man‎Anthonis Willemsen van Rijsingen‏‎

[Gebruikersnotities]
Thonis Hanricxs van Rysingen (wijlen)
- Hanrick
- Danelt
- N.N. x Jan Geritssoen van Haselberch
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873579&miview=ldt
42 Deze akte is doorgestreept.
Hanrick soene wylen Thonis Hanricxs van Rysingen en zijn broer Danelt 'voer die vier gedeelten van deser naegescreven somme', en Jan Geritssoen van Haselberch 'voer het vyfte gedeelt van deser naegescreven somme' hebben beloofd 350 Carolus gulden tebetalen aan Daneld Hanrick Lambertssoen ten behoeve van zijn zoon Willem Danelt Hanricxx.....
25-06-1579, Belofte, Veghel

Thonis Willemss van Rysingen (wijlen)
- Hanrick
- Danelt
- N.N. x Jan Gerit Danelssoen van Haselberch
https://proxy.archieven.nl/235/9EF5296769344A5C9BE4C80CC87F9D07
7700.29 Index schepenprotocol Veghel (7700.29)
742 Hanricksoene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt, en Jan soene wylen Gerit Danelssoen van Haselberch hebben beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Willem soene wylen Danelt Hanrick Lamberss. ...
Datering: 16-05-1581
Zie ook 136
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873673&miview=ldt

Anthonis van Rijsinghen
- Maria (wijlen) x Willem Jan Craenen
- Jan (wijlen)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.109&minr=11617591&miview=ldt
31
Willem soene Jan Craenen verweckt bij wijlen Maria sijne huijsvrouwe dochter wijlen Anthonis van Rijsinghen vande selven ende wijlen Mariken sijnder huijsvrouwe voir deen hellichte. Delis soene Peter Delis als man ende mombair van Heijlken sijn huijsvrouwe ende Zebert Janssen de Visser als man ende mombair van Cristiaen sijn huijsvrouwe alle tsaemen erffgenaemen wijlen Jan Anthonis van Rijsinghen, tsaemen verweckt voir dander hellichte. Hebben bekent dat sij gescheijden ende gedeijlt hebben huijs, hofstadt, schuer, lant, sant, weije ende hautwas gelegen aent Eversche. Aen Willem soene Jan Craenen o.a.het aude huijs, hofstadt, metten halven dries daerbij ende aengelegen, de een sijde naest erffens Jan Willems van Heeswijck ende Delis Peterssen mede condivident voirschreven, de erffens Cathalijn weduwe Delis Lenarts ende die gemeijn straet.
1612, Sint-Oedenrode

VIER KIDS VAN Anthonis Willemsen van Rijssingen: Hanrick, Daniel, Jan ende Lijsken
.
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-305&minr=2375486&miview=ldt
NTI-12063-305 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
305-Fiche 510, blz. 8, folio 148, nr. 19
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
coloni mortalis soror Maria Theodericus Everardus pro medietate
Convent van Sint Gertruijt tot Schertogenbos vor 2 ½ stuivers
Hanrick Peter Verdussen emptor
Daniel Anthonis van Rijssingen een vande vier kijnderen voor het 4 partie ende Rut Peters weduwer van Anneken Hanrick Anthonis van Rijssingen met drie kijnderen vor II½ ort
Jenneken weduwe met twee kijnderen Hanrick Anthonis van Rijssingen vande leste bedde ende die 2 kijnderen vanden iersten bedde Hanrick Anthonis van Rijssingen pro 4-tam parte
Hanrick, Daniel, Jan ende Lijsken kijnderen Anthonis van Rijssingen vorde hellifft
Die vier kijnderen Anthonis Willemsen van Rijssingen in drie partijen vijff stuivers
Convent van Sint Gertruijt uijt huijs ende hoff op Zittart mit een sijde neffen Art Hanrick Tunnissen ecker d'ander sijde Hanrick Ariaense II½ stuivers
ende Jan soen Hanrick Anthonis van Rijssingen vijff stuivers
ende Hanrick Ariaen Gerits emptor aen 3 partijen uijt huijs ende hoff op Zittart mit een sijde Gossen Ariaens ende Peter Martens
II½ stuivers
Plaatsnaam: Veghel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 305

