man‎Henricus Verschaeren‏‎

[Gebruikersnotities]
LANDVANKESSEL:
http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Gezinsbladen%20Helden/helden-verschaeren-gommans1640.htm

==================
http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_62.htm
Testament Henrick Verscharen X Hees Gobbels

Bij den inhoude van desen openbaeren instrumente van testament sij eenen iegelijcken condt ende kennelijck dat inden jaere van der geborte des selffs ons Heeren Jesu Christi duysent seshondert seventigh ses, den 30e dagh vanden maent decembris, Henrick Verschaeren ende Hees Gobbels eheluyden, gesondt, wel te passe, hun verstandt ende vijff sinnen wel machtigh sijnde, met vrijer deliberatiën ende wille hebben gemackt, ten overstaen van Marcelis Zeelen ende Willem Jeucken schepenen, hun gemeyn testament ofte vuyttersten wille. Te meer omdat sij aenmerckende de brosheyt der menschelijcke natuere, datter niet seeckerder en is als de doot ende niet onseeckerder als de vuyre der selve; willende daeromme van hunne tijdelijcke gereede goederen ende meubelen bij Godt almachtigh verleent, bij vuyttersten wille verordenen ende geven aen des testateurs kinderen ende testatrice vrinden ende maegen, in maniere hier naer volgende. Ende dat hun gemeyn testament sal effect sorteeren, 't sij als codicil, levendige lijffs gifte ofte eenigen anderen vuyttersten wille, schoon alle solemniteyten hier inne niet en mochten sijn achtervolght. Inden eersten dan soo beveelen sij testateuren hunne zielen Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijde moeder endealle den hemelschen geselschappe, als die van hunne lichaemen scheyden sullen; ende de selve lichaemen de gewijde aerde, willende dat de selve eerlijck sullen begraeven worden. Ten anderen soo geven, maecken ende laeten sij testateuren, naer hunner beyde doot, de gereede goederen ende meubelen die sij tegenwordigh besitten, aen de kinderen bij den testateur in sijnen eersten bedde met Peterken Geven ende tweeden bedde met Jenneken Breyntiens verweckt, onder conditie dat de selve goederen onder de kinderen hooft voor hooft, naer der testateuren doot, sullen geparteert ende gedeylt worden. Ten derden sullen de voorss kinderen vanden eersten ende tweeden bedde naer hunne testateuren doot aende testatrice vrinden vuytreycken eens eene somme van 200 gl Ruremuntsche valuatie. Ende daer mede sullen de testatrice vrinden hun gecontenteert houden ende geen vorder erffdeel aende resteerende gereede goederen genieten. Ten lesten hebben sij testateuren wel vuytterlijcken verordent in val dat de testateur eerst aflievigh wordt, dat de testateuren kinderen de testatrice langhstlevende gelijckelijck haer leven lanck sullen onderhouden, ende bij weygeringe vande selve kinderen dat de testatrice de selve gereede goederen sal moegen aenslaen endedaer van leven naer haer welgevallen. 't Selve sal oock vrijstaen aen den testateur langhstlevende wesende om de selve gereede goederen naer sijn welbehaegen te moegen profiteeren ende genieten. Begeerende sij beyde testateuren hier van instrument van testament in de beste ende stercxste forme gemackt te worden. Tot welcker oirconde sonder argh ofte liste, soo hebben wij voorss schepenen op gesinnen van beyde testateuren dit instrument van vuyttersten wille, beneffens hunne onderteeckeninge, oock onderss[chreven]. Gedaen tot Helden in dagh, jaere ende maent als boven.

NB. (dit testament wordt door beide testateurs op 5 februari 1681 ten overstaan van secretaris en schepenen herroepen, zie5-2-1681)

==================
http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_70.htm
testament van Henrick Verscharen X Hees Gobbels

