man‎Frans Willem Andriessen Danckaerts‏‎
Overleden ‎± 1572
[bron]
Benoemd als schepen in 1572.
Genoemd als wijlen in akte 118 van 27 april 1573.

Gehuwd met:

womanMargriet Jan van Collenburch‏
Overleden ‎± 1560
[bron]
Genoemd in akte 295 van 20 juli 1555.
Genoemd als wijlen in akte 145 van 26 februari 1561.

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT: Frans Willem Andriessen
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1549.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1549
388
Jan zoon wijlen Henrik Hasselmans verkoopt hierbij een stuk
akkerland, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang
Straten, b.p. Rutger Henriks van der Hoeven, welk perceel deze Jan
heeft verkregen van Frans Willem Andriessen als man van Margriet <===
dochter van wijlen Jan van Collenbergen, conform een schepenbrief
van Den Bosch....
Datum 2 december 1549

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1551.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1551
184
Mechteld ( lees van Collenberge, JT ) weduwe van Jan Goessens met
Peter Laureijssen als haar voogd, draagt hierbij een kapitaal over van
39 gulden welk bedrag Frans Willems als man van Margriet dochter <====
van Jans van Collenberghe haar schuldig is op grond van het
testament van wijlen meester Jans van Collenberge zoals zij
verklaarde. Zij draagt dit kapitaal nu puur als schenking over aan
haar wettige zoon Jan Jans Goessens.
Datum 14 mei 1551

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
Hierbij heeft Frans Willem Andriessen (Dankaerts?, JT aan de
inwoners van herdgang de Notel gevraagd dat hij graag in deze
herdgang zou willen komen wonen voor zover hem dat wordt
toegestaan en hij bereid is de bijdrage daarvoor te voldoen.
Genoemde inwoners van deze herdgang hebben hem dat toegestaan
en ook zijn echtgenote zodat die daar hun vaste woon- en
verblijfplaats mogen hebben, zo lang als ze dat willen. Zij zijn
daarvoor verplicht jaarlijks in de bede een bedrage van 2 gulden en
15 stuivers te moeten betalen en wel vanwege het bezit wat hij daar
heeft te Oirschot. Als hij en zijn vrouw nog meer bezit aldaar
verwerven
dan moet hij al naar gelang meer gaan betalen.
Datum 1 oktober 1552,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1553.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1553
330
Frans zoon wijlen Willem Andriessen (Dankaerts?, JT ) en diens
vrouw Margriet dochter van wijlen Jans van Collenburg, welke
genoemde Frans gezond van lichaam is en diens vrouw Margriet die
ziek is, hebben met wederzijdse instemming hun testament
opgemaakt. Ze keuren hun eerdere testament hierbij goed dat is
opgemaakt voor Johannes Johannes Lants en getuigen d.d. 5
september 1549 en dat ze in zijn geheel willen handhaven, behalve
een clausule. Daarbij gaven zij elkaar eerder aan de langstlevende
van hen beiden de bevoegdheid om hun beider bezit te mogen
verkopen, het te belasten voor een totaal bedrag van 400 gulden. Zij
herroepen hierbij deze clausule en willen dat de langstlevende van
hen beiden de macht krijgt om uit dat bezit goederen te verkopen of
dat te belasten tot een waarde toe van 500 gulden om daarvan de
hofstede te kunnen bouwen die in de genoemde clausule eerder was
vermeld, e.e.a. omdat de testateurs daarvoor nog eens 100 gulden
hebben gespendeerd. Zij verklaren dat dit hun testament is en willen
er een of meer brieven van hebben opgemaakt.
Datum 10 september 1553,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1555.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1555
295
... welk perceel deze
Daniel eerder heeft verkregen van Jan Henrick Hasselmans en deze
Jan Henrick Hasselmans daarvoor van Frans Willem Andriessen als
man van Margriet dochter van wijlen Jans van Collenbergen,
conform een schepenbrief van Den Bosch en van Oirschot. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 20 juli 1555)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
145
Caerle van Vlierden en Jan Geerits als aangestelde voogden over Jan,
Willem, Anna en Elisabeth, alle wettige kinderen van Frans Willems
(Danckaerts?, JT ) verwekt bij wijlen Margriet van Collenburg, <=== Wijlen
hebben hierbij samen machtiging gegeven aan genoemde Frans
Willems om al hun zaken en kwesties als verdedigende of eisende
partij voor hen te behartigen. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 26 februari 1561)

http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/momboirboeken/R1922.1.htm48
Henrick WILLEMSZ, Pelgrom WILLEMSZ, ooms en Caerle van VLIER DEN en Jan GERARDS, neven, zijn momboirs gesteld over Jan, 19 jaar, Willem, 13 jaar, Anneke, 17 jaar en Elisabeth, 15 jaar kinderen van Frans WILLEMS bij wijlen Margreet van COLLENBURCH.
De te beheren goederen zijn: een huis met zijn aangelag in de Verwerstraet en een huis met zijn toebehoren in de Ridderstraet.
19.11.1562
R 1922
f 121

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1572.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1572
Op Nieuwjaarsavond anno 1572 zijn als schepenen aangesteld en
beedigd : ...
7. Frans Willems ( Danckaerts, JT ) nog in dit jaar 1572 overleden
(Dat betekent dat hij is overleden tussen 14 december en 31
december 1572, JT)

ECHTGENOOT: WIJLEN: Frans Willems Danckers
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1573.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1573
118
Willem zoon wijlen Frans Willems Danckers verwekt bij wijlen <======== Op deze plek wordt ""Danckers" genoemd.
Margriet dochter van Jans van Collenberch, Anna dochter van
genoemde Frans Danckerts en Margriet met Niclaes Jan Goessens als
haar gekozen voogd, verder Lijsken dochter van Frans Dankerts en
Margriet met Jan Stockelmans haar gekozen voogd, en nog Jacop
Cheris en Henrick van Esch als voogden over de minderjarige
kinderen van Jan zoon wijlen Frans Danckerts en Margriet, hebben
een boedelverdeling gemaakt van de navolgende goederen die ze
hebben geerfd door het overlijden van genoemde Frans en Margriet. ...
Datum 27 april 1573

Voor meer informatie: bertho@derikx.com