man‎Matthias Driessen‏‎
Gedoopt ‎31 okt 1666 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Doopgetuigen:
Joanna: Doopgetuige Driessen, Petrus & celen, Elisabeth
Petronella: Doopgetuige Engels, Andreas & Schreurs, Ida & Franssen
Andreas: Doopgetuige Schreuers, Petronella
Servatius: Doopgetuige Driessen, Thomas & Martens, Maria
Gerardus: Doopgetuige Brummans, Gerardus & Peters, Christina & zeelen, Elisabeth

Zie huwelijkse voorwaarden bij 2e huwelijk: Heeft een broer Peter

Geboren voor 1691-20=1671

Dopelingen Mat* na 1650
Helden 02-01-1650 Doop Dopeling m Op Den Kouck, Matthias
Helden 15-09-1652 Doop Dopeling m Fijen, Matthias Fijen, Matthias x Elisabeth <==
Helden 23-11-1653 Doop Dopeling m Leupers, Matthias
Helden 22-02-1655 Doop Dopeling m Laureijns, Matthias
Helden 13-08-1656 Doop Dopeling m Huijs, Matthias
Helden 30-01-1657 Doop Dopeling v Timmermans, Matthia Timmermans, Joannes x Sophia
Helden 06-10-1658 Doop Dopeling m selen, Matthias selen, Petrus x Maria
Helden 10-11-1658 Doop Dopeling m Van Deckenshorst, Matthias
Helden 21-09-1659 Doop Dopeling m coomans, Matthias coomans, Joannes x Mechtildis
Helden 22-06-1665 Doop Dopeling m Goemans, Mattheus Goemans, Leonardus x Aleidis
Helden 28-03-1666 Doop Dopeling m Hesen, Matthias Hesen, Wilhelmus x Degens, Maria <==
Helden 31-10-1666 Doop Dopeling m Peters, Matthias Peters, Andreas x Schroers, Petronella <==
Helden 16-06-1667 Doop Dopeling m Gilen, Mattias Gilen, tomas x Isabella
Helden 24-09-1667 Doop Dopeling m Aengenende, Matthias
Helden 12-11-1667 Doop Dopeling m jansen, Matthias jansen, Martinus x Moets, Antonia
Helden 09-05-1668 Doop Dopeling m Verhagen, Matthias
Helden 28-11-1669 Doop Dopeling m Nisen, Matthias Nisen, Joannes x Voncken, Mechtildis
Helden 15-02-1671 Doop Dopeling m Smollers, Matthias
Helden 12-09-1672 Doop Dopeling m Rengels, Matthias

Dopeling Pe* na 1650 met zelfde achternaam:
Helden 22-05-1650 Doop Dopeling m zeelen, Petrus x Elisabeth
Helden 02-01-1652 Doop Dopeling m Goemans, Petrus x Gulielma
Helden 27-12-1653 Doop Dopeling m Timmermans, Petrus x Margareta
Helden 05-07-1654 Doop Dopeling m Fijen, Petrus x Elisabeth <== vader Fijen, Matthias
Helden 08-11-1654 Doop Dopeling m Goemans, Petrus x Ingels, Agnes
Helden 06-08-1655 Doop Dopeling m Goemans, Petrus x Wilhelma
Helden 03-06-1657 Doop Dopeling m Hesen, Petrus x Maria <== vader Hesen, Wilhelmus
Helden 07-07-1657 Doop Dopeling m Nijssen, Petrus x Joanna
Helden 31-05-1658 Doop Dopeling m zelen, Petrus x Catharina
Helden 04-08-1658 Doop Dopeling m Goemans, Petrus x Haessen, Joanna
Helden 12-02-1659 Doop Dopeling m Smollers, Petrus x Beatrix
Helden 26-05-1659 Doop Dopeling m Peters, Petrus x Petronella <== vader Peters, Andreas
Helden 24-10-1660 Doop Dopeling m Goemans, Petrus x Reijners, Joanna
Helden 08-05-1661 Doop Dopeling m Goemans, Petrus x Maria
Helden 08-10-1661 Doop Dopeling m selen, Petrus x Sophia
Helden 16-05-1662 Doop Dopeling m Gielen, Petrus x Judith
Helden 13-06-1662 Doop Dopeling m Heesen, Petrus x Maria met vader Heesen, Henricus
Helden 05-12-1662 Doop Dopeling m Verhaegh, Petrus x Wilhelma
Helden 13-06-1663 Doop Dopeling m Heesen, Petrus x Elisabeth
Helden 11-09-1664 Doop Dopeling m Gielen, Petrus x Gertrudis
Helden 10-09-1666 Doop Dopeling m Peters, Petrus x Lamberts, Henrica
Helden 18-05-1668 Doop Dopeling m Janssen, Petrus x Smedts, Ida
Helden 06-01-1671 Doop Dopeling m celen, Petrus x Knippenbergh, leonarda
Helden 30-08-1671 Doop Dopeling m Gommans, Petrus x Engels, Conrarda
Helden 06-12-1671 Doop Dopeling m Goemans, Petrus x Janssen, leonarda
Helden 11-12-1672 Doop Dopeling m Peeters, Petrus Algemeen=tweeling x Piggen, Maria

