woman‎Anna Henrick Thonis van Rijsingen‏‎
Overleden ‎24 aug 1618 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in kraambed?

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
077 24-08-1618 Anna Rutten Peeter Rutten huijsvrouw
077 29-08-1618 Anna Rut Peeter Rutten dochter
077 09-08-1618 Rut Peeter Rutten (Deze naam is doorgestreept.)

BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Rutten
Datum begraven 24-07-1618 <=== Fout
Geslacht v
Plaats overlijden Veghel
Relatie echtgenote van Peeter
Opmerkingen huisvrouw van
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 72R


BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Rut Peeter Rutten
Datum begraven 29-08-1618
Geslacht v
Plaats overlijden Veghel
Relatie dochter van Rut Peeter <=== Dochter
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 72R


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers?sa=%7B%22search_s_inventarisnummer%22:%2225%22,%22search_s_archiefnummer%22:%221457%22%7D
Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627 1606-1627
Gemeente Veghel
Bron: Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1457
Inventarisnummer 25
Annus 1618 op pagina 144 van 222 - 1892-099-144.jpg
Slecht leesbaar maar lijkt het meest op august.
Zie ook jaar daarvoor bovenaan zelfde pagina.

[Gebruikersnotities]
VADER en BROER Jan + echtgenoot:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727528&miview=ldt
255 Hanrick Thonis van Rysingen en zjn zoon Jan hebben verklaard 'dat sij met malcanderen syn veraccordeert verlanghende zekere questie tusschen hen geresen in manieren als volcht'
* Jan Janrickx belooft dat hij zijn vader 'door zekere hantreijkinhe die hy hem gedaen heeft (mit minsten oft meest wel verstaende met ennige rigoruesicheijt of onredelicheyt soo int tgeen daer hij in gerecht soude moghe wesen oft nyet gerecht), naedeser tyt [nyet] sal quellen oft molesteren om yet te geven, oft oock des voorschreven Hanrckx syns vaders debituers e eysschen.
* Noch is voorwaert dat Jan voorschreven nae sy vaders doot wederom keren sal tot behoeff Jennekens, des voorschreven Hanricken tweede huysvrouwe oft haere kynderen, die somme van vyfftich Carolus gulden, daer voor verbyndende synen persoon ende guederen.
* Jan zal de 28 Carolus gulden die met Mathys Danelts, zijn voogd, 'gelicht heeft aen Merten Lenssen van wegen Cristina Arien Jans en procederende van zekere los mudd roggen, welck plach te gelden Jan Willem van Erp, te vreden sal stellen Rutten Peter Rutten, des voorschreven Hanrickx swaeger'. <=====
27-02-1599, Akkoord, Veghel

!!!!
ECHTGENOOT, VADER, MOEDER en broer Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942456&miview=ldt
33 Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen en Ruth soone wylen Peter Rutten, 'syn swaeger' als man van Anna, hebben erfcijnzen gedeeld die zij erfden van Anna Danelt Tijssen, die de eerste vrouw was van Hanrick Thonis van Rysingen voorgenoemd....
01-09-1615, Deling, Veghel

ONENIGHEID TUSSEN VOOR EN NAKINDEREN VAN Hanrick Tonis van Rysingen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998963&miview=ldt
225 'Alzoe questie geresen was tusschen d' erffgenamen Hanrick Tonis van Rysingen, te weten tusschen zyne voor ende nakynderen, nopende zyne erffguederen,
zoe is by accoorde te deel gevallen
Rutten Peter Rutten als man ende momboir van Anneken zyn huysvrouwe, dochtere Hanricx voorschreven, <====
ende aen Jannen Hanricx als voorkynderen, <=== Broer Jan
te weten dat de voorschreven Rut in der qualiteyt voorschreven ende Jan voor huer vaderlycke portie sullen profiteren ende genieten allen achtergelaten guederen gelegen opt Zytart onder de parochie van Vechel, met allen zyn appendentien daer aen ende by behoirende, met allen commer ende lasten daer in staende, waer by dat noch gevuecht hondert gulden capitaels aen 't dorp van Vechel, noch sess gulden jaerlycx aff te lossen met hondert gulden die gebeurt worden vuyt de gronden ende erffven toecomende Lonis Peter Ariens of zynen erven op Creytenborch. Item alnoch vyfftich gulden capitael den pacht hier van wort betaelt met drye gulden jaerlycx aen Hensken Cranen wonende tot Ste. Oeden Roy. Item noch vyfftich gulden gereet welcke vyfftich gulden door de naekynderen aen dese voorkynderen zyn verhandtryckt, waer mede dese voorkynderen Jan Hanricx ende Anneken Hanricx in allen achtergelaten guederen, zoe gereede als ongereede, achtergelaten van Hanrick Tonis hueren vader gecontenteert endete vreden houden'.
25-06-1623, Akkoord, Veghel

Gehuwd
[bron]
Zie akte 255 van 27-02-1599: "Rutten Peter Rutten, des voorschreven Hanrickx swaeger"
Dus reeds getrouwd.
met:

manRutgerus Petrus Rutten‏
Overleden ‎13 apr 1657 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Deling is op 27-02-1673. Dit is vreemd.
Echter hieronder staat dat hij drie zonen naalaat. Dit klopt.

