man‎Peter Willems van Curingen‏‎
Zoon van Willem Jan van Curingen en N.N.‏.
Geboren ‎± 1579
[bron]
Zie akte 214 van 27-01-1654: Leeftijd 75j - dus geboren rond 1579
ABT1579

Getuigen:
Odilia: Hillegondis Rodolphi & Martinus Adriani
Laurens: Jan Jacop Lamberts & Mariken Petri Heijmans
Maria: Joannes Wilhelmi van Cueringen & Hildegundis Martini
Chistianus: Mechteldis echtgenote van wijlen Guilielmus Joannis & Henricus Christiani
Joannes: Helwigis Wilhelmi & Joannes Mathiae [Loon]
Rodolphus: Andreas Christiani Joannis & Hedwigis Wilhelmi van Cueringhen
Aegidius: Henrica Gisberti Francisci & Godefridus Matthiae

Waarom:
- Doopgetuige "Joannes Wilhelmi van Cueringen" is broer
- Doogpetuige "Helwigis Wilhelmi" is zus
- Doogpetuige "Hedwigis Wilhelmi van Cueringhen" is zus

Overleden ‎± 1659
[bron]
Testament akte 162 van 04-08-1653.
Genoemd in akte 214 van 27-01-1654
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 7 van 28-02-1663.

1654-1663

ABT1659

Niet gevonden in index BHIC St.O. - geen entries (Apr2022).
‎, leeftijd ongeveer 80 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/A73B1CD58A9548F5A07C51A71F1C4E2F
7636.111 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.111)
74 ... ende hebben vercooft aen Peter Willems van Curinghen eene chijns vuijt de goederen des voirschreven coopers.
Datering: 1621

OUDERS ECHTGENOTE:
Roeloff Laureijnssen [wijlen] x Gertruijt
- Geertruijt x Goirt Mathijs Janssen vander Haghen
- ? x Henrick Henrick Wiffledts
https://proxy.archieven.nl/235/F68A4A787CC14269BFD055EEB771ECCD
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
111 Goirt soene Mathijs Janssen vander Haghen als man ende momboir van Geertruijt zijne huijsvrouwe, dochter wijlen Roeloff Laureijnssen verweckt bij weijlen .. zijn huijsvrouwe ende Henrick Henrick Wiffledts als man ende momboir van …. zijn huijsvrouwe dochtere wijlen des voirschreven Roeloff Laureijnssen ende Gertruijt voirgenoemde hebbe vercooft aen Peter Willems van Curinghen henne poirtie ende gedeelte in huijs, hof ende aengelach, gelegen ter plaetssen genoempt t’Erschodt, beneffen erffenisse Delis Aerts deen zijde, dander zijde ende deen eijndt aen gemeijne kerck … streckende metten anderen eijnde aende gemeijn straet. Gelijck die voirschreven vercooperen is aengecomen ende aenverstorven van wijlen henne audere.
Datering: 1626

AANKOOP
https://proxy.archieven.nl/235/C726EA7EDBB14EF99AF38C68DE683B7B
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
224 Hendrick soene Hendrick Wemmers heeft vercooft aen Willem Hendrick Wemmers een stuck landts, gelegen ter plaetse genoempt Pijnhorst. Item vercooft aen Arien soene Willem Ariens. Item aen Peter Willems van Curinghe ende Willem Jans van Curinghe.
Datering: 1628

OUDERLIJK GEZIN?
Willem Janse van Curinghe x Heijltken
- Jan zoone Willem Janse van Curinghe
- Peeter zoone Willems van Curinge
- Jan zoone Willem van Curinghe de jonghe
- Heijltken Willem Janse van Curinge x Willem Anthonissen
.
https://proxy.archieven.nl/235/E0025F38DE5546219077F88C758364D0
7636.113 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.113)
39 Jan zoone Willem Janse van Curinghe, Peeter zoone Willems van Curinge, Jan zoone Willem van Curinghe de jonghe met Willem Anthonissen als wittich man ende momboir Heijltken sijne huijsvrouw oock dochter van de voirschreven Willem Janse van Curinge. Alle wittighe kijnderen ende erfgenaemen Willems voirschreven verweckt bij Heijltken sijne wittighe huisvrouw. Hebben bekent midts desen datse met malcaderen hebben gedeijlt seeckere huijsingen, hoff, schuer, schop, backhuijs etc. Gestaen ende gelegen ter plaetse genoemt opde Pijnhorst. Aengecomen ende aenverstorven van henne ouders voorschreven. Aen Jan zoone Willems van Curinghe de Jonghe o.a. de huijsinge, backhuijs, torfschop, backoven.
Datering: 1634

MOMBOIR van kids Heijlwich Willems van Curingen x Willem Anthonissen
.
https://proxy.archieven.nl/235/D2F34C1DDD804F79982947E45994673F
7636.114 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.114)
140 Acte over een schuur. Vermelding van: Peter Willems van Curingen ende Cornelis Anthonisse als momboiren ende curateuren der onmundige kijnderen wijlen Willem Anthonissen bij den selve wettelijck verweckt uijt wijlen Heijlwich dochter Willems vanCuringen de Pijnhorst. Robbrecht Janssen van Curingen aenliggende.
Datering: 1641

MOMBOIR
https://proxy.archieven.nl/235/BE06F395E1BC485285DE1620C14BC5B7
7636.114 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.114)
245 Jan sone wijlen Willem Anthonissen geasisteert met Cornelis Anthonissen ende Peter Willemssen van Curingen des voirschreven Jans momboirs hem bij den officier gegeven, Huibrecht sone wijlen Jan Aertssen als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouw, Marte sone wijlen Wouter Willemss als man ende momboir Luijtgarde sijne huijsvrouw ende die voirschreven Cornelis Anthonissen ende Peter Willemss van Curingen alnoch als momboir ende toesiende over Deliana onbeijaerde dochter.Alle kijnderen Willem Anthonisse voirgenoemde bijden selven wettelijck verweckt uijt wijlen Heijlwich dochtere Willems van Curingen sijne huisvrouwe. Die welcke hebben bekent eene erffdeijlinge aengegaen te hebben van alle de goederen van wijlen henne voirschreven ouders aengecomen. ...
Datering: 1642

https://proxy.archieven.nl/235/5BFE7DF839FB46E990B654CAE73C0CB0
7636.115 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115)
43 Peter Willemssoon van Curingen een huijs, hoff metten gronden ende erffenisse daeraen liggende ende daer toe behoorende, gestaen ende gelegen ter plaetse Eerschot. ...
Datering: 1646

https://proxy.archieven.nl/235/DDBCA1CD56034E82B78A55087FF3197B
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
69 Willem en Mathijs broers kinderen van Handrick Wemmers, Willem (80) uit Sint Oedenrode en Mathijs (63) geboren en opgevoed te Sint Oedenrode en thans wonend te Oosterhout in het land van Breda met verklaring ten behoeve van Peter Willems van Cueringen namelijk dat hun vader zaliger onder meer andere goederen hebben toebehoord onder andere een heijveldeken ter plaatse genoemd aen den Pijnhorst, ene zijde Huijbert Janssen, andere zijde Marten Ariens, nu toebehorend Peter Willems van Cueringen dat hem in een deling ten deel is gevallen (met nadere details). ...
Datering: 28-12-1651

