man‎Rutgerus Henricus Rutten van Hintelt‏‎
Gedoopt ‎10 feb 1658 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 34 erfdeling van 5-7-1721. Genoemd als "Ruth Hendrik Rutten"
Zie doop Wilherlma en Maria: "De vader in den Groijdonck"

Geboren voor 1685-20=1675

Doopgetuigen:
Catharina:
Wilhelma:
Henricus: Elisabetha Petri & Joannes Petri & Helena Joannis Roverij
Maria: Franciscus Joannis & Gerardus van Orten & Elisabetha Joannis Henrici
Joanna: Heijlken Joannis Roverij & Wilhelmus Peteri & Joannes Verputten

BHIC: OpenArchives
Kind Rutgerus Henrici Rutgeri
Geslacht Man
Datum doop 10-02-1658
Plaats doop Veghel
Vader Henricus Rutgeri
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Rutgeri
Getuige Henricus Joannis Petri
Getuige Maria Henrici Gerardi Godefridi
Getuige Maria Joannis Petri Bieles
Deel Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 27
Folio/pagina 26-10


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
10-02-1658 RUTGERUS
Vader: HENRICUS RUTGERUS PETRUS HINTEL, VAN DE
Moeder: MARIA JOANNES
Gezin: 799
Getuigen: HENRICUS JOANNES PETRI & MARIA JOANNES PETRI TIELE

Overleden ‎16 jun 1721 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Akte 34 5-7-1721, Erfdeling

BHIC: OpenArchives
Overledene Rutgerus Hendricx van de Groodonck
Geslacht m
Datum overlijden 16-06-1721
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen plotseling overleden
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 380-16

‎, leeftijd ongeveer 63 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195958&miview=ldt
88
...verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rut Hendrick Rutten het 1/3 deel van 'eenen hoijbeemt', gelegen achter Ham...
06-01-1687, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195626&miview=ldt
70 Jan Meijssen van der Hagen, als vader en voogd, en Rut Hendrick Rutten, worden aangesteld als voogden over de minderjarige Geerlingh soon van Jan Meijsen van der Hagen, verwekt bij zijn vrouw Cathalijn Geerlincx van den Groenendael, en hebben daartoe de eed afgelegd. Ze verdelen de goederen in twee helften, de ene helft is voor Rut Hendrick Rutten en de andere helft voor het minderjarige kind....
15-02-1689, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195627&miview=ldt
71 'Compareerden voor schepenen ende gesubstitueerden van den secretaris van Vechel, deser geteeckent, ons tot haren huijsen in de Groodonck getransporteert Rut Hendrick Rutten ende die ter eender zeijde, met Jan Meijsen van der Hagen, geassisteert met schepenen ondergenoempt in den naem ende van wegens den minderjarig soon Geerling Jan Meijssen van der Hagen ter ander zeijde, enden hebben wettelijck geërfdeijlt alle de have als erfhave, goederen in den sterfhuijsen van meriken Geerlingh zalliger, staen aen de Eerde genaempt den Groodonck'. Hierna volgen de spullen die aan de ene en aan de andere partij toebedeeld zijn....
15-02-1689, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196252&miview=ldt
382 Hendrick Peter Peters, Rut Hendrick Rutten, Jan Jacob Hendrickmans en Teunis Claes Jansen, 'borgemeesteren' van 1694, van 'deses dorps van Vechel', hebben verkocht...
20-03-1694, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.93&minr=12410288&miview=ldt
1 Reckeningen bewijs ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Aert Jan Willems ende Jan Jan Aertsen van der Hage als momboiren van de onmundige kijnderen Anthonis Jan Aert van de Hage verweckt bij wijlen Heijlken dochter Jan Willems ende dat van henne ontfangh. Verder vermelding van o.a. Ruth Handrick Rutten getrouwt geweest met Angenees dochter Geerlingh van Groenendael. ...
.... Den uijtgaef vermelding van o.a. Ruth Handricx de somme van ses en dartigh gulden sijnde een restant van een uitsetsel twelck Ruth uijt het sterfhuijs van Ariken Jan Willems te goet quam....
16?? [1696?], Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196437&miview=ldt
25 Ruth Hendrick Rutten heeft vernaarderd van Heijlken weduwe van Goijaerd Hendricx van Dooren 'eenen hoijbeemt', groot 5 karren hoijgewas, gelegen in den Roijsen Beemt'...
24-01-1697, Vernadering, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196438&miview=ldt
26 Lambert Luijcassen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rut Hendrick Rutten 'een parceelken hoijs, groot een kaar', gelegen in den Roijsen beemt agter Ham...
24-01-1697, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196456&miview=ldt
44 'Compareerde voor schepenen van Vechel dese geteeckent hebbende Rut Hendrick Rutten, verclaerende op huijden deser naer middag alhier ...
... sijn gecompareert ende dien volgende hij Rut Hendrick Rutten tot het geen voorschreven is niet en kan geraecken, ...
02-04-1697, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=9.19&minr=12055267&miview=ldt
124 Request, ondertekend door W. van Strijp, van Rut Hendricx en Rover Jan Rovers als pachters van de hoeve ‘de Groote Donck’ van de erfgenamen van Gerit Janssen van der Heyden, allen inwoners van Eerde gelegen aan het Veghels Broek. ...
Inzet is een conflict over hun beesten en paarden die ze drijven in het Veghelsbroek en de last die ze daarover moeten betalen, alsmede hun recht op het gebruik van dit stuk gemeijnt....
18 juli 1699, Eerde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11566002&miview=ldt
29 Rut Hendrick Rutten wed'r van Agnees Geerlincx van den Groenendael
19-1-1706, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11566010&miview=ldt
37 Rover Jan Roovers en Ruth Hendrick Rutten (hoeve v.h. vrouwe gasthuis gen't heer Adam van Wierden, in par. Vechel en St.Oed. aent Eerde genaemt de grootdoncq)
18-8-1707, Erfdeling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.95&minr=11569232&miview=ldt
24 Geerlingh Jan Meijssen; Ruth Henrick Rutten g.m. Agneesken Geerlings en 6 kind. van wijlen Geerlingh Jan henrickx g.m. Meriken Hens Jacobz (o.a. teullant opt berselaer te St.oedenrode)
25-4-1712, Erfdeling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.156&minr=11891413&miview=ldt
84 Ter instantie van de kinderen Aert van Groenedael is geregistreert. Geerlingh Janssen van der Hagen ende Rut Hand. Rutten als man ende momboir van Neesken dogter Geerlings van de Groenendael beijde woonende tot Veggel. Een parceel acker ende groeslant met desselfs houtgewasch, gelegen tot Gemonde op het Berselaer onder Sint Oedenrode. Hebben sij vercoght aen Meriken Aert Dircx weduwe Aert van Groenendael woonende tot Gestel.
1717, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.135&minr=11626495&miview=ldt
167
... Ruth Handrick Rutten als man ende momboir van Marie Gerits Janse Verweteringh voor de andere hellichte, inwoonder tot Vechgel. ...
1717, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.172&minr=11639112&miview=ldt
201
Ruth Hendrik Rutte en Hendrik Hendrix van der Heijde als momboiren van de onmondige kinderen, <===
dog haast tot haare meerderjarigheijt gecomen sijnde met name
Lambert en Jenneke kinderen van wijle Jan Hendrik Rutte verwekt bij deselve ende bij wijle Lijsbet Lambert Rutte sijne gewesene huijsvrouwe. <== Broer Jan + echtgenoot
Willem Jan Hendrik Rutte. Joseph Ansem als man ende momboire van Marie Jan Hendrik Rutte. Cristien Jan Hendrik Rutte alle kinderen en behouden kinderen van voorschreven Jan Hendrik Rutte verwekt als voorschreven als voorschreven die welcke verclaarde met malcanderen aan gegaan te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande goederen hen luijden vermits doode en afflijvigheijt van henne voorschreven ouders erffelijk aangecomen. Aan de momboiren in qualiteit als momboiren van wijlen Lambert Jan Hendrik Rutte het groot huijs en esthuijs met het binne lant ende drie daar aan gelegen, binnen de vrijheijt Sint Oedenrode ter plaatse Eert, neffens erve de eene sijde Hendrik Jan Ariaans,
de erffgenamen Jan Gerits Verwetering, <===
de ander sijde de een eijnde Aart Jooste, de andere eijnde de gemeijne straat. Aan Joseph Ansems o.a. het clijn huijsken met den gront daar het op staat, ende sijne poterije ende geregtigheijt, gelegen binnen de vrijhejt Sint Oedenrode ter plaatse int Eert, de een sijde ende eene eijnde de gemeene straat de ander sijde Aart Jooste, de andere sijde Hendrik Jan Ariaans cumsius. Aan de momboiren van Jenneke Jan Hendrik Rutte o.a. de scheur met den hoff daar sij op staat, soo het is afgepaalt met de poterije ende sijne gerigtigheijt daarbij, ter plaatse in de Eert.
1720, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.97&minr=11569335&miview=ldt
34 Hendrik, Jenneken en Maria kind. v. Ruth Hendrik Rutten en Agnees Geerlincx; Adriaen Lamberts van Geffen g.m. Willemijna d.v. Ruth en Agnees; Lambert Dircx van Boxtel g.m. Catalijna d.v. Ruth en Agnees; (hoeve gen't de grootdoncxse hoeff)
5-7-1721, Erfdeling, Veghel

