man‎Jacobus Andries Schellekens‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1620
001
Albert Janssen de Cort heeft beloofd om aan Jacob Andries Schellekens die een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven.
.
205
... behalve een jaarlijkse rente van 3 gulden aan heer Henrik Verbeeck, nog .... ( bedrag is niet ingevuld, JT ) aan Jacob Andries Schellekens, verder de helft van 7 lopen rogge aan de O.L. Vrouwekapel ...
Datum 23 september 1620

ANDRIES SCHELLEKENS (wijlen)
- WOUTER
- JACOB
- CATHARINA x Jan Franssen van Liefveld
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1621.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1621
Er is een bepaald meningsverschil ontstaan tussen Wouter en Jacop, gebroeders en zonen van wijlen Andries Schellekens ter ener zijde en Frans, Michiel en Ricalt, gebroeders en zoons van wijlen Jan Franssen van Liefveld, verder hierbij Jan Bartholomeeus Andriessen als man van Marieken, dochter van genoemde Jan Frans van Liefveld en verder Dirck de Hoppenbrouwer en Jan Herberts van Wintelre als voogden over Catharina dochter van vermelde Jan Frans van Liefveld en derhalve als erfgename van hem ( van Jan Frans van Liefveld, JT ) als partij ter andere zijde. Het gaat over de nalatenschap en bezit dat wijlen deze Jan Franssen van Liefveld heeft achtergelaten en diens tweede vrouw Catharina dochter van wijlen Andries Schellens ( Schellekens, JT ), dat ze samen hebben ingebracht, bezeten en achtergelaten. Genoemde Wouter en Jacop pretenderen dat de ingebrachte bezittingen van wijlen deze Jan en Catharina tussen partijen verdeeld zullen worden ieder voor de helft, en de tegenpartij beweert het tegendeel omdat het meeste bezit was verkregen en gekocht met arbeid of geld, dat afkomstig is van vermelde wijlen Jan Franssen en zijn vermelde kinderen en dat zij daarom voorrang hadden in het bezit. Om deze kwestie in der minne te schikken hebben partijen na bemiddeling hierover door goede mannen het volgende akkoord gesloten. ...
In marge 3 : De rest van dit akkoord is verder volledig betaald aan Wouter en Jacop Schellekens. Datum 6 december 1622.
Datum 24 juli 1621

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628c.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
407
Onder de volgende voorwaardes zal Willemken weduwe van Aert Aert Snellaerts ( ook genoemd Aert Aerts de Snijder, JT ) en met haar Cornelis Aert Dielis Snellaerts en Jacop Andries Schellekens als haar voogden, ...
3 augustus 1628

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
094
.... en door Jacop Andries Schellekens en Jan Eliaens als naaste buurlui ...
Datum als boven (20 maart 1630)

