man‎Hendrick Jan Claes‏‎

[Gebruikersnotities]
Geen andere leden gezin gevonden op oudzijtaart.nl in gezin 6269.

Veel aktes want was Schepen. Begint rond 1606.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003699&miview=ldt
26 Dielis soone wylen Aert Loyen heeft overgegeven aan Henrick Jan Claessen 'een hostat metten lande daer aen gelegen', gelegen aent Bueckelaer.
29-05-1609

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003702&miview=ldt
29 Dirck soone wylen Jan Peterssen en Arien soone wylen Willen Jan Peterss als voogden over de minderjarige kinderen van Lonis Lonissen, en Lonis soone wylen Lonissen met synen soon Loniss Lnissen, hebben opgedragen en overgegeven aan Henrick Jan Claessen, ....
09-06-1609

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003755&miview=ldt
82 Hic Daniel Ariens ende Henrick Jan Claes abierunt scabinaten et ipsorum loco creati sunt in scabinos Theodorus Henrici Roeffen et Antonius Thibos die Mulder
Hier zijn Daniel Ariens en Henrick Jan Claes afgetreden als schepen en in hun plaats zijn als schepenen aangesteld Dirck Henrick Roeffen en Tonis Thibos die Mulder
Datering: [1610]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003753&miview=ldt
80 Willem soone wylen Meus Willemssoon heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Jan Claessen, 'onse mede schepen', ...
14-01-1610

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998530&miview=ldt
107 Dirck Willem Henrickx heeft opgedragen en getransporteerd aan Roeloff Dielissen de helft van 'eenen ecker tuelants' met toebehoren, gelegen suydwardts, waarvan de andere helft toebehoort aan Henrick Jan Claes, 'gemeynlyck genompt den Cloot',...
05-03-1618

Zoon?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998738&miview=ldt
315 'De halven kloot eijgenaer Grietje Martens, Peter Henrick Jan Claes heeft het gekocht van Delis Roelofs, Grietje was de broers kint van Peter Hendrick Jan Caes. De reengenooten de eene seijde Tonij Dircks, de ander zeyde de ander helfft van de Cloot, een eynde Doncke straet, de ander eijnde erfgenamen van Peter Hendrick Jan Claes'.
Datering: [1621]

BROERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998755&miview=ldt
17 Claes zone Jan Gerits als man van Cathalyn dochter van Mathys Daniels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan de broers Claes Jan Claes en Henrick Jan Claes, ieder voor de helft, ....
05-03-1621

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999049&miview=ldt
86
... e.z. en e.e.: Grietken weduwe van Henrick Jan Claes met haar kinderen....
07-01-1625

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999145&miview=ldt
182
... * a.e.: Grietken weduwe van Henrick Jan Claes..
30-01-1626

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999152&miview=ldt
189
... * e.z.: Grietken weduwe van Henrick Jan Claes ...
03-02-1626

????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942698&miview=ldt
18 'Alsoe questie was geschaepen te rijsen tussen d' erffgenamen ende kynderen Dingen Jan Claes ter eenre zijden ende den erffgenamen Lijsken Dirick Henricx van Tillaer ter andere syden, naementelyck Lenaert Melissen ende Dirick zijnen broeder, Jan Goort Henricx ende Goort Diricx als naeste erffgenamen Lijsken voirschreven, eertijts weduwe van Henrick Jan Claes, <========?????
mede optredend voor Henricxken dochter van Lijsken, ende ...
28-02-1626

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999176&miview=ldt
213
... e.z. en e.e.: het goed van Grietken weduwe van Henrick Jan Claes ...
09-03-1626

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999206&miview=ldt
6
... ende het ander eijnde Grietken weduwe Henrick Jan Claes, ..
23-09-1626

