man‎Claes Daniels van der Aa‏‎
Zoon van Daniel Corstiaens van der Aa en N.N.‏.
Geboren ‎± 1535
[bron]
Vermelding in akte 258 van 21 december 1560.
Dus voor 1560-20=1540

Vader genoemd als wijlen in akte 95 van 28 maart 1542.
Zus Elisabeth genoemd met echtgenoot en kynderen in akte 258/259 van 21 december 1560.

Zoon Jan geschat geboren rond 1591.
PAST DIT WEL QUA TIMING?

Gokje
ABT1535

VERGELIJK AKTES MET [den Blooten Bunder] & [Slipperman]

Overleden ‎± 1595
[bron]
Zoon Jan geschat gedoopt rond 1591.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 91 van 15 januari 1596.

Gokje
ABT1595
‎, leeftijd ongeveer 60 jaar
[Gebruikersnotities]
ERFDELING OUDERS - CLAES NIET GENOEMD?
!!!
!!! [den Blooten Buender]
!!! [Slipperman]
!!!
Daniel Corstiaenss. van der Aa [wijlen] x Hillegont
- Corstiaen
- Jan
.
https://proxy.archieven.nl/235/4B7B69A945DE424DA83281C951AA013A
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
95 Corstiaen en Jan broers kinderen van wijlen Daniel Corstiaenss. van der Aa en diens vrouw Hillegont zijn een scheiding en deling aangegaan van de goederen hen nagelaten door hun ouders. ...
Corstiaen is ten deel gevallen 5 ½ mud rogge Bossche maat en ook te ’s-Hertogenbosch ...
idem is hem ten deel gevallen 7 vaten rogge ...
idem is hem ten deel gevallen een rente van 9 Rijnsguldens die hij zijn broer Jan moet betalen ... 28 maart 1541 ...
Jan krijgt een stuk land te Schijndel ter plaetsse geheiten aenden Boors ...
idem een stuk land 12 lop. geheiten den Slipman aent Lutteleyndt ...
idem is hem ten deel gevallen een stuk land inden Bors ...
een houtwas aenden Bors groot een seestersche [zesterzaad] geheiten die Boenre ...
een stuk land aent Lutteleyndt groot 4 lop ...
een kamp van 2 mergen groot aent Lutteleyndt ...
nog een kamp geheiten Scrivershoeve aent Lutteleyndt ...
een kamp geheiten den Bloeten Buynder aent Lutteleyndt ...
nog 4 strepen land groot 12 lop. aent Lutteleyndt in die Schoetschehoeven ...
Jan is ten deel gevallen een stuk land aent Lutteleyndt ...
Jan Daniel Corstiaens van der Aa heeft beloofd aan zijn broer Jan een rente van 9 Rijnsgl. te betalen ... uit een stuk land groot .. aent Lutteleyndt geheiten den Slyperman ...
idem nog uit 4 strepen land samen 12 lop. aent Lutteleyndt in die Schoetschehoefven ...
nog uit een kamp van 2 mergen aent Lutteleyndt ...
Datering: 28 maart 1542

!!!
!!! [den Blooten Buender]
!!! [Slipperman]
!!!
Corstiaen van der Aa
- Danels van der Aa
-- Claes <===
-- Elisabet x Hanrick Janss. van Gerwen
--- kids
-- Jan [Erfdeling]
- Hanrick
-- kinderen
.
https://proxy.archieven.nl/235/7E9BCFE4E8AA492C9B4E1C9350525289
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
258 21 december 1560, mindelic veraccordeert by tusschen spreken van goede mannen, Claes Danelss. van der Aa ter eenre ende Hanrick van Gerwen Janss. man van Elisabet dochter Danels van der Aa, scheiding en deling, testament van Jan Danelss.kynderenHanrick Corstiaenss. van der Aa, een huys hof met timmeringe op staende metten gehelen erffenisse 20 lop. onder den Borne, Jan Lieberts Dircxss. van den Hovel, Hanrick Dirck Scoemekers, Wauter Hanricxss. van der Aa, eenen camp hoyvelts of weyvelts onder dLutteleynde in Scryvershoeff gemeynlick genoempt den Blooten Buender, erffgenamen Pauwels Lauwrenss., erve Joffrou Anna van Deventer, Sanctus Spiritus in Schyndel, 4 strepen lants ter plaetse genoempt den Sliperman
Datering: 1564-1569
.
https://proxy.archieven.nl/235/72FBCA475236449F949ADD72D31B7707
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
259 erve toebehorende den Convent der Susteren van Orten, Lambert van Sochel, een huys schuer esthuys met hoff ende erffenisse onder dLutteleynde, Jan Liebertss., Lambert Jan Willems et prolibus [en kinderen], erffenisse des Grooten Gasthuys van denBosch, Joffrou Anna van Deventer, Claes Danelss., Hanrick Janss. van Gerwen ende syn kynderen die hy verweckt hevent by Lijsken dochter Danels van der Aa, 8 pont payments
Datering: 1564-1569
.
https://proxy.archieven.nl/235/99D19C08E96346EEBC82D936B7534F57
260 ... 21 februari 1567 ...
Datering: 1564-1569

WEDUWE:
OUDERS ECHTGENOTE:
Jan Luijcas Matyss. x Yda
- Gloria [weduwe] x Claes Jan Daniels [wijlen]
- Mechtelt x Jan Geraert Michiels
- Arnolda x Henrick Peter sJongers
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324511&miview=ldt
91 ... 15 januari 1596, .. Gloria dochter wijlen Jan Luijcas Matyss. byden selven Jannen ende wijlen Yda syne huysvrau tsamen verweckt nagelaten wedue wijlen Claes Jan Daniels, Jan Geraert Michiels man van Mechtelt, Henrick Peter sJongers man van Arnolda, beyde wittige dochteren wijlen Jan ende Yda, scheiding en deling
Datering: 1595-1597
Schijndel

GLORIA WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/6AAD302BD9CE417E81350641DC12A6C6
7603.8 Index schepenprotocol Dinther (7603.8)
162 Wouter Wilem Wouters, aanlegger, 14 januari 1609. eist arbeidsloon van 2 karren hop, te meten ten huize van Glorie (?) weduwe van Claes Jan Daniels, nog vanwege een dassenvel, een spaanse deken en kleren. ...
Datering: 1605-1612

GLORIA WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224844&miview=ldt
230 Pauwels Joris Peters man van Meriken dochter Henricx van Gerwen, vercocht, Gloria wedue Claes Daniels en Daniel ende Claes hare kynderen, eenen acker tuellants onder het Wijbosch opte Witecker 3 lop., den heyligen geest binnen Schijndel, 24 april 1609,...
Datering: 1605-1612
Schijndel

!!!
!!! [Slipperman]
!!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224938&miview=ldt
324 Pauwels Joris Peters, vercocht, Willem en Antonis gebroederen kynderen wijlen Zebert Janssen, eenen acker tuellants 4 lop. onder het Lutteleijnde in den Slyperman, Jan Henricx van Gerwen, de wedue Claes Daniels van der Aa, ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/9958587E3AAA43F4B27416B197BC8043
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
14 ... Glorie wedue Claes Daniels, ...
Datering: 1612-1615

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229377&miview=ldt
213
... , de weduwe Claes daniels van der Aa, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

!!!
!!! [Slipperman]
!!!
https://proxy.archieven.nl/235/4313EA12F2E64AA59215FD06135062AD
100 Loeij [dubieus] weduwe Claes Daniels ende Claes haren sone, betimmeren oft huijsinge setten op seeckere twee strepen lants genoemt den Slypaman [vgl. Sliperman/Sluiperman], ...
Datering: 1620-1623

