man‎Adriaen Goossen "den ouden schoenmaker" Adriaens‏‎
Geboren ‎± 1599
[bron]
Geboren voor 1623-20=1603
In aktes 438/439 genoemd als: "Adriaen Goossens Adriaens als man ende momboir Elisaeth Thomas Spierincx"

Getuigen:
Huwelijk: Joannes Brock & Egidius Gisberti [dominus]
Thomas: Anna Petri & Gerardus Adriani
Catharina: Nicolaus Spirinx [D.] & Emgardis N.N.
Hendricus: Valerius Joannis de ... & Joanna Joannis
Jan: Claes Janssen & Ariken Peters
Servernius: Joannes Adriani & Anna Joannis
Margareta: Walterus Judoci & Thomas Thomae Spierincx & Judith Arts & Joanna Thomae Spierincx
Peter: Guilielmus Mathiae & Adriana Petri Spierincx [uden]
Maria: Joannes Sijmonis & Joanna Jacobi Keijsers
Adriaen: Judith Joannis [St.O.] & Petrus Guilielmi Arnoldi

Zie akte 72 van 30-01-1659 - 60 jaar - dan geboren rond 1599.
ABT1599

Waarom:
- Doopgetuige "Guilielmus Mathiae" is mogelijk de 2e echtgenoot van zus Anneken.
- Doopgetuige "Emgardis N.N." is mogelijk de echtgnenote van broer Adrian den jongen.
- Doopgetuige "Petrus Guilielmi Arnoldi" is de echtgenoot van zus Elisabeth.
- bij doop kids van zus Anneken is ene "Elijsabetha Adriani Goosswini " doopgetuige.
- Bij doop kids van zus Elisabeth is ene "Elizabetha Adriani" meermaal getuige.
- Bij doop kind van broer Adriaen de jonge is ene "Lijsken Ariaen Goossens" getuige

Overleden ‎21 jun 1688 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament akte 248 te Veghel van 14-02-1684 - zij is ziek.
Genoemd in akte 129 van 01-05-1688.
Erfdeling akte 102 van 21-8-1688.

ZIE akte 72 - geboren rond 1599 -> Dan 89 jaar
"Bijna hoderd jaar"

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
422 21-06-1688 Adrianus Goswini
Centenarius prope, m.s., compos mentis ad altimori vir sapiens et pius
Bijna honderd jaar, gesterkt door de sacramenten, helder van geest, wijze man en vroom

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 365 24-06-1688 Adriaen Goossens, weduwenaer in de Straet, laet na kinderen

Niet gevonden in index BHIC Veghel (Aug2021)(Mar2022)(Mei2023).
‎, leeftijd ongeveer 89 jaar
[Gebruikersnotities]
!!!
RELATIE "DEN OUDEN" NAAR "ELISABETH SPIERINCKX"
!!!
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Doorn/Doorn%20percelen.pdf
DOORN
Perceel nr 19:
Ariaen Goossens den Ouden en zijn vrouw Elisabeth Spierinckx Transport te Antwerpen op 16-11-1662 R54, fol. 16

===

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.115&minr=11620110&miview=ldt
7636.115 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115)
438 Adriaen Goossens Adriaens als man ende momboir Elisaeth Thomas Spierincx, een woonhuijs metten hoff ende erffenisse daer tselve op is staende, gestaen ende gelegen ter plaetse de Oude Vrijheijt aende watermolen aldaer, deen sijde erffenisse suijdwaerts Jan Hendricx de Smidt, dander zijde Wouter Mathijs de Smidt, deen eijnde Nicolaes Janss Mercx, dander sijde de Molenwiel aldaer vliet. Hem vercoopere van sijne huijsvrouwe ouders aengecomen soo hij seijde. Ligitime etc Jacobus Janssen Keijsers.
1650 Sint-Oedenrode

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.115&minr=11620111&miview=ldt
7636.115 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115)
439 Adriaen Goossen Adriaens als man ende momboir Elisabeth Thomas Spierincx, een stucken erfve, gelegen ter plaetse aen de heijde. Hem vercopere van sijne vrouwe ouders aengecomen. Vercocht aen Jannen Hendrickss Brock.
1650 Sint-Oedenrode

ZOON THOMAS EN ECHTGENOTE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.115&minr=11620188&miview=ldt
7636.115 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115)
516 Thomas zone Ariaen Goossens daer moeder aff is Elisabeth dochtere wijlen Thomas Spierincx heeft overgegeven aen Jacob Jans Keijsers allen tochtregt van naerderschappen hem competerende tot seeckere huijsinge ende erffenisse gestaen ende gelegen ter plaetse inde oude vrijheijt als Adriaen Goossens sijnen vader aenden voirschreven Jacob heeft gevest ende opgedragen voor schepenen deser vrijheijtop den 9e novemer 1650, ende bij den voirschreven Thomas ontnaerdert voor schepenen der stadt 's-Hertogenbosch.
1651, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289188&miview=ldt
7700.51 Index schepenprotocol Veghel (7700.51)
70 ... verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Goosens de Ouden een 'acker teulants, groese, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 4 lopensaten, genoemd aen den Dooren Hoeck...
16-06-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.65&minr=16097866&miview=ldt
7700.65 Index schepenprotocol Veghel (7700.65)
17 ... , Arian Goossens Scheenmaker, ...
05-04-1658

