man‎Marten Hendrick Jan Claes‏‎
Gedoopt ‎7 sep 1608 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
07-09-1608 MARTINUS
Vader: HENRICUS JOANNES NICOLAUS
Moeder: -
Gezin: 6269
Getuigen: JOANNES ANTONI & HEESKEN WILHELMI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Martinus Nicolai
Vader Henricus Joannis Nicolai
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Joannes Antonij & Nesken Wilhelmi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-09-1608
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 4v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎10 apr 1651 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Erfdeling akte 40 van 29-04-1680.
Zie akte 195 van 13-01-1660. Echtgenote genoemd als weduwe.

BHIC: OpenArchives
Overledene Martinus Henrici Joannis Nicolai
Geslacht m
Datum overlijden 10-04-1651
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 276-12


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
260 10-04-1651 Martinus Henricus Joannis Nicolai Invuctus tantum Alleen het Oliesel
‎, leeftijd ongeveer 42 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000426&miview=ldt
180
... In marge: 'schietende van de gemijnt op erve Marten Henric Jan Claes'...
21-01-1648

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000436&miview=ldt
190
... 'Schietende van de gemeynte op eve Marten Henric Jan Claessen'...
10-02-1648

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000512&miview=ldt
43
.. Zoals Symon Peterssen publijckelycke voor alle man hadde vercocht ende den palmslach aen Marten Henric Jan Claesen hadde gegeven naer eynde des hoochsels met beraender kersse behoorlyck vuyt gegaen'..
07-10-1648

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000561&miview=ldt
92
... zoals Matijs Wouterssen door vernaardering op 07-10-1648 had verkregen van Marten Henric Jan Claessen, ...
01-02-1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289628&miview=ldt
195
.. e.e.: het goed van de weduwe van Marten Henrick Jan Claes...
13-01-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815159&miview=ldt
383
... , opgedragen en overgegeven aan Lambert Marten, Hendrick Marten en Margriet Martens een 'stuck teulants, gelegen tot Vechel', ...
24-08-1674

