man‎Roef Janssen van den Horck‏‎
Overleden ‎± 1563
[bron]
Genoemd in akte 573 van 22-01-1562 (= 1563).
Genoemd in akte 908 van 27-06-1564 als wijlen.

1562-1564

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779359&miview=ldt
695
.. vandaag die hoeve verkocht heeft aan Roeffen Janss vanden Horc.
30-05-1535, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779360&miview=ldt
696 Roeff soen wylneer Jans vanden Horck heeft beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan ...
30-05-1535, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779634&miview=ldt
970 Roeff soene wylen Jans vanden Horck en Wouter soene wylen Dries Stanssen als 'borgen' voor ...
12-04-1537 (=1538), Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779544&miview=ldt
880...
heeft voor 8 jaren voor 10 Carolus gulden per jaar verpacht aan Roeffen Janssoen inden Horck 'enen hoeycamp', genoemd Korstiaen Coenen camp, groot ca. 5 'buenderen', gelegen in Veghel in den Buendersschen horck, ...
03-01-1537 (=1538), Verpachting, Veghel

DOCHTER JOANNA + echtgenoot? + PATRONIEM ANDERS!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783089&miview=ldt
375 Jacop soene wylen Aert Goertss man van Johanne dochter wylen Roeff Jan (Roeverss) en Aert soene Jacops soene wylen Aert, en zijn broer ...
De verkopers hadden deze erfcijns verworven van hun grootvader Roeffen Jannen Roeverssoen...
08-03-1540 (=1541), Transport, Veghel

VOLLEDIG: "Roeff Jan Janssoen inden Horck"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787199&miview=ldt
830 Roeff soene wylen Jan Janssoen inden Horck heeft vekocht,...
09-03-1550 (=1551), Veghel, Transport

ECHTGENOTE: Elysabeth Jan Janss Deckerssoen - moeder: Beelen Hanrick Vervest
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787137&miview=ldt
768
... Jan soene wylen Jan Janss die Deckere en wijlen zijn vrouw Beelen dochter Hanrick Vervest en zijn broer Hanrick, en Roeff soene wylen Jans inden Horck man van Elysabeth dochter wylen Jan Janss Deckerssoen en Beelen voirgen(oemt), ...
12-10-1550, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668350&miview=ldt
208 Deze akte is doorgestreept.
Elysabeth dochter wylen Jans soene wylen Jans die Deckere met haar man Roeffen soene wylen Jans vanden Horck heeft ....
2-6-1553, Vernadering, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668351&miview=ldt
209 Deze akte is doorgestreept.
Roeff soene wylen Jans vanden Horck als man van Elysabeth dochter wylen Jan Janss die Decker heeft beloofd ...
2-6-1553, Belofte, Veghel

VOLLEDIG: "Roeff soene wylen Jan Hanricxs vanden Horck"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668824&miview=ldt
682 Fragment, doorgestreept.
Roeff soene wylen Jan Hanricxs vanden Horck heeft beloofd een erfcijns van (..) te betalen aan Mathysen soone Roeffs voirs(creven). (..)
2-11-1556, Belofte, Veghel

ZOON WALRAVEN + Echtgenote
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668846&miview=ldt
704 Walraven soene Roeff Janssoon inden Horck heeft opgedragen en overgegeven aan zijn broer Thyssen soone Roeff Janssooen inden Horck al het goed dat hij zal erven van zijn vader Roeffen Janss en zijn moeder Elysabeth dochter wylen Jan Janss...
9-12-1556, Transport, Veghel

ECHTGENOTE OVERLEDEN
ZOON JANNEN DIE ALDSTEN
VOLLEDIG: "Roeff Jan Hanricxs vanden Horck"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669112&miview=ldt
970 Roeff soone wylen Jan Hanricxs vanden Horck, weduwer wylen Elysabeth dochter wylen Jan Janssoon die Deckere heeft opgedragen en overgegeven aan zijn zoon Jannen die Aldtsten ‘tot synen gedeelte’ het vruchtgebruik van het 1/8 deel van de goederennagelaten door zijn vrouw Elysabeth en waarvan hij het vruchtgebruik heeft....
14-2-1557 (= 1558), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669240&miview=ldt
1098 ‘Scepenen in Vechel doen condt eenen yegelycken, tuygende ende certificerende voer die gerechte waerhyt hoe dat wy t’nernstiger instantie van Roeffen Janss vanden Horck ende syne kynderen op huyden des daechs datum des brieffs gevisiteert hebben een prothocolle vanden jairen XVC berustende inder commen van onse prothocolle boecken, ende dair inne bevonden een contract d’welck nyet en was gecancelleert off daer vuyt alst scheen egheen scepen br(iev)en geexpedieert off geexpendeert en warenvanden date den vierden dach september der maent int hair ons heeren duysent ende vyffhondert, ende voer scepene tot dierre tyt des dorps van Vechel te weten Roeff Janss ende lambert Rombouts gepasseert.....
1-2-1558 (= 1559), Veghel, Verklaring

VIJF ZONEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670551&miview=ldt
573
... hebben opgedragen en overgegeven aan Roeff soone wylen Jan in den Horck en zijn kinderen Jan, Hanrick, Mathys, Anthonis en Peter, al hun rechten in ...
22-01-1562 (= 1563)

VIJF ZONEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670472&miview=ldt
494
... 494 Dirck soone Aernt Dirck Smeetss had beloofd een erfcijns van 16 1/2 gulden te betalen aan Dirk Jan Landtmeter, uit 'eenen huyse, hostat ende hoff' met toebehoren, groot omtrent 1 mauwersaets, gelegen in die Critenborchse thiende en aen die Byesen
- e.z. en e.e.: die gemeynt
- a.z.: het goed van de verkoper
En uit meer onderpanden, zoals beschreven staat in een schepenbrief van 13-12-1533. Roeff Janssen in den Horck voor het vruchtgebruik en zijn 5 zonen Jan, Hanrick, Thys, Thonis en Peter, mede namens hun mede-erfgenamen, voor het erfrecht, hebben verklaard, ...
30-06-1562

