man‎Henricus Antonius van Eerd‏‎
Geboren ‎± 1683
[bron]
Zie huwelijk - "leeftijd c. 25, wonende te Sint-Oedenrode" - Dus geboren rond 1683.
Zie huwelijk: Getuige Jan Theunis van Eert broer van de bruidegom

Doopgetuigen:
Joannes: Rutgerus Henrici & Joanna Antonij van Eird <=== moeder?
Agnetis: Rutgerus Handrix & Maria Gerit Iaspers
Joanna: Antonius Iansen & Antonia Gorts <== vader?
Matheas: Gijsbertus Tijsen & Agnes vanden Hurck <== Zie hieronder - echtgenote van broer Jan.
Joannes: Maria Iansen & Jan Tunissen <=== Broer
Antonia: Henricus Rutten & Theodora Arts
Gerlacus: Joannes Gerlaci Rijckers & Elisabetha Alberti

Bij de doop van de eerste zoon van BROER Joannes Antonius v.E. op 01-02-1707 zijn Antonius Iansen vant Erd & Ioanna Cornelisse vanden Hurck doopgetuigen.
Laatst genoemde is de grootmoeder van het kind. Dan is de aanname dat de peter van het kind de grootvader is, niet gek.

Bij de doop van zijn eerste zoon op 19-06-1708 zijn Rutgerus Henrici & Joanna Antonij van Eird doopgetuigen.
Laatst genoemde is mogelijk de grootmoeder van het kind. Getuige Rutgerus Henrici is de grootvader van het kind.

Bij de doop van een dochter Joanna van Henricus Antonius v.E. op ??-01-1711 is ene Antonius Iansen doopgetuige. Mogelijk de grootvader van het kind.
Is het kind vernoemd naar haar recent overleden oma?

Zie 'Reconstruktie van Veghel' 'De Bus Percelen' perceel nr 18. Gaat van vader grootvader Jan Cuijpers via via naar dochter Agnes.

Overleden ‎22 mrt 1719 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 29-09-1715.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 264 van 1720.
Echtgenote hertrouwd op 01-09-1720.

BHIC: OpenArchives
Overledene Henricus Antonii van Eirde
Geslacht m
Datum overlijden 22-03-1719
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen op de Kuilen
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 377-26

‎, leeftijd ongeveer 36 jaar
[Gebruikersnotities]
NB:
In Veghel overlijdt ook ene Henrica N.N echtgenote van Henricus Teunesen op 30-12-1733. Henricus zelf kort daarna op 02-01-1734.
MAW TWEE MAAL ENE Henricus Teunesen in omgeving Veghel!!!

MOGELIJK:
https://proxy.archieven.nl/235/BD738DCF1F584952A68589C202A71ED9
7636.135 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.135)
10 Peeter Jan Peeter Jacobs woonende tot Vechgel, een stuck teullant, gelegen ter plaatse aant Eerdt. Hem vercooper bij versterf van sijne vrouwe ouders erffeijck aen gecomen. Heeft hij vercoft aen Hendick Teunisse van Eerdt.
Datering: 1714

ERFDELING OUDERS
Teunisse van Eert
- Hendrick
- Jan
https://proxy.archieven.nl/235/80B5AF2B54B742398B9C06C2DD0034CC
7636.171 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.171)
84 Hendrick Jan Teunisse van Eert gebroeders, die welcke verclaerde met malcanderen aen gegaen te hebben een erfscheijdinge ende deijlinge van de goederen hen luijden mits doode ende aflijvigheijt van haere ouders erffelijck aengecomen. O.a. Hendrick Teunisse van Eerdt, een vierde part in een huijs met acht lopens lant daer aen gelegen waer van de drie andere deele sijn toe comende Jan Spierinx gelegen tot Vechgel. Aen Jan Teunis van Eerdt te deel gevalle een huijs ende hof, gelegen binnen deser vrijheijt Sint Oedenrode ter plaetse aent Eerdt. Neffens erve de eene sijde Huijbert Segers, de andere sijden de gemeente.
Datering: 1716
Page 301 of 535 - 7636-171-301.jpg
teullant gen-t goossens velt
een stuck teullants genaempt de streep
noch een stuck soo teul heij als weijlant genaempt den nieuwen camp

https://proxy.archieven.nl/235/DD07D3F0C304495C9F3EA93E04B4B020
7700.74 Index schepenprotocol Veghel (7700.74)
82 ... hebben verkocht aan Henrick Theunissen van Eert land van de gemeente dienende als huisplaats aan de bergen achter Eerde omtrent Jeppen.
Datering: 16-01-1716

WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/91F535D3F33A4468B07726AF80209961
7636.135 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.135)
264 Dirk Aarts man ende momboir Willemijn Claas Gielens, wonende ter plaatse aant Eert, een parceel teullant, gelegen ter plaatse Eert opde Cuijlen. Heeft hij vercoght aan Willemijn Rut Hendrik Rutte weduwe van wijle Hendrik Teunisse van Eert woonende onder Veggel.
Datering: 1720

INVENTARIS, ECHTGENOTE HERTROUWD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.97&minr=11569320&miview=ldt
19 Hendrick Tunis van Eert g.m. Willemijna Rut Hendrix, h.m. Adriaen Lamb. van Geffen (huis etc op de cuijlen)
6-9-1720, Inventaris, Veghel

ERFDELING
Hendrik Teunisse van Eert x Willemijn Rut Hendrik Rutte
- vier kinderen
https://proxy.archieven.nl/235/124B70D51BE64D04A331DF850550A289
7636.173 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.173)
26 Deijling. Ariaan Lambers van Geffen als stiefvader ende Hendrik Rutte als oom maternel van de vier onmondige kinderen van wijlen Hendrik Teunisse van Eert in egte verwekt bij Willemijn Rut Hendrik Rutte, ende alsoo uijt dien hoofde beijde toe sienders in desen voor gemelte kinderen, ende haar daar voor ook mede fort ende sterk makende bij desen. Ende Jan Teuniss van Eert, van de goederen hun luijden mits doode ende afflijvigheijt van henne ouders ende voorouders erffelijk aangecomen.
Datering: 1721

WIE IS DIT?
https://proxy.archieven.nl/235/21DBADBE5B61449983A8D82FEBDC8486
35 Josias de Roij slans deurwaarder, welke verclaarde in arrest te stellen, alle de vaste en onroerende goederen van de ondergenoemde personen: ... Hendrik en Jan Teunisse van Eert. Cornelis van den Hurk. ...
Datering: 1729

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.100&minr=11570135&miview=ldt
7700.100 Index schepenprotocol Veghel (7700.100)
18 Matijs z.v. Hendrik Tunis van Eert en Willemijna Rutten van 't Hintelt; Jacob Janss. van der Meulen g.m. Agnees d.v. Hendrik en Willemijna voors. (huis schuur turfschop esthuijs en aangelag etc. int Eert op de cuijlen; huis hof etc. aen de schutsboom)
19-12-1733, Erfdeling, Veghel

NOEMT TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13121185&miview=ldt
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
288 Adriaan Lamberts van Geffen eerst weduwnaar van Willemijna Rutten van Hintelt, wonende in het Eerde heeft niet alleen macht hem verkregen over goederen bij testament van 28 juni 1724, maar ook op 7 februari 1726 voor schepenen alhier geregistreerd en bovendien met toestemming van Jacob Jans vander Meulen gehuwd met Agnees dochter van Hendrik Tunis van Eert en bovengenoemde Willemijna Rutten van Hintelt in haar eerste huwelijk heeft land te Veghel op Agter Ham, genaamd Roijse beemde wettelijk en erfelijk verkocht aan Matijs, zoon van Hendrik Tunis van Eert en Willemijna Rutten van Hintelt.
16-03-1734

