man‎Niclaes Jan Goossens‏‎
Overleden ‎± 1600
[bron]
Genoemd in akte Los119 van 13 februari 1598.
Genoemd in akte 249 van 5 mei 1598.
Genoemd als wijlen in akte 060 van 26 februari 1601.

Waarschijnlijk na onderstaande datum:

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1600
031
... b.p. ... , Niclaes Jan Goossens. Dit perceel heeft recht van overpad over het
perceel van deze Niclaes Jan Goossens. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 8 februari 1600)

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
375
Odulphus en Niclaes Jan Goessens als man van Anna, wettige <=== Echtgenote
kinderen van Peter Haecks en diens vrouw Heijlken dochter van
Dielis ..., hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze
hebben geerfd bij de dood van hun moeder Heijlken. ...
... Niclaes Jan Goessens als echtgenoot krijgt een huis, tuin, grond etc.
genoemd dat Creijmselaer, groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot
herdgang Naastenbest, b.p. Vranck Goijaerts, Peter Haecks. Hieruit
moeten bepaalde lasten worden betaald. Verder krijgt hij een akker
genoemd de Langen Braecken groot ca. 4 lopenzaad, ter zelfder
plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Eegen Dircks, de erfgenamen van
Marcelis Mortels, de erfgenamen van Dircks Verheijen, ...
Datum 13 september 1552

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1557.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1557
441
Heer en meester Jan Goessens licentiaat in de Godgeleerdheid en
deken te Oirschot, voor hemzelf en ook optredend voor zijn afwezige
broer Adriaen, verder Niclaes, Geerit, Peter, meester Jan,
baccalauraat en Jan junior, broers en wettige kinderen van wijlen Jan
Goessens verwekt bij wijlen Mechtelden dochter van Jans van
Collenburch hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit
dat ze door de dood van Jan Goessens en van wijlen genoemde
Mechteld hebben geerfd. ...
.. Bij deze verdeling krijgen Niclaes en Gerit samen een hoeve met de
toebehoren, uitgezonderd het deel dat heer en meester Jan Goessens
daarvan heeft gekregen,
genoemd de Collenbergse hoeve, met de houtopstand etc., gelegen <== Erft Collenbergse hoeve - Dit is de achternaam van zijn Oma
onder Liempde. ...
Datum 14 december 1557

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
323
Jan zoon wijlen Jan Goessens heeft beloofd om Niclaes Jan Goessens <=== Broer?
te zullen vrijwaren voor een bedrag van 200 gulden die Jan van Sever
(= Seventer, JT ), schout te Boxtel aan Adriaen Goessens had beloofd
en waarvoor deze Niclaes zijn bezit had belast. ...
Datum 2 september 1561

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1563.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1563
Aan de hand van de namen der schepen-getuigen ziet de lijst er als
volgt uit (volgorde onzeker), per 1 januari :
7. Niclaes Jan Goessens

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1567a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1567
012
Heer Aert Hoppenbrouwers priester, verder Niclaes Jan Goessens en
Jan Gijsbrechts als fabriekmeesters van de St. Peterskerk te Oirschot
hebben...
Datum en getuigen als boven. (Datum 17 januari 1567)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1569.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1569
Vandaag op 4 januari 1569 zijn als schepenen beedigd : ...
3. Niclaes Jan Goessens

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1572.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1572
Op Nieuwjaarsavond anno 1572 zijn als schepenen aangesteld en beedigd : ...
3. Niclaes Jan Goessens ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1573.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1573
118
Willem zoon wijlen Frans Willems Danckers verwekt bij wijlen
Margriet dochter van Jans van Collenberch, Anna dochter van <=== Margriet Jans van Collenberch is zijn tante.
genoemde Frans Danckerts en Margriet met Niclaes Jan Goessens als <=== voogd
haar gekozen voogd, ... hebben
een boedelverdeling gemaakt van de navolgende goederen die ze
hebben geerfd door het overlijden van genoemde Frans en Margriet. ...
..., nog 10 gulden per jaar te ontvangen van Niclaes Jan Goessens
en diens broer meesterJan Goessens, ... <=== Broer meester Jan Gioessen!
Datum 27 april 1573
.
119
Niclaes zoon wijlen Jan Goessens als man van Annen dochter van <=== Echtgenote met ouderlijk gezin!
wijlen Peter Haecx, partij enerzijds en Jan, Heijlken, en Beelken
minderjarige kinderen van Odulphus zoon wijlen genoemde Peter
Haecks, met Dielissen Geerits van der Vlueten en Dirck Anthonis van
den Velde als hun aangestelde voogden, partij ter andere zijde,
hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgende goederen
die ze hebben geerfd door het overlijden van genoemde Peter Haecx....
Datum 4 april 1573