Drie mogelijkheden
Fijen, Matthias x Elisabeth
- Helden 15-09-1652 Doop Dopeling m Fijen, Matthias
- Helden 05-07-1654 Doop Dopeling m Fijen, Petrus
Hesen, Wilhelmus x Degens, Maria
- Helden 03-06-1657 Doop Dopeling m Hesen, Petrus
- Helden 28-03-1666 Doop Dopeling m Hesen, Matthias
Peters, Andreas x Schroers, Petronella
- Helden 31-10-1666 Doop Dopeling m Peters, Matthias
- Helden 26-05-1659 Doop Dopeling m Peters, Petrus

Laatste meest waarschijnlijk want
- Achternaam Driessen komt van voornaam vader zijnde Andreas.
- Naam Scheurs komt tweemaal terug bij doopgetuigen.
- Moeder Schroers, Petronella doopgetuijge bij derde kind.
- Patroniem Peters kan 1 maal terug bij doopgetuigen. Peeters, Christina (Peeters, Henricus x Willems, Henrica) - dus niet een zus.
- Mathias heeft dochter Petronella en zoon Andreas vernoemd naar zijn ouders.
- Doopgetuige Thomas Driessen is zijn broer geboren 16-02-1663 (Peters, Andreas x Petronella)

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829146
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 31-10-1666
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Peters, Matthias
Vader van de dopeling Peters, Andreas
Moeder van de dopeling Schroers, Petronella
Doopgetuige van Holt, Gisbertus
Doopgetuige Winkens, Isabella
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1666-027 - 31-10-1666 - blz. 77 (stempel 38) nr. 1
31 8bris baptizatus est Matthias filius Andreæ
Peters, et Petronellæ Schroers. susceptores
fuerunt Gisbertus van Holt et Isabella
Winkens, baptista Arnoldus Aertnijs
sacellanus.


Overleden ‎24 feb 1728 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Zie echtgenote - ook toevoeding Aggel.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2268026
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 24-02-1728
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene Drijssen, Matthijs
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Aggel
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
februarius
Helden O1728-006 - 24-02-1728 - stempel 33 nr. 9
24 obijt Matthijs Drijssen marit[us]
Aggel

