus: Adrianus Wilhelmi & Arkanardis Joannis Arnoldi
Lambertus: Anna Henrici Joannis & Lambertus Lamberti
Maria: Maria Henrici
Catharina: Adrianus N.N. & Arckanardis Joannis Arnoldi & Gerardus Henrici & Catharina Antonii

Broer/zus?: Joannes Henrici & Maria Henrici & Gerardus Henrici

Vader - mogelijkheden:
Gerardi Henricus Bruidegom Uden 24-06-1607 DTB trouwakte x Anna Joannis Nicolai
Gerits Hendrick Bruidegom Veghel 16-08-1609 DTB trouwakte x Anna Dirick Ariens - getuigen: Antonius Petri Tielens & Henricus den Smidt
Goers Henrick Gerit Bruidegom Veghel 28-01-1624 DTB trouwakte x Meriken Jan Henrix - getuigen: Wilm Ariens & Peeter Janssen
Geritssen Hendrick Bruidegom Veghel 07-01-1633 DTB trouwakte x Hilleken Peters - getuigen: Daniel Geritssen & Daniel Peters

Waarom:
- Enige mogelijkheid voor 1634 in indexen oudzijtaart:
- Zie akte 367 van 29-12-1673: erfdeling ouders - echtgenoot genoemd.
- Ene "Helena Matthiae Laurentij" is doopgetuige bij kid van broer Godefridus.

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
05-03-1628 HEIJLKEN
Vader: HENRICUS GERARDUS GODEFRIDUS
Moeder: MARIA JOANNES HENRICUS
Gezin: 380
Getuigen: RUT PETER RUTTEN - HILLEKEN JAN HERMANS

BHIC: OpenArchives
Kind Heijlken Goijarts
Geslacht Vrouw
Datum doop 05-03-1628
Plaats doop Veghel
Vader Handrick Gerarts Goijarts
Moeder Mariken NN
Getuige Rut Peter Rutten
Getuige Hilleken Jan Hoemans
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1626-1651
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Religie RK


Overleden ‎29 apr 1692 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Akte 257 van 18-12-1691: "de weduwe van Thijs Lamberts"

Zie "haar man is afegelopen october ook aan tuberculose overleden" - correct!

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
R157, fol. 375 01-05-1692 Heijlken weduwe Thijs Lamberts aant Havelt Laat na kinderen

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
426 29-04-1692 Helwigis Matthiae
Vidua, m.s., phtysi obyt, vir eius phtysi quoque anno praecedente in octobri vide locum
Weduwe, gesterkt door de sacramenten, overleden aan tuberculose, haar man is afegelopen october ook aan tuberculose overleden, zie daar

Niet gevonden in index BHIC (Aug2021)(Aug2022)(Aug2023).
‎, leeftijd ongeveer 64 jaar
Begraven ‎1 mei 1692 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
Handrick Gerart Govers (saliger) x Marijken
- Gordt
- Geraert
- N.N. x Thijs Laemers
- Jan
- Antonis Laembers van de Veen
- Peter
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815143&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
367 'Erfscheydinghe ende deijlinge tusschen de kijnderen ende erffgenaemen van Handrick Gerart Govers saliger' en zijn vrouw Marijken.
Gordt Hendrick Gerarts krijgt toebedeeld een 'huijs, hoff met de schop ende de hoff, bomgaert ende aengelegen landt, potterijen ende gerechticheden, geleghen aen het Havelt, in de Tillaersse tiende, ronsom in de gemeijntte, ende daer jaerlijckx wt te vergelden seven stuijvers aen de costerije ofte den ghenen daer toe gerecht seijnde'. ...
Geraert soone Handrick Gerardts krijgt toebedeeld 'eenen acker tuellans gemeijndelijck genoemt den Kesselacker', groot ontrent 6 lopensaetten. ...
Thijs Laemers krijgt toebedeeld 'eenen acker lans ende weijlant gemeijnelijck genoemt de Ortsse Hoeve, groot ontrent seven lopesaetten' ...
Jan Handrick Gerarts krijgt toebedeeld 'weijlant ende heijlant, de afterste halve hoeve, groot ontrent seven lopesaetten' ...
Antonis Laembers van de Veen krijgt toebedeeld 'den schuere met eenen acker lans, gemeijnelijck genoemt Handrickx Hoff', groot ontrent drie lopesaetten' ...
Peter Handrick Gerarts krijgt toebedeeld 'het heytvelt met een lodt in Lijs Lonis erve', groot ontrent vier lopesaetten' ...
Datering: 29-12-1673

