man‎Rutger Verhoeven‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1522.zip
031
... Die pacht had Roelof Henricks van Gheenen eerder
beloofd aan Corstiaen Peters van den Venne en aan Rutger
Rutgers van der Hoeven als voogd over de minderjarige kinderen
van diens broer Henrick Rutgers van der Hoeven, ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1524.zip
239
... en Rutger Rutgers van der Hoeven als man van Marie wettige dochter van Jan Henricks van den Schoet ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Rutger zoon wijlen Rutger Rutgers van der Hoeven verwekt door
deze Rutger bij diens vrouw Antonis, verder Jan Henricks van de < == Rut zoon van Rut Rut vd H x Antonis
Maerselaer als man van Elisabeth , nog Peter Henrik Gerits als Elisabeth Rut Rut vd H xJan Henricks vd Maerselaer
man van Katharijn, nog Peter Aert Roefs als man van Michielen, Katharijn Rut Rut vd H x Peter Henrik Gerits
zijnde alle drie wettige dochters van genoemde Rutger en Antonis, Michielen Rut Rut vd H x Peter Aert Roefs
verder nog Margriet ook wettige dochter van genoemde Rutger en Margriet Rut Rut vd H x Lenart Verbeeck
Antonis met Jan Rutgers (van Kerkoerle, secretaris, JT) als haar
voogd hierbij, zelf weduwe zijnde van Lenart Verbeeck, verder
hierbij meester Peter Verbeeck als voogd over Aleijt, minderjarige
dochter van genoemde Lenart en van Margriet, hebben met elkaar
een boedeldeling gemnaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van
wijlen genoemde Rutger en Antonis, zijnde hun ouders. ...
... Genoemde Rutger krijgt een beemd en een akker aan elkaar
gelegen en genoemd de Tijbis, met recht van overpad over het erf
dat eerder van Willem Zeelmakers was en over meer andere
percelen daar, gelegen in Oirschot hergang Straten,...
Verder krijgt hij een akker genoemd de Nerenakker met recht van
overpad over de Pennnincksdijk, gelegen in Oirschot in de Hersel
akkers, ...
Nog krijgt hij een akker genoemd de
Hogenakker, met recht van overpad over de Pennincksdijk, ter
zelfder plaatse als hiervoor gelegen, ...
Verder krijgt hij het middelste heiveld te Oirschot in
herdgang Straten ...
Datum 14 januari 1534

240
.. Ook nog inzake een jaarlijkse rente van 5 Rijnsguldens due Rutger Rutgers van der Hoeven als man van Marien dochter van Jans van den Scoet had verkocht aan ..

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1535.zip
059
... b.p. Aleijt weduwe van Rutgers van der Hoeven en haar kinderen ...


https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1554.zip
147
... Het perceel wordt nu verkocht aan Rutger, Jan, Peter, Henrick, Michiel en Henrick, gebroeders en aan Hadewijch, Katherijnen, Elisabeth, Marie en Aleijt, gezusters en allen wettige kinderen van Rutger Rutgers van der Hoeven en de verkoper belooft...


https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
113
Cathalijn dochter van Rutgers van der Hoeven weduwe van Peter
Henrick Gerits met Roelanden van der Ameijden als haar gekozen
voogd, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een huis,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Los060
Rutger, Jan en Peter broers, Corstiaen zoon Henrick Pauwels als man Rut + Jan + Peter zonen van Rut vd H x Marie Jan Henricks vd Schoet
van Heijlwich, Willem Peter Willems als man van Elisabeth, voor Heijlwich x Corstiaen Henrick Pauwels
henzelf en ook optredend voor Michiel en Henrick als broers die Michiel + Henrick zonen van Rut vd H
afwezig zijn, verder Henrick zoon Claes Henricks als man van Aleijten x Henrick Claes Henricks
Aleijten en verder Marieke met haar voogd Jan Aert Scheijntkens, Marieke
gezusters en allen wettige kinderen van wijlen Rutgers van der Rut vd H x Marie Jan Henricks vd Schoet
Hoeven en van wijlen Marie dochter van Jan Henricks van de Schoet,
hebben een boedelverdeling gemaakt inzake de nalatenschap van hun
overleden vader en moeder.


