man‎Gerardus Brummes‏‎

[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Gehuwd (religieus) ‎15 feb 1703 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Waarom:
- Echtgenoot Gerardus B is doopgetuige bij zus Petronella.
- Doopgetuige Drijssen, Mathias is echtgenoot van zus Petronella.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2825980
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 15-02-1703
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Brummes, Gerardus
Bruid zeelen, Wilhelmina
Getuige bij het huwelijk Brummes, Joannes
Getuige bij het huwelijk Janssen, Petronella
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Ook:
AlleLimburgers:
AlleLimburgers:


Transcriptie door GenBronnen:
Helden H1703-004 - 15-02-1703 - blz. (stempel 20) nr. 6
15
coram me contraxerunt matrimonium Gerardus
Brummes et Wilhelmina Zeelen praesentibus
testibus Joanne Brummes et Petronella
Janssen. ita testor Jo[ann]es Knippenbergh past.


Kids:
Theodora: Helden 11-04-1705 Doop Moeder van de dopeling V zeelen, Wilhelmina x Brummes, Gerardus - getuigen: Drijssen, Mathias & Brummes, Catharina
Antonius: Helden 25-03-1707 Doop Moeder van de dopeling V seelen, Wilhelmina x Brumans, Gerardus - getuigen: van den Beucken, Petrus & seelen, Elisabeth
Leonardus: Helden 07-10-1709 Doop Moeder van de dopeling V zeelen, Wilhelmina x Brummes, Gerardus - getuigen: Brummes, Theodorus & Joosten, Godefrida
(ongeveer 13 jaar gehuwd) met:
womanWilhelma Selen‏
Gedoopt ‎24 feb 1670 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829345
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 24-02-1670
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling celen, Wilhelma
Vader van de dopeling celen, Petrus
Moeder van de dopeling Martens, Maria
Doopgetuige Versondert, Petrus
Doopgetuige Claessen, Elisabeth
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1670-008 - 24-02-1670 - blz. 98 (stempel 49) nr. 2
24 baptisata est Wilhelma
filia Petri Celen et
Mariæ Martens uxoris ss:
Petrus Verstappen
et Elisabetha
Claessen


Overleden ‎10 mrt 1716 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Twee mogelijkheden:
Echter echtgenoot hertrouwt op 21-01-1717 met Coelen van der, Jacomina.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267604
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 10-03-1716
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene zeelen, Wilhelmina
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Oenre
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1716-005 - 10-03-1716 - stempel 23 nr. 7
10 obijt Wilhelmina Zeelen. Oenre


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267950
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 18-02-1724
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene zeelen, Wilhelmina
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Everlo
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer

‎, leeftijd ongeveer 46 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Genoemd:
Bruid: Wilmken Zeelen
Haar zwagers: Dris Engels, Marten Engels, This Drissen, Hendrick Nissen

http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_85.htm
Huwelijkscontract van Gerard Brummans X Wilmken Zeelen, In den name ons Heeren amen. Alle den geenen die desen tegenwordigen sullen sien off hooren leesen sij condt ende kennelicken dat in den jaere desselfs ons heeren Jesu Christy 1703 op den eersten dach des maents feb[ruari] sijn vergadert,in de presentie van de getuighen naer genomt, Gerart Brumans jonghgeselle als bruidegom, geassisteert met sijn broeder Jan Brummans ende Hendrick Janssen ter eener, ende Wilmken Zeelen jonge dochter als toecomende bruidt, geassisteert met haere swaegers namentlijck Dris Engels, Marten Engels, This Drissen, Hendrick Nissen ter ander sijden. Hebben tsamen ende elck van hen beyden begeert te concipieeren ende onderlingh te sluiten, in den name ende ter eeren Godts, [e]en toecomende houwelijck tussen de voorss bruidegom ende bruit; dat naer 't gebodt des heeren te sollemniseeren. Ende omme te verheuden alle questiën ende geschillen, die hier naermaels tusschen de vrinden van den eersten aflivigen ende de lancstlevende van hen beyden souden mogen oprisen ende wtspruiten, soo hebben sij met goeder voorsinniger deliberatie wt haer lider vrijen wille, daer toe onbedwongen ofte verleyt van jemande, (soo sij seyde ende verclaerde) gemackt geordoneert, maken ende ordoneeren, ende sluiten mits desen contrackt ende houwelijckse voorwaerde inder veugen ende onder de condittie hier naer volgende. Ten eersten als dat den bruidegom tot onderstant in desen houwelick is mede brengende sijn patremoniael goedt, het welcke sij sullen de erveneue (=revenuen) daer van comende alleen trecken. Ende de bruidt bringht in desen houelick tot onderstandt het welcke haere moeder is gevende, mits condittie dat sij bruidegom ende bruidt voorss sullen hebben de halve gerede goederen, soo mobyliën, bestiale, peert, als de vruchten op de velde, in de scheure, nergens van wtgescheyden. Ende des soo sullen den toecomende bruidegom ende toecomende bruidt wtgeven hondert gulden aen haer moeder, ende als dan soo salhaeren gepasseerden arbeitsloon als ook gene wtsetsel meer hebben, soo dat de selve sijn inbesloten in de gereyde. Ende den bruidegom ende de bruidt voorss sullen met des bruidts moeder te samen even diep sijn in de gereede goederen ende labeurasy. Ende sij bruidegom ende bruidt sullen haer moeder eerlijck onderhalden. Ende de labeurasy sal haer bruidegom ende bruidt met haere moeder te samen aengaen, gelijck de voorss gespecificeerde gerede goederen. Ende sij sullen de lasten diewelcke jaerlixloopen ende staen tot lasten van het goedt, soo van schat, thins als intrest [draegen] ende sullen alles te samen wat deselve cunnen prospereeren, ofte ook verteren, ende schade die sij te samen mochten comen te lijden, ieder de rechte helfte verliesen, ofte proffiteeren. Ende alsoo is gecondittioneert als dat den bruidegom de hondert gulden voorss sal betaelen aen sijn toecomende swaeger This Drissen. Ende alsoo den selve niet aenstonts en betaelt, soo sal den selve den intrest daervan betaelen, te weeten den pattacon gerekent dry guld 2 st. Ende de andere gelde die noch staen tot laste van de moeder van de voorss bruidt, die staen tot laste van het eerfgoedt, ende niet op de gerede goederen, te weeten de gelden daer intrest van wordt gegeven.Aldus soo is dese hillixse voorwaerde met rijpen voorbedochten raedt besprocken ende geaccordeert als voorss is. In oircondt van waerheyt soo hebben wij voorss bruidegom ende bruidt, beneffens de voorss attestenten ende getuigen, eygenhandich ondertekent. Actum Helden, datum als boven.
Onderstont:
dit is het hant merck Dries Engels
van Jan Brummans *,
dit is het hant ++ merck van Marten Engels
Hendrick Janssen
dit is het hant !! merck van This Drissen
dit is het hant $ merck van Henrick Nijssen
WvKnippenbergh subst Secris

“ervenue” = revenu = inkomsten

Voor meer informatie: bertho@derikx.com