GEBOREN ROND 1599
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.65&minr=16097921&miview=ldt
7700.65 Index schepenprotocol Veghel (7700.65)
72 Arien Goossens, oud ongeveer 60 jaren, 'schoenmaker ende ingeseten nagebuer tot Vechell', heeft op verzoek van Adriana, weduwe van Peter Spierincx, wonende te Uden, verklaard ...
30-01-1659, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.62&minr=15816985&miview=ldt
7700.62 Index schepenprotocol Veghel (7700.62)
23 Gerart Janssen van Diperbeeck verpacht aan Ariaen Goossens den Ouden, schoenmaker, een 'huijs, hof, halven boomgaert met het binnen erfken aen den huijse', gelegen aen de Donck....
07-02-1659, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289752&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
57
... aan de ene zijde, en
Arien Goossens den Jongen en Jan Lauereijnssen als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Thijs Goijertse van Rullen, die was getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens,
eertijds weduwe van Sijmen Arien Albertse, aan de andere zijde,
'belangende een seecker accoort over ettelicke achtergelaten goederen ende met de doodt geruijmt door Anneken dochter Sijmen Arien Alberts des voorschreven onmundige kinderen halff suster, alles vermellens den selven contracten met
Arien Goossens den Ouden ende Willem Tijssen aengegaen wesende van den dato den 14en meij 1654 breeder inhoudende. ...
22-01-1661 Veghel

Adriaen Gossens x Lijsken Spirinckx
- Peter, Jan en Severijn
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828996&miview=ldt
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
299 Adriaen Gossens en Lijsken Spirinckx zijn huisvrouw geven aan hun kinderen Peter, Jan en Severijn volmacht. Om in hun naam te verschijnen te Loven of waar ook hun offeren gelegen mocht wezen hun zaken te regelen.
22-01-1662, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929761&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
120 .. heeft verkocht aan Adriaen Goossens den ouden een jaarlijkse en erfgelijke chijns van ...
14-6-1663

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817049&miview=ldt
7700.63 Index schepenprotocol Veghel (7700.63)
10 ... verpacht voor 8 jaren aan Ariaen Goossens den Ouden een 'huijs, hoff, schuer, halven boomgaert, groesveld ende boulant', gelegen int Dorshoudt,...
28-01-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195191&miview=ldt
7700.66 Index schepenprotocol Veghel (7700.66
226 Goossen Melchiors en Ariaen Goossens den Ouden 'als naeste van den vrienden', verklaren dat het goed beter verkocht dan gehouden kan worden....
26-02-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929840&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
199 .. verkocht aan Ariaen Goossens de ouden een huis en hof in de straat. Zo en gelijk Tonis Daniels het nu ter tijd is bewonende, naast Jan Lavreijnssen, Philipe Peters, op de Laeck, de openbare weg. ...
17-3-1664

http://oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/Resoluties%20dorpsbestuur%201662-1678.doc
Fol. 25, 24-7-1665 Armmeester
Comparitie voor schepenen vam Adriaen Goossens den schoenmaecker door dagemente des vorsters: om aen te vaerden het ampt van armmeester. Verklaart onder ede ‘den voorschrevenm ampt van armmeesterschap alsoo te bedienen, den armen alsoo uytt te reijcken soo des behoorlyck is ende de arme portie onder den armen van Vechel te geven doo ende gelyck eem eerlyck armmeester toe staet te doen ende te regeren ende gelyck een eerlyck armeester toe sraet te doen.

ZUS ANNEKEN x Willem Mathyssen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195329&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
133 Rekening van Willem Mathyssen en Arien Goossen Ariens den Ouden als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Wielm, verwekt bij Anneken dochter van Gossen Ariens, beginnende in 1656 en eindigend in 1658....
28-01-1667

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195999&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
129 ... hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Adriaen Goossens den Ouden, 'inwoonder alhier, twee gedeeltens in eenen plack teuijlant', groot 3 loopense, 'met sijne groeskantten ende heggen', gelegen aen de Doncker straet...
01-05-1688

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817132&miview=ldt
7700.63 Index schepenprotocol Veghel (7700.63)
93 'Taxatie van de goederen soo van seecker huijs, hoff, bomgaert, aengelegen landt, pooterijen ende gerechticheden van dien, toecomende de erffgenamen van wijlen Mevrouw Dirx, wesende het erven daer tegenwoordich op woont Adriaen Goossens den Ouden', gelegen tot Vechel int Dorshout, zoals zij heeft verkregen door vernaardering van wijlen mijnheer Broekhoven, getaxeerd 'met de groes tsamen ende hoij' op 2.700 gulden....
04-11-1670

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815045&miview=ldt
269 'Alsoo seeckere rentte van vyftich guldens capitaels is staende ten laste van Adriaen Goossens de Schoenmaecker op seecker huijs staende alhier tot vechel in de Straett ten behoeve ende opgedragen aen ...
02-02-1672 , Veghel