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manHenrick Thonis van Rijsingen‏
Overleden ‎± 1612
[bron]
Zie akte 08-03-1610 Testament
Genoemd in akte 241 van 07-01-1611.
Zie akte 80 van 09-03-1613 in notitie bij zoon Jan: "Jan soone wylen Hanrick Thoniss van Rijsingen"
Zie akte 33 van 01-09-1615 bij notitie zoon Jan: "Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen"
Akte 93 van 04-03-1616 "Jenneken weduwe van Hanrick Thonis van Rysingen"

Niet gevonden in "Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx".

1611-1613

ABT1612

[Gebruikersnotities]
!!!
!!! BEIDE KIDS (ANNA EN JAN) KOMEN IN STAMBOOM VOOR
!!!

TWEE MOGELIJKHEDEN:
- Henricus Antonius Wilhelmus van Rijsingen
- Henricus Antonius Henricus van Rijsingen - bijvoorbeeld in akte 576 genoemd met echtgenote Anna

ECHTER VERGELIJK AKTES 42 en 136.
- Beide noemen broer Danelt
- Beide noemen Jan Geritssoen van Haselberch
- Bedie noemen Willem Danelt Hanricxx
- Ene noemt H.A. v. R. met patroniem Wilhelmus en ander met patroniem Henricus.
IS DIT DEZELFDE PERSOON?
JA - ZIJN VADER IS WILLEN HENRICUS VAN RIJSINGEN.

!!!PATRONIEMEN:
HANRICK THONIS HANRICXS V RYSINGEN
ECHTGENOTE ANNA DANELT MAHIJS GERRITS REEDS OVERLEDEN
OUDERS ECHTGENOTE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en Ariaen soene wylen Jan Jacops, en Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew, overhet minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en
de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, <===
en Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet....
15-05-1577, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873569&miview=ldt
32 Hanrick soene Gerit Meussoen heeft beloofd 56 Carolus gulden te betalen aan Hanrick Thonis van Rysingen....
22-04-1579, Belofte, Veghel

HANRICK THONIS HANRICXS V RYSINGEN + BROER DANELT.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873579&miview=ldt
42 Deze akte is doorgestreept.
Hanrick soene wylen Thonis Hanricxs van Rysingen en zijn broer Danelt 'voer die vier gedeelten van deser naegescreven somme', en Jan Geritssoen van Haselberch 'voer het vyfte gedeelt van deser naegescreven somme' hebben beloofd 350 Carolus gulden tebetalen aan Daneld Hanrick Lambertssoen ten behoeve van zijn zoon Willem Danelt Hanricxx.....
25-06-1579, Belofte, Veghel

VOORKINDEREN - DUS HIJ IS REEDS HERTROUWD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676901&miview=ldt
641
.. * een erfcijns van 12 pond payment aan de voorkinderen van Hanrick Thonis van Rysingen....
25-05-1580, Deling, Veghel

ANDER PATRONIEM: HANRICK THONIS WILLEMS V RYSINGEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873658&miview=ldt
121 Hanrick soene Gerit Meussoen heeft beloofd 50 Carolus gulden te betalen aan Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen....
08-02-1581, Belofte, Veghel

ANDER PATRONIEM: HANRICK THONIS WILLEMS V RYSINGEN + BROER DANELT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873673&miview=ldt
136 Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt en Jan Geritss van Haselberch hebben beloofd elkaar 'costeloes ende schaedeloes' te houden van de belofte van 150 gulden met de rente die zij heden aan Willem Danelt Hanricxsoen gedaan hebben....
16-05-1581, Belofte, Veghel
EN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677002&miview=ldt
742 Hanricksoene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt, en Jan soene wylen Gerit Danelssoen van Haselberch hebben beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Willem soene wylen Danelt Hanrick Lamberss....
16-05-1581, Belofte, Veghel

