man‎Jan Jan Goossens‏‎
Overleden ‎1551
[bron]
Echtgenote weduwe in akte 184 van 14 mei 1551.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 229 van 25 juni 1551.
In meerdere aktes van 1551 nog genoemd als getuige schepen.

Volgens:

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1551.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1551
Op Nieuwjaarsavond ( Besnijdenisdag ) zijn voor het jaar 1551 na
een schrijven daarover van het hof van Luik, als schepenen
aangesteld : ...
4. Jan Goessens, overleed op 24 april <=== Staat dit in akte of is dit aantekening van JT.
In diens plaats is aangesteld Johannes Joordens ( Brouwers )

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1521.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1521
165
Kaerle Cleijnael en Jan Goossens die optreedt namens meester <=== Dus Jan Goossens en Mechteld v.C. waren al getrouwd.
Zebrecht van Collenberge en diens broer Peter van Collenberge, als
voogd over de minderjarige kinderen van Jan van Collenberge
verwekt bij Mechteld wettige dochter van Herman Cleijnael, hebben
een overereenkomst gemaakt, ...
Datum als boven (Datum 29 mei 1521)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1526.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1526
214
Henrick Claes Jan Goessens heeft hierbij machtiging gegeven aan Jan Goessens de jonge <=== de jonge
om namens hem al zijn rentes, pachten en vorderingen te incasseren zowel vervallen
termijnen alsook toekomstige en hij geeft Jan ook machtiging om in Den Bosch of waar
dat ook nodig is voor hem schepenbrieven op te halen die daarvoor nodig zijn.
Datum 10 oktober 1526

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1529.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1529
Thomas Gijsbrecht Hoppenbrouwers heeft aan Jan Goessens 'den
oudsten' (bedoeld is vader Jan) ten behoeve van diens zoon Jan' de
jongste' ( de vraag is overigens welke Jan als zoon, er waren er <=== Is deze notiyie van JT correct???
totaal 3 in hetzelfde gezin, JT) die 2 akkertjes verkocht met een
daaraan gelegen dries, en met inberip van de greppels er
rondomheen, gelegen in herdgang Straten, genoemd de Hofstad en
leengoed zijnde, b.p. Peter Corstens van den Hovel, Goijaert
Wouter Keijmps en meer anderen, de lopende straat, de
erfgenamen van Henrick Gerarts. Dat bezit had Thomas gekocht
van Henrick Lupprechts van Herzele als man van Anna dochter
van Henrick Zwollifs. Lasten hieruit aan de wettige kinderen van
Jan Goessens, zijnde Claes, Gerit en Peter die elk 2 gulden per jaar <== Kids: Claes Gerit en Peter en broer Jan
te moeten betalen door hun broer Jan zolang ze zullen leven maar
niet langer. Indien een van hen komt te sterven zonder wettig
nageslacht, dan versterft de rente op de langstlevende van hen en
gaat van de een op de ander over.
Datum 3 juli 1529

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
Jan Henrik Corstens verkoopt hierbij een weiland genoemd dat
Duvenbroeksken, gelegen in Oirschot herdgang Straten in de <=== Duvenbroeksken
Castart, b.p. het erf van de koper, Heijmerick Scepens, een wegje
daar, Gerit Gijsbert Hoppenbrouwers. Hij verkoopt het perceel nu
aan Jan Jan Goessens de jonge ... <=== de jonge
Datum 27 februari 1534

NB: Mechteld Herman Cleijnals is de schoonmoeder van Jan Jan Goossens! <====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
241
Dirck Lupprecht Borcots als voogd over Jan, wettige minderjarige
zoon van zijn broer Goijaert, verwekt door deze Goijaert bij
Mechteld dochter van Herman Cleijnals, verder Jan Cleijnael, <=== Mechteld Herman Cleijnals x Goijaert Lupprecht Borcots
nog Jan Goessens de jonge, Peter Laureijssen en Jan Huijskens als <=== Jan Goessens de jonge.
toeziende voogden van genoemde minderjarige Jan Borcots, met
genoemde Dirck als zijn voogd, waarvoor ze samen beloven die bij
diens meerderjarigheid daarin te laten toestemmen, verkopen
hierbij al hun aanspraken en rechten in het roerende en onroerende
bezit, dat thans nog wordt gebruikt door Goijaert Philips Borcots
en afkomstig is van wijlen genoemde Mechteld en welk bezit
Goijaert had geerfd van wijlen zijn vader Philips en diens moeder
Gijssele, en waarin de minderjarige zoon Jan is gerechtigd. Ze
verkopen die aanspraken nu aan genoemde Goijaerden Philips
Borcots die daarvan het erfrecht krijgt. ...
Datum als boven (Datum 9 juni 1535)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1539.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1539
Schepenen :
7. Jan Goessens

VADER WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1540.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1540
392
Heijmerick Jan Scepens heeft beloofd om aan Jan zoon wijlen Jan
Goossens die een jaarlijkse rente ...
Datum en getuigen als boven (Datum 9 december 1540).

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1542.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1542
Schepenen, alhoewel niet in een afzonderlijk overzicht vermeld : ...
6. Jan Jan Goessens ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1543.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1543
078
Er is een bepaalde onenigheid ontstaan tussen Willem die Cort,
Lenaert Jacops en Jan Goossens als rentmeesters van de tafel van de
H. Geest alhier in Oirschot als partij ter ener zijde en ...
Datum 4 februari 1534