GEZIN:
TWEE MAAL ZOON JAN?
WIJLEN ROEFF JANSSEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670886&miview=ldt
908
Jan soone Roeff Janssoon in den Horck, mede met hanrick Ghysberts optredend als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssoon in den Horck, en ook met
Ariaen Gerit Goessen Hanens als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen des Jongen, en
Hanrick soone Roeff Janss en zijn broer Peter, en
hun zus Anna 'vuyt crachte van testamente dat Ghysbert soone wylen Mathys Danelss hair man als hy leeffden gemaect heeft',
hebben formeel overgedragen ten behoeve van Mathys soone Roef Janssen voerscreven 'een huys, hostat en de hoff' met toebehoren, gelegen in die Vuytcampen aent Dorhout
- e.z.: het goed van de erfgenamen van Hanricx Jan Hanricx
- voorts: die gemeynt
'daer Beel dochter wylen Roeff Janssen te wonen plach als sy leeffden'.
Getuigen: Jan Hanricxs van Tillair en Ariaen Aert Goertss, scepenen in Vechel
27-06-1564

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675141&miview=ldt
273
.. e.z.: Roeff Janssen in den Horck en zijn zoon Jan...
07-03-1568 (= 1569)

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.33&minr=13813433&miview=ldt
193 Heden hebben Goessen en Dirck, minderjarige nagelaten kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen in den Horck die, als hun voogden aangewezen Jan Roeff Janssen die Aude en Ariaen Gerit Goessenss, die aan handen van Jan Jan Alartss de eed hebben afgelegd.
Genechtdag: 7 april 1570 (= 1571) (zaterdag voor palmzondag)

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675638&miview=ldt
770 Aernt soene Jans soone wylen Roeff Janssen van den Horck ...
05-03-1571 (= 1572)

ECHTGENOTE: Elysabeth - DOCHTER ANNA + echtgenoot
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676851&miview=ldt
591
Korstiaen soene wylen Pauwelss Korstiaenss als man van Geertruyd, en
Aert soene wylen Aert Aert Janss die Vriesse als man van Marie,
allebei dochters van wylen Gysbert Mathys Danels (van Gysbert en wijlen zijn vruw Anna dochter wylen Roeff Janssen van den Hoeck), en
Mary dochter wylen Gysbert en Anna voirgenoent,
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter soene wylen Roeff Janssen van den Horck voirscreven het 1/8 deel in de goederen
nagelaten door Roeff Janssen van den Hoerck en zijn vrouw Elysabeth. <===
Joest Dircxsoen Verdonsselt als man van Anna dochter Roeff Janssen van den Hoerck voirscreven heeft afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik ten behoeve van de verkopers. ...
26-09-1587

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 768 van 12-10-1550.
met:

womanElysabeth Jan Jans Deckers‏

[Gebruikersnotities]
OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787137&miview=ldt
768
... Jan soene wylen Jan Janss die Deckere en wijlen zijn vrouw Beelen dochter Hanrick Vervest en zijn broer Hanrick, en Roeff soene wylen Jans inden Horck man van Elysabeth dochter wylen Jan Janss Deckerssoen en Beelen voirgen(oemt), ...
12-10-1550, Transport, Veghel

Kinderen:

1.
manPeter Roef Janssen van den Horck‏
Overleden ‎± 1588
[bron]
Genoemd in akte 591 van 26-09-1587.
Akte 608 van 10-03-1588: "de weduwe van Peter Roeffen"
Echtgenote weduwe in akte 179 van 03-03-1590.

Dus overleden eind 1587 - begin 1588

[Gebruikersnotities]
MOORD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787146&miview=ldt
777
Jannen soene wylen Jan Martenss is gedood door Peteren soene Roeff Janssoen in den Horck. <====
Er is een 'erfsoene' vastgesteld. Voor schepenen van Veghel verschenen de vrienden en familieleden van het slachtoffer, te weten Marten soene wylen Jan Martenss, broer van de dode, met Loey Jan Geritssoen en Aert Jan Petersoen en Willem Jan Peters Sleuwensoen ter ene zijde, en
Jan soene Roeff Janssoen inden Horck en zijn broers Welt, Hanrick en Thys voor de zijde van de dader. <====
Zij hebben als 'arbiteren ende paysmekeren' aangesteld. Voor Marten soene wylen Jan Martens met de zijnen treden op Willemen Hanrick Houbraken en Jannen soene wylen Peter Goessenss en voor Jan Roeff Janss met de zijnen treden op Jannen Hanricxs van Tillair en Hanricken soene wylen Peter Willemssoen. Het volgende is overeen gekomen: - De misdaad wordt vergeven; - Peter, de dader, moet doen 'enen oetmoedigen voetvalle in syn hemdt, barrevoets ende bloethoefs ende mit gevauwen handen, hebbende aeneen broeck'; ...
02-12-1550, Veghel, Zoenovereenkomst

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787173&miview=ldt
804 Jannen soene wylen Jan Marrtenssoen was gedood door Peteren soene Roeff Janssoen. Er was een zoen vastgesteld. Marten soene wylen Jan Martenss, broer van de voornoemde Jan, heeft verklaard dat Roeff soene wylen Jans inden Horck namens zijn zoon Peters, de 'delinquant' aan alle in de zoenbrief genoemde voorwaarden voldaan heeft, behalve het uit de weg gaan van de familieden van de dode en de twee bedevaarten naar Cranenborch en Boextel. Getuigen: als voor.
03-02-1550 (=1551), Verklaring, Veghel

VERKLARING MBT MOORD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787255&miview=ldt
885 De schepenen van Veghel verklaren dat voor hen verschenen zijn Marten Jan Martenssoen en zijn zus Elysabeth en Hanrick soene Thonis Hanricxs en Claeus Dirck Symonss en Ariaen Gerit Goessenssoen, allen gedaagd door heer Jans van Brecht, ridder, 'hoichscouthet int quartier van tsHertogenbossche'. Ze legden een eed af 'aen handen Goert Janssoen, vorstere van Vechel'. - Marten Jan Martens verklaart dat hij er bij was in 1550 op zondag na het feest van het H. Sacrament, 's avonds na zonsondergang. Zijn broer Jan soene wylen Jan Martens 'woude vander straten gaen nae synen woenhuyse, dat hem doen tegen coemen is Peter die soene van Roeff Janssoen inden Horck, ende heeft synen deegen vuytgetoegen, ende heeft Jannen Jan Martens voirs(creven) mit eenen deegen gewont in synen arme, daer hy subytelyck ende haestelyck aff gestorven is, mids veel bloets aff te laten.' - Elysabeth dochter Jan Martens verklaart hetzelfde, en 'doen Jannen den how off wonde gegeven waert, dat hy doen mit eender luyder stemmen riep: “Peter, hoe vermoordt ghy my daer”.' - Hanricx Thonis Hanricxss verklaart dat hij op de betreffende dag 'is coemen gaen opter straten byder scueren Peter Heymanss ende heeft messen d'een tegen den anderen hoiren clincken', dat Hanrick deponent doen sprack tot synen venitten “dair vechten Peter Roeffen en Jan Jan Martenssoen”, en doen keerden Hanrick deponent wederom te rugge, ende vondt Jannen Jan Martenssoen aender schueren Willems Hanricx Houbraken hebbende den deegen vuyterseyen getogen bloet in syn hant ende was gewondt boeven aen synen arme zeer bloeyende, soe dat hy corts dair nae nedersanck.' ...
03-11-1551, Veghel, Verklaring