3.
womanCatharina Henricus Gerardus‏
Gedoopt ‎29 dec 1630 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
29-12-1630 CATHARINA
Vader: HENRICUS GERARDUS GODEFRIDUS
Moeder: MARIA JOANNES HENRICUS
Gezin: 380
Getuigen: ADOLPHUS JOANNES & ANNA JOANNES

BHIC: OpenArchives
Dopeling Catharina Henrici Gerardi Godefridi
Vader Henricus Gerardi Godefridi
Moeder Maria N.N.
Getuige Adolphus Joannis & Anna Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-12-1630
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 45-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/826ADAA899054DC9A4FFC68D3879994C
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
202 Chatalijn Hendrick Gerrits, getrouwd geweest met Teunis Lamberts geassisteerd door Geraert en Jan Teunis Lamberts van de Ven, die mede optreden voor hun minderjarige broers en zussen hebben ... * a.z.: Peter Hendrick Gerrits ...
Datering: 19-03-1683

https://proxy.archieven.nl/235/0F5911E240D34CB1935E5DDAF828E9B0
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
162 Deling voor Gerrit Teunis Lamberts, Corstiaan Teunis Lamberts, Lambert Teunis Lamberts, Marij Teunis Lamberts en Hendrick Lamberts als voogd over Tonij soone Jan Teunis Lamberts bij Jenneken Wouters, allen kinderen van Teunis Lamberts bij Catalijn Hendrick Gerrits 'van der selver nagelaten goederen'. ...
Datering: 5-11-1691

4.
woman‎Joanna Henricus Gerardus‏‎
Gedoopt ‎20 jan 1633 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
20-01-1633 JOANNA
Vader: HENRICUS GERARDUS GODEFRIDUS
Moeder: MARIA JOANNES HENRICUS
Gezin: 380
Getuigen: MATHIAS ALBERTI & CATHARINA ARNOLDI OBIIT

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna Henricus Gerardi
Diversen: post paucos dies obiit haec Joanna: na enkele dagen overleden
Vader Henricus Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Mathias Walteri & Catharina Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-01-1633
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 65-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎jan 1633 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie doop.

Niet gevonden in index BHIC (Mei2021)(Apr2022)(Feb2023)(Apr2024).

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden

5.
manJoannes Henricus Gerardus‏
Gedoopt ‎21 mei 1634 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
21-05-1634 JOANNES
Vader: HENRICUS GERARDUS GODEFRIDUS
Moeder: MARIA JOANNES HENRICUS
Gezin: 380
Getuigen: HENRICUS JOANNES-RODANNA & HILDEGUNDA HENRICI ADRIAN

BHIC:
Dopeling Joannes Henrici Gerardi
Vader Henricus Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Henricus Joannis
Diversen: uit Sint-Oedenrode
Getuige Hildagunda Henrici Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-05-1643 <==== Fout: gemeld bij BHIC
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 77-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
Page 73 of 321: 1634
Page 80 od 321: 1635


Overleden ‎19 sep 1713 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 258 van 21-12-1691.

Mogelijk: enige optie in index bhic.

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Henrici Gerardi
overleden op 19-09-1713 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 372-22
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek


Op BHIC geen akten gevonden in 173 met "j* H?nd* veg*el" gerelateerd aan overlijden (Mar2021).