GENOEMD ALS SCHEPEN in meerdere akes van 1581

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1582.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1582
150
Commissaris Generaal in dienst van de Koninklijke Majesteit
..
1. Niclaes Jan Goessens ... Corpusleden ? ...
Datum 18 april 1582

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1584.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1584
135
Niclaes zoon wijlen Jan Goossens als uitvoerder van het testament
van wijlen heer en meester Jan Haex op grond van dit testament dat
werd opgemaakt voor ...
Datum 3 augustus 1584

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1594
371
Jan zoon Niclaes Jan Goossens verkoopt ...
Hij had deze goederen eerder van zijn vader verkregen en
verkoopt ze nu weer terug aan zijn vader Niclaes Jan Goossens ...
Datum 29 december 1594

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1596.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1596
314
Niclaes Jan Goossens, eerder schepen van Oirschot ...
Datum 29 oktober 1596

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1598.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1598
249
Niclaes Jan Goossens heeft als schuldenaar beloofd om aan ...
Datum en getuigen als boven die het aandroegen. (Datum 5 mei 1598)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605
Los119
Los 68 en 68-v- 13 februari 1598
------------------------------------------
Niclaes zoon wijlen Jan Goossens draagt al zijn aanspraken en bezit <===
over waarin hij gerechtigd is in huis, tuin en ander bezit, zowel
vallend onder de schepenbank van Liempde als van Oirschot danwel
elders zoals hij dat thans bezit, met uitzondering van een hofstede die
hij heeft gekocht van de erfgenamen van Jan Henrick Goijaerts,
gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest. Ook nog met uitzondering
van een akkertje groot ca. een lopenzaad aldaar gelegen in de
Hoogakker, b.p. Jan Goossens. Ook nog met uitzondering van een
heiveld gelegen te Verrenbest dat onlangs van de gemeente Oirschot
is gekocht, b.p. Jan Gijsberts van Engeland, de gemeijnte. Ook nog
met uitzondering van 14 opgaande eikebomen die hij naar zijn keuze
uit al zijn bezit mag nemen. Hij draagt dit bezit nu voor een vierde
deel over aan zijn zoon Jan Niclaes Goossens, voor een vierde deel <=== Zoon Jan
aan Aerden Rutgers van der Hoeven als man van Hadewichen, een <== Dochter Hadewichen x Aerden Rutgers
vierde deel aan Peter Dircks de Hoppenbrouwer verwekt bij <=== Heijligen (dochter?) x Dirck de Hoppenbrouwer
Heijligen en nog voor een vierde deel aan Adriaen, Jan, Ijken,
Heijlken en Mechteld, kinderen van wijlen Peeter Jans van Os en aan
Geertruid, Peterken en Marieken kinderen van Ariaen Dircks van
Waelre, verwekt bij Sophia dochter van Niclaes Jan Goossens. Datum <== Zus Sophia (2x getrouwd Peeter Jans van Os & Ariaen Dircks van Waelre)
13 februari 1598, getuigen H. Hoppenbrouwer en Metser.
.
Los120
Los 68 en 68-v- 13 februari 1598
------------------------------------------
Jan zoon Niclaes Jan Goossens voor een vierde deel, Peter zoon
Dirck de Hoppenbrouwer, geassisteerd door zijn vader Dirck de
Hoppenbrouwer, ook voor een vierde deel, Aert Rutgers van der
Hoeven als man van Hadewich, dochters van genoemde Niclaes Jan
Goossens, Adriaen en Jan voor henzelf en ook met hun voogd Jan
Niclaes Goossens optredend voor Ijken, Heijlken en Mechteld, hun
zusters, kinderen van Peter van Os, en nog voor hun zusters
Geertruid, Peterken en Marijken dochters van Ariaen Dircks van
Waelre, allen verwekt bij Sophia dochter van Claes Jan Goossens,
dragen al hun aanspraken en erfdelen die zowel onder de heerlijkheid
Oirschot als Liempde vallen, hierbij opnieuw over en wel ieder voor
diens vierde deel, aan Niclaes Jan Goossens en diens vrouw Anna, <=== Niclaes Jan Goossens x Anna
waarbij deze het recht van vruchtgebruik krijgen voor de tijd dat ze
nog leven. Indien Niclaes Jan Goossens en diens vrowu Anna zijn
overleden, dan vervalt dit bezit weer voor die erfdelen aan de huidige
verkopers. Datum en getuigen als boven.
Genoemde Jan, Aert, Peter en de kinderen hebben elkaar wederzijds
beloofd dat niemand van hen hun erfdeel zal bezwaren, verkopen of
vervreemden middels een testament of hoe dan ook, niet eerder dan
nadat genoemde Niclaes Jan Goossens en diens vrouw Anna zijn
overleden en pas daarna onder hen kunnen worden verdeeld. Datum
en getuigen als boven.