GEZIN:
JACOB ANDRIES SCHELLEKENS (WIJLEN)
- GOIJAERT
- ANDRIES
- CATHARINA x Jan van Herl
- MARIE x Simon Peter Dircks van de Heuvel
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 162 REGESTEN 1637
156
Eerder hebben Goijaert, Andries, Cathalijn en Marie, kinderen van Jacob Andries Schellekens, na de dood van hun vader samen de halve hoeve ingezaaid die eigendom is van het klooster van Postel, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck en dat samen bewerkt en hun huishouding daarin gehad voor een tijd van 4 jaar. Daarna is daarover tussn genoemde Goijaert ter ener zijde en genoemde Andries, Catharina en Maria ter andere zijde twist ontstaan over de inkomsten en uitgaves van deze Goijaert en daarvan wilden deze Andries, Catharina en Maria bewijzen hebben overlegd. Daarna zijn partijen door bemiddeling van goede mannen met elkaar tot overeenstemming gekomen. Daarom zijn nu hier verschenen genoemde Goijaert ter ener zijde en Simon Peter Dircks van de Heuvel als man van Maria, verder Jan van Herl als man van Catharina, beiden dochters zijnde van
genoemde Jacop Schellekens ter andere zijde en hebben verklaard de zaak in der minne te hebben geregeld en ze verklaren dat ze over hun aanspraken volledig zijn voldaan en men zal elkaar daarover niet meer lastigvallen, maar voortaan met elkaar leven zoals broers en zusters horen te doen en ze zullen ook samen hun schulden afhandelen. Datum 20 juni 1637, getuigen Stockelmans en Francken.
.
255
Laurens zoon wijlen Dirck Willems die mede optreedt voor Andries zoon wijlen Jacop Andries Schellekens welke laatste nu 23 jaar is geworden, daarbij ook geassisteerd door deze Andries, hebben verklaard dat ze met Goijaert, zijnde de broer van vermelde Andries een overeenkomst hebben aangegaan. Dat betreft de overeenkomst die Simon Peter Dircks als van Maria en Jan van Herl als man van Catharina zijnde beiden dochters van genoemde Jacop Andries Schellekens als partij ter ener zijde op 20 juni j.l hebben aangegaan met goenmde Goijaert als partij ter andere zijde, welke overeenkomst was opgemaakt voor schepenen van Oirschot.
Laurens en Andries verklaren dat ze door deze Goijaert volledig zijn voldaan voor hetgene in die overeenkomst was afgesproken en ze beloven verder deze overeenkomst altijd gestand te zullen doen. Verder belooft genoemde Laurens dat zodra Andries meerderjarig zal zijn geworden, dat hij hem deze overeenkomst alsnog zal laten goedkeuren en deze Goijaert daarvoor verder te vrijwaren. Datum 1 december 1637, getuigen Francken en Verhoven.
.
256
Simon Peter Dircks uit de vorige akte als man van Maria dochter van wijlen Jacop Andries Schellekens, heeft verklaard dat Goijaert zoon wijlen Jacop Schellekens zijnde zijn zwager,
in een overeenkomst d.d. 20 juni 1637 een belofte had gedaan en hij geeft hem hiervoor nu vrijwaring, Datum en getuigen als boven.
.
257
Goijaert Jacop Schellekens heeft als schuldenaar beloofd aan Oijken Hoppenbrouwers terzake van geleend geld die per a.s. St. Andriesdag anno 1638 een bedrag van 100 gulden te gaan betalen met onderwijl een rente van 6 gulden. Indien Goijaert het kapitaal dan niet terugbetaalt, zal hij daarna de zelfde vermelde rente moeten blijven betalen, totdat de hoofdsom is voldaan. Datum en getuigen als boven.
In marge : Deze obligatie van 100 gulden is met instemming van partijen doorgehaald, datum 31 november 1651, getuigen Eijmerts en Frentrop als schepenen, P. van Andel, secretaris ( Maar Piet toch, november heeft maar 30 dagen !, JT )

VOOGD - waarschijnlijk is zoon Goijaert bedoeld....
Dirck Gerit Hoppenbrouwers [weduwnaar] x1 Maria Peter Janssen van de Laeck
- minderjarige kinderen [voogden Jan Peters van de Laeck en [GOIJAERT] Jacob Andries Schellekens]
- Catharina [24j]
Dirck Gerit Hoppenbrouwers x2 Heijlken Jan Gerits
.
https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
180-181A
Dirck Gerit Hoppenbrouwers als weduwnaar van Maria dochter wijlen Peter Janssen van de Laeck, thans hertrouwd met Heijlken dochter van Jan Gerits als partij ter ener zijde, verder Jan Peters van de Laeck en Jacob Andries Schellekens als voogden overde minderjarige kinderen van genoemde Dirck verwekt bij Merieken in diens eerste huwelijk geassisteerd door Catharina als een van die kinderen die thans 24 vjaar oud is, samen als partij ter ter andere zijde. hebben verklaard dat ze een overeenkomsthebben gesloten over een kwestie over het bezit van wijlen hun moeder Merieken in haar huwelijk. ...
Als borgen hierbij treden op Peter Laurens Goris en Willem Peters van de Laeck, respectievelijk neef en oom van de minderjarige voorkinderen. ...
Datum 13 aqpril 1644

