man‎Martinus van den Berg‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.93&minr=11787562&miview=ldt
13 Twee schepenen van Veghel maken bekend dat voor hen verschenen Willem Sijmons, Teunis Daendel, en Willem Jacob Gielens, inwoners van Veghel, die verklaren dat Marten van den Bergh "met sijn vrouw ende kinderen alhier in desen dorpen heeft geconsenteert eenige jaeren ende tot onser huijsen heeft opgaen ende van hem niet gehoort soo lange hij hier woonagtig is geweest dan hem wel ende erlijck gedragen, niemant itwes verminder oft ontdragen, als dat den selve hier alom met sijn vrouw en kinderen langst de nabueren huijsen heeft omgegaen om sijnen almoeste den cost te soecken, ende dat met eeren."
Datering: 19-1-1686
Soort akte: Attestatie
Plaats: Veghel

MISSCHIEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7323.67&minr=12256247&miview=ldt
69 Voor N. de Leeuw schout, Jan de Roosmael en D. Peet: Blanckert schepen in Groot Lith, zijn verschenen Gerrart Gerrart van Alphen, Nicolaes van Dreumel als man van Bertie Gerrits van Alphen; item Aert Janssen van Thiel als getrout hebbende gehadt Jenneken Gerrits van Alphen met eene verclaringh van drossaert en schepenen der heerlijcheijt Kessel voor de helft; Gijsbert Strick als man van Lijske Rommen; Maria en Jan Schuijlenburch haer sterck makende voor haeren broeder Gerrit die absent is voor ¼; item Henrick Lamberts Storm,
Marten vanden Bergh als man van Maria Lamberts Storm, <===
Willem Lamberts Storm, Gerrart Lambert Storm out 26 jaer, Henrick Gerrits, Gijsbert en Maria Gerrits de Man ouderdoms 20 jaren daer Henrick Gerrits de Man voor sijn broer en suster sterck maeckt; Lijsken Geurt Clingh, samen voor het resterende ¼. Dezen verkopen aan Teunis Gerrarts de Bijl seecker huijs, erve en hoff in Lith ter plaetse genoemt de Achterstraet, belendingen: erfgenamen Henrick Lamberts; Aeltie weduwe wijlen Goossen Peeters; de Subbstraetie; de Lange Achterstraet. Verkopers was dit bij versterf aengecomen van Jelis Gerrits van Alphen en Lijsken Gerrart de Wilt.
Datering: 6-1-1695
Plaats: Lith

MISSCHIEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7323.67&minr=12256265&miview=ldt
87 Voor N. de Leeuw schout, [niet ingevuld] schepenen in Groot Lith, zijn verschenen Henrick Lamberts Storm; Gerrart de broer ende Willemke de suster, ouderdom ontrent 30 jaren; item Marten vanden Bergh als man van Maria Lamberts Storm. Dezen dragenop aan Jan van Nouhuijs secretaris den welcke de coop heeft gelaeten aen Gerrart van Hurwen een kalver schaer weije inde Litsen Ham waeronder is begrepen een halve vrije schaer sijnde het gerechte twaelfde part van 3 scharen. Verkopers gecomen van Jelis Gerrits en Lijsken de Wilt. MARGE: geen 40e pen.
Datering: 8-3-1695
Plaats: Lith

- Jacob meerderjarige zoon van Geerit Martrens van den Bergh
- Lijsken dr.v.Geerit Martens (van den Bergh) x Claes Hendrik Geerits (dochter Jenneken x Jan Paulus) ONDUIDELIJK???
- Delis Martens van den Bergh
- Eijmbert Claessen Voets
- Dirksken dr.v.Marten van den Bergh x Aert van Veghel (zoon Jan)
- Dielis Martens van den Berg
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939418&miview=ldt
178 Deling van goederen onder Jacob meerderjarige zoon van Geerit Martrens van den Bergh, Jan Paulus man van Jenneken dr.v.Claes Hendrik Geerits met vier minderjarige kinderen verwekt bij Lijsken ook dr.v.Geerit Martens, Delis Martens van den Bergh met minderjarige kinderen, Eijmbert Claessen Voets, Jan zoon van Aert van Veghel en zijn vrouw Dirksken dr.v.Marten van den Bergh, Willem Willem Jan luijcken man van Maria dr.c. Aert en Dirksken, Jan en Willem zich fort en sterk makend evoor Martinusen Hendrina hun broer en zus, Geerit Jan Peter Aarts hun zwager, Dielis Martens van den Berg
Datering: 2 december 1716
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
man‎Hr. Johannis Martens van den Berg‏‎
Begraven ‎7 aug 1716 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-5D1H?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 838 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Berg
van den
Rooms pastoor in d'Eerd
Begraafdatum: 7 aug 1716
Schijndel (16) Register van begraven 1704-1721

BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. van den Berg
te Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 07-08-1716
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
rooms pastoor in d'Eerd (Eerde)
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1704-1721, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 16
Gemeente: Schijndel
Periode: 1704-1721
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.10&minr=19014979&miview=ldt
15 Jan Adriaan Coppens, molenaar op de windmolen op de Coevering, inwoner St. Oedenrode, schuldbekentenis wegens geleend geld
heer Johan van den Bergh, inwoner Den Bosch, geldschieter
Jacob Gerits van den Bergh, inwoner Schijndel, erfgenaam van heer Johan van den Bergh (in marge 1717)
Delis Martens van de Berg, inwoner Schijndel, erfgemaan van heer Johan van den Bergh (in marge 1717)
Claas Hendricks van der Heijden, inwoner Schijndel, erfgemaan van heer Johan van den Bergh (in marge 1717)
Jan Paulissen van der Heijden, inwoner Schijndel, erfgemaan van heer Johan van den Bergh (in marge 1717)
Maria Hoefnagels weduwe van Jacob Adriaan Coppens, 1717 (in marge)
Willem Willem, notarisgetuige Den Dungen 1717
Jan Luijkens, notarisgetuige Den Dungen 1717
Gerardus van Osch, inwoner en borgemeester Den Bosch 1705
Delis Antonis van Osch, inwoner Den Dungen, notarisgetuige Den Bosch 1705
Datering: actum Den Bosch 28 februari 1705
Plaats: 's-Hertogenbosch

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939404&miview=ldt
164 Testament van de Heer Johan Martens van den Bergh in zijn leven rooms priester te Eerde
Datering: 23 september 1716
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel

Noemt:
- heer Johannis Martens van den Bergh
- Dielis Martens van den Bergh x Marie Claesse Voets
- Lijsebeth dochtere Gerit van den Bergh x Claes Hendricx van der Heijden
- Gerit Jacobs van den Bergh
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.171&minr=11638864&miview=ldt
102 Staat ende inventaris van de naer gelaten goederen achter gelaten ende metter doot ontruijmpt bij de heer Johannis Martens van den Bergh, in sijn leven Rooms Priester binnen de vrijheijt Sint Oedenrode ter plaetse aent Eerdt. Is voor een derde part naer geinventariseert als volght. Soo is bij blinde loote des gecommitteerde des heere oficier voor een derde part te deel gevalle Dielis Martens van den Bergh, vader ende momboir van de twee onmundige kijnderen verweckt de selve ende bij wijlen Marie Claesse Voets sijne geweesene huijsvrouwe, beneffens Emert Claesse Voets sijne gevoeghde momboir in deese. O.a. ses witte dasse, vier hantmoukens, twee en twintich pelle servetten, een pelle ende twee trille tafellakens, vier witte slaep mutsen, vijf befkens, eene hoet, een swarte mantel, een quaij lessenaer, twee schilderije, doos met een blecke bus, eene quade koffij ketel, een ledicant met twee gordijnen die veur in de kamer is staende. Volght wat dat Claes Hendricx van der Heijden alsvader ende momboir van de vier onmundige kijnderen verwekt de selve ende bij wijle Lijsebeth dochtere Gerit van den Bergh ende met sijne mede gevoeghde momboir Gerit Jacobs van den Bergh voort negende part te deel gevallen. O.a. een spaense leere ende matte stoel, eene spiegel met een vergulde lijst etc.
Datering: 1716
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939419&miview=ldt
179 Testament van de heer Johan Martens van den Bergh in zijn leven rooms priester te Eerde gepasseerd voor notaris de Bie te ’s-Hertogenbosch [geen datum vermeld] waarin genoemd worden de kinderen en kindskinderen van zijn broers en zussen, Claas Hendricx van der Heijden vader van de minderjarige kinderen verwekt bij Lijske dr.v.Gerit Martens van den Berg, Jacob Geerts van den Bergh Datering: 8 december 1716
Soort akte: Testament