ECHTGENOTE GRIETKEN EN ZOON JAN - ZUSSEN MEERVOUD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999308&miview=ldt
108 Deze akte is doorgestreept.
Aert Henrick Henrick Roeffen en Lonis Lonissen als voogden over het minderjarige kind van Mathijs Scheffer, verwekt bij zijn vrouw Catelyne dochter van Gijsbert Claesse en zijn vrouw Heijlen, hebben verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Jan HenrickVreijnssen het 1/3 deel in 'eene huys, hoff, mette aengelegen erffenisse ende dependense van dijen', gelegen aent Bueckelaer, het hele goed is gelegen
* e.z.: het goed van Grietken weduwe van Henrick Jan Claes
* a.z.: Willemken weduwe van Lenaert Wouters en de erfgenamen van Peter Daendels
* e.e.: het goed van Henrick Lenaerts de Vriese
* a.e.: opte gemeijnte van Vechel
Het goed is belast met het 1/3 deel van:
* een erfcijns van 7 oort aan de heer van Helmond
* een erfcijns van 2 gulden en 15 stuivers aan 'de kercke van Vechel'
* een erfcijns van 5 gulden aan de daartoe gerechtigden
Getuigen: Anthonis Jacops en Jan Jan Thonis, schepenen in Vechel
Bijschrift: op 26-02-1629 heeft voorschreven Jan Henrick Vreijnssen het voorschreven 1/3 deel 'erffs sonder huijsinge wederom overgegeven aen'
Grietken weduwe van Henrick Jan Claes met haar kinderen. <===== Echtgenote
Jan soone Henrick Jan Claes, <===== Zoon Jan
mede optredend voor zijn voorschreven moeder en zijn zussen en broers, heeft beloofd Jan Henricx van deze belofte 'costeloos te houden'. Getuigen: Rut Jan Cluytmans en Wijllem Meussen, schepenen
Datering: 06-11-1627
Pagina: 105-106
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 44
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999336&miview=ldt
136
... * e.z. en e.e.: het goed van Grietken weduwe van Henrick Jan Claes ...
05-02-1628

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999401&miview=ldt
201 Henrick Jan Claes had gekocht van Heijlken vrouw van Marten Driessen het 1/5 deel in het 1/4 deel in 'eenen hoijbeempt', gelegen int Russelt, aen d' Aude A, zoals in een Veghelse schepenbrief van Vechel van 29-05-1602 beschreven staat. 'Ende alsoe nu de kynderen ende erffgenamen Jan Wouter Timmermans waren actie ende pretens pretenderende opte voirschreven beempt, soe syn voor ons schepenen in Vechel desen onderteeckent gecompareert de voirschreven erffgenamen, namentelijck Wouter Jan Wouters, henrick ende Jan zijne broederen, ende Goort Wijns Claessen, en Matheus Jannssen, henne swageren, ende hebben tsamenderhant ende eendrachtelyck veraccoirdeert met Grietken weduwe Henrick Jan Claes ende haere kynderen, renoncierende ende helemelinge vertydende midts desen opt voirschreven gedeelte hoijbempts nu ende altijd van alle actie ende pretens die de voirschreven erffgenamen souden connen oft mogen pretenderen tot behoeff de weduwe ende erffgenamen Henricken Jan Claes voirschreven'.
Getuigen: Rut Jan Cluijtmans en Wijllem Meussen
Datering: 08-07-1628
Pagina: 188-189
Soort akte: Akkoord
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 44
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999403&miview=ldt
203 Jan Goossen Ariens, als man van Diricxken dochter van Mathijs Daendels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Grietken, weduwe van Henrick Jan Claes voor het vruchtgebruik, en haar kinderen voor het erfrecht ...
17-07-1628

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999597&miview=ldt
Schepenakte 117 'Alsoe seeckere questie, differentie ende geschiellen was opgeresen tusschen de erffgenamen van wijlen Henrick Jan Claes ende Margriet sijnder huijsvrouwen ende de erffgenamen van Marten Peter Daendels ter eenre, ...
27-10-1631

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999606&miview=ldt
126 Aert Ariens van Heeswijck heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan de kinderen van Henrick Jan Claes ...
27-12-1631

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999733&miview=ldt
253 Jan Jan Wouters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Grietken weduwe van Hanrick Jan Claessen ...
20-06-1634

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999853&miview=ldt
373
... e.z.: het goed van Grietken weduwe van Henrick Jan Claes...
... een kapitaal van 50 gulden aan Grietken weduwe van Henrick Jan Claessen ...
21-03-1637

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999885&miview=ldt
405
... * e.z.: de weduwe en erfgenamen van Grietken Jan Claes...
... * een erfcijns van 5 gulden en 13 stuivers aan de weduwe Grietken Jan CLaes...
07-06-1638

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=13999984&miview=ldt
65
... e.z.: Grietken weduwe van Henrick Jan Claesen ...
05-03-1640

ZONEN PETER & WILLEM
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000054&miview=ldt
135 Roelif Janssen van Kilsdonck heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Wille soone Henrick Jan Claessen ...
... a.z.: Peter Henrick Jan Claesen...
25-02-1642

BROERS PETER EN MARTEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000129&miview=ldt
210 Dirick Willems van Heretum heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peeter Henrick Jan Claes en zijn broer Marten 'eenen bunder hoijvelt', ...
09-10-1644

PETER EN MARTEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.49&minr=14000691&miview=ldt
19 Sijmon Peters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Henric Jan Claes het 1/32 deel in een 'hoijbunder genoemt Roeffen Camp'
* e.z.: het goed van Marten Henric Jan Claes cum suis ...
28-10-1649

PETER EN ZIJN BROER MARTEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.49&minr=14000720&miview=ldt
48
... , opgedragen en ovegegeven aan Peter Henric Jan Claessen en zijn broer Marten een 'acker teulants', genoemd de Cloot...
16-02-1650