In den naeme der heylige Drijvuldigheyt amen.Bij den inhoude van desen openbaeren instrument van testament sij eenen iegelijcken kennelijck dat in den jaere des selffs ons heeren Jesu Christi 1681, den 5 dach des maents february, Henrick Verscharen ende Hees Gobbels sijne huysvrouwe, beyde gesondt ende wel te passe, ter stegen ende straeten gaende ende hunne vuijff sinnen, verstandt ende memoriën wel machtich, hebben vuyt vrijer deliberatiën ende onbedwongen, te meer omdat sij aenmerckende de brosheyt der menschelijcker nature, datter niet seeckerder en is dan de doot ende niet onseeckerder als d'vuyre der selve, bij dit hun gemeyn testament ofte vuyttersten wille gemackt van hunne gereede, gewonnen ende ongereede veroverde goederen ende penningen in der maniere hier naer volgende, willende dat dit hun gemeyn testament sal volcomen effect sorteeren ende gewinnen, het sij als codicill, levende lijffs gifte, gifte onder de dooden, ofte eenigen anderen vuyttersten wille, schoon dat alle solemniteyten hier toe gerequireert niet en sijn achtervolght, derogeerende ende wederroepende mets desen alle voorgaende makelingen ende handelingen, ende signantelijck het gemeyn testament ofte vuyttersten wille den dertichsten dach vanden maent decembris 1676 tuschen hunne beyde testateuren opgericht ende gemackt. In den eersten dan soo beveelen sij testateuren hunne sielen, als die van hunne lichamen scheyden sullen, Godt almachtich, Maria sijne gebenedijde moeder ende alle den hemelschen geselschappe, ende die lichamen de gewijde aerde, willende dat de selve eerlijck sullen worden begraven. Ten anderen soo geven ende maecken sij beyde testateuren naer hunner beyde doot aen de kinderen bij Jan Gobbels ende Maria Cupers verweckt 200 gulden Ruremunts gelt, welcke penningen sullen betaelt worden vuyt de gereede goederen ende meubelen, blijvende alle de gereede goederen der beyder testateuren naer hunnen doot aen sijde vanden testeur vanden eersten ende tweeden bedde, daer van de kinderen onder hunne gelijckelijck sullen parteeren ende deylen. Ende in vall dat de gemelte kinderen bij Jan Gobbels ende Maria Cupers verweckt, 'tsamen sonder eenige wettige geborte quamen afflievich te worden, sullen de voorss 200 gulden succedeeren opde naeste vrinden ende verwanten van testatrix sijde, sonder dat des testateurs kinderen ofte vrinden daer van verbetert sullen wesen ofte ietwes daer van sullen profiteeren. Aldus gedaen ten overstaen vanden ouden Lenart Smollers ende Lenart Claes,beyde schepenen, ende Jo[ann]es Jorgens secretaris der heerlickheyt Helden. Hebben dit testament ofte vuyttersten wille van Henrick Verscharen ende Hees Gobbels, beneffens der testateuren onderteeckeninge, op hun gesinnen ende daer toe geroepen op dach ende dato als boven, tot Helden onderschreven.
Was ondert[eecke]nt:
Henrick Verscharen ende Hees Gobbels testateuren haer merckt,
Lenart Smollers, Lenart Claessen
J. Jorgens secretaris

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
man‎Petrus Henderickx Verschaeren‏‎
Gedoopt ‎3 jan 1648 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2825608
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 03-01-1648
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling verscharen, Petrus Geboortedatum=<=03-01-1648
Vader van de dopeling verscharen, Henricus
Moeder van de dopeling Jehenna
Doopgetuige A Maris, Petrus Algemeen=zoon van jois
Doopgetuige Anthony, Jehenna Algemeen=dochter van gerardus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
anno 1648
Helden D1648-001 - 03-01-1648 - blz. 94 (stempel 46) nr. 6
3 januarij baptizatus e(st) Petrus
filius Henrici V(er)scharen
et Jehennæ parentum
patrini Petrus Jo(ann)is a Maris
filius et Jehenna Gerardi
Anthonij filia


[Gebruikersnotities]
Misschien:

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2832443
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 20-10-1669
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Henrickx, Petrus
Bruid Gilen, Joanna
Getuige bij het huwelijk Gilen, Andreas
Getuige bij het huwelijk Gilen, Petronella
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Geen kids gevonden.

Niets gevonden met Pe* Scha* noch Pe* Versch*

2.
woman‎Joanna Henderickx Verschaeren‏‎
Gedoopt ‎17 dec 1651 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2828601
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 17-12-1651
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Verschaeren, Joanna
Vader van de dopeling Verschaeren, Henricus
Moeder van de dopeling Joanna
Doopgetuige Vanden Beuken, Joannes Algemeen=fam naam onzeker?
Doopgetuige Joanna Algemeen=ev Guilielmus Henrickx
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1651-041 - 17-12-1651 - blz. 6 (stempel 3) nr. 1
decima 7ma decembris bapt: filia
Jo(ann)a Henrici Verschaeren et Jo(ann)æ
parentum patrini Jo(ann)es vanden Berg
et Jo(ann)a Guilielmi Hendricx
uxor


3.
manNicolaus Henderickx Verschaeren‏
Gedoopt ‎21 sep 1655 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Geboren voor 1688-21=1667

Doopgetuigen:
Joanna: Doopgetuige Verhagh, Wilhelmus & Bullens, Matthia & Jannis, Gertrudis
Henricus: Doopgetuige Wouters, Wilhelmus & Jannis, Gertrudis
Hendrina: Doopgetuige Jannis, Simon & Winkens, Cristina
Getuigen huwelijk: Simon Jannis & Maria Jeucken

Vaders voornaam Henricus is consitent met patroniem "Nicolaum Henderickx" bij huwelijk.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2828778
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 21-09-1655
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling verscharen, Nicolaus
Vader van de dopeling verscharen, Henricus
Moeder van de dopeling Joanna
Doopgetuige van loen, Joannes
Doopgetuige Smits, Matthia Algemeen=dv Theodorus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1655-030 - 21-09-1655 - blz. 26 (stempel 13) nr. 4
die 21 septembris baptisatus est Nico-
laus filius Henrici Verscharen, Joannæ
uxoris susceptores fuerunt Jo(ann)es van
Loen Matthia filia Theodori Smits


Gezin:
Petrus: Helden 03-01-1648 Doop Vader van de dopeling M verscharen, Henricus x Jehenna
Joanna: Helden 17-12-1651 Doop Vader van de dopeling M Verschaeren, Henricus x Joanna

Overleden ‎5 apr 1722 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
AlleLimburgers:
ID 2267712
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 05-04-1722
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene verscharen, Nicolaus
Partner van de overledene N.n., Maria
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1722-008 - 05-04-1722 - stempel 27 nr. 38
eodem die obijt Nicolaus Verscha-
ren maritus Mariae [niets verder geschreven]

‎, leeftijd ongeveer 66 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com