!!!
!!! [Slipperman]
!!!
https://proxy.archieven.nl/235/777D7832486B4D0EA1912861135DF78D
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
107 Adam Gerits van Gerwen ende Lambert Sijmons van der Haigen schepenen, Gloria naegelaten wedue Claes Daniels van der Aa, Claes Claes Danielens haeren soone, sal mogen timmeren een nieu huijsinge van zyn eygen stoff ende tot zyn eygen coste op twee strepen lants onder tLutteleijndt genoemd den Slyperman, Art haeren soone, Daniel Claess. haeren soon
Datering: 1620-1623

KIDS: Daniel, Arien, Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229838&miview=ldt
345 30 maij 1622, Daniel Arien ende Jan gebroederen zoonen Claes Daniels van der Aa besteedt henne moeder om behoirlycke onderhoudt gedaen te worden van cost dranck vuer licht slapinge wassinge ende ……met alle behoirlycke behulp gelyck een oude vroutoebehoirt ende sulcx van noode mochte hebben nyet daerinne vuytgescheijden, Claes Claess., actum als boven, testes Corstiaen Elias ende Jan Henricx van Gerwen schepenen, Claes ende Ardt syn broeder, actum et testes ut supra
Datering: 1620-1623
Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/C88EAE88ED374CD58212DCFB151B143A
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
399 ... , de weduwe Claes daniels van der Aa, ...
Datering: 1620-1623

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/DFBCB55B89404D1F8A9EA80B4EAED624
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
266 Wouter zoone wijlen Anthonis van Tuijl man Anneken dochter Claes Artss. en Katarijn sijn huijsvrou, dochter Gerit Gijsberts smit tsamen verweckt, Joost Evert Luijcas, Art Jan Schijmans, huijs hoff etc. lant onder de Borne, Gloria Claes Daniels van der Aa wedue met hare kynderen, kynderen Mateus Dielis, Henrick Lambert Henricx, Schijndelse schepenbrief dd. 3 november 1588, Adriaen soone wijlen Adriaen Hermens
Datering: 1623-1626
.
https://proxy.archieven.nl/235/4D2BC4A655D944E8A74B0D2A028E9238
265 ... 4 julij 1625 ...

!!!
!!! [den Blooten Bunder]
!!! [Slipperman]
!!!
ERFDELING
Claes Daniels van der Aa [wijlen] x Gloria dochter Jan Lucas [wijlen]
- Jan Arien Ardt en Claes
.
https://proxy.archieven.nl/235/5773A77E49FE42F9B05AEB325AEF0259
5122.67 Index schepenprotocol Schijndel (5122.67)
123 Daniel Henricx van Gerwen ende Jan Jans Verhoeven schepenen, Jan Arien Ardt en Claes gebroederen kijnderen wijlen Claes Daniels van der Aa verweckt bij wijlen Gloria dochter Jan Lucas, scheiding en deling, huijs esthuijs verkenskoije hof boomgart etc. 5 lop. onder de Borne, Arien Joost Evertss., Willem Peterssen wonende binnen den Bossche, 2 gl. aen het Clooster achter de Tolbrug binnen den Bossche, 2 st. aen Sinte Catarinen altaer binnen Schijndel, Eijmbert Henrick Emberts, opden Slijperman, drie strepen lant, 4 lop. lant, Heer Jan Joosten, een weijcamp genoemt den Blooten Bunder 2 mergen onder tLutteleijndt in Schrijvershoef, Cornelis Dirck Pauwels, aen de gemeijnte aldaer genoemt den Keur, chijns int boeck van Scrijvershoef, huijs schuer schoppe esthuijs hof boomgart 8 lop. onder het Wijbosch, Jan Gerit Michielen, Henrick Corstiaen Antonis, Willem Emonts, hoijveldeken inden camp over tBroeck
Datering: 1626-1631
.
https://proxy.archieven.nl/235/76D6816E062A447EB5D45A949F4AD9A7
5122.67 Index schepenprotocol Schijndel (5122.67)
124 onder tWijbosch aent Hecken, aen het Broeck, de weduwe Joost Willems, Jan Ardtss. Vercuijlen, chijns aen de nabueren van Schijndel, 6 gl. 17 st. 2 ort aen Marijken weduwe Roelof Kividts, grontchijns aenden hoogen rentmeester binnen den Bossche, twe strepen lant betimmert met een huijsinge 7 lop. genoemt den Slijperman onder tLutteleijndt, het Convent van de Susteren van Orten, de wedue Jan Henricx van Gerwen, Eijmbert Henrick Voets, 4 gl. aen den rectoir van St.Barbaren autaer binnen Schijndel, camp groeslant genoemt den Blooten Bunder 2 mergen in Schrijvershoef, Cornelis Dirck Pauwels, chijns int boeck van de Schrijvershoefve, den camp genoemt Lambert Meliscamp, Willem Wouters, Jacop Corst Otten, Jo: Bruno ten Herenhoven, drie strepenonder den Borne 7 lop., Embert Henrick Embert Voets, Jan Sebert Janss., een acker teulants
Datering: 1626-1631
.
125
https://proxy.archieven.nl/235/88041911EB43464C96F11E1EFA69A644
.
126
https://proxy.archieven.nl/235/3946F6F0DA0144F7A3C8920F8CE370D2
actum 15 april 1627

ERFDELING
https://proxy.archieven.nl/235/B059BBEE55804885BAE8FF8BF54FB3B1
5032 Fundatie P. Verhagen te Schijndel, 1896-1982
10 Deling tussen de kinderen van wijlen Nicolaas Daniel van der Aa en van mede wijlen Gloria Jan Luijcas. De kinderen zijn Daniel, Jan, Arien, Ardt en Claes.
Genoemde namen : Daniel van Gerwen, Jan Jan Verhoeven.
Nog bijgesloten is een niet getranscribeerd origineel stuk van 20 okt 1626
2 originelen met 19e eeuws afschrift en 3 transcripties, 20 okt 1626, 15 apr 1627, 5 febi 1895

!!!
!!! [Slipperman]
!!!
Jan Claes Daniels van der Aa
de weduwe van Claes Daniels van der Aa
.
https://proxy.archieven.nl/235/D122F2CB8ACC4CB3A73079B1CB5D8D1B
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
77 Voor schepenen is verschenen Ansem Dirck Ansems oud 49 jaar , Claes Claes Daniels [leeftijd niet genoemd] en Pauwels Jan Pauwels oud 70 jaar met een verklaring ter instantie van Jan Claes Daniels van der Aa dat zij ca. 30 jaren geleden hebben gewoond bij Reijnder Henricx die toentertijd laat was op de hoeve van het Convent van de Sisteren van Orthen waarvan enige landerijen gelegen zijn ter plaatse aan de Slijperman aan welke landerijen aan het einde tegenover de goederen toebehoord hebbendede weduwe van Claes Daniels van der Aa is liggende ‘eenen gemeijnen dijck ...
Datering: 26.7.1632