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1545
Voor het jaar 1545 zijn op Nieuwjaarsavond als schepenen
benoemd :
Jasper van Esch, Goossen Scepens, Jan van der Schoot, Willem de
Cort, Peter Jan Haecks, Jan Jan Goossens en Peter Antonissen van der <== Patroniem Jan
Ameijden.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1548.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1548
183
Jan zoon wijlen Servaes Bierkens en diens zuster Marie met Jan <=== Jan Goossens (schepen) voogd van Maria Servaes Bierkens
Goossens als haar voogd, onze collega schepen, verder Willem
natuurlijke zoon van wijlen Dirk Michiels en van genoemde Marie,
en verder Aert zoon wijlen Dirck Goossens en genoemde Marie voor <== Marie was gehuwd met wijlen Dirck Goossens
henzelf optredend en ook genoemde Willem daarbij als gemachtigde
voor Geertruiden wettige dochter van wijlen genoemde Dirck
Goossens, en voor Jan, Servaes, Dirck en Peter, wettige en natuurlijke
kinderen van genoemde Marie, hebben met elkaar een
boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd of
vermaakt was vanwege Katalijn Heijlwich en Elisabeth, gezusters en
wettige kinderen van wijlen Willem Bierkens. ....
Datum 28 maart 1548
.
400
Heer Joost zoon wijlen Henrick Belaerts, priester heeft verzocht aan
Jan Goessens, aan Henrick Dielis Hoppenbrouwers en aan Peter Jans
Crommen als beheerders van de tafel van de H. Geest te Oirschot of <==== beheerders van de tafel van de H. Geest te Oirschot
zij het beheer en de administratie wilden aanvaarden over het
gasthuis ....
Datum 21 november 1548, getuigen Goessen en Best.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1551.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1551
Op Nieuwjaarsavond ( Besnijdenisdag ) zijn voor het jaar 1551 na
een schrijven daarover van het hof van Luik, als schepenen
aangesteld : ...
4. Jan Goessens, overleed op 24 april <=== Staat dit in akte of is dit aantekening van JT.
In diens plaats is aangesteld Johannes Joordens ( Brouwers )
.
184
Mechteld ( lees van Collenberge, JT ) weduwe van Jan Goessens met <=== Weduwe
Peter Laureijssen als haar voogd, draagt hierbij een kapitaal over van
39 gulden welk bedrag Frans Willems als man van Margriet dochter
van Jans van Collenberghe haar schuldig is op grond van het
testament van wijlen meester Jans van Collenberge zoals zij
verklaarde. Zij draagt dit kapitaal nu puur als schenking over aan
haar wettige zoon Jan Jans Goessens.
Datum 14 mei 1551
.
229
Peter zoon wijlen Aert Roefs heeft beloofd om aan Mechtelden
weduwe van Jan Goossens, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 25 juni 1551)
.
230
Gijsbrecht zoon wijlen Jan Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan
Mechtelden weduwe van Jan Goossens die daarvan het vruchtgebruik
krijgt en haar wettige kinderen daarvan het erfrecht, die een jaarlijkse
rente van twee en een halve gulden te gaan betalen, ...
Datum 26 juni 1551

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
320
Jan Joirden Brouwers heeft beloofd om aan Mechteld weduwe van
Jan Goessens, waarbij zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar
wettige kinderen daarvan het erfrecht,...
Datum 24 oktober 1552
Mechteld weduwe van Jan Goessens met Geerit haar zoon als haar
gekozen voogd, heeft bekend dat Jan Joirdens deze rente uit de vorige
akte altijd mag aflossen op ...
Datum en getuigen als boven.

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1557.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1557
441
Heer en meester Jan Goessens licentiaat in de Godgeleerdheid en <=== Zoon Hr mr Jan Goessens
deken te Oirschot, voor hemzelf en ook optredend voor zijn afwezige
broer Adriaen, verder Niclaes, Geerit, Peter, meester Jan, <=== Zonen Adriaen, Niclaes, Geerit, Peter, Mr Jan baccalauraat, Jan Jr
baccalauraat en Jan junior, broers en wettige kinderen van wijlen Jan
Goessens verwekt bij wijlen Mechtelden dochter van Jans van <=== Echtgenote: WIJLEN Mechtelden Jans van Collenburch.
Collenburch hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit
dat ze door de dood van Jan Goessens en van wijlen genoemde
Mechteld hebben geerfd.
Bij deze verdeling krijgt heer en meester Jan een ...
Bij deze verdeling krijgen Niclaes en Gerit samen een hoeve met de toebehoren ... genoemd de Collenbergse hoeve ...
Bij deze verdeling krijgen Peter en meester Jan baccalaureus samen het huis ...
Bij deze verdeling krijgen Adriaen en Jan junior samen het huis ...
Datum 14 december 1557
.
461
Meester Jan zoon wijlen Jan Goessens ( eerder vermeld men hem als
baccalaureus, JT ), partij enerzijds en Peter zoon wijlen Jan Goessens
hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze eerder
samen toebedeeld hebben gekregen van hun ouders. ...
Datum 30 december 1557

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1558.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1558
203
Jan zoon wijlen Jan Goessens namens zijn broer meester Jan (Er is
dus een Jan junior en Jan senior), baccalaureus, heeft aan Aerden van
Hobbelen een huis, tuin etc. verhuurd,...
... Ook verhuurt hij hem een beemd
genoemd de Posdonck, die eigendom is van genoemde meester Jan
Goessens. ...
... Het geld moet met
Pinksteren worden betaald en de rogge op Maria Lichtmisdag ten
huize van de deken van Oirschot ( dat is broer Jan, broer van de
hierboven genoemde twee Goosen-broers, er is dus blijkbaar nog een
derde Jan in een en hetzelfde gezin, JT ) danwel in Boxtel waar die
dat wil. ...
Datum 17 mei 1558

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
040
Niclaes, Peter en Jan, broers en kinderen van wijlen Jan Goessens,
voor henzelf en ook optredend voor hun broers heer en meester Jan,
kanunnik in Boxtel en voor Gerit en Adriaen, verkopen een huis, ...
... zoals ze dat hebben geerfd bij het
overlijden van heer en meester Jan Goessens, toen hij nog leefde
deken van Oirschot en welk bezit deze heer Jan Goossens daarvoor
had verkregen van de uitvoerders van het testament van heer en
meester Jacop van Geldrop en deze meester Jacop van Geldrop weer
van de erfgenamen van Jan van Vlierden conform schepenbrieven
daarover. ...
Datum 22 januari 1566

Gehuwd met:

womanMechteld Jans van Collenburch‏
Overleden ‎± 1557
[bron]
Genoemd in akte 320 van 24 oktober 1552
Wijlen in akte 441 van 14 december 1557

Kinderen:

1.
manNiclaes Jan Goossens‏
Overleden ‎± 1600
[bron]
Genoemd in akte Los119 van 13 februari 1598.
Genoemd in akte 249 van 5 mei 1598.
Genoemd als wijlen in akte 060 van 26 februari 1601.

