man‎Geerlick Gerits van de Melcroth‏‎
Overleden ‎1472
[bron]
Genoemd in akte 211 van 4 mei 1472.
Echgenote weduwe op 27 oktober 1472 (zie onder).
Genoemd als wijlen in akte 232 van Datum op het feest van St. Hubertus 1473.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 106r
Claesken weduwe van Geerlinck van Melcrode verhuurt vanaf Kerstmis a.s. voor 4 jaar aan Gielis, Jan en Aert, zoons van wijlen Jacop Smolners een windmolen aan het Kerckeijnde en een watermolen te Spoerdonck, 27 oktober 1472

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
088
Verschenen zijn hier Goessen en Claes wettige kinderen van Thomas van Oudenhoven, verder Jan Jan Bierkens hun neef, Geerlick van de Melcroth onze collega-schepen als man van Claessen dochter van Thomas van Oudenhoven en Michiel Janssen als echtgenoot, verder Willem Willem Vos als echtgenoot en ze verkopen nu (= beloven, JT) nu aan ...
Actum als boven. (Datum 2 mei 1470)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
295
Verschenen is Geerlack van de Melcroth onze collega-schepen en verkoopt nu met schepenbrief ...
Datum 18 oktober 1470
Zie ook 282, 168, 169. 090 en aktes in de jaren hiervoor.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1471.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1471
050
Wij schepenen verklaren hierbij plachtig dat we een onbeschadigde schepenbrief van Oirschot hebben gelezen met de volgende inhoud :
... dat voor ons is verschenen Geerlick van de Melcroth als fabriekmeester van de St. Petruskerk te Oirschot en heeft ... Datum 20 december 1464
Datum 25 januari 1471
.
194
Komen is Geerlick van de Melcroth en pacht van Willem Vos als rentmeester van de heer van Merode, diens windmolen voor een periode van 6 jaar, ingaande St. Jansdag 1471 ...
Datum 12 december 1471

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1472.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1472
211
Komen is Geerlick van de Melcroth als wettige man van Claesken wettige dochter van wijlen Thomaes van Oudenhoven en verkoopt met alle brieven ervan aan zijn zwager Henrick Willems van der
Heijden, een pacht van 7 mud rogge, maat van Oirschot die hij namens zijn vrouw heeft geerfd na de dood van zijn schoonvader Thomaes van Oudenhoven en hem in de deling van het bezit na diens dood was toebedeeld volgens de deelbrief ervan. ...
... maar Henrick als koper zal later in de deling van het bezit van zijn zwager zolang niet meeparten totdat elk kind van Geerlick ook vooraf 6 (7 is doorgestreept, JT) mud rogge zal hebben gehad en daarna mag Henrick meeparten met de andere kinderen. ...
Datum 4 mei 1472
(er staat 6 mud voor elk kind, maar moet m.i. zijn 6 lopen per jaar. Er zijn 12 kinderen die dan elk 6 lopen krijgen is 72 lopen totaal is gelijk aan 6 mud, omdat de 7 is doorgestreept, klopt die rekensom dan eveneens, 12 maal 7 lopen maakt 84 lopen, maakt weer 7 mud, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1473.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1473
232
Komen is hier Niclaes weduwe van Geerlick van de Melcroth als gemachtigde hierin door wijlen haar man Geerlick volgens een testament, waarmee ze gerechtigd is al het bezit dat haar door wijlen haar man was nagelaten te mogen verkopen, te belasten etc....
Datum op het feest van St. Hubertus 1473
291
Komen is Claes (van Oudenhoven, JT) als weduwe van Geerlick van de Melcroth, middels het testament van wijlen haar man daarvoor gemachtigd zodat ze bezit mag verkopen of belasten, samen met haar voogd hierin en verkoopt met schepenbrieven aan ...
(rest van de akte valt weg door beschadigde rand onderaan de bladzijde, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1476.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1476
042
Verschenen is Claesken weduwe van Geerlick van de Melcroth en verkoopt aan ...
... Genoemde Claesken had eerder machtiging verkregen in het testasment van wijlen haar man om deze pacht te mogen verkopen.
Datum 15 maart 1476

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1480
209
Verschenen zijn Niclaes weduwe van Geerlick van de Melcroth met haar voogd en verder Gerart en Thomas, broers, Mechteld, Beatricks, Margriet en Geerlick gezusters, verder Jan Willem Vrients als man van Marie, allen wettige kinderen van genoemde Geerlick, verder Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwer als weduwnaar van Margriet dochter van Gerit Vos en met hem Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers als voogd over Iden dochter van ... die hij had verwekt bij genoemde Margriet, waarbij Thomas voor hemzelf handelten voor zijn broer heer Henrick, priester, en hebben samen een boedeldeling gemaakt met hun moeder Niclaes, inzake het bezit dat hun ouders eerder samen hebben bezeten. ...
Datum op St. Thomasdag 1480

NATUURLIJKE ZOON:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
Jan natuurlijke zoon van Geerlick van de Melroth machtigt hierbij heer Henrick Geerlicks van de Melcroth om al zijn bezit dat hij nu heeft voor hem te beheren etc.
Datum 2 november 1481,

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
338
Henrick van der Heijden als man van Katarina dochter van Geerlick
van de Melcroth, heeft afstand gedaan van zijn rechten op bezit dat
hij heeft geerfd van genoemde Geerlick of nog zal erven van diens
vrouw Claes en zoals hem in een testament was vermaakt, ten
behoeve van de personen uit de volgende akte.
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)
339
Komen zijn Gerit Geerlicks van de Melroth voor hemzelf handelend en voor Dirck en Margriet, wettige kinderen van Marcelis Dirck Schoefs die Marcelis had verwekt bij Lisbeth dochter van genoemde
Geerlick, verder Thomas Geerlicks voor hemzelf en voor zijn broer heer Henrick, verder Mechteld die ook handelt voor haar zuster Grietken …. met haar voogd, verder Jan Willem Wouters als man van Marie, nog Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, Jan de Hoppenbrouwer als voogd over zijn nicht Oda dochter van Henrick Hoppenbrouwers die deze Henrick had verwekt bij Margriet dochter van genoemde Geerlick toen ze nog leefde, welke Oda minderjarig is, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Geerlick (van de Melcroth, er volgt nu een deling, maar wordt niet als zodanig vermeld, er zijn 11 kinderen, waarvan 5 alleen voor zichzelf handelen en 3 die voor een ander handelen, maakt samen 6, JT) ...
... Genoemde Wouter Willem Wouters als echtgenoot krijgt een akker genoemd het Bruijnsel ...
... Nog krijgt hij een stuk land genoemd dat Haverland, ...
.. Nog krijgt hij het 1/6e deel in het Middelste Heiveld (de Heegde, JT), nog het 1/10e deel in de Oude Stede. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Heegde gelegen aan de Grote Heegde genoemd de Heide, ...
... Nog krijgt hij het 1/4e deel inde Melcrotsche Steegde zoals met de anderen gedeeld. ...
Datum op St. Hubertusdag 1482.