Opties BHIC 1691-1730
Joannes Henrici overledene 29-06-1696 Veghel DTB begraafakte adolescent - DUS NIET
Joannes Henrici overledene 31-01-1698 Veghel DTB begraafakte gedoopt 24-11-1697 - DUS NIET
Joannes Henrici Gerardi overledene 19-09-1713 Veghel DTB begraafakte
‎, leeftijd ongeveer 79 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/965CFFD659D84114A57893A9D5C79276
7700.59 Index schepenprotocol Veghel (7700.59)
70 ... Bijschrift: deze schuld is op 04-03-1662 afgelost aan Jan Henrickx als man van Meriken Marcelissen.
Datering: 24-2-1653

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929831&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
190 ... verkocht aan Jan zoon Hendrick Gerit Goorts een teulland met de boomgaard aan het Havelt naast de voorschreven onmondigen, ....
Datering: 27-2-1664

ECHTGNOTE MARIA IS OVERLEDEN? WAAROM VOOGD?
BROER PETER VOOGD
VERKOOP AAN BROER GOORT.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195510&miview=ldt
7700.68 Index schepenprotocol Veghel (7700.68)
71 Peter Hendrick Gerits en Claes Maerselissen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Gerits, verwekt bij Meereken dochter van Maerselis, Lambert Aerts, willen, op verzoek van Jan Hendrick Gerits als vader van deze kinderen, openbaar verkopen 'eenen acker teijllants genaemt den Veeraker, gelegen op de Boeckt', groot ontrent 3 lopense.
Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 15-04-1677.
Het goed wordt gekocht door Goort Hendrick Gerits. ...
Datering: 08-04-1677

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440501&miview=ldt
7700.56 Index schepenprotocol Veghel (7700.56)
39 Claes Maerselisse en Peter Hendricx Gerits als momboiren over de kinderen van Jan Hendrick Gerits verwekt bij Meriken de dochter van Maerselis Lambert Aerts en Jan Hendrick Gerits de vader hebben verkocht aan Goort Hendrick Gerits een teulland genaamd den Veracker op de Boeckt naast Dirckx Marttens, Aert Claesen, Aert Dirckx.
Datering: 03-05-1677

TWEE DOCHTERS, BROER PETER:
https://proxy.archieven.nl/235/00F860C0C081491F8FB99DF4D8468148
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
259 Heijlken en Maria dochter van Jan Hendrick Gerrits, geassisteerd door haar vader Jan Hendrick Gerrits voornoemd, en 'haeren oom' en voogd Peter Hendrick Gerrits, hebben verkcoht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 21-12-1691

Jan x Merijken Marcelis Lambert Aerts
- Heijlken
- Maria
https://proxy.archieven.nl/235/F3990EA7919042C482277357328DCB2D
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
258 Jan Hendrick Gerrits heeft gecedeerd, gerenuncieerd en overgegeven ten behoeve van zijn dochters Heijlken en Maria Jan Hendrick Gerrits, verwekt bij zijn vrouw Merijken Marcelis Lambert Aerts, zijn recht op het vruchtgebruik van 'eenen hoijbeemt', groot 3 karren hoijwas, gelegen op Ham, hooiende met de kinderen van Dierck van Eert
Datering: 21-12-1691

6.
manPetrus Henricus Gerardus van den Broeck‏
Gedoopt ‎4 jul 1638 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
04-07-1638 PETRUS
Vader: HENRICUS GERARDUS GODEFRIDUS
Moeder: MARIA JOANNES HENRICUS
Gezin: 380
Getuigen: ANTHONIUS JOANNES HENRICI & GERARDA PETRI JOES ARNOLD

BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Henrici Gerart Hogers
Vader Henricus Gerart Hogers
Moeder Maria N.N.
Getuige Antonius Joannis Henrici & Gerarda Petri Joannis Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-07-1638
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 102-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎25 feb 1718 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 211 van 3-6-1718: Erdeling.