NOEMT: Anthonis Willemss en zijn vrouw Mariken
PAST DAN BIJ: ANDER PATRONIEM: HANRICK THONIS WILLEMS V RYSINGEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702753&miview=ldt
12 Ha...
Rysingen, ver...
en Mariken ...
(Gerit) wittige soene des voirscreven Marikens, mede optredend voor zijn broer Hanrick en zijn zus Johanna, en Lambrecht Hanrick Roeloffssoen als gemachtigde van Dirck Evert Franssensoen als man van Elysabet dochter Anthonis saliger voirgenoemt, om namens hem de moge delen in de nagelaten goederen van Anthonis Willemss en zijn vrouw Mariken. De machtiging is gebeurd voor de Bossche schepenen op 21-01-1584. En Jan soone wylwn Jan Rutten Cluytmans en Jaspaer Melis Jacops soen van der Santvoert als voogden over het minderjarige nagelaten kind van Jan Willem Craen verwekt bij zijn vrouw Cristina, dochter van wylen Anthonis en Mariken saliger, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Mariken, vrouw van van Jan Dirck Han.. soen die Lew, en dochter van wylen Danelt Hanrick Lambertssoen een kamp land 'ende houtvelt', ... groot 1 mauwersche, gelegen in Vechel in de Buenders anders genoempt in ...
- Hanrick Gerit Meus en Peter Rutten ... met anderen
- a.z. en e.e.: Peter Gysbert Driessen en zijn vrouw en kinderen
- a.e.: Hanrick Hanricxsoen van Hoeck
De verkopers hadden deze 'camp' geërfd van hun vader Anthonis en hun moeder Mariken. Het goed is belast met jaarlijks 3 stuivers aan 'den rectoir van Zynte Achten alair binnen der kecken van Vechel'.
04-02-1584, Transport, Veghel

ZOON MERTEN VAN TWEEDE ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702952&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
211 ... , geloeft Merten Henrick Thuenis van Rysingen' voor 70 Carolus gulden, 'die welcke die gesworens tot profyt van voirscreven dorpe ontfangen hebben, ...
Datering: 15-03-1585

WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703159&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
418 ... ende Henricken van Rijsingen den Ouden ...
Datering: [1587]

ALIAS?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703158&miview=ldt
417
... - Peter Dirxsoen ende Henrick van Rysingen alias Beys ...
[1587], Aantekening, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703435&miview=ldt
694 Henrick Roeffen de Lathouwer had gepacht van Henrick Tonis van Rysingen en zijn broer Danelt een 'huys, hoff ende lant', waarvan de pachtsom op aanstaande Lichtmis is. Ariaen Rombout Henricx heeft beloofd dat als voerscreven Henrick Roeffen dezepachtsom niet betaald, dat hij deze dan betalen zal....
26-07-1588, Belofte, Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/89863196E42A4575948235AED0C1DC0A
7700.31 Index schepenprotocol Veghel (7700.31)
409 Deze akte is doorgestreept.
Willem Henrick Jan Emonts als man van Joanna dochter van wylen Danel Thijs Gerits heeft beloofd een erfcijns van 12 Carolus gulden te betalen aan Henrick Thonis van Rijsingen voor het vruchtgebruik, en aan zijn twee kinderen die hij verwekt heeft bij zjn vrouw Anna dochter van wylen Danel Thys Gerits voor het erfrecht. ...
Datering: ..-02-1592