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/775EC38F53C947E4A24A1A1771BBD89E
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
162 Testament van Peter Willems van Cueringhen en zijn vrouw Catharina dochter van Roelof Laurens Trompen, inwoners van St. Oedenrode
Datering: 04-08-1653

LEEFTIJD 75j
https://proxy.archieven.nl/235/8D14D440447A4EDDB09D733A38024AC9
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
214 Peter Willems van Cueringhen uit Sint Oedenrode (circa 70-80 jaar) die samen met Roeloff Peters zijn zoon is gedagvaard om op 22 januari 1654 vanwege de regeerders van het dorp zijn eed te komen afleggen als rentierbeurder voor de hoek Olland enHouthem. Peter heeft zich geëxcuseerd vanwege zijn ouderdom van 75 jaren, maar daarop volgde een discussie en Peter heeft zich voorts gewend tot de Bossche schepenbank waar men te hoofde mocht gaan. ...
Datering: 27-01-1654

CODICIL
Peter Willems van Cueringhen x Catharina Laurenssen Trompen [WEDUWE]
- Roelof [ongetrouwd]
- Jenneken [ongetrouwd]
https://proxy.archieven.nl/235/D77AD148595D464D9024EDF34F036906
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
7 Codicil van Catharina dochter Laurenssen Trompen, weduwe van Peter Willems van Cueringhen, inwoonster St. Oedenrode. Heeft eerder met haar man een testament gemaakt dat ze alsnog goedkeurt. Vermaakt aan haar twee ongetrouwde kinderen Roelof en Jenneken die nog inwonen voor hun trouwe diensten het kontante geld dat ze na haar dood zal nalaten. Dochter Jenneken krijgt al haar kleren en alle andere bezit gaat naar haar gezamelijke kinderen. Actum in haar huis te St. Oedenrode
Datering: 28-02-1663

ZUS HELIJKEN
VADER WILLEM JANSSEN? (4 kinderen)
https://proxy.archieven.nl/235/C4145FC7EB86444A82D684F1559DBAC4
5116.15 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.15)
29 Peter Janssen Raijmaekers (65) en Jan Peter Scepers (48) uit Sint Oederode over de verkoop van een perceel land zowel dries als hooiland genoempt Heijnenvelt onder de hertgang Pijnhorst in Sint Oederode door Wllem Janssen van Curingen en Peter Willems van Curingen volgens een schepenbrief d.d. 5 oktober 1634 en de 4 kinderen van Willem Janssen van Curingen zijn een scheiding en deling aangegaan waaronder het Heijnenvelt, in welke akte verder worden genoemd Marten Wouters als man van luijtgenwettige dochter van Willem Thonissen en Heijlken Willems van Cueringen. ...
Datering: 15-11-1663

GEZIN:
ERFDELING
Peter Willems van Cueringe [wijlen] x Cathalijn Roeloffs Laurensse Tromppen (kinderen en kints kinderen)
- Laurens
- Jan
- Corstiaen Peters van Cueringen (zie akte 34, broer van Laurens)
- Roelant Peeters van Cueringe (zie akte 34)
- Meriken Peters van Cueringe (zie akte 36) weduwe Peter Cornelisse
- Wouter Evert Craenen
- Jenneken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623962&miview=ldt
8 Laurens voor sijn selve ende hem fort en sterck maeckende voor Jan sijne absente broeder. Corstiaen, Roelant, Wouter Evert Craenen. Meriken weduwe Peter Cornelisse ende Jenneken alle kinderen en kints kinderen van wijlen Peter Willems van Cueringe, bijden selve ende bij wijlen Cathalijn dochtere Roeloffs Laurensse Tromppen sijne huijsvrouwe wettelijck verweckt. Die welcke hebben bekent, kennen ende lijden mits desen aengegaen te hebben een erffscheijdinge ende erffdeijlinge van de goederen vermits der dood van henne ouders aengecomen. Aen Corstiaen Peters van Cueringen o.a. een huijs, hoff, bogart etc. met sijn aengelach daer aen en bij gelegen, staende ende gelegen ter plaetse aen de heij opden Pijnhorst. Tusschen erffenis Wouter Craene mede condivident aen een sijde ende metten andere sijde Laurens van Cueringe ende Roelant mede condivident aen de andere sijde, streckende metten eene eijnde Handrick Jans van Raessen ende metten anderen eijnde de gemeijn Heijstraet. Voorschreven condividenten moeten betaelen aen Roelant en Jenneken, twee hondert gulden, ter saeke haere voorschreven ouders vuijt seckere consideratie ende getrouwe dienst bij testament gemaeckt. (Onder de andere, verdeling van percelen).
Datering: 1673
Pagina: 11
Plaats: Sint-Oedenrode

VERKOOP BINNEN GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623988&miview=ldt
34 Corstiaen Peters van Cueringe, een huijs, hoff, bogart met sijn aengelach, gestaen ende gelegen opden Pijnhorst. Tusschen erffenis Handrick Jans van Raessen met meer anderen aen een sijde, ende met den anderen sijde de gemeijne heij ofte Schoodtstraet, streckende aen erffve Wouter Evert Craenen ende metten anderen eijnde aen erffve Roelant Peeters van Cueringe met meer anderen. Hem vercoopere bij deijlinge tusschen sijne susters ende broeders erffelijck aengecomen. Vercofft aen Laureijns Peters van Cueringe sijne broeder. Vermelding van: o.a. te voldoen aen Meriken Peters van Cueringe de somme van hondert vijfftich gulen.
Datering: 1674
Pagina: 41
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623989&miview=ldt
35 Laureijns Peters van Cueringe, die welcke heeft gelooft Corstiaen Peters van Cueringe sijne broeder costeloos ende schadeloos te houden die comen vuijt den hooffden van de inboedel van haeren ouders etc.
Datering: 1674
Pagina: 42
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623990&miview=ldt
36 Akte over de hondert en vijfftich gulden. Vermelding van Meriken weduwe Peter Cornelisse dochtere Peeter Willems van Cueringe, Corstiaen haeren broeder ende Laureijns.
Datering: 1674
Pagina: 43
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/DD7BD725DD0E475E89ACFCC491B3E1F5
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
85 Roelant en Jenneken als kinderen van wijlen Peter Willenms van Cueringen. Er is op 19 januari 1675 door schepenen van St. Oedenrode vonnis gewezen in een proces tussen Roelant en Jenneken als kinderen van wijlen Peter Willems van Cueringen enerzijds en Laurens Peters van Cueringen en Wouter Evert Craens ter andere zijde, Ze gaan in hoger beroep en machtigen daarvoor iemand.
Jan Willem Cluijtmans, inwoner St. Oedenrode is borg voor het hoger beroep in Den Bosch ...
Datering: 22 januari 1675

https://proxy.archieven.nl/235/03740B791ECE47ACA53328B3A2B1C3FC
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
86 Roelant en Jenneken als kinderen van Peter Willems van Cueringen, wonend te St. Oedenrode
Jan Willem Cluijtmans, wordt als borg gevrijwaard ...
Datering: 22 januari 1675

