man‎Jan Jan van Collenburch‏‎
Zoon van Jan van Collenburch en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
Geen vroegere referenties naar Collenberg

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1521.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1521
086
Heer en meester Zebrecht van Collenberge als voogd over de
minderjarige kinderen van Jan van Collenberge, machtigt hierbij
Peter Laureijs om namens hem op te treden en geeft hem machtiging
om ook andere gemachtigden aan te stellen.
Datum 31 maart 1521
.
127
Herman Joerden Cleijnaerts verkoopt aan de wettige kinderen van <=== Echtgenote: Mechteld Herman Joerden Cleijnaerts
Jan Jans van Collenberge verwekt bij Mechteld dochter van Herman <=== Partoniem Jans
Joerden Cleijnaerts, al zijn bezit, zowel roerend als onroerend, land,
rentes, pachten etc. Ook doet hij nog afstand van zijn rechten inzake
een huwelijkse voorwaardenovereenkomst, gemaakt tussen
genoemde Jan van Collenberge en zijn dochter Mechteld en
eveneens inzake zijn bevoegdheid die hem is gegeven in een
testament tussen wijlen zijn vrouw en hemzelf. Verder doet hij
afstand van een rente die Jan Aert Jacops nu betaalt en welke rente
door Herman was gekocht.
Datum 13 augustus 1521,
.
156
Goijaert Lupprecht Dircks (=Borcots, JT) vanwege zijn 2
minderjarige kinderen die hij heeft verwekt bij Mechteld wettige <=== Mechteld hertrouwde.
dochter van Herman Cleijnael, en met hem zijn broers Dirck en
Dirck, die ook nog handelen namens hun broer Bartholomeus als
voogd over de genoemde minderjarige kinderen, doet afstand van
zijn rechten ten behoeve van de minderjarige kinderen van
genoemde Mechteld verwekt bij Jan van Collenberge. Dat betreft
alle roerende en onroerend bezit die deze minderjarige kinderen en
genoemde Goijaert als vader na de dood van genoemde Mechteld <=== Mechteld dus immidels overleden?
hebben verkregen of het bezit dat die kinderen nog zullen erven na
de dood van Herman Cleijnaels. Maar Goijaert als vader van de twee <=== Vader van Mechteld leeft nog.
nakinderen houdt wel al zijn kleding, nog 25 of 26 el linnen
lakenstof, nog een nieuwe tijk (?), een bedstede, 2 koperen potten en
4 bijenstokken. Verder is afspraak dat als er op dat bezit in de
toekomst onbekende lasten zouden blijken te drukken, dan zal
Goijaert daarvoor het deel daarin van de kinderen vergoeden. Verder
zullen de huwelijkse voorwaardes komen te vervallen die eerder in
Den Bosch waren opgemaakt door meester Zebrecht van
Collenberge en genoemde Goijaert en ook alle aanspraken die er
tussen deze beide partijen mochten hebben bestaan. Nadat dit is
gebeurd, zijn verschenen meester Zebrecht van Collenberge, priester
als voogd over de minderjarige kinderen van Jan van Collenberge, <=== mr Zebrecht v C als voogd en zijn broer Peter. (Beide broers van Jan?)
verder met hem zijn broer Peter (en Henrick Janssen van den
Sande=doorgestreept, JT) en dragen aan genoemde Goijaert
Lupprecht Dircks, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn
wettige kinderen daarvan het erfrecht, een rente over van 9
rijnsguldens per jaar, welke rente heer Rutger Willem Rutten eerder
had beloofd, aflosbaar met 150 gulden. Verder krijgt Goijaert en die
kinderen nog een kapìtaal van 32 rijnsguldens eens te ontvangen van
Daniel de Mester, waarbij Goijaert het vruchtgebruik ervan krijgt en
de kinderen het erfrecht. ... etc etc
Datum 24 mei 1521
.
157
Goijaert Lupprecht Dircks uit de vorige akte draagt aan heer
Zebrecht van Collenberge als voogd over de kinderen van Jan van
Collenberge en aan diens broer Peter, de schepenbrieven en de
huisraad, het vee etc. over, alles volgens de geschreven inventaris
van de hand van Herman Cleijnael. Dat betreft alle bezit en
oogstgeassen etc. dat de kinderen hebben geerfd of was toegezegd
aan de minderjarige kinderen van Jan van Collenberge verwekt bij
Mechteld dochter van Herman Cleijnaerts. De genoemde heer
Zebrecht en Peter geven genoemde Goijaert daarvoor kwijting en
beloven aan Goijaert die te zullen vrijwaren voor alle kosten en
schades die hem mochten overkomen vanwege Herman Cleijnaerts
inzake deze huisraad, brieven, vee en oogstgewassen.
Actum als boven. (Datum 24 mei 1521)
( zie achteraan dit protocol waarbij Kaerle Cleijnaert als
schout van Kempenland is opgeroepen geweest om in Den Bosch te
verschijnen vanwege de aanspraken van genoemde Goijaert, JT)
.
165
Kaerle Cleijnael en Jan Goossens die optreedt namens meester
Zebrecht van Collenberge en diens broer Peter van Collenberge, als
voogd over de minderjarige kinderen van Jan van Collenberge
verwekt bij Mechteld wettige dochter van Herman Cleijnael, hebben
een overereenkomst gemaakt, waarbij is afgesproken dat Kaerle op
geen enkele wijze het beheer zal voeren over het bezit van
genoemde Herman of dat van de genoemde kinderen, noch deze
kinderen etc. zal lastigvallen met acties of met brieven over
vorderingen die Kaerle meent te hebben op het bezit van de
kinderen, maar dat daaentegen de situatie daarvan zal worder
bevroren totdat Herman zal zijn overleden. Daarbij behoudt ieder
van de partijen de rechten zoals men meent die te hebben en de
voogden van de minder jarige kinderen zullen Kaerle Cleijnael ook
niet lastigvallen over enige chijnsen of pachten etc.w aarop zij
menen rechten te hebben. Ieder zal de aanspraken opschorten totdat
Herman is komen te overlijden.
Datum als boven, (Datum 29 mei 1521)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1523.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1523
277
Eerder had Bartholoemus Dirck Borcots als voogd over de
minderjarige kinderen van zijn broer Goijaert Libbrechts Borcots
verwekt bij Mechteld dochter van Herman Cleijnael, machtiging
gegeven aan zijn broers Dirck en Dirck, resp. uit het eerste en
tweede huwelijk, om namens hem als voogd alles te doen inzake een
boedeldeling tussen de kinderen van genoemde Goijaert zijnde zijn
broer en de kinderen van Jan van Collenberge verwekt bij Mechteld
dochter van Herman Cleijnael. ....
Datum 26 september 1523
.
278
Jan Jan Lucas van den Schoet belooft aan meester Zebrecht van
Collenberg als voogd over de kinderen van diens broer Jan (van <=== Zebrecht broer van Jan
Collenberg, JT) ten behoeve ook van die kinderen die eenmalig 7
mud en 8 lopen rogge te betalen en nog 38 gulden en 3 stuivers eens,
op de termijnen zoals genoemde Jan eerder in een schepenbrief van
Oirschot had beloofd aan joffrouw Mechteld als vrouw van Kaerle
Cleijnael en aan genoemde Kaerle Cleijnael ...
Datum 21 april 1523
.
279
Kaerle Cleijnael en zijn vrouw joffrouw Mechteld hebben beloofd
aan Jan Lucas van den Schoot dat ze voorlopig geen pachten van
hem zullen opeisen die Jan eerder in een schepenbrief van Oirschot
aan hen had beloofd, tot het moment toe dat meester Zebrecht van
Collenburg als voogd over de de kinderen van Jan van Collenburg
ten behoeve ook van die kinderen, betaald is geworden voor de in de
vorige akte genoemde pachten en geld.
Actum als boven.