Ondertrouwd ‎20 jan 1685 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎11 feb 1685 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 27 jaar
[bron]
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Burgerlijke stand (alle religies)
Veghel
Huwelijken 1650-1763
Image 163 of 693
11 februari 1685
Hij 25, zij weduwe Willem Jan Willems

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-9CG3?cc=2037960&wc=SM4Z-GP8%3A346028501%2C346316301%2C347435401
: 22 August 2014), Burgerlijke stand (alle religies) > Veghel > Huwelijken 1650-1763 > image 163 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"... rut hendrick rutten j:m: out zes(?) en twintig jaren geassisteert met jan hendrick rutten agneessen geerlinck ???? groenen dael wed: wijlen willen jan willems ???????????? ..."

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Rut Hendrick Rutten
leeftijd 26 Jongeman
Bruid Agneesken Geerlincks van de Groenendael
Weduwe
Eerdere man Willem Jan Willems
Getuige Jan Hendrick Rutten
Diversen: assisteert de bruidegom
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 11-02-1685
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 20-01-1685
Bronvermelding
Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 8, blad 27v01
Gemeente: Veghel
Periode: 1679-1708
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Rutgerus Henrici
Bruid Agnes Gerlaci
Weduwe
Getuige Maria Simonis
Diversen: devota
Getuige Joanna Joannis Godofridi
Getuige Michael Ginster
Diversen: koster
Getuige Helena Arnoldi
Diversen: devota
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 01-02-1685
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1674-1695, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 28, blad 28-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1674-1695
Religie: Rooms-Katholiek


D 1606-1700 M-R Dopen Veghel RK_OCR.pdf
Gezin 1783
11-03-1686 WILHELMA
06-11-1687 HENRICUS
20-09-1689 MARIA
22-12-1691 JOANNA

Gehuwd (religieus) ‎1 feb 1685 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (16 jaar gehuwd) met:

womanAgnes Geerlincx van Groenendaal‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 36 jaar
Gedoopt ‎12 jun 1648 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Achternaam "Groenendaal" genoemd bij hertrouwen echtgenoot.