BHIC: OpenArchives
Overledene Rutgerus Petri
Geslacht m
Datum overlijden 13-04-1657
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 278-57


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
261 13-04-1657 Rutgerus Petri Senes nonagenarius, m.s. Oud negentig jaar, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 2 15-04-1657 Rudt in de Hintelt Laet achter dry soonen

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727528&miview=ldt
255 Hanrick Thonis van Rysingen en zjn zoon Jan hebben verklaard 'dat sij met malcanderen syn veraccordeert verlanghende zekere questie tusschen hen geresen in manieren als volcht'
* Jan Janrickx belooft dat hij zijn vader 'door zekere hantreijkinhe die hy hem gedaen heeft (mit minsten oft meest wel verstaende met ennige rigoruesicheijt of onredelicheyt soo int tgeen daer hij in gerecht soude moghe wesen oft nyet gerecht), naedeser tyt [nyet] sal quellen oft molesteren om yet te geven, oft oock des voorschreven Hanrckx syns vaders debituers e eysschen.
* Noch is voorwaert dat Jan voorschreven nae sy vaders doot wederom keren sal tot behoeff Jennekens, des voorschreven Hanricken tweede huysvrouwe oft haere kynderen, die somme van vyfftich Carolus gulden, daer voor verbyndende synen persoon ende guederen.
* Jan zal de 28 Carolus gulden die met Mathys Danelts, zijn voogd, 'gelicht heeft aen Merten Lenssen van wegen Cristina Arien Jans en procederende van zekere los mudd roggen, welck plach te gelden Jan Willem van Erp,
te vreden sal stellen Rutten Peter Rutten, des voorschreven Hanrickx swaeger'. <=====
27-02-1599, Akkoord, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942456&miview=ldt
33 Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen en Ruth soone wylen Peter Rutten, 'syn swaeger' als man van Anna, hebben erfcijnzen gedeeld die zij erfden van Anna Danelt Tijssen, die de eerste vrouw was van Hanrick Thonis van Rysingen voorgenoemd....
01-09-1615, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998934&miview=ldt
196 Rut zone wylen Peter Rutten als man van wylen Anneken heeft, uit 'crachte van testament alhier binnen deser heerlycheyt van Vechel voor notaris Antonis Tyboss te zyne prothocolle blyckende ende getuygen gepasseert' op 28-02-1620, verkocht, opgedragen en overgegeven aan...
... zoals de verkoper op 09-04-1592 toebedeeld heeft gekregen. Rut heeft met de opbrengst van deze verkoop een schuld van 150 gulden afgelost aan Peter Jan Fredericx, en daarmee de goederen gekocht waarvan hij tegenwoordig het vruchtgebruik heeft....
21-02-1623, Transport, Veghel

ONENIGHEID TUSSEN VOOR EN NAKINDEREN VAN Hanrick Tonis van Rysingen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998963&miview=ldt
225 'Alzoe questie geresen was tusschen d' erffgenamen Hanrick Tonis van Rysingen, te weten tusschen zyne voor ende nakynderen, nopende zyne erffguederen,
zoe is by accoorde te deel gevallen
Rutten Peter Rutten als man ende momboir van Anneken zyn huysvrouwe, dochtere Hanricx voorschreven, <====
ende aen Jannen Hanricx als voorkynderen, te weten dat de voorschreven Rut in der qualiteyt voorschreven ende Jan voor huer vaderlycke portie sullen profiteren ende genieten allen achtergelaten guederen gelegen opt Zytart onder de parochie van Vechel, met allen zyn appendentien daer aen ende by behoirende, met allen commer ende lasten daer in staende, waer by dat noch gevuecht hondert gulden capitaels aen 't dorp van Vechel, noch sess gulden jaerlycx aff te lossen met hondert gulden die gebeurtworden vuyt de gronden ende erffven toecomende Lonis Peter Ariens of zynen erven op Creytenborch. Item alnoch vyfftich gulden capitael den pacht hier van wort betaelt met drye gulden jaerlycx aen Hensken Cranen wonende tot Ste. Oeden Roy. Item noch vyfftich gulden gereet welcke vyfftich gulden door de naekynderen aen dese voorkynderen zyn verhandtryckt, waer mede dese voorkynderen Jan Hanricx ende Anneken Hanricx in allen achtergelaten guederen, zoe gereede als ongereede, achtergelaten van Hanrick Tonis hueren vader gecontenteert ende te vreden houden'.
25-06-1623, Akkoord, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999225&miview=ldt
25 Rut Peter Rutten heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Jan Henrick Thonis van Rijsingen...
01-02-1627, Transport, Veghel