‎, leeftijd ongeveer 61 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_172.htm
RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 392 23-08-1726
Huwelijksvoorwaarden voor Matthijs Driessen X Maria Gommans, 23 augustus 1726
Inden naeme ons Heeren amen. Allen den geenen die desen tegenwoordigen sullen sien ofte hooren lesen saluyt sij condt ende kennelijck dat in den jaere des selfs ons heeren Jesu Christi 1726, op den 23 dagh des maents Augusti, sijn gecompareert in propre persoonen Matthijs Dryssen als toekomende bruydegom, geassisteert met sijnen soone Drys Dryssen, Servatius Dryssen en den schoon soone Jacob Jeucken, en sijn broeder Peter Dryssen ter eenre, ende Maria Gommans als toekomende bruyt, geassisteertbij haeren vaeder Hendrick Gommans ende haeren overoom Jan Janssen ter andere sijden; hebben te samen ende elck van hen lieden begeert te concipiëren ende onderlinge te sluyten, inden naeme ende ter eeren godts, een toekomende houwelijck tusschen den voorss Matthijs ende Maria, dat naer het gebodt des heeren te solemniseeren. Ende om te verhoeden alle questiën ende geschillen, die hier naemaels tusschen de vrienden van den eersten aflijvigen ende den langhstlevenden van hun beyde soude mogen oprijsen ende uytspruyten, soo hebben sij met goeder voorsieniger deliberatiën met haer lieder vrijen wille gemaeckt, geordonneert ende gesloten mits dese, seeckere contract ofte houwelijckxse voorwaerde, in der voegen ende maniere hier naer volgende.Inden eersten soo is geconditioneert ende merckelijck ondersproecken als dat de bruyt bij den bruydegom sal intrecken, ende dat den bruydegom sal eens voor al uytgeven aen sijne kinderen, verweckt bij Petronella Zeelen inden eersten ehestandt, ieder vijffenseventigh pattecons, halff uyt de gereede en halff uyt de patrimoniale goederen, ende aen de twee leste ongetroude kinderen een uytsetsel, gelijck aen de twee getroude kinderen. Ende soo het gebeurde dat in desen toekomenden ehestandt geene lijffs erven en quaemen, ende dat den toekomenden bruydegom het eerste quaeme aflijvigh te worden, soo sal de toecomende bruyt profiteeren, mits quitteerende alle de gereede goederen wie sij naemen mochten hebben ende wat mobyl genoemt wordt, mits dat sij alsdan sal hebben alles wat haeren lijve toebestaet, met haer bedde en toebehoor en de kyste, ende soo daer noch eenigh geldt in de kyste of kaste waere, ontrent twintigh ofte vijffentwintigh pattecons, sal sij met mogen behalden, ende daer en boven sullen als dan de voorkinderen aen haer moeten uytgeven seshondert guldens loopens, de welcke geen retour onderworpen sullen sijn. Ende soo sullen de selve kinderen noch aen haer bewijsen ofte selfs aen haer geven den intrest soo lange sij leeft van seshondert guldens.Ende soo het gebeurde dat den bruydegom het eerste aflijvigh worde ende dat daer lijfs erven waeren, soo sal de toekomende bruyt genieten ende profiteeren voor haer kinderen alle de gereede goederen, de welcke sij niet en sal mogen verbrengen, maer laetende voor haere kinderen de welcke sij inden toekomenden ehestandt sal procreëren, maer sij sal de selve gebruycken soo langh sij levende sal wesen.Ende soo daer geene lijfs erven en quamen, soo sal de toekomende bruydt als dan, boven tgeene voor is gespecificeert, hebben een verdel speck, een malder rogh, een malder boeckweydt. Alwelcke voorss puncten ende articulen hebben sij bruydegom ende bruyt te samen ende elck besonder gelooft ende belooven te onderhouden.Aldus gedaen en gepasseert. Ende in teecken der waerheydt soo hebben sij bruydegom en bruyt, beneffens haer attestenten voornoemt, dese onderteeckent op dagh en datum als boven.Onderstondt: dit is het handt merckt van Matthijs Dryssen; dit ist handt X merckt van Maria Gommans; dit ist handt @ merckt van Hendrick Gommans; Drys Dryssen; Faes Dryssen; Jacob Jeucken; Peter Dryssen; dit is het hantmerckt van Jan Janssen +; Wilm van Knippenbergh als getuygen.
Concordat, Peter Jurgens secris(RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 392)

Genoemd zijn
Bruidegom: Matthijs Dryssen
Zoon: Drijs Dryssen
Zoon: Servatius Dryssen
Schoonzoon: Jacob Jeucken
Broer: Peter Dryssen