WIE IS "Wouter Evert Craenen" uit akte 8?
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.129&minr=11625040&miview=ldt
111 Jenneken weduwe Wouter Evert Craenen heeft vuijt crachte van testament tusschen haer ende haer man salgher gemaekt t januarij 1678, een stuck hoijlant genoempt den Nieuwe camp, gelegen ter plaetse onder Varenhoudt. Heeft hij vercofft aen Gerit Stanssen Molemakers.
Datering: 1678
Pagina: 319
Plaats: Sint-Oedenrode

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Wouter Evers Cranen <== dus geboren rond 1646
leeftijd 20, geboren te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid Janneken Hendriks <== geboren rond 1646, Haar vader Hendrik Pauwels is getuige, haar oom Laurens Peters van Curingen even zo...
leeftijd 20, geboren te Sint-Oedenrode, Jongedochter
Getuige Hendrik Pauwels
Diversen: getuige en vader van de bruid
Getuige Laurens Peters van Curingen
Diversen: getuige en oom van de bruid
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 11-12-1666
Bronvermelding Trouwen, 1650-1740, archiefnummer 1449, inventarisnummer 37a, blad 40-02
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1650-1740
Religie: Nederduits Gereformeerd


Kids:
Walterus: Walterus Evers vader 05-1678 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Joanna - getuigen: Rumoldus Peters & Henrica Pauwels

BHIC:
Bruidegom Willem Jans
geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Weduwnaar
Bruid Jenneke Handricx <=== Hertrouwd
geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Weduwe
Eerdere man Wouter Evert Cranen
Eerdere vrouw Meri Aerts Vervoort
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 08-12-1697
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 23-11-1697
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 15, blad 16-01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1696-1724
Religie: Schepenbank


https://proxy.archieven.nl/235/6DD4F79E9F1D4E7B93C562F1979A1B0B
7637.7 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.7)
79 Codicille. Roelant ende Jenneke gebrueder ende suster kijnderen wijlen Peeter Willems van Curinge. Voor de vijf kinderen van Marten Wouters saligher verwekt bij wijlen Lamtien Willems een huijs hoff met teulande ende weijde soo ende gelijck deselve gestaen ende gelegen is ter plaatse op Pijnhorst in alsulcke groote en voegen soo als sij comparanten dat bij coop vercregen hebben van de voorschreven kijnderen.
Datering: 23 julij 1685

Gehuwd
[bron]
Huwelijken St.O. in index BHIC beginnen bij 1608 (Apr2022).
met:

womanCathalijn Roeloffs Laurensse Tromppen‏
Dochter van Roelof Laurense Tromppen en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
Roeloff Laureijnssen [wijlen] x Gertruijt
- Geertruijt x Goirt Mathijs Janssen vander Haghen
- ? x Henrick Henrick Wiffledts
https://proxy.archieven.nl/235/F68A4A787CC14269BFD055EEB771ECCD
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
111 Goirt soene Mathijs Janssen vander Haghen als man ende momboir van Geertruijt zijne huijsvrouwe, dochter wijlen Roeloff Laureijnssen verweckt bij weijlen .. zijn huijsvrouwe ende Henrick Henrick Wiffledts als man ende momboir van …. zijn huijsvrouwe dochtere wijlen des voirschreven Roeloff Laureijnssen ende Gertruijt voirgenoemde hebbe vercooft aen Peter Willems van Curinghen henne poirtie ende gedeelte in huijs, hof ende aengelach, gelegen ter plaetssen genoempt t’Erschodt, beneffen erffenisse Delis Aerts deen zijde, dander zijde ende deen eijndt aen gemeijne kerck … streckende metten anderen eijnde aende gemeijn straet. Gelijck die voirschreven vercooperen is aengecomen ende aenverstorven van wijlen henne audere.
Datering: 1626

Roelof Frans
- Heijleken x Goijart Mathijs van de Hage
-- Jacob ende Marien
-- Berbera x Jan Jan Wouter Vogels
-- Heijlken x Hendrick Jans Cuijpers
https://proxy.archieven.nl/235/B58A8D853D554849BD311D59ABB42868
7636.119 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.119)
301 Jacob ende Mariken meerderjarige dochter, broeder ende suster kinderen wijlen Goijart Mathijs van de Hage en wijlen Heijlleken sijn huijsvrouwe dochtere wijlen Roelof Frans, Jan Jan Wouter Vogels als man ende momboir van Berbera sijne huijsvrouwe. Hendrick Jans Cuijpers als man ende momboir van Heijlken sijne huijsvrouwe gesusteren, dochtere wijlen Goijert Mathijs ende Hilleken Roeloffs voornoemt. Hebben met malcanderen gedaen ende gemaeckt eene erffdeijlingen van de goederen hen luijden vermits der doot van henne ouders aengecomen. ...
Datering: 1670

Kinderen:

1.
woman‎Jenneke Peters van Curingen‏‎

[Gebruikersnotities]
Peter Willems van Cueringhen x Catharina Laurenssen Trompen
- Roelof [ongetrouwd]
- Jenneken [ongetrouwd]
https://proxy.archieven.nl/235/D77AD148595D464D9024EDF34F036906
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
7 Codicil van Catharina dochter Laurenssen Trompen, weduwe van Peter Willems van Cueringhen, inwoonster St. Oedenrode. Heeft eerder met haar man een testament gemaakt dat ze alsnog goedkeurt. Vermaakt aan haar twee ongetrouwde kinderen Roelof en Jenneken die nog inwonen voor hun trouwe diensten het kontante geld dat ze na haar dood zal nalaten. Dochter Jenneken krijgt al haar kleren en alle andere bezit gaat naar haar gezamelijke kinderen. Actum in haar huis te St. Oedenrode
Datering: 28-02-1663

https://proxy.archieven.nl/235/DD7BD725DD0E475E89ACFCC491B3E1F5
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
85 Roelant en Jenneken als kinderen van wijlen Peter Willenms van Cueringen. Er is op 19 januari 1675 door schepenen van St. Oedenrode vonnis gewezen in een proces tussen Roelant en Jenneken als kinderen van wijlen Peter Willems van Cueringen enerzijds en Laurens Peters van Cueringen en Wouter Evert Craens ter andere zijde, Ze gaan in hoger beroep en machtigen daarvoor iemand.
Jan Willem Cluijtmans, inwoner St. Oedenrode is borg voor het hoger beroep in Den Bosch ...
Datering: 22 januari 1675

https://proxy.archieven.nl/235/03740B791ECE47ACA53328B3A2B1C3FC
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
86 Roelant en Jenneken als kinderen van Peter Willems van Cueringen, wonend te St. Oedenrode
Jan Willem Cluijtmans, wordt als borg gevrijwaard ...
Datering: 22 januari 1675

https://proxy.archieven.nl/235/124B98EAE2804FAC9C77604077FD38CB
7636.121 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.121)
50 ... Vercocht, opgedragen ende overgegeven aen Roelandt van Cueringe ende aen Jenneken van Cueringe zijne suster.
Datering: 1677

https://proxy.archieven.nl/235/6DD4F79E9F1D4E7B93C562F1979A1B0B
7637.7 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.7)
79 Codicille. Roelant ende Jenneke gebrueder ende suster kijnderen wijlen Peeter Willems van Curinge. Voor de vijf kinderen van Marten Wouters saligher verwekt bij wijlen Lamtien Willems een huijs hoff met teulande ende weijde soo ende gelijck deselve gestaen ende gelegen is ter plaatse op Pijnhorst in alsulcke groote en voegen soo als sij comparanten dat bij coop vercregen hebben van de voorschreven kijnderen.
Datering: 23 julij 1685