1594
346
.. Daarom zijn nu voor ons verschenen Aleijt dochter van Rutgers van der Hoeven, weduwe van Henrik Niclaes van Nistelroij ...
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1601.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1601
001
Anno 1601, in nomine Domini Amen
-----------------------------------------------
Aleijd dochter Rutgers van der Hoven weduwe van Henrick Niclaes <== Aleijt getrouwd met Henrick Niclaes van Nistelroij - voogd Adriaen
van Nistelroij geassisteerd door haar hierbij gekozen voogd Adriaen
Rutgers van der Hoeven, ...
Datum 16 januari
.
002
Aert en Henrick, broers en zonen van wijlen Henrick Niclaes van
Nistelroij en Elisabeth ook dochter van genoemde Henrick van
Nistelroij, daarbij geassisteerd door haar neef Adriaen Rutgers van <=== voogd Adriaen is neef van Eliasbeth de dochter van Aleijt en Henrick.
der Hoeven, haar hierbij gekozen voogd, waarbij ze ook optreden
voor Rutger, Jan en Heijlwich hun broers en zus, verkopen hierbij het ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1603
129
Gerard zoon wijlen Jans van Cleijnenbreugel en Heesken weduwe
van Aert Rutgers van der Hoeven, geassisteerd door Adriaen Rutgers <=== is Adriaen Rutgers de broer van Aert Rutgers?
Verhoeven, voogd over haar en haar kinderen, dragen een strook weg
over van 10 of twaalf voeten breed van en over een perceel aan de
oostkant daarvan, welke aangrenzende percelen hun eigendom zijn,
gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
Datum 14 mei 1603

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manAert Rutgers Verhoeven‏
Overleden ‎± 1600
[bron]
Genoemd in akte 150 van 19 maart 1597.
Genoemd in aktes Los119 en Los120 van 13 februari 1598. Zie notitie bij echtgenote.

Mogelijk genoemd in akte Los101 van Datum 12 maart 1600. Aanname dat dit niet zijn broer Adriaen is.

Genoemd als "Aerden Rutgers Verhoeven" in akte 175 van 27 juli 1600.

Overleden in akte 060 van 26 februari 1601.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1591
145
Antonis zoon wijlen Jan Jan zoon van Kerkoerle als voogd over de
kinderen van Henrick Henricks verwekt bij Anna dochter van
genoemde Jan van Kerkoerle had eerder van deze kinderen een
geldsbedrag van 136 gulden belegd en uitgeleend aan Jan Jan
Goossens waarvoor de kinderen jaarlijks 9 gulden zouden ontvangen,
maar waarvoor nog geen brief werd uitgemaakt. Ter vastlegging van
e.e.a. zijn nu verschenen Jenneken weduwe van Jan Goossens,
geassisteerd met haar man Jan Janssen van Den Bosch en nog door
Jan zoon wijlen genoemde Jan Jan Goessens en nog Jan Henricks
onze collega schepen als man van Elisabeth dochter van genoemde
Jan Goossens, en nog Dirk Goijaerts Willems ( van Loon, JT ) en Aert <=== voogd over kids van Jan (Jan?) Goossens en Jenneke (weduwe hertrouwd Jan Janssen van Den Bosch)
Rutgers van der Hoeven als voogden over de andere kinderen van Jan
en Jenneke en deze hebben nu ter afhandeling van deze 9 gulden een
aantal van hun eigen rentes overgedragen.
Datum 21 augustus 1591

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
312
Jan zoon wijlen Jan Goossens, Jan Henrick Gerits als man van
Elisabeth dochter van Jan Jan Goossens, verder Dirck Goijaerts
Willems (van Loon, JT) en Aert Rutgers van der Hoeven als voogden <=== voogd over kids (Jan, Geerlijck, Geaerden) van Jan Jan Goossens x Jenneke Geerlicx de Hoppenbrouwer.
over Jan, Geerlijck en Geraeden, minderjarige kinderen van
genoemde Jan Jan Goossens, verwekt bij Jenneke dochter Geerlicx de
Hoppenbrouwer, hebben een voorlopige boedelscheiding gemaakt
van de navolgende goederen en wel uitsluitend voor zolang moeder
Jenneke leeft. ....
Datum 26 oktober 1592