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13121212&miview=ldt
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
315 Adriaan Lamberts van Geffen weduwnaar van Willemijna Rutten vande Hintelt wonend in het Eerde en via opgemaakt testament op 28 juni 1724 over de goederen samen bezeten. Ook met speciale toestemming van Jacob Jans vander Meulen gehuwd met Agnees Hendrik Tunis van Eert en verwekt bij bovengenoemde Willemijna Rutten vande Hintelt in haar eerste huwelijk. ...
09-12-1734, Transport, Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/E4C5701BB5644A33B17B797933145EA0
7701.8 Index notarieel protocol Veghel (7701.8)
2 Adriaan Lambert van Geffen en Willemijna Rutten van Hintel in leven echtlieden maakten op 28 juni 1724 hun testament voor schepenen van Veghel. Willemijna is daarvoor weduwe geweest van Hendrik Teunis van Eert en daarbij kinderen verwekt. Toendertijd had Willemijna geld geleend van Jennken de weduwe van Denis Ariens en wel de som van 100 gulden. Verder ook nog van de weduwe van Aart Jan van Eert 100 gulden en in haar tweede huwelijk 100 gulden opgenomen van Jan Fransen. In genoemd testament was opgenomen dat de langstlevende heer en meester wordt van hun goederen als het derde part van een der beemden hooiland, jaarlijks hooiende met Teunis van Boxtel gelegen te Veghel genaamd de Roijse beemden. Het vierde part in deze beemden en 2 groesland in Eerde onder Veghel en in de parochie van Sint Oedenrode genaamd de Mouthaan. Dit te mogen verkopen ter aflossing van genoemde 300 gulden. Nu is Willemijn al enige tijd overleden, is Adriaan Lambert van Geffen als langstlevende, gemachtigd dit te verkopen. Nu is ook hij Adriaan onlangs overleden en het laatste perceel is nog niet verkocht zijnde de Mouthaan en behoort toe aan de kinderen van Adriaan Lambert van Geffen en aan de kinderen van Hendrik Teunis van Eert en Wilhelmina Rutten. Zo zijn voor notaris Gerardus de Jong nu verschenen Maria en Anna Maria, dochters van Adriaan Lambert van Geffen en zijn zoon Lambert ter ene zijde en Matijs de mondige zoon van Hendrik Teunis van Eert verwekt bij Willemijna Rutten van Hintelt als ook Jacob Jans van der Meulen de man van Agnees Hendrik Teunis van Eert, wonende te Schijndel en Veghel. Ze besluiten dat het groesland de Mouthaan, nog onverkocht, eigendom blijft van de 2 kinderen van Hendrik Teunis van Eert.
Datering: 24-06-1747

===
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/De%20Bus/De%20Bus%20percelen.pdf
Page 14 of 72
Perceel nr. 6:
Willemijna Rut Hendrix, weduwe van Hendrick Teunis van Eert, althans bruid met Adriaen Lambert van Geffen, voor het vruchtgebruik
Inventaris op 6-9-1720 van de goederen nagelaten door Hendrick Teunis van Eert
R97, fol. 84v
.
De kinderen van Hendrik Tunis van Eert en van Willemijna Rutten vant Hintelt
Vermeld op 19-12-1733
R100, fol. 87v
.
Jacob Jans van der Meulen
Deling op 19-12-1733
R100, fol. 87v
.
Deel b:
Henrick Theunis van Eert
Koop van de gemeente op 16-1-1716
R74, fol. 99v
.
De kinderen van Hendrik Tunis van Eert
Vermeld in 1728
VP-1722, fol. 523 en fol. 734v
.
Jacop Jans Vermeulen in naam van zijn vrouw
Verwerving 1728-1738
VP-1722, fol. 523
.
Jacop Jans Vermeulen voor het vruchtgebruik en zijn kinderen: Hendrik, Geerit, Tony, Geerling, Jan, Maria, Willemyna, Adriaentje, Hendriena, Anemie, Elisabet en Catalyn, voor het erfrecht, verwekt bij Agnees Hendrix
Verwerving 1761-1769 VP-1761, fol. 230v