WILLEM EN PETER BROERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289723&miview=ldt
28
Dirck Martens,
Willem Henrick Jan Claes, <===
Peter Henrick Jan Claes, <===
Jan Lamberts voor zichzelf, en ook optredend voor Marten Lambertts, 'absent',
Jan Henrick Jan Dirick Tonis als man van Mariken Lambertts,
hebben opgedragen en overgegeven aan Margriet weduwe van Jan Tyssen hun rechten in een Bunder velt, 'tegenwoordich affgegraven ende gerepareert'
* e.z.: het goed van Aert Peters
* a.z.: het goed van Geryt Cornelis en Willem Henrick Jan Claes cum suis
* e.e.: de verkoper
* a.e.: de gemynt
De weduwe zal de 'graven, hecken onderhouden als andersintts van erve Aert Petersen tot aen eenen camp gemynelyck genoemt de Weyhoeff'. En dat de weduwe 'den walle gelegen neffens Udens Kempken sal mogen affvueren ende mogen brengen op haere contingente in desen mentionerende,
welcke voorschreven Willem Henrick Jan Claes ende Peter synen broeder <=========
verclaeren dat haer continge in den gehelen bunder is verbetert, door dyen dat de voorschreven weduwe voor haer contingente heefft aengenomen een slecht mager affgetorfft velt'.
Getuigen: Jan Jan Dierckx en Aert Gerit Henrickx, schepenen. M. van der Sloot, secretaris.
Datering: 03-11-1660
Pagina: 42-44
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 53
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

WILLEM EN PETER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195239&miview=ldt
43 * 'Geweest opten 31en october geweest ten huyse Willem Hendrick Jan Claes daer in foute bevonden een heel beest,
* den selven dito geweest ten huyse Peter Hendrick Jan Claes voorschreven in foute bevonden een heele beest,....
31-10-1664

!!!!
BROERS JAN, WILLEN, PETER, MARTEN en link naar MERIKEN
!!!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440541&miview=ldt
79
Hendrick Jan Claes beveelt aan
de kinderen van Jan Hendrick Jan Claes, <===
aan de kinderen van Willem Hendrick Jan Claes en <===
aan de kinderen van Hendrick Dirck Jacobs tien gulden. <=== MAN VAN MERIKEN - zie akte 382 van 28-07-1674
Legaten voor voornoemde personen zijn uitgemaakt zonder Peter Hendrick Jan Claes hun oom en testateur <====
in deze te profiteren.
Aan de drie kinderen van Martten Hendrik Jan Claes <===
al zijn goederen gereed en ongerede, havelijk als erfhavelijk, uitgenomen de have van paard en beesten en de scharen staande op het veld, die zijn voor de kinderen genaamd Hendrick Marttens en Margrietta Marttens.
Datering: 21-06-1678
Pagina: 91-92
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 56
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Gehuwd
[bron]
Geen andere leden gezin gevonden op oudzijtaart.nl in gezin 6269.
met:

womanMargaretha N.N.‏
Overleden ‎13 mrt 1640 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Margareta Henrici Joannis Nicolai
Geslacht v
Datum overlijden 13-03-1640
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 272-05


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
258 13-03-1640 Margareta Henrici Joannis Nicolai
Plan dierum bonorum, m.s.
Veel goede dagen, gesterkt door de sacramenten

Kinderen:

1.
manJan Hendrick Jan Claes‏
Overleden ‎14 feb 1668 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 06-08-1648.
Genoemd in akte 125 van 08-11-1666.
Weduwe genoemd in akte 124 van 12-03-1668: "de weduwe van Jan Henrick Jan Claes"
Erfdeling akte 93 van 03-02-1681.
1666-1668

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
266 14-02-1668 Joannes Henric
Senex, confessus ets sacra communione refectus in festo Purificationis B.M. Virg., obyt ex languore subito, nec fatali ut indicibat. Praeventus est itaque pius valde et absque dolo rectus et timens Deum, 14 feb. circa vesperum migra vite saeculum
Oud, gesterkt door de biecht en de heilige communie op het geest van Maria Lichtmis, overleden aan een plotselinge ziekte, niet fataal zo leek het. Het was vroegtijdig en hij was zeer vroom en zonder leugens, rechtschapen en God-vrezend, op 14 februari 's avonds naar het eeuwige leven gegaan

MIST HIER VOORNAAM JAN?
Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 76 15-02-1668 Handrick Jan Claessen aen de Leest Laet achter vrouw en kinderen