NOEMT: Zoon Jan, Jenneke 2e huysvrouw van Hanrick, Rut Peter Rutten (getrouwd met dochter Anna)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727528&miview=ldt
255 Hanrick Thonis van Rysingen en zjn zoon Jan hebben verklaard 'dat sij met malcanderen syn veraccordeert verlanghende zekere questie tusschen hen geresen in manieren als volcht'
* Jan Janrickx belooft dat hij zijn vader 'door zekere hantreijkinhe die hy hem gedaen heeft (mit minsten oft meest wel verstaende met ennige rigoruesicheijt of onredelicheyt soo int tgeen daer hij in gerecht soude moghe wesen oft nyet gerecht), naedeser tyt [nyet] sal quellen oft molesteren om yet te geven, oft oock des voorschreven Hanrckx syns vaders debituers e eysschen.
* Noch is voorwaert dat Jan voorschreven nae sy vaders doot wederom keren sal tot behoeff Jennekens, des voorschreven Hanricken tweede huysvrouwe oft haere kynderen, die somme van vyfftich Carolus gulden, daer voor verbyndende synen persoon ende guederen.
* Jan zal de 28 Carolus gulden die met Mathys Danelts, zijn voogd, 'gelicht heeft aen Merten Lenssen van wegen Cristina Arien Jans en procederende van zekere los mudd roggen, welck plach te gelden Jan Willem van Erp, te vreden sal stellen Rutten Peter Rutten, des voorschreven Hanrickx swaeger'.
27-02-1599, Akkoord, Veghel

TESTAMENT:
HIJ WAS TWEE MAAL GETROUWD. TWEEDE VROUW: JENNEKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003799&miview=ldt
126 Henrick Tonis van Rysingen en zijn vrouw Jenneken maken hun testament op.
Jenneken en Jacob, minderjarige kinderen van Gerit Janssen, verwekt bij wylen zijn vrouw Tonisken dochter van Henrick Tonis voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Jenneken 'sullen in de plaetse van Tonisken zaliger henne moedere, dochtere den comparanten voorschreven, succederen ende in allen der voorschreven comparanten goederen metten anderen kynderen die sy voorschreven tsamen verweckt hebben'. Met voorwaarden.
08-03-1610, Testament, Veghel

NOG GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003914&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
241 Voornoemde belovers hebben beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Rut Peter Rutten ten behoeve van Henrick Tonis van Rysingen.
Datering: 07-01-1611

DELING
EERSTE VROUW - DUS MEERDERE KEREN GETROUWD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942456&miview=ldt
33 Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen en Ruth soone wylen Peter Rutten, 'syn swaeger' als man van Anna, hebben erfcijnzen gedeeld die zij erfden van Anna Danelt Tijssen, die de eerste vrouw was van Hanrick Thonis van Rysingen voorgenoemd.....
01-09-1615, Deling, veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942516&miview=ldt
93
... rijdende tegen Jenneken weduwe van Hanrick Thonis van Rysingen, ...
04-03-1616, Transport, Veghel

ONENIGHEID TUSSEN VOOR EN NAKINDEREN VAN Hanrick Tonis van Rysingen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998963&miview=ldt
225 'Alzoe questie geresen was tusschen d' erffgenamen Hanrick Tonis van Rysingen, te weten tusschen zyne voor ende nakynderen, nopende zyne erffguederen,
zoe is by accoorde te deel gevallen
Rutten Peter Rutten als man ende momboir van Anneken zyn huysvrouwe, dochtere Hanricx voorschreven,
ende aen Jannen Hanricx als voorkynderen,
te weten dat de voorschreven Rut in der qualiteyt voorschreven ende Jan voor huer vaderlycke portie sullen profiteren ende genieten allen achtergelaten guederen gelegen opt Zytart onder de parochie van Vechel, met allen zyn appendentien daer aen ende by behoirende, met allen commer ende lasten daer in staende, waer by dat noch gevuecht hondert gulden capitaels aen 't dorp van Vechel, noch sess gulden jaerlycx aff te lossen met hondert gulden die gebeurt worden vuyt de gronden ende erffven toecomende Lonis Peter Ariens of zynen erven op Creytenborch. Item alnoch vyfftich gulden capitael den pacht hier van wort betaelt met drye gulden jaerlycx aen Hensken Cranen wonende tot Ste. Oeden Roy. Item noch vyfftich gulden gereet welcke vyfftich gulden door de naekynderen aen dese voorkynderen zyn verhandtryckt, waer mede dese voorkynderen Jan Hanricx ende Anneken Hanricx in allen achtergelaten guederen, zoe gereede als ongereede, achtergelaten van Hanrick Tonis hueren vader gecontenteert endete vreden houden'.
25-06-1623, Akkoord, Veghel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-305&minr=2375486&miview=ldt
NTI-12063-305 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
305-Fiche 510, blz. 8, folio 148, nr. 19
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
coloni mortalis soror Maria Theodericus Everardus pro medietate
Convent van Sint Gertruijt tot Schertogenbos vor 2 ½ stuivers
Hanrick Peter Verdussen emptor
Daniel Anthonis van Rijssingen een vande vier kijnderen voor het 4 partie ende Rut Peters weduwer van Anneken Hanrick Anthonis van Rijssingen met drie kijnderen vor II½ ort
Jenneken weduwe met twee kijnderen Hanrick Anthonis van Rijssingen vande leste bedde ende die 2 kijnderen vanden iersten bedde Hanrick Anthonis van Rijssingen pro 4-tam parte
Hanrick, Daniel, Jan ende Lijsken kijnderen Anthonis van Rijssingen vorde hellifft
Die vier kijnderen Anthonis Willemsen van Rijssingen in drie partijen vijff stuivers
Convent van Sint Gertruijt uijt huijs ende hoff op Zittart mit een sijde neffen Art Hanrick Tunnissen ecker d'ander sijde Hanrick Ariaense II½ stuivers
ende Jan soen Hanrick Anthonis van Rijssingen vijff stuivers
ende Hanrick Ariaen Gerits emptor aen 3 partijen uijt huijs ende hoff op Zittart mit een sijde Gossen Ariaens ende Peter Martens
II½ stuivers
Plaatsnaam: Veghel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 305