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999323&miview=ldt
123 Rut Peters voor zichzelf, Vrederick zijn meerderjarige zoon, mede optredend voor zijn broers Jan en Henrick, allen kinderen van voorschreven Rut en zijn vrouw Anna dochter van Henrick Thonis van Rijsingen, hebben goed geruild met ...
24-01-1628, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999330&miview=ldt
130 Deze akte is doorgestreept.
Rut Peter Rutten voor zichzelf, en zijn meerderjarige zoon Vrederick, mede optredend voor zijn minderjarige broers Jan en Henrick, hebben beloofd te betalen ...
31-01-1628, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999375&miview=ldt
175 Jan Peter Rutten heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Vrederick soone Rut Peter Rutten en zijn broers Jan en Henrick het 1/4 deel in 'twee buenderen hoijvelts', ..
... Jan, de verkoper, had dit goed toebedeeld gekregen....
20-04-1628, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999399&miview=ldt
199 Rut Peter Rutten en zijn meerderjarige zoon Vrederick, mede optredend voor Jan en Henrick zijn mjnderjarige broers, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
19-06-1628, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999515&miview=ldt
35 Rut Peter Rutten, geassisteerd door zijn oudste zoon Frederick, die mede opdreedt voor zijn broers en zussen, hebben beloofd een erfcijns van 5 Carolus gulden te betalen aan de ...
08-07-1630, Belofte, Veghel

BROER THONIS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000060&miview=ldt
141 Willem soone Thonis Peter Rutten as man van Alken heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rut Peter Rutten zijn kindsdeel dat hij op 12-04-1640 toebedeeld heeft gekregen van het goed van zijn ouders. Dit goed is belast met een erfcijns van12 gulden aan de erfgenamen van Gijb van Leijen tot Uden...
15-04-1642, Transport, Veghel

TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828803&miview=ldt
106 Testament opgemaakt voor Ruijth Peter Rutten. Na zijn dood vermaakt hij aan de huisarmen van Veghel een half mud rogge. Aan zijn zoon Hanrick Rutten 600 gulden komende van zijns moeders goederen. Aan Hanrick en Jan zijn twee zonen alle anderen goederen als huisraad, landbouwgereedschap en land.
24-05-1653, Testament, Vegel

TESTAMENT:
DOCHTER JENNEKEN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289175&miview=ldt
57 Rit Peter Rutten, 'wevenaer ende inwoonder tot Vechel, 'gesont aen den lichaem gaende ende staende', maakt zijn testament op.
* hij beveelt zijn ziel aan bij God en wil dat zijn lichaam na zijn dood op de gebruikelijke plaats begraven wordt
* hij verklaard alle eerdere testamenten nietig
* hij legateert 'aen de arme menschen van Vechell dry vaten roggen eens, vuyt te reycken aen de geenen die sijne erffgenamen sullen goet vynden'
* hij legateert aan zijn zoon Henrick Rutten vooraf 600 gulden, 'welcke somme den voorschreven Henrick heeft gehadt met sijne wettige huysvrouwe ende aen hem testateure geleent'
* hij legateert aan voorschreven Henrick 'allen de haeffelycke meublen als perden, beesten, hoij, stroij ende anderen huysraet, gelt, alwaer hy in sal comen te besterven met alle de besaeyde schaere staende int velt oft geschuert wesende, ende dat vuyt sonderlinge redenen hem moverende voor synen getrouen dienst aen hem getoont ende noch dachgelycx is thoonende, ende oyck mede door dyen dat hij testateur syne penningen heeft genoten ende egene intreste van dijen ende heeft genoten noch geprofiteert,
* onder last dat Henric voorschreven sal gehouden wesen te geven vuyt de voorschreven meublen eens ter somme van vyfftich aen Jenneken sijne impotente dochter
* verder benoemt hij zijn kinderen als zijn erfgenamen, om het resterende van zijn nalatenschap gelijkelijk te delen
Getuigen: Micgiel Donckers en Goyaert Peter Rutten, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris.
Datering: 05-05-1654
Pagina: 82-84
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 51