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/De%20Bus/De%20Bus%20percelen.pdf
Page 42 of 72
Perceel 18
Jan Hens Cuypers Koop op 19-12-1650 van de gemeente Hg-197; R50, fol. 85
Jan Hens Cuypers Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 90
Teuniske, weduwe van Jan Hens Cuypers, met 2 kinderen Vererving 1650-1709 Hg-197
Jenneke Jan Hens Cuijpers Deling 1650-1709 Hg-197
Teunis Jan Aerts aen d’Eert, weduwenaar van Jenneke Jan Hens Cuijpers, met 2 kinderen Vererving in 1709 Hg-197
Teunis Jan van Eert (Sint-Oedenroede) Vermeld in 1702-1720 VP-1702, fol. 250; II-E-106
De 2 kinderen van Teunis Jan Aarts Vermeld in 1715 Hg-197
Jan Teunis van Eert en Willemijn, weduwe van Hendrick Teunisse, met 4 kinderen (later 3, dan 2 kinderen) Verwerving 1715-1733 Hg-197
De kinderen van Hendrik Tunis van Eert Verwerving 1722-1738 VP-1722, fol 523 en fol. 524
Agnees, dochter van Hendrick Teunisse, getrouwd met Jacob Janss van der Meulen Deling op 1-12-1733 Hg-197; VP-1722, fol 523

Ondertrouwd ‎14 jan 1708 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎5 feb 1708 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 25 jaar
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henricus Antonii van Eird
Bruid Wilhelma Rutgeri Henrici
Getuige Wilhelmus Everhardi
Getuige Jacobus Jacobi Koppelers
Datum huwelijk 29-01-1708
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 274-01


BHIC:
Bruidegom Henrick Theunissen van Eert
leeftijd c. 25, wonende te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid Willemina Ruth Henrick Rutten
leeftijd c. 22, wonende te Veghel, Jongedochter
Getuige Henrick Rutten
Diversen: broer van de bruid
Getuige Jan Theunis van Eert
Diversen: broer van de bruidegom
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 05-02-1708
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 14-01-1708
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 9, blad 2r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1708-1732
Religie: Schepenbank


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Henricus Antonius van Eerd
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Burgerlijke stand (alle religies)
Veghel
Huwelijken 1650-1763
Image 289 of 693
HIj 25, zij 22 jaar

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-9H3X?cc=2037960&wc=SM4Z-GP8%3A346028501%2C346316301%2C347435401
: 22 August 2014), Burgerlijke stand (alle religies) > Veghel > Huwelijken 1650-1763 > image 289 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"... Henrick Theunissen van Eert jongman woonende tot Oedenrode oudt omtrent vijf en twintig jaren geassisteert met Jan Theunise(?) van Eert sijne ????? broeder ende Willemina ruts henrick rutten jongedochter woonende binnen deze dorp out omtrent twee en twintig jaren geassisteert met henrick(?) haren broeder..."

Gehuwd (religieus) ‎29 jan 1708 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (11 jaar gehuwd) met:

womanWilhelma Rutgeri Henrici van Hintelt | Groodonck‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 21 jaar
Gedoopt ‎11 mrt 1686 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie eerste huwelijk: "Willemina Ruth Henrick Rutten leeftijd c. 22" - dus geboren rond 1686.
Zie eerste huwelijk: Getuige Henrick Rutten broer van de bruid
Zie 2e huwelijk: Geboren te Veghel.

Ouders samen met echtgenoot genoemd in akte 34: "Ruth Hendrik Rutten en Agnees Geerlincx".

Zie akte 18 in notitie bij echtgenoot; genoemd als "Willemijna Rutten van 't Hintelt"
In meerdere aktes genoemd als van Hintelt.

Bij doop zoon Gerlacus genoemd als "Wilhelma van de Groijdonk"
Zie erfdeling ouders akte 34 van 5-7-1721: "hoeve gen't de grootdoncxse hoeff" - dus dit komt van haar ouderlijk huis!

Doopgetuigen:
Joannes: Rutgerus Henrici & Joanna Antonij van Eird
Agnetis: Rutgerus Handrix & Maria Gerit Iaspers
Joanna: Antonius Iansen & Antonia Gorts
Matheas: Gijsbertus Tijsen & Agnes vanden Hurck
Joannes: Maria Iansen & Jan Tunissen
Antonia: Henricus Rutten & Theodora Arts
Gerlacus: Joannes Gerlaci Rijckers & Elisabetha Alberti

BHIC: OpenArchives
Kind Wilhelma Henrici
Geslacht Vrouw
Datum doop 11-03-1686
Plaats doop Veghel
Vader Rutgerus Henrici
Moeder Agnes N.N.
Getuige Christina Lamberti
Getuige Antonius Hermanni
Getuige Adriana Joannis Wihelmi
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 84v
Religie K
Diversen De vader in den Groijdonck. Getuige 4 Opt Hartvelt.