WIJLEN, GEZIN en ECHTEGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1601.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1601
060
Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens voor zichzelf en ook vanwege <== Zoon: Jan x Anneke Ansem Lambert Martens
zijn kinderen verwekt bij Anneke
dochter van Ansem Lambert Martens, verder Peter zoon Dirck de
Hoppenbrouwer verwekt bij Heijlken dochter van genoemde Niclaes, <== Dochter: Heijlken x Dirck de Hoppenbrouwer
verder Adriaen Peters van Os vanwege de andere kinderen van Fijken
dochter van genoemde Niclaes Goossens, zowel verwekt bij <== Dochter: Fijken x Adriaen Peters van Os & x Adriaen Dirck Janssn. van Waelre
genoemde Peter van Os alsook door Adriaen Dirck Janssn. van
Waelre, en verder Heesken dochter van genoemde Niclaes, daarbij <=== Dochter Heesken x Aerden Rutgers Verhoeven, met voogd Adriaen Rutgers van der Hoeven
geassisteerd door Adriaen Rutgers van der Hoeven als haar hierbij
gekozen voogd, voor haar en haar kinderen verwekt bij Aerden
Rutgers Verhoeven, zijnde allen kinderen en erfgenamen van
genoemde Niclaes Goossens verwekt bij Anna dochter Peter Haecks, <=== Echtgenote: Anna Peter Haecks
conform een bepaalde overdracht die door deze Niclaes en Anneke
op ... anno 1598 voor schepenen alhier in Oirschot is gedaan, hebben
nu een boedelscheiding gemaakt van de nalatenschap van deze
Niclaes en Anneken. ...
Datum 26 februari 1601
.
071
Peter zoon Dirck de Hoppenbrouwer verwekt bij Heijlkenen dochter
Niclaes Jan Goossens, partij enerzijds en Adriaen zoon Peters van Os,
verwekt bij Fijken dochter van Niclaes Jan Goossens, die ook
optreden voor de andere kinderen van Peter en Fijken en ook nog
voor de kinderen van Adriaen Dirks van Waelre verwekt bij dezelfde
Fijken, partij anderzijds, hebben op grond van een transport van
genoemde Niclaes Jan Goossens en diens vrouw Anna, zoals op ( niet
ingevuld ) 1598, voor schepenen werd vastgelegd, een verdere
boedelscheiding gemaakt van de nalatenschap die hen op 26 februari
van dit jaar te deel is gevallen. ...
Datum 3 maart 1601

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1602.zip
014
Adriaen zoon wijlen Peter Jans van Osch en zijn vrouw Fijken,
dochter van wijlen Nicolaas Jan Goossens, verder Marten zoon Marten
Lamberts van den Collenberch als gemachtigde van zijn zoon Willem
Martens van den Collenberch als man van Ijken dochter van Peter Jans
van Os en genoemde Fijken, verder Peter zoon wijlen Henrick
Bogaerts en Jan zoon wijlen Nicolaes Goossens als voogden over
Heijlken en Metken, gezusters en minderjarige dochters van
genoemde Peter Jans van Os en Fijken, hebben verklaard dat ze een
boedelscheiding hebben gemaakt inzake de nalatenschap van Nicolaes
Jan Goossens en zijn vrouw Anneke Peter Haexks, resp. hun
grootvader en grootmoeder en inzake de nalatenschap die ze hebben
geerfd vanwege het overlijden van hun vader Peter Jan van Osch. ...
Datum 14 februari 1602

Gehuwd met:

womanAnna Peter Haecks‏

[Gebruikersnotities]
MOEDER OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
375
Odulphus en Niclaes Jan Goessens als man van Anna, wettige
kinderen van Peter Haecks en diens vrouw Heijlken dochter van
Dielis ..., hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze
hebben geerfd bij de dood van hun moeder Heijlken. ...
Datum 13 september 1552

