man‎Hendrik Frans Rovers‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.163&minr=11635640&miview=ldt
109 Jan, Hendrick ende Lambert gebroederen. Mathijs Dirckx Versantvoort man ende momboir van Maijken sijne huijsvrouwe. Adriaen Janssen Vorstenbosch, alle kinderen ende erffgenamen van wijlen Frans Handrick Rovers verweckt bij den selven ende bij wijlen Barbara Jan Schutiens sijne huijsvrouwe, die welcke verclaerde met malcanderen aengeagen te hebben een erffscheijdinge ende deijlinge van henne voorschreven auders, aengecomen ende op haer verstorven soo als sij seijde ende verclaerde. Aen Hendrik Frans (Rovers) o.a. een huijs, hoff, torftschop, backhuijs met het teullant daer bij gelegen, soo groot ende cleijn als het selve gelegen is binnen deeser vrijheijt Sint Oedenrode ter plaetse Houtum onder Ollandt, aen beijde sijde de gemeijne straet, streckende met den eenen eijnde aen erffve den heilige geest van Rode c.s. tot op erffve Thijs Versantvoort mede condivident. Aen Adriaen Janssen Vorstenbosch o.a. het huijs op Cremsel met hoff en lant daer bij behoorende, gelegen binnen deser vrijheijt Sint Oedenrode tusschen erffve met de eene sijde ende eene eijnde de gasthuijs hoef tot Rode ende net den andere sijde de gemeijne straet ende met den andere eijnde op erffve Pauwels Jan Thonis.
Datering: 1692
Pagina: 239
Plaats: Sint-Oedenrode

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.57&minr=12450003&miview=ldt
44 Thomas van Rijsinge ende Handrick Frans Rovers eedt als armmeester van de H. Geest.
Datering: 1694
Pagina: 68
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.164&minr=11636134&miview=ldt
127 Schepenen tuijgen dat op huijde sijn gecomen Anthonisse van Rijsinge ende Handrick Franssen Rovers tegenwoordich armmeester der taffelen der heilige geest deeser vrijheijt. ....
Datering: 1696
Pagina: 259
Plaats: Sint-Oedenrode

TWEEDE GELIJKNAMIGE PERSOON IN DIT TIJDVAK UIT BERLICUM:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5120.91&minr=13592993&miview=ldt
69 Erffscheijdinge ende deijllinge tusschen de kinder van Frans Hendrick Roovers.
Voor Gerrit van Empel [tekent: Gerit van Empel] ende Jan Craenven [tekent: Jan Craenven], schepenen in Berlicum, zijn verschenen Hendrick ende Peter gebroederen, mondige sonen van Frans Hendrick Roovers, verweckt bij Aelken Claes sijne gewesene huijsvrouwe elcx voor 1/5e part; item Sepert Martens als man van Catelijen, Jan Hendrick Aertse Vercuijlen als man van Claesken ende Jan Hendricx van Empel als man van Marij, alle 3 oock dochters van Frans Hendrick Rovers ende Aelken Claes voornt, elck mede voor 1/5e part. Dezen hebben gemaeckt eenen erffscheijdinge ende deijllinge vande onderges. .... (3) Hendrick Frans Rovers is te deel gevallen: een acker teullants genoemt het heuffken, groot ontrent 2 lopen 36 roijen, in Berlicum aen ’t brackven, belendingen: de gemijnte; ....
Datering: 13-5-1698
Pagina: 98r-103r
Plaats: Berlicum

TWEEDE GELIJKNAMIGE PERSOON IN DIT TIJDVAK UIT BERLICUM:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5120.65&minr=13590655&miview=ldt
99 .... Hendrick Frans Rovers als man van Jenneken ende Adriaen Daendels als man van Hendersken, beijde oock dochteren van Zeger Jan Ariens voornt., ...
Datering: 1-5-1700
Pagina: 107v-108v
Plaats: Berlicum