2.
womanMaria Thonis van Rijsingen‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873579&miview=ldt
42 Deze akte is doorgestreept.
Hanrick soene wylen Thonis Hanricxs van Rysingen en zijn broer Danelt 'voer die vier gedeelten van deser naegescreven somme', en Jan Geritssoen van Haselberch 'voer het vyfte gedeelt van deser naegescreven somme' hebben beloofd 350 Carolus gulden tebetalen aan Daneld Hanrick Lambertssoen ten behoeve van zijn zoon Willem Danelt Hanricxx.....
25-06-1579, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873673&miview=ldt
136 Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt en Jan Geritss van Haselberch hebben beloofd elkaar 'costeloes ende schaedeloes' te houden van de belofte van 150 gulden met de rente die zij heden aan Willem Danelt Hanricxsoen gedaan hebben....
16-05-1581, Belofte, Veghel

PATRONIEM ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677002&miview=ldt
742 Hanricksoene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt, en Jan soene wylen Gerit Danelssoen van Haselberch hebben beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Willem soene wylen Danelt Hanrick Lamberss....
16-05-1581, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702751&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
10 ... - e.e.: de erfgenamen van Jan Geritssoen van Haselberch ...
Datering: 31-01-1584

WIJLEN ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703302&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
561 Deze akte is doorgestreept en niet afgemaakt.
Jan Melis van den Santvoert en Adriaen soene wylen Jan Aert Philips als voogden over Geritken minderjarige dochtere Jan soene wylen Jan Philips, verwekt bij wijlen zijn vrouw Jenneken dochtere wylen Jan Gerits van Haselberch, hebben 'volcomen macht gegeven Jannen soene wylen Jan Aert Philips voerscreven dat deselve Jan sal mogen timmeren opter hostat den welcke toebehooren plach Jan Gerits van Haselberch voerscreven een huijs tot behoeff van sijnen voerscreven onmundige kynde'.
Datering: 08-01-1588

WIJLEN ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703423&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
682
... had gekocht van Jan Melis Jacops en Arien Jan Aert Philips als voogden over Gertuyt minderjarige dochter van Jan soene wylen Jan Art Philips, verwekt bij zijn vrouw Jenneke dochter wylen Jan Gerits van Haselberch, verwekt bij zijn vrouw Marijkendochtere wylen Tonis van Rysingen.
28-06-1588, Vernadering, Veghel

