man‎Theodorus Frensen van Curingen‏‎
Geboren ‎± 1667
[bron]
Zie huwelijk 36 jaar: Dus geboren rond 1667.
Zie huwelijk: ook genoemd als "Curinge, Dierck Lauvrense van".

Op BHIC noch familysearch zijn RK doopaktes van 1667 van St.O. beschikbaar.(Dec2019).
Niet op BHIC (Apr2022).
HIAAT IN AKTES 1664-1675

GEEFT: "sonder wettige geboorte naer te laten"
.
https://proxy.archieven.nl/235/53BC1232C2E54913AA9F88529B95CD9C
10 Taxatie van de goederen die welcke Laureijns Peters van Curinge metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende is die selven opden 4e februarij 1677 sonder wettige geboorte naer te laten deser werelt gepasseert. O.a. een derde part in een huis ende bogart, gelegen ter plaetse Ollandt, met die eenen sijde ende eenen eijnde aende erffenisse van Jan Raessen, streckende meten anderen eijnde op erffve Handrick Mathijs Versantvoort. Item noch een huijske, hoff met omtrent een lopense landt gelegen ter plaetse aende heijde, tusschen erffve aende sijde Handrick van Raessen, ende andere sijde de gemeijne Schoot straet, streckende met den eenen eijnde op erffve van Wouter Craene ende metten anderen eijnde Roelandt van Cueringe. Datering: 1677
Pagina: 22
Plaats: Sint-Oedenrode

Heijlken Aert Pennincx weduwe van wijlen Laureijns Peetrus van Curingen
Dierck natuerlijcke soone van Laureijns Peeter van Curinge, daer moeder van was Handersken Sluijsen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.122&minr=11624503&miview=ldt
71 Heijlken Aert Pennincx weduwe van wijlen Laureijns Peetrus van Curingen geassisteert met Mathijs Peeter Maes haeren swager, die welcke verclaerde aff gegaen te hebben haer tochtrecht haer competerende in huijs, hoff ende teulant, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde ofte Schootstraet, tusschen erffve Roelant van Curinge ende de Schootstraet aende eenen sijde, ende metten anderen sijde Frans N. van Beeck aende ander sijde, streckende van erffve de weduwe Wouter Evert Craene tot opde gemeijnte, ende dat ten behoeven van den voorschreven Dierck natuerlijcke soone van Laureijns Peeter van Curinge, daer moeder van was Handersken Sluijsen, welcke voorschreven goederen haer comparant bij huwelijcke voorwaerde tusschen haer ende den voorschreven Laureijns van Curinge gemaeckt voor de notaris Jan van den Hevel ende seeckere getuijgen in dato den 16e januarij 1676 haer ter tochte ende de voorschreven Dierck ter erffrechte. Dat den voorschreven Dierck sal gehouden sijn het voorschreven huijs den tijt van negen jaeren Claes Sijmens van de Velde sal laeten gebruijcken volgens de huercedulle.
Datering: 1684
Pagina: 91
Plaats: Sint-Oedenrode

Dierick natuerlijcke soone Laureijns van Curinge
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.164&minr=11636230&miview=ldt
223 Testament van Heijltien Aert Pennincx weduwe wijlen Laureijs Peeters van Curinge. Verder vermelding van Dierick natuerlijcke soone Laureijns van Curinge tegenwoordich bij haer woonende en huijshoudende. Clarra haere suster. Haere testateure overleden broeders en susters kijnderen in de plaets van hebbe ouders.
Datering: 1698
Pagina: 509
Plaats: Sint-Oedenrode

===
GTOB 20 (2005).pdf
KWARTIERSTAAT BRESSERS (vervolg)
Pagina 97
166. Theodorus FRanciscus van Curingen ...
167. Joanna Rutgerus Jansen.
Zelfde drie kids. Geen extra info.
Vervolg in GTOB 23 (2008).pdf maar geen 32.

