man‎Peeter Jans van Osch‏‎
Overleden ‎± 1586
[bron]
Genoemd in akte 046 van 6 oktober 1583.
Genoemd in akte 004 van 26 november 1584.
Reeds overleden; Zie akte 201 van 10 november 1588.

Echtgenote gaat weer in ondertrouw op 25-11-1586.

Zie akte 231 - waarschijnlijk na 4 juni 1586.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1583.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1583
046
... Hij verkoopt deze rente nu aan Peter Jan van Os en de verkoper belooft alle ...
Datum 6 oktober 1583
.
047
Jan Geraerts die in Vessem woont als man van Mechteld dochter van
wijlen Peter Jans van Os verklaart dat ...
( Opmerking : deze kwitantie is pas veel later in het
protocol bijgeschreven, JT )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1584.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1584
004
( Opm. Blz. 80-87 is handschrift Meester Dirck Toerkens )
Wij, Michiel Geraerts van der Vleuten, Andries van den Sande,
Bartholomeus Lenaerts van Gestel, Ghijsbert Henrickssn. van den
Huevel, Peter Janssn. van Os en Henrick Janssn. Verhoeven beloven <====
samen en ieder hoofdelijk om aan Jenneken en Marike dochters van
Jan Franssen van Eijndhoven vanwege aan de gemeente Oirschot
geleend geld, een bedrag van 63 gulden te betalen per a.s. Kerstmis
over een jaar zijnde anno 1585. Ondertekend door deze personen.
Datum 26 november 1584.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1586
Ene 'Peter van Os' zonder patroniem) wordt in meerdere aktes genoemd.
De laatste:
231
... Het perceel wordt nu verkocht aan Peter van Os en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 4 juni 1586

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte Los119 van 13 februari 1598.
Paar genoemd in akte 060 van 26 februari 1601.
met:

womanSophia Niclaes Jan "Fijken" Goossens‏
Overleden ‎± 1618
[bron]
Weduwe van 2e echtgenoot in akte 238 van 29 december 1617.
Genoemd in akte 085 van 24 april 1618.
Deling in akte 007 van 12 januari 1619.
, ‎1e huwelijk met: Peeter Jans van Osch, 2e huwelijk met: Ariaen Dirck Jans van Waelre
[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1588.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1588
201
Sophia dochter van Niclaes Jan Goessens weduwe van Peter Jans van
Os, geassisteerd door Dirck de Hoppenbrouwer haar hierbij gekozen
voogd partij enerzijds en Peeter Henrick Bogaerts en Jan zoon
Niclaes Goossens als voogden over de minderjarige kinderen van
genoemde Peter van Os en Sophia, partij ter andere zijde, hebben een
boedelscheiding gemaakt van de navolgende bezittingen. ...
Datum 10 november 1588

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1591
118
Adriaen zoon wijlen Dirck Janssn. van Waelre heeft verklaard dat
Rutger Aerts van den Ven aan hem een bedrag van 100 gulden heeft
betaald samen met de rente, welk bedrag Rutger in een bepaalde
obligatie voor poorters van Den Bosch had beloofd aan Peter van Os
en welk bedrag hem deels als man van Fijken weduwe van deze Peter
van Os was toebedeeld en deels ook door de voogden van de
minderjarige kinderen van deze Peter en hij geeft hen daarvoor
kwijting. Datum en getuigen als boven. (Datum 28 juni 1591)
.
119
Jan zoon Niclaes Jan Goossens heeft als schuldenaar beloofd om aan
Adriaen Dircks van Waelre zijn zwager, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 28 juni 1591)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
108
Adriaen Dirck Janssn. van Waelre als man van Fijken dochter van
Niclaes Jan Goossens, eerder weduwe van Peter Janssn. van Os, doet
hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik inzake een hofstede ...
.. Zij doet nu afstand ten behoeve van haar wettige kinderen van haar en genoemde Peter.
Datum en getuigen als boven. (Datum 7 april 1592)
.
109
Peter Henrick Bogaerts en Jan Niclaes Goossens als voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Peter van Os verwekt bij Fijken <=== wijlen Peeter van Os
dochter Niclaes Jan Goossens, op grond van een verkregen
schepenbankdecreet, verkopen een huis met tuin etc. zoals
omschreven in de voorgaande akte en waarvan Adriaen Dirck Janssn. <== echtgenoot
als man van genoemde Fijken afstand van het vruchtgebruik heeft
gedaan....
Datum en getuigen als boven. ((Datum 7 april 1592)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1595
106
Niclaes zoon wijlen Willem Goossens, verder Goijaert zoon wijlen
Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers als voogden over de kinderen van
Wouter Gijsbert Hoppenbrouwers verwekt bij Margriet dochter van
wijlen Peter Jan Goossens hebben als schuldenaars beloofd hun
aandeel te voldoen in de betalingsbelofte van genoemde Peter
Goossens aan wijlen Peeter van Os.Zij beloven nu een bedrag van 64 <=== wijlen Peeter van Os
gulden en 5 stuivers aan Peter Dirck Bogaerts en Jan Niclaes Jan
Goossens als voogden van de kinderen van Peter van Os ook in
aanwezigheid van Adriaen zoon van genoemde Peter ...
Datum 21 maart 1595