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
017
Gerit en Thomas mede namens zijn broer heer Henrick, verder Jan Willem Wouters (soms ook van Aelst genoemd, JT) als man van Marie, Henrick Aerts als man van Mechteld, verder Wouter Willem Wouters (soms Eessen genoemd, soms Coelen, JT) als man van Aleijt, Peter Jan Vreijssen als man van Berthen, nog Henrick van Riel als man van Margriet, verder heer Henrick van Esch namens Willem Aerts van Eijndhouts, welke Willem echtgenoot is van Geerlick, verder nog Geerlick van de Melcroth namens de kinderenvan Marcelis Scoefs verwekt bij Geerlick van de Melcroth, nog Oda Henrick Hoppenbrouwers met haar voogd, verkopen nu samen aan ...
... Ze hadden dat bezit van hun vader Geerlick geerfd en...
Actum als boven (?)
.
018
De zelfde groep personen, behalve heer Henrick en Gerart, verkopen nu aan Wouter Willem Wouters een pacht van 3 lopenzaad rogge per jaar, Oirschotse maat, die Geerlick dochter van Geerlick van de Melcroth jaarlijks aan deze personen was beloofd uit haar erfdeel. Wouter moet wel jaarlijks de grondchijns van 3 stuivers betalen uit het bezit van de Melcroth.
Actum als boven.
.
218
Henrick Aerts als man van Mechteld, Wouter Willem Eessen ook wel Colen genoemd als man van Aleijt, beiden kinderen van Geerlicks van de Melcroth hebben afstand gedaan voor hun eigen 1/3e deel ten behoeve van hun zwager Thomas Geerlinks, inzake een stuk beemd genoemd de Beemdekker (?), ...
Datum op St. Thomasdag 1485
.
255
Er is een bepaalde kwestie en geschil ontstaan tussen Claesken Geerlicks (van de Melcroth, JT) ter ener zijde en haar wettige kinderen als partij ter andere zijde. Indertijd hebben die zich
voor schepenen ... onderworpen aan een uitspraak door arbiters ... De uitspraak is destijds door Jan van Dormalen op schrift gesteld maar die is inmiddels overleden, en de uitspraak is ook verloren geraakt en Claesken en haar kinderen zijn daarover nog steeds aan het twisten ...
1. Jan Coelen
2. Henrick Aerts
3. Henrick van Riel
4. Peter Vreijssen
5. Oda Hoppenbrouwers, daarvoor belooft Gerard
6. Willem van Eijndhouts
7. Gerart Geerlicks
8. heer Henrick (van Esch, JT)
9. Wouter Coelen
10. Maes Geerlicks
( is groep ergenamen van de Melcroth, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1490.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1490
083
Claesken weduwe van Geerlicks van den Melcroth met haar voogd heeft hierbij machtiging gegeven aan haar zoon Geerlick van den Melcroth (Zoon Geerlick = Gerart? ,BD) om het beheer over haar bezit en vorderingen te hebben, maar de gemachtigde dient haar later wel rekening en verantwoording af te leggen. De machtiging geldt tot wederopzeggen.
Actum als boven. (Datum 11 maart 1490)
.
247
Gerart Geerlicks van de Melcroth als gemachtigde voor zijn moeder
Claesken, weduwe van genoemde Geerlick, heeft zijn achterstallige <=== Moeder Claesken - weduwe in 1480
vordering aangetoond inzake een pacht van 15 lopen rogge en een
vierdevat per jaar, die 2 jaar onbetaald is gebleven, uit een pacht van
12 (?) mudde rogge, Oirschotse maat. Deze pacht hadden Gerart en <=== Gerart, Thomas, Mechteld, Beatrijs, Margriet, Geerlick, Aleijt
Thomas, broers, Mechteld, Beatrijs, Margriet en Geerlick gezusters
met hun voogden, Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, allen
wettige kinderen van genoemde Claesken en genoemde Geerlick van
de Melcroth en nog Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers als voogd
over zijn dochter Oden die was verwekt bij Margriet van den
Melcroth, deze Claesken beloofd op onderpand van alle bezit dat
eerder bezit was van Geerlick van de Melcrorth en diens vrouw
Claesken, waar dat bezit zich ook bevond. De brief daarover is van
St. Thomasadag in december van het jaar 1480. ...
Datum op St. Thomasdag.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1492.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1492
045
Henrick Lambrechts als man van Oden dochter van Henrick Gijben
Hoppenbrouwers verkoopt aan Henrick Aerts het elfde deel van een
huis tuin etc. eerder eigendom van Geerlick van den Melcroth en
waar nu Claes als weduwe van Geerlick in woont, die daarvan haar
leven lang het vruchtgebruik houdt, ...
Datum 8 februari 1492

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1495
065
Claes weduwe van Geerlick van de Melcroth met haar voogd verkoopt nu aan haar wettige kinderen en erfgenamen al haar bezit, zowel roerend als onroerend waarvan ze nu het vruchtgebruik had, maar Claes houdt wel haar rechten die deze kinderen eerder aan haar hadden beloofd. Verder behoudt ze ook zolang ze leeft een bed met toebehoren en een stoel met een kussen. Ze belooft alle lasten
van haar kant af te handelen.
Datum 1 april 1495,
.
066

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1500.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1500
144
Schepenen verklaren hierbij plechtig dat ze een schepenbrief hebben gezien ... met de volgende inhoud :
dat voor hen is verschenen Gerard Gielis van de Melcroth voor hem <== Gerard Gielis (is Gielis == Geerlick???)
zelf en voor Dirck en Margriet, wettige kinderen van Marcelis Dirck
Scoefs die Mercelis had verwekt bij Lisbth dochter van genoemde <== Lisbth ( x Marcelis Dirck Scoefs)
Geerlick, verder Thomas Geerlicks van de Melcroth onze <== Thomas (schepen!)
collegaschepen voor hemzelf en voor zijn broer heer Henrik, <== Henrick (priester)
priester, verder Mechteld dochter van Geerlick van de Melcroth met <== Mechteld
haar voogd, voor haarzelf handelend en voor haar zuster Margriet, <== Margriet
verder Peter Jan Vreijssen als man van Beatrijs dochter ook van <== Beatrijs (x Peter Jan Vreijssen)
Geerlick van de Melcroth met haar voogd, verder Geerlick dochter <== Geerlick (v)
van Geerlik van de Melcroth met haar voogd, verder Jan Willem <== Marie (x Jan Willem Wouters)
Wouters als man van Marie, Wouter Willem Wouters als man van <== Aleijt (x Wouter Willem Wouters)
Aleijt, zijnde allen wettige kinderen van genoemde Geerlick verwekt
bij Claesken dochter van Thomas van Oudenhoven, verder nog Jan <=== Echtgenote: Claesken Thomas van Oudenhoven
Gijsbrecht Hoppenbrouwers als voogd over zijn nicht Oden, dochter
van Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers die deze Henrick had <== Margriet (x Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers)
verwekt bij Margriet, ook dochter van genoemde Geerlick toen ze
leefde ( er waren dus 2 Margrieten in hetzelfde gezin, JT), welke <== Dus 2x Margriet - waarvan 1 reeds overleden.
Oden nog minderjarig is, hebben een deling gemaakt van het bezit
dat hen door wijlen hun vader is nagelaten en waarvan Claesken hun
moeder nog het vruchtgebruik heeft.
... Opgemaakt op 3 november 1482...
Actum als boven. (Datum 12 oktober 1500)

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1367-1440.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 43v
Oude lasten uit 't "guet te Melcrode":
een Hertogcijns, 20 pond schillingen aan Marie Bruijstens, 1 oude grote aan 't Kapittel in Oirscot, 2 ½ oud groten aan de erfgenamen van Heer Willem van der Aa ridder, 5 pond paijment aan een gasthuis in Den Bosch, 6 zesteren rog Bossche maat aan Gijb der Weduwen, 1 mud rog Oirscotse maat aan Luppert van den Schoet, een half mud rog aan Geerlinck Gerrits van Melcrode
.
BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 43v
Corstiaen Goijartss van den Hout, man van Lijsbeth (weduwe van Gerit van Melcrode) geeft aan Geerlinck en Lijsbeth kinderen van wijlen Gerit van Melcrode en Lijsbeth de tocht van Lijsbeth in de hoeve "t guet te Melcrode", 2 maart 1440, non solvit
.
BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 44r
Geerlinck Geritss van Melcrode verhuurt aan zijn moeder Lijsbeth de helft van "t guet te Meclrode" voor zolang zij leeft om de lasten, 3 maart 1440