BROER JAN EN FREDERICK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929832&miview=ldt
191 Hendrick Hendrick Lavreijnsen als man van Aelken weduwe Jan Rutten, geassisteerd door Hendrick Rutten en Hendrick Daniels hebbende uit kracht van testament verkocht aan Frederick Rutten een hooibeemd achter Ham naast Jan Tijssen, Michiel Donckers, de Aa, Dirck Martens.
4-3-1664, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815110&miview=ldt
334 Jan Frederix, Jan Goorts, man van Anneken Frederix, Willem Frederix, Aert Frederix, Peter Frederix, Tonis Frederix en Engelken Frederix, geassisteerd door haar voogd Jochim Corsten, aan de ene zijde, en Merijken weduwe van Hendrick Rutten met haar 10 kinderen, geassisteerd door haar voogd Adriaen Janssen, aan de andere zijde, erfgenamen van Rut Peters in de Hintelt, hebben de goederen gedeeld die zij erfden van Ruth Peters voorschreven.
De kinderen van Hendrick Rutten met hun moeder Merijken krijgen toebedeeld een 'huys, hoff ende groes, groot ontrent 3 lopen, gelegen aen de Hintelt
* e.z. en a.z.: de mede condividenten
* e.e.: de Colderse Hoeve
* a.e.: de gemeynte
Ook 'twe streeppen, gelegen aen de Hintelt', groot ontrent 2 1/2 lopen.
Ook 'den halven bunder', groot ontrent 3 lopen, 'daer neffen gelegen, ende het halff eussel', groot ontrent 2 lopen
* e.z.: de mede condividenten
* e.e.: de Langen Bunder
* a.e.: de gemeynte
Ook 'een deel teijnen den Langen Bunder achter den wal, wesende het vorste'
* e.z.: den Kortten Hurck
* a.z.: den Krekelshoffen Bunder
* e.e.: de kinderen van Griet Jan Tijssen
* a.e.: de mede condividenten
Ook 'eenen halven bunder', groot 2 lopen
* e.z.: het Rouvelt
* a.z.: de mede condividenten
* e.e.: het goed van Hendrick Rutten
* a.e.: Jan Hendrick Geryts
Ook 'dry stucken lants op Henneberch', groot ontrent 3 lopen
* e.z., 'oostwaerts': de gemeynte
* a.z.: de mede condividenten
* e.e.: het H. Geest lant
* a.e.: de gemeyntte
Ook 'een stuck lants ter plaetse voorschreven', groot ontrent 1 lopen
* e.z.: het H. Geest lant
* a.z.: de mede condividenten
* e.e. en a.e.: de gemeynte
Ook de helft van 'Oetelaers Camp', groot 1 lopens
* e.z.: de kinderen van Hendrick Geerlinx
* a.z.: de mede condividenten
* e.e.: het goed van Tys Jan Tyssen
* a.e.: Lavreyns Peters
Ook 'een plaxken heijlant daer by gelegen'.
Vervolg:
'Item wort bij desen lootte geleth alle het gesmet houdt, soo eycken, popelen als andersints'.
Dit lot is belast met:
* een grondcijns van 3 stuivers en 2 oort aan mevrouwe van Erp
* een cijns van 4 gulden en 10 stuivers aan rentmeester Donder
* een cijns van 25 stuivers 'aen de geestelycken rentmeester tot Shertogenbossche'
'Jan Frederix met synne andere susters ende broeders, kijnderen van Frederick Rutten', krijgen toebedeeld 'de scheur met de schop, te ruijmen van Pinxten toecomende over een jaer, aen te verden terstont, ende de appelboomen die voor de vorste deur staen te mogen gebruijcken tien naest volgende jaren'.
Ook de helft van 'den hoff met de Lange Streep', groot ontrent 5 lopens
* e.z.: de gemeyntte
* a.z.: Jan Dirck Hanssen
* a.e.: de gemeynte
* a.e.: de mede condividenten
Ook de helft van 'den Grooten Bunder'
* e.z.: den Langen Bunder
* a.z.: de condividenten
* e.e.: den Krekelhoffen Bunder
* a.e.: d' eussel
Ook 'den halven Langen Bunder', groot ontrent 2 lopen
* e.z.: den gemeynen Beeckgraeff
* a.z. en e.e.: de mede condividenten
* a.e.: de kinderen van Margriet Jan Tijssen
Ook 'een deel van den Langen Bunder over den wal, wesende het achterste'
* e.z.: het goed van Lambert Symons
* a.z.: den Beeckgraeff
* e.e.: Jan Rutten Bunder
* a.e.: de mede condividenten
Ook de helft van 'een eusselken', groot ontrent 2 lopen
* e.z.: het Kemken
* a.z. en e.e.: de condividenten
* a.e.: de gemeynte
Ook 'twe stucken teulant', groot ontrent 2 lopen, gelegen op Hennenberch
* e.z.: het goed van Jan Tonis Peter Tielens
* a.z.: de mede condividenten
* e.e.: H. Geest lant
* a.e.: de gemeynt
Ook 'een stuck teulant op Henneberch', groot ontrent 1 Bosch lopens
* e.z.: het goed van Mery Jan Gerijts
* a.z.: de mede condividenten
* e.e. en a.e.: de gemeynte
Ook de helft van 'Oetelaers Camp', groot ontrent 1 lopens
Vervolg 2:
* e.z.: het goed van Aert Jan Tonis
* a.z.: de condividenten
* e.e.: de gemeynen loop
* a.e.: Tijs Jan Tijssen cum suis
'Item alle het ongesmedt hout'.
Dit lot is belast met:
* een cijns van 4 gulden en 10 stuivers aan rentmeester Donder
* een cijns van 25 stuivers 'aen den geestelycken rentmeester tot Shertogenbosse'
'Ende sullen condividentten ider hen hout moetten ruymen dat binnens velt staet van Sinxtren over een jaer, ende dat buijtten op de gemeynt staet over tien jaeren'.
Getuigen: G. Roeffs, Michiel Gijsberts en Aert Claessen, schepenen
Datering: 27-02-1673
Pagina: 444-448
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 55
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Kinderen:

1.
manFrederick Rutten van Uden‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817226&miview=ldt
187
... hooiende met de kinderen van Frederick Rutten van Uden. ...
29-06-1676, Verpachting, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7618.159&minr=11561344&miview=ldt
107 Willem Aerts van Boxtel en Claes Peters zich sterk makend voor zijn vrouw, zijn overeengekomen dat volgens het testament van Willem Aerts van Boxtel en zijn gewezen vrouw Engelken Frederickx, door hen beiden gemaakt en dat aan diegene van de vrienden of kinderen van Frederik Rutten zaliger een salaris zal worden gegeven waartoe voorschreven Willem Aerts van Boxtel en Claes Peters zijn overeengekomen dat Willem Aerts van Boxtel als testateur dit aan Claes Peters zal geven. Claes Peters zal verder regelen dat diegene die te eisen hebben worden betaald.
01.09.1697, Overeenkomst, Uden

2.
manJan Rutten van Hintelt‏
Overleden ‎10 jan 1663 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in testament vader akte 106 van 24-05-1653 bij vader.