GTOB 25 (2010).pdf
KWARTIERSTAAT VAN IERSEL (vervolg)
Pagina 7.
676. Theodorus Laurens van Kuringen
677. Joanna Rutgerus Janssen van Boxtel
Vier kids.
Geen vervolgs van kwartierstaat gevonden in GTOBs
Zie ook
http://www.familievaniersel.nl/cms/wp-content/uploads/2021/04/KWARTIERSTAAT-VAN-IERSEL-totaal.doc-68499-correctie-mei-2020.pdf

Begraven ‎13 aug 1731 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in atek 154 van 1730.
Erfdeling akte 23 van 1735

BHIC: OpenArchives
Overledene Dirk Frans van Cueringe
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 13-08-1731
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 10, blad 5v13
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1731
Religie: Nederduits Gereformeerd
"Den dertiende dito is begraven Dirk Frans van Cueringe"


Fiche
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-3N8X?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 2066 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626117&miview=ldt
123 De weduwe Aert Jan Hoofmans woonende tot Liempt geassisteert met Dirck Frensse van de Kuringe tot haere vercooren momboir. Een half dagmaet in een heijcamp, gelegen binnen den dorpen van Liempt onder den hertganck van Vrelickhoven. Soo heeft hijvercoft aen Adriaen van Hops.
Datering: 1708
Pagina: 209
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626145&miview=ldt
151 Jan Adriaens Dielis van Os woonende tot Schijndel als als man ende momboir van Marie sijne huijsvrouwe, Jan Ariaens, Aert Handricx van de A als getrouwt sijnde geweest met Willemke Ariaen Claes van de Hurck ende Jan Jansse van Dinter als man ende momboir van van Maria Willems van de Hurck sijne huijsvrouwe. Een stuck teullandt, gelegen ter plaetse Ollant. Hebben sij vercoft aen Dirck Frensse van Kuringe.
Datering: 1709
Pagina: 259
Plaats: Sint-Oedenrode

SCHOONZOON:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.168&minr=11636934&miview=ldt
186 Alsoo questie ende verschil stont te gerijsen tussen de weduwe Jan Claessen ende Peeter Goort van Dinter in huwelijk gehat hebbende Maria dochter van de voorschreven weduwe Jan Claessen over seckere huwelijksgoet. Ook genoemde in deze akte: Dirck Frensse van Curinge haere schoonsoone.
Datering: 1709
Pagina: 524
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626162&miview=ldt
168 Cathalijn Janssen van Brussel weduwe va Jan Heijmans geassisteert met Peeter Goorts van Dinter. Een parceel teullant genoempt den Ruijters camp met een clijn campke, gelegen ter plaetse Houtem. Heeft hij vercoft aen Dirck Frenssen van Kuringe.
Datering: 1710
Pagina: 289
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626187&miview=ldt
193 Vernadering door Tomis Cornelisse de Ruijter inwoonder tot Liempt. Van een stuck teullant soo als Dirck Frensse van Kuringe dat bij coope heeft vercregen van Cathalijn Jansse van Brussel laetse weduwe van Jan Heijmons.
Datering: 1710
Pagina: 343
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.57&minr=12450045&miview=ldt
86 Eedt van de geswoorens van de grauw en groene gemeente door ...
Soo heeft Dirk Frense van Kueringe sijne eedt afgeleght als geswoorens over de bodem van Elde in de plaets van Peeter Goort van Dinter in 1713. In 1716 heeft Matijs Versantvoort sijne eedt afgeleght als geswoorene In 1720 heeft Lambert Hendricx sijneedt afgeleght als geswoorens in de plaats van Jan Hens Vogels ende Jan Joris Jaspers inde plaats van Dirck Franssen sijne eedt gedaen als gesworen op den Bodem van Elde.
Datering: 1711
Pagina: 134
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.95&minr=12410427&miview=ldt
18 Delen van een akte, vermelding van: Willem Willems en een huijs. Sijn broeder Goort Goorts van Dinter. ... . Dirck Franse van Keuringe. ....
Datering: 1717
Pagina: 783-904
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.172&minr=11639013&miview=ldt
102 Aert Tomas en Teunis Cornelisse de Ruijter gebroeders ter eenre en Dirk Frense van Ceuringe als man ende momboir van Jenneke Rutten sijn tegenwoordige huijsvrouw ter andere sijde. Die welcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen hun luijden mits doode ende afflijvigheijt van Willemke Tomasse de Ruijter hunnen moetje erffelijk aengecomen.
Datering: 1719
Pagina: 296
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.136&minr=11626720&miview=ldt
60 ... gelegen ter plaatse Olland, neve erve de eene sijde Dirk Frense van Ceuringe, dander sijde de heer Blotenburg, een eijnde de gemeijnt,dander eijnd Dirk Frense. ....
Datering: 1724
Pagina: 151
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.57&minr=12450113&miview=ldt
154 Heeft Dirk Frsensse van Cueringe als gesworen van de bodem van Elde in plaats van Jan Claasse Teulincx.
Heeft Jan Jansse Cluijtmans in plaatse van Hendrik Kerkhoff den eedt als scheepen afgelegt.
Datering: 1730
Pagina: 238
Plaats: Sint-Oedenrode