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1237 (Best) okt 1467 – sept 1468 folio 46r
Geerlinck Geritss van Melcrode, bezit die hoeve tot Melcrode
.
BP 1240 (Best) okt 1470 – sept 1471 folio 223r
Aert Janss die Gruijter man van Lijsbeth Gerit van Melcrode
Geerlinck Geritss van Melcrode bezit de helft in de hoeve "t goet te Melcrode" <=== Naam hoeve in combinatie met patroniem Gerits.
.
BP 1242 (Best) okt 1472 – sept 1473 folio 213v
Claesken weduwe van Geerlinck van Melcrode
.
BP 1262 (Best) okt 1492 – sept 1493 folio 44v
Claesken weduwe van Gerlack van Melcrode en haar zoons Thomas en Heer Henrick

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1440-1463.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1232 (Best) okt 1462 – sept 1463 folio 453v
Jan natuurlijke zoon van Geerlinck Gerits van Melcrode <=== !!!!!! Natuurlijke zoon Jan genoemd in combinatie met patroniem Gertis !!!!!!!!
Maie Bruijstens, overleden, weduwe van Bruijsten Palarts
.
BP 1232 (Best) okt 1462 – sept 1463 folio 453v
Geerlinck zoon van wijlen Gerit van Melcrode en van Lijsbeth, bezit de helft van de hoeve
'" guet te Melcrode" in de herdgang Best

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1443-1455.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1225 (Oirschot) okt 1454 – sept 1455 folio 424v
Geerlinck van Melckrode heeft gehuurd voor 6 jaar vanaf Sint Jan l.l. van ’t Groot Ziekengasthuis in Den Bosch een tiend in Oerscot

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1455-1470.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1237 (Oirschot) okt 1467 – sept 1468 folio 64r
Geerlinck van Melcrode heeft gehuurd van de rentmeester generaal Goossen Heijm de vorsterij van Oorschot (Best?) voor 3 jaar vanaf Kerstmis laatstleden om 3 peters en 3 stuivers half op Sint Jan, half op Kerstmis, 13 juni 1468

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 106r
Claesken weduwe van Geerlinck van Melcrode verhuurt vanaf Kerstmis a.s. voor 4 jaar aan Gielis, Jan en Aert, zoons van wijlen Jacop Smolners een windmolen aan het Kerckeijnde en een watermolen te Spoerdonck, 27 oktober 1472 <== OVERLEDEN
.
BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 106r
Geerlinck van Melcrode had beide molens gehuurd van Willem Vos, rentmeester van de Heer van Meroede
.
BP 1245 (Oirschot) okt 1475 – sept 1476 folio 259r
Claesken weduwe van Geerlinck van den Melcrot
Henrick Henrick Moels
Dirck Gerit Snijders
Jan Jan Engelenzoon

Gehuwd met:

womanClaesken Thomas van Oudenhoven‏
Dochter van Thomas van Oudenhoven en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
078
Verschenen zijn hier Goeswijn en Niclaes, broers en wettige
kinderen van wijlen Thomas van Oudenhoven, verder Geerlick van
de Melcroth als man van Claes wettige dochter van genoemde
Thomas nog Willem Willem Vos als man van Mecteld, ook dochter
van genoemde Thomas en nog Jan Jan Bierkens als erfgenaam
vanwege diens moeder Kathalijn wettige dochter van genoemde
Thomas van Oudenhoven en hebben een boedeldeling gemaakt van
het bezit dat hen is nagelaten na de dood van hun vader Thomas en
hun moeder. ...
Datum 28 maart 1470

Zie ook aktes 079 tm 092!!!

Kinderen:

1.
womanAleijt Geerlick van de Melcroth‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
339
Komen zijn Gerit Geerlicks van de Melroth voor hemzelf handelend en voor Dirck en Margriet, wettige kinderen van Marcelis Dirck Schoefs die Marcelis had verwekt bij Lisbeth dochter van genoemde
Geerlick, verder Thomas Geerlicks voor hemzelf en voor zijn broer heer Henrick, verder Mechteld die ook handelt voor haar zuster Grietken …. met haar voogd, verder Jan Willem Wouters als man van Marie, nog Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, Jan de Hoppenbrouwer als voogd over zijn nicht Oda dochter van Henrick Hoppenbrouwers die deze Henrick had verwekt bij Margriet dochter van genoemde Geerlick toen ze nog leefde, welke Oda minderjarig is, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Geerlick (van de Melcroth, er volgt nu een deling, maar wordt niet als zodanig vermeld, er zijn 11 kinderen, waarvan 5 alleen voor zichzelf handelen en 3 die voor een ander handelen, maakt samen 6, JT) ...
... Genoemde Wouter Willem Wouters als echtgenoot krijgt een akker genoemd het Bruijnsel ...
... Nog krijgt hij een stuk land genoemd dat Haverland, ...
.. Nog krijgt hij het 1/6e deel in het Middelste Heiveld (de Heegde, JT), nog het 1/10e deel in de Oude Stede. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Heegde gelegen aan de Grote Heegde genoemd de Heide, ...
... Nog krijgt hij het 1/4e deel inde Melcrotsche Steegde zoals met de anderen gedeeld. ...
Datum op St. Hubertusdag 1482.

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
017
Gerit en Thomas mede namens zijn broer heer Henrick, verder Jan Willem Wouters (soms ook van Aelst genoemd, JT) als man van Marie, Henrick Aerts als man van Mechteld, verder Wouter Willem Wouters (soms Eessen genoemd, soms Coelen, JT) als man van Aleijt, Peter Jan Vreijssen als man van Berthen, nog Henrick van Riel als man van Margriet, verder heer Henrick van Esch namens Willem Aerts van Eijndhouts, welke Willem echtgenoot is van Geerlick, verder nog Geerlick van de Melcroth namens de kinderenvan Marcelis Scoefs verwekt bij Geerlick van de Melcroth, nog Oda Henrick Hoppenbrouwers met haar voogd, verkopen nu samen aan ...
... Ze hadden dat bezit van hun vader Geerlick geerfd en...
Actum als boven (?)
.
018
De zelfde groep personen, behalve heer Henrick en Gerart, verkopen nu aan Wouter Willem Wouters een pacht van 3 lopenzaad rogge per jaar, Oirschotse maat, die Geerlick dochter van Geerlick van de Melcroth jaarlijks aan deze personen was beloofd uit haar erfdeel. Wouter moet wel jaarlijks de grondchijns van 3 stuivers betalen uit het bezit van de Melcroth.
Actum als boven.
.
218
Henrick Aerts als man van Mechteld, Wouter Willem Eessen ook wel Colen genoemd als man van Aleijt, beiden kinderen van Geerlicks van de Melcroth hebben afstand gedaan voor hun eigen 1/3e deel ten behoeve van hun zwager Thomas Geerlinks, inzake een stuk beemd genoemd de Beemdekker (?), ...
Datum op St. Thomasdag 1485