TESTAMENT
Adriaen Goossens x Lijsken Thomas Spirinx
- Thonis
- Ariaen [jongste zoon]
- Peter Arien Goossens
-- Elisabeth
- Jan
-- Ariaen
- Thomas
- Ariaen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816922&miview=ldt
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
248 Adriaen Goossens, 'gesont van lighaem gaende ende staande', en zijn vrouw Lijsken Thomas Spirinx, 'sieck te bedde leggende', maken hun testament op.
* ze bevelen hun ziel aan bij God en willen dat hun lichamen na hun dood behoorlijk begraven zullen worden
* de langstlevende erft alle goederen om te bezwaren en geld op te nemen voor de 'borgtogte, als daer ten testateur borge voor Thonis Ariens, synen soon, is gebleven, ende verder niet'
* hun jongste zoon Ariaen Ariaen Goossens krijgt voor zijn 'uijtsettsel, als mede in consideratie van sijnen getrouwen dienst' vooraf 200 gulden 'ende een bedt met sijn toebehoorten'
* Elisabeth Peter Arien Goossens krijgt 'voor een pille gift', een 'gouwen ...'
* Ariaen soone Jan Ariaen Goossens krijgt na de dood van de langstlevende, samen met Thomas (Ariens en) Ariaen Ariaen Goossens alle goederen gelegen tot Vechel en alle goederen gelegen 'in Brabant binnen Looven ende aldaer ontrent'
* Ariaen Jan Arien Goossens mag deze goederen niet verkopen voordat hij getrouwd is en kinderen heeft, en als Ariaen zonder kinderen zou overlijden dan zullen de goederen weer geërfd worden door de erfgenamen van de testateur
* Ariaen Jan Arien Goossens zal het levenslange vruchtgebruik van deze goederen hebben
* als de testateur of zijn kinderen worden aangesproken op de 'borgtogte van Thomas Ariens, sijnen soon', en die moeten betalen, dan wordt dit op de erfdelen ingehouden
* de langstlevende krijgt 'allen het eijcken houdt staende opt Zeijtert op de goederen gecomen van Adriaen Koppens'
Getuigen: Cornelis van der Hagen en Peter van Valderen, schepenen, en de secretaris (hun handtekeningen ontbreken)
14-02-1684 Testament

DELING
Adriaen Goossens
- Peter
- Ariaen
- Thomas x(1) Anneken Jansen en x(2) Anneken Teunissen van de Grint
- Jan x Meriken Jansen van Grinsven
.
https://proxy.archieven.nl/235/FD81DB869C7E400BB8957DEA291DBE49
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
102 Deling tussen Peter Adriaen Goossens, Ariaen Adriaen Goossens, Thomas Adriaen Goossens, mede met Gerrit Jan Goossens als voogd over hun zussen en Jan Thomas Ariaen Goossens, kinderen van Thomas Adriaen Goossens bij zijn eerste vrouw Anneken Jansen en zijn tweede vrouw Anneken Teunissen van de Grint en Aert Arien Olislagers en Jan Jansen van Grinsven als voogden over Ariaen Jan Ariaen Goossens bij Meriken Jansen van Grinsven, allen kinderen en erfgenamen van Adriaen Goosens bij zijn vrouw Elisabeth Thomas Spirincx en dat van 'des selfs naer gelaeten goederen'.
Ariaen Adriaen Goossens krijgt toebedeeld 'een huijs, hoff, groot veertig roeden' in de Straet, ...
Bijschrift: Adriaen soone Jan Arien Goossens, 'meerderjarig', geassisteerd door Aert Arien Olislager, verklaart op 28-08-1697 deze 275 gulden ontvangen te hebben van Adriaen Arien Goossens. ...
Aert Arien Olislagers en Jan Jansen van Grinsven als voogden over Ariaen Jan Arien Goossens krijgen toebedeeld 'een streepken lants gelegen in de Donckerstraet, ...
Jan Thonissen en Hendrick Thonissen, mede optredend met Gerrit Kan Goossens als voogden krijgen toebedeeld 'een stuck teuijlants', ... op het Zeijtaert, ...
Peter Adriaen Goossens krijgt toebedeeld 'een stuck teuijlants', groot 4 loopense en 25 roijen op het Zeijtaert, ...
Bijschrift: Jan Thomas Ariaen Goossens voor zich en Gerrit Jan Goossens optredend als voogd over de minderjarigen, verklaren op 04-08-1692 de 125 gulden ontvangen te hebben van Peter Adriaen Goossens. ...
Datering: 21-8-1688

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195999&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
129 ... hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Adriaen Goossens den Ouden, 'inwoonder alhier, twee gedeeltens in eenen plack teuijlant', groot 3 loopense, 'met sijne groeskantten ende heggen', gelegen aen de Doncker straet...
01-05-1688

Adriaen Goossens x Elisabeth Thomas Spirincx
- Peter
- Adriaen
- Thomas
-- Hendrick
- Jan
-- Adriaen [voogd Aert Adriaen Olislagers]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196094&miview=ldt
224 Peter Adriaen Goossens, Adriaen Ariaen Goossens, Hendrick soone Thomas Adriaen Goossens, de laatste mede met Gerrit Jan Goosssens als voogd over zijn broer en zussen, en Aert Adriaen Olislagers als vaderlijke voogd over Adriaen soone Jan AdriaenGoossens, allen erfgenamen van wijlen Adriaen Goossens, verwekt bij zijn vrouw Elisabeth Thomas Spirincx, machtigen...
29-01-1691

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565587&miview=ldt
11 Peter Arien Goossens, Ariaan Arien Goossens, Jan zoon Tomas Arien Goossens, Ariaan zoon Jan Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir van Marie en Maijken Tomas Arien Goossens, allen inwoners van Veghel verklaren volmacht te geven aan ....
18-11-1700

Ondertrouwd ‎okt 1623 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎19 nov 1623 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Arien Goossen Ariens
Bruid Elizabeth Thomassen
wonende te Sint-Oedenrode
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 10-1623
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 207-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Adrianus Gossuini Adriani
Bruid Elisabetha Thomae
Getuige Joannes Brock
Getuige Egidius Gisberti
Diversen: dominus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 19-11-1623
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 17v04
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
01-08-1638 PETRUS - ADRIANUS GOSEWINUS (SUTOR) - ELIASBETH - 6062 - GUILIELMUS MATHIAS - ADRIANA PETRI SPIERINX-UD
30-06-1641 MARIA - ADRIANUS GOSEWINUS (SUTOR) - ELIASBETH - 6062 - JOANNES SIMONIS - JOANNA JACOBI KEIJSERS
26-11-1645 ADRIANUS - ADRIANUS GOSEWINUS (SUTOR) - ELIASBETH - 6062 - PETRUS GUILIELMI ARNOLDI - JUDITH JOANNES-RODA
(ongeveer 60 jaar gehuwd) met:

womanElisabeth Thomas Spierincx‏
Overleden ‎14 feb 1684 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament akte 248 te Veghel van 14-02-1684 - zij is ziek.