OUDERLIJK GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1573.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1573
119
Niclaes zoon wijlen Jan Goessens als man van Annen dochter van
wijlen Peter Haecx, partij enerzijds en Jan, Heijlken, en Beelken
minderjarige kinderen van Odulphus zoon wijlen genoemde Peter
Haecks, met Dielissen Geerits van der Vlueten en Dirck Anthonis van
den Velde als hun aangestelde voogden, partij ter andere zijde,
hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgende goederen
die ze hebben geerfd door het overlijden van genoemde Peter Haecx....
Datum 4 april 1573

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1584.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1584
135
Niclaes zoon wijlen Jan Goossens als uitvoerder van het testament
van wijlen heer en meester Jan Haex op grond van dit testament dat
werd opgemaakt voor heer Joordenen Thoerkens, priester in plaats
van de pastoor, waarbij de H. Sacramenten zijn toegediend d.d. 21
september 1571 zoals ons is gebleken, verkoopt het huis met tuin etc.
welk huis Jan Haex eerder in een ruil had verkregen van Jacop
Thomas van Kerkoerle ....
Datum 3 augustus 1584

Kinderen:


2.
manJan Niclaes Jan Goossens‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1590.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1590
194
Jan zoon Niclaes Jan Goossens heeft verklaard dat Jan zoon wijlen
een rente van twee gulden per jaar heeft afgelost, welke rente Jan van
den Melckrot deze Jan Niclaes Goossens als man van Anneken <====
dochter van wijlen Ansem Lambert Martens (van Kollenburg, JT ) te
Liempde uit diens onderpanden ook te Liempde jaarlijks heeft
betaald. De brief daarover is in het ongerede geraakt zoals ze zeiden
maar hij geeft Jan van den Melcrot hiervoor kwijting, mocht de brief
alsnog tevoorschijn komen dan zal men er geen aanspraken meer aan
ontlenen. Datum en getuigen als boven. (Datum 16 september 1608)

WIE IS DIT???? - IS DIT ZIJN 2e VROUW? Zie akte 347 hieronder!
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1593
015
Jan zoon Niclaes Jan Goossens als man van Anneken dochter van Lambert Jan Aertssn. draagt een rente ...
Datum 13 januari 1593

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1601.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1601
060
Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens voor zichzelf en ook vanwege
zijn kinderen verwekt bij Anneke dochter van Ansem Lambert Martens, ....
Datum 26 februari 1601

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1604
086
Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens heeft als schuldenaar beloofd om aan ...
Datum als boven. (Datum 27 april 1604)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605
Los095
Los 57-b) onbekend jaartal
----------------------------------
Anneke weduwe wijlen Jan Walravens thans echtgenote van Jan
Niclaes Goossens, geassisteerd door haar zoon Goossen als haar
hierbij gekozen voogd, op grond van een testament dat ze eerder met
haar overleden eerste man had gemaakt, verkoopt een weiland groot
ca. 6 lopenzaad gelegen in Boxtel achter de kerk, b.p. jonker
Borchgrave, heer van ...., het klooster van de Clarissen te Boxtel,
Aert in Daston ( ? ) in Den Bosch. Ze verkoopt dit perceel nu aan
Niclaes (of is het Jan?, JT) Goossens haar wettige man en belooft alle
lasten van haar kant af te handelen, behalve een bedrag van 50
gulden eens of een rente van 3 gulden of 3 en een halve gulden per
jaar aan de zusters van het klooster der Clarissen en aan Henrick
Zebert Brants nog 11 gulden per jaar zolang hij leeft. Datum 28
februari ..... getuigen Gestel en Loon.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1610
347
Jan Niclaes Goossens op grond van een testament dat Jan had gemaakt
met Anneken dochter van Ansem Lambrechts zijnde zijn eerste <==== "eerste echtgenote" - dus HERTROUWD!
echtgenote, opgemaakt voor Willem de Metser als notaris en
getuigen d.d. 14 juli 1599, zoals ons schepenen is gebleken, <== testament op 14 juli 1599
verkoopt hierbij een akker gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ...
Datum 7 oktober 1610

ECHTGENOTE WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1611
123
... zoals hij dat heeft gekocht van Jan zoon
wijlen Niclaes Goossens, op grond van het testament van deze
Niclaes met wijlen Anneken dochter van Ansem Lamberts, diens
eerste echtgenote, d.d. ( blanko gelaten en niet ingevuld, JT ) conform
een schepenbrief van Oirschot d.d. 26 maart 1611. ...
Datum 7 april 1611