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1490.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1490
Gerart Geerlicks van de Melcroth als gemachtigde voor zijn moeder
Claesken, weduwe van genoemde Geerlick, heeft zijn achterstallige <=== Moeder Claesken ???
vordering aangetoond inzake een pacht van 15 lopen rogge en een
vierdevat per jaar, die 2 jaar onbetaald is gebleven, uit een pacht van
12 (?) mudde rogge, Oirschotse maat. Deze pacht hadden Gerart en
Thomas, broers, Mechteld, Beatrijs, Margriet en Geerlick gezusters
met hun voogden, Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, allen
wettige kinderen van genoemde Claesken en genoemde Geerlick van
de Melcroth en nog Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers als voogd
over zijn dochter Oden die was verwekt bij Margriet van den
Melcroth, deze Claesken beloofd op onderpand van alle bezit dat
eerder bezit was van Geerlick van de Melcrorth en diens vrouw
Claesken, waar dat bezit zich ook bevond. De brief daarover is van
St. Thomasadag in december van het jaar 1480. ...
Datum op St. Thomasdag.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1491.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1491
243
Henrik van Riel als man van Margriet dochter van wijlen Geerlicks van de Melcroth verkoopt met brieven daarover aan Wouter Willem Wouters die een pacht van 5 lopen rogge, Oirschotse maat, welke
pacht Wouter steeds aan Henrick betaalde uit zijn tegenwoordig bezit. ....
Actum als boven. (Datum 4 december 1491)
.
246
Wouter Willem Wouters belooft aan zijn zwager Henrik Peters van Riel ....
Datum op St. Barbaradag 1491

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1500.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1500
144
Schepenen verklaren hierbij plechtig dat ze een schepenbrief hebben gezien ... met de volgende inhoud :
dat voor hen is verschenen Gerard Gielis van de Melcroth voor hem
zelf en voor Dirck en Margriet, wettige kinderen van Marcelis Dirck
Scoefs die Mercelis had verwekt bij Lisbth dochter van genoemde
Geerlick, verder Thomas Geerlicks van de Melcroth onze
collegaschepen voor hemzelf en voor zijn broer heer Henrik,
priester, verder Mechteld dochter van Geerlick van de Melcroth met
haar voogd, voor haarzelf handelend en voor haar zuster Margriet,
verder Peter Jan Vreijssen als man van Beatrijs dochter ook van
Geerlick van de Melcroth met haar voogd, verder Geerlick dochter
van Geerlik van de Melcroth met haar voogd, verder Jan Willem
Wouters als man van Marie, Wouter Willem Wouters als man van
Aleijt, zijnde allen wettige kinderen van genoemde Geerlick verwekt
bij Claesken dochter van Thomas van Oudenhoven, verder nog Jan
Gijsbrecht Hoppenbrouwers als voogd over zijn nicht Oden, dochter
van Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers die deze Henrick had
verwekt bij Margriet, ook dochter van genoemde Geerlick toen ze
leefde ( er waren dus 2 Margrieten in hetzelfde gezin, JT), welke
Oden nog minderjarig is, hebben een deling gemaakt van het bezit
dat hen door wijlen hun vader is nagelaten en waarvan Claesken hun
moeder nog het vruchtgebruik heeft.
... Opgemaakt op 3 november 1482...
Actum als boven. (Datum 12 oktober 1500)

=====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1265 (Best) okt 1495 – sept 1496 folio 416v
Wouter Willem Coelen, man van Aleijt Gerlacksdochter van Melcrode
Jan Claess die Wolff
.
BP 1267 (Best) okt 1498 – sept 1499 folio 264v
Wouter Willem Colenzoen man van Aleit Geerlings van Melcrode
Willem Marceliss van Zittart

2.
womanMarie Geerlick van de Melcroth‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1250 (Best) okt 1480 – sept 1481 folio 496v
Jan Dirck Smeeds
Jan Willem Wouterss man van Marie Geerlinck van Melcroede
Goijart Lambert Laureijnss van Broeckoven

3.
manGerart Geerlick van de Melcroth‏
Overleden ‎± 1505
[bron]
Genoemd in akte 212 van 13 februari 1504.
Echtgenote weduwe in akte 276 van St. Hubertusdag 1505.

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
241
Verschenen is hier Peter Daniel Keijsers, verder Willem van Dormalen onze collega-schepen als man van Kathelijn dochter van genoemde Daniel en nog Gerart Geerlicks van de Melcroth als man van Mecteld, dochter van genoemde Daniel Keijsers en hebben een deling gemaakt van het bezit dat door wijlen hun vader Daniel en hun moeder is nagelaten. ...
Actum als boven (Datum 2 maart 1470)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1477.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1477
141
... nog Claes Thomaes van Oudenhoven en Gerit Geerlicks van de Melcroth als fabriekmeesters voor de St. Odulphuskapel te Best, ...
Datum 15 september 1477
Zie ook 119

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1479.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1479
255
Komen is Gerit Geerlicks van de Melcroth als man van Mechteld dochter van Daniel Keijsers en verkoopt ...
Datum 10 september 1479

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
Schepenen 1485 :
Gerart Geerlick van de Melcroth

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1498.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1498
086
Gerart Geerlicks van de Melcroth, Goijaert Willem Aelbrechts, Gijsbrecht Gielis Kremers, Jan Henricks van de Schoot, als 4 van de 8 afgevaardigden voor de gemeente Oirschot, geven hierbij ...
Datum 24 maart 1498

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1501.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1501
091
Gerard Geerlicks van de Melcroth belooft dat hij zijn moeder Claes als weduwe of in het huis van haar zoon Thomas, danwel waar ze wil wonen, die voortaan in de kost te houden, te voorzien van eten, drinken, kleren, schoenen, vuur, licht, bewassing etc. en alle andere roerende zaken die ze nodig heeft, haar leven lang zoals een kind zijn moeder verplicht is te doen. Na haar dood is hij verplicht on haar ter aarde te laten Bestellen en haar kerkrechten te betalen volgens haar status. Claes als weduwe machtigt haar zoon Gerard om voor haar alle inkomsten etc. te innen en het beheer over haar zaken te hebben en hiermee mag hij naar eigen keuze handelen zolang ze leeft, maar hij moet wel al haar schulden betalen.
Datum 25 april 1501,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1504.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1504
212
Jan Jansssen van der Heijden heeft beloofd om aan Gerard Geerlicks (van de Melcroth , JT) ten behoeve van de fabriek van de St. Odulphuskapel die voortaan een pacht van 4 lopen rogge te gaan
betalen, ...
Datum 13 februari 1504

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1505.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1505
276
Eerder heeft Reijmbout Adriaens van Mechteld weduwe van Gerard van den Melcroth een bepaalde geldsom opgeeist voor het loon dat hij bij Gerard had verdiend. Reijmbout en Mechteld hebben zich nu
overgegeven aan de uitspraak door arbiters, ...
Datum de dag na
St. Hubertusdag 1505

4.
womanLisbeth Geerlick van de Melcroth‏

[Gebruikersnotities]
Echtgenoot genoemd in akte Genoemd in akte 339 van St. Hubertusdag 1482 en in akte 144 van 12 oktober 1500. Marcelis Dirck Scoefs.

Echter in akte 017 van (?) is Marcelis Scoefs genoemd als echtgenoot van Geerlick - Foutje?