Waarschijnlijk na onderstaande datum:

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1600
031
... b.p. ... , Niclaes Jan Goossens. Dit perceel heeft recht van overpad over het
perceel van deze Niclaes Jan Goossens. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 8 februari 1600)

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
375
Odulphus en Niclaes Jan Goessens als man van Anna, wettige <=== Echtgenote
kinderen van Peter Haecks en diens vrouw Heijlken dochter van
Dielis ..., hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze
hebben geerfd bij de dood van hun moeder Heijlken. ...
... Niclaes Jan Goessens als echtgenoot krijgt een huis, tuin, grond etc.
genoemd dat Creijmselaer, groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot
herdgang Naastenbest, b.p. Vranck Goijaerts, Peter Haecks. Hieruit
moeten bepaalde lasten worden betaald. Verder krijgt hij een akker
genoemd de Langen Braecken groot ca. 4 lopenzaad, ter zelfder
plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Eegen Dircks, de erfgenamen van
Marcelis Mortels, de erfgenamen van Dircks Verheijen, ...
Datum 13 september 1552

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1557.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1557
441
Heer en meester Jan Goessens licentiaat in de Godgeleerdheid en
deken te Oirschot, voor hemzelf en ook optredend voor zijn afwezige
broer Adriaen, verder Niclaes, Geerit, Peter, meester Jan,
baccalauraat en Jan junior, broers en wettige kinderen van wijlen Jan
Goessens verwekt bij wijlen Mechtelden dochter van Jans van
Collenburch hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit
dat ze door de dood van Jan Goessens en van wijlen genoemde
Mechteld hebben geerfd. ...
.. Bij deze verdeling krijgen Niclaes en Gerit samen een hoeve met de
toebehoren, uitgezonderd het deel dat heer en meester Jan Goessens
daarvan heeft gekregen,
genoemd de Collenbergse hoeve, met de houtopstand etc., gelegen <== Erft Collenbergse hoeve - Dit is de achternaam van zijn Oma
onder Liempde. ...
Datum 14 december 1557

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
323
Jan zoon wijlen Jan Goessens heeft beloofd om Niclaes Jan Goessens <=== Broer?
te zullen vrijwaren voor een bedrag van 200 gulden die Jan van Sever
(= Seventer, JT ), schout te Boxtel aan Adriaen Goessens had beloofd
en waarvoor deze Niclaes zijn bezit had belast. ...
Datum 2 september 1561

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1563.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1563
Aan de hand van de namen der schepen-getuigen ziet de lijst er als
volgt uit (volgorde onzeker), per 1 januari :
7. Niclaes Jan Goessens

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1567a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1567
012
Heer Aert Hoppenbrouwers priester, verder Niclaes Jan Goessens en
Jan Gijsbrechts als fabriekmeesters van de St. Peterskerk te Oirschot
hebben...
Datum en getuigen als boven. (Datum 17 januari 1567)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1569.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1569
Vandaag op 4 januari 1569 zijn als schepenen beedigd : ...
3. Niclaes Jan Goessens

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1572.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1572
Op Nieuwjaarsavond anno 1572 zijn als schepenen aangesteld en beedigd : ...
3. Niclaes Jan Goessens ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1573.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1573
118
Willem zoon wijlen Frans Willems Danckers verwekt bij wijlen
Margriet dochter van Jans van Collenberch, Anna dochter van <=== Margriet Jans van Collenberch is zijn tante.
genoemde Frans Danckerts en Margriet met Niclaes Jan Goessens als <=== voogd
haar gekozen voogd, ... hebben
een boedelverdeling gemaakt van de navolgende goederen die ze
hebben geerfd door het overlijden van genoemde Frans en Margriet. ...
..., nog 10 gulden per jaar te ontvangen van Niclaes Jan Goessens
en diens broer meesterJan Goessens, ... <=== Broer meester Jan Gioessen!
Datum 27 april 1573
.
119
Niclaes zoon wijlen Jan Goessens als man van Annen dochter van <=== Echtgenote met ouderlijk gezin!
wijlen Peter Haecx, partij enerzijds en Jan, Heijlken, en Beelken
minderjarige kinderen van Odulphus zoon wijlen genoemde Peter
Haecks, met Dielissen Geerits van der Vlueten en Dirck Anthonis van
den Velde als hun aangestelde voogden, partij ter andere zijde,
hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgende goederen
die ze hebben geerfd door het overlijden van genoemde Peter Haecx....
Datum 4 april 1573

GENOEMD ALS SCHEPEN in meerdere akes van 1581

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1582.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1582
150
Commissaris Generaal in dienst van de Koninklijke Majesteit
..
1. Niclaes Jan Goessens ... Corpusleden ? ...
Datum 18 april 1582

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1584.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1584
135
Niclaes zoon wijlen Jan Goossens als uitvoerder van het testament
van wijlen heer en meester Jan Haex op grond van dit testament dat
werd opgemaakt voor ...
Datum 3 augustus 1584

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1594
371
Jan zoon Niclaes Jan Goossens verkoopt ...
Hij had deze goederen eerder van zijn vader verkregen en
verkoopt ze nu weer terug aan zijn vader Niclaes Jan Goossens ...
Datum 29 december 1594

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1596.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1596
314
Niclaes Jan Goossens, eerder schepen van Oirschot ...
Datum 29 oktober 1596

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1598.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1598
249
Niclaes Jan Goossens heeft als schuldenaar beloofd om aan ...
Datum en getuigen als boven die het aandroegen. (Datum 5 mei 1598)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605
Los119
Los 68 en 68-v- 13 februari 1598
------------------------------------------
Niclaes zoon wijlen Jan Goossens draagt al zijn aanspraken en bezit <===
over waarin hij gerechtigd is in huis, tuin en ander bezit, zowel
vallend onder de schepenbank van Liempde als van Oirschot danwel
elders zoals hij dat thans bezit, met uitzondering van een hofstede die
hij heeft gekocht van de erfgenamen van Jan Henrick Goijaerts,
gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest. Ook nog met uitzondering
van een akkertje groot ca. een lopenzaad aldaar gelegen in de
Hoogakker, b.p. Jan Goossens. Ook nog met uitzondering van een
heiveld gelegen te Verrenbest dat onlangs van de gemeente Oirschot
is gekocht, b.p. Jan Gijsberts van Engeland, de gemeijnte. Ook nog
met uitzondering van 14 opgaande eikebomen die hij naar zijn keuze
uit al zijn bezit mag nemen. Hij draagt dit bezit nu voor een vierde
deel over aan zijn zoon Jan Niclaes Goossens, voor een vierde deel <=== Zoon Jan
aan Aerden Rutgers van der Hoeven als man van Hadewichen, een <== Dochter Hadewichen x Aerden Rutgers
vierde deel aan Peter Dircks de Hoppenbrouwer verwekt bij <=== Heijligen (dochter?) x Dirck de Hoppenbrouwer
Heijligen en nog voor een vierde deel aan Adriaen, Jan, Ijken,
Heijlken en Mechteld, kinderen van wijlen Peeter Jans van Os en aan
Geertruid, Peterken en Marieken kinderen van Ariaen Dircks van
Waelre, verwekt bij Sophia dochter van Niclaes Jan Goossens. Datum <== Zus Sophia (2x getrouwd Peeter Jans van Os & Ariaen Dircks van Waelre)
13 februari 1598, getuigen H. Hoppenbrouwer en Metser.
.
Los120
Los 68 en 68-v- 13 februari 1598
------------------------------------------
Jan zoon Niclaes Jan Goossens voor een vierde deel, Peter zoon
Dirck de Hoppenbrouwer, geassisteerd door zijn vader Dirck de
Hoppenbrouwer, ook voor een vierde deel, Aert Rutgers van der
Hoeven als man van Hadewich, dochters van genoemde Niclaes Jan
Goossens, Adriaen en Jan voor henzelf en ook met hun voogd Jan
Niclaes Goossens optredend voor Ijken, Heijlken en Mechteld, hun
zusters, kinderen van Peter van Os, en nog voor hun zusters
Geertruid, Peterken en Marijken dochters van Ariaen Dircks van
Waelre, allen verwekt bij Sophia dochter van Claes Jan Goossens,
dragen al hun aanspraken en erfdelen die zowel onder de heerlijkheid
Oirschot als Liempde vallen, hierbij opnieuw over en wel ieder voor
diens vierde deel, aan Niclaes Jan Goossens en diens vrouw Anna, <=== Niclaes Jan Goossens x Anna
waarbij deze het recht van vruchtgebruik krijgen voor de tijd dat ze
nog leven. Indien Niclaes Jan Goossens en diens vrowu Anna zijn
overleden, dan vervalt dit bezit weer voor die erfdelen aan de huidige
verkopers. Datum en getuigen als boven.
Genoemde Jan, Aert, Peter en de kinderen hebben elkaar wederzijds
beloofd dat niemand van hen hun erfdeel zal bezwaren, verkopen of
vervreemden middels een testament of hoe dan ook, niet eerder dan
nadat genoemde Niclaes Jan Goossens en diens vrouw Anna zijn
overleden en pas daarna onder hen kunnen worden verdeeld. Datum
en getuigen als boven.

