man‎Wilhelmus Herman Manders‏‎
Overleden ‎15 mrt 1744 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Wilhelmus Hermanni Manders
overleden te Bakel en Milheeze
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 15-03-1744
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek
Scans niet online (Dec2022).


[Gebruikersnotities]
https://collecties.gemeentearchiefgemert-bakel.nlhttps//collecties.gemeentearchiefgemert-bakel.nl/detail.php?id=25775075
12.016 Schepenbank van Bakel en Milheeze, Archief van de - 1611-1811
Inventarisnr 150
Beschrijving Erfgenamen Hermen Willem Manders contra Claes Jan Nooijen
Periode 1714

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1730-1739
Oud Recht. Archief Helmond, inv.nr. 4012, folio 187r.
d.d. 29-06-1731.
WILLEM HERMEN MANDERS, woonende tot MILHEESE heeft mits desern erffelijck verkogt, overgegeven en opgedragen aen ende ten behoeve van PETER WILLEM HERMEN MANDERS mede woonende tot MILHEESE een stuck teullant gent. DE WOLFSCAMP, groot ontrent drie Loopensaat met d'een zijde aen erve AART STERCKEN, d'an­der zijde de Kinderen WILLEM HUIJBERS, streckende met d'een eijnde van erve den transportant, d'ander eijnde AART STERC­KEN;Item een stuck lant gent. HET VLIERSTUCK, groot ontrent twee Loopensaat,met d'een zijde 't Geneene Lant, d'andere zijde den transportant, d'een eijnde degemeene wegh, d'ander eijnde JOOST van NEERVEN.Item een heijvelt, groot ontrent drie Loopensaten, gelegen inde VLOEIJSVELT, d'eene zijde aan erve HERMEN TEEUWENS, d'andere zijde den transportant.Item ende laatstelijck den grond alwaar den vercrijgere heeft laten setten een gebond met ses gespannen ende laatstelijck de schop staande bij't voors.gebond met het regt van vrije toegangh, alle staande ende gelegen onder de Heerlijckheijt MILHEESE, soo ende gelijck den transportant 'tselve is compe­terende ende sulx ende omme eene somme van hondert gulden. Los ende vrij, uijtgenomen s'Lands ende Dorpslasten, nabuurlijcke regten ende servituijten, voorts los ende vrij. Waarop ende alle Schepenen letteren mentie makende <= melding makende>, helmelinge vertegen bij maniere nu sulx gewoonlijck sijnde, gelovende het voors. verkopen, overgeven ende opdragen altijt te sullen houden en doen houden voor goet, vast, bundigh ende van waarden, mitsgaders hetverkogte te vrijen, waeren ende guaranderen van alle commer, calangie ende aantael daerinne wesende ofte komende deselve aff te doen geheelijk onder verbant van sijn persoon ende goederen, hebbende ende vercrij­gende, sonder argh. off list.Testes scabinum in HELMONT, CORNELIS INGEHAM en DIRCK GENEN, op heden den negen en twintigsten Junij 17 C eenen dartigh.CORNELIS INGEHAMMerkteken van DIRCK GEENEN.Mij present DONKERS. S.Secrtrs.

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1730-1739
Gemeentearchief Helmond, R.A. archiefnr. A-2001 inv.nr. 4013.
d.d. 24-02-1735.
WILLEM HERMAN MANDERS woonende tot MILHEESE heeft mits desen erffelick verkogt, overgegeven ende opgedragen aan ende ten behoeve van GERRIT CLAESEN van LEUNEN mede woonende aldaer, Een heijtvelt gelegen onder MILHEESE, ter plaatse genaamt DE VLOOS groot ontrent de vijff Loopense oft soo groot ende kleijn als 't selve ter plaatse voors. gelegen is.Item nog de helft van een stuck groes genaamt DE POTTING, groot int geheel circa vijff Loopense, gelegen tot MILHEESE voors. met d'een zijde aan erve ANTHONIJ CORSTEN, d'andere zijde aan erve de Gemeene straet, streckende met d'een eijnde van erve de Kinderen WILLEM HUIJBERS tot aan erve van den vercrijger met d'ander eijnde, los ende vrij, uijtgenomen s'Lands ende Dorpslasten natuurlijcke regte ende servituijten, voorts los ende vrij; aan te vaarden aanstonts. Met alle ende igelijcke Schepenen letteren daer van eenigsints mentiemaken­de, en met den aliger regten den transportant daarinne compe­terende.Gelovende het voorsegde verkopen, overgeven ende opdragen altijt te sullen houden en doen houden, voor goet, vast bundig ende van waarden; mitsgaders,het verkogte te vrijen, wairen, ende guaranderen van alle commer, calangie ende aantael, daarinne wesende ofte komende, deselve aff te doen geheelijck, onder verbant van sijn persoon ende goederen, hebbende ende vercrijgende sonder arg off list. Testes scabini in HELMONT de Heeren WILLEM van DIJCK en DIRCK GEENEN,Op heden den vierentwintigste Februarij seventienhondert vijff en dartig.Coopp. f. 50: 0: 040e penn. f. 1: 5: 0W. v. DIJCKHandschrift van DIRCK GEENENMij present: DONKERS.