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Henrici
overleden op 14-02-1668 te Veghel.
Diversen: plotseling overleden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 288-14
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000162&miview=ldt
243 Jan Peter Elissen, Thijs Jan Thijssen, Jan Jan Tonissen en Jan Henrick Jan Claessen, 'borgemeesteren van den jaere anno 1641', ...
06-05-1643

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000119&miview=ldt
200 Deselve geswoorens hebben verkocht, opgdragen en overgegeven aan Jan Henrick Jan Claesen een 'huijsplaetsken',...
08-02-1644

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000147&miview=ldt
228 Deze akte is doorgestreept.
Willem Henrick Jan Aerts heeft verklaard 36 Carolus gulden ontvangen te hebben van Jan Henrick Jan Claes. ...
17-04-1644

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000268&miview=ldt
22 Jan Henric Jan Claes heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Nicolaes Gerijts van Soest ...
05-06-1646

JAN GETROUWD MET Lysken dochter van Art Ariens
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289124&miview=ldt
6 Jan Henric Jan Claes, man van Lysken dochter van Art Ariens, Art Jan Arts als man van Jenneken Art Ariens, Jacob Jan Arts als man van Jenneken dochter van Art Ariens, Symon Lamberts en Lambert van der Straten als voogden over Lambert Ariens, Jan Peters als man van Jenneken dochter van Arien Arts, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Art Ariens en zijn vrouw Grietken Jan Rutten, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders....
21-10-1653

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289169&miview=ldt
51 Jan Henrick Jan Claes heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Jan Aert den Jongen, 'synen swager, ...
14-04-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289278&miview=ldt
160 Jan Henrick Jan Claessen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Rutten ...
13-05-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289296&miview=ldt
178 Jan Henrick Jan Claes heeft verkocht en opgedragen aan Jacob Jan Arts een 'stuck lants', ...
25-09-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289309&miview=ldt
191 Aert Jan Aerts Vervoirdt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Henrick Jan Claes een 'stuck acker lants gemeynelyck genoemt den Camp', ...
21-12-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289599&miview=ldt
166 Jan Henrick Jan Claes heeft op verzoek van Jasper Jan Aerts 'als vaderlyck momboir over henre onmondige kijnderen verweckt bij Jenneken dochter Daniel Henrick Danels, 'sijne gewesene huijsvrouw' de voogdij aanvaard, en heeft daartoe de eed afgelegd.
Datering:
26-07-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195058&miview=ldt
93 Jan Peters, oud ongeveer 30 jaren, heeft op verzoek van Jan Hendrick Jan Claes een verklaring afgelegd....
03-07-1662

MEERDERE AKTES IN DEZE PERIODE BETREFFENDE Jan Henrick Jan Claes en Jan Hendrick Ariens
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195063&miview=ldt
98 Heden 'is in onse schepenen ondergeschreven handen geconsigneert door Jan Henrick Jan Claes' een bedrag van 403 gulden, 2 stuivers en 1 oort, 'ter tijtt ende wijle de saecke van naerderinghe tusschen Jan Henrick Jan Claes ende Jan Henrick Ariens in questie staende sal wesen geliquideertt'....
17-07-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929696&miview=ldt
55 Jan Henrick Jan Claes heeft vernaderd een akker op 21 juli 1662. Zo heeft Jan Peter Martens deze akker genaamd Voermansvelt vernaderd aan den Doorenhoeck...
6-2-1663

JAN HEEFT ZUS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195321&miview=ldt
125
... ende verschenen Jan Hendrick Jan Claes, hem mede fort ende sterck maeckende voor syne andere susteren ende broederen,...
08-11-1666

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814900&miview=ldt
124
... * a.z.: de weduwe van Jan Henrick Jan Claes..
12-03-1668

ERFDELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816767&miview=ldt
93
'Erffscheijdinge ende deijline tusschen
Dirck, Cornelis, Goijaert, Jenneken, Margrita Jan Hendrick Jan Claes,
Anthonis Ariens als man ende momboir van Cathalijn Jan Hendrick Jan Claes,
mitsgaders Dirck voorschreven ende Jan Goort Tijssen als momboiren over de onmondige kinderen van Hendrick Jan Hendrick Jan Claes, verweckt bij Anganees Driesen,
alle kinderen en erffgenamen van Jan Hendrick Jan Claes, verweckt bij Elisabeth Aert Ariens, <==========
ende dat van de goederen haerder voorschreven ouderen'.
....
Datering: 03-02-1681
Pagina: 172-180
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

2.
man‎Peter Hendrick Jan Claes‏‎
Overleden ‎17 sep 1678 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden voor 27-03-1679. Zie akte 108 in notitie bij persoon: "Allen kinderen van Marten Hendrick Jan Claes en erfgenamen van Peter Hendrick Jan Claes ter andere zijde."

Kids van broer zijn erfgenamen - dus ongehuwd.