Zie akte 24 in notitie bij persoon: "van wijlen Geerlingh Jan henrickx g.m. Meriken Hens Jacobz"

Doopgetuigen:
Catharina:
Wilhelma:
Henricus: Elisabetha Petri & Joannes Petri & Helena Joannis Roverij
Maria: Franciscus Joannis & Gerardus van Orten & Elisabetha Joannis Henrici
Joanna: Heijlken Joannis Roverij & Wilhelmus Peteri & Joannes Verputten

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
12-06-1648 AGNES
Vader: GERLACUS JOANNES HENRICUS
Moeder: MARIA JOANNES JACOBUS
Gezin: 843
Getuigen: GERARDUS JOANNES -GEMONDE & JOANNA JOANNES - VELP

BHIC: OpenArchives
Dopeling Agnes Gerlaci Joannis
Vader Gerlacus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Joanna Joannis
Diversen: uit Velp
Getuige Heijlwigis Theodori
Diversen: namens getuige 4
Getuige Gerardus Joannis
Diversen: uit Gemonde
Getuige Roverius Joannis
Diversen: namens getuige 2
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-06-1648
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 159-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Agnes Geerling Joannes Henricus van de Groenendaal??
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 200 of 693
12 juni 1648

Overleden ‎4 jan 1702 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Agnes N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 04-01-1702
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen in de Groijdonck
Relatie echtgenote van Rutgerus Henrici
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 362-13


Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R69, fol. 398 7-1-1702 Agnees, huijsvrou van Rut Hendrick Rutten aan de Eert laat nae man en kinderen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195794&miview=ldt
238 'Leijste der dooden van de maanden januarij, februarij en maart
...
1702.7-1-1702
Agnees, huijsvrou van Rut Hendrick Rutten aan de Eert
laat nae man en kinderen
R69, fol. 398
...
1702, Lijst van overledenen, Veghel
‎, leeftijd ongeveer 53 jaar, 1e huwelijk met: Willem Jan Willems, ‎2e huwelijk met: Rutgerus Henricus Rutten van Hintelt
[Gebruikersnotities]
Jan Willems x Ariken Dirckx van den Outelaer
- Reijnder Aerdt ende Lambert
- Mariken x Jan Meussen
- Heijlken x Thonis Jan Aerdts [wijlen]
- Willem x Angenes
-- Jenneken
HEEFT NOG EEN DOCHTER JENNEKEN BIJ "Willem Jan Willems":
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635524&miview=ldt
267 Deijling tusschen Reijnder Aerdt ende Lambert gebroederen kijnderen Jan Willems bijden selve ende bij wijlen Ariken Dirckx van den Outelaer sijne geweesene huijsvrouw wettelijck verweckt.
Jan Meussen man ende momboir van Mariken dochtere des voorschreven Jan Willems ende Ariken voornoempt.
Jan Aerts Verhagen ende Aerdt Jan Willems als momboiren van de vier onmondige kijnderen wijlen Thonis Jan Aerdts verweckt bij wijlen Heijlken dochtere des voorschreven Jan ende Ariken.
Reijnder Jan Willems ende Ruth Handrick Rutten als momboiren van Jenneken onbeiaerde dochter Willem Jan Willems verweckt bij Angenes dochtere Geerlingh Jan Handrickx. <====
Alle kijnderen ende kijntskijnderen ende erffgenamen des voorschreven Jan Willems ende Ariken voorschreven.
1690, Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/5764FEC8BEFE4A72965AFEF4390FCF5C
7636.93 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.93)
1. ... Verder vermelding van o.a. Ruth Handrick Rutten getrouwt geweest met Angenees dochter Geerlingh van Groenendael. ...
Datering: 16?? [1696?]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.95&minr=11569232&miview=ldt
24 Geerlingh Jan Meijssen; Ruth Henrick Rutten g.m. Agneesken Geerlings en 6 kind. van wijlen Geerlingh Jan henrickx g.m. Meriken Hens Jacobz (o.a. teullant opt berselaer te St.oedenrode)
25-4-1712, Erfdeling, Veghel

Kinderen:

1.
womanWilhelma Rutgeri Henrici van Hintelt | Groodonck‏
Gedoopt ‎11 mrt 1686 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie eerste huwelijk: "Willemina Ruth Henrick Rutten leeftijd c. 22" - dus geboren rond 1686.
Zie eerste huwelijk: Getuige Henrick Rutten broer van de bruid
Zie 2e huwelijk: Geboren te Veghel.

Ouders samen met echtgenoot genoemd in akte 34: "Ruth Hendrik Rutten en Agnees Geerlincx".

Zie akte 18 in notitie bij echtgenoot; genoemd als "Willemijna Rutten van 't Hintelt"
In meerdere aktes genoemd als van Hintelt.

Bij doop zoon Gerlacus genoemd als "Wilhelma van de Groijdonk"
Zie erfdeling ouders akte 34 van 5-7-1721: "hoeve gen't de grootdoncxse hoeff" - dus dit komt van haar ouderlijk huis!