Gehuwd (religieus) ‎29 jul 1685 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Wilhelmus Hermanni Manders
Bruid Maria Petri Stercken
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 29-07-1685
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1665-1685, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 21, blad 128v
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1665-1685
Religie: Rooms-Katholiek
Geen scan online (Dec2022).


Geen tweede entry in index BHIC (Dec2022).
(ongeveer 53 jaar gehuwd) met:

womanMaria Peter Aert Stercken‏
Overleden ‎30 mei 1739 Bakel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Maria
overleden te Bakel en Milheeze.
echtgenote van Wilhelmus
Diversen: vrouw van
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 30-05-1739
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek
Scans niet online


Akte:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLZ-59TL-H?i=221&cat=164107
Film 008189266
Begraven 1665-1800
Page 222 of 566
No citation is available.
"30 Sepulta est Maria uxor Wilhelmi Manders"
Page 177: Bakel

[Gebruikersnotities]
Peter Sterck
- Jan (jongenman wonend te Milheeze)
- Maria x Willem Manders
- Anna x Gerarrd Claessen
- Jenneken x Gerard Berckers
- Aert (wonend te Milheeze)
-- Peter

"... Hij vermaakt aan Maria Sterck zijnde de vrouw van Willem Manders, zuster van de testateur, ..."
.
https://proxy.archieven.nl/235/4100AC2D2E1B4D809758E28B0A69B7B0
5115.17 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.17)
44 In de naam van de heer Jesus Christus Amen, Vandaag 18 april 1720 verschenen voor mij notaris en getuigen Jan Peters Sterck jongenman wonend te Milheeze, gezond van lichaam en in het bezit van zijn verstandelijke vermogens, die de zekerheid van de dood overdenkt en de onzeker heid van het tijdsstip waarop en hij wil daarom eerst over zijn tijdelijk bezit beschikken. Na zijn dood beveelt hij zijn ziel aan bij Jesus Christus en wil een christelijke begrafenis hebben. Hij vermaakt aan Maria Sterck zijnde de vrouw van Willem Manders, zuster van de testateur, de som van 50 guldens, idem aan Anna Sterck zijnde de vrouw van Gerarrd Claessen, ook zuster van de testateur de som van 50 gulden eens en nog aan Jenneken Sterck, vrouw van Gerard Berckers , ook zuster van de testateur een som van 50 guldens. Als een van hen is komen te overlijden komen hun kinderen daarvoor in de plaats, waarbij de dode partij met de levende zal delen. De bedragen zullen binnen 4 jaar en 6 weken worden uitbetaald. Verder vermaakt hij aan de tafel van de H. Geest vande heerlijkheid Milheeze de som van 1000 gulden eens dat door de erfgenamen van de testateur zal worden betaald danwel daarvoor een rente van 40 gulden per jaar, steeds om de 3 maanden in termijnen te voldoen,, beginnend op de sterfdag van de testateur. Als iemand van de naaste vrienden van de testaeur in armoede komt te verkeren, wil hij dat de armmeesters van dat kapitaal of de rente jaarlijks de som van 20 gulden aan deze armlastige zullen betalen voor diens onderhoud. Als een van de huizen, brouwerij , korenschuur, turfschuur en schop en erven zoals dat is gelegen te Milheeze en thans behoort aan Aert Stercx, broer van de testateur, door brand zou worden verwoest, hetgeen God moge verhoede, welk bezit is overgedragen aan diens zoon peter Aert Stercks, hoeven ze het legaat van de 1000 gulden aan de armmeesters niet te betalen ofwel krijgen ze de rente ervan en dat voor de tijd van 25 jaar.
Vervolg:
De tafel van de H. Geest mag dan voor die 25 jaar geen aanspraak op die 100 gulden maken. Al zijn verder roerend en onroerend bezit vermaakt de testateur aan zijn broer Aert Stercks wonend te Milheeze. De testateur wil dat dit testament als zodanig wordt uitgevoerd ook al zou het in tegenspraak zijn met ander recht. Aldus opgemaakt te St. Michielsgestel ten huize van de weduwe Jan Janssen van Griensven alias Kleijnen. Datum als boven getuige Jan Claessen van Griensven wonend alhier en Willem Janssen van Hannen wonend in Den Dungen, poorters van Den Bosch. Ondertekend : Jan Peter Stercken, Jan Clasen van Griensven, Willem Janssen van Hannen, mij present W. Mans notarius publicus.
Datering: 18-04-1720
Pagina: 105r