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440570&miview=ldt
Proces gerezen tussen Hendrick Hendrick Dirck Jacobs, Adriaen Jan Aerts van Schijndel als man en momboir van Margriet Hendrick Dirck Jacobs en Aert Dirck van Eerd man en momboir van Mettien Hendrick Dirck Jacobs. Allen kinderen en erfgenamen van Hendrick Dirck Jacobs en zich sterk makende voor verdere erfgenamen ter ene zijde.
Lambert Martens, <===
Hendrick Martens en <===
Jan Tijssen als man en momboir van Margriet Martens. <===
Allen kinderen van Marten Hendrick Jan Claes en erfgenamen van Peter Hendrick Jan Claes ter andere zijde. <===== BROER
Dit over een stuk teulland uitwijzende de erfbrief alhier voor schepenen gepasseerd 18 juni 1641. Comparanten hebben gesloten dit haar contract begerende dat dit onverbrekelijk zal plaats grijpen. De kinderen van Marten Hendrick Jan Claes zullen schieten en tellen de som van 50 gulden aan de kinderen en erfgenamen van Hendrick Dirck Jacobs, welk zij op huiden dato bekennen ontvangen te hebben.
Datering: 27-03-1679
Pagina: 134-135
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 56
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816714&miview=ldt
40 'Scheijdinge ende erffdeijlinge tusschen
Lambert Martens, <=====
Hendrick Martens ende <=====
Jan Tijs Jan Tijssen als man ende momboir van Margriet Maertens sijnne wettige huijsvrouw, <=====
alle kinderen ende erffgenamen van Marten Hendrick Jan Claes, verweckt bij Jenneken dochtere van Lambert Jan Lemmens <=====
van de goederen haerder voornoemde ouderen, als meden van de goederen haar bij testament van Peter Hendrick Jan Claes haeren oom aengecomen, sijnde als volgt'.
Hendrick Martens krijgt toebedeeld 'een huijs, scshuer, hoff, boomgaert ende aengelegen lant met de poterijen ende gerechtigheden van dien', groot 3 loopens, gelegen aent Bueckelaer
* e.z.: het goed van Heijlken Willems
* a.z.: Cornelis Boermans
* e.e. en a.e.: de gemeijnte van Vechel
Ook 'drie stucken tuellants, gelegen op de Hees', groot samen 2 1/2 lopens
* e.z.: het goed van Heijlken Willems
* a.z.: de weduwe van Jan Wouters
* e.e.: Peters acker
* a.e.: de condivident cum suis
Ook 'een stuck tuijllants genaemt Diepenbroeck', groot 1 1/2 loopens
* e.z.: het goed van de kinderen van Jan Jan Roeffen
* a.z.: Cornelis Boermans
* e.e.: Meus Jaene acker
* a.e.: Lonis Lonissen
Ook 'twee parceelen hoijs in de Aa beemden, groot vier karren hoijs', hooiende met de kinderen van Jan Hendrick Jan Claes.
Ook 'een buendervelt', groot 1 kar hoijs
* e.z.: Huijgen bus
* a.z.: Arien Jan Aerts cum suis
* e.e.: Philips Jan Teunis
* a.e.: de Poijerveltse Hoeff
Ook een kapitaal van 25 gulden 'staende op desen dorpe van Vechel'.
Dit lot is belast met:
* een erfpacht van 6 vaten rogge, Veghelse maat, 'aen de armme taeffel alhier'
* een cijns van 3 pond paijment 'aen de armme taeffel van Vechel'
* een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Hendrick Corsten
Lambert Marttens krijgt toebedeeld 'eens tuck tueijllants genoemnt de Hees, met sijn poterijen ende gerechtigheden van dien', groot 4 loopens, gelegen aent Bueckelar
* e.z.: de condivident
.
Vervolg:
.
* a.z.: Jan Hendrick Goorts en de gemeijnte
* e.e.: Jan Jan Roeffen
* a.e.: Plips Jan Teunis cum suis
Ook 'een stuck lants aen de Drieweegscheiden', groot 1 1/2 loopens, 'met de poterijen ende gerechtigheden van dien'
* e.z.: het goed van de condivident
* a.z. en e.e.: de gemeijnte
* a.e.: de weduwe van Peter Hendrick Lamnerts
Ook 'een stuck lants, gelegen op de Boeckt', groot 1 1/2 loopens
* e.z.: Peter Hendrick Gerits
* a.z.: de kinderen van Goort Jan Claes
* e.e.: de gemeijne straet
* a.e.: de weduwe van Dirck Martens
Ook 'een heijveltien, groot een loopens', gelegen aen de Kerckstraet
* e.z.: het goed van Aert Claesen
* a.z.; Arieken Gijsberts
* e.e.: Heijlken Willems
* a.e.: de Kerckstraet
Ook 'een campken', gelegen in de Buenders, groot 1 1/2 buender
* e.z.: het Poijervelt
* a.z.: Cornelis Boermans
* e.e.: Aert Goorts
* a.e: Jan Wijnen cum suis
Ook 'eenen halven buender'
* e.z.: Dirck de Cuijper Camp
* a.z.: Huijbert Aerts cum suis
* e.e.: de Watersteegt
* a.e.: Jan Daendels cum suis
Ook 25 gulden 'hercomende van een beleening van de wedue Jan Hendrick Dirckx'.
.
Jan Tijs Jan Tijssen als man van Margrita Martens krijgt toebedeeld 'een stuck teuijllant genaemt de Seven Streepen', groot 2 1/2 loopens
* e.z.: het goed van Marten Jan Tijssen
* a.z.: Dirck Aert Jan Roeffen
* e.e.: Meus Jaene acker
* a.e.: den gemeijnen loop
Ook 'een stuck lants genaemt de Cloott', groot 2 1/2 loopens, gelegen in de Hoog bockse thiende
* e.z.: het goed van Leunis Lonnissen
* a.z. en e.e.: de weduwe van Willem Gerit Stoven
* a.e.: Cornelis Boermans
Ook 'een stuck lants aen de Drieweeghscheijden', groot 1 loopens
* e.z.: de condivident
* a.z.: Chatalijn Hendrick Dirck Jacobs
* e.e.: de weduwe van Peter Hendrick Lamberts
* a.e.: de gemeijnne straet
Ook 'een stuck lants int Aeckert', groot 1 1/2 loopens
.
Vervolg 2:
.
* e.z.: de weduwe van Jan Hendrick Jan Claes
* a.z.: Jan Joorden Donckers cum suis
* e.e.: de kinderen van Teunis van Eerd cum suis
* a.e.: Meus Willems
Ook 'een gedeelte in den Ouden brughbeemt', hooiende met Dirck Martens en Marten Jan Tijssen cum suis, groot 3 karren hoijwas
* e.z.: d' Astroom aldaer vlitende
* a.z.: Teunis Martens cum suis
* e.e.: de gemeijne straet
* a.e.: Gerrit Aerts
Ook 'een buendervelt gelegen in de Geerbuenders', groot 2 karren hoijwas
* e.z.: Aert Lonissen en Arieken Gijsberts cum suis
* a.z.: de weduwe van Hendrick Jan Aerts 'als gebruijckerse'
* e.e.: Gerrit Jansen
* a.e.: de Watersteegh
Ook 'een buendervelt gelegen in de Heijse Bunders', groot 1 kar hoijwas
* e.z.: de weduwe van Dirck Martens
* a.z.: Jan Gijsen cum suis
* e.e.: Jan van Helvort
* a.e.: de weduwe van Tijs Jan Tijssen
Ook 75 gulden 'hercomende van de wedue Jan Hendrick Dirckx'.
Getuigen: Adrij Smits, Aert Claesen en Jan Tonis van Helvert, schepenen
Datering: 29-04-1680
Pagina: 78-82
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