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668695&miview=ldt
553 Claeus soene wylen Seger Hanricxs heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peteren soene Roeff Janss inden Horck ‘een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren gelegen aent Vranckevoert int Davelair...
4-2-1555 (= 1556), Veghel, Transport

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668696&miview=ldt
554 Peter soene Roeff Janssoen heeft beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Jannen Claeus Aernt Peterss. ...
4-2-1555 (= 1556), Veghel, Belofte

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668697&miview=ldt
555 Peter soene Roeff Janss inden Horck heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ..
4-2-1555 (= 1556), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668611&miview=ldt
469 Claeus soene wylen Seger Hanricxs heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peteren soene Roeff Janssoen inden Horck 1 ‘loepense lants mitten gesworen lantmeter affgemeten’, gelegen aent Vranckevoert int Dacelair...
13-7-1555, Veghel, Transport

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668612&miview=ldt
470 Peter soene Roeff Janssoen in den Horck heeft beloofd 35 Carolus gulden te betalen aan Jannen soene wylen Claeus Aernt Peterssoen....
13-7-1555, Veghel, Belofte

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668613&miview=ldt
471 Peter soene Roeff Janssoen inden Horck heeft beloofd 40 Carolus gulden te betalen aan Claeussen soene wylen Seger Hanricxs. ...
13-7-1555, Veghel, Belofte

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668636&miview=ldt
494 Peter Roeff Jans had op 13-7-1555 beloofd 40 Carolus gulden te betalen aan Claeussen Seger Hanricxs. ...
11-9-1555, Veghel, Belofte

ECHTGENOTE + haar ouders:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668888&miview=ldt
746 Peter soone Roeff Janssoon inden Horck als man van Marie dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (dochter van Hanricken en wijlen zijn vrouw Baten dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese en wijlen zijn vrouw Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals) heeft een erfcijns van 8 Carolus gulden verkocht...
27-1-1556 (=1557), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669126&miview=ldt
984 Peter soone Roeff Janssoon vanden Horck heeft een erfcijns van 3 Bossche ponden payments verkocht aan ...
24-2-1557 (= 1558), Veghel, Transport

VADER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669124&miview=ldt
982 Deze akte is doorgestreept.
Roeff soon wylen Janssoon van den Horck en zijn zoon Peter hebben beloofd ...
22-2-1557 (= 1558), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669188&miview=ldt
1046 Peter soone Roeff Janss vanden Horck als man van Marie dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (van Hanricken en wijlen zijn vrouw Beatris dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese) heeft een erfcijns van ...
23-9-1558, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670371&miview=ldt
393 Deze akte is doorgestreept.
Peter soone Roeff Janssen in den Horck heef beloofd 35 gulden te betalen ...
10-12-1561

VIJF BROERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670551&miview=ldt
573
... hebben opgedragen en overgegeven aan Roeff soone wylen Jan in den Horck en zijn kinderen Jan, Hanrick, Mathys, Anthonis en Peter, al hun rechten in ...
22-01-1562 (= 1563)

VIJF BROERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670472&miview=ldt
494
... 494 Dirck soone Aernt Dirck Smeetss had beloofd een erfcijns van 16 1/2 gulden te betalen aan Dirk Jan Landtmeter, uit 'eenen huyse, hostat ende hoff' met toebehoren, groot omtrent 1 mauwersaets, gelegen in die Critenborchse thiende en aen die Byesen
- e.z. en e.e.: die gemeynt
- a.z.: het goed van de verkoper
En uit meer onderpanden, zoals beschreven staat in een schepenbrief van 13-12-1533. Roeff Janssen in den Horck voor het vruchtgebruik en zijn 5 zonen Jan, Hanrick, Thys, Thonis en Peter, mede namens hun mede-erfgenamen, voor het erfrecht, hebben verklaard, ...
30-06-1562

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670501&miview=ldt
523 Peter soone Roeff Janssen in den Horck als man van Marie dochter wylen Hanrick Dircx van Bel heeft een erfcijns van ...
28-10-1562

OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670886&miview=ldt
908
Jan soone Roeff Janssoon in den Horck, mede met hanrick Ghysberts optredend als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssoon in den Horck, en ook met
Ariaen Gerit Goessen Hanens als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen des Jongen, en
Hanrick soone Roeff Janss en zijn broer Peter, en <== PETER
hun zus Anna 'vuyt crachte van testamente dat Ghysbert soone wylen Mathys Danelss hair man als hy leeffden gemaect heeft',
hebben formeel overgedragen ten behoeve van Mathys soone Roef Janssen voerscreven 'een huys, hostat en de hoff' met toebehoren, gelegen in die Vuytcampen aent Dorhout
- e.z.: het goed van de erfgenamen van Hanricx Jan Hanricx
- voorts: die gemeynt
'daer Beel dochter wylen Roeff Janssen te wonen plach als sy leeffden'.
Getuigen: Jan Hanricxs van Tillair en Ariaen Aert Goertss, scepenen in Vechel
27-06-1564

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675207&miview=ldt
339 Deze akte is doorgestreept
Mary dochter wylen Hanrick Dircxs van Bel (van Hanrick en wijlen zijn vrouw Beatris dochter wylen Aernt Janssen die Vrieze), met haar man Peter soone Roeff Janssen van den Horck heeft ...
14-11-1566, Vernadering, Veghel