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1594
Aert zoon wijlen Rutgers Verhoeven, Henrick Jan Gerarts en Dirck Goijaert Willems als H. Geestmeesters van de tafels der H. Geest in Oirschot, hebben ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 21 mei 1594)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1595
214
Jenneke dochter wijlen Geerlicx de Hoppenbrouwer, weduwe van
Jan Jan Goossens, geassisteerd door Jan Jan Liberts ( van Den Bosch,
JT ) haar man, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik
inzake een akker ...
... Ze doet er afstand van ten behoeve van
Jan, Gerard, Geerlick en ten behoeve van Jan Henrick Geraerts als
man van Elisabeth, haar kinderen zijnde en ten behoeve van Dirck
Goijaert Willems ( van Loon, JT ) en Aerden Rutgers van der Hoeven <===
( als voogden is doorgestreept, JT ) om daarvoor geld op te kunnen
nemen zijnde een rente van 7 gulden per jaar om daarmee een rente
af te kunnen lossen die Aechtken dochter van Thomas van Kerkoerle
heft op het bezit van heer en meester Jan Goossens, kanunnik te
Boxtel, welke rente diens broer Jan Jan Goossens eerder voor hem
heeft opgenomen. ...
Daarna zijn hier verschenen Jan Henrik Gerarts als
echtgenoot en Dirk Goijaert Willems, en Aert Rutgers van der <===
Hoeven als voogden over genoemde Geerlick en Gerard en hebben
genoemde Jan Jan Goossens hierbij gemachtigd ...
Datum 5 juli 1595

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1597.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1597
Voorpagina:
Op Nieuwjaaravond anno 1597 zijn de navolgende personen vanwege de heer Florentius van Merode, heer van Duffel, Muggenberg, Stocking, Oirschot, Hilvarenbeeck etc. als schepenen aangesteld en
door Wouter van Elmpt als schout beedigd ...
7. Aert Rutgers van der Hoeven
.
150
... b.p. ... Aert Rutgers Verhoeven onze collega schepen. ...
Datum en getuigen als boven (Datum 19 maart 1597)
.
Los019
Los stuk (1597)
--------------------
Goossen van Oudenhoven, Aert Rutgers Verhoeven en Jan van Engelant, gezworenen en ingezetenen van de herdgang Verrenbest, machtigen hierbij ...
Datum 27 januari 1597

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605
Los101
Los 61-b- maart 1600
---------------------------
Jan Leunis Servaes Bierkens verkoopt een akker die hij onlangs van
de gemeente Oirschot in gebruik heeft genomen, gelegen in Oirschot
herdgang Naastenbest, b.p. Gijsbert Pauwels van Croonenburch, de
gemeijnte, het erf van de koper, meester Aert Janssen. Het perceel
wordt nu verkocht aan Arijen Rutgers van der Hoeven en de verkoper <===
belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 12 maart 1600,
getuigen Hoppenbrouwers en Nistelroij.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1600
175
Adriaen Janssn. van Coll die het hoogste bod heeft uitgebracht en
eigenaar is geworden van bepaalde goederen van Willem Willem
Keijmps op 24 maart j.l., dient protest in tegen deze Willem dat hij
als koper bereid is het transport door te laten gaan volgens de
voorwaarden van de verkoping en daarbij goede borgen wil stellen
waarvoor hij bereid heeft gevonden Ghijsbert Pauwels van
Croonenburch en Aerden Rutgers Verhoeven die hierbij aanwezig zijn <====
en zulks presenteren te doen. ...
Datum 27 juli 1600

ECHTGENOTE en haar ouders:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1601.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1601
060
Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens voor zichzelf en ook vanwege
zijn kinderen verwekt bij Anneke
dochter van Ansem Lambert Martens, verder Peter zoon Dirck de
Hoppenbrouwer verwekt bij Heijlken dochter van genoemde Niclaes,
verder Adriaen Peters van Os vanwege de andere kinderen van Fijken
dochter van genoemde Niclaes Goossens, zowel verwekt bij
genoemde Peter van Os alsook door Adriaen Dirck Janssn. van
Waelre, en verder Heesken dochter van genoemde Niclaes, daarbij <=== Echtgenote
geassisteerd door Adriaen Rutgers van der Hoeven als haar hierbij <=== Broer?
gekozen voogd, voor haar en haar kinderen verwekt bij Aerden <== hijzelf
Rutgers Verhoeven, zijnde allen kinderen en erfgenamen van
genoemde Niclaes Goossens verwekt bij Anna dochter Peter Haecks,
conform een bepaalde overdracht die door deze Niclaes en Anneke
op ... anno 1598 voor schepenen alhier in Oirschot is gedaan, hebben
nu een boedelscheiding gemaakt van de nalatenschap van deze
Niclaes en Anneken. ...
Datum 26 februari 1601,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1602.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1602
027
... Hij verkoopt het perceel nu aan Arien zoon Rutgers Verhoeven en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. <== Waarschijnlijk zijn broer Adriaen
Datum en getuigen als boven (Datum 15 maart 1602)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1603
129
Gerard zoon wijlen Jans van Cleijnenbreugel en Heesken weduwe
van Aert Rutgers van der Hoeven, geassisteerd door Adriaen Rutgers <=== Broer Adriaen?
Verhoeven, voogd over haar en haar kinderen, dragen een strook weg
over van 10 of twaalf voeten breed van en over een perceel aan de
oostkant daarvan, welke aangrenzende percelen hun eigendom zijn,
gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
Datum 14 mei 1603