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1480
124
Verschenen is Marcelis zoon wijlen Dirck Scoefs en met hem zijn wettige zoon Jan Dirck Scoefs die ook handelt voor de wettige kinderen van genoemde Marcelis verwekt bij Elisabeth dochter van Geerlicks van de Melcroth, zijnde Dirksken en Margriet en doen afatand van hun aanspraken ten behoeve van deze Dircksken en Margriet inzake een huis, ...
Datum als boven (Datum 15 mei 1480)

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
025
Verschenen is Marcelis zoon wijlen Dirck Scoefs en met hem zijn
wettige broer Jan als voogd over Dirck en Margriet, kinderen van
genoemde Marcelis verwekt bij wijlen Elisabeth dochter van <===
Geerlick van de Melcroth toen ze leefde en voor welke kinderen ze
beloven als ze meerderjarig zijn geworden, die alsnog afstand te
zullen laten doen, verkopen nu aan Gerit van Melcroth die alle
roerende en onroerend bezit dat Dirck en Margriet hebben geerfd
van hun moeder Elisabeth, waar ook gelegen en dat hen in een
deling is toebedeeld. Maar Dirck en Margriet houden wel het
vruchtgebruik zoals dat Gerart Geerlicks van de Melcroth en diens
vrouw waren vermaakt in het testament van wijlen Margriet
Bruijsten, te weten ...
Datum 6 november 1481

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1488.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1488
295
Dirck zoon Marcelis Schoefs en Thomas Jan Glavimans als man
Margriet dochter van genoemde Marcelis, verklaren dat eerder Jan
Marcelis Schoefs voor Dirck en Margriet die toen nog minderjarig
waren, hun erfdeel hadden verkocht dat ze hadden geerfd van wijlen
Geerlick van de Melcroth zijnde hun grootvader, waarvan Claes als
weduwe van Geerlick afstand van haar vruchtgebruik heeft gedaan.
Ze stemmen nu in met die destijdse overdracht en verkoop en doen
afstand van hun afspraken hierin. Ze beloven alle lasten van hun
kant af te handelen. Datum op St. Jansdag 1488, getuigen Ven en
Lieveld. (akte is dubbel ingeschreven, zie P 113-r, JT)

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 88v
Thomas Jans Ghelaviman man van Margriet dochter van wijlen Marselis Scoefs en van Lijsbeth Gerlacks van den Melcrode
Gerit zoon wijlen Gerlacx van den Melcrode en van Claeske.

5.
womanMargriet Geerlick van de Melcroth‏
Overleden ‎voor 1481
[bron]
Zie akte 427 welke referereert naar een andere akte van St. Thomasadag in december van het jaar 1480.

Echtgenoot genoemd in akte 339 van St. Hubertusdag 1482: "Henrick Hoppenbrouwers". Margriet is reeds overleden.

In akte 209 van St. Thomasdag 1480 is echgenoot genoemd als weduwnaar.

[Gebruikersnotities]
Echtgenoot genoemd in akte 339 van St. Hubertusdag 1482: "Henrick Hoppenbrouwers". Margriet is reeds overleden.

Echtgenoot: genoemd in akte 144 van 12 oktober 1500.Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1484.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1484
249
Komen zijn Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers als weduwnaar
van Margriet dochter van Geerlick van de Melcroth ter ener zijde en
zijn dochter Oda die hij in wettig huwelijk bij genoemde Margriet
heeft verwekt, met haar voogd ter andere zijde, met assistentie hierin
van haar oom Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers en andere vrienden
en familie van Margriet van haar vaderskant en hebben een kwestie
gehad over de deling van bezit die er heeft plaatsgehad tussen
genoemde Henrick en zijn dochter Oda en waarover nu een proces
loopt met de nakinderen van genoemde Henrick....
(geen datum en geen getuigen vermeld, gezien de naam van Dirck Dirck Hoppenbrouwers
als schepen is het jaar 1472 mogelijk, maar ook 1477, JT)
Zie ook 250

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1265 (Oirschot, Heerbeek) okt 1495 – sept 1497 folio 249v
Henrick Lambrechts man van Oda dochter van wijlen Henrick Hoppenbrouwer en van
Margriet Gerlack van Melcroede
Henrick Meeuss die Cromme
Jan Wauter Bruijstens
Abdij van Perk

6.
womanMechteld Geerlick van de Melcroth‏

[Gebruikersnotities]
Echtgenoot genoemd in akte 017 van (?): "Henrick Aerts als man van Mechteld"

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
364
Er is een bepaalde twist ontstaan tussen Mechteld dochter van wijlen
Geerlick van de Melcroth ter ener zijde en Henrick van Rijel als man
van Margriet dochter van wijlen Geerlick van de Melcroth en met
hem ook deze Margriet inzake bepaald geerfd bezit waarop ze
aanspraken maken. Om het probleem op te lossen hebben ze zich
onderworpen aan de bemiddeling door arbiters, zijnde heer Henrick
Geerlicks van de Melcroth, Gerit Geerlicks (van de Melcroth. JT) en
Claes Thomas van Esch (volgens mij is bedoeld Claes Thomas van
Oudenhoven en Henrick van Esch, dus TWEE arbiters. Claes
Thomas van Oudenhoven is een familielid van Claesken als weduwe
van Geerlick van de Melroth, JT).
Datum 22 januari 1483,

ECHTGENOOT: Henrick Aerts
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
001
Verschenen is hier Henrick Aerts als voogd ( bedoeld is hier als echtgenoot van, JT) over Mechteld dochter van Geerlick van de Melcroth en verkoopt nu aan ...
Datum .....,
.
004
Verschenen is Jan Willem Wouters als man van Marie, verder Henrick Aerts als man van Mechteld, nog Henrick van Riel als man van Margriet, allen wettige dochters van Geerlick van den Melcroth en verkopen nu aan ...
Actum als boven. (Datum op St. Andriesdag (?))

ECHTGENOOT: Henrick de Cuijper
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
163
Thomas zoon wijlen Geerlick van de Melcroth heeft beloofd aan heer Henrick Belaerts ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens zusters Heijlwich en Margriet die voortaan een rente van anderhalve Rijnsgulden te gaan betalen, ...
... Nog op onderpand van een beemd genoemd de Melcrotse Stege, waarvan Henrick de Cuijper (meestal Henrick Aerts genoemd, JT) als man van Mechteld dochter van Geerlick van de Melcroth de andere helft heeft, ...
.
218
Henrick Aerts als man van Mechteld, Wouter Willem Eessen ook wel Colen genoemd als man van Aleijt, beiden kinderen van Geerlicks van de Melcroth hebben afstand gedaan voor hun eigen 1/3e deel ten behoeve van hun zwager Thomas Geerlinks, ...
Datum op St. Thomasdag 1485
.
222
Henrick Aerts (soms de Cuijper genoemd, JT) als man van Mechteld verkoopt aan genoemde Thomas het 4/5e deel van een schuur met de grond, gelegen onder Best hier, b.p. de gemeijnte, Wouter Coelen. Hij heeft dat bezit verkregen van Willem Eijndhouts als man van Geerlick en Henrick als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1490.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1490
254
... Nog op onderpand van een beemd genoemd de Melcrotsche Steegde, waarvan Henrik de Cuijper de andere helft heeft als man van Mechteld dochter van Geerlick van de Melcroth, Thomas als schuldenaar, het heiveld van Wouter Colen, genoemde Gerart. ...
... De brief is door Margriet in het jaar 1490 voorgelezen en het bezit is in het jaar 1491 geveild. ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1494.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1494
105
Henrick Peters van Riel als man van Margriet verkoopt nu aan zijn zwager Henrick Aerts zijn erfdeel dat hij zal erven van Claesken weduwe van Geerlick van den Melcroth, zijnde het elfde deel in een
huis, tuin etc., ..
Datum 8 september 1495

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1498.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1498
171
Henrick Aerts als man van Mechteld verkoopt aan ...
Datum 22 juli 1498

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1501.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1501
231
... Nog op onderpand van een beemd genoemd de Melrotsche Stege, waarvan Henrick de Cuijper de andere helft heeft als man van Mechteld dochter van genoemde Geerlick, ...
Datum op St. Annadag 1501 (26 juli, JT)

7.
manThomas Geerlick van de Melcroth‏
Overleden ‎na 1511
[bron]
Genoemd in akte 149 van 25 juli 1512.