Gehuwd (religieus) ‎4 jul 1683 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 72 van 1715. Zie notitie bij vader bruid.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henricus Fransen
Bruid Adriana Gorts
Eerdere man
Eerdere vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 04-07-1683
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 84v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Lambertus: Henricus Fransen vader 03-02-1684 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Adriana - getuigen: Mateus Peters & Joanna Lammers
Barbara: Henricus Fransen vader 08-12-1686 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Adriana - getuigen: Joannes Gorts & Maria Ian Fransen
Joanna: Henricus Rovers vader 10-12-1689 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Adriana - getuigen: Maria Versantvort & Gort van Dinter
FRancisca: Henricus Rovers vader 29-07-1692 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Adriana - getuigen: Petrus van Dinter & Catarina Vorstenbos
Maria: Henricus Fransen vader 26-03-1695 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Adriana - getuigen: Ioannes Fransen & Catarina van Dinter
Petus: Henricus Fransen vader 08-08-1697 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Adriana - getuigen: Godefridus van Dinter & Maria Handric Fransen
Elisabeta: Henricus Fransen vader 23-01-1699 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Adriana - getuigen: Lambertus Fransen & Maria Peters
met:

womanAdriana Goorts "Ariaentien" van Dinter‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.163&minr=11635551&miview=ldt
20 Handrick Frans Rovers aut 42 jaeren ende Peeter Evers aut 43 jaeren beijde inwonderen deeser vrijheijt, die welcke hebben ten versoecke van Peeter Aerts verclaert dat Peeter Aerts mede inwoondere alhier in 1690 heeft gevanghen vijff jonge wolfvenvier reuijen ende een teeff ter plaetse Houtem onder Ollant.
Datering: 1690
Pagina: 49
Plaats: Sint-Oedenrode

MOGELIJK: ERFDELING VADER ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.163&minr=11635640&miview=ldt
109 Jan, Hendrick ende Lambert gebroederen. Mathijs Dirckx Versantvoort man ende momboir van Maijken sijne huijsvrouwe. Adriaen Janssen Vorstenbosch, alle kinderen ende erffgenamen van wijlen Frans Handrick Rovers verweckt bij den selven ende bij wijlen Barbara Jan Schutiens sijne huijsvrouwe, die welcke verclaerde met malcanderen aengeagen te hebben een erffscheijdinge ende deijlinge van henne voorschreven auders, aengecomen ende op haer verstorven soo als sij seijde ende verclaerde. Aen Hendrik Frans (Rovers) o.a. een huijs, hoff, torftschop, backhuijs met het teullant daer bij gelegen, soo groot ende cleijn als het selve gelegen is binnen deeser vrijheijt Sint Oedenrode ter plaetse Houtum onder Ollandt, aen beijde sijde de gemeijne straet, streckende met den eenen eijnde aen erffve den heilige geest van Rode c.s. tot op erffve Thijs Versantvoort mede condivident. Aen Adriaen Janssen Vorstenbosch o.a. het huijs op Cremsel met hoff en lant daer bij behoorende, gelegen binnen deser vrijheijt Sint Oedenrode tusschen erffve met de eene sijde ende eene eijnde de gasthuijs hoef tot Rode ende net den andere sijde de gemeijne straet ende met den andere eijnde op erffve Pauwels Jan Thonis.
Datering: 1692
Pagina: 239
Plaats: Sint-Oedenrode

ZWAGER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.132&minr=11625642&miview=ldt
44 Thijs Diercks Versantvoort een stuck teullant, gelegen ter plaetse Hautem onder Ollant. Heeft hij vercofft aen Handrick Frans Rovers sijne swager.
Datering: 1695
Pagina: 69
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.136&minr=11626740&miview=ldt
80 Ariaantje Goort van Dinter weduw wijlen Hendrik Frans Rovers geassistert met Peeter van Dinter tot haaren gecoren voogt, heeft opgedragen aan de weduwe Lambert Frans Roovers een rente van hondert gulden staende op den hoek van Ollant ende Houtem.Transportante aangecomen van haar mans kant.
Datering: 1725
Pagina: 194
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.175&minr=11640181&miview=ldt
136 Testament van Ariaantje Goort van Dinter weduwe Hendrik Franse Rovers welke siek te bedde leggende. Genoemde personen: Jan Hendrik Rovers haar soon.
Datering: 1728
Pagina: 449
Plaats: Sint-Oedenrode

Voor meer informatie: bertho@derikx.com