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 354 15-02-1684 Leijsken huijsvrouw van Arien Goossens Laet na man en kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
282 14-02-1684 Elisabeth Adriani Vetula, m.s. Oude vrouw, gesterkt door de sacramenten

BHIC: OpenArchives
Overledene Elisabetha Adriani
overleden op 14-02-1684 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 320-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.115&minr=11620188&miview=ldt
7636.115 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115)
516 Thomas zone Ariaen Goossens daer moeder aff is Elisabeth dochtere wijlen Thomas Spierincx heeft overgegeven aen Jacob Jans Keijsers allen tochtregt van naerderschappen hem competerende tot seeckere huijsinge ende erffenisse gestaen ende gelegen ter plaetse inde oude vrijheijt als Adriaen Goossens sijnen vader aenden voirschreven Jacob heeft gevest ende opgedragen voor schepenen deser vrijheijtop den 9e novemer 1650, ende bij den voirschreven Thomas ontnaerdert voor schepenen der stadt 's-Hertogenbosch.
1651, Sint-Oedenrode

Kinderen:

1.
manThomas Adriaan Goossens‏
Gedoopt ‎29 mrt 1624 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: Had een broer Joannes.
Geboren voor 1656-21=1635
Eerste akte is gedateerd 1651. Geboren voor 1631.
Aanstelling voogd over kinderen in akte 69 van 20-08-1687.

Niet gevonden in indexen oudzijtaart.
Mogelijk uit St Oedenrode.
Zie akte 516; moeder mogelijk "Elisabeth dochtere wijlen Thomas Spierincx"

Akte 224 van 29-01-1691 noemt ook nog Henricus zijn zoon in combinatie het vader, moeder en broers.

Getuigen:
Huwelijk1: Henricus Zegeri & Philippus Petri & Peregrinus Verhofstadt & Joannes Adriani [broer van de bruidegom]
Maria: Gerardus Joannis & Maria Petri Spierinx & Elizabeta Adriani
Henricus: Adrianus Goswini & Elisabeth Adriani [Vader is schoenmaker]
Henricus: Joannes Adriani & Joannes Verhoffstadt & Joanna Philippi & Elisabetha Arnoldi
Jan: Adriana Ghisberti & Petrus Adriani & Petrus Becx & Wilhelma Wilhelmi
Huwelijk2: Jan Ariens [broer van de bruidegom] & Henricus Danielis & Petrus Adriani & Nicolaus Marcelli & Gerlacus Joannis Henrici
Joanna: Joannes Laurentii & Maria Joannis Joannis Henrici
Anna: Adrianus Goswini & Dijmphna Petri & Martinus Antonii
Antonius: Arnoldus Henrici & Dijmphna Petri & Elisabetha Petri
Maria: Lambertus Poirters & Maria Adriani
Adrianus: Margaretha Henrici & Adrianus Goswini [grootvader van vaders kant] & Dijmphna Petri

Waarom:
- Broer Jan getuige bij huwelijk
- Doopgetuige "Dijmphna Petri" (3x) is echtgenote van broer Peter.
- Doopgetuige "Maria Petri Spierinx" relatie naar moeder?
- Is doopgetuige "Elizabeta Adriani" (2x) zijn moeder?

BHIC: OpenArchives
Dopeling Thomas Gosuini
Vader Adrianus Gosuini
Moeder Elisabetha N.N.
Getuige Anna Petri & Gerardus Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-03-1624
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 75r05
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎29 sep 1687 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 124 van 04-02-1686.
Aanstelling voogd over kinderen in akte 69 van 20-08-1687.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
420 29-09-1687 Thomas Adriani Obierunt phtysi Overleden aan tuberculose, getrouwd

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 363 02-10-1687 Thomas Arien Goossens aen de Leest Laet na vrou en kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).
‎, leeftijd ongeveer 63 jaar
[Gebruikersnotities]
MOEDER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.115&minr=11620188&miview=ldt
516 Thomas zone Ariaen Goossens daer moeder aff is Elisabeth dochtere wijlen Thomas Spierincx heeft overgegeven aen ...
1651 Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828898&miview=ldt
201 Willem Jacop Wouters verhuurt aan Thomas Adriaen Goossens een huis met hof gelegen in de Vegelsche straet.....
11-11-1658 Veghel

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 98 24-03-1674 Een kint van Tomas Adriaen Goossens

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097719&miview=ldt
28
... verpachten voor 6 jaren aan Thomas Adriaen Goossens 'een huijs, hoff, aengelegen lant', groot 2 loopense, gelegen aen de Leest, met nog 'drie kaarren hoijwas'....
13-02-1679

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097815&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
124 Jenneken weduwe van Jacob Jan Welten, voor zichzelf, en Willem Dircks van Heretum, als voogd over hun kinderen, verpachten aan Thomas Arien Goossens 'een huijs... zoals de pachter dat tot nu gebruikt heeft en bewoond, gelegen aen de Hooge Eijnde ...
04-02-1686

