man‎Jan Gijsbert Gijsberts "den ouden" van den Bogaert‏‎

[Gebruikersnotities]
TWEE HUWELIJKEN IN 1615 MET Joannes Ghisberti van den Bogaert.
WIE IS WIE. ZIE NOTITIE BIJ HUWELIJK.

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230094&miview=ldt
86 Dirick Jans Bevers ende Corstiaen Elias van de Laerschot schepenen, Jan Gijsberts van den Bogart man van Peeterken, Dielis Joosten man van Jenneken, Pauwels Henrick Diricxss. man van Mariken, Jan Peter Heijms man van Katalijn ,Dirick Henricxss. ende Peeter Lamberts van den Vorstenbosch momboiren van de 6 onmundige kynderen wijlen Henrick Dirick Roeloffs verweckt by wijlen Heijlken , alle dochteren Jans Peeters ende Engelken zyn huijsvrou dochter Henrick Janss. van Rullen tsamen verweckt, scheiding en deling ...
Datering: 1623-1626
Schijndel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051411&miview=ldt
77 Momboirseed van Dirck Dircx van Kessel en Peeter Lamberts van den Vorstenbosch tbv Peeterken nagelaten weduwe van Jan Gijsberts van den Bogart d’Oude tegenwoordig de vrouw van Jan Lambert Claessen en kinderen
Datering: 23.3.1637
Plaats: Schijndel

Onderstaande ake geeft:
Jan Gijsberts van den Boogart <==== Is dit dan een zoon van Gijsbert Gijsberts Gijsberts vd B?
- Handrick
- Willem
- Aryken x Symon Luycas Habraecken
Jan Seberts
- Metgen x Jan Handrick Willems van Herethum (zoon Gijsbert)
-- Gijsbert
-- Willem (Adriaen Goirts Verhaegen voor)
Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden <==== DEN OUDEN
- Maryken
- Gijsbert
- Metgen x Anthonis Willem Jacobs
- Emken x Jan Anthonis Dielissen
- Heesken x Jan Lambert Reijnders van der Haegen
- Jenneken x Reijnder Laurens Janssen
- Handrick (overleden)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375430&miview=ldt
68 Handrick en Willem zonen van Jan Gijsberts van den Boogart, Symon Luycas Habraecken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, Gijsbert zoon van Jan Handrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, Adriaen Goirts Verhaegen mede voor Willem zoon van Jan Handricx en Metgen, Maryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden, Gijsbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogart, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Dielissen man van Emken, Jan Lambert Reijnders van der Haegen man van Heesken, Reijnder Laurens Janssen man van Jenneken allen dochters van Jan Gijsberts, mede in naam van Handrick Jan Gijsberts hun overleden broer allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircx van Kessel hebben getransporteerd aan Maryken weduwe van Anthonis Handrick Vuchts zijn gerechte portie van een casteeltien oft sleutien [vgl. slotje Bogaard] schuur esthuis schop en landerijen 10 lop., Handrick Jan de Meulder, Jan Delis Spierincx, metlast aan de vicaris te Schijndel
Datering:
25.11.1666
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324744&miview=ldt
69 Bauwen Mateeus Dielis, verkoop, jannen Gysbertss. van den Bogert tot behoeff van Emken sijne moeder, een camp hoijvelts oft weijvelts met een busselken onder dLutteleijnde in Elde, ... 27 juni 1597 ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324745&miview=ldt
70 jan Gijsberts van den Boghert in naam van Emken zijne moeder, verkoop, Bauwen Mateeus Dieliss., eenen acker tuellants 3 lop. onder den Borne, Emken vercopersse, voorts rontsomme aen die gemeijnt, slotformule, 27 juni 1597, ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.24&minr=12515493&miview=ldt
27 Verklaring van Gijsbert, Handrick, Heesken en Meriken bejaarde kinderen van Jan Gijsberts van den Bogaert verwekt bij Peterken dochter van Jan Peters te Schijndel, Anthonis Willem Jacobs man van Metken, Jan Thonis Dielis man van Emken, Reijnder Laurenssen man van Jenneken, alle drie dochters van Jan Gijsberts van den Bogaert en zijn vrouw Peterken en ze geven aan dat hun moeder en schoonmoeder in haar 2e huwelijk met Jan Lamberts heeft vermaakt aan Jasper zoon van Paulus Wijnants van Rosan een schepenschuldbrief van 200 gl., gepasseerd te Schijndel ten overstaan van Willem Janssen van Herethum en Servaes Cornelis Dircx
Datering: 2 januari 1665
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331052&miview=ldt
142 Contract tussen de kinderen van Jan Gijsberts van de Bogaert verwekt bij Peterken Jan Peters. Daarbij verklaren Gijsbert, Henrick, Heesken en Mariken meerderjarige kinderen van Jan Gijsbert van de Bogaert verwekt bij Peterken dochter Jan Peters,inwoners van Schijndel, verder Antonis Willem Jacobs als man van Metken, Jan Thonis Dielis als man van Jenneke ook dochters van Jan Gijsberts van de Bogaert en Peterken, dat Jenneke in haar tweede huwelijk met Jan Lamberts hen een erfelijke rente heeft vermaakt ten behoeve van Jasper zoon Paulus Wijnants van Rossem zijnde een kapitaal van 200 gulden, waarvoor hun moeder en Gijsbert en Henrick borg hebben gestaan. Ze beloven deze rente voortaan samen te gaan betalen zodat Gijsbert en Henrick voor niet meer dan elk 1/7e deel daarin aansprakelijk zijn. Actum Schijndel
Datering: 02-01-1665
Plaats: Sint-Michielsgestel