[Gebruikersnotities]
Genoemd in akte 144 van 12 oktober 1500 als schepen!

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1480
093
Verschenen is Thomas zoon wijlen Geerlick van de Melckroth en heeft beloofd aan heer Henrick zoon Gielis van de Melcroth, priester, die een jaarlijkse pacht van 3 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en de eerste keer op de eerste Maria Lichtmisdag na de dood van Claes weduwe van Geerlick van de Melcroth, hun moeder zijnde. De pacht te betalen op onderpand van zijn kindsdeel afkomstig van wijlen zijn vader of het bezit dat hij nog zal erven na de dood van zijn moeder en op onderpand van het bezit dat Thomas van zijn broer heer Henrick heeft gekocht. Thomas belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht.
Datum als boven (Datum 26 maart 1480)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1495
111
Peter Jan Wreijssen als man van Beatrijs verkoopt nu aan Henrick Aerts zijn erfdeel van 11 delen ( hij heeft 1/11e, JT) in een huis, tuin etc., ...
Actum als boven.
.
112
Jan Willem Wouters met zijn voogd heeft afstand gedaan van het vermelde bezit ten behoeve van genoemde Henrick Aerts inzake de Gijbenhof. ...
Datum op St. Thomasdag 1495
.
113
Gerart Geerlicks van de Melcroth verkoopt nu aan Henrick Aerts twee delen van 11 delen inzake een huis, tuin etc., zoals in de voorvoorgaande akte is omschreven. ...
Datum 8 september 1495,
.
114
Wouter Willem Colen met voogd verkoopt aan Henrik Aerts nu zijn deel van 11 delen in een huis, tuin etc.,
Actum als boven.
.
115
Gerart Geerlicks van de Melcroth, Wouter Willem Colen en Henrik Aerts met voogden verkopen nu aan Thomas Geerlicks van den Melcroth, Gerart daarin voor twee delen, Wouter daarin voor 1 deel en Henrick voor 6 delen van de 11 delen, het stukje land groot 1 lopenzaad genoemd de Gijben Denishof (van Engeland?, JT), ...
Actum als boven.
.
116
Thomas Geerlicks van den Melcroth verkoopt nu aan Willem Wouter Simons en diens broers Jan en Rutger de 9 delen van 11 delen die hij heeft gekocht van de personen in de voorgaande akte, en de twee delen die Thomas zelf daarin toebehoorden, samen derhalve 11 delen. ...
Actum als boven.
.
154
Thomas Geerlicks van den Melcroth verkoopt nu aan Henrick Aerts (echtgenoot van zus Mechteld, BD) de twee elfde delen van een huis, ...
Datum op St. Thomasdag 1495
Zie ook 155

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
190
... welke pacht Thomas Geerlicks van de Melcroth eerder aan zijn zwager Peter Wreijs Janssen (echtgenoot van zus Beatrijs, BD) had beloofd op onderpand van het bezit dat Thomas had gepacht van deze Peter (gekocht tegen een pacht, JT). ...
Datum 3 mei 1499

ECHTGENOTE: Lisbeth Jan Bruijstens
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1503.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1503
208
... Thomas Geerlicks van den Melcroth als weduwnaar van Lisbeth dochter van Jan Bruijstens en diens wettige kinderen verwekt bij deze Lisbeth, ...
... en dat vanwege het erfrecht dat Thomas als weduwnaar en zijn kinderen van Lisbeth hebben in het roerend en onroerend bezit dan wijlen Jan Bruijstens en diens vrouw Aleijt hadden, zoals is vastgelegd in de overeenkomst tussen Johanna en haar kinderen ter ener zijde en Thomas en diens kinderen ter andere zijde, waarvan de uitspraak is gedaan door goede mannen en familie en vrienden, op straffe van een boete die daarbij is genoemd. ...
Datum 8 augustus 1503

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1507.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1507
179
Thomas Geerlicks van den Melcroth en zijn wettige zoon Geerlick, en nog zijn dochter Lisbeth met Loijwich van Hersel als haar voogd hierin, beloven aan ...
Datum op Kerstsavond 1507

Echtgenote: Elisabeth Jan Jan Bruijstens
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1512.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1512
149
Thomas Geerlicks van de Melcroth doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik zoals hij daar recht op heeft na de dood van zijn vrouw Elisabeth dochter van Jan Jan Bruijstens. Dat betreft het vruchtgebruik in het bezit dat Elisabeth heeft nagelatenen ze had geerfd na de dood van haar ouders, gelegen in Oirschot. Hij doet nu afstand ten behoeve van zijn wettige kinderen Geerlick en Elisabeth verwekt bij genoemde Elisabeth Jan Jan Bruijstens.
Datum 25 juli 1512,
.
150
Geerlick zoon van Thomas Geerlicks van den Melcroth en diens zuster Elisabeth met Jaspar van Esch als haar voogd hierin, verkopen aan Jenneken weduwe van Joerden de Brouwer, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Joerden het erfrecht, al het bezit, van welke aard dan ook, dat Geerlick en Elisbeth na de dood van hun moeder Elisabeth dochter van Jan Jan Bruijstens hebben geerfd en waarvoor hun vader Thomas Geerlicks van den Melckroth afstand van zijn recht van vruchtgebruik heeft gedaan. Dat betreft het bezit te Oirschot en nergens anders. Actum als boven. (Datum 25 juli 1512)
.
151
Jenneken weduwe van Joerdende Brouwer met haar wettige zoons Jan en Joerden verwekt bij genoemde Joerden de Hoppenbrouwer, beloven aan Geerlick en Elisabeth kinderen van Thomas Geerlicks van de Melcroth die 100 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente.
Actum als boven.
.
152
Jan en Joerden kinderen van Joerden de Brouwer, voor henzelf handelend en voor hun broers en zusters, beloven aan Thomas Geerlicks van den Melcroth die daarvan het vruchtgebruik krijgt en Geerlick en Elisabeth zijn wettige kinderen verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Jan Bruijstens daarvan het erfrecht, die een jaarlijkse rente ...
Datum als boven

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1246 (Oirschot) okt 1476 – sept 1477 folio 309r
Thomas Geerlinx van Melcrode

8.
womanBeatrijs Geerlick van de Melcroth‏

[Gebruikersnotities]
Echtgenoot genoemd in akte 144 van 12 oktober 1500. Peter Jan Vreijssen.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
174
Komen is PeterJan Vreijssen als man van Beatricks dochter van wijlen Geerlick van de Melcroth en verkoopt aan ...
Datum 2 april 1483
.
190
Komen is Peter Vreijssen als man van Beatricks dochter van Geerlick van de Melcroth en verkoopt aan Wouter Willem Coelen het 1/10e deel van de ´Oude Stege¨, ...
Actum als boven. (Datum 4 april 1483)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
017
.. , Peter Jan Vreijssen als man van Berthen,...
Actum als boven. (?)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1495
111
Peter Jan Wreijssen als man van Beatrijs verkoopt nu aan Henrick Aerts zijn erfdeel van 11 delen ( hij heeft 1/11e, JT) in een huis, tuin etc., ...
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
190
... welke pacht Thomas Geerlicks van de Melcroth eerder aan zijn zwager Peter Wreijs Janssen (echtgenoot van zus Beatrijs, BD) had beloofd op onderpand van het bezit dat Thomas had gepacht van deze Peter (gekocht tegen een pacht, JT). ...
Datum 3 mei 1499

9.
womanGeerlick Geerlick van de Melcroth‏

[Gebruikersnotities]
Echtgenoot genoemd in akte 017 van (?): "Willem Aerts van Eijndhouts"

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
004
Verschenen is Jan Willem Wouters als man van Marie, verder Henrick Aerts als man van Mechteld, nog Henrick van Riel als man van Margriet, allen wettige dochters van Geerlick van den Melcroth en verkopen nu aan Willem Aerts van Eijndhouts ten behoevevan diens vrouw Geerlick, hun 3/5e delen, ieder van hen voor 1/3e deel, een schuur plus erf etc.,
Actum als boven.(Datum op St. Andriesdag (?))

