man‎Jan Pauwels van den Heuvel‏‎

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022791&miview=ldt
14
... a.e. Pauwels Jan Pauwelss. van den Hoevel ...
Datering: 20 januari 1533
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.41&minr=12022770&miview=ldt
109
... e.e. erfgenamen Henrick Dirckss. van den Hovel a.e. Jan Pouwels Jan Pouwels van den Hovel ..
Datering: 11 maart 1533
Plaats: Schijndel

VADER?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022828&miview=ldt
51 Pauwels Jan Pauwels heeft verkocht aan Dyrck marceliss. een stuk land 2 ½ lop. aent Oetelaer inden Bors geheiten den Boogart ...
Datering: 7 mei 1535
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022978&miview=ldt
201 Gherit zn.v.wijlen Pauwels van den Hoevel heeft verkocht Goert Willemss. van Boert een Bossche schepenbrief ...
Datering: 21 februari 1539
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234804&miview=ldt
310 Jan zoon van wijlen Aernt van der Cuilen en Jan zoon van wijlen Rut Jan Rutten toentertijd provisors of meesters van de tafel van de H.Geest te Schijndel hebben bekend en beleden dat Mariken nagelaten weduwe van wijlen Jan Ghysberts dochte rvan Mercelis Nagelmaeckers heeft afgelost 2 Bossche ponden payments zoals Gherit zoon van wijlen Pauwels van den Hoevel heeft overgemaakt in zijn testament en uiterste wil van 6 november 1542 te vergelden en te betalen aan de tafel van de H.Geest te Schijndel uit een erf met 15 Kar.gl. , de vicarie 1 pont voor het jargetijde van Gherit vs. zaliger, welk testament destijds is opgesteld door Heer Andries Lamberts van Uden priester en notarius toentertijd vicaris van de kerk van Schijndel – 12 januari 1545 – Ghysbert Dyrckss. en Peeter Reinders
Datering: 12 januari 1546
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235017&miview=ldt
103 Lambert en Jan kinderen van Gerit Pauwels van den Hovel, Frans Jacops man van Alleit zijn vrouw dochter van genoemde Gerit, hebben gescheiden en gedeeld de goederen nagelaten door Gerit Pauwels hun vader en Kathelyn wettige dochter van Ricart Gossens van den Wau hun moeder, waarbij aan Jan Gerit Pauwelsz. ten deel gevallen is huis en hof ca. 5 lopensen ter plaetssen genompt den Boorn e.z. erf van de Zusters van Orthen a.z. de straat e.e. Pauwels Dirrick …….a.e. de straat,welk huis is belastmet een jaarpacht van 10 st. te betalen aan Lambert zoon van Gerit Pauwels; de dochter van Henrick van der Santvort nagelaten weduwe van Lambert Gerit Pauwelsz. van den Hoevel met Pauwelss. wijlen Lambert Gerits hebben helmelinge vertegen etc. etc. ten behoeve van Lauvrensss. zoon van wijlen Machil Lauvrenss. – schepenen Art van Sochel en Jan van den Oeteler
Datering: 11 mei 1548
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.45&minr=12511627&miview=ldt
199
... uit een huis hof en erf 12 lop. ter stede geheten Lutteleijnde in Elde naast de weduwe Pauwels Janssen van den Hovel en haar kinderen, ...
Datering: 7 februari 1555
Plaats: Schijndel

MOEDER?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.45&minr=12511648&miview=ldt
220 Willem Corstiaenss. die Cremer transporteert aan Barbara de weduwe van wijlen Pauwels Janss. van den Hoevel huis hof en erf by die kerck van Schijndel naast de kinderen van Jan Vrenssen (?),...
Datering: 3 mei 1555
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.46&minr=12570055&miview=ldt
22 Rut Henrickss. heeft gemachtigd MertenThonis Vogelss. te mogen eisen en manen en opbeuren een achterstallige schuld die Pauwels Janss. van den Hovel schuldig is + slotformule – schepenen Rutten en Bogert
Datering: 8 september 1556
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926918&miview=ldt
297 dLutteleynde aen die Heyde genoempt, Jan Jan Geerlicx, die gemeyn strate, erfgenamen Aert Eymberts, Hanrick Pauwels Janss. van den Hovel, die helft van 25 st. lijfrente aen Alit Damen dochter Verspanck, die helft van 5 gl. aen Pauwels Janss., 11december 1568 testes Jan Rutten Janss., Hugo van Berckel, Sebert vs. ende Art van Helmont, Hanrick Verculen
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.49&minr=12926611&miview=ldt
122 6 maart 1565, testes Jan Rutger Janss. ende Zebert Janss., Lambert Willemss., Hanrick Pauwels Janss. van den Hovel, verkoop, Lambert Wauterss. Vermuelen, een stuck lants van 5 strepen met hautwassen 3 mauwersen lants onder den Borne genaemt dLiemtscelant...
Datering: 1564-1566
Plaats: Schijndel