VORSTENBOSCH: ".. Jan Gijsberts vande Bogart verweckt bij Peterken sijn huijsvrouwe, dochtere Jan Peters van der Vorstenbosch.."
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623756&miview=ldt
228 De heer Peter van Griensven secretaris tot Schijndel als actie ende transport hebbende soo hij verclaerde van Hendrick soone Pauwels Hendrick Bevers, ende Mariken sijne huijsvrouwe, dochtere Jan Peters van Vorstenbosch ende Catharina Jans ende alnoch transport hebbende van Jan Anthonis Dilis als wettige man ende momboir van Emken sijn huijsvrouwem dochtere Jan Gijsberts van den Bogaert ende Peterkens van de Vorstenbosch. Jan Peter Heijms den jongen bij den selve Jan Peeter Heijms ende Catharina sijne huijsvrouwe, dochtere Jan Peters van de Vorstenbosch voorschreven te samen verweckt ende alnoch Jan Pauwels Reniers ende Gijsbert soone Jan Gijsberts van den Bogaert voornoemt, soo voor hem selve als mede last ende procuratie hebbende van Evert Aert Everts bij den selven ende Catharina sijne huijsvrouwe, dochteren Jan Peters vanden Vorstenbosch voorschreven verweckt. Anthonis Willem van de Auwen huijsen als wettige man ende momboir van Engeltien sijne huijsvrouwe dochtere Aert Everts ende Catharina voornoemt. Jan ende Dielis gebroederen soonen wijlen Jan Peters Heijms verweckt bij Catharina sijne huijsvrouwe dochtere Jan Peters van den Vorstenbosch voorschreven. Hendrick Lambert Amelis als wettige man ende momboir van Maijken alswettige man ende momboir van Maijken sijne huijsvrouwe, dochteren Jan Peters ende Catharina voornoemt. Margriet ende Engeltien dochtere wijlen Pauwels Hendrick Bevers ende Maijken Jan Peters voorschreven. Anthonis Willem Jacobs als wettige man ende momboir van Metien sijn huijsvrouwe. Jan Lambert Reijnders van der Hagen als wettige man ende momboir van Heesken sijn huijsvrouwe ende Reijndert Laurens Jans als wettige man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe alle wettige dochtere Jan Gijsberts vande Bogart verweckt bij Peterken sijn huijsvrouwe, dochtere Jan Peters van der Vorstenbosch met Mariken henne susteren…… in dier qualiteit erffgenaemen van Jenneken dochtere Jan Peters van der Vorstenbosch.
Vervolg:
Hebben vercocht Gerit Jan Sijmons van der Weijven een stuxken teulants, gelegen onder de prochie van Sint Oedenrode ter plaetse Eerde.
Datering: 1668
Pagina: 249
Plaats: Sint-Oedenrode

