man‎Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets‏‎
Geboren ‎± 1582
[bron]
Genoemd in akte 408 als zoon van Henricus en Ariken.
Genoemd in akte 124 van 20-11-1675. Zie notitie bij broer Henrick Henrici Voets.

Genoemd in akte 48 van 29.9.1650 - destijds 68 jaar - dus geboren rond 1650-68=1582

[Gebruikersnotities]
DUS: Eymbert Henrick Eymbert Voets x Aelken dochter van Arnt Lamberts en Ariken Henrick Verhaigen.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.62&minr=14228429&miview=ldt
153 Jan Henricx Verhaigen, Dirck Willems van den Oetelaer man van Mariken, Goijart Janssen mulder man van Aelken dochteren van Reijnder Henricx Verhaigen, Lambert Lamberts van Sochel ende Jan Henricx Verhaigen momboiren van de 2 onmundige kynderen van vs. Reijnder, Eymbert zoone Henrick Eymbert Voets mam van Aelken dochter wijlen Arnt Lambertss. verweckt by Ariken dochter des vs. Henrick Verhaigen, scheiding en deling ...
Datering: 1611-1612
Schijndel

DUS: Eymbert Henrick Eijmbert Voets x Aelken Arien Lamberts van Sochel
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229648&miview=ldt
155 Ruth Lambertss. van Sochel, Heijlken dochter Lamberts van Sochel wedue Reijnder Henricx Verhaigen, Jan Symons van der Haigen byden selven Sijmon ende Soffia dochter Lamberts van Sochel tsamen verweckt, Luijcas zoone Jan Luijcas man van Jenneken dochter Sijmon van der Haigen ende Soffia, Sander ende Jan gebroederen soone wijlen Dirick Sanders ende Mariken dochter Lamberts van Sochel tsamen verweckt, Eymbert soone Henrick Eijmbert Voets man van Aelken dochter Arien Lamberts van Sochel, Diricksoone wijlen Jan Dirick Bevers byden selven Jan Diricx ende Elisabeth dochter Lamberts van Sochel tsamen verweckt, Dirick Jans Diricx mombor van de onmundge kynderen Jan Jans Diricxss, syn broeder verweckt by Mariken dochter Henrick Artss., Jan Jacop Penincx man van Aelgen, Henrick Hermans man van Lijsken, Adriaen Hermans man van Anneken alle dochteren van Jan Dirick Bevers ende Elisabeth dochter Lamberts van Sochel tsamen verweckt, erffgenamen wijlen Lambert Lamberts van Siochel, vercocht Lambert Symons van der Haigen mede erffgenaam huijs esthuijs hoff boomgaert met landerijen etc. onder den Borne, erffgenamen Henrick Peter Matijss. van Heretum, Corstiaen Elias, die gemeijn straet, 13 julij 1620, testes Dirick van Kessel ende Henrick van den Oetelair
Datering: 1620-1623
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051367&miview=ldt
33 Embert Hendrick Emberts Voets heeft vernaderd de kamp groesland uit de vorige akte
Datering: 12.6.1635
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051846&miview=ldt
123 Andries Andries Ariens met betalingsgelofte aan Corstiaen Anthonis Smits en Embert Henrick Voets provisoren en H.Geestmeesters van de armen van Schijndel tbv de Tafel van de H.Geest ...
Datering: 4.12.1640
Plaats: Schijndel

DUS GEBOREN ROND 1650-68=1582
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856963&miview=ldt
48 Goijart Jaspert Spierincx en Adriaen Aerdt van Dinther schepenen die verklaren dat voor hen is verschenen Embert Hendrick Voets oud 68 jaar, ...
Datering: 29.9.1650
Plaats: Schijndel

WIJLEN:
Eymbert Handrick Eymbert Voets x Aeltien Adriaen Lamberts van Sochel
- Adriaen
- Dirck
- Handrick
- Lambert
- Eymbert
- Aryken x Jan Peter Hellincx
- Maryken x Andries Adriaens van Herethum
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375767&miview=ldt
334
Adriaen Dirck Handrick Lambert en Eymbert broers zonen van wijlen Eymbert Handrick Eymbert Voets verwekt bij Aeltien dochter van Adriaen Lamberts van Sochel, Jan Peter Hellincx man van Aryken en Andries Adriaens van Herethum man van Maryken dochter van Eymbert Handrick Voets & Aeltien Adriaen Lamberts met een scheiding en deling ...
Datering: 9.6.1676
Plaats: Schijndel

testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts
Eijmbert Hendrick [Eijmbert Joannes] Voets <============
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick Voets
- Handrick, Jan ende Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joannes] Voets
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.152&minr=11939933&miview=ldt
136
Certificatie van de schepenen over een deling van goederen gepasseerd op 9 juni 1676 van Adriaen, Dirck, Hendrick, Lambert en Eijmbert broers zonen van wijlen Eijmbert Handrick Eijmbert Voets en zijn vrouw Aeltje dr.v.Adriaen Lambers van Sog[g]el ofSochel, Jan Peeter Hellincx man van Arijken, Andries van Heretum man van Marijken beiden dochter svan Eijmbert en Aeltje, Jan Peeter Hellincx
Datering: 27 maart 1730
Pagina: 318v
Soort akte: Certificatie
Plaats: Schijndel