Jan Gerits van Haselberch x Maryken Thonis van Rysingen.
- Jenneken x Jan Jan Aert Philips
-- Geertruyt (voogden Jan Jan Aert Philips, Jan Melis Jacops en Arien Jan Aert Philips)
- Gerit (wijlen) x Jenneken Henrick Jan Symons (zij hertrouwde met Delis Jan Willems van Duersen)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703524&miview=ldt
783 'Alsoe sekere twist ende verschill opgeresen was tusschen Jan soene wylen Jan Aert Philips, en Jan Melis Jacops en Arien Jan Aert Philips als voogden over Geertruyt minderjarige dochter van Jan Jan Aert Philips, verwekt bij zijn vrouw Jenneken dochter van wylen Jan Gerits van Haselberch, aan de ene zijde, en Delis soene wylen Jan Willems van Duersen als man van Jenneken dochtere Henrick Jan Symons, weduwe van Gerit soene wylen Jan Gerits van Haselberch, aan de andere zijde, oirspronck nemende van de tocht ende zyne actie die de voerscreven Delis als van Jenneken zyne huysvrouw wegen wilde pretenderen ende eysschen op het vierde gedeelte van den achtergelaten guederen van Jan Gerits van Haselberch ende Maryken zynre huysvrouw, dochter wylen Thonis van Rysingen....
06-02-1589, Akkoord, Veghel

RHCE:
NTI-12063-305 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
305-Fiche 511, blz. 9, folio 160, nr. 85
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Jan Gerits de Mulder weduwer van Gertruijt voorschreven vigore testamenti ut afferit
Gertruijt dochter Jenneken dochter van Meriken weduwe Jan Gerits vanden Hasselberch in 3 texten
II blancken II penningen
Plaatsnaam: Veghel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 305
Zie ook soortgelijk:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-305&minr=2375574&miview=ldt
305-Fiche 512, blz. 1, folio 163, nr. 107


WIE DIT DIT? MARIA HERTROUWDE?
Anthonis van Rijsinghen
- Maria (wijlen) x Jan Craenen
-- Willem
- Jan (wijlen)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.109&minr=11617591&miview=ldt
31
Willem soene Jan Craenen verweckt bij wijlen Maria sijne huijsvrouwe dochter wijlen Anthonis van Rijsinghen vande selven ende wijlen Mariken sijnder huijsvrouwe voir deen hellichte. Delis soene Peter Delis als man ende mombair van Heijlken sijn huijsvrouwe ende Zebert Janssen de Visser als man ende mombair van Cristiaen sijn huijsvrouwe alle tsaemen erffgenaemen wijlen Jan Anthonis van Rijsinghen, tsaemen verweckt voir dander hellichte. Hebben bekent dat sij gescheijden ende gedeijlt hebben huijs, hofstadt, schuer, lant, sant, weije ende hautwas gelegen aent Eversche. Aen Willem soene Jan Craenen o.a.het aude huijs, hofstadt, metten halven dries daerbij ende aengelegen, de een sijde naest erffens Jan Willems van Heeswijck ende Delis Peterssen mede condivident voirschreven, de erffens Cathalijn weduwe Delis Lenarts ende die gemeijn straet.
1612, Sint-Oedenrode

3.
manDaniel Thonis van Rijsingen‏
Overleden ‎± 1625
[bron]
Genoemd in akte 255 van 1624: "Soo hebben Dandel Anthonisse van Reijsinghe"
In akte 76 1626 van genoeld als wijlen: "wijlen Daniel Anthonissen van Reijsingen"

ABT1625

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873579&miview=ldt
42 Deze akte is doorgestreept.
Hanrick soene wylen Thonis Hanricxs van Rysingen en zijn broer Danelt 'voer die vier gedeelten van deser naegescreven somme', en Jan Geritssoen van Haselberch 'voer het vyfte gedeelt van deser naegescreven somme' hebben beloofd 350 Carolus gulden tebetalen aan Daneld Hanrick Lambertssoen ten behoeve van zijn zoon Willem Danelt Hanricxx.....
25-06-1579, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873673&miview=ldt
136 Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt en Jan Geritss van Haselberch hebben beloofd elkaar 'costeloes ende schaedeloes' te houden van de belofte van 150 gulden met de rente die zij heden aan Willem Danelt Hanricxsoen gedaan hebben....
16-05-1581, Belofte, Veghel
EN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677002&miview=ldt
742 Hanricksoene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt, en Jan soene wylen Gerit Danelssoen van Haselberch hebben beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Willem soene wylen Danelt Hanrick Lamberss....
16-05-1581, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703521&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
780 ... - a.z.: Henrick en Danel, kynderen van Tonis van Rysingen ...
Datering: 06-02-1589

