man‎Bartholomeus Jan Schroers‏‎

[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Gehuwd (religieus) ‎19 sep 1663 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Zie huwelijkse voorwaarden in notitie bij bruid: "Ingelghen Maetis, weduwe van saligher Meuwis Timmermans"

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2832300
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 19-09-1663
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Schroers, Bartholomeus
Bruid nesen, Angela
Getuige bij het huwelijk Schroers, Arnoldo
Getuige bij het huwelijk nesen, cunera
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden H1663-011 - 19-09-1663 - blz. 240 (stempel 116) nr. 1
die 19. 7bris sunt matrimonialiter con-
iuncti per R. Raets pastorem
Bartholomeus Schroers et Angela Nesen co-
ram testibus Arnoldo Schroers, et Cunera
Nesen

met:

womanIngelberta Gisbertus "Angela" Neesen‏
, 1e huwelijk met: Bartholomeus Joannes Timmermans, ‎2e huwelijk met: Bartholomeus Jan Schroers
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Geeft:
- "Ingelghen Maetis, weduwe van saligher Meuwis Timmermans"
- "Ende Inghelken is hebbende seven kinderen waer van sin vyeff soeenen ende twee dochters."

http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_38.htm
Huwelijksvoorwaarden Meuwis Jan der Schreur soen X Ingelghen Matis.
Inden naeme der helyge Driefeuldicheyth Amen. Sij kundt ende kennelick enen jederen openbair dat op huiden den virden septemb eenduisent seeshondert drieensestich enen goddelicken houwelicken is getroffen ende beraemt ende besloeten bijee guede vrinden ende partijen tusschen die erbaere ende vroeme Meuwis Jan der Schreur saligher soeen als bruidegom ter eender ende teer ander sieden die eerbaere ende vroeme Ingelghen Maetis, weduwe van saligher Meuwis Timmermans als bruydtt, ende dat alles ter eeren Goedies ende heunder beeider seell ende salicheitt ende dat ter presentie van guede vrinden ende maeghen ten beiden sieden hier toe geroepen ende vrindelick gebeeden. Ende dat bij alle deeser naervolgende punten ende artyckelen als voelghtt. Inden eersten is clarlick Vsproeecken ende gecondittionirt tusschen den bruidegom ende bruydtt voorschrev[en] in tegenwordicheytt schepen ende vrinden, soo is Ingelken VS hebbende wtt staende derteyn hondertt ende vyeftych gulden verbrieft ghelltt endehanteicken. Ende Inghelken is hebbende seven kinderen waer van sin vyeff soeenen ende twee dochters. Bijee aldien dese VS kinderen coemen te trouwen met ennighe maens ofte vrouwen persoenen soo beloeft Meuwis ende Ingelken voorss heun met op houwelick te geven van ditt voorss gheltt jeeder een hondert ende vyeftich gulden. Ende die jonghens noch ieder een twee malder roggen ende een malder buighweyt, ende die doechters noch jeder een een kuy en bedde met syn toe behoer. Noch is versproecken ende gecondittionirt, waent daer gheene naekinder en koemen, sall hett ghereey aen den lest levende bliven behalven het haelff gewaes op den veldee sall aen die voorkinder bliven, ofte daer naekinder coemen (ofte daer naerkinder coemen) ofte niett. Noch is Vsproecken ende gecondittionirt ten beiden siden partien voorss soo heeft Meuwis Timmermans salliger ende Ingelken eheluiden een steuck erffs beleent van Dries Timmermans ende Grytten eheluiden ende dat met wyll ende consent Gryttens vs voorkinderen het welck gelegen light aen Maetis huiber ende wtt schitende aen die Paniger straett. Soo is gecondittionirt ten beiden syden want dat voors onderpant wider ingheloest woertt, sall hett gheeltt bliven aen die voorkinderen. Beloevende den ennen voor den anderen dit vaest, stediech, bundiech, unverbreeckelick te onderhalden deese voorss conditsien ten overstaen schepen ende goede vrinden ten beiden sieden. Te [weten] Lennaert Smollers ende Syelis Seelen schepen dees gerichs Kessell ende Helden doen kundt, tuighen ende certifyciren voor die gerechte waerheytt ende Hendryck Schreurs Meuwissen VS brueder ende Seell Nessen ende Dirryck Verhaegh wesende die gerechte oemen van den bruidegoem VS teer eender, ende Peter Nessen wesende der bruydtt broeder ende Lennaert Nessen ende Jan Timmermans wesende der bruydtt swaegers. Ter waerrer orkondtt hebben wy voorss schepen ende vrinden hy over ende aen ghewest ende geboden dyt met eyghener handt ende handtmerck onderteyckent, datum als boeven.
Silken Selen;
Lenaert Nessen;
dyt is Jan Timmermans X merck;
dyt is Seell Nessen + merck

Voor meer informatie: bertho@derikx.com