Claes Daniels van de Aa
- Aerdt
-- Claes
-- Jan
-- Handrick
-- Lijsken x Peter Damen
- Jan
-- Meriken x Huijgo Eijmberts van Berkel
-- Claes
--- Jan
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
-- Heijlken x Mijs Jan Aertss
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
- Arien
-- Handrick
-- Meriken x Peter Aertss
-- Anneken [overleden] x Jan Jan Rutten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
-- Jan x Jenneken Arien Joosten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
- Claes [erfgenamen van]
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201640&miview=ldt
227 Claes, Jan en Handrick, broers en kinderen van Aerdt Claessen; Peter Damen man van Lijsken, dochter van Aerdt Claessen; Huijgo Eijmberts van Berkel man van Meriken, dochter van Jan Claessen; Jan, zoon van Claes Janssen en dezelfde Jan Claessen en Handrick Arien Claessen, voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jan Claessen; dezelfde Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen (?) als voogden over de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss; Handrick, zoon van Arien Claessen; Peter Aertss man van Meriken, dochter van Arien Claessens; Jan Jan Rutten en Handrick Ariens, voogden over de minderjarige kinderen van Anneken Arien Claessen overleden vrouw van Jan Jan Rutten; dezelfde Jan en Handrick, voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arien Claessen verwekt bij Jenneken Arien Joosten, allen testamentaire erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa, woonachtig te Schijndel, ...
Datering: 28-3-1662
Pagina: 210v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

!!!
!!! [den Blooten Bunder] <=== Gaat dus naar kleindochter Maria dochter van zoon Jan.
!!!
Willem Adriaen Corsten Smits x1 Maryken Jan Claessen van der Aa
Huygo Eymberts van Berckel x2 Marijken Jan Claessen
.
https://proxy.archieven.nl/235/10851AA8E2E84919941C7843E3562B46
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
185 Gerart zoon van Lambert Gerart Lamberts ca. 21 jaar oud man van Maria dochter van Willem Adriaen Corsten Smits verwekt bij Maryken dochter van Jan Claessen van der Aa, Jan Aert Claessen van der Aa momboir over genoemde Maria, Jan Aertsen van derAa en Lambert Gerits mede voor Adriaen minderjarige zoon van Willem Adriaen Smits en Marijken van der Aa, Huygo Eymberts van Berckel vader en momboir over zijn twee minderjarige kinderen Willem en Jenneken verwekt bij Marijken Jan Claessen, Jan meerderjarige zoon van Claes jan Claessen van der Aa met een scheiding en deling van goederen met o.a. vier stukken nieuw land ondert Wijbosch opt Haebraecken, hooiland den Cnoddencamp, land den Blooten Buender ondert Lutteleijnde opte Ceur, cijns aan deSchrijvershoef, land ondert Wijbosch opt Haebraecken, met in de marge een notitie dd. 19 mei 1682

https://proxy.archieven.nl/48/5F0EC96842054AF0B2194E5FBF224D27
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 483, blz. 1, folio 220
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Nicolaes soon Claes Daniels een vande 5 kijnderen
Die vijff kijnderen Claes Daniels vander Aa <=== 5 KIDS
Glori weduwe mit ses kijnderen Claes Daniels <=== 6 KIDS
Ariken weduwe mit een kijndt Arien Lamberts van Sochel ex Slijperman
II stuivers III denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

https://proxy.archieven.nl/48/C0CE5B814EBF4A8DB06D70B7D79D81D4
NTI-12063-288II Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
288 II-Fiche 195, blz. 4, folio 220
Datering: 1498/1589
Transcriptie: Maria relicta quondam ????
Adrianus filius Arnoldus de Sochel
Henricus unus quinque
liberi quinque
Relicta
Adrianus filius Arnoldus de Sochel gener
Liberi duo Danielis filius quondam Johannes de Aa et unus liber Johannes filius Danielis predicti et duo liberi Bele filia Danielis predicti ex dimidio bonariis prato quondam Gerardus filius Johannes Roverus
de novi VII denarii
Ydem ex parte predictorum quondam Gerardus de Agro
XIII denarii novi
Adrianus filius de Sochel
Arnoldus filius Wilhelmus relictus et Adriana filia Arnoldus de Sochel
Relicta Adriana
Arnoldus filius Adrianus de Sochel / Joannes filius Rutgerus filius Joannes
Liberi duo Daniel filius Christianus de Aa et Joannes filius Christianus de Aa
Christianus unus quinque
Maria relicta Nicolaus et liberi VI
Liberi sex ? et Elisabeth liberi quinque ??? predicti de Aa
Katharina relicta Relicta
Christianus filius Danielis de Aa pro medietate et Adrianus de Sochel filius Arnoldus gener pro alio medietate et Johannes Christianus de Aa
Ydem ex bonis Johannes filius Johannes Slipen
III ob veteri
Ydem ex bonis liberi Johannes predicti
II stuivers III ort novi
in marge:Elisabeth relicta ad opus Nicolaus fratris
post obitum Nicolaus filius Daniel ad opus Gloria et liberi VI <=============== WAT IS DIT?
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 288

Gehuwd met:

womanGloria Jan Lucas Mathijssen‏
Geboren ‎± 1550
[bron]
Zie akte 91 van 15 januari 1596 "Gloria dochter wijlen Jan Luijcas Matyss".

Zoon Jan geschat geboren rond 1591

Gokje
ABTABT1550

Overleden ‎± 1625
[bron]
Genoemd in akte 226 van 4 julij 1625.
Erfdeling akte 10 van 20 okt 1626.
Genoemd als wijlen in akte 123 van 15 april 1627.

ABT1625
‎, leeftijd ongeveer 75 jaar
[Gebruikersnotities]
Jan Luijcas Matyss. x Yda
- Gloria [weduwe] x Claes Jan Daniels [wijlen]
- Mechtelt x Jan Geraert Michiels
- Arnolda x Henrick Peter sJongers
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324511&miview=ldt
91 ... 15 januari 1596, .. Gloria dochter wijlen Jan Luijcas Matyss. byden selven Jannen ende wijlen Yda syne huysvrau tsamen verweckt nagelaten wedue wijlen Claes Jan Daniels, Jan Geraert Michiels man van Mechtelt, Henrick Peter sJongers man van Arnolda, beyde wittige dochteren wijlen Jan ende Yda, scheiding en deling
Datering: 1595-1597
Schijndel

Kinderen:

1.
manAdriaen Claes Daniels "Arien" van der Aa‏
Geboren ‎± 1580
[bron]
Roepnaam is Arien:
Zie testament van broer Claes akte 59 van 24-08-1656. Beide broers worden genoemd: "... wettige kinderen van Aert Claessen en de wettige kinderen van Arien Claessen ..."

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379237&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 12, folio 218 Plaatsnaam: Schijndel
Servaeske weduwe ende vijff kijnderen Adriaen Claes Daniels Ariaen soon Nicolaes Daniels een vande 5 kijnderen Die vijff kijnderen van Gloria dochter Jan Lucas Gloria dochter Jan Lucas I braspenninck II denarii
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Zoon van Gloria Jan Lucus

Gokje
ABT1580

[Gebruikersnotities]
NB: TWEE PERSONEN IN DIT TIJDVAK!
Adrianus Nicolai vader 14-01-1607 Schijndel DTB doopakte
Adrianus Nicolai vader 16-08-1607 Schijndel DTB doopakte

https://proxy.archieven.nl/235/B1A2FB8BB3364CB49B18F8F10FBE72A4
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
4 Henrick zoon van Jan Henrick Gerings en Ariaen Claes Daniels man van Faesken dochter van Jan Henricx met betalingsgelofte aan Jan Henrick Verhagen en Bartholomeeus Janssen momboiren van de kinderen van Huybert Jan Spirincx
Datering: 31.8.1605

GEEFT DATUM VOOR 26.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224639&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
25 ... 3 februari 1606 ...
Datering: 1605-1612
Pagina 32 / 449