OUDERLIJK GEZIN
Jacob Andries Schellekens
- Jenneke x Laurens Dirck Willems van Berse
- Andries
- Jan
- Maijken x Sijmen Peter Dircx van de Heuvel
.
https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
003 (Jaar 1645)
Laurens Dirck Willems heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn zwager Andries Jacob
Schellekens, de som van 100 gulden te betalen, te voldoen per a.s. Driekoningendag anno 1646
met een rente van 4 % per jaar: Als er dan niet wordt betaald zal de rente blijven doorlopen.
Datum 4 januari 1645, getuigen Oudenhoven en Legius als schepenen voor het jaar 1644.
004-005 (jaar 1645)
Jan zoon wijlen Jacob Andries Schellekens, verder Laurens zoon wijlen Dirck Willems van
Berse als man van Jenneke dochter van Jacob Andries Schellekens, verder Sijmen zoon van
Peter Dircx van de Heuvel als man van Maijken dochter van genoemde Jacob, verkopen aan hun
broer resp. zwager Andries zoon wijlen Jacob Schellekens, de drie 24ste delen in een hooibeemd
genoemd de Beemd aan de Vorstevoort, gelegen te Oirschot in herdgang Spoordonck, belendend
een beemd genoemd de Brantsbeemd, eigendom van het gasthuis in de stad Den Bosch, verder
de markies van Deijnze, de steegde daar, de kinderen van Jan Erffven, De verkopers beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum als voor. (de 2 voorgaande aktes
zijn gepasseerd voor schepenen van het voorgaande jaar omdat de nieuwe schepenen nog niet
waren beedigd)

https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
509-510
... belendend de erfgenamen van wijlen Jacob Andries Schellekens, ... Op 23 november 1649 ...

RHCE:
NTI-15216-110 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
44 Geschil, 15-9-1654
Persoon in RA:
1 Jan Schellekens - Zoon van 4
2 Goijart Schellekens - Zoon van 4
3 Andries Schellekens - Zoon van 4
4 Jacob Andries Schellekens - Wijlen <====
5 Jan van Hedel - Echtg. van Catharina Schellekens
6 Catharina Schellekens - Echtg. van Jan van Hedel - Dochter van 4
7 Sijmon Peeters - Echtg. van Maeijken Schellekens
8 Maeijken Schellekens - Echtg. van Sijmon Peeters - Dochter van 4
9 Jenneken Schellekens - Dochter van 4
10 Wouter Andries Schellekens - Broeder van 4
11 Peeter Andries Schellekens - Broeder van 4
12 Sijmon Schellekens - Zoon van 4
13 Anthonis Jacops van de Velde - Echtg. van Lijsken N.N.
14 Lijsken N.N. - Echtg. van Anthonis Jacops van de Velde
15 Jan Janssen van der Lusdonck - Getuige (Mogelijk echtgenoot van Maria de dochter van Joannes Jacobs Schellekens)
16 Jacop Sijmonsse - Getuige
Soort akte: Geschil
Toegangsnummer: 10624 Notariƫle archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 110


Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manJoannes Jacobs Schellekens‏
Overleden ‎12 mei 1671 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 46 van 31 augustus 1654.
Genoemd in akte 119 RHCE van 0-12-1663.

Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
85875 Begraafinschrijving Jan Jacob Schellekens, 12-05-1671
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Jan Jacob Schellekens
Folio: 83
Begraafdatum: 12-05-1671
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
77070 Begraafinschrijving Joannes Jacobus Scellekens, 12-05-1671
Overledene: Joannes Jacobus Scellekens
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 12-05-1671
Folio: 174v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Page 176 of 193 - 00176_D_Oirschot_0005_0174v-0175.jpg
"12 Joannes Jacobi Scellekens ex spoordonck"


Akte:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-nefkens/I2502.php
Notities over Joannes Jacobus (Jan) Schellekens
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1909," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31047-24150-63?cc=2037960&wc=MCGQ-ZTP:346028701?,346028102,346657401
: accessed 07 May 2014), Rooms Katholieke > Oirschot > Dopen 1618-1665 Trouwen 1618-1674, 1728-1780 Begraven 1618-1632, 1651-1683 > image 607 of 859.
Links midden

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Jacobus Scellekens
overleden op 12-05-1671 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 174v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Is dit ook een zoon?
Ik kan namelijk geen huwelijk tussen een Snellaerts en Margareta vinden.
Er is wel een paar Joannes Jacobus Snellarts x Margareta Petrus Melis

BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Snellarts
Vader Joannes Jacobus Snellarts
Moeder Margareta Stockermans
Getuige Joannes Theodorus Hobbelen & Antonia Petrus Snellarts & Ida Egidius Snellarts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-07-1645
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 173v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
46
Jan zoon Jacop Andries Schellekens heeft als schuldenaar beloofd om aan Michiel Bernaerts ( Keteler ) die vanwege geleend geld per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar en bedrag van 50 gulden te gaan betalen en onderwijl 6 gulden voor twee jaar rente. ...
In marge :
Deze belofte van 50 gulden kapitaal is met instemming van Simon Boons, man van Willemken Isebrants, eerder weduwe van Michiel Bernaerts, afgelost samen met alle achterstalligheid ervan. Datum 31 augustus 1654, getuigen Eijmbrechts en Cloot, schepenen. Getekend : P. van Andel, secretaris.

https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
302-303A
... gelegen te Oirschot herdgang Spoordonk ter plaatse genoemd Boterwijk, belendend Jan Jacob Schellekens, Aert Geraerts van der Heijden, ...
Datum 15 juni 1641

OUDERLIJK GEZIN
Jacob Andries Schellekens
- Jenneke x Laurens Dirck Willems van Berse
- Andries
- Jan
- Maijken x Sijmen Peter Dircx van de Heuvel
.
https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
003 (Jaar 1645)
Laurens Dirck Willems heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn zwager Andries Jacob
Schellekens, de som van 100 gulden te betalen, te voldoen per a.s. Driekoningendag anno 1646
met een rente van 4 % per jaar: Als er dan niet wordt betaald zal de rente blijven doorlopen.
Datum 4 januari 1645, getuigen Oudenhoven en Legius als schepenen voor het jaar 1644.
004-005 (jaar 1645)
Jan zoon wijlen Jacob Andries Schellekens, verder Laurens zoon wijlen Dirck Willems van
Berse als man van Jenneke dochter van Jacob Andries Schellekens, verder Sijmen zoon van
Peter Dircx van de Heuvel als man van Maijken dochter van genoemde Jacob, verkopen aan hun
broer resp. zwager Andries zoon wijlen Jacob Schellekens, de drie 24ste delen in een hooibeemd
genoemd de Beemd aan de Vorstevoort, gelegen te Oirschot in herdgang Spoordonck, belendend
een beemd genoemd de Brantsbeemd, eigendom van het gasthuis in de stad Den Bosch, verder
de markies van Deijnze, de steegde daar, de kinderen van Jan Erffven, De verkopers beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum als voor. (de 2 voorgaande aktes
zijn gepasseerd voor schepenen van het voorgaande jaar omdat de nieuwe schepenen nog niet
waren beedigd)

https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
933-934
(Extract). ... die ook handelen voor ... verder ... Jan Aert Schellekens, Peter Goossens van Oudenhoven, Jan Lenaerts van Hersell. Jan Peters Verhoeven, Wouter Peters van de Venne, als raadsmannen, ... zijnde het corpus aldaar, daarin zijnde gemachtigd met brief d.d. 19 juli dit jaar (1636) *verkopen* (beloven) ...
Datum 21 juli 1636

https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
571-572A
Jan zoon wijlen Jacob Andries Schellekens belooft aan Gerard Henricks van Berendonck die per heden datum over een jaar de som van 100 gulden te betalen ...
Datum 14 januari 1646

https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
342-343
Jan JacobAndries Schellekens heeft als schuldenaar beloofd ... Actum als voor.
Datum 23 januari 1648

https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
538-539
Jan Jacob Schellekens verkoopt (=belooft) aan Henrick Hoppenbrouwers als beheerder van de tafel van de H: Geest te Oirschot, ... Actum als voor.
Datum 29 december 1648

RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
119 Transport, 10-12-1663
Persoon in RA:
1 Adriaen Dielis Snellarts - Echtg. van Catharina Stockelmans
2 Catharina Stockelmans - Echtg. van Adriaen Dielis Snellarts
3 Herman Stockelmans - Vader van 2
4 Jan Jacob Schellekens - Echtg. van Margriet Stockelmans - Weduwenaar
5 Margriet Stockelmans - Echtg. van Jan Jacob Schellekens Dochter van 3; wijlen
6 Jacob Schellekens - Zoon van 4 en 5
7 Adriaen Schellekens - Zoon van 4 en 5
8 Jan Aerts de Roije - Echtg. van Margriet Stockelmans
9 Henrick Herman Stockelmans - Vader van 10
10 Margriet Stockelmans - Echtg. van Jan Aerts de Roije
11 Herman Snellaerts
12 Peeter Snellarts
13 Jan Dielis Snellarts - Vader van 11 en 12
14 Gerit Janssen van Gerwen - Echtg. van Margriet Snellarts
15 Margriet Snellarts - Echtg. van Gerit Janssen van Gerwen
...
Soort akte: Transport
Toegangsnummer: 10624 Notariƫle archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 119


2.
woman‎Elisabeth Jacobs Schellekens‏‎

[Gebruikersnotities]
LIJSKEN NATUURLIJKE DOCHTER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1624
In de naam van de Heer, Amen. Wij verklaren hierbij plechtig dat voor ons in het jaar 1624 op 9 januari voor ons schepenen verschenen is Wouter zoon Andries Schellekens en zijn vrouw Anneke Elias Dirks, beiden wettig geboren en nog gezond en in het bezit van hun verstandelijke vermogens zoals dat scheen. Zij hebben met wederzijdse instemming en vrijelijk hun testament opgesteld op de volgende wijze. ... Na het overlijden van de langstlevende zal hun dochter het restant van de gemeenschappelijkegoederen erven. ... ... waarbij Lijsken natuurlijke dochter van Jacob Andries Schellekens als gunst ook zal meedelen. ...

ELISABETH NATUURLIJKE DOCHTER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1631
Niclaes zoon wijlen Adriaens Verheiden heeft hierbij beloofd om voortaan aan Goijaert zoon wijlen Jacob Andries Schellekens ten behoeve van diens Jacobs' natuurlijke dochter Elisabeth, resp. de zus van Goijaert, welke Elisabeth daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen danwel als ze geen wetiige kinderen heeft, de erfgenamen van deze Jacop Andries Schellekens daarvan het erfrecht krijgen, die een jaarlijkse rente van 5 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, vrij van alle belastingen en heffingen. De rente wordt betaald op onderpand van de drie vierde delen van een huis, schuur, hofstad etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Peter Pauwels,de gemeijnte aldaar, Josina weduwe van Everaert in d' Eeckerschot en meer anderen, het erf dat vroeger van meester Dirck van der Ameijden was.
Hij belooft de onderpanden in voldoende goede staat te houden ter betaling van de rente. Datum 12 februari 1631, getuigen Stockelmans en Francken.
De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, tegen betaling van 100 gulden samen met de achterstallige termijnen, mits er 3 maanden vooraf wordt opgezegd. Verder zijn hiermee alle voorgaande betalingsbeloftes komen te vervallen die tussen partijen en wijlen Jacop Andries Schellekens zowel in en Bosch alsook in Oirschot of elders eerder gedaan. Datum en getuigen als boven.

ELISABETH JACOB ANDRIES SCHELLEKENS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
284
Elisabeth dochter van Jacob Andries Schellekens heeft verklaard dat Jacob Laurens Gooris van Vessem haar heeft voldaan voor een bedrag van 32 gulden die deze Jacob van haar had geleend. Ze geeft hem daarvoor nu kwijting. Datum 24 oktober 1639, getuigen Stockelmans en Schepens.

ECHTGENOOT Adriaen Huijberts
https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
469v-470
Actum 22 maart 1645 : Op erfenis Niclaes Ariens Verheijden zijnde drie vierde delen van een
huis, schuur, turf... en land alles alhier te Oirschot herdgang Spoordonck, belendend Peter
Pauwelssen, de gemeijnte, Josina weduwe van Everaerts int Ekerschot en meer anderen, het erf
eerder van meester Dirck van der Ameijden, de gemeijnte, voor 5 jaar achterstand door Niclaes
te voldoen aan Elisabeth volgens de brief Oirschot d.d. 12 februari 1631 zijnde 12 verlopen
jaren, tot en met 1643 in mindering wat daarop is betaald of verrekend. (in het hoofd van de akte
vermelding : Adriaen Huijberts als man van Lijsken nat. dochter van wijlen Jacob Andries
Schellekens)
HUWELIK niet gevonden in index BHIC noch RHCE (Apr2024)5.
manGoijaert Jacobs Schellekens‏
Overleden ‎9 aug 1663 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 201 van 2 december 1634.

Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
84922 Begraafinschrijving Goort Jacob Schellekens, 11-08-1663
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Goort Jacob Schellekens
Folio: 38
Begraafdatum: 11-08-1663
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Page 40 of 90 - 00040_D_Oirschot_0039_0037v-0038.jpg
"den xi(?) dito G(?)oort Jacob Schellekens"


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
76694 Begraafinschrijving Godefridus Jacobus Schellekens, 09-08-1663
Overledene: Godefridus Jacobus Schellekens
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 09-08-1663
Folio: 145
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Page 146 of 193 - 00146_D_Oirschot_0005_0144v-0145.jpg
"9 Godefridus Jacobi Schellekens ex spoordonck"


BHIC: OpenArchives
Overledene Godefridus Jacobus Schellekens
overleden op 09-08-1663 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 145
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎11 aug 1663 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
346
Henrick Arien Oerlemans heeft als schuldenaar beloofd om aan Goijaert zoon wijlen Andries Schellekens vanwege geleend geld die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar anno 1631, een bedrag van 100 gulden te zullen betalen ....
Datum en getuigen als boven. (14 december 1630)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1631
243
Dirck Wouters die nu 24 jaar oud is zoals hij verklaarde, belooft hierbij om voortaan aan Goijaert zoon wijlen Jacop Andries Schellekens een jaarlijkse rente te gaan betalen van 6 gulden, steeds vervallend op St. Jansdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jansdag anno 1632, vrij van alle belastingen en heffingen, op onderpand van een hofstad, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Henrick Henricks van Ginhoven, Dries Aerts, Peter Gijsberts van Doren, de gemeenschappelijke straat aldaar. Nog op onderpand van een stuk akkerland, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jasper Janssen van Esch, Andries Aerts, de verkoper zelf, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft het onderpand in voldoende goede staat te houden ter betaling van de rente. Datum 5 juli 1631, getuigen Kemps en Schepens.
De rente is altijd aflosbaar op St. Jansdag van elk jaar tegen betaling van 100 gulden samen met alle achterstallige termijnen, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
Bartholomeus Frank Verrijt uit de vorige akte belooft als schuldenaar om aan Goijaert Jacop Andries Schellekens die terzake van geleend geld per a.s. St. Jansdag over een jaar, anno 1633
In marge : Met instemming van partijen doorgehaald, datum 10 oktober 1640, getuige Verhoeven.
die een bedrag van 200 gulden te zullen gaan betalen, met onderwijl 12 gulden als rente. Indien het geld dan niet wordt terugbetaald, zal de vermelde rente blijven doorlopen totdat de hoofdsom is voldaan. Datum 9 juni 1632, getuigen Nistelroij en Scheijntgens.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
031
Henrick Arien Oerlemans heeft als schuldenaar beloofd om aan Goijaert zoon wijlen Jacop Andries Schellekens terzake van geleend geld, per a.s. Maria Lichtmisdag die een bedrag van 200 gulden te zullen betalen met onderwijl een rente van 11 gulden. Indien Henrick dan niet terugbetaalt, zal hij daarna steeds de zelfde rente moeten blijven voldoen totdat de hoofdsom is voldaan. Datum en getuigen als boven.
In marge : Met instemming van Jan van Herlaer als man van Catharina Jacop Schellekens doorgehaald welke rente deze Catharina middels overdracht van haar broer Goijaert had verkregen. Datum 1 maart 1638, getuigen Velde en Francken.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 159 REGESTEN 1634
301
Goijaert zoon wijlen Jacob Andries Scellekens verkoopt hierbij een kapitaal van 100 gulden dat Andries Jacobs van Ginhoven hem had beloofd voor schepenen te Oirschot met een rente van 6 gulden en verder verkoopt hij nog het kapitaal van 50 gulden met 3 gulden als rente welk bedrag Henrik Henrick Toorkens aan hem had beloofd voor meester Wouter van Stiphout als openbaar notaris en getuigen. De beide kapitalen worden nu verkocht aan Sijmen zoon van Peter Dircks van den Heuvel als wettige man vanMaria dochter van wijlen Jacob Andries Scellekens en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 2 december 1634, getuigen Velde en Stockelmans.
.
302
Goijaert zoon wijlen Jacob Andries Scellekens verkoopt hierbij een kapitaal van 200 gulden met een rente van 12 gulden daarover zoals aan hem is beloofd door Barthel Francken voor schepenen in Oirschot en verder verkoopt hij nog een kapitaal van 50 gulden dat Aert Gijsberts van Croonenburch nog aan hem verschuldigd is. Beide vorderingen verkoopt hij nu aan zijn broer Andries zoon Jacob Scellekens en de verkoper
belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum en getuigen als boven.
.
303
Willemken dochter van Pauwels Antonissen, weduwe van Aert Dielis Snellaerts met haar voogd heeft als schuldenaresse beloofd om aan Andries zoon wijlen Jacob Scellekens vanwege door Jacob Scellekens geleend geld dat is ontvangen door genoemde Aert Dielissen ( Snellaerts, JT ), die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 25 gulden te zullen gaan betalen, met onderwijl een rente van 30 stuivers. Inidein het kapitaal dan niet worden terugbetaald, zal de vermelde rente blijven doorlopen totdat dehoofdsom is voldaan. Datum en getuigen als boven.
.
304
Goijaert zoon wijlen Jacob Scellekens belooft hierbij om aan zijn broer Andries die voor a.s. Kerstmis een bedrag van
In marge : Deze obligatie van 75 gulden is met alle achterstand met instemming van partijen afgelost en doorgehaald. Datum 30 januari 1652, getuigen Eijmert, Frentrop en van Achel, schepenen.
75 gulden te zullen gaan betalen, met onderwijl een rente van 4 gulden en 10 stuivers. Daarbij geldt de conditie van het doorlopen van de rente totdat er is voldaan. Datum en getuigen als boven.