Doopgetuigen:
Joannes: Rutgerus Henrici & Joanna Antonij van Eird
Agnetis: Rutgerus Handrix & Maria Gerit Iaspers
Joanna: Antonius Iansen & Antonia Gorts
Matheas: Gijsbertus Tijsen & Agnes vanden Hurck
Joannes: Maria Iansen & Jan Tunissen
Antonia: Henricus Rutten & Theodora Arts
Gerlacus: Joannes Gerlaci Rijckers & Elisabetha Alberti

BHIC: OpenArchives
Kind Wilhelma Henrici
Geslacht Vrouw
Datum doop 11-03-1686
Plaats doop Veghel
Vader Rutgerus Henrici
Moeder Agnes N.N.
Getuige Christina Lamberti
Getuige Antonius Hermanni
Getuige Adriana Joannis Wihelmi
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 84v
Religie K
Diversen De vader in den Groijdonck. Getuige 4 Opt Hartvelt.


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
11-03-1686 WILHELMA
Vader: RUTGERUS HENRICUS RUTGERUS
Moeder: AGNES GERLACUS GROENENDAEL.VAN DE
Gezin: 1783
Getuigen: ANTONIUS HERMANI & ADRIANA WILHELMI - RODA

Overleden ‎15 aug 1724 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Wilhelma N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 15-08-1724
Plaats overlijden Veghel
Relatie echtgenote van Adrianus Lammers van Geffen
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 383-15

‎, leeftijd ongeveer 38 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.97&minr=11569335&miview=ldt
34 Hendrik, Jenneken en Maria kind. v. Ruth Hendrik Rutten en Agnees Geerlincx; Adriaen Lamberts van Geffen g.m. Willemijna d.v. Ruth en Agnees; Lambert Dircx van Boxtel g.m. Catalijna d.v. Ruth en Agnees; (hoeve gen't de grootdoncxse hoeff)
5-7-1721, Erfdeling, Veghel

RARE AKTE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.98&minr=11787786&miview=ldt
31 wijlen Helena Janss. Verweteringe; Willemijna Rutten van Hintelt; gewezene huisvrouwen van Adriaen Lambers van Geffen, huwd met Alegonda Peterss.
6-3-1726, Inventaris, Geffen.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.8&minr=11931377&miview=ldt
2 Adriaan Lambert van Geffen en Willemijna Rutten van Hintel in leven echtlieden maakten op 28 juni 1724 hun testament <===
voor schepenen van Veghel. Willemijna is daarvoor weduwe geweest van Hendrik Teunis van Eert en daarbij kinderen verwekt. Toendertijd had Willemijna geld geleend van Jennken de weduwe van Denis Ariens en wel de som van 100 gulden. Verder ook nog van de weduwe van Aart Jan van Eert 100 gulden en in haar tweede huwelijk 100 gulden opgenomen van Jan Fransen. In genoemd testament was opgenomen dat de langstlevende heer en meester wordt van hun goederen als het derde part van een der beemden hooiland, jaarlijks hooiende met Teunis van Boxtel gelegen te Veghel genaamd de Roijse beemden. Het vierde part in deze beemden en 2 groesland in Eerde onder Veghel en in de parochie van Sint Oedenrode genaamd de Mouthaan. Dit te mogen verkopen ter aflossing van genoemde 300 gulden. Nu is Willemijn al enige tijd overleden, is Adriaan Lambert van Geffen als langstlevende, gemachtigd dit te verkopen. Nu is ook hij Adriaan onlangs overleden en het laatste perceel is nog niet verkocht zijnde de Mouthaan en behoort toe aan de kinderen van Adriaan Lambert van Geffen en aan de kinderen van Hendrik Teunis van Eert en Wilhelmina Rutten. Zo zijn voor notaris Gerardus de Jong nu verschenen Maria en Anna Maria, dochters van Adriaan Lambert van Geffen en zijn zoon Lambert ter ene zijde en Matijs de mondige zoon van Hendrik Teunis van Eert verwekt bij Willemijna Rutten van Hintelt als ook Jacob Jans van der Meulen de man van Agnees Hendrik Teunis van Eert, wonende te Schijndel en Veghel. Ze besluiten dat het groesland de Mouthaan, nog onverkocht, eigendom blijft van de 2 kinderen van Hendrik Teunis van Eert.
24-06-1747, Transactie, Veghel

2.
manHenricus Rutgeri van Hintelt | Groodonck‏
Gedoopt ‎6 nov 1687 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
bij huwelijk en doop kids meerder malen genoemd als "van de Groodonck".

BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Henrici
Geslacht Man
Datum doop 06-11-1687
Plaats doop Veghel
Vader Rutgerus Henrici
Moeder Agnes N.N.
Getuige Wilhelmus Theodori
Getuige Elisabetha Petri
Getuige Joannes Petri
Getuige Helena Joannis Roverij
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 92v
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
06-11-1687 HENRICUS
Vader: RUTGERUS HENRICUS RUTGERUS
Moeder: AGNES GERLACUS GROENENDAEL.VAN DE
Gezin: 1783
Getuigen: WILHEMUS THEODORI & ELISABETH PETRI

Overleden ‎16 jan 1756 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 34 erfdeling van 5-7-1721. Zie notitie bij vader.
Overleden na echtgenote dus na 29-12-1747.
Zie akte 50 15-1-1759 Erfdeling.