Gehuwd met:

womanMechteld Herman Joerden Cleijnaerts‏
Dochter van Herman Joerden Cleijnaerts en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1504.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1504
060
Herman Joerden Cleijnaerts en zijn wettige dochter Mechteld, met
Kaerle Herman Cleijnaerts als haar voogd hierin, beloven aan
Margriet dochter van Henrick Belaerts die voortaan jaarlijks een
rente van 2 rijnsguldens te betalen, ...
Datum 20 februari 1504
.
244
Herman Joerden Cleijnaerts en zijn wettige dochter Mechteld
hebben beloofd om voortaan aan Margriet Henrick Belaerts die een
rente van 2 rijnsguldens per jaar te gaan betalen, ...
Datum op St. Thomasdag 1504

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1521.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1521
156
Goijaert Lupprecht Dircks (=Borcots, JT) vanwege zijn 2
minderjarige kinderen die hij heeft verwekt bij Mechteld wettige
dochter van Herman Cleijnael, en met hem zijn broers Dirck en
Dirck, die ook nog handelen namens hun broer Bartholomeus als
voogd over de genoemde minderjarige kinderen, doet afstand van
zijn rechten ten behoeve van de minderjarige kinderen van
genoemde Mechteld verwekt bij Jan van Collenberge. Dat betreft
alle roerende en onroerend bezit die deze minderjarige kinderen en
genoemde Goijaert als vader na de dood van genoemde Mechteld <=== OVERLEDEN
hebben verkregen of het bezit dat die kinderen nog zullen erven na
de dood van Herman Cleijnaels. ...
Datum 24 mei 1521