THOMAS ADRIAEN GOOSSENS was getrouwd met ANNEKEN JANZ en ANNEKEN TEUNISSEN VAN DE GRINT
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195625&miview=ldt
69 Hendrick Thomas Adriaens en Gerard Jan Goossens worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Thomas Adriaen Goossens, verwekt bij zijn eerste vrouw Anneken Janz, en over de minderjarige kinderen van voorschreven Thomas verwekt bij Anneken Teunissen van de Grint, zijn tweede vrouw, allen broers en zussen en halfzus van voornoemde Hendrick Thomas Adriaens, voorschreven voogd, en hebben daartoe de eed afgelegd.
20-08-1687

Adriaen Goossens x Elisabeth Thomas Spirincx
- Peter
- Adriaen
- Thomas [overleden]
-- Hendrick
-- minderjarige kids
- Jan x ? [Jan overleed en echtgenote hertouwde Aert Adriaen Olislagers]
-- Adriaen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196094&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
224 Peter Adriaen Goossens, Adriaen Ariaen Goossens, Hendrick soone Thomas Adriaen Goossens, de laatste mede met Gerrit Jan Goosssens als voogd over zijn broer en zussen, en Aert Adriaen Olislagers als vaderlijke voogd over Adriaen soone Jan AdriaenGoossens, allen erfgenamen van wijlen Adriaen Goossens, verwekt bij zijn vrouw Elisabeth Thomas Spirincx, machtigen... voor alle man te verkoopen
* een huijs genaemt den Ouden Swaen, staende op de Biest bij St. Jacobs kerck.
* Item een capitaele rente staende tot lasten van de stadt Loven'.
* Ook 'een capitaal rente staende tot lasten van Baron van Rasie tot Limmen et cetera', zijnde een jaarlijkse rente van 30 gulden.
* 'Ende eenen acker teullants genampt het Engels Block, gelegen onder Mierbeeck op de Bruusselse Heijrbaen, soo ende gelijck die aldaar tegenwoordig gebruijckt wort bij Peter den Koninck'.
...
29-01-1691

THOMAS ADRIAEN GOOSSENS was getrouwd met ANNEKEN VAN ST OEDENRODE en ANNEKEN TEUNISSEN
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196161&miview=ldt
291 Jan Thomas Adriaen Goossens voor hen zelf, en Gerardt Jan Goossens als voogden over Maria en Maeijken dochters van Thomas Adriaen Goossens, verwekt bij Anneken van St. Oeden Rode in het eerste huwelijk, en bij Anneken Teunissen in het tweede huwelijk, hebben met authorisatie van schepenen van Vechel gegeven op 10-07-1692 verkocht, ...
04-08-1692

Tomas Arien Goossens
- Jan
- Marie en Maijken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565587&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
11 Peter Arien Goossens, Ariaan Arien Goossens, Jan zoon Tomas Arien Goossens, Ariaan zoon Jan Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir van Marie en Maijken Tomas Arien Goossens, allen inwoners van Veghel verklaren volmacht te geven aan Christian Corstens, inwoner Gemert ....
18-11-1700

BROERS PETER en JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565715&miview=ldt
139 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens, Jan Thomas Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir over Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens bij testament 19 junij 1702 haar meester gemaakt bij Ariaan Arien Goossens verkocht aan ...
31-12-1703

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565714&miview=ldt
138 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens en Jan Tomas Arien Goossens voor zich, Gerrit Jan Goossens als momboir van Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens hebben verpacht ...
31-12-1703

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565715&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
139 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens, Jan Thomas Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir over Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens bij testament 19 junij 1702 haar meester gemaakt bij Ariaan Arien Goossens verkocht aan Aert Ariens de Leest een stuk teulland met groes in de Donkerstraat ...
31-12-1703

2.
woman‎Catharina Adraan Goossens‏‎
Gedoopt ‎9 mrt 1626 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Catharina Goswini
Vader Adrianus Goswini
Moeder Elisabeth N.N.
Getuige Nicolaus Spirinx
Diversen: D.
Getuige Emgardis N.N. <== Geen extra info in akte
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-03-1626
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 83r09
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


3.
man‎Hendricus Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎2 jul 1628 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Hendricus Gossuini
Vader Adrianus Gossuini
Moeder Elisabetha N.N.
Getuige Valerius Joannis de ... & Joanna Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-07-1628
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 91r10
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


4.
manJan Adriaan Goossens‏
Gedoopt ‎22 dec 1630 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Adriani Goswini
Vader Adrianus Goswini
Moeder Elizabetha N.N.
Getuige Claes Janssen & Ariken Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-12-1630
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 100r08
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎31 aug 1674 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
271 31-08-1674 Joannes Adriani Goossens Sutor, m.s., phtysi, pius Schoenmaker, tuberculose, gesterkt door de sacramenten, vroon

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 99 02-09-1674 Jan Arien Goossens int Dorshout Laet achter vrouw en kinderen

In akte 248 van 14-02-1684 wordt zijn zoon Ariaen genoemd maar niet hijzelf. Zie notitie bij vader.

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Adriani Goossens
overleden op 31-08-1674 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 297-13
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 43 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815190&miview=ldt
414 Aert Ariaens, 'jongman, incomende bruydegom', geassisteerd door Wouter van de Santvoirdt, 'syn schoonvader', aan de ene zijde, en Merijken Jan Claessen, 'inwoonder alhier, toecomende bruijt', geassisteerd door Peter Adriaen Goossens, 'haren overledene mans broeder, ende Jan Jan Claessen, haren eygen broeder' aan de andere zijde, maken huwelijkse voorwaarden op, ...
07-05-1675