BHIC: OpenArchives
Overledene Henricus Rutgeri van de Hintelt
overleden op 16-01-1756 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel RK (Doop-,) trouw- en begraafboek, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 2, blad 519-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1751-1792
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC:
Overledene Hendrik Rutte van den Hintel
Diversen: weduwnaar laat 5 kinderen na
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 19-01-1756
Plaats: Veghel
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 6, blad 106-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1735-1804
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC:
Overledene Hendrik Rutte van den Hintel
Diversen: weduwnaar laat 5 kinderen na
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 19-01-1756
Plaats: Veghel
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 23, blad 101-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1725-1805
Religie: Schepenbank

‎, leeftijd ongeveer 68 jaar
Begraven ‎19 jan 1756 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13121211&miview=ldt
314 Aelbert Aart Janssen Verhaigen en Hendrik Rutten vant Hintelt zijn neef die zich voor hem sterk maakt;...
08-12-1734, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13121210&miview=ldt
313 Aelbert Aart Janssen Verhaigen weduwnaar van Anne Aart van Schijndel met assistentie van Hendrik Rutten van Hintelt zijn aangetrouwde neef heeft als langstlevende het tochtrecht over de goederen van zijn overleden vrouw als land in de Boeketse tiende, land op het Boekt en in de Molenbeemden, de meubelen, huisraad etc. ...
08-12-1734, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.100&minr=11805696&miview=ldt
36 Voor schepenen van Veghel verschenen Jan Geerits van Weetering, Jan en Hendrik Hendrikx van der Heijden, "luijden van eere", wonende "aant Eerde, ende nabuuren van Hendrik Rutten van Hintelt, getrout met Elisabeth Jan Aarts Verhagen," om op verzek van genoemde Hendrik Rutten een verklaring af te leggen. Zij verklaren "dat sekere Aalbert Aarts Verhaagen, oom van den requirants huijsvrouwe, nu den tyd van ontrent agt jaaren gewoont hebbende ten huyse van voors(creven) requirant, dat sy daar dagelykx als nabuuren hebben verkeert en by die occasie gesien en in alles ondervonden dat den voornoemde Aalbert Aarts Verhaigen syne sinne gans onmagtig, en niet anders als een kind, soo in praaten als in ommegang kan worden aangemerkt, ende diens volgens, soo als een yder bekent is, niet in staat is syne goederen te regeeren off administreeren,....
11-2-1737, Attestatie, Veghel

ECHTGENOTE: Elisabeth Jan Aerts Verhagen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.100&minr=11570169&miview=ldt
52 Aelbert Aerts Verhaagen (wonende int Eerde bij Elisabeth Jan Aerts Verhagen g.m. Hendrik Rutten van de Hintelt), dement.
11-2-1737, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.102&minr=11570278&miview=ldt
48 Jan Dirx van Doremalen; Laurens Hendrix van de Velde g.m. Heijlken Dirx van Dooremalen;
Rut z.v. Hendrik Rutten vant Hintelt en Elisabeth Janss. Verhaegen; <===
Francis en Jan z.v. Tunis Verhoeven; Jan Peter Aarts g.m. Jennemaria Tunis Verhoeven; Andries Peters van Heuvelberg g.m. Peerken Janss. van Dinter. (huis etc. aan de kempkes)
4-8-1746, Erfdeling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.104&minr=11570370&miview=ldt
50 Ruth, Willem, Joannis, Jan en Engelina k.v. Hendrik Rutten van 't Hintelt en Elisabeth Janss. Verhaegen. (huis etc. int Eerde gen't de grootdonk, huis aan de kempkens).
15-1-1759, Erfdeling, Veghel

3.
woman‎Maria Rutgeri van Hintelt‏‎
Gedoopt ‎20 sep 1689 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Maria Henrici
Geslacht Vrouw
Datum doop 20-09-1689
Plaats doop Veghel
Vader Rutgerus Henrici
Moeder Agnes N.N.
Getuige Franciscus Joannis
Getuige Gerardus van Orten
Getuige Elisabetha Joannis Henrici
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 98v
Religie RK
Diversen De vader : in den Groijdonck. Getuige 2 Op den Reck.


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
20-09-1689 MARIA
Vader: RUTGERUS HENRICUS RUTGERUS
Moeder: AGNES GERLACUS GROENENDAEL.VAN DE
Gezin: 1783
Getuigen: FRANCISCUS JOANNES - REEK & ELISABETH JOANNES HENRICI

[Gebruikersnotities]
Geen uitsluitsel (Sep2018).

Genoemd in akte 34 erfdeling van 5-7-1721 zonder echtgenoot! Zie notitie bij vader.

Misschien:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.75&minr=12134745&miview=ldt
314 Joost van der Pol als man en momboir van Jenneken Joost Jan Rutten in belening getransporteerd aan
Ruth Hendrik Rutten <=== HAAR VADER IS OVERLEDEN IN 1721 - DIT IS DUS EEN ANDER
een hooibeemd in de Lange Bunders, hooiende en rijdende met de Hoef van Daams Geesthuijs, Peter Jan Tunis en Willem Stoots. Van oudsher genaamd In de Pieck. Belening duurt van jaar tot jaar, alles breder bij de akte van belening voor schepenen alhier 24 augustus 1700. Zo compareert
Lambert Jans van der Oever gehuwd met Maria Rut Hendrik Rutten, <=== DAN AANNEMLIJK DAT DIT EEN ANDERE MARIA IS.
welke deze belening volgens deling van haar ouders goederen, 5 juli 1721 hier gepasseerd, ten deel is gevallen en verklaart deze over te geven aan Dirck Peters van de Sande.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.75&minr=12134768&miview=ldt
337 Willem Hendrik Rutten heeft als naaste van bloede van Maria Rut Hendrik Rutte vrouw van Lambert Jans van den Oever, ..
19-06-1727, Vernadering, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.78&minr=13102324&miview=ldt
164 Maria Rutte vant Hintelt met assistentie van haar man heeft als bloedverwant van Jenneken Joosten van der Aa gehuwd met Jan Jans van Roij vernaderd een koop van land waardoor in het midden een weegske door gaat met een houtbergske in het Eerde genaamd in Beelencamp en wat genoemde Jan Jans van Roij op 4 oktober 1744 had verkocht aan Hendrik Jan Ariens van Boerdonk.
02-12-1745, Vernadering, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.80&minr=12907940&miview=ldt
143 Jan Janssen van den Dungen gehuwd met Margareta Lambert van den Oever, wonende te Schijndel verkoopt een derde part in huis, hof etc. te Veghel in de Brugge of Hoogeijnde; een derde part van land aldaar ten einde van de Steegde genaamd het land in de Brugge aan Maria Lambert van den Oever, zijn vrouws half zuster, als ook aan Jan en Agnes,
kinderen van Lambert van den Oever bij Maria Rutte vant Hintelt <===
zijn comparants vrouw half broer en zus.
07-04-1758, Verkoop, veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.104&minr=11570388&miview=ldt
68 Joannis, Jan (absent) en Maria k.v. Lambert Janss. van den Oever en Jennemij Daniel Kivits; Matijs Peters van Roij g.m. Agnees d.v. Lambert Janss. van den Oever, en (2e huwelijk-) Maria Rutten vant Hintelt. (huis etc. in de Brugge off Hoogeijnde).
20-9-1760, Erfdeling, Veghel