WIE IS DIT - DAN GEBOREN ROND 1647
https://proxy.archieven.nl/235/03060A0500264BAAA6BF4E6AB3BA4B39
7636.162 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.162)
7 Huwelijk 25 februarij 1686. Thonis Dierck Pennincx weduwnaer van Anneken Jacobx aut 45 jaeren ende Jenneken Peeters van Curingen jongedochter out omtrent 39 jaeren.
Datering: 1686

2.
woman‎Odilia Peters van Curingen‏‎
Gedoopt ‎11 okt 1608 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Odilia Wilhelmi
Vader Petrus Wilhelmi
Moeder Catharina N.N.
Getuige Hillegondis Rodolphi & Martinus Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-10-1608
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 5v-07
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


3.
manLaurens Peter Willems "Frens" van Curingen‏
Gedoopt ‎4 sep 1610 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 116 van 1676 - 60 jaar - dus geboren rond 1616.

In akte 51 van 1662 genoemd als "Laureijns Peeter Willems van Curinge"

Ouderlijk gezin genoemd in akte 8

Zie huwelijk: geboren te Sint-Oedenrode

In akte 51 genoemd als: "Laureijns Peeter Willems van Curinge"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Laurentius Gulielmi
Vader Petrus Gulielmi
Moeder Catharina N.N.
Getuige Jan Jacop Lamberts & Mariken Petri Heijmans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-09-1610
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 15v-04
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎4 feb 1677 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://proxy.archieven.nl/235/53BC1232C2E54913AA9F88529B95CD9C
10 Taxatie van de goederen die welcke Laureijns Peters van Curinge metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende is die selven opden 4e februarij 1677 sonder wettige geboorte naer te laten deser werelt gepasseert. ...
Datering: 1677
Pagina: 22
Plaats: Sint-Oedenrode
‎, leeftijd ongeveer 66 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/5DC4B08F9EFF4697816FA458029E5179
7636.115 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115)
205 Akte over de capelmeester tot Ollant. Laureijns Peeters van Curinge heeft gelooft als schuldenaer principael te vergelden ende te betaelen de somme van vijftich Carolus guldens.
Datering: 1647

ECHTGENOTE J.J. van Gestel
https://proxy.archieven.nl/235/0FFB1100D79B475BAF95C7A5335B562A
9.327 Raad en Rentmeester-Generaal Domeinen (9.327)
13 Jenneken Janssen wonende te Sint Oedenrode in het kwartier Peelland, dochter van wijlen Jan van Gestel, verwekt bij Alijt Evertssen, verklaart dat ze nu is gehuwd met Laureijs Peeters van Cueringen en de kost verdient in het landbouwbedrijf. Ze dient een verzoek in om een legitimatiebrief. Het stuk is ondertekend door secretaris Cornelius van Brueghel. Inliggend een klein briefje aan de Raad van Brabant n.a.v. de uitgifte van de legitimatiebrief – 4 october 1649.
Datering: 4-10-1649

AANKOOP
https://proxy.archieven.nl/235/83A4CBEE58B5431CA7C071247C6271AA
7636.115 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115)
482 Daniel sone wijlen Wouter Pennicx woonende tot Schijndel een stuk erve genaemt de Donckacker, gelegen ter plaetse genoemt Ollant. Heeft hij vercocht Peeter Jan van Heessel. Een stuck erve tot saijlant, vercocht aen Laurens Peeters van Curingh.
Datering: 1651

AANKOOP
https://proxy.archieven.nl/235/ED3B0382A91D468CBD3F552AD6C892DD
7636.116 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.116)
277 Geraert Dielis Tholoffs, een gerechte vierde part in eenen weijcamp gelegen inden Bodem van Elde onder de vrijheijt Sint Oedenrode. Hem vercoopere bij erffscheijdingh ende deijlingh tegens sijne mede broeders aengecomen. Heeft hij vercocht en Laureijns Peeters van Cueringh.
Datering: 1656

ECHTGENOTE JENNEKEN JAN VAN GESTEL MET HAAR OUDERS
https://proxy.archieven.nl/235/57A0405BACF24D959FFF68DD3E35F540
5116.2 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.2)
89 Laurens Peters van Cueringhen en zijn vrouw Jenneken dochter Jan van Gestel verwekt bij Aleijt Everts wonend te St. Oedenrode. Heeft brieven van legitimatie verkregen vanwege Jenneken van de Staten Generaal der Nederlanden d.d. 13 april 1649 ondertekend door Cornelis Gillis
Datering: 28-04-1657

LEEFTIJD 50J
ZIJN VROUW IS BLIND GEWORDEN
https://proxy.archieven.nl/235/622868D51DE84297AEECD5E40FEDCA9E
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
30 Dirck Boudewijns(52); Meus Rutten(45); Claes Corsten(41); Everdt Willems Jan Rutten(41), allen uit Sint Oedenrode met een verklaring t.b.v. Laurens Peters van Cueringhen, namelijk, dat de requirant Laurens is “een goet slecht ongeleert huijsman omtrent 50 jaeren”, die in 1647 borgemeester is geweest en in 1651 rentierbeurder van Sint Oedenrode en in die 4 jaren het dorp loffelijk heeft gediend; zijn vrouw is onlangs blind geworden, waerdoor hij zowel door het ongeluk van zijn vrouw als door de vrees wederom met zo’n schadelijk officie de gemeijnte zou moeten dienen, “is opgebroocken uijt sijne bouwinge, gescheiden, sijn huijs ende landerijen aen vremde persoonen verhuert ende met sijne blinde huijsvrouwe hem begeven in een esthuis om alsoo in cleijne menagie van sijne sobere middelen met sijne blinde vrouw in sijn oude daegen te leven”, maar de attestanten verklaren, dat hij in april wederom is gedaagd tot borgemeester, wat hij met enige recognitie heeft moeten afkopen. Geruigen: Marten Peterssen en Peter Janssen van Morselaer.
Datering: 12-5-1659

PATRONIEM WILLEMS
https://proxy.archieven.nl/235/B4772FB039E34A1183B226A29C4E261E
7636.56 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.56)
51 Eedt als geswooren over de Bodem van Elde in plaetse van Goijaert Willem Jans, Laureijns Peeter Willems van Curinge.
Datering: 1662

VERHUUR
https://proxy.archieven.nl/235/F84C1F41B3B94071B43E858331634905
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
51 Laurens Peters van Cueringhe verhuur van een huis, tuin, boomgaard etc., nog een perceel te Ollant onder St. Oedenrode. Verhuurder reserveert het kleine huisje staande bij het grote huis voor zichzelf met nog een plek op de zolder voor diens koren en hop, 6 jaar, 12 gulden per jaar plus 600 pond dakstroo of kromstroo al naar keuze ...
Datering: 1 mei 1665