Kinderen:

1.
woman‎Wilhelma Wilhelmi Manders‏‎
Gedoopt ‎22 feb 1686 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Wilhelma Manders
Vader Wilhelmus Manders
Moeder Maria
Getuige Petrus Aert Stercken & Johannes Hermanni Manders & Johanna Hermanni Manders
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-02-1686
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1686-1752, archiefnummer 8009, inventarisnummer 1, blad 5
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1752
Religie: Rooms-Katholiek


2.
woman‎Maria Wilhelmi Manders‏‎
Gedoopt ‎7 apr 1688 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Hermans
Vader Wilhelmus Hermans
Moeder Maria
Getuige Johannes Hermans & Johanna Petri Stercken
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-04-1688
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1686-1752, archiefnummer 8009, inventarisnummer 1, blad 14
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1752
Religie: Rooms-Katholiek


3.
womanPetronella Wilhelmi "Peryn" Manders‏
Gedoopt ‎11 jun 1690 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Naam "Peryn" genoemd bij huwelijk.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Petronella Manders
Vader Wilhelmus Hermanni Manders
Moeder Maria
Getuige Henricus Janssen & Maria H. Manders
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-06-1690
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1686-1752, archiefnummer 8009, inventarisnummer 1, blad 20
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1752
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎29 mei 1780 Deurne, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na echtgenoot dus na 07-02-1770.

BHIC: OpenArchives
Overledene Peternel
overleden te Deurne
weduwe van Willem Jan
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 29-05-1780
Plaats: Deurne
Bijzonderheden:
nalatende kinder
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1775-1810, archiefnummer 8025, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 8, blad 8
Gemeente: Deurne
Periode: 1775-1810
Religie: Nederduits Gereformeerd


RHCE:
Plaats inschrijving: Deurne
Overledene: Peternel
Partner: Willem Jan Melis
Folio: 10
Begraafdatum: 29-05-1780
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 62.22
00011_D_Deurne_0022_0009v-0010.jpg page 11 of 38
"den 29 dito is begraven Peternel weduwe willem jan melis naarl: kinder"


4.
womanTheodora Wilhelmi "Derske" Manders‏
Gedoopt ‎30 sep 1691 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1726-20=1706.
Roepnaam Derske zie huwelijk.

Zie ook uitleg in notitie bij doop dochter Maria.

Doopgetuigen:
Mechtilda: Wilhelmus Manders & Maria Claessen
Maria: Nicolaas Teunissen & Petronella Wilhelmi Manders & Johanna Stercken

BHIC: OpenArchives
Dopeling Theodora Hermans
Vader Wilhelmus Hermans
Moeder Maria
Getuige Gerardus Claessens & Johannes Janssen & Elisabeth Janssen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-09-1691
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1686-1752, archiefnummer 8009, inventarisnummer 1, blad 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1752
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎± 1731
[bron]
Laatste kind gedoopt op 03-12-1730 in Wanroij.
Echtgenoot genoemd als weduwnaar in akte 3 van 5-11-1731.

ABT1731

Zij is geen doopgetuige bij kids van zus Maria.

Index BHIC Wanroij niet online (Dec2021).

Fiches begraven Bakel Claessen start hier
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QX-Y9DY?cc=2037960&wc=SM44-L29%3A346029401%2C346177001%2C346778901
: 22 August 2014), Alle religies > Rijksarchief in Noord-Brabant > Fiches, Trouwen 1686-1810 Fiches, Begraven 1745-1810 > image 2591 of 3695; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Niet gevonden.
‎, leeftijd ongeveer 40 jaar

5.
man‎Petrus Wilhelmi Manders‏‎
Gedoopt ‎5 jul 1694 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Hermans
Vader Wilhelmus Hermans
Moeder Maria
Getuige Arnoldus Petri Stercken & Johannes Gielens & Catharina Goorts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-07-1694
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1686-1752, archiefnummer 8009, inventarisnummer 1, blad 30
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1752
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
ZIE JONGERE GELIJKNAMIGE BROER!