GEZIN:
Dirk Frensse van Ceuringe x Jenneke
- Rutt
- Marie x Daniel Schoenmakers
- Cathalijn x Jan Evert Peeters
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.179&minr=11640593&miview=ldt
23 Deijling tussen Rutt Dirk Frensse van Ceuringe, Daniel Schoenmakers als in huwelijk hebbende Marie Dirx van Ceuringe, Jan Evert Peeters als in huwelijk hebbende Cathalijn Dirx van Ceuringe, van de goederen hen luijden mits doode en afflijvigheijtvan Dirk Frensse van Cueringe ende Jenneke sijne huijsvrouwe henne ouders respectieve aangecomen soo sij verclaarde. O.a. aan Rutt Dirx van Ceuring een huijs, hoff en aangelagh, geleegen binnen deser vrijheijt ter plaatse tot Olant, deene sijde en een eijnde de gemeene straat, dander sijde de heer van Hanswijk, dander eijnde Jacobus Homberge. Aan Jan Evert Peeters een huijs en hof, gelegen ter plaatse Ollant, deen sijde de heer Santvoort, dander sijde de heer Rogier Leefdaal, met een eijnde, dander eijnde de straat.
Datering: 1735
Pagina: 84
Plaats: Sint-Oedenrode

Laurens Peters van Cueringhen x Jenneken Janssen van Gestel
Laurens Peters van Cueringhen x Handersken Stuijsen
- Dirck
Laurens Peters van Cueringhen x Heijlken Aert Pennincx
https://proxy.archieven.nl/235/BF24B56999BE4F83974517D5C990C0E8
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
154 Huwelijkse voorwaardes van Laurens Peters van Cueringhen weduwnaar van Jenneken Janssen van Gestel met Heijlken Aert Pennincx geassisteerd door haar broer Antonis Aert Pennincx en haar zwager Mathijs Peter Jan Maessen, allen inwoners van St. Oedenrode. Laurens brengt al zijn roerend en onroerend bezit in volgens het testament met zijn eerste vrouw opgemaakt voor notaris Jan van de Heuvel op 28 april 1657. Heijlken brengt haar uitzet in zoals haar andere broers en zusters al hebben gekregen en verder hetgeen ze zal ervan na dood van haar moeder. Als ze geen kinderen bij elkaar krijgen zal in dat geval hun vaste bezit en ook de geconquesteerde bezittingen terugkeren naar de zijde van de familie waarvan afkomstig, maar de laatstlevende houdt daarvan wel het vruchtgebruik. Als Dirck natuurlijke zoon van Handersken Stuijsen die bij genoemde Laurens inwoont komt te trouwen zal die een uitzet meekrijgen van 250 gulden, te betalen uit het bezit van beide testateurs, maar als op dat momentbeide testateurs zijn overleden, dan te betalen uit het bezit van Laurens. Als er geen kinderen in dit huwleijk worden verwekt, versterft het bezit van de laatstlevende op de zijde vanwaar gekomen. De laatstlevende houdt wel het vruchtgebruik in hetbezit van de eerstoverledene. Alle bezit waarover Laurens niet heeft beschikt gaat naar Dirck natuurlijke zoon van genoemde Handersken Stuijsen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 06-02-1676