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
328
Anselmus en Jan, gebroeders en zoons van Jan Niclaes Goossens verwekt door deze Jan
bij wijlen diens vrouw Anneken dochter van wijlen Ansem Lamberts van den Collenberg,
voor henzelf optredend ...
Datum 10 november 1628
.
329
Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens zoals vermeld in de vorige akte als weduwnaar van
Anneken dochter van wijlen Ansem Lamberts van de Collenberg, die aanspraken heeft op
het recht van vruchtgebruik in de helft van genoemd perceel van hiervoor, heeft verklaard
dat hij onlangs dat vruchtgebruik samen ook met het vruchtgebruik van andere
bezittingen aan zijn kinderen heeft overgedragen voor schepenen van het dorp Liempde
zodat daarover in de toekomst geen kwestie zou kunnen ontstaan of proces gevoerd....
Datum en getuigen als boven.

3.
womanHeijlken Niclaes Jan Goossens‏
Overleden ‎voor 1586
[bron]
Zie akte 195 van 30 september 1585. Overleden aan de pest.

[Gebruikersnotities]
OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1585
195
Dirck zoon wijlen Dirks de Hoppenbrouwer is eerder gehuwd
geweest met Heijlken dochter van Niclaes Jan Goossens en deze
Heijlken is aan de pest overleden en heeft een zoon Peter
achtergelaten. Dirk heeft slecht weinig persoonlijk bezit van deze
Heijlken geerfd zoals Niclaes Jan Goossens ook verklaart, behoudens
een koe en een bed en een jaarlijkse rente van 8 gulden vanwege de
huwelijkse voorwaarden die destijds zijn gemaakt. Verder heeft Dirk
van zijn vader Dirk ook geen goederen ontvangen en er zijn geen
vaste goederen verdeeld omdat beide ouders van hem nog in leven
waren en er zijn ook geen bezittingen in het huwelijk verworven
omdat de ziekte van de pest waarmee Dirck zelf ook was besmet en
waaraan Heijlke is gestorven er grote kosten zijn gemaakt. En dat
vanwege het schrobben, het ziekbed, de uitvaart etc. waaraan veel
geld is besteed en er was zelfs niet genoeg geld om die onkosten te
betalen. Om daarover in de toekomst geen onmin te verkrijgen zijn
nu verschenen Dirck de Hoppenbrouwer, partij enerzijds en Niclaes
Jan Goossens, grootvader, Peter Jan Goossens en Goessen Dirck
Hoppenbrouwers ooms en voogden van genoemde minderjarige Peter
ter andere zijden en hebben de volgende regeling gemaakt. Dirck is in
geen enkel opzicht verplicht om aan iemand iets van de roerende
goederen te geven behalve in het geval deze Peter komt te huwen of
enige ander geestelijke status heeft. Die krijgt dan een koe, een bed
met toebehoren. Omdat genoemde Niclaes bij de huwelijkse
voorwaarden aan deze Dirck een jaarlijkse rente had beloofd van 12
gulden,
waarvan niet meer dan 8 gulden werkelijk is gegeven, belooft Niclaes
aan Dirck dat hij deze belofte zal vernieuwen en daarvoor is Dirck de
Hoppenbrouwer verplicht zijn zoon Peter groot te brengen totdat die
in staat is zelf zijn kost te verdienen. De rente komt voor de helft toe
wat betreft erfrecht aan Peter en zodra deze huwt krijgt hij de andere
helft. Omdat Dirck de Hoppenbrouwer, vader van genoemde Dirck de
Hoppenbrouwer is overleden tijdens het huwelijk van deze Dirck en
Heijlke en waarbij Peter dus gerechtigd is in diens nalatenschap, zal
Dirk de Hoppenbrouwer dit erfgoed zolang blijven bezitten waarmee
hij zijn zoon Peter naar school kan laten gaan en beter zal kunnen
kleden. Eerst als Peter komt te huwen zal hij dit erfdeel van zijn
grootvader Dirk de Hoppenbrouwer krijgen. Partijen beloven elkaar
over en weer dit kontrakt na te zullen komen.
Datum als boven, getuigen Vleuten en Aelst. (Datum 30 september 1585)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1603
040
Dirck zoon wijlen Dircks de Hoppenbrouwer weduwnaar van
Heijlken dochter van Niclaes Jan Goossens, verkoopt ...
... Hij verkoopt de
rente nu aan zijn zoon Peter verwekt bij Heijlken dochter van Niclaes
Jan Goossens.
Datum als boven (Datum 5 februari 1603)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605
Los073
Los 44, 45 en 46, 5 februari 1603
-------------------------------------------
Dirck zoon wijlen Dircks de Hoppenbrouwer weduwnaar van
Heijlken dochter van Niclaes Jan Goossens, verkoopt een rente van 6
gulden per jaar welke rente eerder door Goossen de Seeldraeijer en
nu door de weduwe en kinderen van Dirck Verroten wordt betaald,
zoals hij die heeft verkregen bij een overdracht van wijlen Niclaes
Jan Goossens, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 25 mei
1584. Hij verkoopt de rente nu met alle rechten aan zijn wettige zoon
Peter, verwekt bij wijlen Heijlken dochter van Niclaes Jan Goossens.
Dirck belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 5 februari 1603

