woman‎Katalijn Dirck Corten‏‎
Overleden ‎voor 1503
[bron]
In akte 230 van 14 oktober 1502 genoemd als overleden.

Gehuwd met:

manAert Willem Dircks Van Doormalen‏
Overleden ‎± 1512, ‎1e huwelijk met: Katalijn Dirck Corten, 2e huwelijk met: Katalijn Henricks van Ostaden
[Gebruikersnotities]
EERSTE ECHTGENOTE OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1502.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1502
230
Eerder was Aert Willems van Dormalen gehuwd geweest met Katarijn dochter van Dirck Cortten welke Katarijn is komen te overlijden en heeft een wettig kind nagelaten, genoemd Henneken. Verschenen is nu hier deze Aert Willems van Dormalen en doet afstand van alle aanspraken op roerend of onroerend bezit, waarop hij als weduwnaar recht heeft voor het bezit van Dirck Corten zijnde zijn ex-schoonvader. Hij doet afstand ten behoeve van zijn jonge zoon Johan verwekt bij genoemde Katarina en zal nimmermeer met geestelijk of met wereldlijk recht aanspraken op dat bezit maken, en stelt zijn zoon Johan volledig in de plaats van zijn moeder....
Datum 14 oktober 1502

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1503.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1503
033
Willem dochter van wijlen Henrick Henricks van Onstaden met haar voogd Goijaert Henricks van Onstaden verkoopt aan Aert Willems van Dormalen die haar deel van een huis, tuin etc. zoals haar samen met haar zuster Katarina werd toebedeeld, gelegen in herdgang Hedel, ...
Datum 25 januari 1503

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1504.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1504
090
... verkopen aan Aert Willems van Dormalen een stuk land genoemd het Hoefken met het daaraan gelegen beemdje, gelegen in herdgang Hedel, met de sloot etc., ...
Datum 17 april 1504

ECHTGENOTE: Katarijn Dirk Corten.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1508.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1508
220
Bele wettige dochter van Willem Brouwers weduwe van Dirck Cortten, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake alle bezit dat haar na de dood van haar man Dirk Cortten was nagelaten, ten behoeve van Willem, Simon, Rutger Jan Henricks (van der Vloeten, JT) als man van Elisabeth, em Jan zoon Aert van Dormalen verwekt bij Katarijn dochter van genoemde Dirck en Bele, alle wettige kinderen van Dirck en Belen, maar ze houdt nog wel het vruchtgebruik van bepaalde huisraad zoals ze dat vooraf met haar kinderen is overeengekomen.
Datum 2 maart 1508,
Ook 221 en 222

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1511.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1511
088
... b.p. Henricks Joerdens, Art van Dormalen, de straat.
Datum 3 februari 1511

ECHTGENOTES:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1512.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1512
173
Eerder was Aert Willems van Dormalen toen hij nog leefde met twee vrouwen getrouwd geweest. De eerste was Katalijn dochter van Dirck Corten waarbij hij een zoon Jan heeft verkregen en de andere echtgenote was Katalijn dochter van Henrick van Ostadenwaarbij hij 3 kinderen heeft verkregen. Omdat Aert nu is komen te overlijden, voordat zijn vader en moeder zijn gestorven, en Katelijn als weduwe bevreesd is dat haar kinderen niet zouden meeparten in het bezit dat haar man Aert na de dood van zijn ouders zou hebben verkregen, is voor ons schepenen nu verschenen Willem Dircks van Dormalen en stelt de genoemde 3 kinderen nu in de plaats van hun vader Aert, zijnde zijn zoon. Hij wil dat die 3 kinderen mee zullen delen in al het bezit dat Willem en diens vrouw Aleijt na zullen laten, op de wijze alsof hij Aert nog in leven zou zijn geweest.
Datum 11 november 1512

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
116
Jan zoon wijlen Aert Willems van Dormalen die Aert had verwekt bij Katarijn dochter van Dirck Cortten geeft machtiging aan ...
Actum als boven (Datum 19 juni 1519)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1524.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1524
161
Katalijn en Henrieksken gezusters en wettige kinderen van Aert Willems van Dormalen, hebben verklaard dat hun oom Wouter Willems van Dormalen goede rekenschap van zijn beheer heeft afgelegd en ze danken hem voor dit beheer en verklaren hiervoor tot aan vandaag de dag te zijn betaald.
Datum 6 maart 1524,

TWEE MAAL KATALIJN - EERSTE GETROUWD MET WOUTER - TWEEDE MET AERT?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1527.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1527
097
Henrick Henricks van Ostaden, Willem Vos als man van Margriet, Rutger Lenaerts als man van Katalijn, Wouter van Dormalen als man van Katalijn ( 2 keer Katalijn dus, JT), verder Willemken van Ostaden met haar voogd Gevart Janssen van Ostaden, zijnde allen wettige kinderen van wijlen genoemde Henrick van Ostaden verwekt bij diens wettige vrouw Elisabeth dochter van Willem van Creijelt, ...
... hebben hierbij een boedelverdeling gemaakt van alle erfelijk bezit dat ze hebben geerfd van Elisabeth dochter van wijlen Willem van Creijelt, resp. hun moeder en grootmoeder zijnde....
... Rutger Lenaerts als man van Katalijn, waarbij zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen uit haar eerste huwelijk bij wijlen Aert van Dormalen daarvan het erfrecht, krijgt een jaarpacht van 10 lopen rogge. ...
.. Genoemde Wouter van Dormalen in zijn hoedanigheid krijgt een half mud rogge per jaar uit de eerdergenoemde 3 mud rogge....
Datum 5 februari 1527

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1528.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1528
218
Henrick Aert Willems van Dormalen in tegenwoordigheid van zijn oom en voogd Wouter Willems van Dormalen, verder Gijsbrecht Gijsbrecht van der After als man van Katalijn en haar zuster Henrick met Willem Vos als haar voogd, zijnde allen wettige kinderen van wijlen Aert Willems van Dormalen verwekt bij diens wettige vrouw Katalijn Henricks van Ostaden, hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat hen werd toegedeeld tussn Katalijn hun moeder met haar man Rutger Lenaerts ter ener zijde en Willem van Dormalen als voogd over de genoemde kinderen ter andere zijde. ( Hun moeder Katalijn is twee keer gehuwd dus, JT)....
Datum 21 mei 1528

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_1.html
VI-g : Aert Willems van Doormalen, geboren te Aarle (NB) rond 1458 (?), wonende te Best (NB), overleden rond 11 november 1512, z.v. V-h.