Ondertrouwd ‎25 aug 1703 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎9 sep 1703 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 36 jaar
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Theodorus Frensen
Bruid Ioanna Rutten
Eerdere man
Eerdere vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 01-09-1703
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 75r
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek
Page 148 of 176 - 1449_003_075_R
September i


BHIC:
Bruidegom Dierck Lauvrense van Curinge
leeftijd 36 Jongeman
Bruid Jenneken Ruth Janssen
leeftijd 26 Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 09-09-1703
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 25-08-1703
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 16, blad 11-01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1702-1706
Religie: Schepenbank


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-HTWR?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9%3A346029401%2C346638201%2C348955102
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 1071 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Curinge, Dierck Lauvrense van
Janssen, Jenneke Ruth
Onder: 25 augustus 1703
Trouw: 9 September 1703
Sint Oedenrode Schepentrouwboek 1702-1706

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/d1fe9d07-9e7d-bb3b-f8be-a2daca9f5885
Trouwen 1702-1706 Gemeente Sint-Oedenrode Type doop-, trouw- en begraafboeken Archiefnummer 1449 Inventarisnummer 16
Page 9 of 71 - 1449_016_011
hij 36, zij 26
negende 7ber sestien hondert en drij

Gehuwd (religieus) ‎1 sep 1703 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland (27 jaar gehuwd) met:

womanJenneke Rut Janssen‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 26 jaar
Geboren ‎± 1677
[bron]
Zie huwelijk: 26 jaar dus geboren rond 1677

TODO
Volgens

GTOB 17 (2002).pdf
Pagina 48
2001-34 Van Houtum - van Kuringe
Kwartierstaat:
14. Rutgerus Joannes Rutgerus, ged. St-Oedenrode 11-9-1647, trouwt St-Oedenrode (geref.) 1-2-1676
15. Maria Joannes.

Kinderen:

1.
manRutgerus Theodorus van Curingen‏
Gedoopt ‎18 aug 1704 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 23 van 1735. Zie notitie bij vader.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Rutgerus Frensen
Vader Theodorus Frensen
Moeder Ioanna
Getuige Wilhelmus Iansen & Catarina Ian Clasen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-08-1704
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 54v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎28 aug 1766 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 103 van 1757.
Erfdeling akte 276 van 1767.

BHIC: OpenArchives
Overledene Ruthgerus van Kuringe
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 08-1766
Plaats: Liempde
Bijzonderheden: geen dag vermeld
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 303-27
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek
Page 308 of 346 - 1833-03-306v
"Ruthgerus van Kuringe"


BHIC: OpenArchives
Overledene Ruth van Kueringhen
Diversen: op het kerkhof begraven, een gescheijden bed, wettigh geboorte naergelaten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 28-08-1766
Plaats: Liempde
Bronvermelding
Liempde registers van begravenen 1765-1803, archiefnummer 8069, inventarisnummer 5, blad 2r06
Gemeente: Liempde
Periode: 1765-1803
Religie: Koster


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/7AF33AC51D1C45CBBD54817B05DA10B8
7636.182 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.182)
85 Dielis van Haaren ende Ruth Dirx van Curinge inwoonderen alhier en van competente ouderdom, dewelke ter instantie van Martinus Eggers woonende tot Oorschot hebben verklaart, ....
Datering: 1746

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.140&minr=11627584&miview=ldt
74 Ruth Dirk Frense van Ceuringe transporteert aan Nicolaas van Strijpe een parceel teullands genaamt den Maassen acker, gelegen ter plaatze Ollandt.O.a. vier stuijvers chijns aan de heer van Helmont. Hem transportant aangekomen bij versterf en successie sijner ouders, en verder bij deijlinge tegen sijne suster en broeders op dato 25 april 1735.
Datering: 1750
Pagina: 154
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.141&minr=11628212&miview=ldt
103 Rut Dirks van Curinge transporteert aan Jan Evers van Houtum woonende te Liempde, een parceel hoijlands, geleegen onder Olland en Houtum genaamt het Eeusel.
Datering: 1757
Pagina: 255
Plaats: Sint-Oedenrode