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1604
260
Aelbrecht zoon wijlen Janssoen van der Hoeven verkoopt een akker genoemd het Zonderen ...
Het perceel wordt nu verkocht aan Haijken weduwe van Aert Rutgers Verhoeven waarbij de weduwe het recht van vruchtgebruik krijgt en haar kinderen het erfrecht. ...
Datum 15 december 1604

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1610
208
... b.p. ... Heesken weduwe van Aert Rutgers van der Hoeven, ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1612
121
... b.p. Heesken weduwe van Aert Rut Verhoeven,...
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 maart 1612)

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1624
374
Heeske dochter Niclaes Goossens, weduwe van Aert Rutgers Verhoeven met Jan de Metser haar voor deze zaak gekozen voogd, geeft het vruchtgebruik waar ze recht op heeft m.b.t. de goederen die bezit zijn geweest van haar genoemde man en haarzelf, over op de gebruikelijke wijze aan haar wettige kinderen die verwekt zijn bij genoemde Aert Rutgers, samen met alle lasten en schulden die erop
drukken. Genoemde Heesken belooft van haar kant alle lasten af te handelen.
Datum 23 december 1624
.
375
Rut en Henrik, broers, Wouter zoon Dirk Peters van Doormalen als man en voogd van Heijlken, Henrik zoon Gijsberts van Engeland als man van Metken en Frans zoon Henrik Frans Schepens als man van Jenneke, allen broers en zusters en kinderen van wijlenAert Rutgers Verhoeven verwekt bij Heesken dochter Niclaas Jan Goossens, hebben samen een erfelijke verdeling gemaakt van de goederen die door hun genoemde ouders zijn achtergelaten en waarvan Heesken hun moeder vandaag haar recht van vruchtgebruik heeft afgestaan....
Datum en getuigen als boven (Datum 23 december 1624)
.
377
Genoemde verdelers hebben zich samen en ieder hoofdelijk ermee ingestemd dat hun moeder Heesken zolang ze nog leeft de hiervoren verdeelde goederen waarvan ze haar vruchtgebruik heeft overgegeven, zal mogen verhuren ten haren bate. Zij mag de opbrengst die overblijft na de lasten zelf houden en daarbij de helft van het schaarhout. Zij zullen hun moeder helpen dit gevallen hout mee te binden en klein maken. Verder krijgt ze al het hakhout dat bij de oude beemden groeit naast de Vleut. Als Heesken de goederen aan een van de delers zou verhuren en als deze de huur dan niet goedschiks zou betalen, dan mag zij die goederen direkt zonder enig vonnis in haar bezit nemen. Verder mag Heesken zolang ze leeft, in de kamer van het oude huis in Best blijven wonen en het gehele gebruik hebben van het bakhuis wat erbij staat. Verder zal ze de tuin en het 1/4e deel van de boomgaard aldaar mogen gebruiken. De verdelers zullen het bakhuis na het overlijden van hun moeder, verdelen en afbreken en zij zullen ieder aan hun genoemde broer Rut f. 1.-- per jaar rente betalen die aan Rut is toebedeeld voor zolang hun moeder leeft.
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 december 1624)
.
380
Genoemde verdelers alle vijf samen in hun kwaliteit hebben ieder afzonderlijk van hun moeder Heesken hun aandeel in de hiervoren genoemde goederen, gehuurd voor de tijd dat hun moeder zal leven, waarbij Heesken deze huur altijd mag opzeggen als zij dat wenst. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 december 1624)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
089
... b.p. ... de weduwe van Aerts Verhoeven, ... Hij verkoopt het perceel nu aan Wouter Dircks van Dormalen en aan diens zwager Ruth Aerts Verhoeven. ...
Datum 7 maart 1632


Voor meer informatie: bertho@derikx.com