GESCHIL
https://proxy.archieven.nl/235/77B31D727E6B41F189DA4086B5A53736
7636.119 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.119)
148 Alsoo seecker questie ende proces was gereesen tusschen Laurens Peters van Cueringe ter eenre ende de kijnderen ende erffgenamen van saligher Willem Jan Jacobs verweckt bij Barbara dochtere Evert van Dijck met namen ... Over eene achterstel van een renthe. ...
Datering: 1666

https://proxy.archieven.nl/235/6B4FF8DFAFC44387BDB694161749CADA
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
124 Wouter Gijsberts gezworene van de Bodem van Elde onder Sint-Oedenrode, Heijmen Gerits (29) en Jan Peters (55) woonachtig te Olland met een verklaring ten behoeve van Laurens Peters Cueringhen; ...
Datering: 25-08-1670

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049398&miview=ldt
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
139 Dirck Jan Lamberts (40) woonachtig te Olland onder Sint-Oedenrode met een verklaring ter instantie van Laurens Peters van Cueringen namelijk “dat die van olland haeren torrf hadden ingehaelt te weten int dierste van augustus lestleden” en dat enige dagen later Evert Willem Everts mede wonende te Olland te zijnen huize is komen praten en vertellende hoe hij met Laurens Peters “crackeel hadde gehadt” en “hem becoemende dat hij den voorscreven Laurens wacker had affgeslaegen, verclaert den attestant daerop geseedt te hebben, hadt den duevel voort doodt geslaegen, antwoorde den voorscreven Evert dese woordenin substantie: Dat soude ick gedaen hebben maer hij weeck mij ende doen jammerden mij hem”. Getuigen: Jan Ariens van den Biechelaer enJan Wouter Hessels.
Datering: 02-09-1670
Pagina: 122v
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.56&minr=12449900&miview=ldt
105 Eedt van borgemeester van april 1672 tot april 1672. Vuijt de Oude Vrijheijt Jan Lambers Adels. Bosch ende Varenhoudt Jan Jan Thonis. Ollant ende Houtem Laurens Peter van Cueringe. ...
Datering: 1672
Pagina: 148
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/05B71093DE104C479668BEBB45D9FE4B
7636.119 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.119)
417 Laurens van Cueringe borgemeester deser vrijheijt van Ollant ende Houtem. ...
Datering: 1672

OUDERLIJK GEZIN:
Peter Willems van Cueringe x Cathalijn Roeloffs Laurensse Tromppen (kinderen en kints kinderen)
- Laurens
- Jan
- Corstiaen Peters van Cueringen
- Roelant,
- Wouter Evert Craenen
- Meriken Peters van Cueringe (zie akte 34) weduwe Peter Cornelisse
- Jenneken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623962&miview=ldt
8 Laurens voor sijn selve ende hem fort en sterck maeckende voor Jan sijne absente broeder. Corstiaen, Roelant, Wouter Evert Craenen. Meriken weduwe Peter Cornelisse ende Jenneken alle kinderen en kints kinderen van wijlen Peter Willems van Cueringe, bijden selve ende bij wijlen Cathalijn dochtere Roeloffs Laurensse Tromppen sijne huijsvrouwe wettelijck verweckt. Die welcke hebben bekent, kennen ende lijden mits desen aengegaen te hebben een erffscheijdinge ende erffdeijlinge van de goederen vermits der dood van henne ouders aengecomen. Aen Corstiaen Peters van Cueringen o.a. een huijs, hoff, bogart etc. met sijn aengelach daer aen en bij gelegen, staende ende gelegen ter plaetse aen de heij opden Pijnhorst. Tusschen erffenis Wouter Craene mede condivident aen een sijde ende metten andere sijde Laurens van Cueringe ende Roelant mede condivident aen de andere sijde, streckende metten eene eijnde Handrick Jans van Raessen ende metten anderen eijnde de gemeijn Heijstraet. Voorschreven condividenten moeten betaelen aen Roelant en Jenneken, twee hondert gulden, ter saeke haere voorschreven ouders vuijt seckere consideratie ende getrouwe dienst bij testament gemaeckt. (Onder de andere, verdeling van percelen).
Datering: 1673
Pagina: 11
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623988&miview=ldt
7636.120 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.120)
34 Corstiaen Peters van Cueringe, een huijs, hoff, bogart met sijn aengelach, gestaen ende gelegen opden Pijnhorst. Tusschen erffenis Handrick Jans van Raessen met meer anderen aen een sijde, ende met den anderen sijde de gemeijne heij ofte Schoodtstraet, streckende aen erffve Wouter Evert Craenen ende metten anderen eijnde aen erffve Roelant Peeters van Cueringe met meer anderen. Hem vercoopere bij deijlinge tusschen sijne susters ende broeders erffelijck aengecomen. Vercofft aen Laureijns Peters van Cueringe sijne broeder. Vermelding van: o.a. te voldoen aen Meriken Peters van Cueringe de somme van hondert vijfftich gulen.
Datering: 1674

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623989&miview=ldt
7636.120 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.120)
35 Laureijns Peters van Cueringe, die welcke heeft gelooft Corstiaen Peters van Cueringe sijne broeder costeloos ende schadeloos te houden die comen vuijt den hooffden van de inboedel van haeren ouders etc.
Datering: 1674

ZUS MERIKEN en BROER CORSTIAEN
https://proxy.archieven.nl/235/EEC9B2AEBE26436893E31FB7DB9F70C5
7636.120 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.120)
36 Akte over de hondert en vijfftich gulden. Vermelding van Meriken weduwe Peter Cornelisse dochtere Peeter Willems van Cueringe, Corstiaen haeren broeder ende Laureijns.
Datering: 1674

ECHTGENOTE JENNEKEN OVERLEDEN
https://proxy.archieven.nl/235/FC709C1E29DF44098CA56B5C1EA13267
7636.219 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.219)
88 Taxatie van de goederen die welcke Jenneken Laureijnssen van Cueringe metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende de selven goederen naer lant regts Laureijns Peters van Cueringe haere gewesene man collaterale erffgenamen in tochte is blijven besitten ende is die selven Jenneken sonder wettige geboorte naer te laten opden 23e april 1675 binnen deser vrijheijt gepasseert. Taxatie van de goederen die welcke metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft, ende is die selven sonder wettige geboorte naer te laten comen te overlijden. O.a. drij derde gedeelte in een huijs, hoff ende bogart etc. bij de voorschreven Jenneken ende Laureijns Peters staende huwelijk te saem gecofft, gelegen ter plaetse Ollant. Met de eene sijde ende een eijnde aende gemeijnt met de ander sijde aen erffve de erfgenamen van Jan Roeloffs, streckende metten anderen eijnde op erffve Handrick Mathijs Versantvoirt.
Datering: 1676

LEEFTIJD: 60 JAAR
https://proxy.archieven.nl/235/D90E1C85BC1142B480C550973F7083B9
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
116 ... Laurens Peters van Cueringen, oud ca. 60 jaar, oud-gezworene van de bodem van Elde genoemd de Vier Gemalen, inwoner Ollant onder St. Oedenrode ...
Datering: 13 januari 1676