2.
woman‎Magdalena Martens van den Berg‏‎
Begraven ‎17 aug 1708 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Magdalena Martens van den Berg
te Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 17-08-1708
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden: zonder wettige geboorte na te laten
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1704-1721, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 16
Gemeente: Schijndel
Periode: 1704-1721
Religie: Nederduits Gereformeerd


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-56WL?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 819 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Fiche: Zelfde info

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.272&minr=11947605&miview=ldt
98 Taxatie van de goederen van Magdalena Martens van den Bergh verplaatst op 17 augustus 1708; huisje onder Wijbosch genaamd in de Quint.
Datering: 22 september 1708
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel

3.
manGerardus Martens van den Berg‏
Gedoopt ‎19 jan 1655 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Gerardus Martini Gerardi
Vader Martinus Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Anthonii & Anna Jacobi Judoci
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-01-1655
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 139r03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Gerardus Martinus van den Berg?
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 342 of 818
19 januari 1655
Gerardus zv Martinus Gerardus * Maria

Begraven ‎8 okt 1709 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij deling in akte 178 van 2 december 1716 worden kinderen van Gerit Martens genoemd.

BHIC: OpenArchives
Overledene Gerrit Martens van den Berg
te Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 08-10-1709
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden: laat na zijn vrouw en kinderen
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1704-1721, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 16
Gemeente: Schijndel
Periode: 1704-1721
Religie: Nederduits Gereformeerd


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-566F?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 784 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Fiche: zelfde info

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.144&minr=11938067&miview=ldt
18 Pachtovereenkomst van grond tussen Aert Jan Willems met hem de andere kinderen en kindskinderen en Geerit Martens van den Bergh
Datering: 3 mei 1697
Soort akte: Pachtovereenkomst
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939419&miview=ldt
179 Testament van de heer Johan Martens van den Bergh in zijn leven rooms priester te Eerde gepasseerd voor notaris de Bie te ’s-Hertogenbosch [geen datum vermeld] waarin genoemd worden de kinderen en kindskinderen van zijn broers en zussen, Claas Hendricx van der Heijden vader van de minderjarige kinderen verwekt bij Lijske dr.v.Gerit Martens van den Berg, Jacob Geerts van den Bergh Datering: 8 december 1716
Soort akte: Testament

WIE IS DIT:???
Martinus: Gerardus Martini Bergh van den vader 23-10-1708 Schijndel DTB doopakte x Elisabeth N.N. - getuigen: Gerardus van den Bergh & Lutgardis Gijsberti Pijnappels

4.
womanTheodora Martens van den Berg‏
Gedoopt ‎2 okt 1656 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouderlijk gezin genoemd in akte 178 van 2 december 1716 samen met echtgenoot.

Doopgetuigen:
Joannes: Getuige Marten Gerit Jacops & Aelen Jansen
Maria: Getuige Nicolaus Joannis Nicolai & Judoca Joannis Nicolai
Hester: Getuige Guilielmus Thonis Smits & Maria Adriani Smits
Martinus: Getuige Joannes Henrici & Mechtildis Emberti & Aldegondis Joannis Arnoldi
Henrica: Getuige Christianus Joannis Verhage & Hester Petri Verhoeven

Is doopgetuige "Marten Gerit Jacops" haar vader?

BHIC: OpenArchives
Kind Theodora Martini Gerardi
Geslacht Vrouw
Datum doop 02-10-1656
Plaats doop Schijndel
Vader Martinus Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Godefridus Theodori Geerlaci
Getuige Bela Jacobi Henrici
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 148r03


Begraven ‎9 mei 1733 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Niet gevonden in fiches begraven schijndel familysearch bij Veggel noch Berg.

Waarschijnlijk vlak voor 21 oktober 1733. Zie akte 89 erfdeling.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-B2Q6?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 5191 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Spierings
Dirriske w.v. Jan Janse
kn
Begraafdatum: 9 mei 1733
Schijndel register van begraven 1730-1745

Niet gevonden in index BHIC (Feb2021)(Mei2023).