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1601.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1601
106
Adriaen en Jan broers en zonen van wijlen Peter Janssn. van Os
verwekt bij Fijken dochter wijlen Niclaes Jan Goossens, Willem
zoon Marten Lambrechts als man van Ijken ook dochter van
genoemde Peter en Fijken, verder de genoemde Adriaen en Jan
Niclaes Goossens als voogden over genoemde Jan, Heijlkenen en
Metken kinderen van genoemde Peter en Fijken partij enerzijds
en Peter zoon wijlen Wouters van de Venne onze collega schepen, als
gemachtigde van Adriaen Dircks van Waelre als vader van Peterken, <==== Als gemachtigde van A.D. v. Waelre - dus leeft A.D.v.W. nog?
Geertruiden en Maeijke, zijn kinderen verwekt bij genoemde Fijken,
conform een procuratiebrief opgemaakt voor schepenen van de stad
Weert d.d. 8 maart j.l. zoals ons gebleken is, partij anderzijds, hebben
met elkaar een boedelscheiding gemaakt conform een bepaald
transport dat genoemde Niclaes Jan Goossens eerder had gedaan....
Datum 22 maart 1601

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1602.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1602
167
Adriaen, Iken, Heijlken en Mechteld, kinderen van wijlen Peters van
Os verwekt bij Sophia dochter wijlen Niclaes Jan Goossens, welke nu
meerderjarig zijn, hebben met Peter Henrick Bogaerts en Jan Niclaes <=== Kids meerderjarig!
Goossens, hun voogden, een algemene afrekening van de inkomsten
en uitgaven gemaakt en deze voogden verder van hun verplichting en
werkzaamheden ontslagen waarvoor ze hen bedanken.
Datum en getuigen als boven.(Datum 7 oktober)
Zie ook aktes 164 tm 166.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1604
047
... De pacht werd geheven op
onderpand van vroeger Niclaes Jan Goossens en nu op de weduwe en <=== Weduwe
kinderen van Peter Janssn. van Os en wordt nu verkocht aan meester
Wernaert zoon wijlen Thomas Wouters van den Ven. ...
Datum 15 maart 1604

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1606.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1606
022
Inventaris door nagenoemde schepenen opgemaakt van de goederen,
die door Wouter van Elmpt als schout van Oirschot, onder
voorwaarde van inventarisatie is aanvaard, afkomstig van Fijken <===== Is dit wel de goed - naam "Adriaen" ontbreekt!
weduwe van Dirks van Waelre, e.e.a. volgens een aantekening van 26
januari 1606 in het register opgeschreven. ...
...
Aldus geinventariseerd ten huize van de schout op 27 januari 1606 in
aanwezigheid van Henrick Martens, Dirck Goorts van Loon, en Jan
van Wintelre, schepenen en door hen in bewaring genomen.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1607
319
Wernaer zoon wijlen Thomas Wouters van de Ven, verkoopt de helft
van een pacht van een half mudde rogge per jaar welke pacht Adriaen
zoon wijlen Peters van Os, zijn broer Jan, zijn zusters Iken, Heijlken
en Metgen, ook zoon resp. dochters van Peter van Os, verwekt bij
Fijken dochter Niclaes Jan Goossens, zijnde de erfgenamen van
Niclaes, moeten betalen zoals genoemde Adriaen verklaarde. Niclaes
Jan Goossens had deze helft van de pacht overgegeven aan de voor- en
nakinderen van Fijken en de andere helft aan Truiken, Peterken en
Maijken zijnde de nakinderen van Arien Dirks van Waelre verwekt bij
genoemde Fijken en de pacht moet betaald worden uit genoemde
goederen van Niclaes Jan Goossens. ...
Datum 5 november 1607

ECHTGENOOT ADRIAEN WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1615
199
Jacob zoon Jacobs de Becker als man van Perijntken dochter van wijlen Adriaen Dirks van Waelre <=== echtgenoot wijlen
verwekt bij deze Adriaen en bij Fijken dochter van wijlen Niclaes Jan Goossens, verkoopt hierbij ...
Datum 8 augustus 1615