WIJLEN, GEZIN en ECHTEGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1601.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1601
060
Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens voor zichzelf en ook vanwege <== Zoon: Jan x Anneke Ansem Lambert Martens
zijn kinderen verwekt bij Anneke
dochter van Ansem Lambert Martens, verder Peter zoon Dirck de
Hoppenbrouwer verwekt bij Heijlken dochter van genoemde Niclaes, <== Dochter: Heijlken x Dirck de Hoppenbrouwer
verder Adriaen Peters van Os vanwege de andere kinderen van Fijken
dochter van genoemde Niclaes Goossens, zowel verwekt bij <== Dochter: Fijken x Adriaen Peters van Os & x Adriaen Dirck Janssn. van Waelre
genoemde Peter van Os alsook door Adriaen Dirck Janssn. van
Waelre, en verder Heesken dochter van genoemde Niclaes, daarbij <=== Dochter Heesken x Aerden Rutgers Verhoeven, met voogd Adriaen Rutgers van der Hoeven
geassisteerd door Adriaen Rutgers van der Hoeven als haar hierbij
gekozen voogd, voor haar en haar kinderen verwekt bij Aerden
Rutgers Verhoeven, zijnde allen kinderen en erfgenamen van
genoemde Niclaes Goossens verwekt bij Anna dochter Peter Haecks, <=== Echtgenote: Anna Peter Haecks
conform een bepaalde overdracht die door deze Niclaes en Anneke
op ... anno 1598 voor schepenen alhier in Oirschot is gedaan, hebben
nu een boedelscheiding gemaakt van de nalatenschap van deze
Niclaes en Anneken. ...
Datum 26 februari 1601
.
071
Peter zoon Dirck de Hoppenbrouwer verwekt bij Heijlkenen dochter
Niclaes Jan Goossens, partij enerzijds en Adriaen zoon Peters van Os,
verwekt bij Fijken dochter van Niclaes Jan Goossens, die ook
optreden voor de andere kinderen van Peter en Fijken en ook nog
voor de kinderen van Adriaen Dirks van Waelre verwekt bij dezelfde
Fijken, partij anderzijds, hebben op grond van een transport van
genoemde Niclaes Jan Goossens en diens vrouw Anna, zoals op ( niet
ingevuld ) 1598, voor schepenen werd vastgelegd, een verdere
boedelscheiding gemaakt van de nalatenschap die hen op 26 februari
van dit jaar te deel is gevallen. ...
Datum 3 maart 1601

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1602.zip
014
Adriaen zoon wijlen Peter Jans van Osch en zijn vrouw Fijken,
dochter van wijlen Nicolaas Jan Goossens, verder Marten zoon Marten
Lamberts van den Collenberch als gemachtigde van zijn zoon Willem
Martens van den Collenberch als man van Ijken dochter van Peter Jans
van Os en genoemde Fijken, verder Peter zoon wijlen Henrick
Bogaerts en Jan zoon wijlen Nicolaes Goossens als voogden over
Heijlken en Metken, gezusters en minderjarige dochters van
genoemde Peter Jans van Os en Fijken, hebben verklaard dat ze een
boedelscheiding hebben gemaakt inzake de nalatenschap van Nicolaes
Jan Goossens en zijn vrouw Anneke Peter Haexks, resp. hun
grootvader en grootmoeder en inzake de nalatenschap die ze hebben
geerfd vanwege het overlijden van hun vader Peter Jan van Osch. ...
Datum 14 februari 1602

2.
man‎Hr mr Jan Jan Goossens‏‎
Overleden ‎1561
[bron]
Genoemd als overleden in akte 040 van 22 januari 1566. Zie notitie bij vader.

Genoemd in akte 235 van 16 april 1561.
Zijn erfgenamen genoemd in akte 295 van rond augustus 1561.

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1557.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1557
337
Heer Peter Peelmans priester en Gijsbert Willems van den Huevel als
uitvoerders van het testament van wijlen heer en meester Jacop van
Geldrop deken van de St. Peterskerk toen hij leefde, die daartoe
gemachtigd zijn zoals ons is gebleken, verkopen een huis, tuin etc.
gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. meester Daniels van
Hersel, heer Jan Bock, de kinderen van Aerts van der Ameijden,
conform een schepenbrief van Den Bosch. Dit huis werd eerder
verkregen van meester Aelbrecht, Johannen en Frans, broers en
kinderen van wijlen Jan van Vlierden en van Daniel zoon meester
Aerts van der Ameijden als man van Geertruid dochter van genoemde Jan
van Vlierden. Ze verkopen dit huis nu aan heer en meester Jan zoon <== Mr Jan Jan Goessens licentiaat in de rechten en kanunnik te Oirschot
wijlen Jan Goessens licentiaat in de rechten en kanunnik te Oirschot ...
Datum 22 mei 1557
.
441
Heer en meester Jan Goessens licentiaat in de Godgeleerdheid en <== Hr en mr Jan Goessens licentiaat in de Godgeleerdheid en deken te Oirschot
deken te Oirschot, voor hemzelf en ook optredend voor zijn afwezige
broer Adriaen, verder Niclaes, Geerit, Peter, meester Jan,
baccalauraat en Jan junior, broers en wettige kinderen van wijlen Jan
Goessens verwekt bij wijlen Mechtelden dochter van Jans van
Collenburch hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit
dat ze door de dood van Jan Goessens en van wijlen genoemde
Mechteld hebben geerfd. ...
... Bij deze verdeling krijgt heer en meester Jan een huis, tuin etc.
gelegen in Boxtel aan de Strijpt, ... Verder krijgt hij
een akker genoemd de Haegeakker groot ca. een zesterzaad, gelegen
in Boxtel, .... etc etc
Datum 14 december 1557