ZUS ANNA + echtgenoot en MOEDER: Elysabeth
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676851&miview=ldt
591
Korstiaen soene wylen Pauwelss Korstiaenss als man van Geertruyd, en
Aert soene wylen Aert Aert Janss die Vriesse als man van Marie,
allebei dochters van wylen Gysbert Mathys Danels (van Gysbert en wijlen zijn vruw Anna dochter wylen Roeff Janssen van den Hoeck), en
Mary dochter wylen Gysbert en Anna voirgenoent,
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter soene wylen Roeff Janssen van den Horck voirscreven het 1/8 deel in de goederen <===
nagelaten door Roeff Janssen van den Hoerck en zijn vrouw Elysabeth.
Joest Dircxsoen Verdonsselt als man van Anna dochter Roeff Janssen van den Hoerck voirscreven heeft afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik ten behoeve van de verkopers. ...
26-09-1587

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703349&miview=ldt
608...
- e.e.: de weduwe van Peter Roeffen ...
10-03-1588, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703357&miview=ldt
616...
- e.z. en e.e.: de weduwe van Peter Roeff Janssen...
19-03-1588, Transport, Veghel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13713866&miview=ldt
179 Marie weduwe van Peter Roeffen en haar zoon Welt hebben beloofd ...
Datering: 03-03-1590, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13713867&miview=ldt
180 Marie, de weduwe van Peter Roeffen met haar zoon Welt hebben beloofd ...
Datering: 03-03-1590, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13713977&miview=ldt
290 'Scepenen ende gesworen in Vechel, met consent van Marie, weduwe Peter Roeffen met Welt haeren soen ...
Datering: 17-04-1591, Weerschap, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727642&miview=ldt
369 Mariken weduwe van Peter Roeffen voor het vruchtgebruik, en Welt en Huybert Peter Roeffen voor het erfrecht, hebben beloofd ...
Datering: 17-06-1600, Belofte, Veghe

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727879&miview=ldt
606 Meriken weduwe van Peter Roeffen heeft opgedragen en overgegeven aan haar zoon Welt Peters haar recht op het vruchtgebruik ...
Datering: 23-12-1604, Transport, Veghel

DELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003940&miview=ldt
267
Walraven sone wylen Peter Roeff Janssen in den Horck en zijn broer Huybert,
Jan soene wylen Thys Roeffs en
Willem soene wylen Hanrick Willems van den Ryt als man van Elizabeth dochter van wylen Thys Roeffen voorgenoemd (van Thys en wylen zijn vrouw Mechtelt)
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hen voorgenoemde ouders.....
Datering: 13-02-1611, Deling, Veghel

2.
manJan Roef Janssen "Die aude" van den Horck‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669149&miview=ldt
1007 Deze akte is niet ondertekend.
Jan soon Roeff Janss vanden Horck die Auwe heeft beloofd 25 gulden te betalen aan Heylwigen dochter wylen Aernt Danelssoen.
NIET GEDATEERD.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782948&miview=ldt
234 Jan Danelt soene Aerts soene wylen Dirck Smeetss heeft verkocht aan Jannen soene Roefs soene wylen Jans vanden Horck 'een stuck lants', goot ca. 1 'sestersaets', gelegen in Veghel aent Hezelair: ..
12-04-1540, Transport, Veghel

Echtgenote: Yde Aernt Bits Hanricxs vanden Parre
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783329&miview=ldt
615 Jan soene Roeff Janssoen vanden Horck man van Yde dochter wylen Aernts soene Bits Hanricxs vanden Parre, en haar zussen Mechtelt en Lyntken, en haar broer Willem, kinderen van Aernts soene wylen Bitsen voirs(yet), hebben opgedragen en overgegeven aan hun broer Bitsen soene wylen Aernt Bitsensoen een...
27-06-1542, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783332&miview=ldt
618 - Zie 619
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783333&miview=ldt
619 Bits soene wylen Aernt Bitsensoen en zijn zus Mechtelt, en Jan soene Roeff Janss man van Yde dochter wylen Aernt Bitsens hebben opgedragen en overgegeven aan hun broer Willemen en hun zus Katherynen 'een stuck lants', groot ca. 3 'loepensen', gelegen in Veghel int Russelt: ...
27-06-1542, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783349&miview=ldt
635 ...
en Jan soene Roeff Janssoen man van Yde dochter wylen Aert soene wylen Bits Hanricxs en zoon van wijlen Aerden vrouw, Jutten dochter wylen Willems soene wylen Dirck Houbraken,...
24-09-1542, Transport, Veghel

ECHTGENOTE YDE + haar ouders
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783684&miview=ldt
970 Willem soene wylen Jan Willem Houbraken en zijn broer Hanrick en Jan soene wylen Peter Hanricxs man van Beerte, en Willem soene wylen Hanrick Costerss man van Beatris, beiden dochteren wylen Jans Willen Houbrakens en Jan soene Peter Hanricx voorMechtelden dochter wylen Jans Willem Houbraken en Hanrick soene wylen Jan Willemss voor Dircken Jan Willemss en Roeff en zijn broer Herman, en Willem soene wylen Aernt Bitsen en zoon van wijlen Aernden vrouw Jutten dochter wylen Willem Houbraken en
Jan soene Roeff Janss vanden Horck man van Yde dochter wylen Aernts en Jutten voirgen(oemt), <===
mede namens Bitsen soene wylen Aernt Bitsen en voor zijn 2 zussen Mechtelden en Katherynen, hebben opgedragen en overgegeven aan Jannen soene wylen Jan Stanssartss al hun rechten die zij erfden van Elysabeth dochter wylen Willem Houbraken en haar dochter Joesten (dochter van haar en haar man Dries vanden Gasthuys). Getuigen: Jan Hanricxs en Willen Hanricxs, schepenen.
09-02-1544 (=1545), Veghel, Transport

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786420&miview=ldt
51
.... Jan soene wylen Roeff Janss, man van Yde dochter wylen Aernts soene wylen Bits Hanricx (dochter van Arnden en zijn vrouw wijlen Jutten dochter wylen Willems soene wylen Dirck Houbraken), mede optredend voor Bitsen soene wylen Aernt Bitsen, zijn broer Willemen en hun zussen Mechtelden en Katherynen....
29-07-1545, Veghel, Transport