Laurens Peters van Cueringhen x Jenneken Janssen van Gestel
Laurens Peters van Cueringhen x Handersken Stuijsen
- Dirck
Laurens Peters van Cueringhen x Heijlken Aert Pennincx
https://proxy.archieven.nl/235/BF24B56999BE4F83974517D5C990C0E8
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
154 Huwelijkse voorwaardes van Laurens Peters van Cueringhen weduwnaar van Jenneken Janssen van Gestel met Heijlken Aert Pennincx geassisteerd door haar broer Antonis Aert Pennincx en haar zwager Mathijs Peter Jan Maessen, allen inwoners van St. Oedenrode. Laurens brengt al zijn roerend en onroerend bezit in volgens het testament met zijn eerste vrouw opgemaakt voor notaris Jan van de Heuvel op 28 april 1657. Heijlken brengt haar uitzet in zoals haar andere broers en zusters al hebben gekregen en verder hetgeen ze zal ervan na dood van haar moeder. Als ze geen kinderen bij elkaar krijgen zal in dat geval hun vaste bezit en ook de geconquesteerde bezittingen terugkeren naar de zijde van de familie waarvan afkomstig, maar de laatstlevende houdt daarvan wel het vruchtgebruik. Als Dirck natuurlijke zoon van Handersken Stuijsen die bij genoemde Laurens inwoont komt te trouwen zal die een uitzet meekrijgen van 250 gulden, te betalen uit het bezit van beide testateurs, maar als op dat momentbeide testateurs zijn overleden, dan te betalen uit het bezit van Laurens. Als er geen kinderen in dit huwleijk worden verwekt, versterft het bezit van de laatstlevende op de zijde vanwaar gekomen. De laatstlevende houdt wel het vruchtgebruik in hetbezit van de eerstoverledene. Alle bezit waarover Laurens niet heeft beschikt gaat naar Dirck natuurlijke zoon van genoemde Handersken Stuijsen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 06-02-1676

OVERLEDEN OP 4 feb 1677
https://proxy.archieven.nl/235/53BC1232C2E54913AA9F88529B95CD9C
7636.220 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.220)
10 Taxatie van de goederen die welcke Laureijns Peters van Curinge metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende is die selven opden 4e februarij 1677 sonder wettige geboorte naer te laten deser werelt gepasseert. O.a. een derde part in een huis ende bogart, gelegen ter plaetse Ollandt, met die eenen sijde ende eenen eijnde aende erffenisse van Jan Raessen, streckende meten anderen eijnde op erffve Handrick Mathijs Versantvoort. Item noch een huijske, hoff met omtrent een lopense landt gelegen ter plaetse aende heijde, tusschen erffve aende sijde Handrick van Raessen, ende andere sijde de gemeijne Schoot straet, streckende met den eenen eijnde op erffve van Wouter Craene ende metten anderen eijnde Roelandt van Cueringe.
Datering: 1677

NOEMT: VRENS - betrteft testament gedateerd op 1674.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.91&minr=12407793&miview=ldt
23 Reeckeningen bewijs ende reliqua die welcke mits desen is doende Pauwels Jan Anthonis als tetsamentaire momboir geinstitueert bij wijlen Cathalijn Jan Anthonisse sijne voorschreven Pauwels gewesene suster soo blijckende was bijden selven testament gepasseert voorden notaris van Hevel ende seckere getuigen in dato 12 spetember 1674 over Aertken natuurlijcke dochter verweckt bij Peeter Aert Peeters (Pennincx). Verder vermelding van o.a. Jan Ariaens voor huere van land en schuer, gestaen ter plaetse Olland. De rendant heeft bij het leven van Cathalijn sijne suster gehuert een stuxken teulant gemeijnlijck genoemt het sloot. Peeter de Leeuw en de heer Kuchenius. Handrick Jan Gijsbers. Ariaen Joosten van Schijndel. Goijert van Dinther en Frans Handrick Handricx als verpondingh beurders. Sybilla van de Wiel. Vrens van Curinge en Wouter Gijsberts.
Datering: 1678
Pagina: 585-624
Plaats: Sint-Oedenrode

Erffgenaemen van wijlen Aert Peeter Pennings x Lijsken Sijmen Willems
- Heijltje weduwe Frens van Curinge
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.121&minr=11624290&miview=ldt
207 Mathijs Peeter Maes man ende momboir van Meriken sijne huijsvrouwe. Cornelis de Ruijter man ende momboir van Clara sijne huijsvrouwe. Laureijns Jan Braeck man ende momboir van Lijsbeth sijne huijsvrouwe. Heijltje weduwe Frens van Curinge geassisteert met Willem Kempts haere momboir. Mathijs Maes voorschreven als momboir van de onmondige kijnderen van wijlen Peeter Aerts bijden selven ende bij Mariken Aerts Haubraecken sijne gewesene huijsvrouwe wettelijck verweckt. Alle kinderen ende erffgenaemen van wijlen Aert Peeter Pennings bijden selven ende bij wijlen Lijsken dochtere Sijmen Willems sijne gewesene huijsvrouwe wettelijck verweckt. Diewelcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene deijlinge van de goederen hun luijden vermits der doot ende afflijvicht van hunne voorschreven ouders aengecomen soo als sij seijde ende verclaerde. Aen Mathijs Peeter Maes, o.a. een huijs, hoff, schuer ende het binnen lant daer ende bij gelegen, soo groot ende cleijn als het selven gestaen ende gelegen is binnen der vrijheijt van Sint Oedenrode ter plaetsen Houtem, tusschen erffve Verhoostadt aende een sijde, ende metten anderen sijde ende eenen eijnde de kijnderen Aert Jan Geerlingh, ende metten anderen eijnde de gemeijnt. (Aan de anderen erfgenamen percelen).
Datering: 1680
Pagina: 414
Plaats: Sint-Oedenrode

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.129&minr=11625046&miview=ldt
117 Mathijs Peeter Maes man ende momboir van Meriken, Cornelis de Rijter man ende momboir van Clara, Lavreijns Jan Back man ende momboir van Lijsebeth, Heijltien weduwe Frens van Curinge geassisteert met Willem Kempts haere momboir. Lamber Aert Haubraecken ende Mathijs Maes voorschreven momboiren van de onmondige kijnderen van wijlen Peeter Aerts ende Mariken Aert Haubraecken.sijne gewesen huijsvrouwe. Alle kinderen ende erffgenaemen van wijlen Aert Peeters Pennings? ende wijlen Lijsken sijne gewesene huijsvrouw. Hebben aengegaen eene deijlinge van de goederen hen luijden vermits der doot van henne ouders aengecomen. O.a. aen Mathijs Peeters huijs, hoff, schuer etc gelegen ter plaetse Houtem, tusschen erffve Verhoffstadt aende een sijde ende metten anderen sijde de kijnderen Aert Jan Geerlings ende metten anderen eijnde de gemeijn straet.
Datering: 1682
Pagina: 339
Plaats: Sint-Oedenrode