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1558.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1558
250
Onder de navolgende voorwaarden heeft heer en meester Jan
Goessens licentiaat in de Godgeleerdheid en deken te Oirschot en met <== Mr Jan Goessens licentiaat in de Godgeleerdheid en deken te Oirschot
hem zijn broer Jan Goessens aan Jan zoon Emmert Jan Scepens een ...
Datum 19 januari 1558

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1559.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1559
186
Heer en meester Jan Goessens, deken, verder heer Jan van der <== Hr en Mr Jan Goessens, deken, priester en kanunik van de St. Peterskerk te Oirschot
Haegen en heer Geraert van der Schout, priesters en kanunikken van
de St. Peterskerk te Oirschot als uitvoerders van het testament van
heer Amelrijck Boots ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
235
Heer en meester Jan Goessens, deken van de St. Peterskerk te <=== Hr en Mr Jan Goessens deken van de St. Peterskerk te Oirschot
Oirschot en heer Embrecht Henrik Hoppenbrouwers kantor en beiden
uitvoerders van het testament van ...
Datum 16 april 1561
.
295
... b.p. de erfgenamen van wijlen heer en meester Jan Goossens, ...
( geen datum en geen getuigen vermeld )
293 is gedateerd Datum 5 augustus 1561
300 is gedateerd Datum 14 augustus 1561

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1563.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1563
014
... b.p. het erf van de erfgenamen van wijlen meester Jan Goessens, ...
Datum 17 februari 1563

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-de-ven-orthen/I49448.php
Ingeschreven in de universiteit te Leuven op 31-8-1534.
Promovendi op 22-3-1537 als 17e van de 108.

3.
man‎Adriaen Jan Goossens‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
321
Adriaen Jan Goessens verkoopt hierbij zijn erfdeel en aanspraken
inzake alle bezit van welke aard dan ook en waar zich dat ook
bevindt, waarop hij aanspraken heeft op de patrimonale goederen,
waarin zijn vader Jan Goessens is bestorven is, zowel akkerland,
pachten, chijnsen etc. Adriaen verkoopt dit erfdeel nu samen met alle
lasten die op dit deel drukken
aan zijn broer Jan zoon wijlen Jan Goessens.
( geen datum en geen getuigen vermeld )
.
322
Jan zoon wijlen Jan Goessens heeft als schuldenaar beloofd om aan
Adriaen Jan Goessens die een bedrag van 100 gulden ...
Datum 2 september 1561
.
323
Jan zoon wijlen Jan Goessens heeft beloofd om Niclaes Jan Goessens
te zullen vrijwaren voor een bedrag van 200 gulden die Jan van Sever
(= Seventer, JT ), schout te Boxtel aan Adriaen Goessens had beloofd
en waarvoor deze Niclaes zijn bezit had belast. Genoemde Jan belooft
dat hij de rente van dat bedrag alle jaren aan deze schout zal betalen ...
dat hij de rente van dat bedrag alle jaren aan deze schout zal betalen
voor een termijn van 12 jaar en na die periode is hij verplicht
die 200 gulden aan de schout terug te geven samen met alle vervallen
rentetermijnen en wel zodanig dat genoemde Niclaes daarvoor niet
aansprakelijk kan worden gesteld.
Datum 2 september 1561

4.
man‎Geerit Jan Goossens‏‎

[Gebruikersnotities]
NB: In deze tijd ook ene Gerard Goessen van der Hoeven!!!!
"Gerart Goessens van der Hoeven als man van Heijlwich dochter van Wouter Moermans,"

Is dit de juiste Gerrit?

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1543.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1543
126
Gerart Jan Goessens als wettige man van Barbaren wettige dochter
van wijlen Jan Hannen verwekt bij wijlen Marien dochter van wijlen
Frans van der Rijt, verkoopt een jaarlijkse rente van 3 gulden die
genoemde Barbara heeft geerfd bij de verdeling met haar andere
erfgenamen zoals hij zei
na de dood van wijlen Frans van der Rijt, haar grootvader ...
Datum 27 mei 1543

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1546.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1546
341
Voor ons is verschenen Jan Vrancken ( Verreijt ) en heeft beloofd om
aan Geritden Jan Gossens die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag
van 30 gulden te zullen betalen.
Datum 13 december 1546,
.
342
Voor ons is verschenen Gerit Jan Gossens als man van Barbara en
verkoopt nu aan Jan Vrancken en diens kinderen zijn erfdeel en
aanspraken inzake alle bezit dat hij heeft geerfd vanwege zijn vrouw
uit de goederen van Franck Vrancken voor zover die in Vessem zijn
gelegen. Gerit verklaart hiervoor betaald te zijn en geeft daarvoor
kwijting.
Datum 13 december 1546

VERHOEVEN!
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1550.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1550
056
Wouter en Jan, gebroeders en wettige kinderen van Gerart Goessens
Verhoeven, verwekt bij deze Gerart en wijlen Heijlwich, verder Marie
wettige dochter van genoemde Gerart en wijlen Heijlwich met Jan
Goossens als haar gekozen voogd, verder Corstiaen Aerts van
Heesterbeeck als man van Juetkenen dochter genoemde Gerard,
welke Jan optreedt voor hemzelf maar ook vanwege zijn broer
Daniel, hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt van het bezit
dat afkomstig is van wijlen hun moeder Heijlwich. ....
Datum 21 januari 1550