WAT IS DIT?????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929719&miview=ldt
78
... De huisplaats, boomgaard en dries met een einde schietende op erf van Marten Henrick Jan Claes; ...
...Marten Hendrick Jan Claes,..
29-3-1663

Gehuwd
[bron]
Getrouwd na 1608+20=1628

1628-1646

Niet gevonden in index BHIC alle plaatsen (Mei2021)(Dec2021)(Mei2022).

D 1606-1700 M-R Dopen Veghel RK_OCR.pdf
Gezin 6518
Henricus 1651
Lambertus 1649
Margaretha 1647
met:

womanJenneken Lambert Jan Lemmens‏
Overleden ‎4 jul 1662 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 195 van 13-01-1660. Genoemd als weduwe.
Erfdeling akte 40 van 29-04-1680.

Mogelijk maar zou dichter bij 1680 verwachten.
Maar geen andere optie in 'Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx'

BHIC: OpenArchives
Overledene Joanna Lamberti Joannis
Geslacht v
Datum overlijden 04-07-1662
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen oude vrouw
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 281-11


Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 48 06-07-1662 Jenneken Lambers aent Havelt Laet achter kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
263 04-07-1662 Joanna Lamberti Joannis
Vetula in festo B. virg. visitantis sacra communione refecta, mulier devota, simplex et recta
Bejaarde vrouw, op het feest van de visitatie van de H. Maagd, gesterkt door de communie, devote vrouw, eenvoudig en oprecht

Kinderen:

1.
womanMargareta Martini van Doren‏
Gedoopt ‎24 feb 1647 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
24-02-1647 MARGARETA
Vader: MARTINUS HENRICUS JOANNES NICOLAUS
Moeder: JOANNA
Gezin: 6518
Getuigen: ARNOLDUS NICOLAI & HENRICA JOANNES V DINTHER

BHIC: OpenArchives
Dopeling Margareta Martini Henrici Joannis Nicolai
Vader Martinus Henrici Joannis Nicolai
Moeder Joanna N.N.
Getuige Henrica Joannis van Dinter
Getuige Arnoldus Nicolai
Diversen: namens zijn vader
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-02-1647
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 150-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
WAT IS DIT???
Paar is genoemd in erfdeling van de ouders van Margreta op 29-04-1680.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815014&miview=ldt
238
Jan Jan Tijssen,
Lambert Sijmons, man van Maijken dochter van Jan Tijssen,
Dirck van Ert en Tijs Janssen voogden over het minderjarige kind van Aert Jan Tijssen verwekt bij Anneken Dirck Aertssen van Eert voorschreven,
Marten Jan Tijssen,
allen kinderen en erfgenamen van Jan Tijssen en zijn vrouw Margrietien, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders....
Datering: 23-02-1671
Pagina: 300-304
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 55
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Niets mbt dit in 'Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx' noch in 'Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx'.

2.
manLambertus Martini van Doren‏
Gedoopt ‎20 feb 1649 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Patroniem Martini genoemd bij doop zoon Martinus Lamberti.

Geboren voor 1677-21=1656

Waarom:
Broer Hendrick en zus Grietjen (getrouwd met Jan Thijssen) genoemd samen met echtgenote Maria Meusen in akte 249 van 13-09-1691 (notitie bij persoon).
+
Zelfde broer en zus (en echtgenoot) genoemd in akte 40 van 14-04-1683 erfdeling ouders (notitie bij vader).
conclusie ouders zijn: "Marten Hendrick Jan Claes, verweckt bij Jenneken dochtere van Lambert Jan Lemmens"

Dit bevestigt onderstaande:

Enige Lambertus met vader Martinus in dit tijdvak in gezinreconstructies veghel:

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
20-02-1649 LAMBERTUS
Vader: MARTINUS HENRICUS JOANNES NICOLAUS
Moeder: JOANNA
Gezin: 6518
Getuigen: JOANNES HENRICI & ERMGARDIS JOANNES-HERPEN

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/163/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D26
"20 Lambertus
Martinus henricus(?)
Joanna
Jois henrici - Ermgardis Jois herpe?? ???? ?????"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Lambertus Martini Henrici
Vader Martinus Henrici
Moeder Joanna N.N.
Getuige Ermgardis Joannis
Diversen: uit Herperschaijk
Getuige Joannes Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-02-1649
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 164-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎5 mei 1680 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laaste kind gedoopt op 16-12-1679.
Genoemd in akte 40 van 29-04-1680 bij erfdeling vader. Zie notitie bij vader.
Overleden voor echtgenote dus voor 18-10-1683.
Overleden voor 16-2-1717. Zie akte 28.