http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_173.htm
RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 392 ev 18-04-1732
Inventaris goederen voor Mathijs Dryssen X Maria Gommans
Inventaris ten behoeve van Faes Dryssen ende Hendrick Gommans respe[ctieve] vereede momboiren van het onmundigh kindt van Thijs Dryssen saliger ende Maria Gommans, gewesene eheluyden, wegens de penningen competeerende aen het voorss kindt, ingevolghvoorgaende hylix contract van dato den 23 augusti 1726. Ten eersten een handtteecken ten laste van Derick Roosen doende tweehondert guldens Ruremunts geldt, vervallen den intrest den 2 January.Item tot laste van de erffgenaemen van Lenardt Slodts vijftigh pattecons, den intrest vervallen den 1 8ber.Item alnoch tot laste van Peter Gommans ende Derick Jannis eene somme van vijffentwintigh pattecons. Den intrest vervalt den 22 february.Alnoch tot last van Thonis Kessels en de wede Backers, gewesene schatheffers, hondert guldens Ruremunts geldt.Alnoch op het dorp Helden eene somme van sevenhondert en sestigh guldens 11 stuyvers alde cours.Item bij Ruth Gielen tot Neer eene rentbrieff van twee hondert guldens Ruremunts geldt.Bij Jan Janssen schoenmaecker alhier hondert guldens Ruremunts geldt.Item bij Engel Janssen vijfftigh guldens Ruremunts geldt.Bij Henrisken Verscharen vijfftigh guldens Ruremundts geldt.Item tot laste van Simon Verhagh ende Aldegunda Knippenbergh, beyde eheluyden, twee hondert guldens en vijfftigh Ruremundts geldt.Noch in het schatboeck van Thijs Dryssen saliger ongeveer de sesensestigh pattecons, welck staet te bereeckenen.Item wat noch bevonden wordt, het zij gereede of gereet geldt, dat aen het voorss onmundigh kindt soude toehooren, blijfft gereserveert. Aldus gedaen en geïnventariseert, tot Helden, ten overstaen van de ondergess gerichtspersoonen, den 18 April 1732.Onderstondt: Peter Gommans; Derick Smolders;.En was onderteeckent; Peter Jurgens secris.
Concordat, P. Jurgens secretaris
N.B. De huwelijksvoorwaarden voor Mathijs Dryssen X Maria Gommans zijn opgesteld op 23-8-1726. Ze zijn pas in 1732 ingeschreven in het secretarisprotocol, kort nadat Matthijs overleden is. Toen werden enkele bepalingen actueel.Na de dood van Mathijs wordt ook op 18-4-1732 de inventaris van de gereede goederen opgemaakt, zodat de momboirs hun taak, het waken over de belangen van het (halve) weeskind, goed kunnen behartigen. Over hun beheer hebben ze verantwoording af te leggen bij de schepenen.Gereede huishoudelijke voorwerpen, vee, boerengereedschap etc worden niet genoemd omdat alle gereede naar Maria Gommans gaat..

Gehuwd (religieus) ‎20 okt 1691 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2825835
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 20-10-1691
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Driesen, Matthias
Bruid zeelen, Petronella
Getuige bij het huwelijk Driessen, Petrus
Getuige bij het huwelijk zeelen, Wilhelma
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2830061
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 20-10-1691
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Driesen, Matthias
Bruid zeelen, Petronella
Getuige bij het huwelijk Driessen, petro
Getuige bij het huwelijk zeelen, Wilhelma
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2841893
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: Huwelijksregister 1689 - 1753
Feit datum 20-10-1691
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Driesen, Matthias
Bruid zeelen, Petronella
Getuige bij het huwelijk Driessen, Petrus
Getuige bij het huwelijk zeelen, Wilhelma
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.012
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden H1691-005 - 20-10-1691 - blz. (stempel 4) nr. 7
20 c(on)iuncti sunt vinculo
matrimoniali Matthias
Driessen et Petronella
Zeelen coram me
infrascripto et testibus
Petro Driessen et
Wilhelma Zeelen
G. de Vries pastor

(ongeveer 32 jaar gehuwd) met:

womanPetronella Selen‏
Gedoopt ‎4 okt 1661 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Doopgetuigen:
Joanna: Doopgetuige Driessen, Petrus & celen, Elisabeth <== zus
Petronella: Doopgetuige Engels, Andreas & Schreurs, Ida & Franssen <=== Andreas Engels is echtgenoot van zus Helena
Andreas: Doopgetuige Schreuers, Petronella <== Moeder van echtgenoot Matthias Driessen
Servatius: Doopgetuige Driessen, Thomas & Martens, Maria <=== Moeder van Petronella
Gerardus: Doopgetuige Brummans, Gerardus & Peters, Christina & zeelen, Elisabeth <== G.B. is echtgenoot van zus Wilhelma <== zus Elisabeth