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
320
Jan Joirden Brouwers heeft beloofd om aan Mechteld weduwe van
Jan Goessens, waarbij zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar
wettige kinderen daarvan het erfrecht,...
Datum 24 oktober 1552
Mechteld weduwe van Jan Goessens met Geerit haar zoon als haar <====
gekozen voogd, heeft bekend dat Jan Joirdens deze rente uit de vorige
akte altijd mag aflossen op ...
Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1560
Los087
Er is een bemiddeling geweest voor schepenen van Oirschot op 22
december anno 1557 door Geverden Henrick Gevertssoen namens
hemzelf en samen met Henrick Hoppenbrouwers optredend vanwege
zijn broers en zuster voor wat betreft de helft, verder Willem, Jan en
Rutger als broers en kinderen van Willem Geverts, Wouter Corsten
Oomen en Goijaert Henrick Goijaerts partij ter ener zijde en Geerit <====
Jan Goessens en Peter Geritsoen die handelen namens Jan
Geeritssoen als partij ter andere zijden en wel vanwege bepaalde
roerende bezittingen en vervallen pachten nagelaten door Marie
dochter van Geverts van Ostaden. ....
...Genoemde Jan Geerits mag daarvan zolang hij leeft een pacht van 6
mudde rogge ontvangen volgens een bepaalde overeenkomst die
daarvan is gemaakt ...
Datum 26 december 1557

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1580.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1580
042
... nog ... stuivers per jaar aan de weduwe van Gerart Jan Goossens, ...
Datum 12 april 1580

5.
manPeter Jan Goossens‏
Overleden ‎1590
[bron]
Genoemd in akte 040 van 6 februari 1590.
Genoemd als wijlen in akte 166 van 12 oktober 1590

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
Voor het jaar 1561 zijn volgens het privilege van Oirschot door de
schout van hogerhand als schepenen aangesteld ...
7. Peter Jan Goessens

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
114
Frans Dirck Leemans, verder Wouter Thomassen van den Ven als
man van Anna dochter van Dirck Leemans, nog Peeter Jan Goessens
als man van Aleijt dochter van genoemde Dirk Leemans, verkopen
hierbij het huis, ...
(geen datum en geen getuigen vermeld )
.
119
Frans Dirck Leemans, verder Wouter Thomassen van den Ven als
man van Anna dochter van Dirck Leemans, nog Peeter Jan Goessens
als man van Aleijt ook dochter van genoemde Dirck Leemans,
hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben
geerfd van genoemde Dirck en Margriet. ...
Datum 12 februari 1561

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
147
Peeter zoon wijlen Jan Goessens als man van Aleijten dochter van
Dirck Leemans, verkoopt hierbij...
(geen datum en geen getuigen vermeld )
.
224
Frans Dirck Leemans, Wouter Thomassen van den Venne als man van
Anna dochter van wijlen Dirck Jan Leemans en Peter Jan Goessens
als man van Aleijten dochter van genoemde Dirck Jan Leemans,
hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit van wijlen
genoemde Dirck Leemans. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 28 april 1562)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1574.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1574
In het jaar 1574 op Nieuwjaarsavond of daaromtrent zijn de volgende
personen als schepenen aangesteld en beedigd ...
4. Peter Jan Goessens, overleden 1590

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
047
Peter zoon wijlen Jan Goessens heeft beloofd om aan Roelanden van <===
der Ameijden ten behoeve van heer en meester Jan Goessens, <=== Genoemd met broer
kanunnik te Boxtel, diens broer, voortaan een jaarlijkse rente van 6
gulden te gaan betalen, ...
Datum 1 februari 1581

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1582.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1582
056
Peter zoon Jan Goessens als gemachtigde voor zijn broer heer en
meester Jan Goessens priester en kannunnik te Boxtel zoals blijkt uit <=== Genoemd met broer
een machtiging opgemaakt voor schepenen en notaris te Boxtel d.d.
23 augustus 1581, verkoopt een beemd genoemd de Soeperdonck of
ook wel Banisveld, ....
Datum 24 maart 1582

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1583.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1583
Vandaag op .... ( blanko gelaten ) januari 1583 zijn onderstaande
personen vanwege de koning als schepenen aangesteld en is hen de
eed afgenomen : ...
2. Peter Jan Goessens, overleed 1590 <=== In akte of is dit een notitie van J.T.???

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1584.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1584
149
Daarom zijn nu samengekomen genoemde Adriaen van Esch, partij
enerzijds en Thomas, Peter, Dirck en Jan, broers en zonen van wijlen
Wouter Thomas van den Ven, partij anderzijds waarbij Dirk en Jan
zijn geassisteerd door hun oom Peter Jan Goossens en door Goossen <== oom van Dirck en Jan Wouter Thomas vd Ven.
Goijaert Smidts als hun voogden en hebben nu een afrekening
gemaakt. ...
Datum 22 september 1584

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1588.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1588
050
... Omdat dit
oudje toch geholpen moet worden zijn daarom bij elkaar gekomen
Peter Jan Goossens, Henrick de Hoppenbrouwer, Dirck en Jan Dielen
Dircks en nog andere vrienden van haar ...
Datum 9 maart 1588

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1589.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1589
In de naam des heren, Amen, anno 1589
Overgegeven schepenen zijn : ...
2. Peter Jan Goossens, is niet beedigd omdat de heer van Oirschot een
nieuwe opdracht heeft gegeven zoals men dat in de stukken daarover
zal vinden.
.
006
Anno 1589
Zijn als schepenen door de voorgaande schepenen overgedragen :
Henrick Spierinks, Peeter Goossens, Henrick int Ekerschot, Herman
Stockelmans, Dirk de Hoppenbrouwer en Willem de Metser en Peter
Wouters van de Ven, die niet zijn beedigd omdat de heer van Oirschot
in plaats van Peter Jan Goossens een zekere Jan Jan Aerts wilde
aanstellen, die vanwege deze heer van Oirschot voor een notaris
beedigd is geworden, hetgeen de schepenen niet hebben willen
toestaan omdat ze daar zelf volgens gewoonterecht toe bevoegd
waren. Daarom zijn in februari 1589 als schepenen door de schout
slechts zes personen beedigd, behalve dus genoemde Peter die (Peter
Goossens, JT) niet is beedigd, maar wel onder protest

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1590.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1590
040
Jan van Engelant, Wouter de Crom, Peter Jan Goossens, Adriaen
Willem Suetricks namens de gemeente Oirschot, hebben ermee
ingestemd, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1590)
.
166
Jenneken dochter van wijlen Peter Jan Goessens geassisteerd door <=== WIJLEN
Aelbrechten zoon wijlen Aert Aelbrechts haar bruidegom en voogd,
Henrick zoon wijlen Ghijsbert Janssn. de Hoppenbrouwer als man
van Mariken dochter van genoemde Peter Jan Goossens, Peter
Wouters van de Ven en Jan Niclaes Goessens als voogden over
Adriaen zoon van genoemde Peter Jan Goossens, Niclaes Jan <=== Broer: Niclaes Jan Goessens
Goessens als oom en Goijaert Ghijsbert Hoppenbrouwers voogd over
Aleijdt dochter van Wouter Ghijsbert Hoppenbrouwers verwekt bij
Margriet dochter van genoemde Peter Jan Goossens, hebben een
boedelverdeling gemaakt inzake de goederen die door deze Peter en
Aleijd dochter van Dirck Leemans, hun ouders, zijn nagelaten. ... <=== Echtgenote: Aleijd Drick Leemans
Datum 12 oktober 1590

6.
man‎Hr mr Jan Jan baccalaureus Goossens‏‎
Overleden ‎± 1607
[bron]
Genoemd in akte 040 van 22 januari 1566. Zie notitie bij vader.