BHIC: OpenArchives
Overledene Petrus Henrici Gerits van den Broeck
overleden op 25-02-1718 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 376-33
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 79 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Hamse%20Hoeve/Hamse%20Hoeve%20percelen.pdf
Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk
HAMSE HOEVE
Perceel nr. 1
Bewoners:
Peter Hendrik Gerrits 1700 - 1714

http://www.oudzijtaart.nl/
De Veghelse armmeesters
Martien van Asseldonk
Tot 24-6-1697 Tot 24-6-1699 (Jacob Martens van Tillaer) Peter Hendrick Gerrits, eed afgelegd op 18-10-1697 Inv. nr. 66, fol. 170v
Van 24-6-1699 Tot 24-6-1701 Peter Hendrick Gerrits Hoogaart Melissen van Dieperbeeck, eed op 12-11-1699 Inv. nr. 906

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195339&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
143 ...
2 parceell: 'den Cleynen Bemtt, oyck 2 deel in de hellicht'. Dit goed wordt gepacht door Jan Henrick Gerits.
3 parceell: 'genoemt den Mortel sal men gebruijcken nast Erp tot hett Bockentt lant toe ende naest Vechell oyck tot het Bockent lantt toe om den andren geen schade te doen'. Dit goed wordt gepacht door Peter Henrick Gerits. ...
5 parceell: 'de groescantte rontom het tuellantt toecomende de verpachtersse om tott Bamis toe te gebruijcken, onde conditie datt de pachters niett en sullen mogen vlaggen, noch krabben'. Dit goed wordt gepacht door Peter Henrick Gerits. ...
Datering: 05-07-1667

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195461&miview=ldt
7700.68 Index schepenprotocol Veghel (7700.68)
22 ... verklaren 'dat Tonis Lamberts en Peter Hendrick Gerits, inwoondere tot Vechel, manne van geloove, hunnen goederen nu tegenwoordich alhier gelegen meer werdich sijn als dusent gulden daer ende boven Tijs Lamberts syn kints gedeelt oock noch heeft d'welck soo goet is als d' ene van d' andere gedeelte, behalven noch sijn goet gecomen van sijn vader ende moeder, 't welck noch ongedeylt is'. ...
Datering: 29-07-1675

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440578&miview=ldt
7700.56 Index schepenprotocol Veghel (7700.56)
116 Gerrit Hendrick Gerrits uit Uden heeft verkocht aan Jan Jan Thijssen een vierde part van een hooibeemd genaamd Crommenbeemt achter Schoepacker naast Jan Ariens, de verkoper, Peter Hendrick Gerrits, de AA. Peter Hendrick Gerrits en Goort HendrickGerrits hebben tot meerdere vastigheid zich verbonden als borge principaal.
Datering: 27-04-1679

https://proxy.archieven.nl/235/45AC458618E24F138D52FEBA3F0F9F85
7700.61 Index schepenprotocol Veghel (7700.61)
66 Peter Hendrick Gerrit verklaart 200 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan ...
... verklaart op 04-10-1714 dat de schuld aan haar is afgelsot door Peter Henrick Gerrits. ...
Datering: 24-2-1681

https://proxy.archieven.nl/235/B6FFB598F40A44B58B3B5E490EB96179
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.
63 Antonis Leunissen en Peter Hendrick Gerrits hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Tijs Lamberts hun deel in 'een huijs, hoff ende aangelegen lant', groot ontrent 1 loopens, gelegen op Ham ...
Datering: 15-01-1686

https://proxy.archieven.nl/235/D530955503D44381828938FFC66279C2
7700.157 Index schepenprotocol Veghel (7700.157)
1024 Het kindt van Peter Hendrick Gerrits opt Ham; laat vader en moeder na.
Datering: 31-1-1686

VOOGD:
https://proxy.archieven.nl/235/00F860C0C081491F8FB99DF4D8468148
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
259 Heijlken en Maria dochter van Jan Hendrick Gerrits, geassisteerd door haar vader Jan Hendrick Gerrits voornoemd, en 'haeren oom' en voogd Peter Hendrick Gerrits, hebben verkcoht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 21-12-1691

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196531&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
119 Peter Hendrick Gerrits heeft vernaarderd van Teunis Hendrick Lamberts aent Havelt 'eenen hoijbeemt, groot drie karren hoijwas', gelegen agter het Havelt in de Bunt Beemden ...
Datering: 17-02-1698