!!!
!!!
Heijlken Aert Pennincx weduwe van wijlen Laureijns Peetrus van Curingen
Dierck natuerlijcke soone van Laureijns Peeter van Curinge, daer moeder van was Handersken Sluijsen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.122&minr=11624503&miview=ldt
71 Heijlken Aert Pennincx weduwe van wijlen Laureijns Peetrus van Curingen geassisteert met Mathijs Peeter Maes haeren swager, die welcke verclaerde aff gegaen te hebben haer tochtrecht haer competerende in huijs, hoff ende teulant, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde ofte Schootstraet, tusschen erffve Roelant van Curinge ende de Schootstraet aende eenen sijde, ende metten anderen sijde Frans N. van Beeck aende ander sijde, streckende van erffve de weduwe Wouter Evert Craene tot opde gemeijnte, ende dat ten behoeven van den voorschreven Dierck natuerlijcke soone van Laureijns Peeter van Curinge, daer moeder van was Handersken Sluijsen, welcke voorschreven goederen haer comparant bij huwelijcke voorwaerde tusschen haer ende den voorschreven Laureijns van Curinge gemaeckt voor de notaris Jan van den Hevel ende seeckere getuijgen in dato den 16e januarij 1676 haer ter tochte ende de voorschreven Dierck ter erffrechte. Dat den voorschreven Dierck sal gehouden sijn het voorschreven huijs den tijt van negen jaeren Claes Sijmens van de Velde sal laeten gebruijcken volgens de huercedulle.
Datering: 1684
Pagina: 91
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.122&minr=11624504&miview=ldt
72 Dierck natuurlijcke soone tot sijne mondige jaere gecomen sijnde soo als hij verclaerde, een huijsken, hoff ende omtrent drij lopense teulant, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde tusschen erffve Roelant van Curinge ende de Schootstraet aende een sijde ende metten andee sijde aen erffve Frans N. van Beeck, streckende van erffve de weduwe Wouter Evert Craene tot opde gemeijnt hem vercoopere aengecomen bij huwelijcke voorwaerde ende affgaen van tochte op huijden bijde weduwe Laureijns van Curinge ten behoeve van hem vercoopere aff gegaen. Heeft hij wettelijck ende erffelijck vercofft opgedragen ende over gegeven aen en ten behoeve van Claes Sijmens van de Velde.
Datering: 1684
Pagina: 92-93
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.7&minr=11644782&miview=ldt
40 Heijlke weduwe Laureijns van Curinge heeft verpacht aen Claes Sijmens van de Velde, een huijs hoff ende bogart met omtrent 3 lopense teulant gestaen ende gelegen binnen deser vreijheijt ter plaetse aende heijde soo ende gelijck dat Jan Hendrick Brock dat tegenwoordich in sijne gebruick is hebbende.
Datering: 12 januari 1684
Pagina: 47
Plaats: Sint-Oedenrode

TESTAMENT echtgenote
Dierick natuerlijcke soone Laureijns van Curinge
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.164&minr=11636230&miview=ldt
223 Testament van Heijltien Aert Pennincx weduwe wijlen Laureijs Peeters van Curinge. Verder vermelding van Dierick natuerlijcke soone Laureijns van Curinge tegenwoordich bij haer woonende en huijshoudende. Clarra haere suster. Haere testateure overleden broeders en susters kijnderen in de plaets van hebbe ouders.
Datering: 1698
Pagina: 509
Plaats: Sint-Oedenrode

TAXATIE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636619&miview=ldt
36 Taxatie van de naer gelatene goederen die welcke Heijlken Aert Penincx weduwe van wijlen Laurens Peeters van Curinge metter doot geruijmt en naer gelaten heeft en is die selve Heijltien opden 4e marten 1703 sonder wettige geboorte naer te laeten binnen der vrijheijt Sint Oedenrode deeser werelt gepasseert.
Datering: 1703
Pagina: 94
Plaats: Sint-Oedenrode

TAXATIE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636620&miview=ldt
37 Taxatie van de goederen gecomen van Laurens Peeter van Curinge die welcke Heijlken leste weduwe van de voornoemde van Curinge tot hare sterffdage toe in tochte heeft beseten en is die selve Heijlken opden 4e merten 1703 sonder kijnderen achter telaten deeser werelt gepasseert. O.a. een huijs, hoft en aengelach ter plaetse Ollant. Gerart Stanssen Molemakers de eene sijde, de ander sijde het gemeijne Broeck. Dierck Franssen van Curinge erffgenaem van boven genoemde goederen.
Datering: 1703
Pagina: 97-99
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636622&miview=ldt
39 Clara Aert Peter Pennincx weduwe Cornelis Thomas de Ruijter, Willem van de Laer man ende momboir van Magdelena dochter Matijs Maes sijne huijsvrouwe, Aert Houbracken ende Matijs Peter Penincx. Die welcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen Heijlken Aert Pennincx weduwe wijlen Laurens Peters van Curinge aengecomen.
Datering: 1703
Pagina: 101
Plaats: Sint-Oedenrode

Ook genoemd in:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623647&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623676&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.126&minr=11624773&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.126&minr=11624772&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.121&minr=11624095&miview=ldt

4.
woman‎Maria Peters van Curingen‏‎
Gedoopt ‎19 aug 1612 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in erfdeling akte 8 van 1673 als weduwe van Peter Cornelisse.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria van Cueringen
Vader Petrus Wilhelmi van Cueringen
Moeder Catharina N.N.
Getuige Joannes Wilhelmi van Cueringen & Hildegundis Martini
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-08-1612
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 25v-05
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Genoemd in erfdeling akte 8 van 1673 als weduwe van Peter Cornelisse.
Huwelijk niet gevonden in index BHIC alle plaatsen (Apr2022).

https://proxy.archieven.nl/235/F0929AF226744F23BE9BB174774BE27C
7636.120 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.120)
34 Corstiaen Peters van Cueringe, een huijs, hoff, bogart met sijn aengelach, gestaen ende gelegen opden Pijnhorst. Tusschen erffenis Handrick Jans van Raessen met meer anderen aen een sijde, ende met den anderen sijde de gemeijne heij ofte Schoodtstraet, streckende aen erffve Wouter Evert Craenen ende metten anderen eijnde aen erffve Roelant Peeters van Cueringe met meer anderen. Hem vercoopere bij deijlinge tusschen sijne susters ende broeders erffelijck aengecomen. Vercofft aen Laureijns Peters van Cueringe sijne broeder. Vermelding van: o.a. te voldoen aen Meriken Peters van Cueringe de somme van hondert vijfftich gulen.
Datering: 1674

https://proxy.archieven.nl/235/FF7AD3CE16A64583822D0D5C20B212BB
7636.120 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.120)
35 Laureijns Peters van Cueringe, die welcke heeft gelooft Corstiaen Peters van Cueringe sijne broeder costeloos ende schadeloos te houden die comen vuijt den hooffden van de inboedel van haeren ouders etc.
Datering: 1674

https://proxy.archieven.nl/235/EEC9B2AEBE26436893E31FB7DB9F70C5
7636.120 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.120)
36 Akte over de hondert en vijfftich gulden. Vermelding van Meriken weduwe Peter Cornelisse dochtere Peeter Willems van Cueringe, Corstiaen haeren broeder ende Laureijns.
Datering: 1674