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1530.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 131 REGESTEN 1530
334
Geerlack zoon van wijlen Willem van Eijndhouts heeft aan Willem Wouter Colen een rogpacht verkocht...
... op onderpanden die wijlen Willem van Eijndhouts als man van Geerlack dochter van wijlen Geerlack van den Melckroth aan deze Henrick had verpacht ...
... die hij heeft geerfd bij het overlijden van Willem van Eijndhouts en diens vrouw Geerlack, zijnde zijn ouders. ...
Datum 12 november 1530

===
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1254 (Best) okt 1484 – sept 1485 folio 257r
Willem Aert van Eijndhouts man van Geerlinxke Geerlinx van Melcrode
Henrick Aert Jan Arntss (folio 257v)
.
BP 1255 (Best) okt 1485 – sept 1486 folio 387r
Willem Aerts van Eijndhouts man van Geerlinxke Geerlinx van Melcrode
Henrick Aert Jan Arntss
.
BP 1257 (Best) okt 1487 – sept 1488 folio 242r
Willem Aerts van Eijndhouts man van Geerlinxke Geerlinx van Melcrode
Henrick Aert Jan Arnts
Adriaen Willemss van den Hezeacker
.
BP 1258 (Best) okt 1488 – sept 1489 folio 154v
Henrick Aert Jan Arnts
Willem Aertss van Eijndhouts man van Geerlingske Geerlinx van Melcrode
.
BP 1259 (Best) okt 1489 – sept 1490 folio 223r
Willem Aertss van Eijndhouts man van Geerlingske Geerlinck van Melcrode
Henrick Aert Jan Arntsss
.
BP 1261 (Best) okt 1491 – sept 1492 folio 167v
Henrick Aert Jan Arntss
Willem Aertss van Eijndhouts man van Geerlinxke Geerlinx van Melcrode
Wouter Willem Coelensoen
.
BP 1264 (Best) okt 1494 – sept 1495 folio 229r
Willem Aertss van Eijndhouts man van Gerlinxke Geerlinx van Melcrode
Thomas Gieliss van der Strathen
.
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1266 (Best) okt 1497 – sept 1498 folio 113v
Willem Aerts van Eijndhouts, man van Geerlinxke dochter wijlen Geerling van den Melcroede

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1268 (Oirschot) okt 1499 – sept 1500 folio 199r
Willem Aertsn van Eijndhouts man van Geerlingske Geerlingsdr van Melcrode
Claes Pels
Yngram van Achel

10.
man‎Henrick Geerlick van de Melcroth‏‎

[Gebruikersnotities]
Genoemd in akte 144 van 12 oktober 1500 als priester!

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1471.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1471
023
Komen is heer Henrick Geerlicks van de Melcroth, priester als rector van de St. Odulphuskapel en maant een pacht ...
Datum 28 januari 1471

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1471.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1471
182
Komen is heer Henrick Geerlicks van de Melcroth priester en belooft ...
Actum als boven. (Datum 27 november 1471)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1495
168
Heer Henrick Geerlicks van den Melcroth, priester en rector van het St. Odulphusaltaar te Best, heeft zijn achterstallige vordering aangetoond vanwege de fundatie van dit altaar, ...
Datum 8 februari 1495

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1501.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1501
159
... Partijen hebben zich daarom oederworpen aan de bemiddeling door arbiters, te weten heer Henrick Geerlicks van den Melcroth, priester, ...
Datum 22 juni 1501

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1502.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1502
277
...Verder waren daarbij de volgende getuigen aanwezig, n.l. Henrick Geerlicks (van den Melcroth, JT), ...
Datum op St. Matheusdag 1502

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1504.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1504
119
.. b.p. heer Henrick Geerlicks (van de Melcroth, JT), ...
Datum als boven (Datum 16 mei 1504)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1513.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1513
048
Er heeft een ongeval en doodslag plaatsgevonden waarbij een zekeer Gerard zoon van heer Henrick Geerlicks (van den Melroth, JT) Goijaert Henrickss van de Maerselaer om het leven heeft
gebracht. ...
Datum 20 februari 1513

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1523.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1523
240
... b.p. de erfgenamen van heer Henrick Geerlicks (van den Melcroth, JT), ...
Datum 22 december 1523

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1524.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1524
035
... b.p. heer Henrick Geerlicks, ...
Datum 23 januari 1524

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 298r
Lijsbeth dochter van Dirck van Dormalen
Willem Gijsbertss van der Schueren
Heer Henrik Geerlix van Melcrode, priester

11.
womanMargriet Geerlick "Grietken" van de Melcroth‏
Overleden ‎na 1525
[bron]
Genoemd in akte 144 van 11 mei 1526.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
308
Verschenen is Margriet dochter van wijlen Geerlick van de Melcroth met haar voogd en verkoopt met schepenbrieven aan haar wettige zuster Mechteld al het roerend en onroerend bezit dat ze van haar
vader Geerlick heeft geerfd en nog zal erven van haar moeder Claesken, waar dat bezit zich ook bevindt.
Datum op St. Luciadag 1481,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
121
Komen is Henrick Peters van Riel als man van Margriet dochter van wijlen Geerlick van de Melcroth en belooft aan ...
... b.p. Geerlick dochter Geerlicks van de Melcroth zijnde zijn schoonzus, ...
Datum 4 maart 1483
.
151
Komen is Henrick Peters van Riel als man van Margriet dochter van wijlen Geerlicks van de Melcroth en met hem ook deze Margriet en verkopen hierbij aan ...Actum als boven
Actum als boven (Datum 19 maart 1483)
.
188
Henrick zoon wiijlen Peters van Riel als man van Margriet dochter van wijlen Geerlick van de Melcroth en met hem ook deze Margriet, verpachten aan Wouter Willem Wouters een stuk land genoemd de
Halve Grootekker gelegen onder Best,...
Datum als boven (Datum 4 april 1483)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1491.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1491
243
Henrik van Riel als man van Margriet dochter van wijlen Geerlicks van de Melcroth verkoopt met brieven daarover aan Wouter Willem Wouters die een pacht van 5 lopen rogge, Oirschotse maat, welke
pacht Wouter steeds aan Henrick betaalde uit zijn tegenwoordig bezit. ....
Actum als boven. (Datum 4 december 1491)
.
246
Wouter Willem Wouters belooft aan zijn zwager Henrik Peters van Riel ....
Datum op St. Barbaradag 1491