[Gebruikersnotities]
Hertrouwd:

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Janssen Spierinx
26 oud, geboren te Sint-Oedenrode , wonende te Schijndel
Bruid
Dircxken Martens van den Berg
wonende te Schijndel
Eerdere man Aert Jansen van Vechel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-10-1695
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden: Datum ondertrouw: 17-09-1695
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1455, BHIC, inventarisnummer 23, blad 17r2
Gemeente: Schijndel
Periode: 1692-1722
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Spirincx
Bruid Theodora van Vechel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-10-1695
Bijzonderheden: de bruid is weduwe
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1669-1772, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 41, blad 59r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1669-1772
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Arnoldus: Theodora Martens Bergh van den moeder 17-04-1698 Schijndel DTB doopakte x Joannes Janssen Spierinincx - getuigen: Arnoldus Hendrick Aerts & Catharina Rijnder Lambers Verhaagen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939324&miview=ldt
84 Testament van Jan Jans Spierincx en Dircxken Martens van den Berg – kinderloos huwelijk
Datering: 6 februari 1715
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN:
- Jacob meerderjarige zoon van Geerit Martrens van den Bergh
- Lijsken dr.v.Geerit Martens (van den Bergh) x Claes Hendrik Geerits (dochter Jenneken x Jan Paulus) ONDUIDELIJK???
- Delis Martens van den Bergh
- Eijmbert Claessen Voets
- Dirksken dr.v.Marten van den Bergh x Aert van Veghel (zoon Jan)
- Dielis Martens van den Berg
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939418&miview=ldt
178 Deling van goederen onder Jacob meerderjarige zoon van Geerit Martrens van den Bergh, Jan Paulus man van Jenneken dr.v.Claes Hendrik Geerits met vier minderjarige kinderen verwekt bij Lijsken ook dr.v.Geerit Martens, Delis Martens van den Bergh met minderjarige kinderen, Eijmbert Claessen Voets, Jan zoon van Aert van Veghel en zijn vrouw Dirksken dr.v.Marten van den Bergh, Willem Willem Jan luijcken man van Maria dr.c. Aert en Dirksken, Jan en Willem zich fort en sterk makend evoor Martinusen Hendrina hun broer en zus, Geerit Jan Peter Aarts hun zwager, Dielis Martens van den Berg
Datering: 2 december 1716
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

5.
woman‎Maria Martens van den Berg‏‎
Gedoopt ‎25 aug 1659 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Martini Gerardi
Vader Martinus Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Petrus Adriani Gerardi & Joanna Joannis Nicolai
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 25-08-1659
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 194v07
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


6.
manDielis Martens van den Berg‏
Gedoopt ‎27 sep 1663 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk - geboren rond 1710-34=1676

BHIC: OpenArchives
Dopeling Daniel Martini Gerardi
Vader Martinus Gerardi
Moeder Mathia N.N.
Getuige Henricus van Geldrop
Diversen: reverendus dominus
Getuige Heijlwigis Judoci Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-06-1661
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 201v05
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Dopeling Daniel Martini Gerardi Jacobi
Vader Martinus Gerardi Jacobi
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Guilhelmi Bartholomei & Hillegundis Judoci Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-09-1663
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 208v05
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎28 okt 1720 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Delis Martens van den Berg
te Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 28-10-1720
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden: laat na vrouw en kinderen
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1704-1721, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 16
Gemeente: Schijndel
Periode: 1704-1721
Religie: Nederduits Gereformeerd


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-568V?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 757 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Fiche: zelfde info

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.98&minr=16199374&miview=ldt
291 Opdracht van Eijmbert Claes Voets aan Dielis Martens van den Berg
Datering: 1709-1714
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.151&minr=11939708&miview=ldt
64 Staat en inventaris van Delis Martens van den Bergh nagelaten aan Maria Claassen Voets weduwe en thans bruid van Geerit Hendrik van de Velde o.a. huis onder Wijbosch aan den berg
Datering: 13 november 1723
Soort akte: Inventaris
Plaats: Schijndel

7.
woman‎Helena Martens van den Berg‏‎
Gedoopt ‎30 jul 1667 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Helena Martini Gerits
Vader Martinus Gerits
Moeder Maria N.N.
Getuige Nicolaus Joosten & Maria Claessen & Maria Jacobs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-07-1667
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Schijndel RK doopboek 1664-1685, archiefnummer 1455, inventarisnummer 3, blad 18r04
Gemeente: Schijndel
Periode: 1664-1685
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com