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1523.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1523
277
Eerder had Bartholoemus Dirck Borcots als voogd over de
minderjarige kinderen van zijn broer Goijaert Libbrechts Borcots <=== Goijaert Libbrechts Borcots
verwekt bij Mechteld dochter van Herman Cleijnael, machtiging
gegeven aan zijn broers Dirck en Dirck, resp. uit het eerste en
tweede huwelijk, om namens hem als voogd alles te doen inzake een
boedeldeling tussen de kinderen van genoemde Goijaert zijnde zijn
broer en de kinderen van Jan van Collenberge verwekt bij Mechteld
dochter van Herman Cleijnael. ....
Datum 26 september 1523

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1532.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 131 REGESTEN 1532
063
Al degenen die deze brief zullen zien of lezen, gegroet!. Voor de
stadhouder van de schout van Kempenland en voor ons schepenen
is verschenen Goijaert Borcots en diens wettige vrouw Geertruit
dochter van Jan van Gestel en hebben een beedigde verklaring
laten opstellen. In de eerste plaats verklaren Goijaert en Geertruit
dat er een dokument bestaat, geschreven door Philips van Herzele
waarin de huwelijkse voorwaarden zijn beschreven tussen Goijaert
en Geertruit. De tekst is als volgt
Hierbij zijn verschenen Goert Lip Dircks (Borchouts, JT) als
toekomstige bruidegom met zijn broer Dirck Borchaerts
(Borghouts, JT) als partij ter ener zijnde en Jan van Gestel met zijn
dochter Geertruit a.s. bruid ter andere zijden en ze hebben de
volgende overeenkomst gemaakt. ...
Datum 31 januari 1532

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
240
Goijaert Philips Dircks (Borcots, JT) weduwnaar van Mechteld <=== weduwnaar Goijaert Philips Dircks
dochter van wijlen Herman Cleijnael, doet afstand van zijn recht
van vruchtgebruik en deels ook inzake het erfrecht, inzake
volgende jaarlijkse rentes. ...
... Hij doet er nu
afstand van ten behoeve van zijn wettige zoon Jan verwekt bij
vermelde Mechteld en Goijaert ...
Datum 9 juni 1535
.
241
Dirck Lupprecht Borcots als voogd over Jan, wettige minderjarige
zoon van zijn broer Goijaert, verwekt door deze Goijaert bij
Mechteld dochter van Herman Cleijnals, verder Jan Cleijnael, <=== Mechteld Herman Cleijnals x Goijaert Lupprecht Borcots
nog Jan Goessens de jonge, Peter Laureijssen en Jan Huijskens als <=== Jan Goessens de jonge.
toeziende voogden van genoemde minderjarige Jan Borcots, met
genoemde Dirck als zijn voogd, waarvoor ze samen beloven die bij
diens meerderjarigheid daarin te laten toestemmen, verkopen
hierbij al hun aanspraken en rechten in het roerende en onroerende
bezit, dat thans nog wordt gebruikt door Goijaert Philips Borcots <=== Goijaert Philips Borcots
en afkomstig is van wijlen genoemde Mechteld en welk bezit
Goijaert had geerfd van wijlen zijn vader Philips en diens moeder
Gijssele, en waarin de minderjarige zoon Jan is gerechtigd. Ze
verkopen die aanspraken nu aan genoemde Goijaerden Philips
Borcots die daarvan het erfrecht krijgt. ...
Datum als boven (Datum 9 juni 1535)

Kinderen:

1.
womanMechteld Jans van Collenburch‏
Overleden ‎± 1557
[bron]
Genoemd in akte 320 van 24 oktober 1552
Wijlen in akte 441 van 14 december 1557

2.
womanMargriet Jan van Collenburch‏
Overleden ‎± 1560
[bron]
Genoemd in akte 295 van 20 juli 1555.
Genoemd als wijlen in akte 145 van 26 februari 1561.

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT: Frans Willem Andriessen
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1549.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1549
388
Jan zoon wijlen Henrik Hasselmans verkoopt hierbij een stuk
akkerland, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang
Straten, b.p. Rutger Henriks van der Hoeven, welk perceel deze Jan
heeft verkregen van Frans Willem Andriessen als man van Margriet <===
dochter van wijlen Jan van Collenbergen, conform een schepenbrief
van Den Bosch....
Datum 2 december 1549

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1551.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1551
184
Mechteld ( lees van Collenberge, JT ) weduwe van Jan Goessens met
Peter Laureijssen als haar voogd, draagt hierbij een kapitaal over van
39 gulden welk bedrag Frans Willems als man van Margriet dochter <====
van Jans van Collenberghe haar schuldig is op grond van het
testament van wijlen meester Jans van Collenberge zoals zij
verklaarde. Zij draagt dit kapitaal nu puur als schenking over aan
haar wettige zoon Jan Jans Goessens.
Datum 14 mei 1551

