man‎Jan van Collenburch‏‎

[Gebruikersnotities]
Is dit deze Jan?
Misschien wel: Jan Jan v. C. had broer Zebrecht welke had broer Peter welke had moeder Margriet.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=5004&minr=12714016&miview=inv2
5004 Esch, mannengasthuis
Regestenlijst (1-185 van het mannengasthuis Esch 62-123
112 1485, juni 10.
Michgiel Bolant, Gerart Peters, Jan van den Ven, Willem van Meyensvoert, Maes Henricksz, Jan Zebrechtszt van Collenberch en Jan Lucas, schepenen van Liemde, verklaren dat Lysbet Aelbrechtsdochter verkocht heeft aan Marten van Helmont, het achtste deel van een beemd, geheten die Ruynen, gelegen aan de molen te Ansel, tussen Lambrecht Dirck Roetartsz en die Voerbeempt, strekkende van Jan Zebrechts van Collenberch tot aan Arnt van den Pas
Datumaanduiding: des vrydachs voer sente Anthonisdach
Beschrijving zegel: met zegel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.57&minr=13247853&miview=ldt
7 Jan Zebrechts van Collenburch als wettige man van Margriet wettige dochter van Jans van de Zande, verkoopt aan Peter Gerits van de Loo onze medeschepen, de helft van een beemd, genoemd dat Bruijcksken gelegen onder Lucel waarvan de koper de anderehelft heeft, belendend Jan Aelbrechts en diens broer Marten, Jan de Momber, Erbrecht Loijen, de rivier de Aa. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 8 denarii paijment als grondchijns. Getuigen Dierck de Visser en Goijaert van Heretom. Datum 12 februari (1494)
Datering: 12-02-1494
Pagina: 2r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel
Toegangsnummer: 392
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.60&minr=13186486&miview=ldt
Peter Claessen van der Hoert
Peter Janssen van Collenberch en diens moeder Margrieten <==== Jan Jan v. C. had broer Zebrecht welke had broer Peter welke had moeder Margriet.
de erfgenamen van Jan van Collenborch (nabij de molen te Liempde)
Jacob Gerits
Henrick Scellekens
Datering:
1513-1521
Pagina: 58v (scan 64 links)
Plaats: Boxtel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 392
Inventarisnummer: 60
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Boxtel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manJan Jan van Collenburch‏