Overleden tussen 7-1-1663 en 29-9-1663. Zie notitie bij persoon.

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Rutgeri
Geslacht m
Datum overlijden 10-01-1663
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen oude man
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 281-23


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
263 10-01-1663 Joannes Rutgeri Senex, m.s. Oud, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 54 12-01-1663 Jan Rutten aen de Heyde Laet achter vrouw en kinderen

[Gebruikersnotities]
TESTAMENT; Akte 134 verwijst naar dit testament.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929655&miview=ldt
14 Jan Rutten en Aelken Daniel Henrickx zijn vrouw maken testament op langstlevende. Jan Rutten ziek te bed liggende. Hierin genoemd 300 gulden die zij testateuren schuldig zijn aan testateurs broeder Hendrick Rutten; ...
7-1-1663, Testament, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929775&miview=ldt
134 Aeltje Jan Rutten heeft bekend schuldig te wezen aan Hendrick Rutten 316 gulden.
Dit bedrag hebben Aeltjen en haar man Jan Rutten zaliger geleend van zijn broeder Hendrick Rutten, <===
blijkende het testament tussen Aeltjen en haar man waaruit blijkt dat in gerechte manieren is uitgegeven een belening aan Hendrick Rutten van een akker teulland aan de Leegh Heijde naast Jan Thonissen, Corst Seelen, Marten Hendrick Seelen; Item alsnog een boogaard als voor naast Hendrick Rutten en gemeente Veghel. Belening voor de tijd van tien jaar.
IN DE KANTLIJN:
Jan Hendrick Rutten,
Willem Peters gehuwd geweest met Anna Hendrick Rutten,
Peter Gerrit Jansen als man van Jenneken Hendrick Rutten en
Teunis Arien Teunissen gehuwd geweest met Willemken Hendrick Rutten.
Ieder voor zich en allen samen zich sterk makend voor de kinderen van Peter Hendrick Rutten,
Lambert Luijcassen voor Rut en Maria Hendrick Rutten en voor Teunis Hendrick Lamberts van de Ven gehuwd geweest met Pitronella Hendrick Rutten.
Zij bekennen van de nevenstaande beleende penningen voldaan te zijn uit handen van Daandel Jan Rutten geassisteerd met zijn moeder 29 oktober 1696.
29-9-1663, Schuldbekentenis, Veghel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195181&miview=ldt
216 'Staet ende inventaris van allen de erffmeubelen achter gelaten bij Jan Ruth Peters in sijn leven getrout gehat hebbende Aelken Daniel Henrick Daniels, sijne wettighe huijsvrouwe, als volcht'.
...
'Aldus gedaen, geschreven ende geïnventariseert opt aengeven van den voornoemde Aeltien Daniel Henrick Daniels, met haer geassisteert Hendrick Rutten ende Hendrick Daniels, haren broeder ende swager, wesende haer ende haers kijnderen geëde momboiren'.
Niet gedateerd [1664], Inventaris, Veghel

ECHTGENOTE HERTROUWD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929827&miview=ldt
186 Hendrick Hendrick Vreijnssen, toekomende bruidegom, geassisteerd met Jan Hendrickx zijn broer en weduwe Aeltjen Jan Rutten, dochter wijlen Daniel Hendrick Daniels, toekomende bruid, geassisteerd met Hendrick Daniels haren broeder en Hendrick Rutten haren zwager. Zij maken huwelijkse voorwaarden. Betreffende de vijf kinderen bij Aeltjen en Jan Rutten.....
17-2-1664, Huwelijkse voorwaarden, Veghel

3.
manHendrik Rutten van Hintelt‏
Gedoopt ‎15 nov 1617 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Achternaam Hintelt genoemd bij overlijden.