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379659&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 493, blz. 12, folio 215 vv
Datering:1643/1714
Transcriptie:
Willem Joost Voghels bij coop
de ses erffgenamen van Heeske
Heeske dochter Jan Gijsberts vanden Bogart een vande ses kijnderen
de ses kijnderen van Peterke Jan Peters van Vorstenbosch
Peterke dochter Jan Peters Lamberts van Vorstenbosch ende
de weduwe ende 4 kijnderen Dielis Jan Peters
Evert Arts ende Dielis Jan Peters emptores
Henrick Lambert Melis bij coop van Jan soon Catharina voorschreven ende
Merike dochter Catharina Jan Peter Lamberts van Vorstenbosch
de 2 kijnderen Catharina dochter Jan Peter Lamberts van Vorstenbosch
Merike ende JanIII denarii veteri
de selveI ort veteri
de selveVI denarii veteri
II stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Gehuwd (religieus) ‎3 mrt 1615 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
TWEE HUWELIJKEN IN 1615 MET Joannes Ghisberti van den Bogaert.

Zie akte 4 van 15.4.1665 in notitie bij vader. Deling na overlijden neef Dirck van Kessel. Noemt Jan Gijsberts van den Boogart samen met broers. Met name Willem Gijsbert vd B. uit de stamboom.
Zie akte 68 van 25.11.1666. Deze geeft de kids met aantrouw van Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden. Relatie naar den Ouden.
Zie ook akte 27 2 januari 1665. Deze geeft dezelfde kinderen met aantrouw en noemt J.G. vd B. en Peterken dochter van Jan Peters als ouders.
Zie ook akte 77 van 23.3.1637: "Peeterken nagelaten weduwe van Jan Gijsberts van den Bogart d’Oude"

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Gisberti van den Bogert
Bruid Petra Joannis Petri
Getuige Valerius Petri
Diversen: dominus
Getuige Petrus Matthiae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 03-03-1615
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 162v03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Gijsbertus Gijsbertus (de oude) van den Bogaert
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 171 of 818
3 maart 1615

Kids: Den ouden
Gisbertus: Joannis Gisberti Boogaert van den vader 29-07-1615 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Henricus Theodorici Rodolphi
Henricus: Joannis Gisberti Boogaert van den vader 16-10-1616 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Joannes Seberti Joannis
Mechtildis: Joannis Ghisberti Bogaert van den vader 03-01-1618 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Paulus Henrici Theodori & Ida Guilhelmi Gisberti van den Bogaert
Emerentiana: Joannis Gisberti Boogaert van den vader 28-07-1619 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Daniel Henrici van Gerwen & Mechteldis Henrici van den Dungen
Maria: Joannis Gisberti Boogaert van den vader 15-11-1620 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Hubertus Henrici Wilhelmi
Joanna: Joannis Bogaert van den vader 15-10-1626 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Joannes Henrici Guilhelmi & Henrica Gerardi Adami

Kids: Den jongen
Joannis Gisberti Boogaert van den vader 06-11-1617 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Wilhelmus Anthonij Pennincx & Joa Wilhelmi Gisberti van den Boogaert
Gisbertus: Joannis Gisberti Boogaert DEN JONGEN van den vader 02-11-1618 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Joannes Gisberti van den Boogaert & AleYdis Emberti Henrici Voets

Kids: onbepaald
Anthonius: Joannis Gisberti Boogaert van den vader 02-12-1620 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Daniel Henrici van Gerwen
Jacobus: Joannis Gisberti Boogaert van den vader 27-02-1622 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Joannes Simonis & Anna Godefridi
Adriana: Joannis Gisberti Boogert van den vader 19-01-1625 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Joannes Simonis & Joanna Theodorici van Kessel
Embertus: Joannes Gisberti Bogaert van den vader 19-10-1631 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Bartholomeus Bartholomei Rijckerts & Petra vrouw van Adrianus Emberti
Maria: Joannes Gisberti Bogaert van den vader 22-04-1634 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Gooswinus Joannis Guilielmi & Elisabeth Joannis Gerardi

===========
Tweede huwelijk in dit jaar - waarschijnlijk Jan de zoon van broer Gijsbert Gijsberts Gijsberts vd B.
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Ghisberti van den Bogaert
Bruid Maria Henrici Emberti Voets
Getuige Valerius N.N.
Diversen: dominus
Getuige Joannes Joannis Geruwen
Getuige Petrus Mathiae
Diversen: Magister
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-11-1616
Plaats: Schijndel
Bronvermelding
Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 165r03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com