[Gebruikersnotities]
Geen vroegere referenties naar Collenberg

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1521.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1521
086
Heer en meester Zebrecht van Collenberge als voogd over de
minderjarige kinderen van Jan van Collenberge, machtigt hierbij
Peter Laureijs om namens hem op te treden en geeft hem machtiging
om ook andere gemachtigden aan te stellen.
Datum 31 maart 1521
.
127
Herman Joerden Cleijnaerts verkoopt aan de wettige kinderen van <=== Echtgenote: Mechteld Herman Joerden Cleijnaerts
Jan Jans van Collenberge verwekt bij Mechteld dochter van Herman <=== Partoniem Jans
Joerden Cleijnaerts, al zijn bezit, zowel roerend als onroerend, land,
rentes, pachten etc. Ook doet hij nog afstand van zijn rechten inzake
een huwelijkse voorwaardenovereenkomst, gemaakt tussen
genoemde Jan van Collenberge en zijn dochter Mechteld en
eveneens inzake zijn bevoegdheid die hem is gegeven in een
testament tussen wijlen zijn vrouw en hemzelf. Verder doet hij
afstand van een rente die Jan Aert Jacops nu betaalt en welke rente
door Herman was gekocht.
Datum 13 augustus 1521,
.
156
Goijaert Lupprecht Dircks (=Borcots, JT) vanwege zijn 2
minderjarige kinderen die hij heeft verwekt bij Mechteld wettige <=== Mechteld hertrouwde.
dochter van Herman Cleijnael, en met hem zijn broers Dirck en
Dirck, die ook nog handelen namens hun broer Bartholomeus als
voogd over de genoemde minderjarige kinderen, doet afstand van
zijn rechten ten behoeve van de minderjarige kinderen van
genoemde Mechteld verwekt bij Jan van Collenberge. Dat betreft
alle roerende en onroerend bezit die deze minderjarige kinderen en
genoemde Goijaert als vader na de dood van genoemde Mechteld <=== Mechteld dus immidels overleden?
hebben verkregen of het bezit dat die kinderen nog zullen erven na
de dood van Herman Cleijnaels. Maar Goijaert als vader van de twee <=== Vader van Mechteld leeft nog.
nakinderen houdt wel al zijn kleding, nog 25 of 26 el linnen
lakenstof, nog een nieuwe tijk (?), een bedstede, 2 koperen potten en
4 bijenstokken. Verder is afspraak dat als er op dat bezit in de
toekomst onbekende lasten zouden blijken te drukken, dan zal
Goijaert daarvoor het deel daarin van de kinderen vergoeden. Verder
zullen de huwelijkse voorwaardes komen te vervallen die eerder in
Den Bosch waren opgemaakt door meester Zebrecht van
Collenberge en genoemde Goijaert en ook alle aanspraken die er
tussen deze beide partijen mochten hebben bestaan. Nadat dit is
gebeurd, zijn verschenen meester Zebrecht van Collenberge, priester
als voogd over de minderjarige kinderen van Jan van Collenberge, <=== mr Zebrecht v C als voogd en zijn broer Peter. (Beide broers van Jan?)
verder met hem zijn broer Peter (en Henrick Janssen van den
Sande=doorgestreept, JT) en dragen aan genoemde Goijaert
Lupprecht Dircks, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn
wettige kinderen daarvan het erfrecht, een rente over van 9
rijnsguldens per jaar, welke rente heer Rutger Willem Rutten eerder
had beloofd, aflosbaar met 150 gulden. Verder krijgt Goijaert en die
kinderen nog een kapìtaal van 32 rijnsguldens eens te ontvangen van
Daniel de Mester, waarbij Goijaert het vruchtgebruik ervan krijgt en
de kinderen het erfrecht. ... etc etc
Datum 24 mei 1521
.
157
Goijaert Lupprecht Dircks uit de vorige akte draagt aan heer
Zebrecht van Collenberge als voogd over de kinderen van Jan van
Collenberge en aan diens broer Peter, de schepenbrieven en de
huisraad, het vee etc. over, alles volgens de geschreven inventaris
van de hand van Herman Cleijnael. Dat betreft alle bezit en
oogstgeassen etc. dat de kinderen hebben geerfd of was toegezegd
aan de minderjarige kinderen van Jan van Collenberge verwekt bij
Mechteld dochter van Herman Cleijnaerts. De genoemde heer
Zebrecht en Peter geven genoemde Goijaert daarvoor kwijting en
beloven aan Goijaert die te zullen vrijwaren voor alle kosten en
schades die hem mochten overkomen vanwege Herman Cleijnaerts
inzake deze huisraad, brieven, vee en oogstgewassen.
Actum als boven. (Datum 24 mei 1521)
( zie achteraan dit protocol waarbij Kaerle Cleijnaert als
schout van Kempenland is opgeroepen geweest om in Den Bosch te
verschijnen vanwege de aanspraken van genoemde Goijaert, JT)
.
165
Kaerle Cleijnael en Jan Goossens die optreedt namens meester
Zebrecht van Collenberge en diens broer Peter van Collenberge, als
voogd over de minderjarige kinderen van Jan van Collenberge
verwekt bij Mechteld wettige dochter van Herman Cleijnael, hebben
een overereenkomst gemaakt, waarbij is afgesproken dat Kaerle op
geen enkele wijze het beheer zal voeren over het bezit van
genoemde Herman of dat van de genoemde kinderen, noch deze
kinderen etc. zal lastigvallen met acties of met brieven over
vorderingen die Kaerle meent te hebben op het bezit van de
kinderen, maar dat daaentegen de situatie daarvan zal worder
bevroren totdat Herman zal zijn overleden. Daarbij behoudt ieder
van de partijen de rechten zoals men meent die te hebben en de
voogden van de minder jarige kinderen zullen Kaerle Cleijnael ook
niet lastigvallen over enige chijnsen of pachten etc.w aarop zij
menen rechten te hebben. Ieder zal de aanspraken opschorten totdat
Herman is komen te overlijden.
Datum als boven, (Datum 29 mei 1521)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1523.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1523
277
Eerder had Bartholoemus Dirck Borcots als voogd over de
minderjarige kinderen van zijn broer Goijaert Libbrechts Borcots
verwekt bij Mechteld dochter van Herman Cleijnael, machtiging
gegeven aan zijn broers Dirck en Dirck, resp. uit het eerste en
tweede huwelijk, om namens hem als voogd alles te doen inzake een
boedeldeling tussen de kinderen van genoemde Goijaert zijnde zijn
broer en de kinderen van Jan van Collenberge verwekt bij Mechteld
dochter van Herman Cleijnael. ....
Datum 26 september 1523
.
278
Jan Jan Lucas van den Schoet belooft aan meester Zebrecht van
Collenberg als voogd over de kinderen van diens broer Jan (van <=== Zebrecht broer van Jan
Collenberg, JT) ten behoeve ook van die kinderen die eenmalig 7
mud en 8 lopen rogge te betalen en nog 38 gulden en 3 stuivers eens,
op de termijnen zoals genoemde Jan eerder in een schepenbrief van
Oirschot had beloofd aan joffrouw Mechteld als vrouw van Kaerle
Cleijnael en aan genoemde Kaerle Cleijnael ...
Datum 21 april 1523
.
279
Kaerle Cleijnael en zijn vrouw joffrouw Mechteld hebben beloofd
aan Jan Lucas van den Schoot dat ze voorlopig geen pachten van
hem zullen opeisen die Jan eerder in een schepenbrief van Oirschot
aan hen had beloofd, tot het moment toe dat meester Zebrecht van
Collenburg als voogd over de de kinderen van Jan van Collenburg
ten behoeve ook van die kinderen, betaald is geworden voor de in de
vorige akte genoemde pachten en geld.
Actum als boven.