Adriaen Goossens
- Peter
- Ariaen
- Thomas x(1) Anneken Jansen en x(2) Anneken Teunissen van de Grint
- Jan x Meriken Jansen van Grinsven
.
https://proxy.archieven.nl/235/FD81DB869C7E400BB8957DEA291DBE49
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
102 Deling tussen Peter Adriaen Goossens, Ariaen Adriaen Goossens, Thomas Adriaen Goossens, mede met Gerrit Jan Goossens als voogd over hun zussen en Jan Thomas Ariaen Goossens, kinderen van Thomas Adriaen Goossens bij zijn eerste vrouw Anneken Jansen en zijn tweede vrouw Anneken Teunissen van de Grint en Aert Arien Olislagers en Jan Jansen van Grinsven als voogden over Ariaen Jan Ariaen Goossens bij Meriken Jansen van Grinsven, allen kinderen en erfgenamen van Adriaen Goosens bij zijn vrouw Elisabeth Thomas Spirincx en dat van 'des selfs naer gelaeten goederen'.
Ariaen Adriaen Goossens krijgt toebedeeld 'een huijs, hoff, groot veertig roeden' in de Straet, ...
Bijschrift: Adriaen soone Jan Arien Goossens, 'meerderjarig', geassisteerd door Aert Arien Olislager, verklaart op 28-08-1697 deze 275 gulden ontvangen te hebben van Adriaen Arien Goossens. ...
Aert Arien Olislagers en Jan Jansen van Grinsven als voogden over Ariaen Jan Arien Goossens krijgen toebedeeld 'een streepken lants gelegen in de Donckerstraet, ...
Jan Thonissen en Hendrick Thonissen, mede optredend met Gerrit Kan Goossens als voogden krijgen toebedeeld 'een stuck teuijlants', ... op het Zeijtaert, ...
Peter Adriaen Goossens krijgt toebedeeld 'een stuck teuijlants', groot 4 loopense en 25 roijen op het Zeijtaert, ...
Bijschrift: Jan Thomas Ariaen Goossens voor zich en Gerrit Jan Goossens optredend als voogd over de minderjarigen, verklaren op 04-08-1692 de 125 gulden ontvangen te hebben van Peter Adriaen Goossens. ...
Datering: 21-8-1688

5.
man‎Servernius Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎26 mrt 1634 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Severinus Adriani Gossuini
Vader Adrianus Gossuini
Moeder Elizabeth N.N.
Getuige Joannes Adriani & Anna Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 26-03-1634
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 112r06
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎16 apr 1673 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 299 van 22-01-1662.
Niet genoemd in testament ouders akte 248 van 14-02-1684

BHIC: OpenArchives
Overledene Severinus Adriani
overleden op 17-04-1673 te Veghel.
Diversen: schoenmaker
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 294-22
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
269 17-04-1673 Severinus Adriani
Sutor, vir juvenis, m.s., phtysi, patiens in morbo et pius in vita
Schoenmaker, jongeman, gesterkt door de sacramenten, lijdzaam in zijn ziekte en vroom in zijn leven

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 93 16-04-1673 De soon van Arien Goossens aent Dorshout
‎, leeftijd ongeveer 39 jaar

6.
woman‎Margareta Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎25 mrt 1636 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Margareta Gooswijni
Geslacht Vrouw
Datum doop 25-03-1636
Plaats doop Sint-Oedenrode
Vader Adrianus Gooswijni
Moeder Elisabetha N.N.
Getuige Walterus Judoci
Getuige Thomas Thomae Spierincx
Getuige Judith Arts
Getuige Joanna Thomae Spierincx
Deel Dopen
Plaats Sint-Oedenrode
Toegangsnr. 1449
Inv.nr. 2
Folio/pagina 11-11


7.
manPeter Adriaan Goossens‏
Gedoopt ‎1 aug 1638 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Adriani Gosswini
Vader Adrianus Gosswini
Moeder Elizabetha N.N.
Getuige Guilielmus Mathiae
Getuige Adriana Petri Spierincx
Diversen: uit Uden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-08-1638
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 102-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 85 03-01-1672 Een kint van Peter Arien Goossens in de Straet
R156, fol. 92 18-03-1673 Een kint van Peter Ariaen Goossens in de Straet

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 326 28-10-1699 Catalin, een arme vrou Overleden ten huijse van Peter Arien Goossens int Dorhoudt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195298&miview=ldt
102 'Compateerde voor schepenen desen ondertekent Peter Adriaen Goossens Adriaen Daniels ende Hendrick ende Jan Tyssen als mede sij haer fort ende sterck makende voor alle erffgenamen Daniel Hendrick Daniels om te betalen ...
28-09-1665

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817109&miview=ldt
70 Deze akte is doorgestreept.
Magdalena weduwe van Dierck van der Hagen verpacht voor 4 jaren aan Henrick Daniels en Peter Arien Goossens een 'halven hoijbemt', gelegen achter de Straet,....
13-07-1668

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525815&miview=ldt
111
.... Nog vermaakt zij aan haar man Willem 7 ducatons die Peter Arien Goossens te Veghel aan haar schuldig is om haar daarmee te kunnen begraven. ....
22-08-1671, Sint-Michielsgestel

SCHOONZUS HERTROUWD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815190&miview=ldt
414 Aert Ariaens, 'jongman, incomende bruydegom', geassisteerd door Wouter van de Santvoirdt, 'syn schoonvader', aan de ene zijde, en Merijken Jan Claessen, 'inwoonder alhier, toecomende bruijt', geassisteerd door Peter Adriaen Goossens, 'haren overledene mans broeder, ende Jan Jan Claessen, haren eygen broeder' aan de andere zijde, maken huwelijkse voorwaarden op, ...
07-05-1675

