man‎Henrick Hendrick Eijmbert Voets‏‎
Overleden ‎1675
[bron]
Genoemd als weduwnaar in akte 92 Codicil van 07-02-1675
Genoemd als wijlen bij erfdeling in akte 124 van 20-11-1675

Niet gevonden in inde BHIC (Jul2021)(Jan2024).

http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/testamenten/1580-1700.1.htm
Henrick zoon van wijlen Henrick Eijmbert VOITS en Gijsbertken dochter van Arnt PETERS, te Schijndel, present te 's-Hertogenbosch
12.06.1652
N 2692
f 398

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230339&miview=ldt
331
.. 24 maart 1626, testes Lambert Symons van der Haigen ende Henrick Henrick Eijmberts voets schepenen
Datering: 1623-1626
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330670&miview=ldt
115 Testament van Hendrick Hendrick Eijmberts Voets en zijn vrouw Gijsbertken dochter Gijsbert Aerts wonend in Schijndel. De kinderen van wijlen Lambert Aerts zijn Peter, Jan, Marcelis en Jenneken en krijgen allen eens 250 gulden uit het bezit van de testatrice. Actum Schijndel op het Lutteleijnde
Datering: 07-02-1658
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330689&miview=ldt
134 Codicil van Hendrick Hendrick Eijmberts Voets weduwnaar van Gijsbertien Gijsbert Aerts wonend te Schijndel. Vermaakt de huisarmen van Schijndel 2 mud rogge eens, aan de peter van zijn vrouw zijnde Catharina dochter Peter Jacobs een bedrag van 100 gulden
Datering: 06-07-1658
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525731&miview=ldt
27
Eerder hadden Handrick Handrick Eijmbert Voets inwoner van Schijndel met zijn vrouw Gijsbertken Gijsbert Aerts op 7 februari 1658 voor notaris Jan van de Heuvel hun testament opgemaakt dat hij alsnog goedkeurt. Hij maakt er nu een codicil op omdat zij eerder de kinderen van zijn broers en zusters, waaronder ook Hendersken dochter Peter Hendrick Bogaerts verwekt bij Margriet Hendrick Voets, zijnde de zuster van de testateur, bezit hadden vermaakt. Hij wil echter dat die niet zal erven en sluit haar verder met 3 gulden eens uit en vermaakt haar erfdeel aan haar kinderen verwekt bij haar eerste man Peter Jan Peters.Verder heeft de tesataeur aan Jan Hendricks van de Vorstenbos ca. 100 gulden geleend volgens een obligatrie d.d. 25 augustus 1654welk kapitaal hij vermaakt aan de wettige kinderen van Peter N. die men gewoonlijk Peter op 't trapke noemt. Het petekind van zijn overleden vrouw Gijsbertken zijnde het kind van deze Peter krijgt 25 gulden. Actum te Schijndel
Datering: 06-06-1670
Pagina: 75
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525960&miview=ldt
56
Verklaring van Handrick Handrick Eijmberts Voets, weduwnaar van Gijsbertken dochter van Gijsbert Aerts, inwoner van Schijndel. Hij verklaart dat Cornelis Eijmberts van de Vorstenbosch en zijn vrouw Maria Eijmberts bij hem inwonen als knecht en dienstmeid en hen heeft beloofd hen jaarlijks 50 gulden te betalen met nog de * toebaat* (kost en inwoning). Als deze Vorstenbosch bij hem blijft wonen en als Hendrik sterft heeft hij daarvoor in zijn testament met wijlen Gijsbertken op 7 februari 1658 opgemaakt voor notaris van de Heuvel, aan Cornelis voor diens trouwe dienst al zijn roerend bezit vermaakt, verder paarden, varkens, hooi, stroo etc. en daarvoor in de plaats zal Cornelis dan het loon van de knecht en van de meid betalen voor het jaar waarin de testateur sterft en ook de chijnsen en dorpslasten. Hendrick Vorstenbosch moet dan aan de erfgenamen van Cornelis die 50 gulden geven. Als het roerend bezit door de oorlog is beschadigd hoeft Handrik Vorstenbosch de knecht en de dienstmeid niet te betalen en alle lasten die Handrik zal betalen mogen ook niet meer zijn dan die 50 gulden voor Handrik en zijn vrouw. Actum te Schijndel op Lutteleijnde
Datering: 15-05-1674
Pagina: 161
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525996&miview=ldt
92
Codicil van Handerik Handrik Eijmbert Voets weduwnaar van Gijsbertken Gijsbert Aerts, wonend te Schijndel. Verklaart dat hij op 7 februari 1658 voor notaris Jan van de heuvel zijn testament heeft opgemaakt dat hij alsnog goedkeurt, maar herroept alle eerdere codicillen. Voor zijn begrafenis en uitvaart vermaakt hij de 300 gulden die hij in het jaar 1672 aan de gemeente heeft geleend, welk geld direkt na zijn dood aan Cornelis Eijmberts van Vorstenbosch wordt afgelost. Cornelis moet daarvan diebegrafenis betalen. Verder heeft de testateur 100 gulden te vorderen die hij legateert aan Peter N. meestal genoemd Peter op ' t Trapken. Verder moet er 25 gulden worden betaald aan Maria dochter Ariens Meussen van Houthem, kloosterlinge in het Clarissenklooster van Boxtel voor haar recreatie. Nog vermaakt hij 50 gulden aan Jan Peter de Wever. Eerder had hij zijn broers en zusters als zijn erfgenamen benmoemt waaronder Hendrick en Barbara resp. zoon en dochter van Peter Hendrik Bogaarts verwektbij Margriet Hendrik Voets zijnde Margriet de zuster van de testateur, nog aan Merieken dochter van Jan Hendrick Eijmberts Voets zijnde deze Jan zijn broer te Orthen, maar thans sluit hij deze Hendrick, Barbara en Merieken uit elk met 3 guldens en hun porties gaan naar hun andere kinderen. Actum in zijn huis te Schijndel aan het Lutteleijnde
Datering: 07-02-1675
Pagina: 257
Plaats: Sint-Michielsgestel

testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts
Eijmbert Hendrick Voets
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick Voets
- Handrick, Jan ende Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joannes] Voets
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen

ZELFDE PERSONEN MBT VERKOOP:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375737&miview=ldt
304 Adriaen Dirck Handrick Lambert en Eijmbert broers zonen van wijlen Eymbert Handrick Voets, Andries Adriaens van Herethum man van Maryken, Jan Peter Helincx man van Aryken beiden dochters van Eymbert Handrick Voets, Eymbert Jan Handrick zonen vanJan Handrick Voets met Jenneken hun zuster weduwe van Willem van den Boogart, Handrick Anthonissen van der Spanck man van Jenneken dochter van Jan Handrick Voets, Anthonis zoon van Handrick Jan Voets, Jan Daniels van der Aa man van Maria dochter vanHandrick Jan Voets, Handrick Jan en Adriaen zonen van Dirck Handrick Voets mede voor Handrick Lenartgen en Maria kinderen van Peter Jan Hellincx verwekt bij Jenneken dochter van Dirck Handrick Voets, Jan Peter Janssen van Nistelroij man van Anna dochter van Handrick zoon van Adriaen Batholomeussen van Hauthem, met in de marge een notitie dd. 19 april 1680, man van Maria dochter van Adriaen verwekt bij Emken dochter van Handrick Eymbert Voets, mede voor de zoon van Eymbert Adriaen van de Velde, Goyert zoon van Frans Aerts van Cromvoirt verwekt bij Maria dochter van Jan Handrick Voets en Francis broer van Goyert, Willem zoon van Jan Gijsberts van den Boogart verwekt bij Maryken dochter van Handrick Eymbert Voets, Symon Luijcas Haebraecken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart & Maryken, Jasdper Jan Corsten man van Maryken dochter van Peeter Handrick Boogarts verweekt bij Margriet dochter van Handrick Eymbert Voets, met in de marge een notitie dd. 30 november 1680, Anthonis Janssen ….aelen man van Aryken dochter van Peter & Margriet, Jan en Eymbert zonen van wijlen Peeter Janssen verwekt bij Handricxken dochter van Peeter & Margiet, Willem Handrick Willems man van Anna dochter van Peter & Handricxken, Aert Janssen Bluijssen man van Geertruijt dochter van Lenart Jan Penincx verwekt bij Barbara dochter van Peeter & Margriet, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochter van Lenart & Barbara,
Vervolg:
mede voor Gerart zoon van Lenart & Barbara, Jan Pauwels van Goch mede voor Johannes Wilhelmus zoon van Lenart & Barbara, allen testamentaire erfgenamen van wijlen Handrick zoon van Handrick Eymberts Voets & Gijsbertien dochter van Gijsbert Aerts en hebben verkocht aan Jan Handrick Roelofs van Roosmaelen den Jongen huis schop esthuis hof boomgaard en landerijen 20 Bossche lop. opt Oetelaer, met last aan de H.Geest binnen Den Bosch en verkocht aan Goyert Jan Goyerts een heiveld
Datering: 21.11.1675
Plaats: Schijndel

Gehuwd (religieus) ‎8 feb 1611 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 124: erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henricus Henrici Emberti Voets
Bruid Gisberta Gisberti Arnoldi
Getuige Embertus Emberti van Vorstenbosch
Getuige Petrus Matthiae
Diversen: koster
Datum huwelijk 08-02-1611
Plaats huwelijk Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 08-02-1611
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 153v01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Geen kids gevonden in index BHIC Schijndel (Jan2024).
(ongeveer 47 jaar gehuwd) met:

womanGisberta Gijsberti Arnoldi‏
Overleden ‎1658
[bron]
Testament akte 115 van 07-02-1658
Echtgenoot weduwnaar in akte 134 van 06-07-1658

Niet gevonden in index BHIC (Jan2019).

Voor meer informatie: bertho@derikx.com