Genoemd in akte 192 van 27 september1604.
Overleden in akte 023 van 22 januari 1608.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1558.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1558
203
Jan zoon wijlen Jan Goessens namens zijn broer meester Jan (...),
baccalaureus, heeft aan Aerden van
Hobbelen een huis, tuin etc. verhuurd, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen
in Oirschot herdgang Spoordonck. Ook verhuurt hij hem een beemd
genoemd de Posdonck, die eigendom is van genoemde meester Jan
Goessens. ...
... Het geld moet met
Pinksteren worden betaald en de rogge op Maria Lichtmisdag ten
huize van de deken van Oirschot ( dat is broer Jan, broer van de
hierboven genoemde twee Goosen-broers, er is dus blijkbaar nog een
derde Jan in een en hetzelfde gezin, JT ) danwel in Boxtel waar die
dat wil. ...
Datum 17 mei 1558

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
243
... , nog 4 gulden per jaar aan meester Jan Goessens te Boxtel, ...
Datum 13 september 1566

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1569.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1569
011
... Ook moet er nog 3 gulden per jaar worden betaald aan meester Jan Goossens kannunik te Boxtel, ... <=== "Kannunik te Boxtel"
Datum en getuigen als boven. (Datum 26 januari 1569)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1580.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1580
025
... , nog twee gulden per jaar aan meester Jan Goessens, ...
Datum 12 maart 1580

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
047
Peter zoon wijlen Jan Goessens heeft beloofd om aan Roelanden van
der Ameijden ten behoeve van heer en meester Jan Goessens, <==== Hr en Mr Jan Goessens kanunnik te Boxtel
kanunnik te Boxtel, diens broer, voortaan een jaarlijkse rente van 6
gulden te gaan betalen, ...
Datum 1 februari 1581

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1582.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1582
056
Peter zoon Jan Goessens als gemachtigde voor zijn broer heer en <==== Hr en Mr Jan Goessens priester en kanunnik te Boxtel
meester Jan Goessens priester en kannunnik te Boxtel zoals blijkt uit
een machtiging opgemaakt voor schepenen en notaris te Boxtel d.d.
23 augustus 1581, verkoopt een beemd genoemd de Soeperdonck of
ook wel Banisveld, ....
Datum 24 maart 1582

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1582.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1582
Jan zoon wijlen Peter Simons de Cort heeft beloofd om aan Peter Jan
Goossens ten behoeve van heer en meester Jan Goossens, zijn broer
een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 24 maart 1582)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1584.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1584
059
Jan zoon wijlen Ariens van Hobbelen heeft beloofd om voortaan aan
Peter Jan Goossens, ten behoeve van heer en meester Jan Goossens,
zijn broer, ....
Datum en getuigen als boven. (Datum 14 maart 1584)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
... , nog twee gulden per jaar aan meester Jan Goessens. ...
Datum 26 februari 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1595
189
... Uit dit erfdeel moet
jaarlijks een rente van 3 gulden 10 stuivers worden betaald uit een
rente van vier gulden per jaar aan meester Jan Goossens te Boxtel. ...
Datum 12 juni 1595
.
214
Jenneke dochter wijlen Geerlicx de Hoppenbrouwer, weduwe van
Jan Jan Goossens, geassisteerd door Jan Jan Liberts ( van Den Bosch,
JT ) haar man, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik
inzake ...
... heft op het bezit van heer en meester Jan Goossens, kanunnik te <=== "heer en meester Jan Goossens, kanunnik te Boxtel"
Boxtel, welke rente diens broer Jan Jan Goossens eerder voor hem
heeft opgenomen. Jenneken belooft alle lasten hierin van haar kant ...
te handelen. Daarna
Datum 5 juli 1595

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605
Los017
Los 11-v, 12, 6 februari 1602
-------------------------------------
... , nog 10 stuivers aan heer Jan Goessens te Boxtel.
Datum 6 februari 1602

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1604
192
...b.p. meester Jan Goossens, ...
Datum 27 september 1604

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1608.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1608
023
Heer Goossen Gerits en heer en meester Peter de Bresser als uitvoerders van het testament van wijlen
heer en meester Jan Goossens, priester en kanunnik tijdens zijn leven
van de St. Peterskerk in Boxtel, welk testament werd opgemaakt voor heer en meester Willem
Cuijpers, deken en pastoor in Boxtel d.d. 28 augustus ( geen jaartal vernoemd, JT), zoals ons
schepenen is gebleken, verkopen een huis ...
Datum als boven (Datum 22 januari 1608)
.
084
... als uitvoerders van het testament van wijlen heer en meester Jan Goossens, priester en <==== Hr en Mr Jan Goossens priester en kanunnik van de St. Peterskerk in Boxtel
kanunnik van de St. Peterskerk in Boxtel, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 februari 1608)

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-de-ven-orthen/I49450.php
Op 23-2-1550 ingeschreven in de universiteit van Leuven.
Promovendi op 26-3-1552 als 7e van 177.