Aert was gehuwd (1) met Catharina Corten, overleden voor 14 oktober 1502, d.v. Dirck Jans Cortten en Bele Wilhelmi Brouwers.

Uit dit huwelijk:
1 : Jan Arnoldi van Doormalen, geboren rond 1491 (?).

Aert was gehuwd (2) met Katalijn van Ostade, geboren rond 1481 (?), overleden voor 1547, d.v. Henrick van Ostade en Elisabeth van Leijelt.
Katalijn is later getrouwd rond 5 februari 1527 met Rutger Lenarts.

Uit dit huwelijk:
2 : Catharina Arnoldi van Doormalen, geboren rond 1499 (?), volgt onder VII-a.
3 : Henrica Arnoldi van Doormalen, geboren rond 1499 (?), volgt onder VII-b.
4 : Henricus Arnoldi van Doormalen, geboren rond 1500 (?), volgt onder VII-c.

====
GTOB 11 1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vla. AERDT WILLEMS VAN OOORMALEN, woonde te Aerle, overleden kort vóór 11-1 1-1 512,
trouwt 1° Catharina Dircks Cortten, overleden vóór 14-10-1502, d.v. Dirck Janss Cort(t)en
en Bele Wilhem Brouwers; trouwt 2° Catharina van Ostade, overleden vóór 1547<225> , d.v.
Henriek van Ostade(n) en Elisabeth Willem van Leijelt.
Dirck Janss Cortten en Bele Wilhem Brouwers hadden nog twee zonen, genaamd Wilhem
en Sijmon, en een dochter Elisabeth die gehuwd was met Rutger Jan Henricks<226>. De
andere kinderen van Henriek van Ostade en Elisabeth Willem van Leijelt waren: Henriek
gehuwd met Ursula Gerart van Hoeve; Margriet getrouwd met Willem Di rek Vos; Katelijn
gehuwd met Wouter Willems van Doormalen (zie Vlc); Willemken en Mechtelt gehuwd
met Jan Thijs<227>. Catharina van Ostade trouwde na de dood van Aerdt Willems nog met
Rutger Lenarts Rombouts<228,229>.
Uit het eerste huwelijk van Aerdt Willems van Doormalen:
1. Jan Aerdts van Doormalen<230>.
Uit zijn tweede huwelijk:
2. Henrick, volgt VIla.
3. Catharina, overleden vóór 7-10-1 574, t rouwt vóór 1530 met Gijsbert (Ghijsbrecht)
Gijsbert van de Achter (van der After, Verachter)<231>. Hieruit : Wouter, Pauwel,
Mariken gehuwd met Jan Mathijsen en Lijsken gehuwd met Aert Henriek van
Rijthoven (Aert Henriek Goijaerts van der Hoeven). Gijsbert Gijsberts van der
Achter was eerder gehuwd met Luijtken Henriek Mortels, waaruit 3 kinderen
werden geboren<232>.
4. Henrica (Hendricxken)<233>, huwt Hendrick Goijaert Riemslegers (die Riemsleger,
den Riemslagher, die Riemslagh)<234>. Hieruit: Henrick, Cornelia en Catelijn
gehuwd met Daniel Janszoon van Waalwijck<235>.
Als Bele Wilhem Brouwers in 1508 haar goederen aan haar kinderen schenkt, krijgt Jan
Aerts van Dormalen bij de deling de akker "die Hasseldonck", gelegen te Spoordonck. Op
11 -11 -1 512 wordt vermeld: "Aisoe t'anderen tijden Arnt Wilhems van Dormaelen bij sijnen
leven twee verscheijde getrouden huijsvrouwen gehadt heeft, die ierste Katherijn Dircks
Cortten, waarbij hij een zoon verkregen had geheten Jan, van weleken soene hij Arnt
gescheijden is 'ut in titteris' der aff sijnde en de andere huijsvrouw Kathelijn Henricksdr.
Ostaden, waarbij hij drie kinderen verkregen had. Ende want die Arnt nu afflivich
geworden is voer sijn vader en moeder ende Kathelijn als weduwe desselven Arnts haer
beduchtende is dat ha er kinderen in die gueden die Arnt haeren man nae doet sijns vaders
en moeders aengecoemen souden hebben nijet deijlen en souden. Soe is voer ons
scepenen voers. gestaen Wilhem Dircx van Dormalen ende heeft gestelt die selve drie
kijnderen van Arnt haeren vader, sijns soens, ende wil dat dieselve drie kinderen deijlen
sullen in alle gueden die selve Wilhem en Aleijt sijne huijsvrouw nae honden beijden doet
achterlaeten sullen, gelijck ende in alder manieren off die selve Arnt noch levende
waeren"<236>. In 1527 bedanken de kinderen van Ardt van Doermalen hun momber Wouter
Willems van Doermalen: "hebben hon bedanct goeder mombaerscappen ende hebben
Wouter quitgescouwen ende quitscelden midts dezen .... ende bedanct".
====

Voor meer informatie: bertho@derikx.com