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1616.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1616
194
Niclaes Janssen als man van Geertruiden, voor hemzelf optredend en ook vanwege Jacob zoon Jacobs
de Becker als man van Perijntgen en verder treedt op Aert Rutger Aerts als man van Maijken, zijnde
allen dochters van wijlen Adriaen Dircks van Waelre verwekt door deze Adriaen bij Fijcken dochter
van wijlen Niclaes Jan Goossens, hebben samen een boedelverdeling gemaakt van de navolgende
bezittingen die Geertruid, Perijntgen en Maijken bij een boedelverdeling zijn toebedeeld tussen hen en
de voorkinderen van wijlen Peter Janssen van Os en genoemde Fijken van hiervoor. ...
Datum 14 september 1616

INLEVEN - WEDUWE - ZWAGERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1617.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1617
238
Fijcken dochter van Niclaes Jan Goossens weduwe van Adriaen Dircks van Waelre, geassisteerd door
Gerarden van Kelst als haar hierbij gekozen voogd, heeft na rijpe overwegingen, machtiging gegeven
aan Niclaes Janssen van Boxtel en aan Aert Rutgers de Leest, haar respectievelijke zwagers, om
namens haar alle vorderingen, rentes, pachten etc. in te vorderen ...
Datum 29 december 1617

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1618.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1618
085
Jacop zoon Jacops de Becker als man van Perijntgen dochter van wijlen Adriaen Dircks van Waelre
verwekt bij deze Adriaen bij Fijken dochter van wijlen Niclaes Jan Goossens, verkoopt hierbij...
Datum 24 april 1618

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1619.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1619
007
Adriaen zoon Adriaens Lamberts als man van Heijlken, verder Willem Marten Lamberts als man van
Ijken, Jan Geraerts als man van Mechteld, zijnde dochters van wijlen Peter Janssen van Osch verwekt
bij Fijken dochter van Niclaes Jan Goossens, verder nog Niclaes Peters en Peter Dirck
Hoppenbrouwers als middels testament aangestelde voogden over de kinderen van wijlen Dielis zoon
van vermelde wijlen Peter Jansen van Osch en van Fijken, welke kinderen van deze Dielis zijn verwekt
bij Elisabet dochter van genoemde Niclaes Peters, waarbij Elisabeth zelf ook aanwezig is samen met
Steven Janssen als toeziend voogd ook over deze minderjarige kinderen en deze partijen hebben een
boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat door hun ouders is nagelaten. ...
Datum 12 januari 1619

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1623.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1623
223
Niclaes Janssen van Boxtel als man en voogd van Geertruit dochter
Adriaan Dirks van Waelre, waarvan de moeder Fijken dochter
Niclaes Jan Goossens was, verkoopt een stuk land ...
Datum 18 november 1623

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1631
179
Er is een bepaalde kwestie gerezen tussen
Henrik Arien Santegoets als man van Elisabeth dochter van wijlen Arien Peters van Osch, verder Gerit
Jan Goossens en Rutger Aerts Verhoven als aangestelde voogden over Peter zijnde nog minderjarige
zoon van genoemde Adriaen van Osch, welke voogden zijn aangesteld door schout en schepenen van
Oirschot, als partij ter ener zijde hierbij en verder Jacop zoon Niclaes Ariens van Nistelroij als man van
Elisabeth die eerder weduwe van genoemde Adriaen Peters van Osch was. Het conflict gaat over de
roerende en vaste bezittingen die genoemde Adriaen heeft nagelaten en die de vermelde kinderen
afgedeeld wensen te hebben, volgens het gebruikelijke recht alhier in Oirschot en welk bezit Jacop
daarentegen wenst te blijven behouden volgens een bepaald testament dat tussen deze Elisabeth en
Adriaen was opgemaakt, maar waarvan deze kinderen beweren dat het niet behoorlijk was gewettigd
en niet was voorgelezen aan de getuigen destijds en derhalve ongeldig. Verder handelt het conflickt
ook over de roerende en onroerende bezittingen achtergelaten bij de dood van Fijcken dochter van <===
Niclaes Jan Goossens weduwe van wijlen Peter van Osch, zijnde deze Fijken de
grootmoeder van vermelde kinderen. Deze Fijken is overleden na de dood van vermelde Adriaen en
haar bezit is derhalve verstorven op de vermelde kinderen volgens gewoonterecht daarover ....
Datum 11 april 1631

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1636.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 161 REGESTEN 1636
158
256-bis, los stuk- 26 aug. 1636
-------------------------------
Verdeling tussen Aert Rutgers de Leest als weduwnaar van Maeijke, dochter van Adriaens van
Waelre verwekt bij Feijcke dochter Niclaes Jan Goessens, welke Feijke eerder weduwe was van
Peter van Osch, partij ter ener zijde en zijn kinderen, partij ter andere zijde (zijn kinderen zijn Arien
en Jenneken, JT ). ...

Voor meer informatie: bertho@derikx.com