BROER?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.49&minr=12926606&miview=ldt
117
... verkoop, Hanrick soen wilneer Pauwels Janss. van den Hovel, een huys hoff hostat ende erffenisse 9 lop. onder Lutteleynde in die Cule,... Bossche schepenbrief dd. 30 juli 1562, Meester Dirck Janss. van den Hovel momber [= voogd] over de kynderenHanricks van den Hovel, 19 juli 1562
Datering: 1564-1566
Plaats: Schijndel

BROER? "Henric Pauwelss. janss. van den Hovel"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947531&miview=ldt
223 9 juni 1573, testes Hugo van Berkel ende Seebert Janss. scepenen, scheiding en deling, datum et testes ut supra, Jan Claes Merx, Rysingen, Roloff Janss. ende Berkel, Servaes soene wilen Gerit Artss. Schoemeker, Emont Janss. Bontwerker man van Margriet, Dierick Lambert Wouterss. man van Beatris, Henric Pauwelss. janss. van den Hovel man van Barbara alle wittege kinderen Gerit Art Schomekers ende Jenneken dochter Henric Pauwelss., scheiding en deling, huys hoff ende erffenisse ened enoch enencamp groeslants ter platssen genoempt Delsschot inne die Liekendonck
Datering: 1570-1575
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947470&miview=ldt
162 Jan sone wilneer Pauwels Janss. van den Hoevel, verkoop, Jannen Jan Schoemekerss. van Vechel, enen halven camp groes off weilants, Aert Lambertss. van der Heyden, ter steeden genoempt het Lutteleynde int Broeck genoempt Elde, aengecomen ende aengedeilt van Pauwels Janss. van den Hoevel, Henric Peter Mathyss. van Herethum, - onderaan: Art Lambertss., betalingsgelofte, Jan Jan Schoemekers 25 juli 1577 testes Sebert Janss. ende Sochel
Datering: 1570-1575
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120316&miview=ldt
146 Huygh van Berckel ende Antonis Corstiaens scepenen in Scynle, Jan ende Hanrick gebruederen soenen van Eymert Jan Voetss. ende Margriet synder huysvrauwe, met hem Margrieta wedue van Hanrick, Jan Pauwelss. van den Hovel mombar voir Jan ende Margriet Meriken ende Hanricxken kynderen die die voirs. Margriet verweckt hevet inden leven by Hanrick Eymertss. vs. genoempt die Aude, altesamen kynderen ende kynderkynderen van Eymert Jan Voetss., ...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120315&miview=ldt
145 Jan Pauwelss. van den Hovel, verkoop, Jan Aertss. van Schynle, een jairlicken pacht van ... 8 april 1585 ...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

ZUS?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324230&miview=ldt
203 zeer lange akte:
alsoo zeeckere questien ende differentien opgeresen tusschen Jannen Janss. Stansers alias van Vechel ter eenre ende Jannen Janss. zynen zoon verweckt by Geerlinge zynder yerster huysvrouwen dochter Pauwels jan Pauwelss. van den Hovel ter andere zijden oirspronck nemende van erffgoederen ende gedeelte dat den voors. Jannen Janss. den Jongen zoude competeren etc., ....
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324092&miview=ldt
65 26 juni 1589, ... , Jan Pauwels Janss. van den Hoevel, ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324660&miview=ldt
240 lotinge ende deijlinge van guederen by Hanrick van Dommelen kynder ende erfgenamen, een stuck lants 3 ½ lop. onder het Lutteleynde aen die Straet, Lamert Jan Peters, die kynderen Peter Jan Robberts van den Segberch verweckt by Hanricxken dochterHenricx van Dommelen, huijs schopken ende lant 1 ½ lop., een vat roggen ende 7 st. aen den geinteresseerden, Jan Pauwels man van Catarijn dochter Henricx van Dommelen, notitie in de marge dd. 28 december 1647 [dubieus], esthuijs ende stuck lants, Hugo van Berckelerff, kynder Peter van den Segberch, alle opgaende eycken ende essenbomen utgescheyden jonge heester oft pootsel, Grietken dochter Henricx van Dommelen, 26 november 1596, testes Gijsbert Janss. ende Henric Eymers scepenen
Datering: 1595-1597
Schijndel