BROERS Andries en GOIJAERT
https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
246-247B
Andries zoon wijlen Jacob Andriessen Schellekens verkoopt aan Willem Jan Francken een kapitaal van 100 gulden dat door Jan Jan Thomas van den Ecker aan hem was beloofd tegen een rente van 5 %. Nog een kapitaal van 75 gulden dat zijn broer Goijaert Jacob Schellekens aan hem betaalt tegen een rente van 4 gulden 10 stuivers per jaar, Nog het 24ste deel van een hooibeemd te Oirschot gelegen in herdgang Spoordonk, ter plaatse genoemd aan de Vorste Voort waarvan de andere delen eigendom zijn van de kinderen van Jacob Andries Schellekens, belendend de heer van Deijnze, de steegde daar, de erfgenamen van Jan Franssen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 20 juni 1643

VOOGD
Dirck Gerit Hoppenbrouwers [weduwnaar] x1 Maria Peter Janssen van de Laeck
- minderjarige kinderen [voogden Jan Peters van de Laeck en [GOIJAERT] Jacob Andries Schellekens]
- Catharina [24j]
Dirck Gerit Hoppenbrouwers x2 Heijlken Jan Gerits
.
https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
180-181A
Dirck Gerit Hoppenbrouwers als weduwnaar van Maria dochter wijlen Peter Janssen van de Laeck, thans hertrouwd met Heijlken dochter van Jan Gerits als partij ter ener zijde, verder Jan Peters van de Laeck en Jacob Andries Schellekens als voogden overde minderjarige kinderen van genoemde Dirck verwekt bij Merieken in diens eerste huwelijk geassisteerd door Catharina als een van die kinderen die thans 24 vjaar oud is, samen als partij ter ter andere zijde. hebben verklaard dat ze een overeenkomsthebben gesloten over een kwestie over het bezit van wijlen hun moeder Merieken in haar huwelijk. ...
Als borgen hierbij treden op Peter Laurens Goris en Willem Peters van de Laeck, respectievelijk neef en oom van de minderjarige voorkinderen. ...
Datum 13 aqpril 1644