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195471&miview=ldt
32
... verklaren op 27-04-1681 het kapitaal van 100 gulden ontvangen te hebben van Peter Arien Goossens, de koper....
... Het goed wordt gekocht door Peter Ariaen Goossens....
... Bijschrift: de koopsom is op 13-02-1676 betaald door Peter Adriaen Goossens. ...
30-01-1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815246&miview=ldt
470
... hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Ariaen Goossens, 'inwoonder alhier', een 'huijs, hoff, weye ende aengelegen landt', groot samen 8 lopens, gelegen int Dorshoudt,...
13-02-1676

OUDERS ECHTGENOTE
ECHTGENOTE OVERLEDEN [zaliger]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440554&miview=ldt
92 Peter Adriaen Goossens gehuwd met Dingena Daendels zaliger alsmede over zijn onmondige kinderen bij Dingena nagelaten ter ene en Hendrick Daendels zijn zwager ter andere zijde zijn ontstaan verschillen over de erfgoederen hun nagelaten bij Daendel Hendrickx en Agneesken Ariens, de ouders van zijn vrouw en zijn hun verschillen vanwege de nagelaten goederen van de zusters Angeneesken en Heijlken hen aangekomen bij hun ouders....
03-11-1678

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097711&miview=ldt
20 Peter Adriaen Goossens verpacht voor 6 jaren aan Hendrick Daendels 'een parceel acker tuellants met eenen dries daer aen gelegen opt Ven,...
04-11-1678

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816959&miview=ldt
88a
... Ook 135 gulden te betalen door Hendrick Daendels en Peter Arien Goossens...
11-01-1681

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195890&miview=ldt
20
... e.z.: het goed van Peter Arien Goossens cum suis...
30-12-1684

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195952&miview=ldt
82
... * a.z.: Peter Arien Goossens cum suis...
13-11-1686

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.93&minr=11787579&miview=ldt
30 Schepenen en secretaris van het dorp verklaren dat de toonder van deze brief, Peter Adriaen Goossens Schoenmaeckers, een inwoner is van Veghel, "sijnde een koopman van alle soo natte als drooge velle ende run des schoenmaeckers ambagts raeckende,ende de selve vellen ende run is transporterende ende vervoerende naer de stadt Grave, ende in de Meierij van Shertogenbosch, welcke vellen ende run sijn alhier binnen onsen dorpe gevallen ende gewonnen, ende bij onse nabeuren en ingesetenen aen de selve verkogt, ofte overgelaeten, waeromme versogt wort dat daer mede overhindert mag passeeren."
17-10-1687

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196201&miview=ldt
331
.. * e.e.: Peter Arien Goossens cum suis...
13-10-1693

VOOGDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195664&miview=ldt
108 Jan Philips Peter Smits en Daandel Jan Rutten worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Peter Ariaen Goossens, verwekt bij Dingen Daandels, en hebben daartoe de eed afgelegd....
20-10-1695

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196344&miview=ldt
474 Peter Adriaen Goossens als vader, Jan Adriaen Hensen als voogd over Elisabet Peters 'sijne minderjarige kinderen', en Jan Philips Peter Smits en Daandel Jan Rutten voogden over voorschreven Adriaen Goossens minderjarige kinderen, 'alle te saemenverweckt bij Dingen Daandels', hebben met authorisatie van schepenen van Vechel gegeven op 02-11-1695 verkocht,...
16-11-1695

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196671&miview=ldt
259 Peter Adriaen Goossens, 'inwoonder deser plaetse', heeft verklaard 100 gulden ontvangen te hebben ...
22-06-1699

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196768&miview=ldt
267a
... * Op 22-06-1699 heeft Peter Arien Goossen 100 gulden beloofd aan de armmeesters van Vechel, 1-7-8...
06-07-1699

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565587&miview=ldt
11 Peter Arien Goossens, Ariaan Arien Goossens, Jan zoon Tomas Arien Goossens, Ariaan zoon Jan Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir van Marie en Maijken Tomas Arien Goossens, allen inwoners van Veghel verklaren volmacht te geven aan ....
18-11-1700

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195788&miview=ldt
232 Voor schepenen en substituut secretaris van Veghel verschenen Peter Adriaen Goossens en Lambert Janssen Scusters, inwoners van Veghel, om op verzoek van ...
18-01-1702

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195796&miview=ldt
240 'Wij Cornelis van der Haegen en Marten Oppers, schepenen, Antonij Spierincx, chirurgijn, ende Antonij Jacobs van Geelkercken, geautoriseerde des vorsters, hebben in faveur van de justitie ons vervoegt op den agtienden junij deses jaars ten woonhuijse van Peter Arien Goossens ende aldaer bevonden eenen Lambert Jansen Kosters, knecht van den voorscreven Peter, swaaelijck gequest ende gesteecken....
21-06-1702

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565714&miview=ldt
138 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens en Jan Tomas Arien Goossens voor zich, Gerrit Jan Goossens als momboir van Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens hebben verpacht ...
31-12-1703

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565715&miview=ldt
139 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens, Jan Thomas Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir over Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens bij testament 19 junij 1702 haar meester gemaakt bij Ariaan Arien Goossens verkocht aan Aert Ariens de Leest een stuk teulland ...
31-12-1703

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863696&miview=ldt
60
... , de erfgenamen van Peter Arien Goossens, ...
12-05-1708

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863774&miview=ldt
138 Peter Arien Goossens wil verkopen naast zijn kinderen en te beurde stellen een akker teulland op Zijtaart...
27-02-1710

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863792&miview=ldt
156 - als 157