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
11-03-1686 WILHELMA
Vader: RUTGERUS HENRICUS RUTGERUS
Moeder: AGNES GERLACUS GROENENDAEL.VAN DE
Gezin: 1783
Getuigen: ANTONIUS HERMANI & ADRIANA WILHELMI - RODA

Overleden ‎15 aug 1724 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Wilhelma N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 15-08-1724
Plaats overlijden Veghel
Relatie echtgenote van Adrianus Lammers van Geffen
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 383-15

‎, leeftijd ongeveer 38 jaar, ‎1e huwelijk met: Henricus Antonius van Eerd, 2e huwelijk met: Adriaen Lamberts van Geffen
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.97&minr=11569335&miview=ldt
34 Hendrik, Jenneken en Maria kind. v. Ruth Hendrik Rutten en Agnees Geerlincx; Adriaen Lamberts van Geffen g.m. Willemijna d.v. Ruth en Agnees; Lambert Dircx van Boxtel g.m. Catalijna d.v. Ruth en Agnees; (hoeve gen't de grootdoncxse hoeff)
5-7-1721, Erfdeling, Veghel

RARE AKTE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.98&minr=11787786&miview=ldt
31 wijlen Helena Janss. Verweteringe; Willemijna Rutten van Hintelt; gewezene huisvrouwen van Adriaen Lambers van Geffen, huwd met Alegonda Peterss.
6-3-1726, Inventaris, Geffen.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.8&minr=11931377&miview=ldt
2 Adriaan Lambert van Geffen en Willemijna Rutten van Hintel in leven echtlieden maakten op 28 juni 1724 hun testament <===
voor schepenen van Veghel. Willemijna is daarvoor weduwe geweest van Hendrik Teunis van Eert en daarbij kinderen verwekt. Toendertijd had Willemijna geld geleend van Jennken de weduwe van Denis Ariens en wel de som van 100 gulden. Verder ook nog van de weduwe van Aart Jan van Eert 100 gulden en in haar tweede huwelijk 100 gulden opgenomen van Jan Fransen. In genoemd testament was opgenomen dat de langstlevende heer en meester wordt van hun goederen als het derde part van een der beemden hooiland, jaarlijks hooiende met Teunis van Boxtel gelegen te Veghel genaamd de Roijse beemden. Het vierde part in deze beemden en 2 groesland in Eerde onder Veghel en in de parochie van Sint Oedenrode genaamd de Mouthaan. Dit te mogen verkopen ter aflossing van genoemde 300 gulden. Nu is Willemijn al enige tijd overleden, is Adriaan Lambert van Geffen als langstlevende, gemachtigd dit te verkopen. Nu is ook hij Adriaan onlangs overleden en het laatste perceel is nog niet verkocht zijnde de Mouthaan en behoort toe aan de kinderen van Adriaan Lambert van Geffen en aan de kinderen van Hendrik Teunis van Eert en Wilhelmina Rutten. Zo zijn voor notaris Gerardus de Jong nu verschenen Maria en Anna Maria, dochters van Adriaan Lambert van Geffen en zijn zoon Lambert ter ene zijde en Matijs de mondige zoon van Hendrik Teunis van Eert verwekt bij Willemijna Rutten van Hintelt als ook Jacob Jans van der Meulen de man van Agnees Hendrik Teunis van Eert, wonende te Schijndel en Veghel. Ze besluiten dat het groesland de Mouthaan, nog onverkocht, eigendom blijft van de 2 kinderen van Hendrik Teunis van Eert.
24-06-1747, Transactie, Veghel

Kinderen:

1.
man‎Joannes Henrici van Eerd‏‎
Gedoopt ‎19 jun 1708 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joannes van Eird
Geslacht Man
Datum doop 19-06-1708
Plaats doop Veghel
Vader Henricus Antonij van Eird
Moeder Wilhelma Rutgeri
Getuige Rutgerus Henrici
Getuige Joanna Antonij van Eird
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Religie RK


2.
womanAgnetis Henrici van Eerd‏
Gedoopt ‎27 jun 1709 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij doop dochter Angeline en zoon Antonius genoemd als "Agnetis Henrici Teunesen".