Jan Henrick Gerings x Anneken Michiel Delis
- Henrick
- Faesken x Arien Claes Daniels
- Willemken [testament]
Hiibert jan Spirincx [wijlen] x Anneken Michiel Delis
- onmondige kids
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224640&miview=ldt
26 Henrick soone Jan Henrick Gerings byden voors. Jannen ende Anneken dochter Michiel Delis tsamen verweckt, Arien Claes Daniels man van Faesken dochter Jan Henrickx ende Anneken. Bartolomeus Jan Spirincx, Jan Henricx Verhagen ende Delis jan Delis momboiren der onmundige kynderen wijlen Hiibert jan Spirincx verweckt by Anneken dochter Micheiel Delis voors., met malcanderen aengegaen seecker minlijck accoordt, testament van Willemken dochter Jan Henricx ende Anneken gemaeckt voor Heeren ende Mr.Andries Jacopss. van deen Boghert pastoir tot Schijndel anno 1605, eenen acker tuellants 7 lop. onder het Lutteleijnde ontrent die Putstege, Jan Amijs Janss., de wedue Jan Eymbert Voets met hare kynderen, erffenisse des Groten Gasthuijs vanden Bossche, die gemeyn strate, eenen acker tuellants 2 ½ lopense in Pastoirstiende, de wedue Jan Delis, die kijnder ende erfgenamen Jan Lambert Wauters, Jan Willem Janss., de wedue Gijsbert van den Boghert, die wedue Pauwels Wijnants, alnoch twee dachmaten hoijvelts genoemt die Bulten onder Delschot in de Hardebeempden rydende tegen Henrick ende Lambert kijnderen Dirck Scoemekers, een koe ende drie vommen leverbaer roggen metten stroeij, Adriaen Claessen
Datering: 1605-1612
Schijndel
Pagina 33 / 449

VERVOLG
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224641&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
27 ..
Pagina 34 / 449

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224642&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
28 Eijmbert Eijmberts van v den Vorstenbosch ende Wouter Lambert Wauters, verklaring mbt. het accoord uit de vorige scan t.a.v. de onmundige kynderen; Henrick soone wijlen Jan Henrick Gerings byden vs. Jannen ende Anneken dochter Michiel Delis tsamen verweckt, Arien Claes daniels man van Faesken dochter Jan Henricx ende Anneken, scheiding en deling, Henrick is te deel gevallen huijs esthuijs hoff ende erffenis 12 lop. die gemeijn strate, Laurens Jacops, onder het Elschot, erffenisse des heyligen geest in Schyndel, de wedue Jacop Jan Pennincx, alnoch drie strepen lants 4 lop. ter plaetse, de weue Gijsbert van den Boghert, Eymbert Eymberts van den Vorstenbosch, Lambert Luijcas, twee campen groesvelts 3 ½ mergenin d’Everdonck
Datering: 1605-1612
Pagina 35 / 449

"Jan Henricx aenden Schoot, Arien Claes Daniels man van Faesken dochter Jan Henricx"
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224651&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
37 Gijsbert soon Jan Jan Willems, Libert Janssen, 11 maart 1606, testes Jan Mijssen en Jan Henricx aenden Schoot, Arien Claes Daniels man van Faesken dochter Jan Henricx, Huijbert Jan Spirincx, in de marge 11 januari 1608, D.Gerwen secretaris, Henrick Janssen Vercuijlen, Libert Jan Liberts, huijs hoff schure esthuijs en erffenis groot ontrent drie mauwersaetlants onder het Wijbosch, Jan Ariens Verhagen, Jan Dirick Michielss., die kynder Steven Jan Diricx, den gemeynen vaerwech, die gemeyn straet aldaer tegenover die Capelle oft Goodtshuijsken van St. Antonis, in de marge: Jan Ariens van ….., 1624
Datering: 1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.62&minr=14228416&miview=ldt
140 Adriaen Claes Daniels man van Faesken dochter van Jan Henricx, betalingsgelofte, ...
Datering: 1611-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051711&miview=ldt
377 Adriaen Claes daniels man van Faesken, Huijbert Hendrick Willems en Delis Jan Delis momboiren van d eminderjarige kinderen van wijlen Henrick Jan Henricx Geerincs over de aflossing van een rente door de erfgenamen van wijlen Gerit Martens
Datering: 17.12.1632
Plaats: Schijndel

Claes Daniels van de Aa
- Aerdt
-- Claes
-- Jan
-- Handrick
-- Lijsken x Peter Damen
- Jan
-- Meriken x Huijgo Eijmberts van Berkel
-- Claes
--- Jan
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
-- Heijlken x Mijs Jan Aertss
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
- Arien
-- Handrick
-- Meriken x Peter Aertss
-- Anneken [overleden] x Jan Jan Rutten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
-- Jan x Jenneken Arien Joosten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
- Claes [erfgenamen van]
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201640&miview=ldt
227 Claes, Jan en Handrick, broers en kinderen van Aerdt Claessen; Peter Damen man van Lijsken, dochter van Aerdt Claessen; Huijgo Eijmberts van Berkel man van Meriken, dochter van Jan Claessen; Jan, zoon van Claes Janssen en dezelfde Jan Claessen en Handrick Arien Claessen, voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jan Claessen; dezelfde Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen (?) als voogden over de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss; Handrick, zoon van Arien Claessen; Peter Aertss man van Meriken, dochter van Arien Claessens; Jan Jan Rutten en Handrick Ariens, voogden over de minderjarige kinderen van Anneken Arien Claessen overleden vrouw van Jan Jan Rutten; dezelfde Jan en Handrick, voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arien Claessen verwekt bij Jenneken Arien Joosten, allen testamentaire erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa, woonachtig te Schijndel, ...
Datering: 28-3-1662
Pagina: 210v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

ERFDELING:
Aryen Claess van der Aa x Sarvacija Jan Handrick Geerincx
- Handrick
- Claes
-- Maryken x Peter Aert Lamberts
- Jan
-- twee minderjarige kinderen [momboiren Jan Handricx Verhagen en Jan Handrick Roefs van Rosmalen]
- Anneken x Jan Jan Rutten
-- drie minderjarige kinderen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375371&miview=ldt
9 Handrick Aryen van der Aa verwekt bij Sarvacija dochter van Jan Handrick Geerincx, Peter Aert Lamberts man van Maryken dochter van Claes Aryen van der A zoon van Aryen Class. en Sarvasija, Jan Handricx Verhagen en Jan Handrick Roefs van Rosmalen momboiren over de twee minderjarige mkinderen van wijlen Jan zoo van Aryen Claess. en Faesken, Jan Jan Rutten vader van zijn drie minderjarige kinderen verwekt bij Anneken dochter van Aryen Claess. van der A & Faesken met een scheiding en deling van goederen van wijlen hun ouders ...
Datering: 9.5.1665
Plaats: Schijndel