PETER heeft inderdaad dochters, Elisabeth en Margriet.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863793&miview=ldt
157 Jan Arien Theunissen als man en momboir van Agnes Peter Arien Goossens, Jan Henrick Oppers als man en momboir van Lijsbeth Peter Arien Goossens, Henrick van Roij als man en momboir van Margriet Peter Arien Goossens, Daniel Henrick en Jan Philipsen als bloedmomboiren van de zoon van Peter Arien Goossens. Allen kinderen en erfgenamen van Peter Arien Goossens verwekt bij wijlen Dingna Daniel Henrickx naast haar vader als bezitter van de tochte hebben samen tot betaling van de schulden verkochtaan ....
02-04-1710

!!! EEN ANDERE PETER ADRIAEN GOOSSENS !!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863791&miview=ldt
155 Peter Arien Goossens heeft verkocht aan Anthonij Jan Henrick Ariens als vader en voogd van zijn drie kinderen verwekt bij Anneken Steven Gerrits een akker teulland op Zijtaart ...
02-04-1710

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.74&minr=11931235&miview=ldt
204 Jan Arien Clompmaeckers als vaderlijk voogd van zijn vier kinderen verwekt bij zijn eerste vrouw Agnes Peter Arien Goossens Geassisteerd met Daniel Henrick Daniels zijn mede bloedmomboir. Ariaen Jan Arien Goossens en de voorschreven Daniel Henrick Daniels als bloedmomboiren van Souverijn de innocente zoon van Peter Arien Goossens verwekt bij Dinghna Henrick Daniels. Jan Henrick Oppers als man en momboir van Lijsbeth Peter Arien Goossens en Henrick van Roij als man en momboir van Margriet Peter Arien Goossens. Allen samen erfgenamen hebben verkocht aan ....
29-03-1719

GESTOPT met aktes.

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Klopperdam/Klopperdam%20percelen.pdf
KLOPPERDAM
Perceel nr 1.
Peter Ariaen Goossens Koop op 30-6-1676 R68, fol. 95; Hm-57
Severijn Peter Adriaen Goossens Verwerving in 1714-1722 Hm-57

8.
woman‎Maria Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎30 jun 1641 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Adriani Gosuwini
Vader Adrianus Gosuwini
Diversen: beroep: schoenmaker
Moeder Elisabeth N.N.
Getuige Joannes Sijmonis & Joanna Jacobi Keijsers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-06-1641
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 117-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


9.
man‎Adriaen Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎26 nov 1645 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in testament van ouders akte 248 van 14-02-1684 als JONGSTE ZOON.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Adrianus Adriani Gosuini
Vader Adrianus Gosuini
Moeder Elizabetha N.N.
Getuige Judith Joannis
Diversen: uit Sint-Oedenrode
Getuige Petrus Guilielmi Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 26-11-1645
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 143-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎9 jul 1702 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in testament van ouders akte 248 van 14-02-1684.
Genoemd in akte 224 van 29-01-1691 samen met gezin en vader en moeder.

Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R69, fol. 416 9-7-1702 Adriaan Arien Goossens sonder wettige descendenten

https://proxy.archieven.nl/235/0C42EC2D3A154C259FBE35C011709206
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
9-7-1702
Adriaan Arien Goossens
sonder wettige descendenten
R69, fol. 416

BHIC: OpenArchives
Overledene Adriaan Arien Goossens
overleden op 09-07-1702 te Veghel.
Diversen: sonder wettige descendenten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel overlijdens, archiefnummer 1457, inventarisnummer 42, blad 416-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1704


BHIC: OpenArchives
Overledene Adrianus Adriani Goossens
overleden op 09-07-1702 te Veghel.
Diversen: ongehuwd
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 362-22
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 56 jaar
[Gebruikersnotities]
BHIC:
Bruidegom Jan Thomas Adriaen Goossens
leeftijd 26 Jongeman
Bruid Catalijn Jan Luijckassen
leeftijd 24 Jongedochter
Getuige Luijcas Jansen
Diversen: halfbroer van de bruid
Getuige Adriaen Arien Goossens <===
Diversen: oom van de bruidegom <=== Getuige
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 01-06-1692
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 17-05-1692
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 8, blad 61r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1679-1708
Religie: Schepenbank


DONCKESTRAAT
https://proxy.archieven.nl/235/C2A7976C139548B9BE6517181F985E22
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
244 Op 09-07-1702 is overleden is volgens de verklaring van 'den koster binnen desen dorpe' overleden Adriaen Arien Goossens, 'sonder wettige descendenten naar te laten'. Zijn goederen worden getaxeerd voor de collaterale successie.
'Een huijs, hoff, groot ontrent een half loopense, gelegen alhier in de Straat' ...
Het goed is belast met een cijns van 1 gulden en 1 stuiver aan de heer pensionaris Brugel ten Bos.
'Een stuck teijlants, geoot anderhalf loopense, gelegen alhier aen de Donckestraat' ...
'Een stuck lants, groot twee loopense en twaelf roede', gelegen aldaar ...
Datering: 02-09-1702

Zie aktes bij broer Thomas met referentie naar testament van ??? opgemaakt op 19 junij 1702.

DONCKESTRAAT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565715&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
139 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens, Jan Thomas Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir over Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens bij testament 19 junij 1702 haar meester gemaakt bij Ariaan Arien Goossens verkocht aan Aert Ariens de Leest een stuk teulland met groes in de Donkerstraat ...
31-12-1703

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Donkerstraat/Donkerstraat%20percelen.pdf
DONKERSTRAAT
Perceel nr. 7
Ariaan Arien Goossens Vermeld in 1702 VP-1702, fol. 305
Peter Arien Goossens Vermeld in 1719 II-E-92
Sufferijn Peter Adriaan Goossens Vermeld in 1722 VP-1722, fol.346


Voor meer informatie: bertho@derikx.com