Zie huwelijk - "Angenees Hendrix van Eert leeftijd c. 20, geboren te Sint-Oedenrode"
Dus geboren rond 1729-20=1709.

Ouders genoemd met echtgenoot in akte 2. Zie notitie bij persoon: "Hendrik Teunis van Eert ... Willemijna Rutten van Hintelt"

Doopgetuigen:
Maria: Joannes van der Meulen & Maria van den Oever
Henricus: Mathias Hendrix & Maria Vermeulen
Wilhelma: Adrianus van Geffen & Catharina Lamberti van Boxtel
Angelina: Henricus van Groosdonck & Petronilla Joannis van der Meulen
Gerardus: Lambertus van Geffen & Gertrudis Joannis Vermeulen
Antonius: Henricus Joannis Vermeulen & Agnes Joannis Teunesen
Gerlacus: Joannes Gerlaci Cuijpers & Maria Adriani Boermans
Helena: Mathias van Eerd & Mechtildis Vermeulen
Adriana: Adrianus Boermans & Aldegondis van Eerd
Anna: Antonius Vermeulen & Godefrida Lammers
Aldegundis: Mathias van Eerd & Maria Vermeulen
Theodora: Henricus van Eerd & Joanna Dirckx
Joannes: Lambertus Vermeulen & Agnes van Eerd
Aldegondis: Adrianus van Eerd & Catharina van der Eerde
Eliasbeth: Henricus van de Hintelt & Wilhelma Vermeulen
Catharina: HENRICUS --- & ANNA MARIA JOANNES V RIJB

BHIC: OpenArchives
Kind Agnes Tunisse
Geslacht Vrouw
Datum doop 27-06-1709
Plaats doop Sint-Oedenrode
Vader Hendricus Tunisse
Moeder Wilhelma
Getuige Rutgerus Handrix
Getuige Maria Gerit Iaspers
Deel Dopen
Plaats Sint-Oedenrode
Toegangsnr. 1449
Inv.nr. 3
Folio/pagina 67r
Religie RK


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.8&minr=11931377&miview=ldt
2 Adriaan Lambert van Geffen en Willemijna Rutten van Hintel in leven echtlieden maakten op 28 juni 1724 hun testament voor schepenen van Veghel. Willemijna is daarvoor weduwe geweest van Hendrik Teunis van Eert en daarbij kinderen verwekt. Toendertijd had Willemijna geld geleend van Jennken de weduwe van Denis Ariens en wel de som van 100 gulden. Verder ook nog van de weduwe van Aart Jan van Eert 100 gulden en in haar tweede huwelijk 100 gulden opgenomen van Jan Fransen. In genoemd testament was opgenomen dat de langstlevende heer en meester wordt van hun goederen als het derde part van een der beemden hooiland, jaarlijks hooiende met Teunis van Boxtel gelegen te Veghel genaamd de Roijse beemden. Het vierde part in deze beemden en 2 groesland in Eerde onder Veghel en in de parochie van Sint Oedenrode genaamd de Mouthaan. Dit te mogen verkopen ter aflossing van genoemde 300 gulden. Nu is Willemijn al enige tijd overleden, is Adriaan Lambert van Geffen als langstlevende, gemachtigd ditte verkopen. Nu is ook hij Adriaan onlangs overleden en het laatste perceel is nog niet verkocht zijnde de Mouthaan en behoort toe aan de kinderen van Adriaan Lambert van Geffen en aan de kinderen van Hendrik Teunis van Eert en Wilhelmina Rutten. Zozijn voor notaris Gerardus de Jong nu verschenen Maria en Anna Maria, dochters van Adriaan Lambert van Geffen en zijn zoon Lambert ter ene zijde en Matijs de mondige zoon van Hendrik Teunis van Eert verwekt bij Willemijna Rutten van Hintelt als ook
Jacob Jans van der Meulen de man van Agnees Hendrik Teunis van Eert, <=======
wonende te Schijndel en Veghel. Ze besluiten dat het groesland de Mouthaan, nog onverkocht, eigendom blijft van de 2 kinderen van Hendrik Teunis van Eert.
24-06-1747, Transactie, Veghel