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.188&minr=11642427&miview=ldt
276 Deijling tusschen Dirk van Kuringe, Dirk Jan Coopal man ende momboir van Johanna van Kuringe ende Jan Verwetering als in huwelijk hebbende Willemijna van Kuringen, inwoonderen soo alhier als binnen Boxtel. Tesamen kinderen en erfgenamen van wijlen Ruth van Kuringen ende Peternel Maas in leven egtelieden en inwoonderen alhier. O.a. Dirk van Kuringe een huijske met aangeleegen teul en groeslanden, geleegen onder Ollant, aan erve met eene seijde en eijnde de gemeente, de andere seijde de verkrijger van het derde lot, het andere eijnd, het tweede lot. Aan Dirk Coopal o.a. een huijs en hof met aangelegen teul en groeslanderijen, geleegen onder Olland en Houtum, aan erve met eene seijde de gemeente, de ander seijde het derde lot, het een eijnd, het eerste en derde loth, het ander eijnde Frederik van Hombergh.
Datering: 1767
Pagina: 788
Plaats: Sint-Oedenrode

2.
womanMaria Theodorus van Curingen‏
Gedoopt ‎22 dec 1707 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 23 van 1735. Zie notitie bij vader.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Verkuringe
Vader Theodorus Frensen Verkuringe
Moeder Ioanna
Getuige Leonardus Dirx & Maria Peter van Dinter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-12-1707
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 61v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎28 aug 1777 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Mariea van Keuringe
Diversen: weduwe van Daniel Schoenmakers, in volle bed, wettig geboorte naargelaten
echtgenote van Adrieaan Gerbrans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 28-08-1777
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1765-1803, archiefnummer 8069, inventarisnummer 5, blad 19r01
Gemeente: Liempde
Periode: 1765-1803
Religie: Koster


BHIC:
Overledene Maria N.N.
echtgenote van Adrianus Geerebrants
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 28-08-1777
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 309-03
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC:
Overledene Maria N.N.
Diversen: begraven op het kerkhof, in volle bed, wettigh geboorte naergelaten
echtgenote van Adriaan Gerbrands
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 28-08-1777
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1774-1781, archiefnummer 8069, inventarisnummer 8, blad 15-02
Gemeente: Liempde
Periode: 1774-1781
Religie: Koster


[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.213&minr=17006627&miview=ldt
482.213 Index schepenprotocol Liempde (482.213)
merkteken van Marie Direks Frensse van Curingen
Peter van de Laer, schepen Liempde 1745
Mighiel van de Laer, schepen Liempde 1745
S. Blankert, secretaris Liempde 1745
Datering: 1740-1746
Pagina: 154v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.213&minr=17006626&miview=ldt
482.213 Index schepenprotocol Liempde (482.213)
Jan Peters van Dinter, inwoner Liempde. Verklaring over een paard van 7 jaar oud etc. met kenmerken ervan (niet gepasseerd)
Dierck Hendrick Schutjens, inwoner Liempde
Marie Dirck Frensse van Curingen, weduwe van Daandel (Schoenmakers), thans in ondertrouw met Adriaan (Gerrebrants), inventarislijst, o. a. dekkersgereedschap
Adriaan Gerrebrants, in ondertrouw met Marie (van Curingen)
Dirck, Lambert en Jenneken, kinderen van Daandel Handschoenmakers (eerder vermeld als Schoenmakers)
Datering: 1740-1746
Pagina: 153v
Plaats: Liempde

3.
woman‎Joanna Theodorus van Curingen‏‎
Gedoopt ‎18 feb 1712 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zelfde getuigen als bij zus Catharina: "Getuige Henricus Lenders & Catarina van Brussel"

Waarom "illegitima"