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20M-Q%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
07-12-1733 JOANNES - LAMBERTUS OEVER,VAN DE - MARIA RUTGERUS - 5936 - HENRICUS RUTTEN - MARIA LAMBERTI VD OEVER
25-08-1725 LAMBERTUS - LAMBERTUS OEVER,VAN DE - MARIA RUTGERUS - 5936 - JOANNES DELISSEN - PETRONELLA VD LAERSCHOT

Op BHIC:
Lambertus: Oever, van den Lambertus Vader Veghel 25-08-1725 DTB doopakte x Maria Rutten - getuigen: Joannes Delesen & Petronella van Laerschot
Joannes: Oever, van den Lambertus Vader Veghel 07-12-1733 DTB doopakte x Maria Rutten - getuigen: Henricus Rutten & Lambertus van den Oever

Is "Lambert Peters van de Laerschot" == "Lambertus van den Oever"
Nee - want bij beide huwelijken genoemd als jongman.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Lambert Peters van de Laerschot
Geboorteplaats Veghel
Woonplaats Schijndel
Jongeman Ja <=== Dus geen weduwnaar!
Bruid Maria Rut Hendricx van de Grootdonck
Geboorteplaats Veghel
Woonplaats Veghel
Jongedochter Ja
Datum ondertrouw 05-11-1719
Plaats ondertrouw Veghel
Datum proclamatie 19-11-1719
Plaats proclamatie Veghel
Religie Schepenbank
Bron Huwelijksbijlagen, 1714-1720
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 31
Folio/pagina 146


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Lambertus van den Oever
Bruid Joanna Maria Kivits
Datum huwelijk 03-05-1711
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1669-1772
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 41
Folio/pagina 85v
Diversen Get:Guilielma Francisci Roefs,Catharina Guilielmi van den Oudenhuijsen


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Lambert Jans van den Oever
Geboorteplaats Schijndel
Woonplaats Schijndel
Jongeman Ja
Bruid Jennemaria Kivits
Geboorteplaats Sint-Michielsgestel
Woonplaats Schijndel
Jongedochter Ja
Datum proclamatie 03-05-1711
Plaats proclamatie Schijndel
Religie Schepenbank
Bron Huwelijksbijlagen, 1707-1713
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 30
Folio/pagina 53


Laatste kind:
BHIC: OpenArchives
Kind Margareta Lamberti van den Oever
Geslacht Vrouw
Datum doop 09-06-1719
Plaats doop Schijndel
Vader Lambertus van den Oever
Moeder Joanna Maria Danielis Kivits
Getuige Henricus Scoenmakers
Getuige Gerardus Daniels Kivits
Getuige Joanna Henrici van den Bogaert
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1719-1725
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 7
Folio/pagina 4r01


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Lambertus van den Oever

4.
womanJoanna Rutgeri van Hintelt | Groodonck‏
Gedoopt ‎22 dec 1691 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joanna Henrici
Geslacht Vrouw
Datum doop 22-12-1691
Plaats doop Veghel
Vader Rutgerus Henrici
Moeder Agnes N.N.
Getuige Heijlken Joannis Roverij
Getuige Wilhelmus Peteri
Getuige Joannes Verputten
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 104v
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
22-12-1691 JOANNA
Vader: RUTGERUS HENRICUS RUTGERUS
Moeder: AGNES GERLACUS GROENENDAEL.VAN DE
Gezin: 1783
Getuigen: WILHELMUS PETRI (PATRUS) & HEIJLKEN JOANNES ROVERI(W

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/FA5565AB918E425E91363948FB06D79A
7636.178 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.178)
133 Inventaris van de goederen als Teunis van Boxtel ende Jenneke Rutte als sij leefde egtelieden, tsamen hebben beseten en waarinne de voorschreven Jenneke Rutte in bestorven is en bij de selve Teunis van Boxtel, volgens den land regte in togte is en werden beseten. O.a. vier bedde daaronder twee tieke met veere gevult, een kusse en vier hooftfluwijne, een wolle deeke en seven linde, een en twintig paar slaaplakens soo goede als quade, tien taeffelaekens, 6 handdoeken, drie boterdoeken, twaalfmaelsakken, drie bedde koetsen, een biervat, veertien stoelen.
Datering: 1734

ECHTGENOOT HERTROUWD
https://proxy.archieven.nl/235/6966C9CB091F4B6B83320DCC69D132B5
7636.178 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.178)
134 Huwelijksvoorwaarde tussen Teunis van Boxtel weduwnaer wijlen Jenneke Rutte als bruijdegom ter eenre ende Cathalijn Jooste van der Heijde geassisteert met Joost van de Laak als bruijt ter andere sijde.
Datering: 1734

5.
womanCatharina Rutgeri van Hintelt | Groodonck‏
Geboren ‎± 1696 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 34 erfdeling van 5-7-1721. Zie notitie bij vader.