2.
man‎Mr. Zebrecht Jan van Collenburch‏‎
Overleden ‎9 sep 1539
[bron]
http://www.bossche-encyclopedie.nl/personen/colenberch,%20zebertus.htm
Mr. Zibertus van Collenberch, canonik ende deken vant capittel tot Boxtel Sterft 1539. 9 7ber.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1523.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1523
278
Jan Jan Lucas van den Schoet belooft aan meester Zebrecht van
Collenberg als voogd over de kinderen van diens broer Jan (van <=== Zebrecht broer van Jan
Collenberg, JT) ten behoeve ook van die kinderen die eenmalig 7
mud en 8 lopen rogge te betalen en nog 38 gulden en 3 stuivers eens,
op de termijnen zoals genoemde Jan eerder in een schepenbrief van
Oirschot had beloofd aan joffrouw Mechteld als vrouw van Kaerle
Cleijnael en aan genoemde Kaerle Cleijnael ...
Datum 21 april 1523

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.61&minr=13122338&miview=ldt
Aert Goeijaert Rombouts, kerkmeester Boxtel
Peter Claes van der Hoert, kerkmeester Boxtel
Daniel Gerit Clercx, kerkmeester Boxtel
vrouwe Adriana weduwe van heer Jan van Hoerne. ridder, heer van Baucignij etc.
jonker Philips van Hoeren, a.s. heer van Boxtel
meester Sebrecht van Collenborch, kanunnik van Boxtel <====
Geertruit zuster van meester Sebrecht van Collenborch <==== Zus
Peter Valckener
heer Henrick van Ranst, jaargetijde (kaarsen en biesen om met kermis de kerk mee te stuwen)
Henrick Jacops, kerkbewaarder te Boxtel (is hij Henrick van Gerven?)
Peter Valckener
Corsten Willems van Sichen
Datering: 1527-1537
Pagina: 14v (scan 16 links)
Plaats: Boxtel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 392
Inventarisnummer: 61
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.62&minr=13123113&miview=ldt
wijlen meester Zebrecht van Collenberch, deken van Boxtel
de erfgenamen van Corsten Aerts
Henrick Wouters
Henrick van de Schoet
Bertholomeus de Momboir
heer en meester Aernden de Leeuwe, ten behoeve kapittel Boxtel
Datering: 1539-1542
Pagina: 1025v (scan 122 links)
Plaats: Boxtel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 392
Inventarisnummer: 62
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Boxtel