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786701&miview=ldt
332
... te betalen aan Jannen soene Roeff Janssoen vanden Horck....
28-02-1546 (=1547), Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786967&miview=ldt
598 Jan soene Roeff Janssoen inden Horck heeft beloofd ...
14-05-1549, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668720&miview=ldt
578 Deze akte is doorgestreept.
Jan soene Roeff Janssoen inden Horck heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden verkocht aan ..
22-2-1555 (= 1556), Veghel, Transport

VADER EN ALDSTEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669112&miview=ldt
970 Roeff soone wylen Jan Hanricxs vanden Horck, weduwer wylen Elysabeth dochter wylen Jan Janssoon die Deckere heeft opgedragen en overgegeven aan zijn zoon Jannen die Aldtsten ‘tot synen gedeelte’ het vruchtgebruik van het 1/8 deel van de goederennagelaten door zijn vrouw Elysabeth en waarvan hij het vruchtgebruik heeft.
14-2-1557 (= 1558), Transport, Veghel

WIJLEN YDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669113&miview=ldt
971 Jan soon Roeff Janssoon vanden Horck als wijlen man van Yden dochter wylen Aernt Bitsen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willemen soone wylen Aernt Bitsen...
14-2-1557 (= 1558), Transport, Veghel

DIT IS EEN ANDER PERSOON!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670005&miview=ldt
27 ...
... en Jan Hanricxs van Horck, man van Beatris, dochter Lambert Janss die Vriese,...
06-06-1559, Deling, Veghel

TWEE MAAL JAN.
DE JONGEN IS OVERLEDEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670886&miview=ldt
908 Jan soone Roeff Janssoon in den Horck, mede met hanrick Ghysberts optredend als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssoon in den Horck, en ook met Ariaen Gerit Goessen Hanens als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen des Jongen, en Hanrick soone Roeff Janss en zijn broer Peter, en hun zus Anna 'vuyt crachte van testamente dat Ghysbert soone wylen Mathys Danelss hair man als hy leeffden gemaect heeft', hebbenformeel overgedragen ten behoeve van Mathys soone Roef Janssen voerscreven 'een huys, hostat en de hoff' met toebehoren, gelegen in die Vuytcampen aent Dorhout
- e.z.: het goed van de erfgenamen van Hanricx Jan Hanricx
- voorts: die gemeynt
'daer Beel dochter wylen Roeff Janssen te wonen plach als sy leeffden'.
27-06-1564, Veghel, Transport

DIT IS EEN ANDER PERSOON!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675193&miview=ldt
325 Beatris dochter wylen Lambert Janssen die Vriese met haar tegenwoordige man Jan soone wylen Hanricx Janssen van Hoeck heeft in afwezigheid van Jan soone wylen Roeff Janssen van den Horck en zijn broer Peter vernaarderd ...
06-07-1566, Veghel, Vernadering

DIT IS EEN ANDER PERSOON!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675141&miview=ldt
273 Goert soone wylen Lambert Janssen die Vrieze, en zijn broer Ghysbert, en Jan soon wylen Hanricx Janssen van Hoeck als man van Beatris,... alle vier dochters van wylen Lambert Janssen die Vrieze
... - e.z.: Roeff Janssen in den Horck en zijn zoon Jan...
07-03-1568 (= 1569)

TWEE MAAL JAN.
DEN JONGEN IS OVERLEDEN:
KIDS: GOESSEN EN DIRCK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.33&minr=13813433&miview=ldt
193 Heden hebben Goessen en Dirck, minderjarige nagelaten kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen in den Horck die, als hun voogden aangewezen Jan Roeff Janssen die Aude en Ariaen Gerit Goessenss, die aan handen van Jan Jan Alartss de eed hebben afgelegd.
Datering: Genechtdag: 7 april 1570 (= 1571) (zaterdag voor palmzondag), Veghel

YDE WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675665&miview=ldt
797 Dirck dochter Jan soone wylen Roeff Janssen van den Horck (van Jan en wijlen zijn vrouw Yde dochter wylen Aert Bitsen) heeft vernaarderd 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen aen die straet in den Bolck ...
23-08-1572, Vernadering, Veghel

LEEFT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676320&miview=ldt
60 ...
heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan soone wylen Roeff Janssen van den Horck...
21-02-1574 (= 1575)

OVERLEDEN:
"voorkinderen " -> Twee maal getrouwd.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676624&miview=ldt
364 Peter soone wylen Roeff Janssen van den Horck en Jan Lambert Janssen hebben 'vuyt crachte van testamenten', gemaakt door Jan soone wylen Roeff Janssen, opgedragen en overgegeven aan Thomas natuerlycke soon Jacop Bartholomeeuss het 1/8 deel van een erfcijns van 2 Carolus gulden en 5 stuivers. Jan Roeffen voirscreven betaalde deze erfcijns uit de helft van 'eenen camp hoeylants ende saylants' toebehorende aan de voorkinderen van Jan Roeffen voirscreven, genoemt Corstiaen Coenen camp', gelegenin den Buendersschen Horck
* e.z.: de erfgenamen van Roeff Janssen voirscreven
* a.z.: Jan Aert Philipss
Thomas voirscreven had dit 1/8 deel 'mitten anderen erffenissen' gekocht.
21-05-1576

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676799&miview=ldt
539 Jan soene wylen Lambert Janssoen en Peter soene wylen Roeff Janss van den Horck als voogden over de nagelaten kinderen van Jan Roeff Janssen verwekt bij zijn vrouw Barbara dochter wylen Lambert Janss, aangesteld 'in enen testamente om syn guedente regeren ende te vercoepen', hebben verkocht,...
05-01-1577

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676798&miview=ldt
538 Willem soene wylen Lambert Janssoen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Lambert Janssen en Peter Roeff Janssoen ten behoeve van de nagelaten kinderen van Jan soene wylen Roeff Janssen verwekt bij Barbara dochter wylen Lambert Janssen 'een huys,...
04-02-1577, Transport, Veghel

KIDS: AERT(m), DIRCXKEN(v), HANRICXKEN (v) ERMGAERT(v), JUTKEN(v)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676762&miview=ldt
502 Aert soene wylen Jan Roeff Janss, en Dircxken, Hanricxken en Ermgaert, alle drie dochters van voornoemde Jan, en
Hanrick soene wylen Gerit Janss en Peter Roeff Janssen als voogden over de twee minderjarige nagelaten kinderen van Hanrick Gerits Janssen, verwekt bij Jutken dochter wylen Jan voirscreven, hebben opgedragen ...
10-08-1577, Transport, Veghel