https://proxy.archieven.nl/235/25080E66F984469C9B6B9CAB5C5038F0
7700.31 Index schepenprotocol Veghel (7700.31)
304 ... - a.z.: Hebrick en Danel soenen wylen Thonis van Rijsingen ...
Datering: 11-05-1591

ZOON JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.110&minr=11617685&miview=ldt
27 Aert soene wijlen Arnt Segers soo voor hem selven ende mede fort ende sterck maeckende voir Hanricx sijne broeder absent.
Jan soene Daniel Anthonissen van Rijsingen wittich man ende mombair van Elijsabeth sijn huijsvrouwe <====
ende Arnt soene Jans Peterssen als wittich man ende mombair van Heijlwich sijne huijsvrouwe. Alle wittiche kijnderen wijlen Arnt Artssen voirschreven ende Gerartken sijn huijsvrouwe saligher vande ierste bedde....
1613, Sint-Oedenrode

ZOON ANTHONIS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.110&minr=11617865&miview=ldt
7636.110 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.110)
207 ... vercooft aen Anthonis soene Daniel Anthonissen van Rijsinghe sijn vierde gedeelte ...
Datering: 1616

WIE IS "Nijclaes Gerartssen vande Nieuwelaer"?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.110&minr=11617910&miview=ldt
252
252 Die voirschreven Lauvrijns Janssen Hanricxssen heeft wederome overgegeven Jannen soene wijlen Nijclaes Gerartssen vande Nieuwelaer het voirschreven stuck ackerlants. Aen Danielen Anthonis Willemssen van Rijsinghen vercooft een stuck ackerlants.
1616, Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/220EC30EC7BB4B74BC7F97AB2F399F9F
7636.111 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.111)
65 Over een verschil tussen Dandel Anthonis van Rijsinghe geassisteert met sijne kijnderen ter eenre ende Jan Jaspars met sijn mede erffgenamen ter saecke van seckere succesie inde naegelaeten goederen .. Willems Jan Cranen soene wijlen Jan Cranen ende Cristina dochter wijlen Anthonis van Rijsinghe over seckere dubieuse clausule in testamente van 23 september 1614.
Datering: 1621

GEZIN INCL ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.111&minr=11618104&miview=ldt
118 Thonis, Dandels, Gerits, ende Dirck alle wettiche kijnderen Dandel soene wijlen Anthonis van Rijsingen ende Lijsken Claes Gerits sijn huijsvrouwe, heeft vercooft ...
1622, Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/6F28033C8CB748FA89C5D4E80267F6E7
7636.111 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.111)
255 Soo hebben Dandel Anthonisse van Reijsinghe met … zijne kijnderen ende swaegers gerekent vande meubelen, bestialen ofte andersins dat Dirck vande voirschreven Daniel heeft gecooft. Soo worden bevonden dat Dirck Daniel Anthonissen van Reijsinghe noch schuldich blijft de somme van vier hondert twee en dertich carolus guldens etc.
Datering: 1624

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999007&miview=ldt
44
... * een erfcijns van 24 1/2 stuivers aan Deen Thonis van Rysingen tot Roij ...
11-04-1624, Transport, Veghel