===
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/De%20Bus/De%20Bus%20percelen.pdf
Page 14 of 72
Perceel nr. 6:
Willemijna Rut Hendrix, weduwe van Hendrick Teunis van Eert, althans bruid met Adriaen Lambert van Geffen, voor het vruchtgebruik
Inventaris op 6-9-1720 van de goederen nagelaten door Hendrick Teunis van Eert
R97, fol. 84v
.
De kinderen van Hendrik Tunis van Eert en van Willemijna Rutten vant Hintelt
Vermeld op 19-12-1733
R100, fol. 87v
.
Jacob Jans van der Meulen
Deling op 19-12-1733
R100, fol. 87v
.
Deel b:
Henrick Theunis van Eert
Koop van de gemeente op 16-1-1716
R74, fol. 99v
.
De kinderen van Hendrik Tunis van Eert
Vermeld in 1728
VP-1722, fol. 523 en fol. 734v
.
Jacop Jans Vermeulen in naam van zijn vrouw
Verwerving 1728-1738
VP-1722, fol. 523
.
Jacop Jans Vermeulen voor het vruchtgebruik en zijn kinderen: Hendrik, Geerit, Tony, Geerling, Jan, Maria, Willemyna, Adriaentje, Hendriena, Anemie, Elisabet en Catalyn, voor het erfrecht, verwekt bij Agnees Hendrix
Verwerving 1761-1769 VP-1761, fol. 230v

3.
woman‎Joanna Henrici van Eerd‏‎
Gedoopt ‎1711 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Ioanna Tunisse
Geslacht Vrouw
Datum doop 01-1711
Plaats doop Sint-Oedenrode
Vader Henricus Tunisse
Moeder Wilhelma
Getuige Antonius Iansen
Getuige Antonia Gorts
Deel Dopen
Plaats Sint-Oedenrode
Toegangsnr. 1449
Inv.nr. 4
Folio/pagina 1v
Religie RK


4.
manMatheas Henrici van Eerd‏
Gedoopt ‎6 mei 1712 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Matheas Tunissen
Geslacht Man
Datum doop 06-05-1712
Plaats doop Sint-Oedenrode
Vader Henricus Tunissen
Moeder Wilhelma
Getuige Gijsbertus Tijsen
Getuige Agnes vanden Hurck
Deel Dopen
Plaats Sint-Oedenrode
Toegangsnr. 1449
Inv.nr. 4
Folio/pagina 5v
Religie RK


Begraven ‎22 aug 1776 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 18 van 19-12-1733 bij erfdeling. Zie notitie bij vader.
Nog genoemd met partner in akte 117 van 1769.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Matthijs van Eerdt
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 22-08-1776
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 80-05
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd


Let op
Ook in dit tijdvak:

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria van oorschot
echtgenote van Matijs van Eerd
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 15-09-1780
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 94-09
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/DE5BC4D4602F4FF383FAC11BFA110230
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
287 Matijs de zoon van Hendrik Tomis van Eert, wonende te Sint-Oedenrode heeft land te Veghel ter plaatse Eerde aan de Capelle wettelijk en erfelijk verkocht aan Aart Roeffen aldaar.
Datering: 16-03-1734

INVENTARIS
https://proxy.archieven.nl/235/CA79EBAA35B14FE193DA4FA87C25CD65
7636.182 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.182)
131 Inventaris gedaan maaken bij Matthijs van Eerdt, weduwnaar wijlen Alegonda Lambers Versantvoort, hem nu ter togte en sijne minderjarige kinderen, alvoorens in tweede huwelijk te treden met Catharina Jans Deenisse van Heertum. O.a. een vierde part in huijs en hoff en landt, gestaan en geleegen binnen den dorpe van Veggel aan den Schutsboom. In de marge staan de namen van: Lambert Versantvoort, Dirk Versantvoort de weduwe Peter Versantvoort, Aert Cluijtmans, Johanna Piet van de Laar, LambertJ. Versantvoort, de weduwe Johannis Versantvoort en Mattijs, Willem en Maria Versantvoort, Cornelis van de Schoot en Jan Willem Tonies.
Datering: 1747