7.
manJan Jan junior Goossens‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1564.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1564
168
... Ze verkopen deze bezittingen nu tegen het hoogste bod
aan Jan Jan Goessens de jonge en de verkopers beloven ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 3 maart 1564)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1570.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1570
125
... Verder vermaakt
hij al zijn bezittingen waarover hij beschikkingsmacht heeft voor een
helft aan Jan zoon Jan Goossens en diens vrouw Jenneken, dochter
van genoemde Geerlick de Hoppenbrouwer en ...
Datum 20 april 1570

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
Los021
Losse akte 1572
--------------------
Cathelijn dochter van wijlen Geerlicks de Hoppenbrouwer met Joost
Dirck Sweers haar man en voogd partij enerzijds en Jan zoon wijlen
Jan Goossens als man van Jenneken dochter van genoemde Geerlick <=== Jenneken Geerlick de Hoppenbrouwer
de Hoppenbrouwer, partij ter andere zijde, hebben een boedelverdeling
gemaakt ...
.. Bij deze verdeling krijgt Jan Jan Goessens namens zijn vrouw..
Datum 22 oktober 1572

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1577.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1577
005
Jan zoon wijlen Jan Goessens als man van Jenneken dochter van
wijlen Geerlick de Hoppenbrouwer heeft beloofd om voortaan aan
Catharijnen dochter van genoemde Geerlick echtgenote van Joost
Dirck Sweers, waarbij deze Catharijnen het vruchtgebruik krijgt en
haar kinderen die ze al heeft van genoemde Joest of er nog zullen
komen het erfrecht verkrijgen, vanwege het testament dat wijlen
Danel de Hoppenbrouwer eerder had gemaakt, een jaarlijkse rente van
30 gulden te gaan betalen, ...
Datam 2 januari 1577

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1578.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1578
034
Jan zoon wijlen Jan Goessens als kerkmeester van de parochiekerk te Best, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 5 maart 1578)
.
135
... Jan zoon wijlen Jan Goessens als kerkmeester van de St. Odulphuskerk te Best, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 28 maart 1578)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1579.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1579
Op Nieuwjaarsavond zijn als schepenen aangesteld en door Rutger
Janssn. van Kerkoerle beedigd : ...
7. Jan Jan Goessens

ECHTGENOTE: Jan jan goossens junior x Jenneken
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1580.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1580
119
Allen etc. Jan zoon Jan Goossens junior en Jenneken dochter van
Geerlicks die Hoppenbrouwer wettige echtgenoten, hebben met
wederzijdse goedkeuring hun testament gemaakt ...
Datum 19 november 1580

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1582.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1582
Op 6 januari 1582 zijn uit naam van de koning als schepenen
aangesteld en beedigd : ...
6. Jan Jan Goessens, overleed in 1587 <==== Notitie van JT of in aktes zelf???

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
292
... b.p. de weduwe en kinderen van Jan Goessens, ...
Datum 30 juni 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1591
145
... Ter vastlegging van
e.e.a. zijn nu verschenen Jenneken weduwe van Jan Goossens,
geassisteerd met haar man Jan Janssen van Den Bosch en nog door <=== Jenneke echtgenote hertrouwd Jan Janssen van Den Bosch
Jan zoon wijlen genoemde Jan Jan Goessens en nog Jan Henricks <=== Kids: Jan, Elisabeth (x Jan Henricks) + andere niet genoemd
onze collega schepen als man van Elisabeth dochter van genoemde
Jan Goossens, en nog Dirk Goijaerts Willems ( van Loon, JT ) en Aert
Rutgers van der Hoeven als voogden over de andere kinderen van Jan
en Jenneke en deze hebben nu ...
Datum 21 augustus 1591

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
312
Jan zoon wijlen Jan Goossens, Jan Henrick Gerits als man van
Elisabeth dochter van Jan Jan Goossens, verder Dirck Goijaerts
Willems (van Loon, JT) en Aert Rutgers van der Hoeven als voogden <=== Kids: Jan, Elisabeth, Jan (2e), Geerlijck, Geraerden
over Jan, Geerlijck en Geraeden, minderjarige kinderen van
genoemde Jan Jan Goossens, verwekt bij Jenneke dochter Geerlicx de
Hoppenbrouwer, hebben een voorlopige boedelscheiding gemaakt
van de navolgende goederen en wel uitsluitend voor zolang moeder
Jenneke leeft. ...
Datum 26 oktober 1592

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1595
145
Hiermede verklaren wij als schepenen van Oirschot plechtig, dat voor
ons zijn verschenen Jan zoon wijlen Jan Liberts als man van Jenneke <=== Jenneke hertrouwd met Jan Jan Liberts (van den Bosch)
dochter van Geerlijck Dircks de Hoppenbrouwer, eerder weduwe van <=== Jenneke Geerlijck Dircks de Hoppenbrouwer
Jan Jan Goossens, verder Jan en Geerlick en nog Jan Henrick Janssn. <=== Kids: Jan, Geerlick en Elisabeth (x Jan Henrick Janssn)
als man van Elisabeth, zijnde alle 3 kinderen van genoemde wijlen
Jan Goossens en Jenneken en ingezetenen van Oirschot. ...
... Daarom zijn nu genoemde Jan, Geerlick broers en
zonen van Jan Jan Goossens en Jenneken, die ook nog optreden voor
hun broer Gerard, verschenen en zij geven nu machtiging aan
genoemde Jan Jan Liberts en aan Henrick Janssen om samen ...
Datum 10 april 1595
.
214
Jenneke dochter wijlen Geerlicx de Hoppenbrouwer, weduwe van
Jan Jan Goossens, geassisteerd door Jan Jan Liberts ( van Den Bosch,
JT ) haar man, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik
inzake ...
... heft op het bezit van heer en meester Jan Goossens, kanunnik te
Boxtel, welke rente diens broer Jan Jan Goossens eerder voor hem
heeft opgenomen. Jenneken belooft alle lasten hierin van haar kant ...
te handelen. Daarna
Datum 5 juli 1595

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1602.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1602
107
Er is een bepaalde ruzie ontstaan tussen Jenneke weduwe van wijlen
Jan Jan Goossens, thans weduwe van wijlen van Jan Jan Liberts van
Shertogenbossche, haar tweede man, met haar kinderen verwekt bij
Jan Jan Goossens als partij ter ener zijde en de erfgenamen van wijlen
Jan Liberts partij ter andere zijde, vanwege de nalatenschap van deze
Jan Jan Liberts uit diens huwelijk. ...
Datum 26 juni 1602

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1603
088
Hij verkoopt dit deelvan de rente, samen met alle
achterstallige termijnen nu aan Jenneke dochter Geerlix de
Hoppenbrouwer, weduwe van Jan Jan Goossens, waarbij Jenneke het
recht van vruchtgebruik krijgt en haar kinderen verwekt bij genoemde
Jan Jan Goossens, het erfrecht.
Datum 7 maart 1603

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1606.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1606
Jenneke dochter Geerling Hoppenbrouwers weduwe van Jan Jan
Lijberts machtigt hierbij haar zoon Jan Jan Goossens om namens haar
het proces te vervolgen dat zij in Den Bosch voor de wethouders
aldaar voert op de buitenrol aldaar, vanwege een pacht van 2 mudde
roggen per jaar die uit onderpanden in Helvoirt worden betaald.
Datum en getuigen als boven. (Datum 7 juni 1606)

Jenneke nog genoemd in aktes van 1609.


Voor meer informatie: bertho@derikx.com