!!
!!CIJNSBOEK
!!
VIJF KINDEREN:
MOEDER: "Gloria dochter Jan Lucas"
.
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379237&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 12, folio 218
Plaatsnaam: Schijndel
Servaeske weduwe ende vijff kijnderen Adriaen Claes Daniels Ariaen soon Nicolaes Daniels een vande 5 kijnderen Die vijff kijnderen van Gloria dochter Jan Lucas Gloria dochter Jan Lucas I braspenninck II denarii
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://proxy.archieven.nl/48/2E96E7251C7F4BD8B2DC56A84F024743
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 494, blz. 7, folio 218 v
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
de 5 / 4 kijnderen van Gerit soone Hendrick Adriaen Claes Daniels vander A
Jan Adriaen Lamberts bij coop
Gerart soone Hendrick Adriaen Claes Daniels vander Aa
de weduwe ende 5 kijnderen ende 1 kijnts kijnt van Hendrick Adriaen Claessen
Henrick soon Adriaen Claes Daniels pro toto ???
de 2 kijnderen van Claes soon Adriaen Claes Daniels ende
de 2 kijnderen van Jan soon Adriaen Claes Daniels ende
de 3 kijnderen van Anneke dochter Adriaen Claes Daniels
Servaeske weduwe ende 5 kijnderen Adriaen Claes Daniels i denarii veteri <===
de selveI denarii ort veteri
de selveIIII denarii III ort novi
I stuiver VI denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

https://proxy.archieven.nl/48/0750B8D187B941139FAC3F4A733E5CD5
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 488, blz. 9, folio
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
De weduwe en een kijndt van Jan Rutten
De 1 erffgenaem met naem Jan Rutten van Dijck bij coop
De 7 erffegnamen vande 2 kijnderen ondergeschreven
Willem Jan Goossens weduwer ende 2 kijnderen van Meriken Claes Adriaens
Merike dochter Claes soon Adriaen Claes Daniels vander Aa pro toto
Henrick soon Adriaen Claes Daniels vander Aa ende
D'een kijndt van Claes soon Adriaen Claes Daniels vander Aa ende
De 2 kijnderen van Jan soon Adriaen Claes Daniels vander Aa ende
De 3 kijnderen van Anneke dochter Adrianen Claes Daniels vander Aa
Servaeske dochter Anna Michiel Gielis huijsvrouw van Adriaen Claes Daniels vander AaIII denarii veteri <===
X denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

https://proxy.archieven.nl/48/22FCE51CE9F84213A6A49B20206121C1
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 488, blz. 10, folio 186
Datering: 1643/1714
Transcriptie: De 1 erfghenaem
De 7 erffgenamen van 2 kinderen Jan Rutten van Dijck
Willem Jan Goossens weduwer ende 2 kijnderen Meriken Claessen voorschreven
Merike dochter Claes soon Adriaen Claes Daniels Daniels vander Aa pro toto
Henrick soon Adriaen Claes Daniels vander Aa ende
De 2 kijnderen van Jan soon Adriaen Claes Daniels vander Aa ende
De 3 kijnderen van Anneken dochter Adriaen Claes Daniels vander Aa
Servaeske dochter Anna Michiel Gelis huijsvrouw van Adriaen Claes Daniels vander AaI denarii veteri
De selveI denarii veteri
VIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

2.
manArnoldus Claes Daniels "Aert" van der Aa‏
Geboren ‎± 1580
[bron]
Roepnaam is Aert
Zie testament van broer Claes akte 59 van 24-08-1656. Beide broers worden genoemd: "... wettige kinderen van Aert Claessen en de wettige kinderen van Arien Claessen ..."

Gokje
ABT1580

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
https://proxy.archieven.nl/235/AEEF02973F5449C6A9142986FA5A7269
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
132 Marten Henrick Janssen van Esch, Jan Jans Adriaens man van Mariken, Ardt Claes Daniels man van Barbara, Anssem Pauwels Peeterss. man van Cristina, Lijntgen ende Margriet altesamen kynderen ende dochteren des vs. Henrick Janssen van Esch verwecktby Lijsken dochter Marten Claessen, scheiding en deling, ...
Datering: 1611-1612

https://proxy.archieven.nl/235/8F3073D6F1F2491EB0AE4104D16FC06B
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
43 Aerdt zoon van Claes Daniels van der Aa heeft getransporteerd aan Embert Lambert Schoenmakers land onder het Luteleind op de Keur
Datering: 27.4.1634

WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/66AE5FA2FDFD444284016225CDC3055D
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
21 Claes zoon van wijlen Aerdt Claes Daniels van der Aa als ook Peeter Adam Peeters man van Lijsken dochter van Aerdt Claessen hebben verkocht Jan Adriaen Smits land onder tLutteleijndt in de Elssecampen, met last aan de kinderen van Gijsbert Bartholomeus Bartholomeussen , cijns int cijnsboek van de Schrijvershoef aan Jan Willems van Herethum
Datering: 10.3.1651

https://proxy.archieven.nl/235/55B58DC94BBF40AF9EB0DDFE7E7E5F4D
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
30 Adriaen Joost Evertssen heeft verkocht huis hof boomgaard en land onder de Borne in koop verkregen tegen de kinderen van wijlen Aerdt Claes Daniels van der Aa aan Jan zoon van Aerdt Claes Daniels van der Aa
Datering: 5.4.1651

https://proxy.archieven.nl/235/6A4BDA7864D340BBB4477A0877420D74
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
46 Jan zoon van Aerdt Claes Daniels van der Aa heeft verkocht Hendrick Aerdt Claessen zijn broer groesland onder het Lutteleijnd in de Elssecampen, met last aan de kinderen van Gijsbert Bartholomeus Bartholomeussen, cijns aan Jan Willems van Herethum
Datering: 30.5.1651

https://proxy.archieven.nl/235/3A7C3CC85CA74CEDA070E989F472316D
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
47 Claes en Jan broers kinderen van wijlen Aerdt Claes Daniels van der Aa en Peeter zoon van Adam Peeters man van Lijsken dochter van Aerdt Claessen, hebben verkocht Hendrick Aerdt Claessen hun broer hooiland onder tWijbosch over tBroeck met in de marge een notitie dd. 7 oktober 1652
Datering: 30.5.1651

Erfgenamen van marten Hendricx
Hendrick van Esch
- Barbara x Aerdt Claes Daniels van der Aa <===
-- Claes
-- Hendrick
-- Jan
-- Lijsken x Peeter Daemen
- Marijken x Jan Jans Adriaens
-- ? x Willem Janssen
-- Jenneken x Hendrick Hendricx
-- Ida x Jan Peeter Maes
-- Arijken x Hendrick Eijmbertds
-- Marijken [weduwe] x Goijart Hanssen
-- Marijken
- Christina x Ansem Pauwels
-- Willem
-- Ansem (?)
-- Lijsken
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214117&miview=ldt
39 Claes Hendrick en Jan, Peeter Daemen man van Lijsken kinderen van Aerdt Claes Daniels van der Aa verwekt bij Barbara dochter van Hendrick van Esch, Willem Janssen, Hendrick Hendricx man van Jenneken, Jan Peeter Maes man van Ida Hendrick Eijmbertds man van Arijken, Marijken weduwe van Goijart Hanssen en Marijken haar zuster allen kinderen van Jan Jans Adriaens verwekt bij Marijken dochter van Hendrick van Esch, Willem Ansem Lijsken hun zuster kinderen van Ansem Pauwels verwekt bij Christina dochter van Hendrick van Esch, erfgenamen van marten Hendricx, land in Oerendonck, het Elderbroeck, transport aan Laurens Peeter Jans
Datering: 9.9.1653
Plaats: Schijndel

Claes Daniels van de Aa
- Aerdt <====
-- Claes
-- Jan
-- Handrick
-- Lijsken x Peter Damen
- Jan
-- Meriken x Huijgo Eijmberts van Berkel
-- Claes
--- Jan
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
-- Heijlken x Mijs Jan Aertss
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
- Arien
-- Handrick
-- Meriken x Peter Aertss
-- Anneken [overleden] x Jan Jan Rutten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
-- Jan x Jenneken Arien Joosten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
- Claes [erfgenamen van]
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201640&miview=ldt
227 Claes, Jan en Handrick, broers en kinderen van Aerdt Claessen; Peter Damen man van Lijsken, dochter van Aerdt Claessen; Huijgo Eijmberts van Berkel man van Meriken, dochter van Jan Claessen; Jan, zoon van Claes Janssen en dezelfde Jan Claessen en Handrick Arien Claessen, voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jan Claessen; dezelfde Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen (?) als voogden over de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss; Handrick, zoon van Arien Claessen; Peter Aertss man van Meriken, dochter van Arien Claessens; Jan Jan Rutten en Handrick Ariens, voogden over de minderjarige kinderen van Anneken Arien Claessen overleden vrouw van Jan Jan Rutten; dezelfde Jan en Handrick, voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arien Claessen verwekt bij Jenneken Arien Joosten, allen testamentaire erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa, woonachtig te Schijndel, ...
Datering: 28-3-1662
Pagina: 210v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

3.
manDaniel Claes Daniels van der Aa‏
Gedoopt ‎± 1580
[bron]
Genoemd in akte 345 van 30 maij 1622.
Niet genoemd in akte 227 van 28-3-1662 - erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa.