4.
womanSophia Niclaes Jan "Fijken" Goossens‏
Overleden ‎± 1618
[bron]
Weduwe van 2e echtgenoot in akte 238 van 29 december 1617.
Genoemd in akte 085 van 24 april 1618.
Deling in akte 007 van 12 januari 1619.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1588.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1588
201
Sophia dochter van Niclaes Jan Goessens weduwe van Peter Jans van
Os, geassisteerd door Dirck de Hoppenbrouwer haar hierbij gekozen
voogd partij enerzijds en Peeter Henrick Bogaerts en Jan zoon
Niclaes Goossens als voogden over de minderjarige kinderen van
genoemde Peter van Os en Sophia, partij ter andere zijde, hebben een
boedelscheiding gemaakt van de navolgende bezittingen. ...
Datum 10 november 1588

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1591
118
Adriaen zoon wijlen Dirck Janssn. van Waelre heeft verklaard dat
Rutger Aerts van den Ven aan hem een bedrag van 100 gulden heeft
betaald samen met de rente, welk bedrag Rutger in een bepaalde
obligatie voor poorters van Den Bosch had beloofd aan Peter van Os
en welk bedrag hem deels als man van Fijken weduwe van deze Peter
van Os was toebedeeld en deels ook door de voogden van de
minderjarige kinderen van deze Peter en hij geeft hen daarvoor
kwijting. Datum en getuigen als boven. (Datum 28 juni 1591)
.
119
Jan zoon Niclaes Jan Goossens heeft als schuldenaar beloofd om aan
Adriaen Dircks van Waelre zijn zwager, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 28 juni 1591)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
108
Adriaen Dirck Janssn. van Waelre als man van Fijken dochter van
Niclaes Jan Goossens, eerder weduwe van Peter Janssn. van Os, doet
hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik inzake een hofstede ...
.. Zij doet nu afstand ten behoeve van haar wettige kinderen van haar en genoemde Peter.
Datum en getuigen als boven. (Datum 7 april 1592)
.
109
Peter Henrick Bogaerts en Jan Niclaes Goossens als voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Peter van Os verwekt bij Fijken <=== wijlen Peeter van Os
dochter Niclaes Jan Goossens, op grond van een verkregen
schepenbankdecreet, verkopen een huis met tuin etc. zoals
omschreven in de voorgaande akte en waarvan Adriaen Dirck Janssn. <== echtgenoot
als man van genoemde Fijken afstand van het vruchtgebruik heeft
gedaan....
Datum en getuigen als boven. ((Datum 7 april 1592)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1595
106
Niclaes zoon wijlen Willem Goossens, verder Goijaert zoon wijlen
Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers als voogden over de kinderen van
Wouter Gijsbert Hoppenbrouwers verwekt bij Margriet dochter van
wijlen Peter Jan Goossens hebben als schuldenaars beloofd hun
aandeel te voldoen in de betalingsbelofte van genoemde Peter
Goossens aan wijlen Peeter van Os.Zij beloven nu een bedrag van 64 <=== wijlen Peeter van Os
gulden en 5 stuivers aan Peter Dirck Bogaerts en Jan Niclaes Jan
Goossens als voogden van de kinderen van Peter van Os ook in
aanwezigheid van Adriaen zoon van genoemde Peter ...
Datum 21 maart 1595