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196671&miview=ldt
259 ... en schuldig te zijn aan Jacob Martens van Tillaar en Peter Hendrick Gerrits, 'als provisooren ende armmeesteren van de armmetaeffel van Vechel', ...
Datering: 22-06-1699

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195775&miview=ldt
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
219 ... e.z.: het goed van Peter Hendrick Gerrits ...
Datering: 17-08-1701

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565684&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
108 ... een hooibeemd op Ham naast de koper en Goort Hendrick Gerits, Peter Hendrick Geritsen de Aa stroom en rijdende tegen de voornoemde Peter Hendrick Gerits.
Datering: 25-01-1703

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565777&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
201 ... naast erve Peter Hendrick Gerrits, ...
Datering: 02-06-1705

https://proxy.archieven.nl/235/E7633165A9B94E289D492EACB51C7844
7700.95 Index schepenprotocol Veghel (7700.95)
154 ... a.z.: Peter Henrick Gerrits cum suo, ...
Datering: 1-2-1712

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.6&minr=11881614&miview=ldt
7701.6 Index notarieel protocol Veghel (7701.6)
54 Peter Hendrick Gerrits, gebruiker van de goederen toebehorende aan Lambert van Doorn, gelegen te Veghel op het Ham. ...
Datering: 12-02-1714

DELING:
https://proxy.archieven.nl/235/B894900950594AA2A9B58E290A0A5DB3
7700.96 Index schepenprotocol Veghel (7700.96)
211 Deling tussen kinderen en erfgenamen van Peter Hendrik Gerits bij zijn vrouw Merike Lamers, te weten Willem Dirck Stoots man van Maria dochter van voorschreven Peter, Jan Faessen van Lieshout man van Aleke Peter Hendrik Gerits, Dirk Hendrik Hendricx man van Anneke Peter hendrik Gerits en Cornelis Jan Willems man van Jenneke Peter Hendrick Gerits, ... a.z.: weduwe van Goort Hendrick Gerits, ...
Datering: 3-6-1718

7.
manGodefridus Henricus Gerardus van den Broeck‏
Gedoopt ‎15 jun 1643 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
15-06-1643 GODEFRIDUS
Vader: HENRICUS GERARDUS GODEFRIDUS
Moeder: MARIA JOANNES HENRICUS
Gezin: 380
Getuigen: ANTONIA HENRICI HENRICI M & ELISABETH HENRICI PETRI R

BHIC: OpenArchives
Dopeling Godefridus Henrici Gerardi Godefridi
Vader Henricus Gerardi Godefridi
Moeder Maria N.N.
Getuige Elizabetha Henrici Petri Rutgeri
Getuige Antonia Henrici Henrici Mathiae
Diversen: namens getuige 2
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-06-1643
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 130-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎11 mei 1717 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Akte 250 22-06-1711 genoemd
Akte 176 03-06-1718 weduwe

BHIC: OpenArchives
Overledene Godefridus Henrici Gerardi van den Broeck
overleden op 11-05-1717 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 376-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 73 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Kapelhof/Kapelhof%20percelen.pdf
Rekonstruktie van Veghel, Martien van Asseldonk
KAPELHOF
Perceel nr. 12
Volgens R99, fol. 32 (14-2-1728) waren de kinderen van Goort van den Broek en Anneken Claas Marcelissen:
- Geerit
- Maria, getrouwd met Dirck Peters van de Ven
- Anneken, getrouwd met Aert Claassen Marcelissen
- Geeritje, getrouwd met Antonij Aelberts
- Jan (overleden), getrouwd geweest met Petronella Hendricx Weydeven
Meerdere refenties naar aktes.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195510&miview=ldt
7700.68 Index schepenprotocol Veghel (7700.68)
71 Peter Hendrick Gerits en Claes Maerselissen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Gerits, verwekt bij Meereken dochter van Maerselis, Lambert Aerts, willen, op verzoek van Jan Hendrick Gerits als vader van deze kinderen, openbaar verkopen 'eenen acker teijllants genaemt den Veeraker, gelegen op de Boeckt', groot ontrent 3 lopense.
Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 15-04-1677.
Het goed wordt gekocht door Goort Hendrick Gerits. ...
Datering: 08-04-1677