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1545
008
Goris Wouters Gorissen heeft beloofd om aan Jan Jan Goossens een
bedrag van 24 gulden te zullen betalen ten behoeve van het H.
Avondmaal gesticht in de St. Peterskerk te Boxtel die dat elk jaar
wordt gevierd op Witte Donderdag, welke fundatie is gesticht door
de eerwaardige heer en meester Zebrecht van Collenberge destijds <====
deken aldaar en wel volgens het testament van deze heer Zebrecht
daarvan. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 31 januari 1545)

=============
http://www.bossche-encyclopedie.nl/personen/colenberch,%20zebertus.htm
221. Colenberch, Zebertus - de Boxtel

Presb. Luik, A. 1511 (1511-1539) Antwerpen, Den Bosch

Heer ende meester Sebert vanden Collenbergh of meester Zebert van Collenberch werd geboren te Boxtel. Al op 14 september 1426 droeg een Zebertus, filius quondam Zeberti de Kollenberch, alle goederen die hem waren aangekomen door de dood van zijn ouders over aan zijn broer Albertus. Dezelfde Albertus Zebrechs soen de Collenberch wordt omstreeks 1427 ook vermeld als eigenaar van goederen te Liempde in de parochie van Boxtel. Een Jan Zebensoen van Collenberch was in 1480 schepen van Liempde. Ze zullen ongetwijfeld aan meester Zebert verwant zijn geweest. Deze werd op 1 juli 1498 als Zybertus de Colleber de Boxtel samen met Wilhelmus Erberti de Boxtel ingeschreven aan de Leuvense universiteit. Ze moeten uitzonderlijk goede studenten geweest zijn want in 1501 slaagden Sebertus Coelberg ex Boxtel van het college "de Valk" en Wilhelmus Huberti ex Boxtel respectievelijk als tweede en vijfde van 103 promovendi voor hun licentiaatsexamen. Een Johannes Coelbergh vel Coelberti ex Gestel werd eerste. Meester Zebert onderwees in 1501 artes te Leuven en werd vervolgens vice-cureit van de O.L.V.-kerk te Antwerpen. In deze functie wordt hij op 30 oktober 1511 als getuige vermeld in het testament van heer Claes Pekelheerinc, beneficiant van de O.L.V.-kerk. Hij was toen inmiddels ook openbaar notaris want op 19 juli 1511 stelde hij als zodanig het testament op van heer Gielis Bruynseels die eveneens beneficiant was van de O.L.V.-kerk. Meester Zebert voorzag de akte van zijn signet, bestaande uit een kruis met twee sleutels (ten teken van de pauselijke benoeming), geplaatst op drie heuvels met daaronder in verwijzing naar zijn naam de tekst: "Fundamenta eius in Montibus Sanctis". 1)
Kort daarna zal hij naar Den Bosch zijn verhuisd. In de zeventiende eeuw werd een oemptafschrift gemaakt van een extract dat door Gerard Prouninck genoempt van Deventer werd gemaakt van het testament dat wijlen Henrick Prouninck diemen noemt van Deventher, ridder van Jerusalem op 9 november 1514 in Den Bosch had gemaakt ten overstaan van notaris heer Erbert van Coellenberch, priester. Henrick van Deventher - de toevoeging "Prouninck" stamt vermoedelijk uit later tijd - gaf in dit testament onder meer opdracht tot de stichting van een gasthuis voor zes oude mannen: het Van-Deventhergasthuis. Op 22 juli 1517 verleenden domini et magistri Sebertus de Boxtel et Wynandus Pieckherinck, kanunniken van de St.Lebuinuskerk van Deventer, als executeurs-testamentair van heer Jan van Oeckel, kanunnik van Den Bosch en Deventer, hun toestemming aan de overdracht van een legaat door de deken van Cuijk. Meester Zebert zal toen als absent kanunnik van de St.Lebuinuskerk in Den Bosch hebben gewoond waar hij gezworen broeder was van de O.L.V.-broederschap en misschien ook beneficiant van de St.Jan. Op 3 september 1520 werd meester Zebert door de heer van Boxtel aan de aartsdiaken van Kempenland voorgedragen als kanunnik van Boxtel. De prebende wasvrijgekomen door de dood van meester Alart Baliaert, deken van de St.Jan in Den Bosch en van de St.Petrus in Boxtel. In 1532 werd meester Zebert zelf door het St.Petruskapittel gekozen tot deken. In 1537 verwierf hij daarnaast nog het rectoraat van de kosterij van Geffen. Meester Zebert overleed in 1539 of 1540 en werd in de St.Petruskerk begraven. 2)