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
Hierbij heeft Frans Willem Andriessen (Dankaerts?, JT aan de
inwoners van herdgang de Notel gevraagd dat hij graag in deze
herdgang zou willen komen wonen voor zover hem dat wordt
toegestaan en hij bereid is de bijdrage daarvoor te voldoen.
Genoemde inwoners van deze herdgang hebben hem dat toegestaan
en ook zijn echtgenote zodat die daar hun vaste woon- en
verblijfplaats mogen hebben, zo lang als ze dat willen. Zij zijn
daarvoor verplicht jaarlijks in de bede een bedrage van 2 gulden en
15 stuivers te moeten betalen en wel vanwege het bezit wat hij daar
heeft te Oirschot. Als hij en zijn vrouw nog meer bezit aldaar
verwerven
dan moet hij al naar gelang meer gaan betalen.
Datum 1 oktober 1552,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1553.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1553
330
Frans zoon wijlen Willem Andriessen (Dankaerts?, JT ) en diens
vrouw Margriet dochter van wijlen Jans van Collenburg, welke
genoemde Frans gezond van lichaam is en diens vrouw Margriet die
ziek is, hebben met wederzijdse instemming hun testament
opgemaakt. Ze keuren hun eerdere testament hierbij goed dat is
opgemaakt voor Johannes Johannes Lants en getuigen d.d. 5
september 1549 en dat ze in zijn geheel willen handhaven, behalve
een clausule. Daarbij gaven zij elkaar eerder aan de langstlevende
van hen beiden de bevoegdheid om hun beider bezit te mogen
verkopen, het te belasten voor een totaal bedrag van 400 gulden. Zij
herroepen hierbij deze clausule en willen dat de langstlevende van
hen beiden de macht krijgt om uit dat bezit goederen te verkopen of
dat te belasten tot een waarde toe van 500 gulden om daarvan de
hofstede te kunnen bouwen die in de genoemde clausule eerder was
vermeld, e.e.a. omdat de testateurs daarvoor nog eens 100 gulden
hebben gespendeerd. Zij verklaren dat dit hun testament is en willen
er een of meer brieven van hebben opgemaakt.
Datum 10 september 1553,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1555.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1555
295
... welk perceel deze
Daniel eerder heeft verkregen van Jan Henrick Hasselmans en deze
Jan Henrick Hasselmans daarvoor van Frans Willem Andriessen als
man van Margriet dochter van wijlen Jans van Collenbergen,
conform een schepenbrief van Den Bosch en van Oirschot. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 20 juli 1555)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
145
Caerle van Vlierden en Jan Geerits als aangestelde voogden over Jan,
Willem, Anna en Elisabeth, alle wettige kinderen van Frans Willems
(Danckaerts?, JT ) verwekt bij wijlen Margriet van Collenburg, <=== Wijlen
hebben hierbij samen machtiging gegeven aan genoemde Frans
Willems om al hun zaken en kwesties als verdedigende of eisende
partij voor hen te behartigen. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 26 februari 1561)

http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/momboirboeken/R1922.1.htm48
Henrick WILLEMSZ, Pelgrom WILLEMSZ, ooms en Caerle van VLIER DEN en Jan GERARDS, neven, zijn momboirs gesteld over Jan, 19 jaar, Willem, 13 jaar, Anneke, 17 jaar en Elisabeth, 15 jaar kinderen van Frans WILLEMS bij wijlen Margreet van COLLENBURCH.
De te beheren goederen zijn: een huis met zijn aangelag in de Verwerstraet en een huis met zijn toebehoren in de Ridderstraet.
19.11.1562
R 1922
f 121

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1572.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1572
Op Nieuwjaarsavond anno 1572 zijn als schepenen aangesteld en
beedigd : ...
7. Frans Willems ( Danckaerts, JT ) nog in dit jaar 1572 overleden
(Dat betekent dat hij is overleden tussen 14 december en 31
december 1572, JT)

ECHTGENOOT: WIJLEN: Frans Willems Danckers
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1573.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1573
118
Willem zoon wijlen Frans Willems Danckers verwekt bij wijlen <======== Op deze plek wordt ""Danckers" genoemd.
Margriet dochter van Jans van Collenberch, Anna dochter van
genoemde Frans Danckerts en Margriet met Niclaes Jan Goessens als
haar gekozen voogd, verder Lijsken dochter van Frans Dankerts en
Margriet met Jan Stockelmans haar gekozen voogd, en nog Jacop
Cheris en Henrick van Esch als voogden over de minderjarige
kinderen van Jan zoon wijlen Frans Danckerts en Margriet, hebben
een boedelverdeling gemaakt van de navolgende goederen die ze
hebben geerfd door het overlijden van genoemde Frans en Margriet. ...
Datum 27 april 1573


Voor meer informatie: bertho@derikx.com