Geboren voor 1642-20=1622

Getuigen:
Aleijdis: Maria Joannis & Jacobus Arnoldi uit Vorstenbosch
Joannes: Ida Nicolai uit Vorstenbosch & Rudolphus Petri
Petrus: Joanna Henrici Gerardi uit Uden & Joannes Petri Rutgeri uit Uden
Joanna: Catharina Petri Ruldophi & Maria Joannis & Henricus Joannis Arnoldi uit Vorstenbosch & Joannes Rutgeri
Anna: Maria Joannis Gerarts & Ariken Henrici Guilielmi uit Dinther & Adrianus Henrici Simonis uit Uden
Maria: Maria Joannis Petri Tielens & Joannes Rutgeri Hintels
Wilhelma: Antonia Joannis Antonii & Maria Joannis & Adrianus Joannis & Cornelius Joannis van Outvorst
Joannes: Adrianus Joannis & Cornelius Joannis d' Ouvorst & Aeleijdis Petri Rudolphi & Maria Joannis Antonii
Petronella: Joannes Petri & Maria Joannis Antonii & Heijlwigis Adriani Rotarii
Anna: Maria Joannis Antonii Petri Tieles
Rutgerus: Joannes Rutgeri & Henricus Joannis Petri & Maria Henrici Gerardi Godefridi & Maria Joannis Petri Bieles

Slechts twee maal Rutgeri: broer Joannes.

Zie akte 334 van 27-02-1673 - Vader is mogelijk Rut Peters.

BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Rutten
Geslacht Man
Datum doop 15-11-1617
Plaats doop Veghel
Vader Rutgera Peter Rutten
Moeder Anna N.N.
Getuige Engel Peters
Getuige Teunis Janssen
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 26r
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
15-11-1617 HENRICUS
Vader: RUTGERUS PETRUS RUTGERUS
Moeder: ANNA
Gezin: 6607
Getuigen: THEUNIS JANSEN & ENGEL PETRUS (UXORE)

Overleden ‎18 jul 1664 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Henricus Rutgeri
Geslacht m
Datum overlijden 18-07-1664
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen laat 10 kinderen na
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 284-03


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
264 18-07-1664 Henricus Rutgeri
In flore aetatis, decem liberorum ad huc viventium pater, munitus sacramentus migrant ex vita
In de bloei van zijn leven, tijdens zijn leven vader van 10 kinderen, gesterkt door de sacramenten, terwijl hij onderweg was

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 65 19-07-1664 Hendfrick Rutten in de Hintelt Laet achter kinderen
‎, leeftijd ongeveer 46 jaar
[Gebruikersnotities]
VADER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999330&miview=ldt
130 Deze akte is doorgestreept.
Rut Peter Rutten voor zichzelf, en zijn meerderjarige zoon Vrederick, mede optredend voor zijn minderjarige broers Jan en Henrick, hebben beloofd te betalen ...
31-01-1628, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828819&miview=ldt
122 Verschenen voor mij notaris Daniel Jan Anthonis, Hanrick Rutten in t’Hintelt. Jan Lamberts, Hanrick Dirck Jacobs, schepenen van Veghel en Jan Arntssen Gerart Aernt Gerlinckx, Hanrick Peters en Elias Jan Janssen, borgemeesters dewelke hebben gemachtigd Michiel Doncquers, president en Goijaert Peter Rutten, schepen, om in Den Bosch enige zaken af te handelen.
18-07-1654, Machtiging, Veghel

ANDER PERSOON????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195101&miview=ldt
136 De kinderen van Jan Dirckx van Leijenborch willen openbaar verkopen, 'te weten Hendrick Rutten, Jan Hendrickx en Jan Rutten', mannen van Heijlken, Meriken en Engelken Jan Dirckx, twee 'parceelen teulants', gelegen tot Vechel, welke 'parcelen' zij erfden van de grootvader van hun vrouwen....
30-12-1662, Openbare verkoop, Veghel

ANDER PERSOON????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929693&miview=ldt
52 Hendrick Rutten als man van Heijlken Jan Dirckx; Jan Hendrickx als man van Meriken Jan Dirdkx en Jan Rutten als man van Engelken Jan Dirckx, allen kinderen van Jan Dirckx van Leijenborch uit Jenneken, dochter van Lambert Jan Aerts hebben verkochtaan...
3-2-1663, Transport, Veghel

ANDER PERSOON????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929695&miview=ldt
54 Hendrick Rutten als man van Heijlken Jan Dirckx; Jan Hendrickx als man van Meriken Jan Dirdkx en Jan Rutten als man van Engelken Jan Dirckx, allen kinderen van Jan Dirckx van Leijenborch uit Jenneken, dochter van Lambert Jan Aerts hebben verkochtaan ...
15-2-1663, Transport, Veghel

BROER JAN EN AELTJE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929775&miview=ldt
134 Aeltje Jan Rutten heeft bekend schuldig te wezen aan Hendrick Rutten 316 gulden.
Dit bedrag hebben Aeltjen en haar man Jan Rutten zaliger geleend van zijn broeder Hendrick Rutten, <===
blijkende het testament tussen Aeltjen en haar man waaruit blijkt dat in gerechte manieren is uitgegeven een belening aan Hendrick Rutten van een akker teulland aan de Leegh Heijde naast Jan Thonissen, Corst Seelen, Marten Hendrick Seelen; Item alsnog een boogaard als voor naast Hendrick Rutten en gemeente Veghel. Belening voor de tijd van tien jaar.
IN DE KANTLIJN:
Jan Hendrick Rutten,
Willem Peters gehuwd geweest met Anna Hendrick Rutten, <==
Peter Gerrit Jansen als man van Jenneken Hendrick Rutten en <==
Teunis Arien Teunissen gehuwd geweest met Willemken Hendrick Rutten. <==
Ieder voor zich en allen samen zich sterk makend voor de kinderen van Peter Hendrick Rutten, <==
Lambert Luijcassen voor Rut en Maria Hendrick Rutten en voor Teunis Hendrick Lamberts van de Ven gehuwd geweest met Pitronella Hendrick Rutten. <==
Zij bekennen van de nevenstaande beleende penningen voldaan te zijn uit handen van Daandel Jan Rutten geassisteerd met zijn moeder 29 oktober 1696. <==
29-9-1663, Schuldbekentenis, Veghel