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1601.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1601
106
Adriaen en Jan broers en zonen van wijlen Peter Janssn. van Os
verwekt bij Fijken dochter wijlen Niclaes Jan Goossens, Willem
zoon Marten Lambrechts als man van Ijken ook dochter van
genoemde Peter en Fijken, verder de genoemde Adriaen en Jan
Niclaes Goossens als voogden over genoemde Jan, Heijlkenen en
Metken kinderen van genoemde Peter en Fijken partij enerzijds
en Peter zoon wijlen Wouters van de Venne onze collega schepen, als
gemachtigde van Adriaen Dircks van Waelre als vader van Peterken, <==== Als gemachtigde van A.D. v. Waelre - dus leeft A.D.v.W. nog?
Geertruiden en Maeijke, zijn kinderen verwekt bij genoemde Fijken,
conform een procuratiebrief opgemaakt voor schepenen van de stad
Weert d.d. 8 maart j.l. zoals ons gebleken is, partij anderzijds, hebben
met elkaar een boedelscheiding gemaakt conform een bepaald
transport dat genoemde Niclaes Jan Goossens eerder had gedaan....
Datum 22 maart 1601

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1602.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1602
167
Adriaen, Iken, Heijlken en Mechteld, kinderen van wijlen Peters van
Os verwekt bij Sophia dochter wijlen Niclaes Jan Goossens, welke nu
meerderjarig zijn, hebben met Peter Henrick Bogaerts en Jan Niclaes <=== Kids meerderjarig!
Goossens, hun voogden, een algemene afrekening van de inkomsten
en uitgaven gemaakt en deze voogden verder van hun verplichting en
werkzaamheden ontslagen waarvoor ze hen bedanken.
Datum en getuigen als boven.(Datum 7 oktober)
Zie ook aktes 164 tm 166.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1604
047
... De pacht werd geheven op
onderpand van vroeger Niclaes Jan Goossens en nu op de weduwe en <=== Weduwe
kinderen van Peter Janssn. van Os en wordt nu verkocht aan meester
Wernaert zoon wijlen Thomas Wouters van den Ven. ...
Datum 15 maart 1604

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1606.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1606
022
Inventaris door nagenoemde schepenen opgemaakt van de goederen,
die door Wouter van Elmpt als schout van Oirschot, onder
voorwaarde van inventarisatie is aanvaard, afkomstig van Fijken <===== Is dit wel de goed - naam "Adriaen" ontbreekt!
weduwe van Dirks van Waelre, e.e.a. volgens een aantekening van 26
januari 1606 in het register opgeschreven. ...
...
Aldus geinventariseerd ten huize van de schout op 27 januari 1606 in
aanwezigheid van Henrick Martens, Dirck Goorts van Loon, en Jan
van Wintelre, schepenen en door hen in bewaring genomen.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1607
319
Wernaer zoon wijlen Thomas Wouters van de Ven, verkoopt de helft
van een pacht van een half mudde rogge per jaar welke pacht Adriaen
zoon wijlen Peters van Os, zijn broer Jan, zijn zusters Iken, Heijlken
en Metgen, ook zoon resp. dochters van Peter van Os, verwekt bij
Fijken dochter Niclaes Jan Goossens, zijnde de erfgenamen van
Niclaes, moeten betalen zoals genoemde Adriaen verklaarde. Niclaes
Jan Goossens had deze helft van de pacht overgegeven aan de voor- en
nakinderen van Fijken en de andere helft aan Truiken, Peterken en
Maijken zijnde de nakinderen van Arien Dirks van Waelre verwekt bij
genoemde Fijken en de pacht moet betaald worden uit genoemde
goederen van Niclaes Jan Goossens. ...
Datum 5 november 1607

ECHTGENOOT ADRIAEN WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1615
199
Jacob zoon Jacobs de Becker als man van Perijntken dochter van wijlen Adriaen Dirks van Waelre <=== echtgenoot wijlen
verwekt bij deze Adriaen en bij Fijken dochter van wijlen Niclaes Jan Goossens, verkoopt hierbij ...
Datum 8 augustus 1615

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1616.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1616
194
Niclaes Janssen als man van Geertruiden, voor hemzelf optredend en ook vanwege Jacob zoon Jacobs
de Becker als man van Perijntgen en verder treedt op Aert Rutger Aerts als man van Maijken, zijnde
allen dochters van wijlen Adriaen Dircks van Waelre verwekt door deze Adriaen bij Fijcken dochter
van wijlen Niclaes Jan Goossens, hebben samen een boedelverdeling gemaakt van de navolgende
bezittingen die Geertruid, Perijntgen en Maijken bij een boedelverdeling zijn toebedeeld tussen hen en
de voorkinderen van wijlen Peter Janssen van Os en genoemde Fijken van hiervoor. ...
Datum 14 september 1616