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618422&miview=ldt
76 Soo hebben Jan Daniel Anthonissen ende Lujcas Aert Luijcassen Schovers gedaen hennen solemeele eede als man ende momboir vande onbejaerde kijnderen wijen Aert Aerts Vervoirt ende wijlen Mariken zijn huijsvrouwe dochter wijlen Daniel Anthonissen van Reijsingen.
1626, Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/78CB0775BC1F421EA5D6485B300A6677
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
110 Jan soene Daniel Anthonissen van Rijsinge ende Gerit zijne broeder hebben naer voirgaende renuntatie der tochte vande voirschreven Daniel Antonissen vercooft opgedragen ende overgeven Anthonis Daniels ende Dirk Daniels henne broeder alle de achterstellen ende vervallen contributie daer de naegebuuren hem vercoopere noch ten achteren zijn, aengaende de borgemeesterschap vande voirschreven Daniel Anthonissen.
Datering: 1626

WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/1DA3040DE13F4CC7AAA42F71BA24E8FF
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
214 Jan soone wijlen Dandel Anthonis van Reijsinghe heeft vercooft ...
Datering: 1628

4.
manJan Thonis van Rijsingen‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714396&miview=ldt
709
... een erfcijns van 8 Carolus gulden aan Jan Thonis van Rysingen...
05-03-1594, Transport, Veghel

DELING:
Jan Anthonisse van Rijsing (wijlen) x Johanna Dirick Jordenssen (wijlen)
- Margreta x Andries Wauter Andriessen vande Mudheuvel?
- Heijlken x Delis Peterssen
- Anthonisken
- Cristina
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.109&minr=11617625&miview=ldt
7636.109 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.109)
Schepenakte
65 Fragment.Andries soene Wauter Andriessen vande Mudheuvel? als man ende mombair van Margreta sijn huijsvrouwe, Delis Peterssen wittich man ende mombair van Heijlken sijn huijsvrouwe, Andries Dirick Joordens ende Daniel Anthonis geswoeren mombairenende curateuren over Anthonisken ende Cristina gesusteren. Alle wettighe ende gerechte erffgenaemen wijlen Jan Anthonisse van Rijsing ende vande selven ende wijlen Johanna sijne huijsvrouwe dochter wijlen Dirick Jordenssen verweckt. ...
Datering: 1609-1613

Anthonis van Rijsinghen
- Maria (wijlen) x Jan Craenen (???)
-- Willem
- Jan (wijlen)
-- Heijlken x Delis soene Peter Delis
-- Cristiaen x Zebert Janssen de Visser
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.109&minr=11617591&miview=ldt
31
Willem soene Jan Craenen verweckt bij wijlen Maria sijne huijsvrouwe dochter wijlen Anthonis van Rijsinghen vande selven ende wijlen Mariken sijnder huijsvrouwe voir deen hellichte. Delis soene Peter Delis als man ende mombair van Heijlken sijn huijsvrouwe ende Zebert Janssen de Visser als man ende mombair van Cristiaen sijn huijsvrouwe alle tsaemen erffgenaemen wijlen Jan Anthonis van Rijsinghen, tsaemen verweckt voir dander hellichte. Hebben bekent dat sij gescheijden ende gedeijlt hebben huijs, hofstadt, schuer, lant, sant, weije ende hautwas gelegen aent Eversche. Aen Willem soene Jan Craenen o.a.het aude huijs, hofstadt, metten halven dries daerbij ende aengelegen, de een sijde naest erffens Jan Willems van Heeswijck ende Delis Peterssen mede condivident voirschreven, de erffens Cathalijn weduwe Delis Lenarts ende die gemeijn straet.
1612, Sint-Oedenrode

Jan Thonis der Rijsinghe x Jenne (beide wijlen)
- Stintken x Sepert Janssen de Visser (wijlen)
- Anthonis (momboir)
https://proxy.archieven.nl/235/DC1CFFD682FD49A38950125122A37FD2
7636.111 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.111)
86 Adriaen Servaessen alias de Visser ende Anthonis Janssen der Rijsinghe als momboiren ende curateuren vande onbejaerde kijnderen wijlen Sepert Janssen de Visser ende Stintken dochter wijlen Jan Thonis der Rijsinghe ende wijlen Jenne sijn huijsvrouwe. Hebben vercooft aen Delis Peter Delissen een vierde gedeelte in eenen hoeijbeembt gelegen Teeverssen.
Datering: 1621


Voor meer informatie: bertho@derikx.com