OVERLEDEN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224636&miview=ldt
22
.. , die kynder Jan Pauwels van den Hevel [moet vermoedelijk Heuvel zijn], ... 5 februari 1606...
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228640&miview=ldt
208
... 21 mei 1614, ... transport, Pauwels ende Jannen gebroederen soonen wijlen Jans Pauwelss., een stuck ackerlants hoplant ende boomgaert 3 lop. onder tLutteleijndt in de Straet, kynder Jans Pauwelss., Ardt Pauwelss., de weduwe Thomas Pennincx, het Groot Gasthuijs binen sHertogenbossche, de gemeijne straet, 5 juni 1614, ...
Datering: 1612-1615

WIJLEN - voorige aansluitende akte is van 5 juni 1614
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228641&miview=ldt
209 Pauwels ende Jan soonen wijlen Jans Pauwelss., betalingsgelofte, ...
Datering: 1612-1615
Schijndel

DELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229227&miview=ldt
63 Pauwels ende Jan gebroederen zoonen wijlen Jan Pauwels van den Huevel verweckt by Kataryna dochter Mr. Henrick Dommelen, scheiding en deling, zeeckere erfgueden, doot ende afflyvicheijt van henne auders, huijs hoff boomgairt 5 lop. onder tLutteleijndt, Margriet weduwe Henrick Eijmberts, Ardt Pauwels Artss., erffenisse des Grooten Gasthuijs binnen sHertogenbossche, erffgenamen Antonis Pennincx, die gemeijn straet, een vat roggen aenden geenen dair toe gerecht, 7 st. aen den vicarije binnen Schijndel, eyckenhaut staende naest erffenisse Hermen Eijmbertss., een stuck tuelants metten esthuijs 7 lop. onder tLutteleijndt in Elde, weduwe Herman Eijmbertss. met haere kijnderen, Henrick Peeter Matijss., de gemeijnte van Schijndel, een mauwer roggen aen
Datering: 1615-1619
Schijndel

Gehuwd met:

womanCatharina Henrick Dommelen‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926202&miview=ldt
21
... Meester Hanrick van Dommelen vicecuster in Schijndel [getuige], ...
Datering: 1561-1563
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.49&minr=12926581&miview=ldt
92 Meester Hanrick van Dommelen, Gering Hanrick Geringss. ende Eyman Rombautss. , 28 augustus 1558, ...
Datering: 1564-1566
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN:
Hanricxken Henricx van Dommelen x Peter Jan Robberts van den Segberch
Catarijn Henricx van Dommelen x Jan Pauwels
Grietken Henricx van Dommelen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324660&miview=ldt
240 lotinge ende deijlinge van guederen by Hanrick van Dommelen kynder ende erfgenamen, een stuck lants 3 ½ lop. onder het Lutteleynde aen die Straet, Lamert Jan Peters, die kynderen Peter Jan Robberts van den Segberch verweckt by Hanricxken dochterHenricx van Dommelen, huijs schopken ende lant 1 ½ lop., een vat roggen ende 7 st. aen den geinteresseerden, Jan Pauwels man van Catarijn dochter Henricx van Dommelen, notitie in de marge dd. 28 december 1647 [dubieus], esthuijs ende stuck lants, Hugo van Berckelerff, kynder Peter van den Segberch, alle opgaende eycken ende essenbomen utgescheyden jonge heester oft pootsel, Grietken dochter Henricx van Dommelen, 26 november 1596, testes Gijsbert Janss. ende Henric Eymers scepenen
Datering: 1595-1597
Schijndel

