man‎Dirck Jan Lantmeter‏‎

Gehuwd
[bron]
Zie aktes bij notitie vader bruid.
met:

womanKatheryn Jan Jans Deckers‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779703&miview=ldt
1039 Dirck soene wylen Jan Landtmeter en zijn vrouw Katheryn dochter wylen Jans Deckerssoen, gezond zijnde, hebben hun gezamenlijk testament opgemaakt.; - Eerst moeten al hun schulden afgelost worden.; - Voor eventueel onrechtvaardig verkregen goed schenken zij 1 stuiver eens aan 'Sunte Lambrechs bouwe tot Ludick'.; - Anna en haar broer Symon, kynderen wylen Symon Vervest en van Mechtelden natuerlycke dochter wylen Dircks, de testateur, krijgen een erfpacht van 1 mud rogge, 'der maten van Senteoeden Roede', die betaald wordt door Joest Goert Horcxs tot Roede uit zijn goed.; - De 4 kinderen van Maessen soene wylen Jan Lantmeters, broer van testateur Dircx, krijgen ieder 18 Peters.; - Hun neef Jan soene wylen Jan Lantmeters zal 18 Peters betalen aan een van voornoemde 4 kinderen. Daarvoor wordt hem een erfcijns van 5 Bossche ponden payment, die hij betaalt uit zijn goed kwijtgescholden.; - Roeffen soene wylen Jan Harcxs en zijn vrouw Elysabeth krijgen een erfcijns van 2 Bossche ponden payment, die betaald wordt door Jan soene wylen Meeus Jacopssoen.; - De Tafel van de Heilige Geest te Veghel krijgt een erfpacht van 1 mud rogge, 'der maten van Den Bosch', die betaald wordt door Heylwich dochter wylen Aerts Verheyen en haar kinderenuit hun goed in Veghel aent Havelt. Met voorwaarden.; - Voor het 'jairgetydt van hender beyder sielen' geven zij een erfcijns van 1 Bossche pond payment, die een deel vormt van een erfpacht van 1 'mauwer' rogge, veghelse maat, die betaald wordt doorhun neef Jan soene wylen Maes Lantmeter uit zijn goed, aan de kerk van Veghel. Met voorwaarden. De rest van de erfpacht wordt Jan kwijtgescholden.; - De langslevende krijgt de rest van het goed. Met voorwaarden.; - Hun neef Aerden soene Jan Danelss krijgt een erfpacht van 1 'mauwer' rogge, veghelse maat, die betaald wordt door Hanrick Dircxs van Bel.;
Vervolg:
- Hun nicht Anna dochter Hanrick Jan Deckerssoen krijgt voor 'sekeren dienst die sy hen gedaen heeft' 6 Carolus gulden eens, te betalen na hun beider dood.; - 'Der fraterniteyt van Sunte Katherynen altair stainde inden kercken van Vechel' krijgt voor 'vercieringe des selve altairs ende beelden dair op staende' 6 Carolus gulden na hun beider dood. Getuigen: Willem Hanricx vanden Groenendael en Jan Hanricxs van Tillair.
17-12-1538, Testament, Veghel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com