Gokje
ABT1580

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/B94E2E12FDA24F19BC4806A16A5C253D
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
134 eenen acker tuellants 4 lop. inde Oerendonck, erfgenamen Michiel Boogers, Daniel Claes Daniels, Ardt Claes Daniels, 3 gl. 17 st. aen Sijmon Bethmer binnen sHertogenbossche, 3 st. 3 oort cijns aen de Heer van Helmont, 12 st. aen Gijsbert Baecx
Datering: 1611-1612

https://proxy.archieven.nl/235/777D7832486B4D0EA1912861135DF78D
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
107 Adam Gerits van Gerwen ende Lambert Sijmons van der Haigen schepenen, Gloria naegelaten wedue Claes Daniels van der Aa, Claes Claes Danielens haeren soone, sal mogen timmeren een nieu huijsinge van zyn eygen stoff ende tot zyn eygen coste op twee strepen lants onder tLutteleijndt genoemd den Slyperman, Art haeren soone, Daniel Claess. haeren soon
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/134699549A1B4255BE6766C8D1DC4472
5122.67 Index schepenprotocol Schijndel (5122.67)
713 Matijs Henricx, 4 pont paijmentds aen de Formarije van den Grooten Bagijnhof, actum et testes ut supra, Ardt Claes Daniels van der Aa, betalingsgelofte, Gijsbert Bartholomeus Rijckarts, 2 buender lants onder het Lutteleijndt inde Elssecampen, Jan Henrick Emberts, Anthonis jan Emberts, Lucas Henrick Hellincx, Claes Claes Daniels ende Daniel sijnen broeder, kijnderen mathijs Willem Peeters, ...
Datering: 1626-1631

https://proxy.archieven.nl/235/ED15B74AEBE94DEBB57A7ADD431D2D8E
5122.67 Index schepenprotocol Schijndel (5122.67)
70 ... Daniel Claes Daniels, ...
Datering: 1626-1631

maart 1630
DE PEST
Daniel Claes Daniels van der Aa en Marijken zijn vrouw
.
https://proxy.archieven.nl/235/D25A0D938CC44F7C89CD9558D47876BC
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
45 ... Claes Claes Daniels oud 50 jaar ... die samen een getuigenis der waarheid afleggen dat ze zijn geweest samen met de pastoor ten woonhuize van Daniel Claes Daniels van der Aa en Marijken zijn vrouw waar in maart 1630 zonder de precieze dag nogte weten genoemde Marijken van een contagieuze ziekte [besmettelijke ziekte] nl. de pest ziek op bed lag en dat de pastoor in het huis gaande haar het sacrament der zieken toediende [haer aendienende en administrerende haer kerckrechten] en nadat hij dat gedaan had is hij uit het huis gegaan zeggende en verkalrende dat genoemde Marijken gezegd zou hebben dat Daniel haar man haar goederen zou blijven bezitten ter tochte en na de dood van haar man ging het erfrecht over op de erfgenamen waarvan Daniel ook zei dat het hen beider wil was en dat ze al lang besloten hadden het zo te doen; de pastoor affirmeert [bevestigt] dat ze ook gezegd zou hebben dat haar broer Jan meer zou krijgen dan de andere kinderen en daarna ging hij met het H.Sacrament uit het huis;
Datering: 10.11.1631

CIJNSBOEK

https://proxy.archieven.nl/48/2FFA69022D3945549119FDE2EB0BAD4C
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 484, blz. 9, folio 231 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
De 2 kijnderen Amijs Jan Arts vander Haghen / Anneke ende Jenneke bij successie
Jan Claes Daniels vander Aa
Die vier erffgenamen Daniel Claes Daniels vander Aa
Daniel Claes Daniels vander Aa een vande vijff kijnderen
II ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

https://proxy.archieven.nl/48/3D90907827CC41B1811F985687D76624
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 481, blz. 10, folio 209
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
De 2 kijnderen Ameijs Jan Arts vander Haghen bij successie
Jan Claes Daniels vander Aa
Die vier erffgenamen Daniel Claes Daniels
Daniel Claes Daniels vander Aa
I blanck
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

4.
manClaes Claes Daniels van der Aa‏
Geboren ‎± 1581
[bron]
Leeftijd 50J akte 45 van 10.11.1631
ABT1581

Overleden ‎± 1659
[bron]
Testament akte 59 van 24-08-1656.
Genoemd in akte 37 van 5.4.1658.
Echtgenote weduwe in akte 66 van 14-05-1660.
Referentie naar erfgenamen akte 227 van 28-3-1662.

1658-1660

ABT1659

Niet gevonden in index BHIC Schijndel (Mei2024).
‎, leeftijd ongeveer 78 jaar
[Gebruikersnotities]
LEEFTIJD 50J
https://proxy.archieven.nl/235/D25A0D938CC44F7C89CD9558D47876BC
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
45 ... Claes Claes Daniels oud 50 jaar ... die samen een getuigenis der waarheid afleggen dat ze zijn geweest samen met de pastoor ten woonhuize van Daniel Claes Daniels van der Aa en Marijken zijn vrouw waar in maart 1630 zonder de precieze dag nogte weten genoemde Marijken van een contagieuze ziekte [besmettelijke ziekte] nl. de pest ziek op bed lag en dat de pastoor in het huis gaande haar het sacrament der zieken toediende [haer aendienende en administrerende haer kerckrechten] en nadat hij dat gedaan had is hij uit het huis gegaan zeggende en verkalrende dat genoemde Marijken gezegd zou hebben dat Daniel haar man haar goederen zou blijven bezitten ter tochte en na de dood van haar man ging het erfrecht over op de erfgenamen waarvan Daniel ook zei dat het hen beider wil was en dat ze al lang besloten hadden het zo te doen; de pastoor affirmeert [bevestigt] dat ze ook gezegd zou hebben dat haar broer Jan meer zou krijgen dan de andere kinderen en daarna ging hij met het H.Sacrament uit het huis;
Datering: 10.11.1631

TESTAMENT
ECHTGENOTE: Meriken Gijsbert Joordens
.
https://proxy.archieven.nl/235/8E38DBB80CB34C6B9A262EF798A8F668
5116.2 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.2)
59 Testament van Claes Claes Daniels van der Aa, inwoner te Schijndel die verklaart dat hij en zijn huidige vrouw Meriken dochter Gijsbert Joordens voor schepenen van Schijndel zijn testament hadden gemaakt waarmee hij zich bezwaard of benadeeld voelt en daartoe door de vrienden van zijn vrouw te zijn aangezet. Hij herroept dat testament zonder nadeel aan zijn vrouws rechten. Hij heeft geen kinderen of kindskinderen bij zijn vrouw nagelaten. Al zijn bezit vermaakt hij nu aan de wettige kinderenvan Jan Claessen, aan de wettige kinderen van Aert Claessen en de wettige kinderen van Arien Claessen, zijnde zijn gewezen broer, waarbij de levende met de dode partij zal delen. Actum Den Dungen
Datering: 24-08-1656
Pagina: 195
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/FBC4CBE99AB045E5BFB354639E146A68
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
37 Claes Claes Daniels man van Meriken dochter van Gijsbert Jortissen heeft verkocht Jan Pauwels Handrick Beevers land onder de Borne
Datering: 5.4.1658