Geboren voor 1691-20=1671

Echtgenoot Matthias Driessen is genoemd bij het huwelijkscontact van zusje Wilhelma Selen.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2828872
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 04-10-1661
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling selen, Petronella
Vader van de dopeling selen, Petrus
Moeder van de dopeling Maria
Doopgetuige Goemans, Martinus
Doopgetuige Joosten, Catharina
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1661-037 - 04-10-1661 - blz. 56 (stempel 28) nr. 2
die 4 octobris baptisata est Petronella
filia Petri Selen Mariæ uxoris suscepto-
res fuerunt Martinus Goemans, et Cathari-
na Joosten. baptista R. R. pastor


Overleden ‎13 jul 1724 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267972
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 13-07-1724
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene zeelen, Petronella
Partner van de overledene Drijssen, Matthias
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Aggel
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1724-038 - 13-07-1724 - stempel 30 nr. 15
13 obijt Petronella Zeelen uxor
Matthiae Drijssen Aggel

‎, leeftijd ongeveer 62 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Kinderen:

1.
womanJoanna Driessen‏
Gedoopt ‎25 aug 1692 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2832831
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 25-08-1692
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Driessen, Joanna Geboortedatum=<=25-08-1692
Vader van de dopeling Driessen, Matthias
Moeder van de dopeling celen, Petronella Algemeen=uxoris
Doopgetuige Driessen, Petrus
Doopgetuige celen, Elisabeth
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1692-032 - 25-08-1692 - blz. - (stempel 55) nr. 3
25 baptiz: est Joanna
filia Matthiae Driessen
et Petronillae Celen
uxoris ss: Petrus Dri-
essen et Elizabetha Celen
baptista de Vries pastor


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

2.
womanPetronella Driessen‏
Gedoopt ‎18 aug 1695 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2833050
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 18-08-1695
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Driessen, Petronella Geboortedatum=<=18-08-1695
Vader van de dopeling Driessen, Matthias
Moeder van de dopeling zeelen, Petronella Algemeen=uxoris
Doopgetuige Engels, Andreas
Doopgetuige Schreurs, Ida
Doopgetuige Franssen Algemeen=dochter van lingus? franssen
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1695-029 - 18-08-1695 - blz. - (stempel 66) nr. 11
18 bap(tizat)a [est] Petronella filia Matthiae
Driessen et Petronillae Zeelen uxoris
ss Andreas Engels et Ida Schreurs
pro qua filia Linqne [sic: Linken] Franssen
bap J V(er)hees cap


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

DRIE PERSONEN:
Helden 12-10-1747 Begraven Overledene Driessen, Petronella Doodsoorzaak=dijsenteria Onraij
Helden 26-09-1775 Begraven Overledene Driessen, Petronella Begraafdatum=>=26-09-1775 Aechel <=== Waarschijnlijk deze - vader moeder bij overlijden ook Aechel
Helden 19-01-1779 Begraven Overledene Driessen, Petronella Begraafdatum=>=19-01-1779 Steegh

Misschien:

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2826556
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 07-11-1742
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Linssen, Arnoldus
Bruid Driessen, Petronella
Getuige bij het huwelijk Driessen, Hendricus
Getuige bij het huwelijk van Oijen, Mechtildis
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


3.
manAndreas Driessen‏
Gedoopt ‎19 okt 1697 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Doopgetuigen:
Matthia: Doopgetuige Driessen, Matthias & Jannes, Maria
Nicolaus: Doopgetuige zeelen, Jacobus & zeelen, Petronella
Huwelijk:
Getuige & Dressens, Servatius & Verschaeren, dorothea

Vader doopgetuige bij eerste kind - moeder bij tweede kind.
Broer Servatius getuige bij huwelijk.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2833183
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 19-10-1697
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Driessen, Andreas Geboortedatum=<=19-10-1697
Vader van de dopeling Driessen, Matthias
Moeder van de dopeling zeelen, Petronella Algemeen=uxoris
Doopgetuige Schreuers, Petronella
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1697-049 - 19-10-1697 - blz. - (stempel 75) nr. 4
19 bap(tizatu)s Andreas filius
Matthiae Driessen et Petronillae
Zeelen uxoris ss
Petronilla Schreuers
bap J V(er)hees cap.