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1494.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1494
105
Henrick Peters van Riel als man van Margriet verkoopt nu aan zijn zwager Henrick Aerts zijn erfdeel dat hij zal erven van Claesken weduwe van Geerlick van den Melcroth, zijnde het elfde deel in een
huis, tuin etc., ..
Datum 8 september 1495

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1500.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1500
105
Henrick Peters van Riel als man van Margriet verkoopt nu aan zijn zwager Henrick Aerts zijn erfdeel dat hij zal erven van Claesken weduwe van Geerlick van den Melcroth, zijnde het elfde deel in een
huis, tuin etc., ...
Datum 20 april 1494,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1511.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1511
058
Henrick Peters van Riel geeft hierbij machtiging aan zijn vrouw Margriet om al zijn rentes, pachten en vorderingen te innen, zijn huis eventueel te verhuren, de schulden te betalen en verder alles daarin te doen dat hij zelf ook gedaan zou hebben, maar zij mag zijn erfelijk bezit niet verkopen.
Datum 10 september 1511

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1522.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1522
068
.. b.p. ... Margriet weduwe van Henrick van Riel en haar kinderen, ...
Datum 4 maart 1522,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1526.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1526
008
Margriet weduwe van Henrick Peters van Riel met haar voogd Goijaert Aelbrechts doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een huis, tuin etc., gelegen aan de gemeenschappelijke straat genoemd de Vrijthof, ...Ze doet er afstand van ten behoeve van haar kinderen Dingen, Ijken, Anna, Apolonia en Marie.
Datum 19 november 1525(jaar?),
.
144
Margriet weduwe van Henrik van Riel met haar voogd Goijaert Aelbrechts, verder
aanwezig Dingen (dochter van Henrick van Riel, haar dochter dus, JT), omdat bij
afwezigheid van haar man daarvoor Dirck Corstiaens van de Velde optreedt voor haar
zusters Anna en Appolonia, met hun voogd heer Henrick Stockelmans, priester, waarbij
Dingen belooft zulks te doen vanwege haar zuster Mariken, die niet aanwezig is hier,
hebben samen afstand gedaan van het recht van vruchtgebruik ten behoeve van hun
moeder Margriet, ( er zijn 5 kinderenen wie voor wie optreedt is nogal cryptisch
omschreven, het betreffende bezit is gelegen aan de Vrijthof in Oirschot, JT),
voor zolang hun moeder leeft en niet langer en ook ten behoeve van zuster Iken Henricks
van Riel.
Datum 11 mei 1526

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1262 (Best) okt 1492 – sept 1493 folio 65v
Henrick Peterss van Riel man van Margriet Gerlacks van Melcrode
Henrick Lambert Artss
Rutger Willemss van Audenhoven
.
BP 1263 (Best) okt 1493 – sept 1494 folio 37v
Henrick Peterss van Riel man van Margriet Gerlinx van Melcrode
Wouter Colen

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1261 (Oirschot, Heerbeek) okt 1491 – sept 1492 folio 87v
Henrick Peterss van Riel man van Margriet Gerlach van Melcrode
Wouter Colen (folio 88r)
Rutger Willemssn. van Oudenhoven

12.
womanKatarina Geerlick van de Melcroth‏

[Gebruikersnotities]
Genoemd in akte 338 van 1482 met haar echtgenoot Henrick van der Heijden.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
008
Verschenen is Henrick Willems van der Hijden optredend voor zijn wettige kinderen Willem en Jut en verder Claes zoon van Henrick van der Heijden en ze verkopen nu aan ...
Datum ....,

WEDUWE van Henrick Willems van der Heijden
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1486.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1486
320
Komen zijn Willem en Claes, met hun zuster Jutta en voogd, alle kinderen van wijlen Henrick Willems van der Heijden verwekt bij Katalijn dochter van wijlen Geerlick van de Melcroth, thans weduwe
van genoemde Henrick van der Heijden en hebben een deling gemaakt van het bezit van wijlen Henridk Willems van der Heijden, waarvan hun moeder nog het vruchtgebruik heeft. ...
Datum 26 augustus 1486

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1489.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1489
279
Willem Henricks van der Heijden verkoopt met schepenbrieven aan zijn wettige zuster Jutta dochter van genoemde Henrick van der Heijden die zijn deel van bezit dat hij heeft geerfd van zijn vader
behalve de helft van diens bezit dat nog niet is verdeeld en waarvan zijn moeder nog het vruchtgebruik heeft, waar die helft van dat bezit ook is gelegen etc., welk bezit hij samen met Jutten steeds in bezit heeft gehad volgens de boedeldelingsbrieven ervan, opgemaakt tussen hun moeder Katalijn dochter van Geerlicks van de Melcroth en genoemde Willem en Jutten. De verkoper belooft alle lasten van
zijn kant af te handelen.
Datum 24 juli 1489,

WEDUWE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1497.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1497
060
Katalijn dochter van Geerlicks van de Melcroth, weduwe van Henrick van der Heijden met haar voogd hierin, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van haar kinderen Willem en Jutta, waarop ze recht had na de dood van genoemde Henrick, ...
... afkomstig uit het bezit dan Claes zal achterlaten. (Claes is de weduwe van Geerlick van de Melcroth en de moeder van Katalijn hier, JT). Verder moeten Willem en Jutta haar een kamer geven in het huis te Spoordonk of elders waar ze volgens haar status kan leven. ...
Datum 21 februari 14972e huwelijk/ relatie
man‎Geerlick Gerits van de Melcroth‏‎


Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
man‎Jan Geerlick van de Melcroth‏‎
Overleden ‎± 1483
[bron]
Genoemd in akte (?) van 2 november 1481
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 259 van St. Laurensdag 1485

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
113
Verschenen is Henrick Janssen van Gheenen en heeft beloofd aan Jacop Willem Keijmps en aan Jan natuurlijke zoon van Geerlick van de Melcroth ten behoeve van Lisbeth Simons, die 9 peters te gaan betalen, ...
Datum 25 april 1470

ECHTGENOTE: Katarijn Simon Wouters
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1476.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1476
144
Komen zijn Jan natuurlijke zoon van Geerlick van de Melcroth als man van Katarijn dochter van Simon Wouters, verder Jacop dochter van genoemde Simon Wouters met haar voogd en verkopen aan Elisabeth dochter van genoemde Simon Wouters, een huis, ...
Datum 4 november 1476

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
Jan natuurlijke zoon van Geerlick van de Melroth machtigt hierbij heer Henrick Geerlicks van de Melcroth om al zijn bezit dat hij nu heeft voor hem te beheren etc.
Datum 2 november 1481,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
259
Katharijn weduwe van Jan natuurlijke zoon van Geerlick van den Melcroth verkoopt met schepenbrief en testament, daarin gemachtigd door wijlen haar man Jan, ...
Datum op St. Laurensdag 1485

Plaatsing komma: verkregen van Jan van de Biggelaar en van Lambert Henrick Lemmen en van Jan natuurlijke zoon van Geerlick.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1488.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1488
019
... Dat bezit heeft Jan verkregen van Jan van de Biggelaer als man van Mechteld, van Lambrecht Henrick Lemmen als man van Henricken, beide dochters van Goossen Moels van Inghen en van Jan natuurlijke zoon van Geerlick van de Melcroth en zijn voogd volgens diverse brieven. ...
Datum 8 april 1488

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
Jan natuurlijke zoon wijlen Geerlinck van Melcroede
Daniel Aert Michielss
Gerit zoon wijlen Geerlinck van Melcroede


Voor meer informatie: bertho@derikx.com