5.
man‎Christianus Peters "Corstiaen" van Curingen‏‎
Gedoopt ‎22 jun 1614 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in erfdeling akte 8 van 1673.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Christianus Guilielmi
Vader Petrus Guilielmi
Moeder Catharina N.N.
Getuige Mechteldis N.N.
Diversen: echtgenote van wijlen Guilielmus Joannis,
Getuige Henricus Christiani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-06-1614
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 34r-02
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/F0929AF226744F23BE9BB174774BE27C
7636.120 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.120)
34 Corstiaen Peters van Cueringe, een huijs, hoff, bogart met sijn aengelach, gestaen ende gelegen opden Pijnhorst. Tusschen erffenis Handrick Jans van Raessen met meer anderen aen een sijde, ende met den anderen sijde de gemeijne heij ofte Schoodtstraet, streckende aen erffve Wouter Evert Craenen ende metten anderen eijnde aen erffve Roelant Peeters van Cueringe met meer anderen. Hem vercoopere bij deijlinge tusschen sijne susters ende broeders erffelijck aengecomen. Vercofft aen Laureijns Peters van Cueringe sijne broeder. Vermelding van: o.a. te voldoen aen Meriken Peters van Cueringe de somme van hondert vijfftich gulen.
Datering: 1674

https://proxy.archieven.nl/235/FF7AD3CE16A64583822D0D5C20B212BB
7636.120 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.120)
35 Laureijns Peters van Cueringe, die welcke heeft gelooft Corstiaen Peters van Cueringe sijne broeder costeloos ende schadeloos te houden die comen vuijt den hooffden van de inboedel van haeren ouders etc.
Datering: 1674

https://proxy.archieven.nl/235/EEC9B2AEBE26436893E31FB7DB9F70C5
7636.120 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.120)
36 Akte over de hondert en vijfftich gulden. Vermelding van Meriken weduwe Peter Cornelisse dochtere Peeter Willems van Cueringe, Corstiaen haeren broeder ende Laureijns.
Datering: 1674

6.
man‎Joannes Peters van Curingen‏‎
Gedoopt ‎25 apr 1616 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in erfdeling akte 8 van 1673.

Patroniem moeder wijkt af? Typo?

BHIC: OpenArchives
Dopeling Johannes Wilhelmi
Vader Petrus Wilhelmi
Moeder Catharina Petri
Getuige Helwigis Wilhelmi
Getuige Joannes Mathiae
Diversen: ex Loon
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 25-04-1616
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 43r-06
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek
Page 91 of 277 - 1449_001_043_R
Akte geeft inderdaad "Catharina Petri"


[Gebruikersnotities]
WIE IS DIT?

NULAND

https://proxy.archieven.nl/235/E1F64C9112D442E4913546E9BBFF189D
7342.19 Index schepenprotocol Nuland (7342.19)
52 ... nu overgedragen aan Jan Peters van Curingen en Gerardt Hendrick Sijmons als H Geestemeesters van Nuland, ten behoeve van de Armen van Nuland, met onderhoud van 4 voeten Zeedijck. ...
Datering: 1 november 1679

https://proxy.archieven.nl/235/D46D54357731438D95AFC8CAE74AC136

7.
man‎Rodolphus Peters "Roelant" van Curingen‏‎
Gedoopt ‎7 aug 1618 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in erfdeling akte 8 van 1673.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Rodolphus Wilhelmi
Vader Petrus Wilhelmi
Moeder Catharina N.N.
Getuige Andreas Christiani Joannis & Hedwigis Wilhelmi van Cueringhen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-08-1618
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 53r09
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Peter Willems van Cueringhen x Catharina Laurenssen Trompen
- Roelof [ongetrouwd]
- Jenneken [ongetrouwd]
https://proxy.archieven.nl/235/D77AD148595D464D9024EDF34F036906
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
7 Codicil van Catharina dochter Laurenssen Trompen, weduwe van Peter Willems van Cueringhen, inwoonster St. Oedenrode. Heeft eerder met haar man een testament gemaakt dat ze alsnog goedkeurt. Vermaakt aan haar twee ongetrouwde kinderen Roelof en Jenneken die nog inwonen voor hun trouwe diensten het kontante geld dat ze na haar dood zal nalaten. Dochter Jenneken krijgt al haar kleren en alle andere bezit gaat naar haar gezamelijke kinderen. Actum in haar huis te St. Oedenrode
Datering: 28-02-1663

https://proxy.archieven.nl/235/DD7BD725DD0E475E89ACFCC491B3E1F5
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
85 Roelant en Jenneken als kinderen van wijlen Peter Willenms van Cueringen. Er is op 19 januari 1675 door schepenen van St. Oedenrode vonnis gewezen in een proces tussen Roelant en Jenneken als kinderen van wijlen Peter Willems van Cueringen enerzijds en Laurens Peters van Cueringen en Wouter Evert Craens ter andere zijde, Ze gaan in hoger beroep en machtigen daarvoor iemand.
Jan Willem Cluijtmans, inwoner St. Oedenrode is borg voor het hoger beroep in Den Bosch ...
Datering: 22 januari 1675

https://proxy.archieven.nl/235/03740B791ECE47ACA53328B3A2B1C3FC
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
86 Roelant en Jenneken als kinderen van Peter Willems van Cueringen, wonend te St. Oedenrode
Jan Willem Cluijtmans, wordt als borg gevrijwaard ...
Datering: 22 januari 1675

https://proxy.archieven.nl/235/124B98EAE2804FAC9C77604077FD38CB
7636.121 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.121)
50 ... Vercocht, opgedragen ende overgegeven aen Roelandt van Cueringe ende aen Jenneken van Cueringe zijne suster.
Datering: 1677

https://proxy.archieven.nl/235/6DD4F79E9F1D4E7B93C562F1979A1B0B
7637.7 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.7)
79 Codicille. Roelant ende Jenneke gebrueder ende suster kijnderen wijlen Peeter Willems van Curinge. Voor de vijf kinderen van Marten Wouters saligher verwekt bij wijlen Lamtien Willems een huijs hoff met teulande ende weijde soo ende gelijck deselve gestaen ende gelegen is ter plaatse op Pijnhorst in alsulcke groote en voegen soo als sij comparanten dat bij coop vercregen hebben van de voorschreven kijnderen.
Datering: 23 julij 1685

Getuige:
Rumoldus Peters getuige 05-1678 Sint-Oedenrode DTB doopakte bij kind van Walterus Evers x Joanna
Rumoldus Peters getuige 04-10-1684 Sint-Oedenrode DTB doopakte bij kind van Franciscus Cornelij x Helena
Rumoldus Peters getuige 16-01-1685 Sint-Oedenrode DTB doopakte bij kind van Franciscus Cornelisse x Helena

8.
man‎Aegidius Peters van Curingen‏‎
Gedoopt ‎19 mei 1624 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Aegidius Wilhelmi
Vader Petrus Wilhelmi
Moeder Catharina N.N.
Getuige Henrica Gisberti Francisci & Godefridus Matthiae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-05-1624
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 75v06
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com