Bij huwelijk genoemd als "Catharina Rutgeri de Groijdonk".
Zie huwelijk: "leeftijd c. 20, wonende te Veghel" - dus geboren rond 1696.
ABT1696

Zie tweede huwelijk: "geboren te Veghel"

Niet gevonden in index BHIC (Aug2021)(Mar2022)(Feb2024).

Ook niet gevonden in 'D 1606-1700 M-R Dopen Veghel RK_OCR.pdf' bij gezin 1783.

Begraven ‎9 apr 1748 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 16-02-1735 in St.O.
Genoemd als wijlen in akte 113 van 1751.
Erfdeling akte 136 van 1757.

BHIC: OpenArchives
Overledene Catelijn Hendrik van Aarlen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 09-04-1748
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 5-14
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.181&minr=11640826&miview=ldt
29 Deijling tussen Cathalijn Rutte weduwe Lambert van Boxtel <===
geassumeert met Huijbert Adriaans van de Weijdeven scheepen alhier, tot haaren voogdt bij de weth deeser vreijheijdt, tot s'geens naarvolgende aan haar gegeeven, Joseph Bex en Cornelis Habraaken als momboiren over de gelijke kinderen Jan Martin van der Haagen verwekt bij Heleena van Heessel en Dirk Wilbers van der Haagen alle woonende binnen deese vreijheijdt. O.a. aan Cathalijn Rutte weduwe Lambert van Boxtel ter togte en haare kinderen, een woonhuijs, bakhuijs, torfschop, hoff en teullant metde grondt daar de schuur opstaat, alle aanden ander gestaan ende geleegen binnen deese vreijheijdt ter plaatse genaamt in de Eversche, aan erve deen sijde de heer Massing met meer andere, dander sijde een gemeene mestwegh, deen eijnde Dirk Wilbers Verhaage, dander eijnde de gemeene straat. Aan Joseph Bex en Corneelis Habraaken als momboiren over de kinderen Jan Martens Verhaagen verwekt bij Heleena van Heessel voorschreven en alsoo ten behoeve van deselve kinderen o.a. een schuur staande bij dehuijsinge van de eerste condivident, des sal deselve soodra sij wil moeten afbreeken en ruijmen.
1741, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.182&minr=11640992&miview=ldt
57
... Borgen zijn: Cathalijn Ruth Hendrix weduwe Lambert van Boxtel.
1745, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.78&minr=13102289&miview=ldt
129
... Heeft dit land verkocht aan Catalijna Rutten vant Hintelt weduwe Lambert Dirk van Boxtel, wonende te Sint-Oedenrode.
24-04-1745, Transport, Veghel

HERTROUWD: Hendrik van Aarle
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.182&minr=11641035&miview=ldt
100 Taxatie van de erffhafelijke meubilaire goederen bij Cathalijn Rutte weduwe Lambert van Boxtel in togte beseeten, alvvorens in tweede huwelijk te treeden met Hendrik van Aarle. Verder genoemde personen: Rogier van Boxtel en Peeter van der Heijdein huwelijk hebbende Petronella Lambers van Boxtel meerderjarige kinderen van Cathalijn Rutte voorschreven.
1746, Sint-Oedenrode

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Catharina Rutger Henricus van de Grootdonk??
Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Sint-Oedenrode 1724-1749 Trouwen
Image 288
3 juli 1746
Hij 36 jaar, zij uit Veghel en weduwe Lambert van Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.182&minr=11641033&miview=ldt
98 Huwelijksvoorwaarde tussen Hendrik Jan van Aarle bejaarde jongman als bruijdegom ter eenre ende Cathalijn Rutte als weduwe weijlen Lambert van Boxtel als bruijt ter andere seijde, geassisteert met Joost van de Laak tot haare voogd in deese en beijde inwoonderen alhier. Ten respecte van de vier voorkinderen van haar bruijdt.
1746, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.58&minr=12450173&miview=ldt
28 Johannis Kerkhoff ende Adriaan Hendrik Olijslagers momboirs over de kinderen van wijlen Hendrik Kerkhoff en Angnes Hermens van Boxtel.
Joost van de Laak en Matthijs van Eerdt momboirs over de twee kinderen van wijlen Lambert van Boxtel en Cathlijn Rutte.
1748, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.183&minr=11641139&miview=ldt
42 Deijling tusschen Rogier van Boxtel, Peeter van der Heijden in huwelijke hebbende Petronella van Boxtel, Antonij van Doremalen man en momboir van Maria van Boxtel, Joost van de Laak ende Mathijs van Eerdt beijde als momboiren over Dirk, Johannis ende Heleena van Boxtel nog minderjarig, en alle kinderen van wijlen Lambert van Boxtel ende Cathalijna Rutten tesamen egteluijden....
1748, Sint-Oedenrode