BHIC: OpenArchives
Overledene Petrus Henrici
overleden op 17-09-1678 te Veghel.
Diversen: oude man, ongehuwd
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 305-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
275 17-09-1678 Petrus Henrici Senex, m.s., vir pius, innuptus ad huc Oud, gesterkt door de sacramenten, vrome man, nog steeds ongetrouwd

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 339 17-09-1678 Peeter Hendrickx aen den Biesen De vrinden sullen het goet erven

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000007&miview=ldt
88 Peter Henrick Jan Claes heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
18-06-1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000515&miview=ldt
46 Matijs Wouterssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Henric Jan Claessen ...
28-10-1648

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000516&miview=ldt
47 Jan Thonis Cornelissen Tybosch en Arien Henric Arienssen als man van Heylken dochter van Thonis Cornelis Tybosch hebben verkcoht, opgedragen en overgegeven aan Peeter Henric Jan Claessen ...
03-11-1648

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288705&miview=ldt
1 Aert Gerytssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Henric Jan Claesen ...
10-03-1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000581&miview=ldt
112 Deze akte is doorgestreept.
Henric Arienssen van Oordt heeft verklaard 260 gulden ontvangen te hebben van Peeter Henric Jan Claessen. ...
... Bijschrift: Peter Henrick Jan Claes verklaart op 18-05-1660 voor deze belening betaald te wezen....
17-03-1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.49&minr=14000724&miview=ldt
52 Deze akte is doorgestreept.
Henric Ariens van Oort heeft verklaard 100 Carolus gulden ontvangen te hebben van Peter Henric Jan Claes. ...
... Bijschrift: deze belening is opgeheven in aanwezigheid van Peter Henrick Jan Claessen die op 01-05-1652 heeft verklaard ...
05-05-1650

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288748&miview=ldt
44
... toecomende Peter Henric Jan Claesen cum suis...
25-07-1650

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288960&miview=ldt
256
... Het goed is belast met 100 gulden te betalen aan Peter Henrick Jan Claes, ...
19-02-1652

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289066&miview=ldt
362 Thonis Jan Ariensen van Helvoirdt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Henrick Jan Claessen een ...
27-02-1653

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289160&miview=ldt
42 Deze akte is doorgestreept.
Jacob Crijnen heeft verklaard 50 Carolus gulden ontvangen te hebben van Peeter Henrick Jan Claessen ...
26-03-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289537&miview=ldt
104
.. te hebben ontvangen van Peeter Henrick Jan Claes. ..
04-09-1658

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289563&miview=ldt
130
... Het goed is belast met een bedrag van 260 gulden te betalen aan Peter Henrick Jan Claes, ...
01-02-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289635&miview=ldt
202 Deze akte is doorgestreept.
Jan Janssen van Meuwen den Jongen, 'coperslager', heeft verklaard 50 gulden ontvangen te hebben van Peter Henrick Jan Claessen...
28-01-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289849&miview=ldt
154 Catharina Jan Dirckx met haar voogden Gijsbert Peter Rutten en Thijs Wouters, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Jan Hendrick Jan Claes...
08-12-1661

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289913&miview=ldt
218 Jan Jan Wouters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Hendric Jan Claes ...
19-04-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815204&miview=ldt
428
... , hooiende met Peter Hendrick Jan Claes cum suis
* e.z.: de kinderen van Willem Hendrick Jan Claes...
07-10-1675

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440570&miview=ldt
108 Proces gerezen tussen Hendrick Hendrick Dirck Jacobs, Adriaen Jan Aerts van Schijndel als man en momboir van Margriet Hendrick Dirck Jacobs en Aert Dirck van Eerd man en momboir van Mettien Hendrick Dirck Jacobs. Allen kinderen en erfgenamen vanHendrick Dirck Jacobs en zich sterk makende voor verdere erfgenamen ter ene zijde.
Lambert Martens, Hendrick Martens en Jan Tijssen als man en momboir van Margriet Martens.
Allen kinderen van Marten Hendrick Jan Claes en erfgenamen van Peter Hendrick Jan Claes ter andere zijde. <=====
Dit over een stuk teulland uitwijzende de erfbrief alhier voor schepenen gepasseerd 18 juni 1641. Comparanten hebben gesloten dit haar contract begerende dat dit onverbrekelijk zal plaats grijpen. De kinderen van Marten Hendrick Jan Claes zullen schieten en tellen de som van 50 gulden aan de kinderen en erfgenamen van Hendrick Dirck Jacobs, welk zij op huiden dato bekennen ontvangen te hebben.
Datering: 27-03-1679
Pagina: 134-135
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 56
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

3.
manWillem Hendrick Jan Claes‏
Overleden ‎7 nov 1672 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 285. Overleden na 23-04-1652.
Overleden voor 24-01-1673 erfdeling.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Wilhelmus Henrici
Geslacht m
Datum overlijden 07-11-1672
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen oude man
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 293-26
Scan 292 van 321
Scannaam: 1892-100-293
"Wilhelm? henrici L???? m.s. obijt 7 9bris"


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden.