Niet genoemd bij deling akte 23 van 1735.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Ioanna van Curinge
Vader Theodorus van Curinge
Moeder Ioanna
Getuige Hendricus Lenders van Boxtel & Catarina v Brusse
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-02-1712
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden: Zie ook de volgende doop.
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 4, blad 4v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1711-1726
Religie: Rooms-Katholiek
Page 8 of 135 - 1449_004_004_V
"illegitima"


4.
womanCatharina Theodorus van Curingen‏
Gedoopt ‎2 mrt 1712 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk geboren rond 1734-29=1705 in Sint Oedenrode.
GEBOORTEJAAR WIJKT BEHOORLIJK AF

Ouderlijk gezin genoemd samen met echtgenoot in akte 23 van 1735: Dirk Frensse van Ceuringe x Jenneke

Getuigen:
Theodorus: -
Godefridus: Catharina Evers
Johanna: Daniel Lambers et guilielma van houtum
Adriana: guilielmus van houtum et maria Schoenmakers
Helena: Rut van Curinge et Catharina van dinter
Elisabeth: Adrianus gerbrans et wilhelma van houtum
Everardus: guilielmus van houtum et maria van Dinter
Catharina: guilielmus van houtum et petronilla van kuringe
Lambertus: Wilhelma van Houtum & Joannes de Bie
Petrus: Maria Gerebrans & Wilhelmus van Houthum
Petronella: Wilhelma Nicolai Clerx & Rutgerus van Curingen


BHIC: OpenArchives
Dopeling Catarina van Curinge
Vader Theodorus van Curinge
Moeder Ioanna
Getuige Henricus Lenders & Catarina van Brussel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-03-1712
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden: Zie ook de vorige doop.
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 4, blad 4v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1711-1726
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎2 mrt 1779 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Cathelijn Keuringen
Diversen: in volle bed, wettig geboorte naargelaten
echtgenote van Jan Everds van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 02-03-1779
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1765-1803, archiefnummer 8069, inventarisnummer 5, blad 20v06
Gemeente: Liempde
Periode: 1765-1803
Religie: Koster


BHIC: OpenArchives
Overledene Catheleijn N.N.
Diversen: begraven op het kerkhof, in volle bed, wettigh geboorte naargelaten
echtgenote van Jan Everds van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 02-03-1779
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1774-1781, archiefnummer 8069, inventarisnummer 8, blad 21-06
Gemeente: Liempde
Periode: 1774-1781
Religie: Koster


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-C3Y7?cc=2037960&wc=SM4D-FMC%3A346029401%2C346564301%2C347693602
: 22 August 2014), Alle religies > Liempde > Index, Begraven 1626-1810 > image 383 of 2634; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Houtum, van
Catharina, echtgenote van
joannes ( Everardus an)
Begraafdatum: 2 maart 1779

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
Dirk Frensse van Ceuringe x Jenneke
- Rutt
- Marie x Daniel Schoenmakers
- Cathalijn x Jan Evert Peeters
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.179&minr=11640593&miview=ldt
23 Deijling tussen Rutt Dirk Frensse van Ceuringe, Daniel Schoenmakers als in huwelijk hebbende Marie Dirx van Ceuringe, Jan Evert Peeters als in huwelijk hebbende Cathalijn Dirx van Ceuringe, van de goederen hen luijden mits doode en afflijvigheijtvan Dirk Frensse van Cueringe ende Jenneke sijne huijsvrouwe henne ouders respectieve aangecomen soo sij verclaarde. O.a. aan Rutt Dirx van Ceuring een huijs, hoff en aangelagh, geleegen binnen deser vrijheijt ter plaatse tot Olant, deene sijde en een eijnde de gemeene straat, dander sijde de heer van Hanswijk, dander eijnde Jacobus Homberge. Aan Jan Evert Peeters een huijs en hof, gelegen ter plaatse Ollant, deen sijde de heer Santvoort, dander sijde de heer Rogier Leefdaal, met een eijnde, dander eijnde de straat.
Datering: 1735
Pagina: 84
Plaats: Sint-Oedenrode

GTOB 17 (2002).pdf
Kwartierstaast beschreven op pagina 47.
Geen extra info alhier.


Voor meer informatie: bertho@derikx.com