WIJLEN:
TWEEDE ECHTGENOOT: Hendrik Hendrix van Aarle
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.140&minr=11627623&miview=ldt
113 Schuldbekentenis door Jan Dirx van Doremalen aan Hendrik Hendrix van Aarle. Debiteur ten sijne genoegen ontfangen ende genoten, soo uijt handen van de crediteur als wijlen Catalijn Ruth weduwe Lambert van Boxtel sijns crediteur geweeene huijsvrouw.
1751, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.100&minr=12415218&miview=ldt
8 t/m 300 Reekeninge bewijs ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Joost van de Laack ende Mathijs van Eerde (ook gehuwd met Hendrik van Aarle) in qualiteit als voogden ende momboiren over de drie nogh minderjarige kinderen van wijlen Lambert van Boxtel en Cathalijn Ruthen, met naamen Dirik Joannes ende Helena Lambers van Boxtel. Vermelding van o.a. Dirk Antoni Teunisse, Corstaen Dirks. Ruth van Boxtel broeder van de onmondige, Anthonij van Dooremaelen gehuwd met Maria van Boxtel, Peeter Janse van der Heijden als getrouwt sijnde met Petronella van Boxtel, Dirk van Boxtel, Gerit Olijslaagers, een hoijbeemd genaamdt Truijenbeemdt gebruijkt bij Antonij van Nunen, Andries Hend. Peters woonende aan de heijde tot Veghel over een stuck lands genaamt de Streepen, hooijlands genaemt Molle Geer verhuurt aan Marie Rutte aan de Veghelse heijde, Tonij van Doremalen wegens het voorlijf van het erve in huure en pagt sijnde, Claas van Son, de Bruijn koopman in laackenen woonende tot Geldrop,Peter van Dijck, de heer en meester B. Molemakers, betaelt aan den glasemaker seeve stuijvers, wegens reparatie van de glaasen aen het huijs in de Haage, Peeter Cluijtmans, Marten van den Rhijn timmerman, de smit Antonij van de Laack, Hendrik van deRijth, de weduwe Wilhelmus Versantvoort, Antonij van Ginkel, Hendrik van Rooij, Bastiaen van Hijst.
1754, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.186&minr=11641658&miview=ldt
136 Deijling tusschen Dirk van Boxtel, Johannis van Boxtel ende Jan Hurx gehuwd met Helena van Boxtel. Alle kinderen wijlen Lambert van Boxtel ende Cathalijn Rutten in leeven egte luijden en inwoonder alhier....
1757, Sint-Oedenrode2e huwelijk
man‎Rutgerus Henricus Rutten van Hintelt‏‎


Ondertrouwd ‎9 jan 1706 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎29 jan 1706 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 47 jaar
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Rutgerus Henrici Rutgeri
Bruid Maria Gerardi van Weteringh
Getuige Henricus Gisberti van der Linden
Getuige Wilhelmus Godefridi Verhofstadt
Datum huwelijk 24-01-1706
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 270-09


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Rut Hendrick Rutten
wonende te Veghel, Weduwnaar
Bruid Maijcken Gerrits Verwetering
leeftijd c. 46, wonende te Veghel, Jongedochter
Eerdere vrouw
Agnees Geerlincx van den Groenendaal
Getuige Jan Hendrick Rutten
Diversen: broer van de bruidegom
Getuige Gerrit Gerrits Verwetering
Diversen: broer van de bruid
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 29-01-1706
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 09-01-1706
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 8, blad 139r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1679-1708
Religie: Schepenbank


http://dortmans-steverink.nl/humogen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Burgerlijke stand (alle religies)
Veghel
Huwelijken 1650-1763
Image 274 of 693
Hij weduwnaar, zij jd 46 jaar met Ger Ger Verwetering haar broer

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-9HQK?cc=2037960&wc=SM4Z-GP8%3A346028501%2C346316301%2C347435401
: 22 August 2014), Burgerlijke stand (alle religies) > Veghel > Huwelijken 1650-1763 > image 274 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"... Rut Hendrick Rutten weduwenaar van Agnes Geerlinx vande groenendaal, geassisteert met Jan Hendrick Rutten sijnen broeder, ende marijken gerrits Wetering jongen dogter out omtrent ses en veertig jaeren, geassisteert met gerrit gerrits wetering haeren broeder bijden inwoonden van Veghel..."

Gehuwd (religieus) ‎24 jan 1706 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (15 jaar gehuwd) met:

womanMaria Gerardus Jansen van Wetering‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 52 jaar
Gedoopt ‎21 sep 1653 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Maria Gerardi van Weteringh"
In akte 167 van 1717 genoemd als "Marie Gerits Janse Verweteringh"

Zie huwelijk: leeftijd c. 46
ABT1660

Zie transcriptie huwelijk: "gerrit gerrits wetering haeren broeder"
Zie huwelijk: geboren rond 1706-46=1650

Waarom:
- Naam vader Gerit Jansen klopt
- Leeftijd klopt ongeveer.
- Gezin heeft ook een broer Gerard genoemd bij huwelijk.

http://dortmans-steverink.nl/humogen
Maria Gerardus Verwetering, dochter van Gerardus Joannes Verwetering en Maria.
Geboren 21 sep 1653 Veghel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 291 of 693
Maria
21-09-1653

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Gerart Joannis
Vader Gerart Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Anna Willems
Getuige Erebertus Joannis
Diversen: uit Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-09-1653
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 11-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


BROER GERARD:

BHIC: OpenArchives
Dopeling Gerardus Gerardi Joannis
Vader Gerardus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Joanna Gerardi & Gerardus Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-06-1664
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 55-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎22 mrt 1721 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Maria N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 22-03-1721
Plaats overlijden Veghel
Relatie echtgenote van Rutgerus Hendricx van de Groodonck
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 379-33

‎, leeftijd ongeveer 67 jaar

Voor meer informatie: bertho@derikx.com