man‎Peter Bartholomeeus Crommen‏‎
Overleden ‎± 1550
[bron]
Testament opgemaakt in akte 308 van 13 augustus 1549.
Genoemd als wijlen in akte 240 van 11 juli 1551.

Gehuwd
[bron]
Genoemd in akte 265 van Datum 8 november 1538: "verder Peter Meeus Crommen als man van Dircken dochter van wijlen genoemde Willem en Aleijt, "
met:

womanDircken Willem Dircks Van Doormalen‏
Overleden ‎± 1557
[bron]
Genoemd in akte 118 van 7 februari 1553
Overleden in akte 091 van 10 februari 1557

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1549.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1549
308
Peter zoon wijlen Bartholomeeus Crommen en Dirck wettige dochter van wijlen Willems van Dormalen, beiden gezond zijnde en in het bezit van hun verstandelijke vermogens, hebben met instemming van elkaar hun testament opgemaakt. Ze herroepen alle eerdere testamenten hierbij. Ze bevelen hun ziel als ze zijn komen te overlijden aan bij God en willen dat hun lichaam in gewijde grond wordt begraven. Vanwege begane onrechtvaardigheden vermaken ze aan de fabriek van de St. Lambrechtskerk, het St. Katarina altaar, het St. Barbara altaar en de St. Odulphuskapel te Best, de 4 biddende ordes die in Oirschot zijn vertegenwoordigd elk een stuiver eens, na hun beider dood te betalen. Verder vermaken ze aan de fabriek van de St. Peterskerk te Oirschot eenmalig 20 stuivers, na hun beider dood te betalen. Verder willen de testateurs dat de langstlevende van hen beiden het vruchtgebruik zal behouden inzake al hun vaste en roerende bezittingen waarmee deze langstlevende naar eigen keuze mag handelen. Daarbij zal de langstlevende verplicht zijn alle schulden, giften, kerkrechten, de uitvaart, de spijnde etc. te betalen. Verder verklaren de testateurs dat ze aan Henrick van Best, hun zwager zijnde, ongeveer een zesterzaad grond hadden overgedragen diehij na hun beider dood weer in moet brengen in de boedel ten behoeve van al hun wettige kinderen. Daarvoor in de plaats zal Henrick of diens kinderen uit al hun bezit dat de testateurs zullen nalaten, een jaarlijkse rente van 2 gulden krijgen danwel32 gulden eens. Verder vermaken de testateurs al hun roerende en onroerende bezit waarvan hiervoor nog geen melding is gemaakt en dat ze na hun beider dood zullen nalaten, aan hun beider 5 kinderen, waarbij de dode partij met de levende moet delen en waarbij dus de kindskinderen in de plaats van hun ouders komen. Voorbehoud is dat Marieken de natuurlijke dochter van hun zoon Bartholomeus verwekt bij Anna Tolofs die bij hen inwoont, uit het deel waarop deze Bartholomeus recht heeft na de dood van hun testateurs, daaruit een bedrag van 16 gulden krijgt welk bedrag ze deze Marie puur als gift hebben vermaakt. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd. Zij hopen dat hun erfgenamen het hiermeeeens zijn er ermee tevreden zijn. De testateurs behouden zich het recht voor om het later alsnog te mogen wijzigen en willen er schepenbrieven van hebben gemaakt.
Datuim 13 augustus 1549

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1551.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1551
240
... hebben een uitspraak gedaan inzake het conflict tussen de wettige kinderen van wijlen Peter Bartholomeus Crommen uit diens eerste huwelijk partij enerzijds en de kinderen uit diens tweede huwelijk partij ter andere zijde inzake het bezit van deze Peter dat hij heeft geerfd na de dood van zijn eerste vrouw en welke bezit hij steeds gebruikt en veder ook inzake de roerende bezittingen van de weduwe van Henrick de Crom....
Datum 11 juli 1551

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1553.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1553
118
... b.p. de weduwe en kinderen van Peter Bartholomeus Crommen,...
Datum 7 februari 1553

NB: Voogd 'Peter Dirck Willems' is de neef van Dircken Willems (zoon van haar broer).
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1557.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1557
091
Henrick en Bartholomeus broers, Henrick Gijsbrecht Melissoen als man van Bertken, en verder Heijlken, gezusters met hun voogd Peter Dirck Willems, allen kinderen van wijlen Peter Bartholomeus Crommen, verder Henrick, Dirck, Willem en Peter, broers en Lijsbeten Ijken, allen wettige kinderen van Henrick van Best verwekt bij wijlen Lijsbet dochter van wijlen Peter zoon van Peter Bartholomeus Crommen met hun voogd Gerit van Best die de plaats van hun moeder vervullen, hebben een boedelverdeling gemaakt vanwege het bezit dat ze hebben geerfd bij het overlijden van genoemde Peter en
diens vrouw Dirkske dochter van Willems van Doormaelen.....
Datum 10 februari 1557
Zie ook 092 en 093 en 263

Geen extra info op doorm_1.html: "Dircxke was gehuwd met Peter Meus Crommen"
Geen extra info on GTOB 1996: "4. Dircxke, trouwt Peter Meus Crommen (De Crommen)<211,212> ."

Voor meer informatie: bertho@derikx.com