Op 7 augustus 1607 maakte heer en meester Jan Goossens, kanunnik van Boxtel, een testament waarin hij enkele aanvullingen maakte op stichtingen die eerder verordend waren in het testament van des testateurs heer oom, heer ende meester Sebert vanden Collenberch, deecken eertijts der voors. kercke. Uit meester Jan Goossens’ testament blijkt dat meester Zebert cijnzen had nagelaten ter financiering van de viering van het avondmaal op witte donderdag. Vier arme jongens uit Boxtel, die bonifanten werden genoemd en waarschijnlijk een beurs ontvingen uit de nalatenschap van meester Zebert, moesten zich op witte donderdag door de kerkgangers de voeten laten wassen. Meester Jan, die bij zijn heeroom begraven wilde worden, voegde daaraan nog de bepaling toe dat de bonifanten op de avond ervoor, tijdens de mis van acht uur, plaats dienden te nemen op de vier hoeken van meester Zeberts grafsteen om daar voor de zielerust van beide priesters te bidden. Als beloning kregen ze ieder twee el laken voor een tabbaard. 3)

Noten
1. GAH, RA 1196, fo.157v (31 juli 1427), RA 1197, fo.130r (14 sept.1426); GAH, THG 1822 (14 febr.1432); Van Rooij, Het oud-archief, II 280 nr.1031, 407-408 nr.1476; Schillings, Matricule, III 172 nr.103, vgl. 769 nr.62 (Johannes Johannis Collenberchde Bouxstel, imm. 21 nov.1526); Reusens, "Promotions" 2 (1865) 246; Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 333 nr.273, III nrs.902 en 907; Vgl.: Bijlage II 306.7; Keussen, Die Matrikel, II 659 nr.132.
2. GAH, OA A539, fo.97r-v (Sassen 1680) (9 nov.1514), A541, fo.153v-154r (Sassen 1731) (idem); Coopmans, De rechtstoestand, 39-40; Bijlage 31.15; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 30, II 214; Dorenbosch e.a., De Boxtelse St.Petrus, 151, 160; OLVB 49, fo.36r.
3. Van der Does de Willebois, Studiebeurzen, IV 171-174, 179-182.

A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)

Namen ende Wapenen der Heeren Beeedigde Broeders
Namen en wapenen der Heeren Beêedigde Broeders soo Geestelijke en Wereltlijke van de seer oude ende seer doorluchtige Broederschap van onse Lieve Vrouw binne de stad s'Hertogenbosch
Mr. Zibertus van Collenberch, canonik ende deken vant capittel tot Boxtel Sterft 1539. 9 7ber.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
toegangnummer: 1232
inventarisnummer: 146
=============

3.
man‎Peter Jan van Collenburch‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1521.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1521
157
Goijaert Lupprecht Dircks uit de vorige akte draagt aan heer
Zebrecht van Collenberge als voogd over de kinderen van Jan van
Collenberge en aan diens broer Peter, de schepenbrieven en de <=== Broer
huisraad, het vee etc. over, alles volgens de geschreven inventaris
van de hand van Herman Cleijnael. ...

4.
woman‎Geertruit Jan van Collenburch‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.61&minr=13122338&miview=ldt
Aert Goeijaert Rombouts, kerkmeester Boxtel
Peter Claes van der Hoert, kerkmeester Boxtel
Daniel Gerit Clercx, kerkmeester Boxtel
vrouwe Adriana weduwe van heer Jan van Hoerne. ridder, heer van Baucignij etc.
jonker Philips van Hoeren, a.s. heer van Boxtel
meester Sebrecht van Collenborch, kanunnik van Boxtel <====
Geertruit zuster van meester Sebrecht van Collenborch <==== Zus van Zebrecht
Peter Valckener
heer Henrick van Ranst, jaargetijde (kaarsen en biesen om met kermis de kerk mee te stuwen)
Henrick Jacops, kerkbewaarder te Boxtel (is hij Henrick van Gerven?)
Peter Valckener
Corsten Willems van Sichen
Datering: 1527-1537
Pagina: 14v (scan 16 links)
Plaats: Boxtel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 392
Inventarisnummer: 61
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Boxtel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com