Cijnsboek
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379691&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 494, blz. 11, folio 219 v
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
de 3 / 1 kijnd(eren) van Dinge Dirck Embert Voets / Anneke Dircken en Henderin
de weduwe ende 2 / 1 kijnd(eren) Dirck Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets
Dirck soone Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets
de weduwe ende ? kijnderen van Hendrick soone Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets
de 7 kijnderen van Alken weduwe Eijmbert Hendrick Eijmberts <===========
Alcke weduwe Eijmbert Henrick Eijmberts Voets VIII denarii III ort veteri uijt 4 stucken nieuw lant inde Borne Elde
I stuiver XIIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379688&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 494, blz. 10, folio 220
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Marij Gijsbert Jan Smits bij dijlinge
Geritijen weduwe Gijsbert Jan Adriaen Smits met 3 / 2 kijnderen
Gijsbert soone Jan Adriaen Smits bij coop
de 8 erffgenamen Meriken Hendrick Eijmbert Voets
Jan ende Merike kijnderen Hendrick Eijmbert Voets
de weduwe ende 8 kijnderen Hendrick soone Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets
de 7 kijnderen van Alken dochter Adriaen Lamberts van Sochel <====
Alcke dochter Adriaen Lamberts van Sochel II ob veteri
de selveI stuiver II ort novi
II stuivers IIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379778&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 498, blz. 6, folio 236
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
de 3 kijnderen Jan Peter Hellincx bij coop van Meriken
Jan Corstiaen Adriaen Voets
Jan ende Meriken kijnderen Handrick Eijmbert Voets
De 8 kijnts kijnderen van Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets ende
Perijn dochter Jan Peter Hellincx bij testament van Lambert Eijmberts ende
de 3 ? kijnderen van Dirck Eijmbert Voets bij coop
de weduwe ende 2 / 1 kijnd(eren) Dirck Eijmbert Voets
de 4 / 2 / 1 kijnd(eren) van Eijmbert Handrick Eijmbert Voets, Dirck Ariaen Lambert ende Ariken <=====
de 7 kijnderen Alken dochter Adriaen Lamberts van Sochel <=====
Alcken dochter Adriaen Lamberts van Sochel uijtten Blacken Camp te weeten het goet in D'Elde is gecomen van Gerart vanden Brant
De kijnderen Jan Peerkens ende Corst Ariaen Eijmberts ende Perijn ende de weduwe hebben met hen 4 het pant ende de kijnderen Eijmbert Hendrick Eijmberts moet door anderen afgewonnen worden is al lange verdeijlt IIIII denarii novi
XII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379245&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 483, blz. 1, folio 220
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Alcken weduwe Eijmbert Henrick Eijmberts <====
Eijmbert soon Henrick Eijmbert Voets pro toto
De drije kijnderen
Jenneken Henricx Vercuijllen mit drie kijnderen ende
Jan ende Jacopxken kijnderen Jans Verhagen
Die 5 kijnderen Jans Verhaghen
VII1/2 ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2378960&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 489, blz. 5, folio
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Het een kijndt van Marij dochter Jenneke Laureijns Peeters
De 14 / een ergenaem(en) van Jenneken Laurens Peters bij versterff
bij deijlinge met namen Merike Frijns Peter Janssen
Jenneken Laureijns Peter Janssen vigore testamenti
Jan soone Laureijns Peeter Janssen bij deijlinge
De acht / seven kijnderen Laureijns Peter Janssen
Laureijns Peter Janssen emptor pro medietate
De seven kijnderen Laureijns Peter Janssen bij coop
De 3 / 2 kijnderen Margriet dochter Henrick Janssen van Esch / Lijsken en Merike pro alio medietate
De 5 / 1 kijnd(eren) van Lijsken met naem Ariaen van Herentum
Lijske dochter Jan Adams van Gerwen bij versterff
Peter soon Jan Adams van Gerwen bij deijling
De 2 kijnderen Jan Damen van Gerwen
Jan Damen van Gerwenende
Marij weduwe met 3 kijnderen van
Adriaen soone Meriken Eijmberts verweckt bij Andries Adriaens van Herentum
De 4 kijnderen Meriken Eijmberts Hendrick Eijmberts Voets
Meriken dochter Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets
De 7 kijnderen van Alken weduwe Eijmbert Hendrick Eijmberts <=============
Elcke weduwe Eijmbert Henrick Eijmberts II stuivers novi
De selveII stuivers novi
VII stuivers VIIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379501&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 488, blz. 11, folio
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
De 5 / 1 kijnd(eren) van Lijsken ondergenomdt met naem Marij
Lijske dochter Jan Adams van Gerwen bij versterff
Peter soon Jan Adams van Gerwen bij deijlingh
De 2 kijnderen Jan Adams van Gerwen
Jan Damen van Gerwenende
Perijn dochter Jan Peter Hellincx vigore testamenti
Lambert ende Eijmbert kijnderen Eijmbert Hendrick Eijmberts Voets
De 7 kijnderen van Aelken weduwe Eijmbert Hendrick Eijmberts <====
Alcken weduwe Eijmbert Henrick Eijmberts II denarii I ob
VIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Gehuwd
[bron]
Huwelijk niet gevonden in index BHIC Schijndel (Jan2019).
met:

womanAelken Arien Lamberts van Sochel‏
Begraven ‎22 mrt 1676 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie cijnsboek - overleden na echtgenoot.

BHIC: OpenArchives
Overledene Aelken Eijmbert Hendrick Eijmberts Voets
Geslacht v
Soort registratie begraafakte
Religie NG
Diversen laet achter 7 kinderen inde Eert
Plaats Schijndel
Plaats overlijden Schijndel
Datum begraven 22-03-1676
Periode 1667-1671, 1676-1698
Deel Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-12FK?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 7120 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Aelken. Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets 7kn
22 maart 1676

Voor meer informatie: bertho@derikx.com