https://proxy.archieven.nl/235/02DCE430BBC54D8AB82DD6C186BA3875
7700.61 Index schepenprotocol Veghel (7700.61)
149 Goort Hendrick Gerrits verklaart 100 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Willemken dochter van Aert Teunis van Eerdt.. ..
Datering: 18-2-1688

https://proxy.archieven.nl/235/E397433101F14874A6045D020D16F25D
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
354 Claas Aart Jan Ariens van Helvoort heeft vernaarderd van Goort Hendrick Gerrits 'een stuck teulants', groot 36 roeden, gelegen op de Laag Boeckt ...
Datering: 25-01-1694
Zie ook 352
Meerderen aktes in 1694: Zoek "Go?rt H?ndrick Ge*rits veg*el"

OUDERLIJK GEZIN ECHTGNOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/E59F9EF926D345EFB0EFBDA1C90B447F
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
257 Deling voor Jan Claesen Hendrick Claessen, Goort Hendrick Gerrits als man van Anneken Claessen en Lambert Ariaens als man van Maria Claessen, kinderen en erfgenamen van Claes Marcelisen bij Gertruijt Aert Gerrits, 'hare ouders zalliger'. ... Goort Hendrick Gerrits krijgt toebedeeld 'stuck teuijlant en weijlant, groot drie loopense in Jan Welten Reijt', ... Ook 'stuck lants genaempt den Honsstaert, ... Ook 'stuck teuijlants, groot twee loopense' in het Aackert, ... Ook 'twee karren hoijgewasin d' Abroeck, hoijend met het tweede ende derde lot cum suo'. ...
Datering: 04-03-1695

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196567&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
155 Mighiel en Willemken Aert Teunis van Eert hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goort Hendrick Gerrits 'een stuck teulants, groot een loopense', gelegen in de Aeckerse tiende' ...
Datering: 05-05-1698

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.5&minr=11838929&miview=ldt
7701.5 Index notarieel protocol Veghel (7701.5)
Schepenakte
2 Goort Hendrick Gerits, borgemeester te Veghel machtigt zijn zoon Jan Goorts, wonende te Amsterdam om in zijn naam 27 gulden en 10 stuivers te ontvangen van Evert Cramers, meester metselaar aldaar. Betreft loon wat Claes Goorts, zijn zoon, met oeperen (opperen) bij meester metselaar heeft verdiend.
Datering: 18-04-1707

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863806&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
170 Goort Henrick Gerrits heeft verkocht ... het vierde part in een hooibeemd gelegen in het A-broeck ...
Datering: 21-07-1710

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863886&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
250 ... heeft verkocht aan Goort Henrick Gerrits het vierde part in een hooibeemd in het A-broeck ...
Datering: 22-06-1711

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/52B471E2973E4AB096DF68930FF6769C
7700.74 Index schepenprotocol Veghel (7700.74)
176 Willem Dirck Stoots als man en momboir van Maria Peter Hendrik Gerits heeft verkocht aan Anneke Claes Marcelisse weduwe van Goort Hendrik Gerits een perceel hooiland genaamd Dirck Jan Deenen beemd en hooiende met de weduwe van Goort Hendrik Gerits en rijdende tegen Dirk van den Tillaer.
Datering: 03-06-1718

ALIAS VAN DEN BROECK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.99&minr=11570055&miview=ldt
7700.99 Index schepenprotocol Veghel (7700.99)
8 Gerit z.v. Goort van den Broeck en Anneken Claas Marcelissen; Dirck Peters van de Ven g.m. Maria; Aert Claessen van Helvoort g.m. Anneken; Antonij Aelberts g.m. Geeritje: alle dochters van Goort en Anneken voors. Hendrik Claas Marcelissen en Jan Adriaens van Rijbroeck momboiren over onmond. kind. van Jan z.v. Goort en Anneken voors. g.m. Pitronella Hendricx Weijdeven; Hendrik z.v. Goort van den Broek. (huis etc. aent havelt).
Datering: 12-2-1728


Voor meer informatie: bertho@derikx.com