WEDUWE
TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/8863DB7DA08A45C39957F4B9F8A981E2
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
66 Testament van Merieken Gijsbert Jan Gijsberts Joordens weduwe van Claes Claes Daniels, inwoonster van Schijndel. Legateert aan Maijke dochter van Henrick Gijsberts als vrouw van Wilbert Claessen haar rok en een kist. Vermaakt al haar andere bezitaan de kinderen van haar broers en zusters. Actum Schijndel herdgang Oetelaer
Datering: 14-05-1660

Claes Daniels van de Aa
- Aerdt
-- Claes
-- Jan
-- Handrick
-- Lijsken x Peter Damen
- Jan
-- Meriken x Huijgo Eijmberts van Berkel
-- Claes
--- Jan
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
-- Heijlken x Mijs Jan Aertss
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
- Arien
-- Handrick
-- Meriken x Peter Aertss
-- Anneken [overleden] x Jan Jan Rutten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
-- Jan x Jenneken Arien Joosten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
- Claes [erfgenamen van] <=================
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201640&miview=ldt
227 Claes, Jan en Handrick, broers en kinderen van Aerdt Claessen; Peter Damen man van Lijsken, dochter van Aerdt Claessen; Huijgo Eijmberts van Berkel man van Meriken, dochter van Jan Claessen; Jan, zoon van Claes Janssen en dezelfde Jan Claessen en Handrick Arien Claessen, voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jan Claessen; dezelfde Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen (?) als voogden over de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss; Handrick, zoon van Arien Claessen; Peter Aertss man van Meriken, dochter van Arien Claessens; Jan Jan Rutten en Handrick Ariens, voogden over de minderjarige kinderen van Anneken Arien Claessen overleden vrouw van Jan Jan Rutten; dezelfde Jan en Handrick, voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arien Claessen verwekt bij Jenneken Arien Joosten, allen testamentaire erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa, woonachtig te Schijndel, ...
Datering: 28-3-1662
Pagina: 210v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

CIJNSBOEK
https://proxy.archieven.nl/48/AB9190D44B714906AD297924F9F08F48
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 494, blz. 10, folio 220
Datering:
1643/1714
Transcriptie:
de weduwe van Jan Eijmberts vanden Oettelaer bij testament
Jan Eijmberts van Oettelaer
de weduwe ende 1 kijnt Eijmbert Janssen van Oetelaer
Eijmbert Janssen Van oettelaer bij coop
D'erffgenamen van Nicolaes Claes Adriaens
Merike weduwe Nicolaes Claes Daniels
Nicolaes soon Nicolaes Daniels vander Aa II ob veteri
de selveI stuiver II ort novi
II stuivers IIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

5.
manJan Claes Daniels van der Aa‏
Geboren ‎± 1591
[bron]
Genoemd in akte 345 van 30 maij 1622.
Genoemd in akte 227 van 28-3-1662 - erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa.

Leeftijd 42J in akte 99 van 1.8.1633
ABT1591

Overleden ‎± 1645
[bron]
Testament akte 14 van 13 mei 1644.
Erfdeling akte 11 van 7.2.1646.

ABT1645
‎, leeftijd ongeveer 54 jaar
[Gebruikersnotities]
Rutger Jan Rutgerss. van den Borne x Heijlen Jan Diricx
- ?
- ?
- Jenneken x Peter Henrick Peters
- Marieken x Jan Claes Daniels
.
https://proxy.archieven.nl/235/FD3D66FBED0A476CBF24E187B9DD4403
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
47 25 mei 1606, Jan Willems, Willem Gijsbers borgemeester, Jan Mijssen scepen, Peter Elias Peters, Heijlken wedue Henrick Tonis, 31 mei 1606, Jan Gijsberts ende Jan Henricx aenden Borne scepenen, Rutger Jan Rutgerss. van den Borne, afstand van tochtrecht, vier kinderen van genoemde Rutgher verwekt bij Heijlen Jan Diricx, 2 juni 1606, testes Bogaert en Berckel scepenen, Peter Henrick Peters man van Jenneken, Jan Claes Daniels man van Marieken, dochters van Rutgher Janss. en Heijlken
Datering: 1605-1612

https://proxy.archieven.nl/235/93ED2C4F5A814A91BF981458A567AEEB
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
3 Tonis Peterss. van Geffen man van Elizabet dochter Pauwels Willemss., vercocht, Jannen Claes Daniels van der Aa, een braecke tuellants onder het Wijbosch inde Berisecker, ...
28 november 1612 ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/1D988B5D9F6D4E61A06D1B9660CB358F
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
12 Jan Claes Daniels van der Aa man van Mariken dochter Rutger Jan Rutten, eenen ackerlants 5 lop. onder het Lutteleijnde in die Schoetsehoeffve, ... 29 november 1612, ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/12FF29F131E84564B19C426D2F2796F6
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
157 Marijken dochter Ruth Jans Rutten huijsvrouwe Jans Claes Daniels, naeste bloetverwant van Jan Ruth Janssen, vernadering, een stuck ackerlants vercocht door Jan Ruth Janssen aan Adriaen Claes Daniels, 30 december 1613, ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/D122F2CB8ACC4CB3A73079B1CB5D8D1B
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
77 Voor schepenen is verschenen Ansem Dirck Ansems oud 49 jaar , Claes Claes Daniels [leeftijd niet genoemd] en Pauwels Jan Pauwels oud 70 jaar met een verklaring ter instantie van Jan Claes Daniels van der Aa dat zij ca. 30 jaren geleden hebben gewoond bij Reijnder Henricx die toentertijd laat was op de hoeve van het Convent van de Sisteren van Orthen waarvan enige landerijen gelegen zijn ter plaatse aan de Slijperman aan welke landerijen aan het einde tegenover de goederen toebehoord hebbendede weduwe van Claes Daniels van der Aa is liggende ‘eenen gemeijnen dijck’ of straat waarin een schoor is liggende om het water aldaar te passeren welk schoor is gerepareerd ten tijde dat zij bij Reijnder woonachtig waren en ze getuigen dat ze indie tijd een eikenhout hebben afgehakt dat de zusters voor Reijnder hadden bestemd en dat hout hebben vervoerd naar de misse welk hout was staand eop d econventsgoederen onder Delschot aan de Voort en aan genoemde dijk groeiden wilgen en ze hebben horen zeggen dat de weduwe van Claes Daniels dat schoor moest helpen onderhouden en dat de zusters aan Reijnder hout hebben gegeven om het schoor te maken; idem was een meningsverschil ontstaan tussen die van het klooster van de Susteren van Orthen binnen ’s-Hertogenbosch en Jan Claes Daniels van der Aa over het maken en onderhouden van genoemd schoor maar met tussenspraak van goede mannen is een akkoord gesloten en zal Jan het schoor voor de helft onderhouden en het convent de andere helft, in welke akte wordt genoemd de Eerw: Heer ende Mr. Sebastiaen Smits kanunnik te Sint Oedenrode pater van genoemd convent
Datering: 26.7.1632

https://proxy.archieven.nl/235/E4CD7554B04E4686934EBD1371B9886F
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
78 Gerit Verhaigen en Goossen Jans schepenen verklaren dat voor hen is verschenen Jan Jan Willems Verhaigen oud 46 jaar om ter instantie van Jan Daniels van der Aa een getuigenis der waarheid af te leggen dat Willem Peeters mulder te Heeswijk en Adriaen Bartholomeus Geerincx ten huize van Peeter de Snijder te Heeswijk omtrent een jaar geleden hebben verpacht en verhuurd aan Jan Claes Daniels een kamp hooiland genaamd de Beijtelhorst voor een termijn van 2 jaar ...
Datering: 7.9.1632