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
232-233
Dirck zoon wijlen Geraert Dirck Hoppenbrouwers verwekt bij wijlen Aleijt dochter wijlen Ruth
Peters, verder Peter Lamberts van Creijelt als man van Maria en Gopijart Jacob Andries
Schellekens als man van Jenneken gezusters en kinderen van wijlen Geraert Hoppenbrouwers en
Aleijt, verder Gerit zoon wijlen Peter Schutjes als weduwnaar van Elisabeth dochter wijlen Gerit
Hoppenbrouwers en Aleijt, deze Gerit verder als vader en voogd over zijn zoon Goossen welke
Goossen nu 21 jaar oud is en alhier ook aanwezig, en hebben verklaard een deling te hebben
gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. ...
Datum 20 mei 1645

https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
293-294
... gelegen te Oirschot in herdgang Spoordonck aan de Voorste Voort daar belendend Goijaert Jacobs, Dries Schelleken, ...
Datum 20 december 1649

6.
man‎Peter Jacobs Schellekens‏‎

[Gebruikersnotities]
WIJLEN PETER JACOP SCHELLEKENS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
193
Niclaes Huibrecht Woestenbergs als man van Margriet dochter van wijlen Peter Jacop Schellekens verkoopt hierbij het tiende deel van een hofstad en toebehoren afkomstig van wijlen Wouter Dielis Snellaerts, zijnde de grootvader van zijn vrouw. Het bezit is gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck en wordt door de koper al gebruikt. Hij verkoopt dit tiende deel nu aan de oom van zijn vrouw Dielis Wouter Snellaerts en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum als boven, getuigen Hersel en Verhoven.

7.
man‎Andries Jacobs Schellekens‏‎
Geboren ‎± 1614
[bron]
Genoemd in akte 156 van 20 juni 1637. Zie notitie bij vader.
Genoemd in akte 255 van 1 december 1637 als zijnde 23 jaar. Zie notitie bij vader.

Dus geboren rond 1637-23=1614

[Gebruikersnotities]
BROERS Andries en GOIJAERT
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
246
Bartholomeeus Francken Verrijt heeft als schuldenaar beloofd om aan Andries Jacob Schellekens die per heden datum over een jaar een bedrag van 24 gulden te zullen betalen. Indien Bartholomeus het kapitaal niet binnen nu en een jaar verder heeft terugbetaald, zal hij daarna een bedrag moeten voldoen van 25 gulden en 10 stuivers en wel als rente over een kapitaal van 200 gulden dat aan hem is geleend door Goijaert Jacob Scellekens op 9 juni 1632. Maar als de schuldenaar deze 24 gulden wel betaalt, binnen nu en een jaar, zal de gehele achterstand daarme zijn voldaan zoals partijen dat zijn overeengekomen. Datum 10 oktober 1640, getuigen Stockelmans en Verhoeven.
In marge : Met instemming van partijen doorgehaald, datum 4 januari 1646, getuige Gerwen.

BROERS Andries en GOIJAERT
https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
246-247B
Andries zoon wijlen Jacob Andriessen Schellekens verkoopt aan Willem Jan Francken een kapitaal van 100 gulden dat door Jan Jan Thomas van den Ecker aan hem was beloofd tegen een rente van 5 %. Nog een kapitaal van 75 gulden dat zijn broer Goijaert Jacob Schellekens aan hem betaalt tegen een rente van 4 gulden 10 stuivers per jaar, Nog het 24ste deel van een hooibeemd te Oirschot gelegen in herdgang Spoordonk, ter plaatse genoemd aan de Vorste Voort waarvan de andere delen eigendom zijn van de kinderen van Jacob Andries Schellekens, belendend de heer van Deijnze, de steegde daar, de erfgenamen van Jan Franssen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 20 juni 1643

https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
298-299A
Willem Peters van de Laeck belooft als schuldenaar aan Andries Jacob Schellekens ...
Datum 6 oktober 1643

https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
575-576A
Franck Joordens belooft als schuldenaar wegens geleend geld aan Andries Jacob Schellekens ...
Datum 4 januari 1646

https://www.geneaknowhow.net/script/nbr/RA_Oirschot_1641-1650.pdf
316-319
Laureijs zoon Dirck Willems van Berse verkoopt aan Andries Jacob Schellekens ...
Datum 13 januari


Voor meer informatie: bertho@derikx.com