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 90 08-11-1672 Willem Jan Hendrickx aen Bukelaer Laet achter kinderen

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288948&miview=ldt
244 Jacob Henrick Jan Sijmonts als man van Meriken dochter van Jacob Tyssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Wilm Henrick Jan Claesen...
31-01-1652

WILLEM GETROUWD MET Margriet Ariens Verhelvordtt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288984&miview=ldt
280 'Alsoo seeckere questie, verschille was geschapen te geryssen tusschen Henrick Dirick Thonis, ende met hem gevoegde Jan Hendrick Diricx synen soone ter eenre, ende Anthonis Jan Ariens Verhelvoirdt, Aert Jan Ariens Verhelvoirdt ende Jenneken henne wettige sustere,
ende Willem Henrick Jan Claessen, als man ende mombor over Margriet dochtere des voorscheven Jan Ariens Verhelvordtt, syne wittige huysvrouwe', <=====
allen kynderen ende erffgenamen des voorschreven Jan Ariens Verhelvordt, verweckt vuyt Meriken Jan Diricx,...
11-04-1652

WILLEM GETROUWD MET Margriet Jan Ariens Verhelvordtt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288989&miview=ldt
285
Thonis Jan Arienssen van Helvoirdtt,
Aert Jan Ariens Verhelvoirdtt,
Jenneken, 'bejaerde dochter des voorschreven Jan Ariens Verhelvoirt', en
Willem Henrick Jan Claessen als man van Margriet dochter van voorschreven Jan Ariens, <====
allen kinderen en erfgenamen van Jan Ariens voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Meriken dochter van Jan Dirircx, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders....
23-04-1652

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289485&miview=ldt
52
... a.e.: het goed van Willem Henrick Jan Claes ...
25-02-1658

ERFDELING WILEM x Grietien dochter van Jan Ariaens van Helvoirdt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815102&miview=ldt
326
Willem Willems,
Dirck Joosten als man van Grietien Willems,
Aert Jan Ariaens en Willem Willems als voogden over het minderjarig dochtertje Heijlken Willems,
Hendrick Jan Hendricx en Antonis Jacobs tot Erp voogden over de minderjarige kinderen van Jan Willems, verwekt bij zijn vrouw Anneken,
allen kinderen en erfgenamen van Willem Henrick Jan Claes, verwekt bij Grietien dochter van Jan Ariaens van Helvoirdt, <========
hebben het goed gedeeld dat zij erfden.
...
Datering: 24-01-1673
Pagina: 430-433
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 55
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

4.
womanMaria Hendrick Jan Claes‏
Overleden ‎21 aug 1673 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Henrici Theodori
Geslacht v
Datum overlijden 21-08-1673
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen oude vrouw
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 295-17


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
270 21-08-1673 Maria Henrici Theodori
Vetula, m.s., faemina pia et tacita
Bejaarde vrouw, gesterkt door de sacramenten, vrome vrouw en onbesproken

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 95 22-08-1673 De wedevrouw van Hendrick Dirck Jacobs aent Bukelaer Laet achter kinderen

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815158&miview=ldt
382
Hendrick Hendrix,
Aert Dirck van Eerdt man van Metien Hendrix,
Hendrick Hendrix voorschreven en Adriaen Janssen van Schijndel als voogden Maria Tyssen, het minderjarige kind van Mathijs Janssen,
Catharina Hendrix,
Adriaen Janssen voorschreven als man van Margrietien Hendrix, en
Anneken Hendrix,
kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrick Dirck Jacobs, verwekt bij Merijken Hendrick Jan Claes, <==========
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
... e.z.: de erfgenamen van Willem Hendrick Jan Claes...
... e.e.: Peter Hendrick Jan Claes ...
... e.z.: het goed van Jan Hendrick Jan Claes...
Datering: 28-07-1674
Pagina: 519-526
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 55
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

5.
manMarten Hendrick Jan Claes‏
Gedoopt ‎7 sep 1608 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
07-09-1608 MARTINUS
Vader: HENRICUS JOANNES NICOLAUS
Moeder: -
Gezin: 6269
Getuigen: JOANNES ANTONI & HEESKEN WILHELMI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Martinus Nicolai
Vader Henricus Joannis Nicolai
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Joannes Antonij & Nesken Wilhelmi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-09-1608
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 4v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎10 apr 1651 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Erfdeling akte 40 van 29-04-1680.
Zie akte 195 van 13-01-1660. Echtgenote genoemd als weduwe.