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/C00D7B582DDE433B9B6BB77EDD15CD24
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
99 ... en Jan Claes Daniels oud 42 jaar met een verklaring over een vierjarige zwartbruine ruin ...
Datering: 1.8.1633

LEEFTIJD - Let op in dit tijdvak ook ene "Jan Claes Daniel Smollenaers" - wie is wie???
https://proxy.archieven.nl/235/222C4029AF4A48B9A7870E63398B6CF1
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
369 Jan Claes Daniels [70] en Hendrick Geelincx [75] met een verklaring over een aftanse kastanjebruine merrie
Datering: 16.7.1640

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/7527753ED69946C797C40DBE4E750E93
5032 Fundatie P. Verhagen te Schijndel, 1896-1982
14 Testament van Jan Claes Daniels van der Aa en Marijke sijne huisvrouw, dochter Ruth Janssen. Een gedeelte uit de inhoud: “In den iersten hebben die voors.testateuren om redenen hen testateuren daertoe moverende Amijsse soon Jan Aerdt Jans Verhaigen als nagelaten weduwnaar van wijlen Heijlken henne testateurs dochtere gemaeckt beset ende gelegateert gelijck sij maeken legateren ende besetten mits desen ter tochten de goederen nae doode van hen testateuren te versterven op des voors.Heijlken ende dat ter tijt ende wijle toe als deselve kijnderen des voors.Amijssen sullen comen tot houwelijken oft geestelijcken staet ende langer niet, ende alsdan bij deselve kijnderen aenvert ende genooten te worden ; Item…..”
Andere namen: Gerit Jans Verhaigen, Adriaen Aertsen – get. N.P.van Griensven
Afschrift, 13 mei 1644, c. 1890

Jan Claas Daniel van der Aa x Mariken Ruth Jan Ruthen
- Claas
- Maijken
- Heijlken (Hedwigis) x Amijs Jans Aerdts van Haigen
-- Anneke en Jenneke
.
https://proxy.archieven.nl/235/326D1B9AF2F54A67A9F2092F01334499
5032 Fundatie P. Verhagen te Schijndel, 1896-1982
15 Tuigen dat voor ons zijn gekomen Claas en Maijken, kinderen Jan Claas Daniel van der Aa, bij denzelven en Mariken Ruth Jan Ruthen te samen verwekt, die voorschreven Maijken met haren verkoren momboiren bij haar hier toe verkoren en haar naar gewoonte van regt gegeven, Amijs Jans Aerdts van Haigen als vaderlijke momboir van Anneke en Jenneke, zijne wettige kinderen, verwekt bij Heijlken (Hedwigis) zijne huisvrouw ook dochter Jan Claas Daniel van der Aa en Mariken voorschreven, voor de tochte,en hebben alhier wettelijk en erfelijk gescheiden en gedeeld de goederen hierna gespecificeert en na doode hunner ouders aangekomen en aanverstorven. ...
Actum ,Schijndel ,7 februari 1645

ERFDELING
Jan Claes Daniels van der Aa x Marijken Rut Jan Rutten
- Claes
- Marijken
- Heijlken x Amijs Jans Aerdts van der Haigen
-- Anneken en Jenneken
.
https://proxy.archieven.nl/235/C0E24B9EFF0F48648D8113B65B1158FE
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
11 Claes en Marijken kinderen van Jan Claes Daniels van der Aa verwekt bij Marijken dochter van Rut Jan Rutten, Amijs Jans Aerdts van der Haigen vederlijke voogd van Anneken en Jenneken zijn kinderen verwekt bij Heijlken ook dochter van Jan & Marijken met een scheiding en deling met o.a. huis schuur schop esthuis hof boomgaard en erffenisse 4 lop. onder het Wijbosch opten Dijck, idem land ter plaatse, met last aan Hendrick Corst Anthonissen, idem land ter plaatse, land onder tLutteleijndt, grontchijns op St. Martensdach int boeck van de Schrijvershoef aan Jan zoon van Willem Matijs van Heretum, met in de marge een notitie dd. 7 juni 1650, land 5 lop. in de Berisacker, land in de Hoef, land over het Wijboschbroeck, huis en varkenskooi met land onder de Borne, met last aan de Guldebroeders van de h.maagd en martelares St.Catarina en den ridder Sint Joris, aan het Convent van de Ssuteren achter de Tolbrugge, cijns in twee texten int boeck van Helmont. groesland onder tLutteleijndt in de Elssecampen, met cijns int boeck van de Schrijvershoef
Datering: 7.2.1646

Claes Daniels van de Aa
- Aerdt
-- Claes
-- Jan
-- Handrick
-- Lijsken x Peter Damen
- Jan <======
-- Meriken x Huijgo Eijmberts van Berkel
-- Claes
--- Jan
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
-- Heijlken x Mijs Jan Aertss
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
- Arien
-- Handrick
-- Meriken x Peter Aertss
-- Anneken [overleden] x Jan Jan Rutten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
-- Jan x Jenneken Arien Joosten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
- Claes [erfgenamen van]
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201640&miview=ldt
227 Claes, Jan en Handrick, broers en kinderen van Aerdt Claessen; Peter Damen man van Lijsken, dochter van Aerdt Claessen; Huijgo Eijmberts van Berkel man van Meriken, dochter van Jan Claessen; Jan, zoon van Claes Janssen en dezelfde Jan Claessen en Handrick Arien Claessen, voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jan Claessen; dezelfde Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen (?) als voogden over de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss; Handrick, zoon van Arien Claessen; Peter Aertss man van Meriken, dochter van Arien Claessens; Jan Jan Rutten en Handrick Ariens, voogden over de minderjarige kinderen van Anneken Arien Claessen overleden vrouw van Jan Jan Rutten; dezelfde Jan en Handrick, voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arien Claessen verwekt bij Jenneken Arien Joosten, allen testamentaire erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa, woonachtig te Schijndel, ...
Datering: 28-3-1662
Pagina: 210v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

!!!
!!! [den Blooten Bunder]
!!!
Willem Adriaen Corsten Smits x1 Maryken Jan Claessen van der Aa
Huygo Eymberts van Berckel x2 Marijken Jan Claessen
.
https://proxy.archieven.nl/235/10851AA8E2E84919941C7843E3562B46
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
185 Gerart zoon van Lambert Gerart Lamberts ca. 21 jaar oud man van Maria dochter van Willem Adriaen Corsten Smits verwekt bij Maryken dochter van Jan Claessen van der Aa, Jan Aert Claessen van der Aa momboir over genoemde Maria, Jan Aertsen van derAa en Lambert Gerits mede voor Adriaen minderjarige zoon van Willem Adriaen Smits en Marijken van der Aa, Huygo Eymberts van Berckel vader en momboir over zijn twee minderjarige kinderen Willem en Jenneken verwekt bij Marijken Jan Claessen, Jan meerderjarige zoon van Claes jan Claessen van der Aa met een scheiding en deling van goederen met o.a. vier stukken nieuw land ondert Wijbosch opt Haebraecken, hooiland den Cnoddencamp, land den Blooten Buender ondert Lutteleijnde opte Ceur, cijns aan deSchrijvershoef, land ondert Wijbosch opt Haebraecken, met in de marge een notitie dd. 19 mei 1682


Voor meer informatie: bertho@derikx.com