6.
woman‎Johanna Wilhelmi Manders‏‎
Gedoopt ‎11 dec 1695 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Johanna Hermans
Vader Wilhelmus Hermans
Moeder Maria
Getuige Lambertus van der Asdonck & Sebastianus Hermans & Anna Joannis Stercken
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-12-1695
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1686-1752, archiefnummer 8009, inventarisnummer 1, blad 33
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1752
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎1 okt 1776 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
MOGELIJK

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QX-YV6?cc=2037960&wc=SM44-L29%3A346029401%2C346177001%2C346778901
: 22 August 2014), Alle religies > Rijksarchief in Noord-Brabant > Fiches, Trouwen 1686-1810 Fiches, Begraven 1745-1810 > image 2853 of 3695; Nederlands Rijksarchiefdienst,
Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Manders, Jenneke Willem
begr: 1 October 1776
Bakel en Milheeze Doodboek 1755-1805

BHIC: OpenArchives
Overledene Jenneke Willem Manders
overleden te Bakel en Milheeze.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 01-10-1776
Plaats: Bakel en Milheeze
Bijzonderheden: nalatende zuster geen goed
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1745, 1755-1757, 1761-1805, archiefnummer 8009, Gemeentearchief Gemert-Bakel, inventarisnummer 6, blad 174
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1745-1805
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Overledene Johanna Wilhelmi Manders
overleden te Bakel en Milheeze.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 02-10-1776
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Gemeentearchief Gemert-Bakel, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 80 jaar
Begraven ‎2 okt 1776 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland

7.
manPetrus Wilhelmi Manders‏
Gedoopt ‎7 dec 1697 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Manders
Vader Wilhelmus Hermanni Manders
Moeder Maria
Getuige Judocus Manders & Johannes Hermans & Johanna Gerards & Francisca Goorts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-12-1697
Plaats: Bakel en Milheeze
Bijzonderheden:
Judocus de peter is pastoor in Nistelroy
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1686-1752, archiefnummer 8009, inventarisnummer 1, blad 39
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1752
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎3 apr 1773 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Petrus Wilhelmi Manders
overleden te Bakel en Milheeze.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 03-04-1773
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Overledene Peter Willem Manders
overleden te Bakel en Milheeze.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 03-04-1773
Plaats: Bakel en Milheeze
Bijzonderheden:
nalatende kinderen
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1745, 1755-1757, 1761-1805, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 6, blad 64
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1745-1805
Religie: Nederduits Gereformeerd


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QX-YW7?cc=2037960&wc=SM44-L29%3A346029401%2C346177001%2C346778901
: 22 August 2014), Alle religies > Rijksarchief in Noord-Brabant > Fiches, Trouwen 1686-1810 Fiches, Begraven 1745-1810 > image 2875 of 3695; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Manders, Peter, Willem
begr: 3 April 1773
Bakel en Milheeze Doodboek 1755-1805

8.
woman‎Maria Wilhelmi Manders‏‎
Gedoopt ‎6 nov 1700 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Manders
Vader Wilhelmus Manders
Moeder Maria
Getuige Johannes Petri Stercken & Sebastianus Manders & Francisca Jan Hermans & Aleyda Adriaens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-11-1700
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1686-1752, archiefnummer 8009, inventarisnummer 1, blad 45
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1752
Religie: Rooms-Katholiek


9.
womanMaria Wilhelmi Manders‏
Gedoopt ‎28 sep 1704 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Manders
Vader Wilhelmus Herman Manders
Moeder Maria
Getuige Arnoldus Petri Stercken & Christianus Hermans & Francisca Joannis Hermans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-09-1704
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1686-1752, archiefnummer 8009, inventarisnummer 1, blad 54
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1752
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎13 jan 1783 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QX-YN1?cc=2037960&wc=SM44-L29%3A346029401%2C346177001%2C346778901
: 22 August 2014), Alle religies > Rijksarchief in Noord-Brabant > Fiches, Trouwen 1686-1810 Fiches, Begraven 1745-1810 > image 2808 of 3695; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Leune, Maria van
wed. van
Leune, Gerit van
Begr: 13 januari 1783
Bakel en Milheeze Doodboek 1755-1805

Geen link naar BHIC - slecht voornaam
Overledene Maria
overleden te Bakel en Milheeze
echtgenote van Gerardus van
Diversen: vrouw van
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 13-01-1783
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria N.N.
overleden te Bakel en Milheeze
weduwe van Gerit van
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 13-01-1783
Plaats: Bakel en Milheeze
Bijzonderheden:
nalatende kinderen
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1745, 1755-1757, 1761-1805, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 6, blad 222
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1745-1805
Religie: Nederduits GereformeerdVoor meer informatie: bertho@derikx.com