https://proxy.archieven.nl/235/A06DF501F6DD4586896C4FED759AB1B6
7700.79 Index schepenprotocol Veghel (7700.79)
14 Rogier van Boxtel, wonende te Sint-Oedenrode heeft hooiland te Veghel genaamd de Asdonk in het Dorshout en Corste beemd aan Asdonk erfelijk en wettelijk verkocht aan Hendrik Hendrikx van Aerle en Matijs Hendrikx van Eert, beiden wonende te Sint-Oedenrode, ieder voor de helft.
Datering: 27-04-1749

https://proxy.archieven.nl/235/742604DA431241B983789D92DDAA9D4A
7636.141 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.141)
303 Leendert Ermers wonende tot Nistelrooij als in huwelijk hebbende Maria van Heertum, transporteert aan Marten Hendrik Cluijtmans o.a. drie agste parten in een huijs, hof en aangelag, gelegen onder Olland en Houtum. Aan erve met een seijde en eijnde Jan Deenisse van Hirtum, de ander seijde Matijs van Eerd, het ande eijnd een gemeene steegt. Transportant aangekomen bij erffenis van sijne vrouwe vader.
Datering: 1761

https://proxy.archieven.nl/235/08FDF23040794F3485D15F7367906ED8
7636.189 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.189)
117 Deeling tussen Dirk Dirx van Houtum in huwelijk gehad hebbende Anneke Janse van Hirtum, beneffens Hendrik Verweetering als voogden over Alegonda en Barbara minderjarige kinderen van voornoemde Dirk van Houtum en Anneke Janse van Hirtum. Matijs van Eerd man en momboir van Catharina Janse van Hirtum, inwoonderen alhier. Goederen zijn hun aangekomen bij succesie van henne ouders. O.a. aan Matijs van Eerd een huijs, hof en aangelag, geleegen binnen deese vrijheid onder Olland en Houtum, aan eenseijde Marte Cluijtmans, dander seijde Joost Claese van der Heijden en voorts de gemeene straet.
Datering: 1769

5.
man‎Joannes Henrici van Eerd‏‎
Gedoopt ‎9 sep 1713 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Ioannes Tunissen
Geslacht Man
Datum doop 09-09-1713
Plaats doop Sint-Oedenrode
Vader Hendric Tunissen
Moeder Willemijn
Getuige Maria Iansen
Getuige Jan Tunissen
Deel Dopen
Plaats Sint-Oedenrode
Toegangsnr. 1449
Inv.nr. 4
Folio/pagina 9r
Religie RK


6.
woman‎Antonia Henrici van Eerd‏‎
Gedoopt ‎29 sep 1715 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Antonia Tonus
Geslacht Vrouw
Datum doop 29-09-1715
Plaats doop Sint-Oedenrode
Vader Henricus Tonus
Moeder Wilhelma
Getuige Henricus Rutten
Getuige Theodora Arts
Deel Dopen
Plaats Sint-Oedenrode
Toegangsnr. 1449
Inv.nr. 4
Folio/pagina 15r
Religie RK
Diversen De naam van de dopeling aanvankelijk verwisseld tussen deze akte en de volgende, later doorgehaald en hersteld.


Overleden ‎3 sep 1728 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
NIET genoemd in akte 18 van 19-12-1733 bij erfdeling. Zie notitie bij vader.

BHIC: OpenArchives
Overledene Antonia Henrici Teunesen van Eerd
Geslacht v
Datum overlijden 03-09-1728
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 388-12

‎, leeftijd ongeveer 12 jaar

7.
man‎Gerlacus Henrici van Eerd‏‎
Gedoopt ‎10 feb 1718 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Gerlacus van Eird
Geslacht Man
Datum doop 10-02-1718
Plaats doop Veghel
Vader Henricus Antonij van Eird
Moeder Wilhelma van de Groijdonk
Getuige Joannes Gerlaci Rijckers
Getuige Elisabetha Alberti
Getuige Joanna Rutgeri van de Groijdonk
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Religie RKVoor meer informatie: bertho@derikx.com