ANDER PERSOON - Ja want overleden in 1664
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929962&miview=ldt
321
.., Jan Rutten, Hendrick Rutten, Merijken Jan Dirx, ...
1-5-1665, Testament, Veghel

ANDER PERSOON - Ja want overleden in 1664
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814787&miview=ldt
11 Lambert Aelberts, Lenaert Lonissen als man van Heijlken Lonissen, Aert Janssen als man van zijn vrouw Lijsken, Hendrick Rutten als man van Heijlken Jan Dirx, Jan Rutten als man van Engelken Jan Dirx,....
16-07-1665, Transport, Veghel

OVERLEDEN!
BROER JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195295&miview=ldt
99 Rekening van Hendrick Daniels als voogd overde kinderen van Jan Rutten, verwekt bij Aeltien dochter van Daniel Hendrick Daniels, en Merijken weduwe van Hendrick Rutten, ook als voogd, over 1663.
Onder de inkomsten worden vermeld: een bedrag 'uyt het borgemesster boeck van Jan Rutten' en een 'hoybemt gecocht bij Frederick Rutten'.
En onder de uitgaven: 'een gecochte parceel lants gelegen op den Krekelshoff', 'aen meester Marcelis', aan 'meester Loon, aen meester Bastiaen tot Uden'....
11-09-1665, Voogdijrekening, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815014&miview=ldt
238
... Ook 'den Langhen Bunder hoijvelts in Rutten velt', gelegen aen de Heij, hooiende met Mariken weduwe van Hendrick Rutten....
... Ook 'een hoijcampken aen de Heij', hooiende met de weduwe van Hendrick Rutten, neffen de erfgenamen van Jan Rutten. ...
23-02-1671, Deling, Veghel

OVEREDEN.
VADER: RUT PETERS????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815110&miview=ldt
334 Jan Frederix, Jan Goorts, man van Anneken Frederix, Willem Frederix, Aert Frederix, Peter Frederix, Tonis Frederix en Engelken Frederix, geassisteerd door haar voogd Jochim Corsten, aan de ene zijde, en Merijken weduwe van Hendrick Rutten met haar 10 kinderen, geassisteerd door haar voogd Adriaen Janssen, aan de andere zijde, erfgenamen van Rut Peters in de Hintelt, hebben de goederen gedeeld die zij erfden van Ruth Peters voorschreven.
De kinderen van Hendrick Rutten met hun moeder Merijken krijgen toebedeeld een 'huys, hoff ende groes, groot ontrent 3 lopen, gelegen aen de Hintelt....
27-02-1673, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440487&miview=ldt
25
... , hooiende met de weduwe van Hendrick Rutten, ...
23-03-1677, Transport, Veghel