BHIC: OpenArchives
Overledene Lambertus Martini
Geslacht m
Datum overlijden 05-05-1680
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen vader van 2 kinderen <===== Match
Relatie echtgenoot van N.N. N.N.
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 308-12


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
276 05-05-1680 Lambertus Martini
Duarum prolium pater, obyt cum dolore summe uxoris, m.s., pleuritide laborans et patiens in molestia gravi et longam
Vader van twee kinderen, overleden tot groot verdriet van zijn vrouw, gesterkt door de sacramenten, leed aan een longontsteking, lijdzaam tijdens haar lange en ernstige kwaal

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 345 06-05-1680 Lammert Martens aent Havelt Laet achter vrouw ende kinderen
‎, leeftijd ongeveer 31 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195445&miview=ldt
6
... Het goed wordt gekocht door Lambert Martens. ... Bijschrift: de koopsom is op 24-08-1674 voldaan door Lambert Martens. ...
26-07-1674

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816880&miview=ldt
206
... * a.z.: de weduwe van Lambert Martens cum suis ..
14-04-1683

GEZIN MARTENS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196119&miview=ldt
249
Meus Willems, als grootvader en voogd over de kinderen van Lambert Martens, verwekt bij zijn dochter Maria Meusen, voor 1/3 deel,
Hendrick Martens voor 1/3 deel, en
Grietien Martens, weduwe van Jan Thijssen, geassisteerd door Jan Thijssen, 'haer mans broeder', voor 1/3 deel,
betaalden 'aen de kercke deser plaetse' jaarlijks 5 gulden rente van een kapitaal van 100 gulden uit 'eenen acker teulants', groot ontrent 2 loopense, gelegen in de Donckerstraet, 'gemelten Grietien Martens alleenlijck competerende'. Meus Willems belooft zijn 1/3 deel jaarlijks te betalen.
Getuigen: C. van der Hagen en Jan Jansen van den Horck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Datering: 13-09-1691
Pagina: 340-341
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 70
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Zijn twee zonen zijn erfgenaam dus Lambetus zelf is overleden.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.96&minr=11569271&miview=ldt
28 Martten Lamberts van Doorn; Willem Lamberts van Doorn; Jan lambert Meussen, erfgen. van Jan Meuwzen
Datering: 16-2-1717
Pagina: 143v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 96
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.97&minr=11569308&miview=ldt
7 Marten en Willem z.v. Lambert van Dooren en Maria Meussen (huis etc den heuvel)
Datering: 19-11-1719
Pagina: 34v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 97
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

3.
man‎Henricus Martini van Doren‏‎
Gedoopt ‎21 jan 1651 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
21-01-1651 HENRICUS
Vader: MARTINUS HENRICUS JOANNES NICOLAUS
Moeder: JOANNA
Gezin: 6518
Getuigen: GUILIELMUS HENRICI & MARIA HENRICI THEODORI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henricus Martini Henrici
Vader Martinus Henrici
Moeder Joanna N.N.
Getuige Maria Henrici Theodori & Gulielmus Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-01-1651
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 174-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

WAAROM????

Kids:
Joanna: Martini Henricus Vader Veghel 09-02-1680 DTB doopakte x Theodora N.N. - getuigen: Maria Cornelij & Elisabetha Joannis opt Sijtart & Lambertus Martini
Adrianus: Martini Henricus Vader Veghel 03-02-1682 DTB doopakte x Theodora N.N. - getuigen: Arnoldus Donckers & Maria Wilhelmi & Maria Cornelij & Ego, Pastor
Maria: Martini Henricus Vader Veghel 06-05-1684 DTB doopakte x Theodora uxoris - getuigen: Anna Joannis Henrici & Catharina van de Santvoirt & Joannes Mathiae
Lucia: Martini Henricus Vader Veghel 30-03-1686 DTB doopakte x Theodora N.N. - getugien: Margaretha Joannis & Albertus Joannis & Henricus Adriani
Martinus: Martini Henricus Vader Veghel 23-01-1689 DTB doopakte x Theodora N.N. - getuigen: Wilhelma Cornelij & Albertus Joannis & Margaretha Joannis & Adrianus Adriani
Lambertus: Martini Henricus Vader Veghel 10-07-1692 DTB doopakte x Theodora N.N. - getuigen: Maria Theodori & Elisabetha Petri & Gerardus van den Bogardt


Voor meer informatie: bertho@derikx.com