KIDS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676964&miview=ldt
704
.. 704 Aert soene wylen Jan Roeffen Janss van den Hoeck, en Dircxken, Ermgaert en Hanricxken, alledrie dochters van Jan Roeffen voirgenoemt, en Hanrick Gerits Janssen en Peter Roeff Janssen als voogden over de minderjarige kinderen van Hanrick Gerits verwekt bij Jutken dochter wylen Jan voirgenoemt,...
EN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676965&miview=ldt
705
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676967&miview=ldt
707
... * e.e.: Peter Roeff Jans, genoempt die Ryt...
30-01-1581, Transport, Veghel

NOEMT: "voirkynderen Jannen Roeffen" -> Tweemaal getrouwd.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873698&miview=ldt
161 'Gesien 't proces bedingt ende beleyt tusschen Jannen Bitsen Aertssoen als actie ende opdracht hebbende van den voer kynderen Jannen Roeffen veweckt van Yden synder huysvrowen, zustere ge..lyck zynde van Willem Aert Bitsen, ende Jan Alarts als man ende mommer van Gysberden Janssen ende inne dyer qualiteyten aenleggeren,
ter eenre,
ende Mathys Joris Rutten, gedaechde ende verwerdere, ende midts synder afflyvichheyt Beelken zyn naegelaete weeduwer desumante, ende met hem Geertruyt weduwer wilneer Willem Aerts was gevuechde, ter andere zyden,
ende op all wel ende rypelyck geleth, geconcideert die voirscsreven Jan Bitsen is agerende als actie ende opdracht hebbende van den voirkynderen Jannen Roeffen,
23-12-1581, Geding, Veghel

KIDS: AERT & DIRXKEN & ERMGAERT & JUTGEN & HANRICXKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677070&miview=ldt
810 Aert soene wylen Jan Roeff Jans van den Horck, en zijn 2 zussen Dircxken en Ermgaert, en Peter soene wylen Roeff Janssen en Hanrick soene wylen Gerit Janssen als voogden over het minderjarige nagelaten kind van Hanrick Gerits voirgenoemt, verwekt bij Jutgen dochter wylen Jan Roeff Jans voirenoemt, hebben verkocht,...
... De opdragers hebben deze 'streep lants' geërfd van hun zus Hanricxken dochter wylen Jan Roeffen voirgenoemt....
31-01-1582

3.
man‎Hanrick Roef Janssen van den Horck‏‎

[Gebruikersnotities]
MISSCHIEN ECHTGENOTE - ECHTER dit kan ook Henricx Roeffen Jan Roeverssoen zijn.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779428&miview=ldt
764 Fragment
Dit fragment is doorgestreept. Anthonis soene wylen Hanricx soene wylen Roeff Janss, man van Elysabeth dochter wylen Aert Dircxs is schuldig een erfpacht van 1 mud rogge...
Geen datum genoemd [1535-1536], Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787146&miview=ldt
777
... en Jan soene Roeff Janssoen inden Horck en zijn broers Welt, Hanrick en Thys voor de zijde van de dader....
02-12-1550, Zoenovereenkomst, Veghel

HANRICK EN PETER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668845&miview=ldt
703 Peter soone Roeff Janssoon vanden Horck heeft een erfcijns van 2 Bossche ponden payments opgedragen en overgegeven aan zijn broer Hanricken Roeff Janssoen vanden Horck...
9-12-1556, Veghel, Transport

HANRICK EN PETER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670679&miview=ldt
701 ...
- a.e.: Hanrick en Peter soonen Roeff Janssoon in den Horck...
18-08-1563

HANRICK EN PETER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13674921&miview=ldt
53 Marcelis soone wylen Aernt Janssen van Hilvoert heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hanrick Roeff Janssen in den Horck en zijn broer Peter 'eenen buenre hoeyvels', gelegen 'in die Thien Buenres ende een van dyen genoemt die Cnoekaert'...
11-11-1567, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676319&miview=ldt
59
... opgedragen en overgegeven aan Hanrick soon wylen Roeff Janssen....
18-02-1574 (= 1575), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703024&miview=ldt
283 Henrick Roeffen Janssoen heeft opgedragen en overgegeven aan de broers Jan en Henrick, soenen Mathys Roeff Janss, en aan Willem Henrick Willemss van den Grenendael als man van Lysken dochtere wylen Mathys Roeff Jans, voor de ene helft,...
.. Hanrick, de verkoper, had dit goed geërfd van zijn vader Roeff Janss. ...
09-06-1586, Transport, Veghel

4.
man‎Mathys Roef Janssen van den Horck‏‎
Overleden ‎1570
[bron]
Genoemd in akte 598 van 15-05-1570.
Akte 143 van 5 augustus 1570: Echtgenote benoemd voogden.

1570

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787146&miview=ldt
777
... en Jan soene Roeff Janssoen inden Horck en zijn broers Welt, Hanrick en Thys voor de zijde van de dader....
02-12-1550, Zoenovereenkomst, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668824&miview=ldt
682 Fragment, doorgestreept.
Roeff soene wylen Jan Hanricxs vanden Horck heeft beloofd een erfcijns van (..) te betalen aan Mathysen soone Roeffs voirs(creven). (..)
2-11-1556, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668842&miview=ldt
700 Deze akte is doorgestreept.
Roeff soone wylen Jan van Horck heeft beloofd 75 Carolus gulden te betalen aan zijn zoon Mathyssen.
1-12-1556, Belofte, Veghel

MATHIJS en PETER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670759&miview=ldt
781
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670760&miview=ldt
782
.. Mathys soone Roeff Janss en zijn broer Peter verklaren dat zij deze erfcijns ...
01-02-1563 (= 1564), Belofte, Veghel

MATHIJS GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675465&miview=ldt
597 Mathys soone wylen Roeff Janssen heeft opgedragen en overgegeven aan zijn broer Jan soone wylen Roeff Janssen 'een stuck lants genoemt dat Begynen stuck', gelegen in die Russelsse thiende...
15-05-1570, Transport, Veghel
EN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675466&miview=ldt
598 Mathys voirscreven heeft opgedragen en overgegeven aan zijn broer Peter soone wylen Roeff Janssen de helft van 'eenen stuck lants genoemt den Domecker,
15-05-1570, Transport, Veghel