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Nog een zoon?

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2834984
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1711 - 1745
Feit datum 23-11-1725
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Peters, Petrus Geboortedatum=<=23-11-1725
Vader van de dopeling Peters, Andreas <==== Patroniem klopt niet.
Moeder van de dopeling verscharen, Henrica
Doopgetuige Driessen, Petrus
Doopgetuige verscharen, Joanna
Doopgetuige Crommentuijn, Petrus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.004
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1725-039 - 23-11-1725 - blz. - (stempel 82) nr. 4
23 baptizatus est Petrus filius
Andreae Peters et Henricae
Verscharen coniugum susceptores
Petrus Driessen cuius loco
astitit Petrus C[r]ommentruijn
et Joanna Verscharen.


4.
man‎Servatius Driessen‏‎
Gedoopt ‎30 nov 1700 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2833331
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 30-11-1700
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Driessen, Servatius Geboortedatum=<=30-11-1700
Vader van de dopeling Driessen, Matthias
Moeder van de dopeling zeelen, Petronella
Doopgetuige Driessen, Thomas
Doopgetuige Martens, Maria
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1700-038 - 30-11-1700 - blz. - (stempel 84) nr. 4
30 baptizatus est Servatius filius Matthiae
Driessen et Petronellae Zeelen: pp: Thomas
Driessen [et] Maria Martens
bapt: Jo[ann]es Knippenbergh past(or)


[Gebruikersnotities]
Twee personen of tweemaal getrouwd?
Geen kids gevonden!

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2826579
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 25-11-1745
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Driessen, Servatius
Bruid stammen, Joanna
Getuige bij het huwelijk Driessen, Nicolaus
Getuige bij het huwelijk Janssen, Anna
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Ook
AlleLimburgers:
AlleLimburgers:
AlleLimburgers:
AlleLimburgers:


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2826592
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 24-04-1748
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Driessen, Servatius
Bruid Bruijnens, Gertrudis
Getuige bij het huwelijk Jeucken, Petrus
Getuige bij het huwelijk Scherders, cunera
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Ook
AlleLimburgers:
AlleLimburgers:


5.
man‎Gerardus Driessen‏‎
Gedoopt ‎6 apr 1705 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2833604
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 06-04-1705
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Drijssen, Gerardus Geboortedatum=<=06-04-1705
Vader van de dopeling Drijssen, Mathias
Moeder van de dopeling zeelen, Petronella
Doopgetuige Brummans, Gerardus
Doopgetuige Peters, Christina
Doopgetuige zeelen, Elisabeth
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1705-017 - 06-04-1705 - blz. - (stempel 105) nr. 10
6 baptizatus est Gerardus filius
Mathiae Drijssen .......... et Petro-
nellae Zeelen coniugum susceptores
Gerardus Brummen et Christina Peters
cuius loco astitit Elisabetha ................
2e huwelijk
man‎Matthias Driessen‏‎


Gehuwd (religieus) ‎4 sep 1726 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Zie huwelijkse voorwaarden in notitie bij echtgenoot.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2826354
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 04-09-1726
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Driessen, Matthias
Bruid Gommans, Maria
Getuige bij het huwelijk Driessen, Servatius
Getuige bij het huwelijk Gommans, geertruijdis
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden H1726-010 - 04-09-1726 - blz. (stempel 52) nr. 3
4ta
coram me infrascripto con-
traxerunt matrimonium
Matthias Driessen et Maria
Gommans, praesentibus tes-
tibus Servatio Driessen et
Geertruijde Gommans.
ita testor Theod: Jurgens
praesb: ex commiss: d: pastoris


Kids:
Petronella: Helden 27-02-1727 Doop Vader van de dopeling M Driessen, Andreas x Gommans, Maria - getuigen: zeelen, Joannes & Smits, Elisabeth & Jurgens, Petrus
(ongeveer 1 jaar gehuwd) met:

womanMaria Gommans‏

[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com