INLEVEN - WEDUWE - ZWAGERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1617.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1617
238
Fijcken dochter van Niclaes Jan Goossens weduwe van Adriaen Dircks van Waelre, geassisteerd door
Gerarden van Kelst als haar hierbij gekozen voogd, heeft na rijpe overwegingen, machtiging gegeven
aan Niclaes Janssen van Boxtel en aan Aert Rutgers de Leest, haar respectievelijke zwagers, om
namens haar alle vorderingen, rentes, pachten etc. in te vorderen ...
Datum 29 december 1617

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1618.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1618
085
Jacop zoon Jacops de Becker als man van Perijntgen dochter van wijlen Adriaen Dircks van Waelre
verwekt bij deze Adriaen bij Fijken dochter van wijlen Niclaes Jan Goossens, verkoopt hierbij...
Datum 24 april 1618

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1619.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1619
007
Adriaen zoon Adriaens Lamberts als man van Heijlken, verder Willem Marten Lamberts als man van
Ijken, Jan Geraerts als man van Mechteld, zijnde dochters van wijlen Peter Janssen van Osch verwekt
bij Fijken dochter van Niclaes Jan Goossens, verder nog Niclaes Peters en Peter Dirck
Hoppenbrouwers als middels testament aangestelde voogden over de kinderen van wijlen Dielis zoon
van vermelde wijlen Peter Jansen van Osch en van Fijken, welke kinderen van deze Dielis zijn verwekt
bij Elisabet dochter van genoemde Niclaes Peters, waarbij Elisabeth zelf ook aanwezig is samen met
Steven Janssen als toeziend voogd ook over deze minderjarige kinderen en deze partijen hebben een
boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat door hun ouders is nagelaten. ...
Datum 12 januari 1619

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1623.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1623
223
Niclaes Janssen van Boxtel als man en voogd van Geertruit dochter
Adriaan Dirks van Waelre, waarvan de moeder Fijken dochter
Niclaes Jan Goossens was, verkoopt een stuk land ...
Datum 18 november 1623

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1631
179
Er is een bepaalde kwestie gerezen tussen
Henrik Arien Santegoets als man van Elisabeth dochter van wijlen Arien Peters van Osch, verder Gerit
Jan Goossens en Rutger Aerts Verhoven als aangestelde voogden over Peter zijnde nog minderjarige
zoon van genoemde Adriaen van Osch, welke voogden zijn aangesteld door schout en schepenen van
Oirschot, als partij ter ener zijde hierbij en verder Jacop zoon Niclaes Ariens van Nistelroij als man van
Elisabeth die eerder weduwe van genoemde Adriaen Peters van Osch was. Het conflict gaat over de
roerende en vaste bezittingen die genoemde Adriaen heeft nagelaten en die de vermelde kinderen
afgedeeld wensen te hebben, volgens het gebruikelijke recht alhier in Oirschot en welk bezit Jacop
daarentegen wenst te blijven behouden volgens een bepaald testament dat tussen deze Elisabeth en
Adriaen was opgemaakt, maar waarvan deze kinderen beweren dat het niet behoorlijk was gewettigd
en niet was voorgelezen aan de getuigen destijds en derhalve ongeldig. Verder handelt het conflickt
ook over de roerende en onroerende bezittingen achtergelaten bij de dood van Fijcken dochter van <===
Niclaes Jan Goossens weduwe van wijlen Peter van Osch, zijnde deze Fijken de
grootmoeder van vermelde kinderen. Deze Fijken is overleden na de dood van vermelde Adriaen en
haar bezit is derhalve verstorven op de vermelde kinderen volgens gewoonterecht daarover ....
Datum 11 april 1631

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1636.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 161 REGESTEN 1636
158
256-bis, los stuk- 26 aug. 1636
-------------------------------
Verdeling tussen Aert Rutgers de Leest als weduwnaar van Maeijke, dochter van Adriaens van
Waelre verwekt bij Feijcke dochter Niclaes Jan Goessens, welke Feijke eerder weduwe was van
Peter van Osch, partij ter ener zijde en zijn kinderen, partij ter andere zijde (zijn kinderen zijn Arien
en Jenneken, JT ). ...


Voor meer informatie: bertho@derikx.com