BHIC: OpenArchives
Overledene Martinus Henrici Joannis Nicolai
Geslacht m
Datum overlijden 10-04-1651
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 276-12


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
260 10-04-1651 Martinus Henricus Joannis Nicolai Invuctus tantum Alleen het Oliesel
‎, leeftijd ongeveer 42 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000426&miview=ldt
180
... In marge: 'schietende van de gemijnt op erve Marten Henric Jan Claes'...
21-01-1648

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000436&miview=ldt
190
... 'Schietende van de gemeynte op eve Marten Henric Jan Claessen'...
10-02-1648

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000512&miview=ldt
43
.. Zoals Symon Peterssen publijckelycke voor alle man hadde vercocht ende den palmslach aen Marten Henric Jan Claesen hadde gegeven naer eynde des hoochsels met beraender kersse behoorlyck vuyt gegaen'..
07-10-1648

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000561&miview=ldt
92
... zoals Matijs Wouterssen door vernaardering op 07-10-1648 had verkregen van Marten Henric Jan Claessen, ...
01-02-1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289628&miview=ldt
195
.. e.e.: het goed van de weduwe van Marten Henrick Jan Claes...
13-01-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815159&miview=ldt
383
... , opgedragen en overgegeven aan Lambert Marten, Hendrick Marten en Margriet Martens een 'stuck teulants, gelegen tot Vechel', ...
24-08-1674