MATHIJS OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.33&minr=13813383&miview=ldt
143 Op dezelfde dag heeft Mechtelt weduwe van Thys Roeffen twee voogden gekozen voor haar minderjarige kinderen, met name Hanrick Hanricx Goerts en Peter Roeffen Janssen, welke voogden de eed hebben afgelegd aan handen van Jan van Hessel, nomine officiy....
Genechtdag: 5 augustus 1570, Veghel

KIDS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703024&miview=ldt
283 Henrick Roeffen Janssoen heeft opgedragen en overgegeven aan de broers Jan en Henrick, soenen Mathys Roeff Janss, en aan Willem Henrick Willemss van den Grenendael als man van Lysken dochtere wylen Mathys Roeff Jans, voor de ene helft,...
.. Hanrick, de verkoper, had dit goed geërfd van zijn vader Roeff Janss. ...
09-06-1586, Transport, Veghel

ECHTGENOTE MECHTELT
KIDS ERVEN BIJ ERFDELING BROER PETER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003940&miview=ldt
267
Walraven sone wylen Peter Roeff Janssen in den Horck en zijn broer Huybert,
Jan soene wylen Thys Roeffs en
Willem soene wylen Hanrick Willems van den Ryt als man van Elizabeth dochter van wylen Thys Roeffen voorgenoemd (van Thys en wylen zijn vrouw Mechtelt)
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hen voorgenoemde ouders.....
Datering: 13-02-1611, Deling, Veghel

5.
manAnthonis Roef Janssen van den Horck‏
Overleden ‎± 1564
[bron]
Genoemd in akte 733 van 29-01-1563: "Thonis soone Roeff Janssen en zijn broer Jan Roeff Janssen"
Overleden want "weeskinderen" zie akte 951 van 13-12-1564: "als voogden over de twee nagelaten weeskinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssen"

ABT1564

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670587&miview=ldt
609 Jan soone Roeff Janssen in de Horck, Hanrick Mathys Thonis en zijn broer Peter, hebben een erfcijns van 9 Carolus gulden verkocht ..
23-02-1562 (= 1563)

GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670711&miview=ldt
733
... Thonis soone Roeff Janssen en zijn broer Jan Roeff Janssen als voogden over de minderjarige kinderen verwekt bij voornoemde Anna dochter wylen Jan Claeus 'by toedoen van Thonissen Roeff Janss voirscreven' ...
29-01-1563 (= 1564), Transport, Veghel

OVERLEDEN:
ANTHOMNIS en echtgenote en broer PETER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670939&miview=ldt
961 Peter soene Roeff Janssen van Horck heeft een erfcijns van 3 carolus gulden verkocht aan Jan soene Roeff Janssen ten behoeve van de twee nagelaten kinderen van Anthonis Roeff Janssen verwekt bij wijlen zijn vrouw Anne dochter Jan Claeus Vriessen....
29-01-1564 (= 1565)

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13671045&miview=ldt
1067
... hebben beloofd 6 Carolus gulden te betalen aan Hanrick Ghysbert Claeussen ten behoeve van de nagelaten kinderen van Thonis Roeff Janssen in den Horck.
23-03-1564 (= 1565), Belofte, Veghel

VOOGDEN GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670886&miview=ldt
908 Jan soone Roeff Janssoon in den Horck, mede met hanrick Ghysberts optredend als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssoon in den Horck, ...
27-06-1564

TWEE WEESKINDEREN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670929&miview=ldt
951 Deze akte is doorgestreept.
... te betalen aan Jan soone Roeff Janssen en Hanrick soone wylen Ghysbert Claeussen als voogden over de twee nagelaten weeskinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssen, verwekt bij wijlen zijn vrouw Anne dochter wylen Jan Claeus Vriesen. ...
13-12-1564, Belofte, Veghel

KIDS: ERMGART EN JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675605&miview=ldt
737 Ariaen dochter wylen Seger Hanricxs heeft een erfcijns van 3 1/2 Carolus gulden verkocht aan Jan Roef Janssen van den Horck en Hanrick Ghysbert Claeussen als voogden over Ermgart en Jan, de minderjarige nagelaten kinderen van Thonis Roeff Janssen van den Horck. ...
30-01-1571 (= 1572), Transport, Veghel

6.
womanAnna Roef Janssen van den Horck‏

[Gebruikersnotities]
KIDS:
TWEE MAAL GETROUWD?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676851&miview=ldt
591
Korstiaen soene wylen Pauwelss Korstiaenss als man van Geertruyd, en
Aert soene wylen Aert Aert Janss die Vriesse als man van Marie,
allebei dochters van wylen Gysbert Mathys Danels (van Gysbert en wijlen zijn vruw Anna dochter wylen Roeff Janssen van den Hoeck), en
Mary dochter wylen Gysbert en Anna voirgenoent,
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter soene wylen Roeff Janssen van den Horck voirscreven het 1/8 deel in de goederen
nagelaten door Roeff Janssen van den Hoerck en zijn vrouw Elysabeth.
Joest Dircxsoen Verdonsselt als man van Anna dochter Roeff Janssen van den Hoerck voirscreven heeft afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik ten behoeve van de verkopers. ...
26-09-1587

7.
womanBeel Roef Janssen van den Horck‏
Overleden ‎± 1560
[bron]
Genoemd in akte 1054 van 7-11-1558.
Reeds overleden in akte 494 van 30-06-1562. Zie akte bij vader.