ZUS: Henrickxken Henrick van Dommelen x Peeter van Sijlberch
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228640&miview=ldt
208 Jan soone wijlen Mr. Henrickx van Asten man van Marijken dochter Peeter van Sijlberch byden vs. Peeter ende Henrickxken dochter Henrick van Dommelen tsamen verweckt, Henrick Gortssem van Helmont ende Daniel Vervlaessen momboiren van den onmundige kijnde wijlen Herbert Huijbertss. ende Lijsken zyne huijsvrouw tsamen verweckt die een dochter was van Peeter van Sijlberch ende Henrickxken, geautoriseert by schepenen van de stad Helmont dd. 21 mei 1614, ...
Datering: 1612-1615
Schijndel

DELING:
VADER: " Mr. Henrick Dommelen"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229227&miview=ldt
63 Pauwels ende Jan gebroederen zoonen wijlen Jan Pauwels van den Huevel verweckt by Kataryna dochter Mr. Henrick Dommelen, scheiding en deling, zeeckere erfgueden, doot ende afflyvicheijt van henne auders, huijs hoff boomgairt 5 lop. onder tLutteleijndt, Margriet weduwe Henrick Eijmberts, Ardt Pauwels Artss., erffenisse des Grooten Gasthuijs binnen sHertogenbossche, erffgenamen Antonis Pennincx, die gemeijn straet, een vat roggen aenden geenen dair toe gerecht, 7 st. aen den vicarije binnen Schijndel, eyckenhaut staende naest erffenisse Hermen Eijmbertss., een stuck tuelants metten esthuijs 7 lop. onder tLutteleijndt in Elde, weduwe Herman Eijmbertss. met haere kijnderen, Henrick Peeter Matijss., de gemeijnte van Schijndel, een mauwer roggen aen
Datering: 1615-1619
Schijndel

ZUS WAS HERTROUWD? Hendricxken van Henricx van Dommelen x Jan Willems van den Oetelaer
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196899&miview=ldt
103 Jan Embert en Dirck broers kinderen van Jan Willems van den Oetelaer verwekt bij Hendricxken dochter van Henricx van Dommelen. Amijs zoon van Jan Amijs van der Spanck man van Hendricxken dochter van Jan & Hendricxken, Willem zoon van wijlen Jan& Hendricxken met een scheiding en deling met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf opt Oetelaer, akker genoemd de Stockhoefve ter plaatse, met last aan de Predicheeren binnen Den Bosch, aan de rentmeester der domeinen int boek van Sint Michielsgestel, meer landerijen aldaar, land den Elis genoemd, met last aan Mr. Wouter Crillarts, de H.Geest van Den Bosch, land onder de Borne, cijns int boek van Middelrode, met in de marge een notitie dd. 12 oktober 1657, land genoemd Lijskensacker onder tLutteleijnd in de Straat, land in Marsmanshorck
Datering: 31.1.1645
Plaats: Schijndel

Kinderen:

1.
manPauwel Jan Pauwels van den Heuvel‏

[Gebruikersnotities]
OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229227&miview=ldt
63 Pauwels ende Jan gebroederen zoonen wijlen Jan Pauwels van den Huevel verweckt by Kataryna dochter Mr. Henrick Dommelen, scheiding en deling, zeeckere erfgueden, doot ende afflyvicheijt van henne auders, huijs hoff boomgairt 5 lop. onder tLutteleijndt, Margriet weduwe Henrick Eijmberts, Ardt Pauwels Artss., erffenisse des Grooten Gasthuijs binnen sHertogenbossche, erffgenamen Antonis Pennincx, die gemeijn straet, een vat roggen aenden geenen dair toe gerecht, 7 st. aen den vicarije binnen Schijndel, eyckenhaut staende naest erffenisse Hermen Eijmbertss., een stuck tuelants metten esthuijs 7 lop. onder tLutteleijndt in Elde, weduwe Herman Eijmbertss. met haere kijnderen, Henrick Peeter Matijss., de gemeijnte van Schijndel, een mauwer roggen aen
Datering: 1615-1619
Schijndel

DELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214016&miview=ldt
118 Jan zoon van Pauwels Jan Pauwels en Lijsken zijn vrouw dochter van Goossen N., Anthonis Goijarts van Vessem man van Catarina dochter van Pauwels & Lijsken, met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf onder tLutteleijndt in Elde, ...
Datering: 21.3.1652
Plaats: Schijndel

2.
man‎Jan Jan Pauwels van den Heuvel‏‎


Voor meer informatie: bertho@derikx.com