GEZIN:
TWEE MAAL ANNEKEN!!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816873&miview=ldt
199 'Erffscheijdinge ende deijline tusschen' Peter, Jan, Ruth, Maria, Anneken ende Willemken Hendrick Rutten, Jan Tonissen als man van Jenneken Hendrick Rutten, Willem Peters als man van Anneken Hendrick Rutten, en Tuenis Hendrick Lamberts als man van Pitronella Hendrick Rutten, en voornoemde Peter Hendrick Rutten en Willem Zijmons als voogden over de minderjarige kinderen van Luijckas Zijmons, verwekt bij Aeltien Hendrick Rutten, allen kinderen en erfggenamen van Hendrick Rutten, verwekt bij zijn vrouw Meriken Jan Ariens, van de goeren van hun voorschreven ouders.
<===>
Anneken Hendrick Rutten en Jan Tonissen als man van Jenneken Hendrick Rutten krijgen toebedeeld 'een huijs, hoff ende aengelegen lant met een eussel', groot 2 1/2 loopense, gelegen in de Heij in de Hintelt
* e.z.: de kinderen van Fredrick Rutten
* a.z.: de mede condividenten
* e.e.: de gemeijnte
* a.e.: de condividenten
Ook 'een heijvelt voor een derde part gelegen onder Dinter op Vorstenbos.
Het goed is belast met:
* een cijns van 2 gulden en 5 stuivers aan den heer rentmeester Hornus
* een cijns van 1 gulden en 5 stuivers aan den heer rentmeester de heer van Deurne
* een cijns van 3 stuivers 'aent huijs van Erp'
<===>
Willemken Hendrick Rutten en Teunis Hendrick Lamberts als man van Petronella Hendrick Rutten krijgen toebedeeld 'een schuer met een campken ende aengelegen lant', groot 2 1/2 loopense, gelegen aen de Hintelt
* e.z., a.z. en e.e.: de mede condividenten, de kinderen van Hendrick Rutten
* a.e.: de gemeijntte
Ook 'een hoijcampken genaemt den Langen Beunder', groot 2 1/2 loopensen, gelegen aldaar
* e.z.: het goed van Jan Hendrick Gerrits met de condividenten
* a.z. en e.e.: de condividenten
* a.e.: de kinderen van Fredrick Rutten
Ook 'een hoijvelt', groot 1 loopense, gelegen op den Langen Beunder
* e.z.: het goed van de kinderen van Fredrick Rutten
* a.z.: de weduwe van Aert Jan Tijssen
* e.e.: de weduwe van Jan Rutten
Vervolg:
* a.e.: Jan Hendrick Gerrits
Het goed is belast met een cijns van 5 stuiver 'aen den heer rentmeester Hornus'.
'Ende dit lot sal de schuer moeten ruijmen van de plaets binnen den tijt van een jaer'.
<===>
Jan Hendrick Rutten en Willem Peters als man van Anneken Hendrick Rutten krijgen toebedeeld 'drie stucken lants, soo teuijllant als de geregtigheijt van de poterijen van dien', groot 3 loopense, gelegen aen de Heij in Hennenbergh
* e.z.: de kinderen van Fredrick Rutten
* a.z. en e.e.: de gemijnte
* a.e.: het Heijlig Geest Lant
Ook 'een stuck teuijllant genaemt Grevenbroecks Camp', groot 3 loopense, gelegen aen de Heij
* e.z.: het goed van Aert Jan Teunis
* a.z.: Peter Driesen
* e.e.: de weduwe van Aert Rijnders
* a.e.: Peter Driesen
Ook 'een hoijvelt genaempt den Grooten Beunder', groot 3 lopens
* e.z.: het goed van de kinderen van Fredrick Rutten
* a.z. en e.e.: de condividenten
* a.e.: de weduwe van Jan Rutten
<===>
Peter Hendrick Rutten en Maria Hendrick Rutten krijgen toebedeeld 'eenen acker teuijllants, gecomen van Jan Dirck Hanssen', groot 2 1/2 loopense, gelegen aen de Heij
* e.z.: de weduwe van Aert Lonnissen
* a.z.: Jacob Gerrits
* e.e.: Lonnis Peters
* a.e.: Jacob Gerrits
Ook 'een stuck teuijllants, gelegen in Hennenbergh, groot een Bos loopense'
* e.z.: de kinderen van Fredrick Rutten
* a.z.: d' Armme lant
Ook 'eenen acker teuijllant genaemt Oetelaars Camp', groot 1 1/2 loopense, gelegen aldaar
* e.z.: het goed van de weduwe van Aert Rijnders
* a.z.: Aert Jan Teunis
* e.e.: den Beeckgraeff
* a.e.: Jacob Tijssen
Ook 'eenen hoijcamp gelegen aen de Heij in de Kulderse Hoeve', groot 4 loopense
* e.z.: het goed van Jan Hendrick Gerrits
* a.z.: Emken en Maria Hendrick Gerrits
* e.e.: de kinderen van Zijmon Lamberts
* a.e.: de condividenten
Vervolg 2:
<===>
Ruth Hendrick Rutten, en Willem Symons met Peter Hendrick Rutten als voogden, krijgen toebedeeld twee streepen teuijllant', groot 2 loopensen
* e.z.: Hintel
* a.z.: de condividenten
* e.e.: de weduwe van Jan Rutten
* a.e.: de condividenten
Ook 'een stuck nieuw lant genaemt Hopveldeken', groot 1/2 loopense, gelegen aen de Heij in de Hintelt
* e.z.: het goed van Jacob Gerrits
* a.z. en e.e.: de weduwe van Aert Lonissen
* a.e.: de kinderen van Fredrick Rutten
Ook 'eenen hoijbeemt genaemt Wemmers Beemt', groot 2 karren hoijgewas, gelegen op Ham.
Ook 'het hoij in de Geerbuenders, neffen den Beeckgraeff, groot een kaar hoijgewas', hooiende met de kinderen van Zijmon Lamberts'.
Getuigen: Adrij Smits, Jan Goorts en Peter van Valderen, schepenen
Datering: 10-03-1683
Pagina: 350-355
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195990&miview=ldt
120
Peter Gerard Jansen in den Elsen als man van Anneken Hendrick Rutten <===
heeft vernaarderd van Rombout Teunis Ariens, 'inwoonder van Nistelroij op Vorstenbos', 'twe gebont schueringe met 't geene daer aen dependerende', zoals Rombout Teunis Ariens had gekocht van
Teunis Ariens als man van Willemken Hendrick Rutten, <===
Teunis Hendrick Lamberts als man van Pitronella Hendrick Rutten, zijn 'swagers'. <===
'Ende de schuere staende aen de Vechelse Heij in de Hintelt ontrent des comparants woonhuijsinge'.
Getuigen: C. van der Hagen en Jan Goijaerts, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
07-02-1688, Vernadering, Veghel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com