ABT1560

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT: Jan Danelt Smollers
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783419&miview=ldt
705
... opgedragen en overgegeven aan Beelen we(duw)e Jans soene wylen Danelt Smollers dochter Roeff Janssoen inden Horck voor het vruchtgebruik en de kinderen van haar en Jannen, haar voornoemde man, voor het erfrecht. ...
25-04-1543, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783445&miview=ldt
731 Beel dochter Roeff Janss inden Horck, we(duw)e wylen Jans Danelt Smollerss heeft beloofd ...
14-09-1543, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786727&miview=ldt
358 Roeff soene wylen Jans vanden Horck en zijn dochter Beel hebben beloofd
06-04-1546 (=1547), Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787337&miview=ldt
967 Beel weduwe wylen Jan Danelss die Moller en haar zoon Aernt, mede optredend voor Ermgarden, Elysabeth, Dircken en Jenneken, dochters van voornoemde Beelen en zussen van voornoemde Aerts, hebben voor een periode van 16 jaren verpacht aan Jannen soene Roeff Janssoen inden Horck die jonge 'een stuck lants genoemt dat Baghynen stuck', gelegen in Veghel int Russelt...
05-03-1551 (=1552), Verpachting, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669196&miview=ldt
1054 Beel dochter Roeff Janss inden Horck en haar dochter Dirck en haar broer Thys hebben beloofd te 59 gulden te betalen aan ...
7-11-1558, Belofte, Veghel

Reeds overleden in akte 494 van 30-06-1562. Zie akte bij vader.

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670711&miview=ldt
733
... - een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, aan de erfgenamen van Beelen weduwe Jan Danelt Smollers...
29-01-1563 (= 1564)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670887&miview=ldt
909 Voornoemde personen hebben opgedragen en overgegeven aan Mathys soone Roeff Janssen in den Horck al hun rechten in de goederen nagelaten door hun zus Beel dochter wylen Roeff Janssen.
27-06-1564 , Transport, Veghel

8.
man‎Walraven Roef Janssen van den Horck‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787146&miview=ldt
777
... en Jan soene Roeff Janssoen inden Horck en zijn broers Welt, Hanrick en Thys voor de zijde van de dader....
02-12-1550, Zoenovereenkomst, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668846&miview=ldt
704 Walraven soene Roeff Janssoon inden Horck heeft opgedragen en overgegeven aan zijn broer Thyssen soone Roeff Janssooen inden Horck al het goed dat hij zal erven van zijn vader Roeffen Janss en zijn moeder Elysabeth dochter wylen Jan Janss...
9-12-1556, Transport, Veghel

9.
manJan Roef Janssen "den jongen" van den Horck‏

[Gebruikersnotities]
ZUS VAN ZIJN MOEDER IS PEETTANTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786429&miview=ldt
60 Katheryn dochter wylen Jan Janss die Decker we(duw)e wylen Dircks soene wylen Jan Lantmeter heeft volgens het gezamenlijke testament van haarzelf en haar man Dircx een erfcijns van 1 Carolus gulden opgedragen en overgegeven aan Jannen soene RoeffJanss des jongen 'hare peteren'....
16-09-1545

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787337&miview=ldt
967
... hebben voor een periode van 16 jaren verpacht aan Jannen soene Roeff Janssoen inden Horck die jonge 'een stuck lants genoemt dat Baghynen stuck', gelegen in Veghel int Russelt: ...
05-03-1551 (=1552), Verpachting, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668308&miview=ldt
166
... en Jan soene Roeff Janss die Jonge, en zij hebben beloofd ..
20-3-1552 (= 1553), Belofte, Veghel

ECHTGENOTE VAN DIE JONGEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668451&miview=ldt
309 Johanne dochter Dircx soene wylen Jan Willemss met haar man Jannen soene Roeff Janss die Jonge heeft in aanwezigheid ....
19-3-1553 (=1554), Vernadering, Veghel

ECHTGENOTE: JENNEKEN DIRCX JAN WILLEM WOUTERS.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668577&miview=ldt
435
... en Jan soene Roeff Janss die Jonge als man van Jennen dochter wylen Dircx Jan Willem Wouterss, mede optredend voor Willemken dochteren Dircx Jan Willem Wouterss, hebben verkocht, ...
22-4-1555, Veghel, Transport

WAARSCHIJNLIJK DEN JONGEN NOG IN LEVEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670172&miview=ldt
194 Jan soone Roeff Janssen van den Hork heeft in afwezigheid van Rom Marcelissen van Dynther vernaarderd ...
... Jan soone wylen Roeff Janssen die Jonge had dit goed verkocht aan Rom Marcelissen...
24-05-1560, Vernadering, Veghel

TWEE MAAL JAN.
DE JONGEN IS OVERLEDEN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670886&miview=ldt
908 Jan soone Roeff Janssoon in den Horck, mede met hanrick Ghysberts optredend als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssoon in den Horck, en ook met Ariaen Gerit Goessen Hanens als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen des Jongen, en Hanrick soone Roeff Janss en zijn broer Peter, en hun zus Anna 'vuyt crachte van testamente dat Ghysbert soone wylen Mathys Danelss hair man als hy leeffden gemaect heeft', hebbenformeel overgedragen ten behoeve van Mathys soone Roef Janssen voerscreven 'een huys, hostat en de hoff' met toebehoren, gelegen in die Vuytcampen aent Dorhout
- e.z.: het goed van de erfgenamen van Hanricx Jan Hanricx
- voorts: die gemeynt
'daer Beel dochter wylen Roeff Janssen te wonen plach als sy leeffden'.
27-06-1564, Veghel, Transport

TWEE MAAL JAN.
DEN JONGEN IS OVERLEDEN:
KIDS: GOESSEN EN DIRCK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.33&minr=13813433&miview=ldt
193 Heden hebben Goessen en Dirck, minderjarige nagelaten kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen in den Horck die, als hun voogden aangewezen Jan Roeff Janssen die Aude en Ariaen Gerit Goessenss, die aan handen van Jan Jan Alartss de eed hebben afgelegd.
Datering: Genechtdag: 7 april 1570 (= 1571) (zaterdag voor palmzondag), Veghel

WIE IS Elysabeth dochter wylen Jan Janssen die Deckere - Oma van Goessen
WIJLEN JAN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676627&miview=ldt
367 Goessen soone wylen Jans soen wylen Roeff Janss van den Horck des Jongen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn oom Peter soone wylen Roeff Janssen van den Horck alle goederen en rechten die hij erfde van zijn 'aude vader' Roeff Janssen van den Horck en van zijn 'aude moeder' Elysabeth dochter wylen Jan Janssen die Deckere....
29-05-1576
EN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676628&miview=ldt
368 Peter soone wylen Roeff Janssen van den Horck heeft beloofd 186 Carolus gulden te betalen aan Goessen soone wylen Jans Roeff van den Horck des Jongen...
29-05-1576


Voor meer informatie: bertho@derikx.com