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440570&miview=ldt
Proces gerezen tussen Hendrick Hendrick Dirck Jacobs, Adriaen Jan Aerts van Schijndel als man en momboir van Margriet Hendrick Dirck Jacobs en Aert Dirck van Eerd man en momboir van Mettien Hendrick Dirck Jacobs. Allen kinderen en erfgenamen van Hendrick Dirck Jacobs en zich sterk makende voor verdere erfgenamen ter ene zijde.
Lambert Martens, <===
Hendrick Martens en <===
Jan Tijssen als man en momboir van Margriet Martens. <===
Allen kinderen van Marten Hendrick Jan Claes en erfgenamen van Peter Hendrick Jan Claes ter andere zijde. <===== BROER
Dit over een stuk teulland uitwijzende de erfbrief alhier voor schepenen gepasseerd 18 juni 1641. Comparanten hebben gesloten dit haar contract begerende dat dit onverbrekelijk zal plaats grijpen. De kinderen van Marten Hendrick Jan Claes zullen schieten en tellen de som van 50 gulden aan de kinderen en erfgenamen van Hendrick Dirck Jacobs, welk zij op huiden dato bekennen ontvangen te hebben.
Datering: 27-03-1679
Pagina: 134-135
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 56
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816714&miview=ldt
40 'Scheijdinge ende erffdeijlinge tusschen
Lambert Martens, <=====
Hendrick Martens ende <=====
Jan Tijs Jan Tijssen als man ende momboir van Margriet Maertens sijnne wettige huijsvrouw, <=====
alle kinderen ende erffgenamen van Marten Hendrick Jan Claes, verweckt bij Jenneken dochtere van Lambert Jan Lemmens <=====
van de goederen haerder voornoemde ouderen, als meden van de goederen haar bij testament van Peter Hendrick Jan Claes haeren oom aengecomen, sijnde als volgt'.
Hendrick Martens krijgt toebedeeld 'een huijs, scshuer, hoff, boomgaert ende aengelegen lant met de poterijen ende gerechtigheden van dien', groot 3 loopens, gelegen aent Bueckelaer
* e.z.: het goed van Heijlken Willems
* a.z.: Cornelis Boermans
* e.e. en a.e.: de gemeijnte van Vechel
Ook 'drie stucken tuellants, gelegen op de Hees', groot samen 2 1/2 lopens
* e.z.: het goed van Heijlken Willems
* a.z.: de weduwe van Jan Wouters
* e.e.: Peters acker
* a.e.: de condivident cum suis
Ook 'een stuck tuijllants genaemt Diepenbroeck', groot 1 1/2 loopens
* e.z.: het goed van de kinderen van Jan Jan Roeffen
* a.z.: Cornelis Boermans
* e.e.: Meus Jaene acker
* a.e.: Lonis Lonissen
Ook 'twee parceelen hoijs in de Aa beemden, groot vier karren hoijs', hooiende met de kinderen van Jan Hendrick Jan Claes.
Ook 'een buendervelt', groot 1 kar hoijs
* e.z.: Huijgen bus
* a.z.: Arien Jan Aerts cum suis
* e.e.: Philips Jan Teunis
* a.e.: de Poijerveltse Hoeff
Ook een kapitaal van 25 gulden 'staende op desen dorpe van Vechel'.
Dit lot is belast met:
* een erfpacht van 6 vaten rogge, Veghelse maat, 'aen de armme taeffel alhier'
* een cijns van 3 pond paijment 'aen de armme taeffel van Vechel'
* een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Hendrick Corsten
Lambert Marttens krijgt toebedeeld 'eens tuck tueijllants genoemnt de Hees, met sijn poterijen ende gerechtigheden van dien', groot 4 loopens, gelegen aent Bueckelar
* e.z.: de condivident
.
Vervolg:
.
* a.z.: Jan Hendrick Goorts en de gemeijnte
* e.e.: Jan Jan Roeffen
* a.e.: Plips Jan Teunis cum suis
Ook 'een stuck lants aen de Drieweegscheiden', groot 1 1/2 loopens, 'met de poterijen ende gerechtigheden van dien'
* e.z.: het goed van de condivident
* a.z. en e.e.: de gemeijnte
* a.e.: de weduwe van Peter Hendrick Lamnerts
Ook 'een stuck lants, gelegen op de Boeckt', groot 1 1/2 loopens
* e.z.: Peter Hendrick Gerits
* a.z.: de kinderen van Goort Jan Claes
* e.e.: de gemeijne straet
* a.e.: de weduwe van Dirck Martens
Ook 'een heijveltien, groot een loopens', gelegen aen de Kerckstraet
* e.z.: het goed van Aert Claesen
* a.z.; Arieken Gijsberts
* e.e.: Heijlken Willems
* a.e.: de Kerckstraet
Ook 'een campken', gelegen in de Buenders, groot 1 1/2 buender
* e.z.: het Poijervelt
* a.z.: Cornelis Boermans
* e.e.: Aert Goorts
* a.e: Jan Wijnen cum suis
Ook 'eenen halven buender'
* e.z.: Dirck de Cuijper Camp
* a.z.: Huijbert Aerts cum suis
* e.e.: de Watersteegt
* a.e.: Jan Daendels cum suis
Ook 25 gulden 'hercomende van een beleening van de wedue Jan Hendrick Dirckx'.
.
Jan Tijs Jan Tijssen als man van Margrita Martens krijgt toebedeeld 'een stuck teuijllant genaemt de Seven Streepen', groot 2 1/2 loopens
* e.z.: het goed van Marten Jan Tijssen
* a.z.: Dirck Aert Jan Roeffen
* e.e.: Meus Jaene acker
* a.e.: den gemeijnen loop
Ook 'een stuck lants genaemt de Cloott', groot 2 1/2 loopens, gelegen in de Hoog bockse thiende
* e.z.: het goed van Leunis Lonnissen
* a.z. en e.e.: de weduwe van Willem Gerit Stoven
* a.e.: Cornelis Boermans
Ook 'een stuck lants aen de Drieweeghscheijden', groot 1 loopens
* e.z.: de condivident
* a.z.: Chatalijn Hendrick Dirck Jacobs
* e.e.: de weduwe van Peter Hendrick Lamberts
* a.e.: de gemeijnne straet
Ook 'een stuck lants int Aeckert', groot 1 1/2 loopens
.
Vervolg 2:
.
* e.z.: de weduwe van Jan Hendrick Jan Claes
* a.z.: Jan Joorden Donckers cum suis
* e.e.: de kinderen van Teunis van Eerd cum suis
* a.e.: Meus Willems
Ook 'een gedeelte in den Ouden brughbeemt', hooiende met Dirck Martens en Marten Jan Tijssen cum suis, groot 3 karren hoijwas
* e.z.: d' Astroom aldaer vlitende
* a.z.: Teunis Martens cum suis
* e.e.: de gemeijne straet
* a.e.: Gerrit Aerts
Ook 'een buendervelt gelegen in de Geerbuenders', groot 2 karren hoijwas
* e.z.: Aert Lonissen en Arieken Gijsberts cum suis
* a.z.: de weduwe van Hendrick Jan Aerts 'als gebruijckerse'
* e.e.: Gerrit Jansen
* a.e.: de Watersteegh
Ook 'een buendervelt gelegen in de Heijse Bunders', groot 1 kar hoijwas
* e.z.: de weduwe van Dirck Martens
* a.z.: Jan Gijsen cum suis
* e.e.: Jan van Helvort
* a.e.: de weduwe van Tijs Jan Tijssen
Ook 75 gulden 'hercomende van de wedue Jan Hendrick Dirckx'.
Getuigen: Adrij Smits, Aert Claesen en Jan Tonis van Helvert, schepenen
Datering: 29-04-1680
Pagina: 78-82
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

WAT IS DIT?????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929719&miview=ldt
78
... De huisplaats, boomgaard en dries met een einde schietende op erf van Marten Henrick Jan Claes; ...
...Marten Hendrick Jan Claes,..
29-3-1663


Voor meer informatie: bertho@derikx.com